Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 0.08 Risikovurdering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 0.08 Risikovurdering"

Transkript

1 Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 0.08 Risikovurdering

2 G LOSTRUP H OSPITAL RISIKOVURDERING FOR OVERSVØMMELSE VED KRAFTIGE REGNSKYL Rapport, Teknikerbyen Virum Denmark Tlf.: Fax: CVR nr

3 G LOSTRUP H OSPITAL RISIKOVURDERING FOR OVERSVØMMELSE VED KRAFTIGE REGNSKYL Rapport, Revision : 2 Revisionsdato : Sagsnr. : Projektleder : LISD Udarbejdet af : RKGE/BIBO/MATR/LISD Godkendt af : LISD GH_OVERSVOMMEL docx

4 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Vurdering af overfladeafstrømning ved simulering med terrænmodel Modelopsætning Resultater af ekstremregnssimulering Vurdering af afløbssystemets funktion med MIKE URBAN model Modelopsætning Modelresultater med Mike Urban Observationer ved besigtigelse Bygning RB (pkt. 1) Bygning HK (pkt. 2) Bygning TA (pkt. 3) Bygning KP/indgang 11 mod øst (pkt. 4) Hovedbygning, Indgang 5 (pkt.5) Kølecentral (pkt. 6) Bygning 08, syd for børnehospitalet (pkt. 7) Hovedbygning, vestfløj (pkt. 8) Sterilcentral, nedgang 01 (pkt.9) Den sydvestlige bagside af hovedbygning (pkt.10) Sydlig bagside af hovedbygning (pkt. 11) Syd-østlig fløj af hovedbygning (pkt. 12) Gulstensbygning (pkt. 13) Den østlige fløj, sydside (pkt. 14) Hovedbygning østfløj, nordside (pkt. 15) Hovedbygningens nordside, hovedindgang (pkt. 16) Anbefalinger Udbedring af defekte afløb og brønde Drift og vedligeholdelse Lyskasser Trappenedgange/-skakte Døre/porte i terræn GH_OVERSVOMMEL docx Side 1 af 42

5 5.6 Riste i terræn Ændringer i afløbssystemet Transformerstationer/kølecentral Opbevaring i kældre Prioritering af anbefalinger på Glostrup Hospital Resume og konklusion Bilag Ekstremregnskort/terrænmodel, Bilag Mike Urban, Regnhændelse som 2. juli 2011, Bilag Mike Urban, Historisk regnhændelse (30 år), Bilag GH_OVERSVOMMEL docx Side 2 af 42

6 1 Indledning Glostrup hospital ønsker at få vurderet risikoen for oversvømmelse for det somatiske område (Glostrup Hospital Syd) ved kraftige regnskyl. Oversvømmelsesrisici vises både for en historisk regnserie samt for den regn, der faldt over København den 2. juli Vurderingen udføres på baggrund af: En simulering med en digital terrænmodel for området En hydraulisk modelberegning af afløbssystemet i MIKE URBAN Observationer fra besigtigelse af området Det tegningsmateriale, som det har været muligt at fremskaffe, er ligeledes blevet gennemgået for at vurdere risikoen for oversvømmelse via afløbssystemet. En del af det fremskaffede materiale er dog af ældre dato. Nærværende risikovurdering indeholder overordnede anbefalinger til tiltag og foranstaltninger, som Glostrup Hospital kan gøre for at sikre sig bedst muligt mod oversvømmelse i fremtiden. For at synliggøre hvilke områder der omtales i risikovurderingen, betegnes beskrevne lokaliteter med numre, hvis placering ses på bilag 1 (Ekstremregnskort) i nærværende rapport. 2 Vurdering af overfladeafstrømning ved simulering med terrænmodel Der er foretaget en modelsimulering af overfladeafstrømningen indenfor hospitalsområdet. Afstrømningssimuleringen er foretaget som en worst case beregning, idet modellen pt. ikke inkluderer fællessystemet. Modellen tager således ikke hensyn til regnvand, der fjernes af afløbssystemet og heller ikke vand, der strømmer fra afløbssystem og ud på terræn grundet kapacitetsproblemer GH_OVERSVOMMEL docx Side 3 af 42

7 2.1 Modelopsætning Nedbør Modelopsætningen har taget udgangspunkt i den ekstreme nedbørshændelse, som ramte København den 2. juli Mellem kl. 17 og 19 fik Landbohøjskolen i København 94mm nedbør. På 10 minutter faldt der 22,6mm nedbør. Dette svarer til en hændelse, der forekommer statistisk hvert ca. 100 år eller mere, baseret på historiske nedbørsdata, uden hensyntagen til eventuelle klimaforandringer. Figur 1. Nedbørshændelse 2. juli 2011 (mm/min), SVK målestation, placeret ved Landbohøjskolen. Terrænmodel Modelopsætningen er desuden baseret på en digital terrænmodel leveret af BlomInfo, i et horisontalt grid på 1.6 x 1.6m, som fremgår af Figur GH_OVERSVOMMEL docx Side 4 af 42

8 Terrænmodellen afspejler et svagt hældende terræn i sydvestlig retning. Terrænmodellen afslører tydeligt fordybninger i terrænet, f.eks. syd for bygning TA ved pkt. 3 samt mellem bygning V08 og 05, ved pkt. 7 og 8. Figur 2. Terrænmodel, med Glostrup Hospitals bygninger (sorte polygoner). 2.2 Resultater af ekstremregnssimulering Modelresultater kan benyttes til en vurdering af områder, der potentielt kan være i risiko for oversvømmelse i forbindelse med en ekstremregn. Nedbøren vist i Figur 1 er distribueret over terrænmodellen vist i Figur 2. Resultatet er et kort (Figur 3), der viser, hvor regnvandet vil samles, såfremt der ikke er et tilgængeligt afløbssystem. For større ekstremregnskort se bilag 01. Det fremgår af kortet, at der i terrænfordybninger vist i Figur 2 vil samle sig regnvand, der potentielt kan trænge ind i bygningerne GH_OVERSVOMMEL docx Side 5 af 42

9 Figur 3, Simuleret vanddybde for hændelse svarende til 2. juli ekstremhændelsen i København(Bilag 01). Særligt udsat for oversvømmelse er følgende områder: - Syd for bygning 03, ved pkt. 11 og 12 - Syd for bygning 01, syd for pkt. 9 - Rundt om bygning V08, ved pkt. 7 - Syd for bygning 05, ved pkt. 7 og 8 - Mellem bygning VB og ØB, ved hovedindgang - Nord for bygning 04, ved pkt. 14 og 15 - Syd for bygning KP, ved pkt. 4 - Mellem bygning HK og TA, ved pkt. 3 - Nord og syd for bygning RB ved pkt. 1 3 Vurdering af afløbssystemets funktion med MIKE URBAN model Afløbssystemets funktion er vurderet med en hydraulisk model i Mike Urban. Der er foretaget en simulering med den meget kraftige regn, der faldt den 2. juli På GH_OVERSVOMMEL docx Side 6 af 42

10 et kort (Bilag 02) fremgår det, hvor der vil ske opstuvninger i en lignende situation på Glostrup hospital. Derudover er udført en langtidssimulering med regn målt på Rødovre vandværk i perioden Ud fra denne simulering ses hvor ofte der, på baggrund af historiske data, kan forventes opstuvninger, hvilket også fremgår af kortbilag (Bilag 03). 3.1 Modelopsætning Afløbssystemet på Glostrup hospital er digitaliseret ud fra udleveret kortmateriale for afløbssystemet, TV-inspektion, samt fra supplerende landmålinger. Befæstelsesgrader for de enkelte oplande er vurderet ud fra luftfoto. 3.2 Modelresultater med Mike Urban Resultatet af beregninger med Mike Urban for regnhændelsen i København d. 2. juli 2011 fremgår af Figur 4 og vises derudover i større størrelse, Bilag 02 Figur 4 viser hvor i afløbssystemet, der vil forekomme opstuvninger ved en regnhændelse lig den som faldt over København den 2. juli De røde prikker viser brønde, hvor der vil ske opstuvninger, mens de grønne går fri jf. bilag GH_OVERSVOMMEL docx Side 7 af 42

11 Resultaterne af Mike Urban-beregningerne viser, at der ved 2. juliregnen vil forekomme mange opstuvninger til terræn. Det er stort set kun det nordlige parkeringsareal samt et mindre område i den sydlige del, der går fri. Modellen viser, at Glostrup hospital i det store og hele ikke er gearet til at klare et regnskyl af den størrelse, som heldigvis også forekommer meget sjældent. Resultatet af beregninger med Mike Urban for langtidssimuleringen fremgår af Figur 5 og vises derudover i større størrelse i Bilag 03. Langtidssimuleringen viser, hvor ofte der vil ske opstuvninger til terræn i de enkelte brønde. Mange steder vil der ske opstuvninger til terræn oftere end hvert femte år, som er normalkravet til et fællessystem. Man bør derfor overveje en indsats for de strækninger, hvor opstuvninger forekommer oftere end hvert 5. år. Mike Urban beregningen bygger på, at ledninger og brønde er nye og dermed, at den hydrauliske kapacitet ikke er begrænset af forskudte samlinger, rørbrud mm. Resultatet stemmer derfor ikke nødvendigvis helt overens med virkeligheden, men giver et fingerpeg om, hvor systemet er mest belastet, og hvor det kan blive nødvendigt at øge kapaciteten i fremtiden med de stigende regn-intensiteter. På grund af den statistiske usikkerhed på modellen er regnen multipliceret med en faktor 1.2. Det betyder, at simuleringerne er baseret på en beregning med 20 procent mere regn end den som, DMI har målt. På længere sigt kan det overvejes at kalibrere modellen ved eksempelvis at opstille flowmålere i strategiske brønde og samtidig måle nedbør. Dette vil kunne gøre modellen mere præcis. Der er ikke tillagt klimafaktor til regn-intensiteten GH_OVERSVOMMEL docx Side 8 af 42

12 30.00 < < 5.00 Figur 5 viser hvor ofte, der sandsynlighedsmæssigt vil ske opstuvninger i de enkelte brønde. Resultaterne bygger på regn målt på Rødovre vandværk i perioden , jf. bilag Observationer ved besigtigelse Glostrup Hospitals område er besigtiget henholdsvis d. 27. september 2012, her primært kloakbrønde, og selve hospitalsområdet udenfor d. 25. oktober 2012 samt den 6. december Besigtigelsen fremgår af det næste afsnit og er dokumenteret med billeder. De nævnte punktnumre refererer til Bilag 01, ekstremregnskortet GH_OVERSVOMMEL docx Side 9 af 42

13 4.1 Bygning RB (pkt. 1) Ved bygning RB er der belægning af brosten, og der er en smule fald på terrænet mod bygningen på nordsiden. Der er to indgangsdøre på nordsiden, disse er begge sænket med to lave trin, så der er en sænkning i forhold til det omkringliggende terræn, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Foran dørene er der en rist over en lyskasse, det var ikke muligt at se afløbet i bunden, men begge lyskasser trængte til at blive oprenset ved besigtigelsen. 1. Indgangsdør og lyskasse på nordsiden af bygning RB Indgangsdøren er placeret i niveau med risten, hvilket medfører forøget risiko for vandindtrængen i bygningen, ved eventuelle utætheder omkring/under døren, såfremt afløb fra lyskassen er mangelfuldt. Væggen under indgangsdøren er opbygget af glassten, nogle af dem er endvidere itu ved den ene dør. Hvis der står meget vand i lyskassen og på terrænet ovenfor, kan vandtrykket ødelægge stenene og vand vil fosse ned i de underliggende kældre. Konstruktionen er sårbar i forhold til vand-/fugtindtrængen, især hvis der altid står lidt vand i lyskassen. Muren indvendigt bærer også præg af fugtskader (Se nedenstående billede 2). De nederste vinduer i bygningen er lavt placeret, og står der vand på terrænet, er der risiko for vandindtrængning gennem utætte fuger ved elementer, vinduer og dør. Desuden er det også et af de steder, hvor ekstremregnsmodellen samt den hydrauliske afløbsmodel viser problemer med høj vandstand GH_OVERSVOMMEL docx Side 10 af 42

14 2. Glassten under indgangsdør, set fra kælder Langs med bygningens nordside er der endvidere dybe lyskasser, som trænger til oprensning for blade og andet, så afløb kan fungere optimalt. Som det fremgår af nedenstående billede, står der ved besigtigelsen vand i en af lyskasserne, hvilket underbygger, at disse samt tilhørende afløb bør efterses/renses. 3. Lyskasse langs nordsiden, vand ophobet i lyskassen GH_OVERSVOMMEL docx Side 11 af 42

15 I lyskasserne er der vinduer til kælderen, som er placeret tæt på lyskassernes bund. Det kan resultere i indtrængende vand i lokalerne i kælderen, gennem utætheder omkring vinduerne. Ved høj vandstand er der også risiko for at selve vinduerne knuses, det skete eksempelvis mange steder i København 2. juli På sydsiden af bygningen er terrænet sænket i forhold til det øvrige område, men der er ikke umiddelbart meget tilløb hertil fra det ovenforliggende terræn. Den mængde, der vil blive tilført, vil primært løbe ad den adgangsgivende rampe/trappenedgang, men i tilfælde af ekstrem regn også fra terrænet og parkeringspladsen beliggende ovenfor. 4. Trappenedgang ved bygning RB Netop i situationer med ekstrem regn vil sænkningen fungere som badekar for det omgivende terræn, og da det er lavtliggende, vil vandet samle sig her. Der er et par vejbrønde i terrænet langs sydsiden af bygningen til at lede vandet til afløbssystemet, men i ekstreme situationer er der risiko for opstuvning fra afløbssystemet, når det efter forholdene ikke kan følge med. Dermed er der også risiko for yderligere tilførsel af vand fra kloakken jf. den hydrauliske afløbsmodel. Transformerstationen, der står for foden af trappenedgangen, er således meget udsat for at blive oversvømmet, med strømsvigt til følge GH_OVERSVOMMEL docx Side 12 af 42

16 5. Sænkning i terræn langs sydsiden, afløb synligt ved transformerstation 4.2 Bygning HK (pkt. 2) Ved besigtigelsen langs hovedkøkkenet observeres flere lyskasser, der trænger til at blive oprenset, se nedenstående billede. Denne lyskasse er beliggende på bygningens sydside, den er udsat i den forstand, at hvis der kommer megen nedbør, er der risiko for, at vandet kan trænge ind af vinduerne ved utætheder, hvis afløbet er tilstoppet. Der er ikke yderligere tilløb fra det omgivne terræn, og desuden er der en relativt høj opkant omkring lyskassen til at hindre, at vandet kommer ned i lyskassen. I kælderen er der en del gulvafløb, som er forbundet direkte til hovedkloakken. Ved opstuvning i hovedkloakken er der risiko for at kælderen oversvømmes via disse afløb GH_OVERSVOMMEL docx Side 13 af 42

17 6. Lyskasse langs bygning HK, sydside I forlængelse af den oprindelige bygning er der en nyere pavillonbygning. Langs soklen på denne bygning er der et gitter for at hindre indtrængen af skadedyr mm under bygningen. Ved denne konstruktion bør man være opmærksom ved ekstreme regnskyl, om der efterfølgende står vand under bygningen samt om kloakken fungerer hensigtsmæssigt. Der er på denne bygning synlige tagnedløb langs bygningen. Tilslutningen her er ikke udført korrekt og bør udbedres ved at forlænge nedløbet, så svanehalsen slutter tæt ved afløbet. Der er desuden fugtaftegninger på bygningen, hvilket kan tyde på, at der samler sig vand ved regnskyl i dette hjørne. 7. Tagnedløb samt sokkel langs pavillonbygning GH_OVERSVOMMEL docx Side 14 af 42

18 På nordsiden af denne bygning er der græs samt fald væk fra bygningen, så det skønnes ikke, at der er problemer her med tilførsel af vand. Når der er ekstreme regnmængder, vil grønne områder dog være mættede og ikke i stand til at absorbere yderligere nedbør. På nordsiden af den oprindelige bygning er belægningen asfalt, men der er ikke som sådan døre i terræn her og dermed mulighed for indtrængende vand i bygningen af denne vej. 4.3 Bygning TA (pkt. 3) Langs sydsiden af Teknisk Afdeling er der en del porte, som er placeret i niveau med terræn. Der kan derfor være en risiko for, at overfladevand løber ind i bygningen ved utætte samlinger, hvis vandet presser sig på. Der er også et par lyskasser, som har afløb, der er direkte forbundet med kloakken. Ved opstuvning i kloaksystemet kan kloakvandet løbe baglæns op i lyskasserne og derfra videre ind i kælderen. Ligeledes er der en toiletgrube i kælderen, der er forbundet direkte til hovedkloakken uden om pumpebrønd, hvorfor kælderen også kan oversvømmes herigennem. Hele området mellem bygningerne TA og HK er asfalteret, og der er desuden en lille smule fald mod bygningen (TA), hvorfor der her er overhængende risiko for indtrængende vand ved større regnskyl. Det er også et af de områder, der anses for udsat for oversvømmelse jævnfør simulering med terrænmodel, se under afsnit GH_OVERSVOMMEL docx Side 15 af 42

19 8. Porte på sydsiden af bygning TA Langs med bygningen er der desuden flere metallemme med ventilationsriste fra kælderen, disse anses for meget udsatte ved ekstreme regnmængder, hvorfor sikring af disse bør udføres. Der kan af denne vej komme vand i ventilationsanlægget og evt. tilhørende teknikrum samt tilstødende rum i kælderen. 9. Ventilationsrist i terræn ved bygning TA GH_OVERSVOMMEL docx Side 16 af 42

20 På nordsiden af bygningen er der flere porte og indgangsdøre. De er alle i niveau med terrænet. Foran dem er der, som på billedet nedenfor, fald mod indgangsdøren. Her kunne man frygte indtrængende vand, hvis det står og presser på døren, og der er utætheder under og omkring denne. Foran porten/døren er der et linjedræn, som selvfølgelig kan tage af for de mest almindelige nedbørsmængder. De er antageligt ikke tilstrækkeligt dimensioneret i ekstreme situationer, så almindelig oprensning bør udføres jævnligt for at sørge for, at de ikke er tilstoppede. Der kan også være risiko for kloakvand igennem risten ved opstuvning i kloaksystemet. 10. Porte på nordsiden af bygning TA 4.4 Bygning KP/indgang 11 mod øst (pkt. 4) Ved indgang 11 er der en lille opkant ved døren, men ikke meget, den er stort set i niveau med det omgivende terræn. Der er flisebelægning foran indgangen med meget svagt fald væk fra bygningen. Til højre for bygningen er der et dæksel, som dækker over nedgangen til nødvandsboringen samt pumpe. Det kan være udsat i situationer med ekstreme regnmængder, da der kan trænge vand ned i boringen og forurene vandforsyningen. Brønden bør hæves og sikres mod overløb GH_OVERSVOMMEL docx Side 17 af 42

21 11. Døren ved Indgang 11, dæksel i baggrunden Terrænet skråner ned mod bygningens sydside, det er et begrænset område, der tilføres vand fra, som endvidere er beplantet, men i ekstreme situationer er jorden så mættet, at den ikke kan absorbere yderligere nedbør. Der er desuden afløbsriste i belægningen langs med bygningen, som kan afhjælpe nedbøren i nogle situationer, men også i værste fald forværre dem, hvis vandet stuver op i kloakken. 12. Sydsiden af bygning KP, med fald mod bygning, mindre hul i mur GH_OVERSVOMMEL docx Side 18 af 42

22 13. Aftegninger på sydsiden af bygning KP På bygningen er der aftegninger af, hvortil vandet har stået op af bygningen. Det må derfor antages, at der i perioder har stået vand på terrænet foran bygningen. Terrænmodellen viser ligeledes her, at det er et af de områder, der er i risiko for at bliver oversvømmet jævnfør afsnit 3.2. Ligeledes viser den hydrauliske afløbsmodel, at der er problemer i forbindelse med at lede regnvandet væk. Ved gavlen af bygningen mod vest er der et enkelt vindue. Det er beliggende under terræn, men uden at det er omgivet af en egentlig lyskasse. Terrænet skråner desuden mod bygningen, og der er nærmest dannet en hulning, hvor vandet kan ophobe sig. Underkanten af vinduet er endvidere placeret meget tæt på terræn, hvilket kan give anledning til indtrængende vand i kælderen. 14. Vindue på gavlen af bygning KP GH_OVERSVOMMEL docx Side 19 af 42

23 Belægningen på bygningens nordside foran kapellet bærer lidt præg af sætningsskader, og at der er aflejringer på belægningen viser, at der af og til står vand, men ellers er der ikke de store risici i forhold til indtrængende vand her. 4.5 Hovedbygning, Indgang 5 (pkt.5) Langs bygningens nordside er der nogle lange lyskasser med en lille opkant i forhold til terræn. Belægningen i bunden af disse er glassten. Det er tydeligt at konstruktionen er af ældre dato, og bør efterses for utætheder. Ved besigtigelsen trængte de til oprensning, og det var ikke til at lokalisere et afløb fra dem, men der er i nogle af dem udsugning, der kan være udsatte ved ophobet vand. Placeringen af underkant vindue er ikke langt over bunden, og der skal ikke stå meget vand, før det trænger ind gennem utætheder ved vinduerne. Det har ikke været muligt at finde en kloaktegning, der viser afvandingen fra lyskassen. 15. Lyskasse ved indgang 05, bygningens nordside Ved gavlen af bygningen på vestlig side er der en trappe ned til kælderen, og foran indgangen til kælderen er der en rist. Alle indgangsdøre er i niveau, hvilket ikke er hensigtsmæssigt i forhold til indtrængende vand i kælderen GH_OVERSVOMMEL docx Side 20 af 42

24 Det har ikke været muligt at finde tegningsmateriale visende afløbet fra trappen. 16. Trappe til kælder på bygningens vest side 4.6 Kølecentral (pkt. 6) Til venstre for hovedbygningen er kølecentralen beliggende i grønne omgivelser uden belægning omkring. Der er ikke fald mod bygningen, som kan forårsage problemer. Selve nedgangen til centralen er i terræn, og er etableret uden opkanter. Der kan derfor trænge en hel del vand ind af denne vej. Det har ikke været muligt at finde en kloaktegning visende afvandingen fra bygningen. Fra bygherre er der informationer om, at centralen skal fjernes i forbindelse med den kommende ombygning af hospitalet. Man bør have terrænmodellen med i de fremtidige overvejelser for området, da den viser, at området er udsat jf. afsnit Bygning 08, syd for børnehospitalet (pkt. 7) Bag ved hovedbygningens vestlige fløj er en ældre bygning beliggende med fladt tag og synlige tagnedløb. Bygningen ligger dybt i terrænet og området omkring bygningen forventes at blive oversvømmet med ½ - 1 meter jf. terrænmodellen GH_OVERSVOMMEL docx Side 21 af 42

25 Dette område er også udlagt til byggeområde for de nye bygninger på hospitalet, og man bør i særdeleshed have terrænmodellen med i forbindelse med den kommende nybygning. 4.8 Hovedbygning, vestfløj (pkt. 8) 17. Nedgang til trappe på hovedbygningens vestlige side Som indgang til hovedbygningen er der på vestfløjens nordlige side en trappe, der fører ind til bygningen. Der er en rist foran indgangsdøren til at afhjælpe imod indtrængende vand i bygningen. Selve terrænet omkring vestfløjens bagside skråner meget ned mod trappen, og der vil derfor ledes vand fra det omkringliggende terræn. Denne konstruktion anses for problematisk i tilfælde med ekstrem nedbør. Der er blot en enkelt vejrist til at tage af for overfladevandet. Afvandingsristen ses ikke på kloakplanen, men det er sikkert, at den ikke kan afvande de mængder, der kommer. Vandet forventes at ville stå i højde med overside dør, indtil døren går i stykker og kælderen fyldes med kloakvand GH_OVERSVOMMEL docx Side 22 af 42

26 18. Terræn mod trappe på hovedbygningens vestlige side 4.9 Sterilcentral, nedgang 01 (pkt.9) 19. Trappe ved 01 hovedbygningens bagside Ved denne nedgang er der noget tilløb fra det omgivende terræn. Nedgangen anses for udsat, da der bliver tilført vand fra det grønne areal samt fra belægningen til højre. Derudover vil regnen fra facaden bidrage med ekstra regnvandsmængder GH_OVERSVOMMEL docx Side 23 af 42

27 I den udvendige trappeskakt er der et lille almindeligt boliggulvafløb, dimensionen på dette er ikke tilstrækkeligt ved meget store mængder nedbør. Langs sydsiden af bygningen er der desuden en lang række lyskasser. De er udsat på den vis, at det vand, der løber på den ovenfor liggende sti, har fri adgang af den vold, der skråner drastisk ned mod bygningen. Omkring lyskasserne er der ingen videre opkant, men direkte adgang fra terræn. I lyskassen er et mindre gulvafløb, hvilket ikke vurderes tilstrækkeligt. Underkanten af vinduerne er ikke meget over bunden af lyskassen, der skal derfor ikke stå meget vand, før det vil trænge ind gennem eventuelle utætheder langs vinduer, der desuden kan knuses, hvis der står meget vandtryk på dem. Langt de fleste steder går de dybe kælderafløb og afløbene fra lyskasserne på bygningens afløbssystem og pumpes op på hovedafløbssystemet. Lige netop ved denne lokalitet er gulvafløbene i trappenedgang, lyskasser samt inde i selv kælderen tilsluttet direkte til hovedkloakken. Ved opstuvning i kloakken bliver sterilcentralen oversvømmet. Samtidig viser terrænmodellen, at der løber en del regnvand til kældernedgang og lyskasser. 20. Terræn mod lyskasser på hovedbygningens sydlige side GH_OVERSVOMMEL docx Side 24 af 42

28 4.10 Den sydvestlige bagside af hovedbygning (pkt.10) På bagsiden af den sydvestlige fløj er der en lang lyskasse, hvor der kan samles vand, den er dog ikke meget udsat, da der er et udhæng over den fra bygningen ovenfor og derfor en begrænset nedbørsmængde. Kanten omkring lyskassen har en pæn højde, og det omkringliggende terræn er plant, så der tilføres ikke yderligere vand derfra. Afløbene i lyskassen er tilsluttet direkte til hovedkloakken, hvorfor der er risiko for oversvømmelse ved opstuvning i kælderen. 21. Lyskasse på hovedbygningens sydvestlige side 4.11 Sydlig bagside af hovedbygning (pkt. 11) Indgangen på hovedbygningens sydside er udsat i den forstand, at der er et voldsomt fald mod bygningen fra det omgivende terræn. Terrænet er belagt med brosten, hvilket giver vandet gode muligheder for at løbe mod indgangen. Foran indgangen er der nogle store riste til at afhjælpe imod indtrængende vand i bygningen, men som tidligere omtalt, kan de også have den modsatte effekt ved opstuvning fra kloakken. Afløbene er direkte forbundet til hovedkloakken GH_OVERSVOMMEL docx Side 25 af 42

29 Dørene ved indgangen er placeret i niveau med det omgivende terræn, derfor medfører det forøget risiko for vandindtrængen i bygningen ved eventuelle utætheder omkring og under døren, eller hvis døren åbnes. Der er ved indgangspartiet også nogle riste i terræn, hvor der åbenlyst vil samle sig vand ved ekstreme nedbørsmængder. Det er oplyst fra hospitalets side, at der under disse er indgange til den underliggende kælder, som derfor anses for udsatte ved meget store nedbørsmængder. Det forventes, at der som minimum vil stå en meter vand på terræn ved ekstrem regn jf. bilag Indgangsparti på hovedbygningens sydside GH_OVERSVOMMEL docx Side 26 af 42

30 23. Riste ved Indgangsparti på hovedbygningens sydside Under risten er der etableret en pumpebrønd, som skal bortlede det vand, der lander i gruben samt bortpumpe vand fra et gulvafløb i kælderen. Hvis pumpen stopper eller den ikke kan følge med, vil vandet løbe direkte ind i underkælderen. 24. Terrænet ved indgangspartiet på hovedbygningens sydside På billede 24 ses også indgangen til en transformerstation, som vil blive hårdt belastet, såfremt der er utætheder ved døre GH_OVERSVOMMEL docx Side 27 af 42

31 4.12 Syd-østlig fløj af hovedbygning (pkt. 12) Langs bygningen er der buskads og lavtliggende vinduer. Faldet er væk fra bygningen mod det sydlige grønne område foran hospitalet. Området anses for at være risikofrit Gulstensbygning (pkt. 13) Ved sydøstfløjen er en gulstensbygning beliggende. Der er en kældernedgang ved denne bygning, som anses for udsat i forhold til indtrængende vand via utætheder langs/under døren. Der er en lille opkant ved trappenedgangen, men det er begrænset, hvad den kan tilbageholde ved store mængder nedbør. Afløbet i kældernedgangen samt de indvendige gulvafløb er alle forbundet direkte til hovedkloakken. Ved opstuvning i kloaksystemet oversvømmes kælderen. 25. Trappenedgang til gulstensbygning Det er oplyst at denne bygning indenfor en snarlig horisont skal fjernes og en ny opføres på samme fundament Den østlige fløj, sydside (pkt. 14) Langs med denne fløj er der en lyskasse belagt med brosten, der er en række lavtsiddende vinduer et stykke over bunden. Der er nogle mindre afløb i lyskassen, der ikke vurderes tilstrækkelige i udsatte situationer, der er desuden et køleaggregat, som kan være udsat for vand. Det er oplyst, at køleaggregatet pt. ikke er tilsluttet GH_OVERSVOMMEL docx Side 28 af 42

32 Faldet på terrænet er ind mod bygningen, og dermed kan der forventes øget vandmængde i tilfælde af ekstrem nedbør. 26. Lyskasse ved hovedbygningens østfløj, sydside 27. Lyskasse ved hovedbygningens østfløj Omkring bygningen er der flere lyskasser, der trænger til oprensning. Enkelte af dem har sætningsskader samt afløb, der trænger til at blive efterset og udbedret. Vinduet sidder meget tæt på bunden, hvilket kan øge risikoen for indtrængende vand ved utætheder GH_OVERSVOMMEL docx Side 29 af 42

33 Der er desuden ingen opkanter på lyskassen til at hindre indtrængende vand og den er i niveau med terrænet, som falder en lille smule ind mod selve bygningen. Jævnfør terrænmodellen ledes der en del vand til lyskassen Hovedbygning østfløj, nordside (pkt. 15) Ved østfløjen af hovedbygningen er der en trappe ned til en indgangsdør. Foran indgangsdøren er der en rist for at afhjælpe mod indtrængende vand i bygningen. Døren er næsten placeret i niveau med terrænet for foden af trappen, derfor medfører det øget risiko for indtrængen af vand i bygningen ved eventuelle utætheder omkring og under døren. Der er desuden et indgangsparti placeret i niveau med det omgivende terræn, hvor risikoen for indtrængende vand er den samme som beskrevet ovenfor. Der er dog ved denne dør en anelse fald væk fra bygningen. Det vurderes, at vandet løber ned ad trappen inden det kommer til den øvre indgang i bygningen. Jævnfør tegningerne er afløbet nedenfor trappen tilsluttet direkte til hovedkloakken, hvorfor der er risiko for opstuvning. 28. Trappenedgang ved hovedbygningens østfløj På den sydøstlige side af hovedbygningen er der placeret endnu en trappenedgang. Det omkringliggende terræn er i niveau med nedgangen, der er derfor en risiko for, at vandet vil løbe ned i skakten ved store nedbørsmængder GH_OVERSVOMMEL docx Side 30 af 42

34 For foden af trappen er døren placeret uden tætsluttende trin til at hindre indtrængende vand. I området nedenfor trappen er der placeret et mindre gulvafløb, det skønnes ikke at være tilstrækkeligt i kritiske situationer. 29. Trappe midt på østfløj Det fremgår ikke af kloaktegningerne, hvortil afløbet i bunden af trappesystemet afvander Hovedbygningens nordside, hovedindgang (pkt. 16) På bygningens nordside er der en lyskasse. Denne er tilgroet og trænger til at blive renset op for, at afløbet kan fungere efter hensigten. Afløbet er ved besigtigelsen næsten ikke synligt på grund af planter/ukrudt. Lyskassen er placeret i niveau med terrænet og konstrueret uden opkanter, hvorfor den er udsat i kritiske situationer. Faldet er desuden mod bygningen. Vinduerne i lyskassen er placeret meget tæt på bunden, hvilket ikke er hensigtsmæssigt i forhold til ophobet vand, der kan trænge ind gennem utætheder ved og omkring vinduet. Jævnfør tegningerne er afløbet tilsluttet drænet, så her er det vigtigt at sørge for en god oprensning af rist og afløbsrør GH_OVERSVOMMEL docx Side 31 af 42

7. Psykiatrien i Region Syddanmark, Odense

7. Psykiatrien i Region Syddanmark, Odense 7. Psykiatrien i Region Syddanmark, Odense Indledning På baggrund af de ekstreme nedbørshændelser, der i de senere år har ramt Danmark, har Region Syddanmark vurderet at det er nødvendigt at få undersøgt,

Læs mere

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger.

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Gaihede ingeniører og arkitekter Vi er specialiseret i totalrådgivning indenfor: Renovering

Læs mere

Forebyg vandskader. i virksomheden

Forebyg vandskader. i virksomheden Forebyg vandskader i virksomheden Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre jer mod vandskader

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN - en del af Topdanmark Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre

Læs mere

Galgebakken. Vand i krybekældre. Status på undersøgelser og tiltag

Galgebakken. Vand i krybekældre. Status på undersøgelser og tiltag Galgebakken. Vand i krybekældre Status på undersøgelser og tiltag 1. Undersøge om de eksisterende dræn under husene fungere 2. Undersøge om jordbundsforholdene i bebyggelsen hindrer afvanding af krybekældrene

Læs mere

WILLIS Konference. Klimaændringer, skybrud og oversvømmelser. Sektionsleder Jeppe Sikker Jensen Spildevand og klimatilpasning, COWI WILLIS KONFERENCE

WILLIS Konference. Klimaændringer, skybrud og oversvømmelser. Sektionsleder Jeppe Sikker Jensen Spildevand og klimatilpasning, COWI WILLIS KONFERENCE WILLIS Konference Klimaændringer, skybrud og oversvømmelser. Sektionsleder Jeppe Sikker Jensen Spildevand og klimatilpasning, COWI 1 Disposition Udfordringer Kortlægningstyper Case: Screening af ejendomsportefølje

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen Handleplan 1 Møde den 23. april 2012 Chefrådgiver Mogens Terkelsen Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen - Resumé Roskilde Kommunes handleplan, september 2011 2 TRIN 1 Gennemføre

Læs mere

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING Notat ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi REVISION A 17. april 2015 Projekt nr. 220946 Dokument nr. 1215412340 Version 4 Udarbejdet af JHKR Kontrolleret af LLKR Godkendt af DPI 1

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning På grund

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud Forebyg vandskader ved regnvejr, skybrud og tøbrud Gode råd til dig, der har haft vandskade Hvis du har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan du sikre

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan 2006-2015 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning

Læs mere

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C Forslag 18-05-2014 Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Sommerkolonien ABC, Afd. C Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Indledning Medlemmerne i Sommerkolonien ABC, Afd. C har

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

LAR og klimasikring af bygninger

LAR og klimasikring af bygninger LAR og klimasikring af bygninger Temaaften om klimaforandringer og fremtidssikring. Boligforeningen VIBO 27.03.2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk HVAD SKAL VI IGENNEM? Lidt om klima og kloak Vandets veje

Læs mere

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Side 1 af 8 Generelle bestemmelser Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger

Læs mere

Der er ved kraftig regn oversvømmelse langs Byåen i Rønne, specielt når de kraftige regn kommer i de perioder, hvor der er meget vand i Byåen.

Der er ved kraftig regn oversvømmelse langs Byåen i Rønne, specielt når de kraftige regn kommer i de perioder, hvor der er meget vand i Byåen. NOTAT Projekt Mike Urban beregning i Rønne Projektnummer 3631200019 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Bornholm Forsyning A/S Byåen - Hydrauliske beregninger John W. Hansen, Per Martlev Hansen og Vivi

Læs mere

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VIL DU VIDE MERE? Miljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu

Læs mere

VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD

VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD ORDFORKLARING Højvandsslukke: Lukkemekanisme, der bruges i afløbssystemer, hvor der er risiko for tilbageløb af spildevand. Skelbrønd: Brønd, der adskiller

Læs mere

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1

a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Vand i kælderen 2/3 a a r h u s V a n d V a n d i k æ l d e r e n 2 0 1 1 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Aarhus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

Separatkloakerede områder er vist med blåt og fælleskloakerede områder med grønt.

Separatkloakerede områder er vist med blåt og fælleskloakerede områder med grønt. NOTAT Projekt Mike Urban beregning i Rønne Projektnummer 3631200019 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Bornholm Forsyning A/S Tevandsbækken - Hydrauliske beregninger John W. Hansen, Per Martlev Hansen

Læs mere

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere

Sikring mod oversvømmelse

Sikring mod oversvømmelse Sikring mod oversvømmelse 1 Nye definitioner i DS 432 i afsnit 4.6 Tilbageløbsstop: En anordning, der ved hjælp af en flyder lukker automatisk, således at der ikke kan strømme vand ind i afløbsinstallationen

Læs mere

Notatet beskriver de forskellige anlægselementer samt projektøkonomien og skitsemæssige

Notatet beskriver de forskellige anlægselementer samt projektøkonomien og skitsemæssige NOTAT Projekt Oversvømmelse i Skovmose på Sydals Projektnummer 1431100020 Kundenavn Emne Til Fra Kvalitetssikring Sønderborg Kommune Grundlag for prioritering af projektforslag Hans Erik Jensen Ebbe Enøe

Læs mere

Drifts og vedligeholdelseshæfte

Drifts og vedligeholdelseshæfte Drifts og vedligeholdelseshæfte For at forebygge og undgå driftsforstyrrelser i Deres kloakinstallationer, bedes De gennemlæse dette drifts- og vedligeholdelseshæfte, grundigt. De kan herunder se, hvilke

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Vand i kælderen Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Forsyning Helsingør Spildevand A/S Februar 2011 Hvorfor denne information? Du er måske en af de 6500 grundejere i Helsingør Kommune, som har en kælder

Læs mere

undgå vand i kælderen

undgå vand i kælderen undgå vand i kælderen www.ke.dk kære kunde Vand i kælderen er hvert år et problem for en del københavnere. Der er derfor god grund til at være opmærksom på at forebygge og være på vagt, hvis dit hus har

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 16-08-2011 Dato: 08-08-2011 Sag nr.: 42 Sagsbehandler: Lars Kyhnau Hansen Kompetence: Fagudvalg [X] Økonomiudvalget

Læs mere

Figur 1: Udsnit af den gældende spildevandsplan

Figur 1: Udsnit af den gældende spildevandsplan Notat Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F +45 8759 1611 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Separatkloak Sygehus Syd Aalborg Regnvandshåndtering Sygehus Syd, rev. 27.10.2011 16. september

Læs mere

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Sikring mod kælderoversvømmelser v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Regler fra gammelt afløbsregulativ 20. Højvandslukker Hvor en kælder efter Vej- og Kloakvæsenets skøn er udsat for

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

Medfinansiering Gl. Lyngevej

Medfinansiering Gl. Lyngevej Forsyningen Allerød Rudersdal Medfinansiering Gl. Lyngevej GENNEMGANG AF BEREGNINGER Rekvirent Forsyningen Allerød Rudersdal Skovlytoften 27 2840 Holte Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde

Læs mere

Datagrundlag Screeningen er udarbejdet med baggrund i eksisterende drænplaner for haveforeningen, samt en 0,4 m grid højdemodel for området.

Datagrundlag Screeningen er udarbejdet med baggrund i eksisterende drænplaner for haveforeningen, samt en 0,4 m grid højdemodel for området. NOTAT Projekt Regnvandshåndtering og dræning i H.F. Møllevang Projektnummer 3691600127 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring H.F. Møllevang Dræn HF Møllevan JSAN PVMA PVMA Revisionsnr. 1.0

Læs mere

Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg

Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg Dimensionering af regn- og spildevandsledninger og bassiner 1. Indledning Dette notat indeholder forudsætninger for dimensionering af regn- og spildevandsledninger

Læs mere

VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG. b Ansvar. b Afhjælpning. b Andre gode råd

VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG. b Ansvar. b Afhjælpning. b Andre gode råd VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG b Ansvar b Afhjælpning b Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom

Læs mere

Bilag 4: Favrskov Kommune Skrift 27 - Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Bilag 4: Favrskov Kommune Skrift 27 - Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Bilag 4: Favrskov Kommune Skrift 27 - Funktionspraksis for afløbssystemer 1/1 Rekvirent Favrskov Kommune Teknik og Miljø Torvegade 7 8450 Hammel Lone Bejder Telefon 89 64 53 06 E-mail lb@favrskov.dk Rådgiver

Læs mere

VANDPROBLEMER & OVERSVØMMELSE

VANDPROBLEMER & OVERSVØMMELSE FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VANDPROBLEMER & OVERSVØMMELSE Haveanlæg Ejendom Tagvand Overfladevand Haveanlæg Belægningssten Skot Sandsække Bliver der flere skybrudsskader i fremtiden? Ifølge DMI og FN's

Læs mere

Den ønskede løsning er scenarie 1. Der bedes derfor ses bort fra øvrige løsninger beskrevet i dette notat.

Den ønskede løsning er scenarie 1. Der bedes derfor ses bort fra øvrige løsninger beskrevet i dette notat. NOTAT Projekt Floodingberegninger til afhjælpning af oversvømmelser ved Gentofterenden Kunde Nordvand Notat nr. 2 Dato 13-06-2013 Til Fra Annette Kolte-Olsen, Nordvand Andreas Henriques, Rambøll Den ønskede

Læs mere

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER Retningslinier for Københavns Kommune GENERELLE BESTEMMELSER Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder

Læs mere

Landsbylauget for Slagslunde-Buresø

Landsbylauget for Slagslunde-Buresø , d. 10. marts 2012 Til Egedal Forsyning A/S Att. Kasper Heinicke TV-inspektion af kloakkerne i Forsyningen oplyser i mail af 27/2-2012, at der foretages undersøgelse af kloaknettet i og beder i den anledning

Læs mere

Beregningsforudsætninger spildevand Der regnes med belastninger, som angivet i Tabel,2 og 3 afhængig af områdernes planlagte Anvendelse

Beregningsforudsætninger spildevand Der regnes med belastninger, som angivet i Tabel,2 og 3 afhængig af områdernes planlagte Anvendelse Beregningsforudsætninger Her beskrives hvilke beregningsforudsætninger NK-Spildevand A/S anvender ved dimensionering af nye kloakanlæg eller renovering af eksisterende anlæg. NK-Spildevand A/S vil løbende

Læs mere

Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser

Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser Civilingeniør, Hydrauliker Birgit Krogh Paludan, Greve Kommune Civilingeniør, Hydrauliker Lina Nybo Jensen, PH-Consult Baggrund Greve Kommune har

Læs mere

Afrapportering Ekstrem Regn 14-08-2010

Afrapportering Ekstrem Regn 14-08-2010 Afrapportering Ekstrem Regn 14-08-2010 ENVICLEAN Jan-2011 (rev. 2.0) Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel. +45 9686 7600 Email: nhj@enviclean.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING...

Læs mere

Skrift 27, Funktionspraksis af afløbssystemer

Skrift 27, Funktionspraksis af afløbssystemer Nordfyns Kommune Spildevandsplan Skrift 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Rådgiver Orbicon A/S Munkehatten 9 5220 Odense SØ Telefon 6315 5313 Telefax 6615 4899 Email bda@orbicon.dk REV.

Læs mere

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER

SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER SKYBRUDSSIKRING AF BYGNINGER Rørcenter-anvisning 020 September 2013 Skybrudssikring af bygninger Rørcenter-anvisning 020 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret, Teknologisk Institut Tryk og indbinding: Rødgaard

Læs mere

Klimasikring af ejendomme - Metodekatalog

Klimasikring af ejendomme - Metodekatalog Klimasikring af ejendomme - Metodekatalog Indholdsfortegnelse INTRODUKTION Formål Risiko, sikring og beredskab Sikringsniveau Vandveje, skybrudssikring og beredskab Typiske risikopunkter og forslag til

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7059 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Pletter på indervæg mod garage i sydøstligt værelse. 2. Tagnedløb delvist ureglementeret udført. 3. Kun 3 tagnedløb i forhold til tagfladen. 4. Muret

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange grundejere i Frederikshavn Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer

Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer Her får du en oversigt over, hvordan din virksomhed kan sikre sig i god tid inden en skadebegivenhed, og hvad du kan iværksætte hurtigt, hvis skadebegivenheden

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Alm Brand Forsikring. Sådan forebygger du skader ved skybrud, regnvejr og oversvømmelse

Alm Brand Forsikring. Sådan forebygger du skader ved skybrud, regnvejr og oversvømmelse Alm Brand Forsikring Sådan forebygger du skader ved skybrud, regnvejr og oversvømmelse Gode akut-råd når skybrud er på vej Ifølge metrologerne skal vi vænne os til voldsommere vejr og kraftigere regnmængder,

Læs mere

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen NYT AFLØB FRA KASTRUP FORT SØ Eksisterende afvanding fra Kastrup Fort Sø

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen NYT AFLØB FRA KASTRUP FORT SØ Eksisterende afvanding fra Kastrup Fort Sø Memo Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen NYT AFLØB FRA KASTRUP FORT SØ Eksisterende afvanding fra Kastrup Fort Sø 24. februar 2016 Projekt nr. 222931 Version 1 Dokument nr. 1218198083 Version

Læs mere

SIKRING AF SKOLEN VED SØERNE MOD FREMTIDIGE OVER- SVØMMELSER RAPPORT

SIKRING AF SKOLEN VED SØERNE MOD FREMTIDIGE OVER- SVØMMELSER RAPPORT Til Projektgruppen Dokumenttype Rapport Dato December 2014 SIKRING AF SKOLEN VED SØERNE MOD FREMTIDIGE OVER- SVØMMELSER RAPPORT RAPPORT FOR SIKRING AF SKOLEN VED SØERNE MOD FREMTIDIGE OVERSVØMMELSER Dato

Læs mere

Skybrud, regnvejr og oversvømmelse sådan forebygger du skader

Skybrud, regnvejr og oversvømmelse sådan forebygger du skader Skybrud, regnvejr og oversvømmelse sådan forebygger du skader Når det regner kraftigt, kan kloaksystemet blive så overbelastet, at der stiger vand op. Vand kan gøre store skader på dit hjem og dine ting

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Gode råd

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Gode råd VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Gode råd Hold kælderen tør Denne pjece henvender sig til de mange grundejere i Thisted Kommune, der har kælder i deres ejendom. Kælderen er husets lavest placerede del,

Læs mere

Befæstede arealer og afløbsmængder

Befæstede arealer og afløbsmængder Befæstede arealer og afløbsmængder Kort om forløbet I dette forløb arbejder vi med byens overflader. Eleverne skal undersøge et lokalt område og vurdere hvor meget regnvand til kloakker, det genererer.

Læs mere

Ansøgning om nedsivning af vejvand

Ansøgning om nedsivning af vejvand Rebild Kommune Ansøgning om nedsivning af Rekvirent Anders Rye-Andersen Hobrovej 160 9530 Støvring Rådgiver Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Udgivet 28-04-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Placering og

Læs mere

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud og forsikringsdækning Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud? Dækker forsikringen? Side 2 Det koster skybrudssæsonen Skadesudbetalinger pga. kraftig regn i perioden

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 1. Indhold. Funktionspraksis og serviceniveau. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 1. Indhold. Funktionspraksis og serviceniveau. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 1 Funktionspraksis og serviceniveau Indhold 1 Indledning... 2 2 Funktionspraksis og designkriterier... 2 3 Serviceniveau... 2 4 Sikkerhedstillæg...

Læs mere

SKYBRUDSSIKRING. - af bygninger

SKYBRUDSSIKRING. - af bygninger SKYBRUDSSIKRING - af bygninger September 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRO - Formål...s. 3 LØSNINGSKATALOG - Skybrudssikring trin for trin...s. 6-8 - Forudsætninger for løsningerne...s. 10-11 - Etablering

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

Kerteminde Forsyning har bedt Rambøll om at undersøge hvilken regnmåler forsyningen skal bruge fremadrettet til dimensionering af deres kloaksystem.

Kerteminde Forsyning har bedt Rambøll om at undersøge hvilken regnmåler forsyningen skal bruge fremadrettet til dimensionering af deres kloaksystem. NOTAT Projekt Valg af regnmåler og sikkerhedsfaktorer til beregninger på afløbssystemer Kunde Kerteminde Forsyning Notat nr. 1 Dato 04-06-2012 Til Fra Kopi til Kerteminde Forsyning Agnethe N. Pedersen,

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Optagelse af Brønsholmdalgrøften som spildevandsteknisk anlæg August 2014 Billede indsættes i stedet for denne tekstboks Størrelsen på billedet

Læs mere

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015 Arrild kloakseparering Borgermøde den 15. april 2015 Dagsorden: 1. Velkomst (v. Jacob Riis Bols, Tønder Spildevand A/S) 2. Baggrund (v. Martin Madsen, Tønder Kommune) 3. Gennemgang af projektet (v. Jacob

Læs mere

Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner

Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner Bilag 1 Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner i Furesø Kommune 1. Indledning Dette notat indeholder forudsætninger for dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt

Læs mere

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 2 Fremtidige

Læs mere

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19.

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. november 2009 23-11-2009 Dias nr. 1 Hvem er jeg? Mads Uggerby - uddannelse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen:

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Arbejdsark til By under vand

Arbejdsark til By under vand Arbejdsark til By under vand I Danmark regner det meget. Men de seneste år er der sket noget med typen af regnvejret i Danmark. Måske har du set i TV Avisen, hvor de snakker om, at det har regnet så meget,

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2008-2011 Tillæg nr. 1 til gl. Gedveds Spildevandsplan Servicemål, sikkerhedsfaktor og bassiner TEKNIK OG MILJØ 1 Indledning For at forebygge klimaændringernes påvirkning på det kommunale

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

Landliggersammenslutningen Gribskov Vest Forårsmøde. 8. juni 2016

Landliggersammenslutningen Gribskov Vest Forårsmøde. 8. juni 2016 Landliggersammenslutningen Gribskov Vest Forårsmøde Dagsorden Indlæg ved Gribvand Spildevand A/S Oversvømmelser som følge af fyldt vandløb Oversvømmelser som følge af fejlkoblinger *) til kloaksystemet

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

Middelfart kommune Skolerenoveringsplan 2014 4 FJELDSTED HARNDRUP BØRNEUNIVERS RENOVERING OG GENOPRETNING

Middelfart kommune Skolerenoveringsplan 2014 4 FJELDSTED HARNDRUP BØRNEUNIVERS RENOVERING OG GENOPRETNING 4 FJELDSTED HARNDRUP BØRNEUNIVERS RENOVERING OG GENOPRETNING 1 Bygningsplan 2 Skolen består af 5 bygninger, hvoraf 2 er pavillonbygninger. Bygningerne er opført over en periode fra 1961 til 1997. Bygning

Læs mere

Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB

Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB På vegne af Lysabild-Skovby Landvindingslag søges der hermed om tilladelse

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Glostrup Hospital som OPP. Rettelsesblad 11

Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Glostrup Hospital som OPP. Rettelsesblad 11 Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Glostrup Hospital som OPP Rettelsesblad 11 7. september 2015 Indholdsfortegnelse 1 Rettelsesblad 11... 3 1.1 Rettelse til Bilag 0 Appendiksfortegnelse...

Læs mere

SKØNSERKLÆRING Journal nr. xx

SKØNSERKLÆRING Journal nr. xx SKØNSERKLÆRING Journal nr. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder relevante tilbud): 1. Datering, navn og

Læs mere

Tillæg nr. 10 er udarbejdet sammen med Klimatilpasningsplan 2014 2017 for Lemvig Kommune.

Tillæg nr. 10 er udarbejdet sammen med Klimatilpasningsplan 2014 2017 for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025 Lemvig kommunalbestyrelse har den 17. september 2014 vedtaget tillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025. Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Niveaufri adgang, terrændæk og fugt v/ teknisk chef Jens Dons

Niveaufri adgang, terrændæk og fugt v/ teknisk chef Jens Dons Niveaufri adgang, terrændæk og fugt v/ teknisk chef Jens Dons Kravet om niveaufri adgang har været gældende i mere end 3 årtier Kravet opfyldes ofte ved uigennemtænkte og håbløse byggetekniske løsninger

Læs mere

Sommerhusområderne Marielyst og Gedesby. Information om forebyggelse af skader forvoldt af oversvømmelser GULDBORGSUND FORSYNING

Sommerhusområderne Marielyst og Gedesby. Information om forebyggelse af skader forvoldt af oversvømmelser GULDBORGSUND FORSYNING Sommerhusområderne Marielyst og Gedesby Information om forebyggelse af skader forvoldt af oversvømmelser GULDBORGSUND FORSYNING En række områder i Danmark har i sommeren 2011 været ramt af monsterregnvejr,

Læs mere

Musse Skyttecenter. Færdig - Efterår 2012

Musse Skyttecenter. Færdig - Efterår 2012 Vedligeholdelsesarbejder udført i Musse Skyttecenter 25 m bygningen: Skydelokalet Skydelokalet blev skadet af fugt i 2010-2011 på grund af kraftigt nedbør. Fugt og begyndende råd og svampedannelse i brædder

Læs mere

Konsekvenserne af grundvandsindsivning til afløbssystemet nu og i fremtiden

Konsekvenserne af grundvandsindsivning til afløbssystemet nu og i fremtiden Konsekvenserne af grundvandsindsivning til afløbssystemet nu og i fremtiden En analyse af, hvilke konsekvenser utætte kloakledninger har på spildevandsmængden og grundvandsspejlet i området nord for Frederikshavn,

Læs mere

Vand i kælderen. Lejre Forsyning. Ansvar. Afhjælpning. Andre gode råd

Vand i kælderen. Lejre Forsyning. Ansvar. Afhjælpning. Andre gode råd Vand i kælderen Lejre Forsyning Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Lejre Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Teori. Klimatilpasning til fremtidens regnmængder. Regnvandsbassinet forsinker eller afleder vandstrømmen

Teori. Klimatilpasning til fremtidens regnmængder. Regnvandsbassinet forsinker eller afleder vandstrømmen Teori Klimatilpasning til fremtidens regnmængder På grund af klimaforandringer oplever vi i Danmark stigende temperaturer og øgede regnmængder. Den stigende regnmængde, og det faktum at der udbygges af

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere