Rapport Ballerup Kommunes Borgerpanel Kommunikationsundersøgelse. Udarbejdet af Lindenberg & Lystrup 24. oktober 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport Ballerup Kommunes Borgerpanel Kommunikationsundersøgelse. Udarbejdet af Lindenberg & Lystrup 24. oktober 2003"

Transkript

1 Rapport Kommunikationsundersøgelse Udarbejdet af Lindenberg & Lystrup 24. oktober 2003 Kommunikationsundersøgelse, oktober Side 1

2 Indledning Betragtninger omkring brugen af Borgerpaneler... 3 Respondentgruppens fordeling Tilfredshed med kommunens information... 6 Tilfælde af mangelfuld information Brug og vigtighed af informationsmuligheder... 8 Personlig betjening Interesse for andre betjeningsmuligheder Selvbetjening på kommunens hjemmeside Istoppen Om undersøgelsen Spørgeramme Tabel bilag 1: brug af informationsmuligheder fordelt på alder og medier Tabel bilag 2: interesse for andre betjeningsformer Åbne besvarelser På spørgsmålet om mangelfuld information På spørgsmålet om betjening på nye måder På spørgsmålet om sager til man ikke har prøvet selvbetjening på kommunens hjemmeside På spørgsmålet om Istoppen ideer til alternativ anvendelse af udgiften på kr Kommunikationsundersøgelse, oktober Side 2

3 Indledning. Undersøgelsen er gennemført overfor det nyetablerede Borgerpanel i Ballerup Kommune. Alle, der har lyst og som bor i Ballerup Kommune, kan tilmelde sig panelet. Ved tilmelding udfylder man et kort spørgeskema med navn, alder osv. Der er ingen forpligtelser forbundet med at deltage, og man kan n som helst melde sig ud af panelet. Dette er den første undersøgelse, som løb af stablen i midten af september. Anden spørgerunde er i gang netop nu, og der forventes at komme flere i løbet af et. Deltagerne i de to første undersøgelsesrunder f direkte besked om resultatet af undersøgelserne i slutningen af oktober. Undersøgelsen er sendt ud til i alt 1026 deltagere, og det samlede antal respondenter i undersøgelsen udgør 763 personer, efter frasortering af forskellige ugyldige besvarelser. Svarprocenten er dermed ca. 74%. Betragtninger omkring brugen af Borgerpaneler. Et panel bestående af borgere i kommunen, kan betragtes som en udvalgt gruppe af personer, der kan stilles forskellige typer af spørgsmål, der måtte have relevans for kommunens forvaltningsmæssige eller politiske arbejde. Det er ikke formålet med denne rapport, i udtalt grad at gå i dybden med betragtninger over anvendelsen af Borgerpanelet, med vi skal blot knytte nogle enkelte kommentarer til panelanvendelsen, som kan fungere som inspiration til yderligere fordybelse. Baggrund for det etablerede panel. Det skal bemærkes, at Borgerpanelet har sin styrke ikke mindst i kraft af, at det overvejende fungerer elektronisk. Besvarelse via elektroniske spørgeskemaer (kombineret med enten telefon eller brevbaserede spørgeskemaer til de der ikke kan/vil deltage elektronisk) er ensbetydende med en række egenskaber, som for god ordens skyld skal fremhæves her: Nemhed for respondenten. Online (dvs. internetbaserede) undersøgelser er nemmere for respondenterne at medvirke i. Grunden til at det opleves som nemmere for deltagerne er dels, at besvarelsen kan foregå gennem indtastning med det samme, eller på det tidspunkt respondenten selv bestemmer. For respondenten er det også nemmere, at der ikke skal foregå kuvertering og postforsendelse af et skriftligt spørgeskema. Set i forhold til telefoniske undersøgelser, f respondenten ved en online-undersøgelse både fordelen af ro og tid til besvarelsen sammen med eget valg af tidspunkt for besvarelsen, hvilket næsten aldrig vil kunne gøres optimalt ved en telefonisk besvarelse. Online undersøgelser modtager erfaringsmæssigt højere svarprocenter end skriftlige. Den høje svarprocent er ikke unik for Borgerpaneler, den opleves også i kommercielle undersøgelser, hvor panelet er holdt opdateret. Der kan være en række forklaringer på den højere svarprocent, hvoraf nemhed for respondenten kan være én variabel. Andre variabler er, at undersøgelsen gennem emnevalg, formulering og antal spørgsmål, opleves som let tilgængelig og interessant. Hurtig gennemførelse. Online undersøgelser er i praksis betydeligt hurtigere at gennemføre end skriftlige, netop fordi respondenterne ofte besvarer de fremsendte spørgeskemaer hurtigt. Typisk kommer hovedparten af den samlede besvarelse indenfor de første dage af undersøgelsen, og det er muligt at gennemføre en afsluttet undersøgelse på få dage. Rationel dataforarbejdning. Online undersøgelser giver visse fordele i relation til databehandling, hvor data foreligger i databaser med analytiske programmer, allerede ved modtagelse fra respondenten. Derved er det muligt at afkorte den tid, der g fra en undersøgelse sættes i gang, til forarbejdning af resultaterne kan påbegyndes. Det er i praksis bevist flere gange, at forholdsvis valide præliminære rapporter, kan leveres indenfor ganske få dage fra en online undersøgelse lanceres. Kommunikationsundersøgelse, oktober Side 3

4 Borgeranalyse eller borgerdialog. Det vil føre for vidt at gå i dybden med emnet her, men det skal fremføres, at Borgerpanelet kan betragtes udfra mindst to anvendelsessynspunkter: det traditionelt analytiske, og det kommunikationsmæssige synspunkt. Analysesynspunktet. Ud fra det analytiske synspunkt, kan Borgerpanelet finde anvendelse i undersøgelser, der har til formål at afdække forskellige forhold i befolkningen som kendskab, forventninger, tilfredshed og synspunkter. For at Borgerpanelet kan finde anvendelse til analytiske formål, stiller det visse krav til panelets sammensætning og dets udvælgelse, hvor der skal tages højde for ting som stikprøvestørrelse, repræsentativitet og stikprøveudvælgelse. Gennem målrettet rekruttering, panelstørrelse og panel anvendelse, kan Borgerpanelet bruges til en række analyseformål. Ud fra en gængs betragtning af analyse- og stikprøvesynspunktet, kan det retfærdiggøres, at kommunen i en styret proces, udvælger deltagerne til undersøgelsen, for at sikre tilfældighed og repræsentativitet og dermed samtidigt udelukker andre fra deltagelse i panelet. Lidt forenklet sagt, bygger analyse- og stikprøvetankegangen alene på opnåelse af viden, men ikke nødvendigvis på opnåelse af dialog. Det analytiske alene, er derfor kun en del af panelets anvendelsesområde og ikke nødvendigvis det primære, om end det opfylder et defineret og anerkendt behov. Dialog og kommunikationssynspunktet. Det andet synspunkt, som vi mener er nok så vigtigt og mere fremtidsrettet, er Borgerpanelet som redskab til dialog med borgerne. Panelet giver i kraft af de omtalte fordele mulighed for mere frekvente undersøgelser og dermed mulighed for, at borgerne oftere og nemmere kan give deres synspunkter til kende. Ved at bygge panelet op på basis af interesse, frivillighed og deltagelse uden unødvendige begrænsninger, bliver Borgerpanelet et ny invitation til dialog og meningstilkendegivelse. Borgerpanelet bliver dermed en ny åbning til, at befolkningen kan blive hørt. Det skal bemærkes, at det også er den måde, flere oplever Borgerpanelet på som en åbning til dialog og lydhørhed. Ud fra denne tankegang er repræsentativitet og stikprøvenøjagtighed mindre vigtige det er primært lysten til at blive hørt og give sin mening til kende, der er drivkraften. Ligesom borgerhøringer, debatter om lokalplaner, budgetmarkeder osv. aldrig stiller spørgsmål ved, om de deltagende personer i debatten er repræsentative, så vil et Borgerpanel kunne betragtes på samme måde, dvs. som en udvidet form for borgerhøring. Blot med den store forskel, at en sådan undersøgelse, som regel vil være lagt mere repræsentativ end de kendte debat- og dialogformer, man som kommune ellers anvender. En pilotundersøgelse gennemført for Lindenberg & Lystrup i august 2003, overfor ca. 550 personer fra hele landet, påviste, at hovedparten af dem, der var interesserede i at deltage i et primært online baseret Borgerpanel, i stor udstrækning udgjorde det tavse flertal. Det vil sige, hovedparten af de borgerpanel interesserede var personer, som ellers aldrig eller næsten aldrig deltager i debatter, skriver læserbreve eller retter henvendelse til kommenen osv. Det, man ofte omtaler, som det store tavse flertal, kan dermed få en stemme, i kraft af Borgerpanelet. Panelets brug i det kommunale arbejde. For administrationen (forvaltningen) er Borgerpaneler et oplagt redskab, hvormed der kan skabes en bedre kontakt til borgerne, n der skal indhentes respons om kendskab, tilfredshed og holdninger til emner, der berører borgernes dagligdag. Det er især indenfor det administrative arbejde, der nemt kan fremsættes undersøgelser på områder, borgerne kan give meningsfulde svar på i spørgeskemaform. Som et værktøj til belysning af rent politiske spørgsmål, kan et Borgerpanel også finde anvendelse. Men det må anbefales, at der udvises tilbageholdenhed med at bruge et Borgerpanel som led i de politiske beslutningsprocesser. En overvejelse i forhold til Borgerpanelet som et politisk værktøj er, at de problemstillinger politikerne er valgt til at varetage, ofte er så komplekse og nuancekrævende, at de kan være vanskelige at fremlægge i spørgeskemaform. Ved politiske undersøgelser, vil der også kunne opstå en uhensigtsmæssig holdningsbaseret, politisk præget debat i undersøgelsens udformning, fra spørgsmålenes formulering, over stikprøvens udvælgelse til fortolkning af svarene. Kommunikationsundersøgelse, oktober Side 4

5 Respondentgruppens fordeling. Borgerpanelet best p.t. af de borgere i kommunen, som på eget initiativ har tilmeldt sig panelet, enten på kommunens hjemmeside eller via den annoncerede kupontilmelding. I denne undersøgelse, har vi valgt at spørge alle medlemmer af panelet, og ikke fravalgt nogen, f.eks. med henblik på at få en optimal repræsentativ fordeling i forhold til alder, køn osv. Borgerpanelet er endnu i sin etableringsfase og det vil med tiden blive muligt at gennemføre stadig mere repræsentative undersøgelser. For at imødekomme ønsket om større repræsentativitet, er der foretaget en forsigtig vejning af stikprøven. Gennem udvidelse af Borgerpanelet indenfor de grupper, som i den nuværende panelsammensætning er underrepræsenterede, vil det være muligt at gennemføre undersøgelser, hvor vejning af svarene ikke er nødvendige. Basis for besvarelserne, det vil sige det absolutte antal respondenter der indg i besvarelsen, er stort set ens for alle spørgsmål hele undersøgelsen igennem. Årsagen er blandt andet, at undersøgelsen er baseret på tvungen svarafgivelse. Derfor er alle tabeller også kun vist som procentvise fordelinger. Basis for besvarelsen er den samme, 763 respondenter. Kommunikationsundersøgelse, oktober Side 5

6 Tilfredshed med kommunens information Kommunens information fungerer godt. Et flertal på ca. 70% giver udtryk for at være meget eller forholdsvis tilfredse med kommunens information. Kun 7% er forholdsvis eller meget utilfredse, hvilket samlet må vurderes som ganske tilfredsstillende. Fig. 1.1.: Hvor tilfreds er du med kommunens information Information fra kommunen er en vigtig opgave, som der bruges mange ressourcer på. For at kunne gøre det bedst muligt, har vi brug for din vurdering. Hvor tilfreds er du med kommunens information? Hvor tilfreds er du med kommunens information? 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,0 0 % 0,00% M eget tilfreds Forholdsvis tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Forholdsvis utilfreds M eget utilfreds Ved ikke Hvor tilfreds er du med kommunens information? Hovedtotal Meget tilfreds 19% Forholdsvis tilfreds 52% Hverken tilfreds eller utilfreds 20% Forholdsvis utilfreds 6% Meget utilfreds 1% Ved ikke 2% Hovedtotal 100% Tabel 1.1.: Hvor tilfreds er du med kommunens information Kommunikationsundersøgelse, oktober Side 6

7 Fordelt på aldersgrupper er der en tendens til, at jo ældre respondenterne er, desto mere tilfredse er de med informationen. Blandt personer under 24 er der ca. 30% som er forholdsvis eller meget utilfredse mens det samme kun g sig gældende for ca. 7% af alle. Graden af tilfredshed er ikke nødvendigvis en funktion af alder, men kan lige så godt være en funktion af faktorer der følger alderen, som kunne være karakteren af de problemstillinger man har i kontakte med kommunen, forventninger til hvilke services kommunen tilbyder, eller opfattelse af, hvordan eller om hvad kommunen bør informere. Fig. 1.2.: Hvor tilfreds er du med kommunens information, efter alder. Hvor tilfreds er du med kommunens information - efter alder. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Ved ikke Meget utilfreds Forholdsvis utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Forholdsvis tilfreds Meget tilfreds 20% 10% 0% Hvor tilfreds er du med kommunens information? Hovedtotal Meget tilfreds 0% 11% 17% 15% 22% 45% 19% Forholdsvis tilfreds 34% 53% 52% 54% 59% 40% 52% Hverken tilfreds eller utilfreds 33% 27% 23% 26% 12% 7% 20% Forholdsvis utilfreds 23% 8% 5% 4% 5% 6% 6% Meget utilfreds 5% 2% 1% 1% 0% 0% 1% Ved ikke 5% 0% 3% 1% 2% 2% 2% Hovedtotal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 1.2.: Hvor tilfreds er du med kommunens information, efter alder. Tilfælde af mangelfuld information. I forlængelse af det foregående spørgsmål, blev respondenterne spurgt, om der var tilfælde, hvor kommunen efter deres mening har ydet mangelfuld information. Svarende herpå, kan ses i afsnittet med åbne spørgsmål. Kommunikationsundersøgelse, oktober Side 7

8 Brug og vigtighed af informationsmuligheder De mest brugte informationsmuligheder, som over 80% bruger, er kommunens annoncer i Ballerup Bladet, pressens artikler i lokalavisen og kommunens hjemmeside. Højt på listen ligger også pjecer fra kommunen og bladet Kig og Lyt, der begge benyttes af ca. 74% af respondenterne. I den anden ende af skalaen, med informationsmuligheder der benyttes af færrest, ligger lokalradio, lokal-tv samt plakatsøjler med information. Tabel 2: Brug af informationsmuligheder Hvilke af følgende informationsmuligheder bruger du til at orientere dig om forhold i kommunen? Skriv først om du bruger den nævnte informationsmulighed og dernæst hvor vigtig den er for dig, på en skala fra 0 til 5. Hvor 0 = ikke vigtig og 5 = meget vigtig. Kommunens Kommunens annoncer i Ballerup informationssider i telefonbøger og Pjecer fra Bladet vejvisere kommunen Plakatsøjler med information Kommunens Kommunens Lokaltv sberetning hjemmeside Bladet Bladet "Kig "Børn i Lokalradio og Lyt"? Ballerup" Bruger 89% 59% 74% 20% 54% 83% 16% 6% 74% 37% 85% Bruger ikke 9% 38% 21% 70% 40% 16% 78% 88% 23% 56% 11% Ved ikke 2% 3% 5% 10% 7% 1% 6% 5% 3% 7% 4% Hovedtotal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pressens artikler i lokalaviser? Ser man på, hvordan respondenterne har bedømt vigtigheden af de forskellige informationskilder, gives der en yderligere dimension. Her skiller kommunens hjemmeside sig klart ud, som langt det vigtigste af alle informationskilder, i det over 80% har vurderet dette som en meget vigtig informationsmulighed. Dernæst følger annoncerne i Ballerup Bladet, pressens artikler i lokalavisen, men også en række andre muligheder vurderes som værende næsten ligeså vigtige blandt brugerne. Mindre end 10% af de der bruger plakatsøjler med information, har vurderet dette som meget vigtigt, og ca. 20% af de der benytter sig af information fra henholdsvis lokal-tv og lokalradio, mener dette er meget vigtigt. Tabel 3: Vigtighed af informationsmuligheder Kommunens annoncer i Ballerup Bladet Kommunens informationssider i telefonbøger og Pjecer fra vejvisere kommunen Plakatsøjler med information Bladet Kommunens Kommunens "Kig og sberetning hjemmeside Lokal-tv Lokalradio Lyt"? Bladet "Børn i Ballerup" 0 0% 1% 1% 4% 0% 0% 2% 0% 1% 2% 1% 1 2% 5% 2% 17% 4% 1% 6% 10% 4% 3% 1% 2 7% 16% 10% 26% 12% 3% 16% 14% 13% 9% 8% 3 18% 24% 29% 29% 31% 13% 31% 16% 21% 20% 23% 4 28% 21% 30% 13% 24% 21% 25% 36% 30% 31% 29% 5 45% 33% 28% 8% 28% 61% 19% 24% 31% 33% 38% Ved ikke 0% 0% 1% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 1% Pressens artikler i lokalaviser? Hovedtotal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kommunikationsundersøgelse, oktober Side 8

9 Fig. 4: Vigtighed af informationsmuligheder meget vigtig mulighed, adspurgt blandt brugere. Meget vigtige medier - blandt brugerne. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kommunens annoncer i Ballerup Bladet Pjecer fra kommunen Kommunens hjemmeside Lokal-tv Lokalradio Bladet "Kig og Lyt"? Pressens artikler i lokalaviser? Kommunikationsundersøgelse, oktober Side 9

10 Personlig betjening På spørgsmålet om, hvor nemt det opleves at få personlig betjening ved henvendelse på rådhuset, er der et flertal på ca. 70% mener, at det er forholdsvist eller meget nemt at få personlig betjening. Kun 8% mener det er forholdsvis eller meget besværligt. Der er en vis tendens til, at ældre respondenter i højere grad finder det nemt at få personlig betjening end yngre respondenter. Bagved liggende faktorer, som følger med alderen, kan også her være forventninger, viden og karakteren af de pågældende problemstillinger. Fig. 5: Oplevelse af personlig betjening ved henvendelse til Rådhuset Hvordan oplever du, det er at få personlig betjening på Rådhuset i forbindelse med f.eks. skattespørgsmål, lægeskifte eller opskrivning til daginstitution? Hvordan oplever du, det er at få personlig betjening på Rådhuset i forbindelse med f.eks. skattespørgsmål, lægeskifte eller opskrivning til daginstitution? 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Meget nemt Forholdsvist nemt Hv erken nemt eller besværligt Forholdsvis besv ærligt Meget besv ærligt Ved ikke / har ikke haft behov for det Hvordan oplever du, det er at få personlig betjening på Rådhuset i forbindelse med f.eks. skattespørgsmål, lægeskifte eller opskrivning til daginstitution? Meget nemt 31% Forholdsvist nemt 39% Hverken nemt eller besværligt 9% Forholdsvis besværligt 6% Meget besværligt 2% Ved ikke / har ikke haft behov for det 14% Hovedtotal 100% Tabel 5: Oplevelse af personlig betjening ved henvendelse til Rådhuset Hovedtotal Kommunikationsundersøgelse, oktober Side 10

11 Hvordan oplever du, det er at få personlig betjening på Rådhuset i forbindelse med f.eks. skattespørgsmål, lægeskifte eller opskrivning til daginstitution? Meget nemt 19% 27% 30% 29% 33% 46% 31% Forholdsvist nemt 48% 40% 43% 39% 34% 33% 39% Hverken nemt eller besværligt 9% 16% 14% 7% 6% 0% 9% Forholdsvis besværligt 14% 6% 4% 6% 6% 0% 6% Meget besværligt 5% 3% 3% 1% 1% 1% 2% Ved ikke / har ikke haft behov for det 5% 6% 6% 17% 20% 20% 14% Hovedtotal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 5: Oplevelse af personlig betjening ved henvendelse til Rådhuset efter alder. Hovedtotal Kommunikationsundersøgelse, oktober Side 11

12 Interesse for andre betjeningsmuligheder Blandt de fire muligheder for betjening af kommunen, andre steder end normalt, skiller muligheden for telefonisk betjening udenfor normal åbningstid sig ud, som den langt mest interessante mulighed 55% svarer ja og 22% måske til denne mulighed, som dermed hæver sig langt over de øvrige forslående muligheder. Foretager man en analyse af interessen fordelt på aldersgrupper, ses en tendens til, at ældre respondenter i lidt mindre grad end yngre, er interesserede i telefonisk betjening udenfor normal åbningstid, mens interessen for betjening på daginstitutioner og skoler er relativt størst blandt yngre aldersgrupper, og interessen for betjening på plejehjem størst i gruppen over 67, selvom ingen af disse grupper, kommer på højde med interessen for telefonbetjening. I tilknytning til spørgsmålet har respondenterne haft mulighed for at vedlægge en kommentar disse kan ses i afsnittet med åbne spørgsmål. Fig. 6: Interessen for andre betjeningsmuligheder. Hvis du kunne blive betjent af kommunen andre steder end normalt, ville du så forvente at gøre brug af det? 120% Ja Måske Nej Ved ikke 100% 80% 60% 40% 20% 0% Telefonbetjening udenfor normal åbningstid Lokal betjening på skoler Lokal betjening på plejehjem Lokal betjening i daginstitutioner Kommunikationsundersøgelse, oktober Side 12

13 Telefonbetjening udenfor normal åbningstid Lokal betjening på skoler Lokal betjening på Lokal betjening i plejehjem daginstitutioner Ja 55,35%14,09% 14,09% 14,09% Måske 22,64%19,75% 19,75% 19,75% Nej 18,36%50,82% 50,82% 50,82% Ved ikke 3,65%15,35% 15,35% 15,35% Hovedtotal 100,00%100,00% 100,00% 100,00% Tabel. 6: Interessen for andre betjeningsmuligheder. Fig. 6.1: Interessen for betjeningsmuligheden telefonbetjening udenfor normal åbningstid Telefonbetjening udenfor normal åbningstid - efter alder. 120% Ja Måske Nej Ved ikke 100% 80% 60% 40% 20% 0% Kommunikationsundersøgelse, oktober Side 13

14 Selvbetjening på kommunens hjemmeside Af de adspurgte, har 71% prøvet at benytte selvbetjening på kommunens hjemmeside. Det største antal af personer, der har prøvet dette, findes i aldersgrupperne samt Bemærkelsesværdigt er også, at over halvdelen, nemlig 53% af personer over 67 har prøvet selvbetjening på kommunens hjemmeside. Hovedparten af dem der ikke har prøvet det, svarer at de ikke har haft behov for det. Kun 10% af ikkeprøverne kendte ikke muligheden mens en stor restgruppe, som især befinder sig i de ældre aldersgrupper, svarer at de ikke har prøvet det, fordi de enten ikke har computer eller adgang til Internettet. Tabel. 7.1: Andelen der har prøvet selvbetjening på kommunens hjemmeside. Udviklingen g i retning af, at man som borger kan betjene sig selv på nettet, indenfor en række kommunale serviceydelser. Har du selv prøvet at bruge nogen form for selvbetjening på kommunens hjemmeside? Hovedtotal Ja 63% 73% 75% 84% 67% 53% 71% Nej 38% 21% 22% 15% 30% 45% 26% Ved ikke 0% 6% 3% 1% 3% 2% 3% Hovedtotal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 7.2: Begrundelser for, ikke at have prøvet selvbetjening på kommunens hjemmeside. N du ikke har prøvet at benytte selvbetjening på kommunens hjemmeside, hvad er da sagen hertil? Har ikke haft behov for det 52% Kendte ikke til muligheden 10% Synes det var nemmere at ringe eller skrive 10% Ønsker ikke at benytte mig af selvbetjening på nettet 6% Notér andet: 21% Ved ikke 1% Hovedtotal 100% Hovedtotal Kommunikationsundersøgelse, oktober Side 14

15 Istoppen Istoppen er kendt af ca. 70% af respondenterne. Kendskabet til Istoppen er størst i området Ballerup/Egebjerg og i aldersgruppen Tabel. 8.1: Kendskab til ISTOPPEN, efter alder Kommunen opsætter hver vinter en kunstig skøjtebane kaldet "Istoppen". Kender du til "Istoppen"? Kommunen opsætter hver vinter en kunstig skøjtebane kaldet "Istoppen". Kender du til "Istoppen"? Hovedtotal Ja 63% 69% 75% 84% 69% 51% 71% Nej 38% 31% 24% 15% 29% 49% 28% Ved ikke 0% 0% 1% 1% 2% 0% 1% Hovedtotal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabel. 8.2: Kendskab til ISTOPPEN, efter boligområde Kommunen opsætter hver vinter en kunstig skøjtebane kaldet "Istoppen". Kender du til "Istoppen"? Ballerup/Egebjerg Måløv SkovlundeHovedtotal Ja 77% 67% 57% 71% Nej 22% 31% 41% 28% Ved ikke 0% 1% 2% 1% Hovedtotal 100% 100% 100% 100% I forlængelse af spørgsmålet om kendskabet til Istoppen, er det oplyst, at Istoppen koster kr. ligt og respondenterne er i den forbindelse blevet spurgt, om de har nogle ideer til, hvad disse penge i stedet kunne anvendes til, hvis Istoppen skulle nedlægges. Svarene kan ses i afsnittet under åbne spørgsmål. Kommunikationsundersøgelse, oktober Side 15

16 Om undersøgelsen. Rapportens titel Kommunikationsundersøgelse oktober 2003, Igangsætnings dato 29. september 2003 Rapport dato 24. oktober 2003 Svarprocent 74% Brutto inviterede 1031 Panel Borgerpanel Undersøgelsen er gennemført overfor det frivillige Borgerpanel, som er oprettet i Ballerup Kommune. Panelet bestod på undersøgelsestidspunktet af ca deltagere. Til undersøgelsen blev alle deltagere kontaktet, hvoraf størstedelen valgte at deltage. Besvarelsen er fordelt på deltagere via hhv. og skriftlige spørgeskemaer: Af deltagere pr. netto 709 ud af 960, svarende til 74% besvarelse. Af deltagere pr. skriftlige spørgeskemaer: netto 54 ud af 66, svarende til 81% besvarelse. Undersøgelsen udviser en mindre skævhed i panelsammensætningen set i forhold til den samlede befolkning i Ballerup Kommune. Der er foretaget nogle mindre vejninger af undersøgelsen, med henblik på at kompensere herfor. Den justerede sammensætning, udviser dermed en acceptabel sammensætning på alder. Det anbefales, for i kommende undersøgelser at kunne opnå en større naturlig repræsentativitet, at dette løses primært gennem målrettet rekruttering til Borgerpanelet. Procentuel aldersfordeling i undersøgelsen 35% 30% 25% 20% 15% Total i undersøgelsen Ballerup Kommune 10% 5% 0% Kommunikationsundersøgelse, oktober Side 16

17 Sammensætning af deltagerne i undersøgelsen. Alder Total % % % % % % Hovedtotal 100% Køn Total Kvinde 44% Mand 56% Hovedtotal 100% Boligform Total Almen boligselskab 37% Andet 7% Ejerlejlighed 3% Parcelhus eller rækkehus (ejer) 52% Hovedtotal 100% Boligområde Total Ballerup/Egebjerg 62% Måløv 18% Skovlunde 21% Hovedtotal 100% Kommunikationsundersøgelse, oktober Side 17

18 Spørgeramme. Spørgsmål nr.1 tilfredshed med informationen. Information fra kommunen er en vigtig opgave, som der bruges mange ressourcer på. For at kunne gøre det bedst muligt, har vi brug for din vurdering. Hvor tilfreds er du generelt med kommunens information? Svarmuligheder: Meget tilfreds Forholdsvis tilfreds Hverken eller Forholdsvis utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Spørgsmål nr. 2 brug af informationskilder. Hvilke af følgende informationsmuligheder bruger du til at orientere dig om forhold i kommunen? Kommunens annoncer i Ballerup Bladet Kommunens informationssider i lokale telefonbøger og vejvisere Pjecer fra kommunen Plakatsøjler med information Kommunens sberetning Kommunens hjemmeside Lokal-tv Lokalradio Bladet Kig og Lyt? Bladet Børn i Ballerup Artikler i lokalaviser Svarmuligheder: Bruger Bruger ikke Ved ikke Kommunikationsundersøgelse, oktober Side 18

19 Spørgsmål nr. 3. betydning af informationskilder. Hvilke af følgende informationsmuligheder bruger du til at orientere dig om forhold i kommunen? Hvor vigtig er de nævnte informationsmuligheder for dig på en skala fra 0 til 5, hvor 0 = ikke vigtig og 5 = meget vigtig. Kommunens annoncer i Ballerup Bladet Kommunens informationssider i lokale telefonbøger og vejvisere Pjecer fra kommunen Plakatsøjler med information Kommunens sberetning Kommunens hjemmeside Lokal-tv Lokalradio Bladet Kig og Lyt? Bladet Børn i Ballerup Artikler i lokalaviser Svarmuligheder: 0 (ikke vigtig) (meget vigtig) Ved ikke Spørgsmål nr. 4. mangelfuld information. Kan du nævne konkrete områder eller begivenheder, hvor du synes informationen fra kommunen har været mangelfuld? Svarmuligheder: Åbent spørgsmål Spørgsmål nr. 5 personlig betjening Hvordan oplever du, det er at få personlig betjening på Rådhuset i forbindelse med f.eks. skattespørgsmål, lægeskifte eller opskrivning til daginstitution? Svarmuligheder: Meget nemt Forholdsvis nemt Hverken nemt eller besværligt Forholdsvis besværligt Meget besværligt Ved ikke / har ikke haft behov for det Kommunikationsundersøgelse, oktober Side 19

20 Spørgsmål nr. 6 borgerbetjening på nye måder Hvis du kunne blive betjent af kommunen andre steder end normalt, ville du så forvente at gøre brug af det? Telefon betjening udenfor normal åbningstid? Lokal betjening på skoler Lokal betjening på plejehjem Lokal betjening i daginstitutioner Svarmuligheder: Ja Måske Nej Ved ikke Spørgsmål nr. 7 selvbetjening på nettet Udviklingen g i retning af, at man som borger kan betjene sig selv på nettet, indenfor en række kommunale serviceydelser. Har du selv prøvet at bruge nogen form for selvbetjening på kommunens hjemmeside? Svarmuligheder: Ja Nej Ved ikke Spørgsmål nr. 8 selvbetjening på nettet (ikke prøvet) N du ikke har prøvet at benytte selvbetjening på kommunens hjemmeside, hvad er da sagen hertil? Svarmuligheder: Kendte ikke muligheden Har ikke haft behov for det Synes det var nemmere at ringe eller skrive Ønsker ikke at benytte mig af selvbetjening på nettet Ved ikke Noter andet: Kommunikationsundersøgelse, oktober Side 20

21 Spørgsmål nr. 9 kendskab til Istoppen Kommunen opsætter hver vinter en kunstig skøjtebane kaldet Istoppen. Kender du til Istoppen? Svarmuligheder: Ja Nej Ved ikke Spørgsmål nr. 10 alternativ brug af kr. hvis IS-toppen nedlægges IS-toppen koster kommunen og dens borgere kr. om et i udgifter. Hvis IStoppen blev nedlagt, ville vi derved spare kr. om et. Har du nogle ideer til, hvad disse penge kunne bruges til i stedet? Svarmuligheder: Åbent spørgsmål Kommunikationsundersøgelse, oktober Side 21

22 Tabel bilag 1: brug af informationsmuligheder fordelt på alder og medier. Kommunens annoncer i Ballerup Bladet Bruger 67% 91% 85% 93% 92% 95% 89% Bruger ikke 28% 8% 13% 6% 7% 1% 9% Ved ikke 5% 2% 2% 1% 1% 3% 2% Hovedtotal Hovedtotal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kommunens informationssider i telefonbøger og vejvisere Bruger 61% 61% 51% 59% 61% 68% 59% Bruger ikke 34% 36% 46% 40% 37% 26% 38% Ved ikke 5% 3% 3% 1% 2% 6% 3% Hovedtotal Hovedtotal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pjecer fra kommunen Bruger 20% 54% 77% 79% 84% 82% 74% Bruger ikke 75% 31% 17% 19% 11% 13% 21% Ved ikke 5% 15% 6% 2% 4% 6% 5% Hovedtotal Hovedtotal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Plakatsøjler med information Bruger 11% 21% 24% 21% 16% 20% 20% Bruger ikke 80% 62% 65% 71% 75% 67% 70% Ved ikke 9% 17% 11% 8% 9% 13% 10% Hovedtotal Hovedtotal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antal af Kommunens sberetning Kommunens sberetning Alder Bruger 25% 35% 42% 57% 67% 73% 54% Bruger ikke 66% 50% 50% 36% 29% 24% 40% Ved ikke 9% 15% 8% 7% 4% 3% 7% Hovedtotal Hovedtotal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kommunens hjemmeside Bruger 81% 97% 98% 92% 71% 59% 83% Bruger ikke 14% 3% 2% 8% 28% 39% 16% Ved ikke 5% 0% 0% 0% 1% 2% 1% Hovedtotal Hovedtotal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kommunikationsundersøgelse, oktober Side 22

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

RESUME OVER TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE I PERIODEN 16.juni 11. juli og 4. - 29. august 2008

RESUME OVER TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE I PERIODEN 16.juni 11. juli og 4. - 29. august 2008 RESUME OVER TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE I PERIODEN 16.juni 11. juli og 4. - 29. august 2008 Bemærkninger til spørgeskemaundersøgelsen. Vi havde gerne set at endnu flere havde sagt ja til

Læs mere

Brugerundersøgelse af biblioteket

Brugerundersøgelse af biblioteket Brugerundersøgelse af biblioteket Baggrund Om undersøgelsen I kontorkontrakten for 006 er Informationsservice ansvarlig for, at der gennemføres en undersøgelse af brugernes tilfredshed med biblioteket.

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

Tak for jeres forespørgsel om den videre drift af Borgerpanelet samt de tilhørende undersøgelser. Priserne gælder for resten 2014.

Tak for jeres forespørgsel om den videre drift af Borgerpanelet samt de tilhørende undersøgelser. Priserne gælder for resten 2014. From:Lars Lindenberg To:Nina Kragesteen Subject:Re: _Helsingør Kommune Kære Nina Tak for jeres forespørgsel om den videre drift af Borgerpanelet samt de tilhørende undersøgelser. Priserne gælder for resten

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen I dag er borgerinddragelse en vigtig del af kommunernes hverdag. Men hvordan fastholder kommunerne borgernes interesse for at deltage i kommunens planlægning?

Læs mere

Vejledning i udfyldning af spørgeskema

Vejledning i udfyldning af spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskema Du og kun dine svar I spørgeskemaet bliver der stillet en række spørgsmål om forskellige forhold i din kommune. Vi vil gerne høre din personlige mening om disse,

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE NR. 8 - RESULTATOVERSIGT SEPTEMBER 2017 Undersøgelsen I Holbæk Kommunes borgerpanel, kan byrådet spørge et bredt udvalg af borgere om holdninger, erfaringer

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse

Borgerpanelsundersøgelse Borgerpanelsundersøgelse Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri 2014 Datagrundlag Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca. 2.000 borgere, som

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS JANUAR 2017 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning. Side 4 Holbæk by som

Læs mere

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport Læserundersøgelse af En venlig hilsen Odense Kommunes blad til borgere over 65 år December 2010 Rapport Rapporten er udarbejdet af Christian Krogsgaard Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

Allerød Kommune Dagtilbud

Allerød Kommune Dagtilbud Udvidede åbningstider Allerød Kommune Dagtilbud 1 Indledning Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af kommissorium om Behov for dagtilbud med udvidede åbningstider. For at inddrage så mange forældre

Læs mere

UNDERSØGELSE AF BORGERNES HOLDINGER TIL BORGERSERVICE OG DIGITAL SELVBETJENING

UNDERSØGELSE AF BORGERNES HOLDINGER TIL BORGERSERVICE OG DIGITAL SELVBETJENING UNDERSØGELSE AF BORGERNES HOLDINGER TIL BORGERSERVICE OG DIGITAL SELVBETJENING 12. marts 2013 BAGGRUND Der er i januar-februar 2013 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse i forbindelse af etableringen

Læs mere

Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune. Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100

Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune. Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100 Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100 Tilfredshedsmåling 2011 Borgernes syn på kommunen Tilfredshed på hovedområderne Holdninger

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen t Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen Sundheds- og Ældreministeriet December 2017 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 4 1.1 Datasæt og metode...

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Undersøgelse af Køge Kommunes kommunikation

Undersøgelse af Køge Kommunes kommunikation Undersøgelse af Køge Kommunes kommunikation Køge Kommune 15/08/2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 2. OPSUMMERING 3 3. METODE

Læs mere

Forslag Borgerinddragelsespolitik

Forslag Borgerinddragelsespolitik Forslag Borgerinddragelsespolitik Vision: Faxe Kommune - vi gør afstanden kort Mission: Vi vil løse de kommunale opgaver i samarbejde med kommunens borgere, medarbejdere, og interessenter i overensstemmelse

Læs mere

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune Evaluering af Materielgården 2014 Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune 1 Indhold 1. Metode 2. Snerydning, saltning og asfalt 3. Fejning, bekæmpelse af ukrudt

Læs mere

Rapport. Ballerup Kommunes Borgerpanel

Rapport. Ballerup Kommunes Borgerpanel Rapport Undersøgelse af holdninger og forventninger til den kommunale strukturreform blandt borgere i Ballerup Kommune. Udarbejdet af Lindenberg & Lystrup Februar-marts 2004 Kommunestruktur undersøgelse,

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

Evaluering af arrangementet 75-års fødselsdag

Evaluering af arrangementet 75-års fødselsdag BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Evaluering af arrangementet 75-års fødselsdag Viden & Strategi 2017 Indledning og formål Ringkøbing-Skjern Kommune har for fjerde år i træk fejret fødselsdag for alle borgere over

Læs mere

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 3.-10. oktober 2017. Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Bilag 9. Bilag 7. Referat og evaluering fra borgerdialogen. Lise Palm fortalte, at

Bilag 9. Bilag 7. Referat og evaluering fra borgerdialogen. Lise Palm fortalte, at Bilag 7 Bilag 9 Referat og evaluering fra borgerdialogen Lise Palm fortalte, at mødet som et orienteringsmøde, hvor der var mulighed for at komme med kommentarer til forslagene. Endvidere blev der orienteret

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Sammendrag August 2011

Sammendrag August 2011 Sammendrag August 2011 METODE OG OMFANG Der er i perioden oktober 2010-maj 2011 gennemført i alt 531 telefoniske interviews med borgere i Frederiksberg Kommune. Interviews er fordelt på tre faser: Fase

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker

Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker Af gruppe 7: Mohammed Kayed, Patrick Kisbye, Maria Vinther og Kathrine Kristiansen 6. OKTOBER 2016 MAK, CPH BUSINESS Modul 2 Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater København, juni 2011 Udarbejdet af: Marie Christiansen Krøyer Ida Mørch Pernille Jønsson

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Kommunernes eksterne kommunikation

Kommunernes eksterne kommunikation A N A LYSEKONCEPT Kommunernes eksterne kommunikation KL har i samarbejde med en gruppe af kommunale kommunikationschefer udviklet en række koncepter, som kan bruges ved måling og analyse af den interne

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Indledning Om undersøgelsen Undersøgelsen er udsendt via e-mail, til Ringsted Kommunes Borgerpanel. Deltagernes

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 36 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Formål med undersøgelsen

Formål med undersøgelsen Formål med undersøgelsen I august-september 2015 gennemførte Center for Byudvikling (Økonomiforvaltningen) i samarbejde med Københavns Borgerpanel en spørgeskemaundersøgelse blandt københavnerne om deres

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Indhold Forord...3 Indledning...3 Resultater og diskussion...3 Overordnet tilfredshed...3 Private ansøgere...6 Rådigvende ingeniør/arkitekt...13 Entreprenør/håndværksmester...13

Læs mere

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 En undersøgelse af overlevelsesevnen blandt de iværksættere, som Erhvervssekretariatet i Gladsaxe kommune, har været i kontakt med i 2007 Kort om undersøgelsen

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Sønderborg Kommune Undersøgelse af digitale kanaler 2013

Sønderborg Kommune Undersøgelse af digitale kanaler 2013 Digitale kanaler 18-12-2013 Svarprocent: 51 / 47 1 Sønderborg Kommune Undersøgelse af digitale kanaler 2013 Undersøgelse af brugertilfredshed med kommunes digitale kanaler Gennemført i november 2013 overfor

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007

TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007 1 TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007 BALLERUP KOMMUNE BORGERPANELET UDARBEJDET AF: PROMONITOR JANUAR 2007 2 3 Indhold Om undersøgelsen... 4 Husstandens transportmidler... 5 Afstande i den daglige transport...

Læs mere

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk?

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Jesper Brieghel Chefkonsulent KL Anna Ebbesen Rådgiver Advice Digital Formål med workshoppen Hvordan bruger man de nye medier strategisk,

Læs mere

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 Rapport vedr. Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 1. Indledning I oktober og november blev de gymnasiale uddannelser, HF, HHX, HTX, STX, VUC og Studenterkurser

Læs mere

Greve Kommune. Borgerservicepolitik og kanalstrategi

Greve Kommune. Borgerservicepolitik og kanalstrategi Greve Kommune Borgerservicepolitik og kanalstrategi Tabelrapport Capacent Epinion 4. juli 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Capacent Epinion...4 2 Baggrund...5 2.1 Indledning...5 3 Frekvenstabeller...6

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige

Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige Viden & Strategi Juni 2016 Om undersøgelsen Ringkøbing-Skjern Kommune lancerede i 2015 app en Naturens Rige.

Læs mere

Borgerinddragelse. Andre tiltag Borgerne bliver også inddraget på andre områder. For eksempel i forbindelse med Odense Kommunes

Borgerinddragelse. Andre tiltag Borgerne bliver også inddraget på andre områder. For eksempel i forbindelse med Odense Kommunes Borgerinddragelse Demokratistrategisk funktion Odense Kommune kan oprette en demokratistrategisk funktion, der koordinerer arbejdet med inddragelsen af borgerne, rådgiver, samler ideer og selv kommer med

Læs mere

Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014

Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014 Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014 Forord Børne- og Familieudvalget besluttede den 25. februar 2014 at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

Om undersøgelsen. God service er kun et smil borte. Under dette slogan søsatte Langeland Kommune en brugertilfredshedsundersøgelse

Om undersøgelsen. God service er kun et smil borte. Under dette slogan søsatte Langeland Kommune en brugertilfredshedsundersøgelse Indholdsoversigt Om undersøgelsen Side 3 Konklusion Side 3 Resultater: Køn Side 4 Alder Side 5 Hvad drejer henvendelsen sig om Side 6 Jeg fik ordnet hvad jeg kom for Side 7 Jeg oplevede jeg blev behandlet

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med

Læs mere

Brugerundersøgelse 2008

Brugerundersøgelse 2008 Brugerundersøgelse 2008 Brugerundersøgelse Bornholms Lufthavn 2008 Om undersøgelsen: Formålet med undersøgelsen har været at kortlægge de rejsendes tilfredshedsniveau i forbindelse med diverse service

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Opsamling på dialogmøder om borgerinddragelse

Opsamling på dialogmøder om borgerinddragelse Opsamling på dialogmøder om borgerinddragelse Følgende opsamling er dannet på baggrund af kommentarer fra de fem dialogmøder der har været om borgerinddragelse i april/maj 2017. Opsamlingen skal læses

Læs mere

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 10. -24. oktober 2016 afholdt Københavns Stadsarkiv en brugerundersøgelse. Det er første gang i en længere årrække at stadsarkivet afholder en brugerundersøgelse,

Læs mere

Frivilligundersøgelse 2014. Sundhed og Omsorg Medborgerskab og Folkesundhed

Frivilligundersøgelse 2014. Sundhed og Omsorg Medborgerskab og Folkesundhed Sundhed og Omsorg Medborgerskab og Folkesundhed Marts 2014 Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsesdesign... 4 Rapportens opbygning... 5 Frivillige på Aarhus Kommunes lokalcentre... 6 Frivillige

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Synscenter Refsnæs

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Synscenter Refsnæs De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice - brugerundersøgelse

Gladsaxe Kommune Borgerservice - brugerundersøgelse Gladsaxe Kommune Borgerservice - brugerundersøgelse 21. December 2012 Side 1 Undersøgelsens formål Gladsaxe Kommune (GK) gennemfører en årlig brugertilfredshedsundersøgelse af Borgerservice enheden. Undersøgelsens

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243)

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243) Kundetilfredshedsanalyse: DANAK Kundetilfredshedsanalyse 010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/43) 1 1. Indledning I denne rapport fremlægges resultaterne af kundetilfredshedsanalysen for DANAK foretaget

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

NOTAT. Emne: Udgåede eller omformulerede spørgsmål i borgertilfredsundersøgelsen 2011. Sagsbeh.: Merete Pagter Sagsnr.: 11/1981

NOTAT. Emne: Udgåede eller omformulerede spørgsmål i borgertilfredsundersøgelsen 2011. Sagsbeh.: Merete Pagter Sagsnr.: 11/1981 SOLRØD KOMMUNE LEDELSESSEKRETARIATET NOTAT Emne: Udgåede eller omformulerede spørgsmål i borgertilfredsundersøgelsen 2011 Til: Dato: 22-08-2011/16-09-2011 Sagsbeh.: Merete Pagter Sagsnr.: 11/1981 1. Indledning

Læs mere

Effektiv kommunikation i sommerhusområder - Resultatopsamling. Hjørring Kommune

Effektiv kommunikation i sommerhusområder - Resultatopsamling. Hjørring Kommune Effektiv kommunikation i sommerhusområder - Resultatopsamling Hjørring Kommune Gennemført i efteråret 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultater... 3 Spørgsmål 1: Viden om affaldssortering...

Læs mere

Hofteopereret på Ringkjøbing Amts Sygehuse

Hofteopereret på Ringkjøbing Amts Sygehuse Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Hofteopereret på Ringkjøbing Amts Sygehuse En undersøgelse af patienters tilfredshed med operation på Herning Sygehus og efterfølgende pleje og behandling

Læs mere

Midtvejsevaluering af Boliggarantibeviset

Midtvejsevaluering af Boliggarantibeviset Midtvejsevaluering af Boliggarantibeviset KAB - Bygge- og Boligadministration Vester Voldgade17 1552 København V Telefon: 33 63 10 00 E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Februar 2003

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere