Den eneste undtagelse er billeder, som ikke kunne bruges på grund af ophavsret.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den eneste undtagelse er billeder, som ikke kunne bruges på grund af ophavsret."

Transkript

1

2 Denne bearbejdelse af Klare Mål er lavet på begrund af word dokumenter fra undervisningsministeriet, og indeholder den samme tekst som de trykte udgaver. Den eneste undtagelse er billeder, som ikke kunne bruges på grund af ophavsret. i

3 Forord Regeringen ønsker at styrke det faglige niveau i folkeskolen samtidig med, at undervisningen bliver differentieret og dermed målrettet den enkelte elev. En styrket faglighed i undervisningen går hånd i hånd med udviklingen af elevernes alsidige personlige kompetencer. Valget står ikke mellem, på den ene side, en faglig stærk skole - hvor eleverne ikke bryder sig om at være - eller på den anden side, en skole, hvor eleverne trives godt, fordi der ikke stilles krav. De nye fagbeskrivelser indeholder mere præcise centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF) samt vejledende delmål og udgør rygraden i initiativet Klare Mål, som understøtter regeringens politik om øget åbenhed og gennemsigtighed i uddannelsessektoren. Hensigten er, at de nye centrale kundskabs- og færdighedsområder og de tilhørende delmål skal give lærerne et mere klart og tydeligt billede af, hvad børnene skal lære, uden at der tages stilling til hvordan. Der er tale om en hjælpende hånd til den enkelte lærer i tilrettelæggelsen af undervisningen. Samtidig vil de nye CKF'er og delmål kunne forenkle den løbende evaluering af undervisningen. Det er ligeledes hensigten, at de nye CKF'er og delmål skal give både lærere og forældre mulighed for langt tidligere i skoleforløbet at tage hånd om de elever, der lærer i et andet tempo end gennemsnittet. Endelig forestiller jeg mig, at Klare Mål i fremtiden bliver et centralt element i undervisningen på lærerseminarierne, så de studerende allerede tidligt i deres uddannelsesforløb får et klart kendskab til og overblik over, hvad målene med undervisningen er i skolen. Jeg betragter Klare Mål som et dialogredskab, der giver lærere, elever og forældre mulighed for sammen at vurdere undervisning og dermed få rettet op, hvis skolen, og dermed eleverne, har vanskeligt ved at leve op til kravene. Klare Mål handler også om trivsel og elevernes alsidige personlige udvikling. Derfor vil Undervisningsministeriet i sammenhæng med Klare Mål for fagene udsende et vejledningsmateriale, som kommuner og skoler kan bruge, når de beskriver, hvordan skolen arbejder med elevernes alsidige personlige udvikling. Det er et led i regeringens politik, at skolen skal åbne sig mod omverdenen. Forældrene og det øvrige omgivende samfund skal have et mere klart billede af, hvad der sker i skolen. Initiativet Klare Mål er derfor en relevant forlængelse af regeringens ønske om en mere åben og gennemsigtig uddannelsessektor. Folkeskolen er en af demokratiets nøgleinstitutioner, som jeg mener kan vinde i kvalitet og renommé, hvis det daglige arbejde bliver gjort mere synligt for alle. Ulla Tørnæs Undervisningsminister ii

4 Indledning Klare Mål erstatter folkeskolens tidligere faghæfter. De nye "hæfter" indeholder et uændret formål for faget/emnet, nyformulerede centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF'er), nye vejledende delmål, uændrede læseplaner og en uændret vejledning. De nye CKF'er beskriver slutmålet for undervisningen i faget og er bindende for alle kommuner. De vejledende delmål udsendes til inspiration for kommunerne, som skal fastlægge de bindende mål for undervisningen på forskellige klassetrin. Som et særligt aspekt af Klare Mål stilles der fremover krav til kommunerne og skolerne om nærmere at beskrive, hvordan arbejdet med udviklingen af elevernes alsidige personlige udvikling indgår i skolens virksomhed. Det kan fremgå af læseplanerne eller på anden måde. Undervisningsministeriet har udarbejdet et materiale, som kan bruges af kommunerne i arbejdet hermed. En række fagfolk fra skolens verden, Danmarks Pædagogiske Universitet, Danmarks Lærerforening og faglige foreninger har medvirket til udformningen af teksterne. Andre har læst med og givet gode råd og ideer. Tak til alle for konstruktiv medvirken undervejs. Undervisningsministeriet står for den endelige udformning af materialet. Kim Mørch Jacobsen Uddannelsesdirektør iii

5 Indhold Formål for faget KRISTENDOMSKUNDSKAB... 2 Centrale kundskabs- og færdighedsområder for faget KRISTENDOMSKUNDSKAB... 3 Delmål for faget KRISTENDOMSKUNDSKAB... 5 Efter 3. klassetrin... 5 Efter 6. klassetrin... 5 Efter 9. klassetrin... 6 Efter 10. klassetrin... 7 Læseplan for faget KRISTENDOMSKUNDSKAB fase klasse... 9 Undervisningen omfatter: fase klasse Undervisningen omfatter: fase 7./8.og 9.(10.) klasse Undervisningen omfatter: Vejledning for faget KRISTENDOMSKUNDSKAB Indledning Læseplanens opbygning Eleverne og faget Temaer fra fagets formålsbestemmelse Særlige emner fra de centrale kundskabs- og færdighedsområder Spørgsmål vedr. undervisningens tilrettelæggelse Undervisningsdifferentiering Fagets undervisningsmidler Faget i skolen

6 Formål for faget KRISTENDOMSKUNDSKAB Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne erkender og forstår, at den religiøse dimension har betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og for dets forhold til andre. Undervisningen tager sit udgangspunkt i kristendommen, som denne fremtræder i historisk og nutidig sammenhæng. Stk. 2. Eleverne skal opnå kendskab til bibelske fortællinger og forståelse af kristendommens betydning for værdigrundlaget i vor kulturkreds. Derudover indgår ikke-kristne religioner og livsanskuelser med henblik på, at eleverne får forståelse af andre livsformer og holdninger. Stk. 3. Gennem mødet med de forskellige former for livsspørgsmål og svar, som findes i kristendommen samt i andre religioner og livsopfattelser, skal undervisningen give eleverne et grundlag for personlig og ansvarlig stillingtagen og handling over for medmennesket og naturen. 2

7 Centrale kundskabs- og færdighedsområder for faget KRISTENDOMSKUNDSKAB Der undervises i kristendomskundskab på klassetrin - bortset fra det klassetrin, hvor konfirmationsforberedelsen finder sted. På 10. klassetrin undervises i kristendomskundskab/religion. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Livsfilosofi og etik Bibelske fortællinger Kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser. I kristendomskundskab skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i hvert af de fire områder udvikles som en helhed gennem hele skoleforløbet både i faget kristendomskundskab, og når kristendomskundskab indgår i tværgående emner og problemstillinger. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne får mulighed for at uddybe deres erfaringer og oplevelser i mødet med det faglige stof forholde sig til den religiøse dimension i tilværelsen og dens betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske, for mellemmenneskelige relationer og for forskellige samfund styrke deres indsigt i kristendommen samt andre religioner og livsopfattelser, som de kommer til udtryk i Danmark og resten af verden forholde sig til grundlæggende livsspørgsmål og etiske problemstillinger samt handle i overensstemmelse hermed. Livsfilosofi og etik Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at reflektere over grundlæggende tilværelsesspørgsmål og diskutere den religiøse dimension og dens betydning for menneskers livsforståelse forstå og forholde sig til religiøst sprog vurdere etiske principper og moralsk praksis udtrykke sammenhænge mellem forskellige værdigrundlag og tilhørende tydning af tilværelsen 3

8 håndtere mødet mellem forskellige kulturer og religioner reflektere over og udtrykke sig om forholdet mellem mennesket og naturen. Bibelske fortællinger Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at udtrykke viden om centrale fortællinger fra Det Gamle og Nye Testamente diskutere de bibelske fortællingers sigte og perspektiv og deres tydning af tilværelsen gøre rede for bibelske fortællinger og symbolers betydning i kunsten, herunder litteraturen. Kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at forholde sig til spørgsmålet om, hvad kristendom er gengive hovedtrækkene i kristendommens historie vurdere kristendommen og folkekirkens betydning i Danmark forholde sig til kirkelige retninger i vor tid formulere sig om brug og betydning af kristne ritualer og symboler tolke salmer og sange samt benytte dem som udtryksform. Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at gengive udvalgte træk ved nogle af de store verdensreligioner, herunder ligheder og forskelle beskrive og forholde sig til udvalgte religiøse sekter og bevægelser reflektere over relationer mellem forskellige religioner og samfund diskutere og forholde sig til udvalgte temaer inden for forskellige religioner forstå brug og betydning af symboler og ritualer i forskellige religioner. 4

9 Delmål for faget KRISTENDOMSKUNDSKAB Efter 3. klassetrin Forventninger til, hvad eleverne almindeligvis kan og ved inden for området: Livsfilosofi og etik tale med om almene tilværelsesspørgsmål kende til eksempler på faglige begreber kende til eksempler på religiøst sprog samtale om og forholde sig til normer for samvær udtrykke sig om sanseoplevelser og naturens mangfoldighed. Bibelske fortællinger kende til fortællinger i Det Gamle og Nye Testamente gengive udvalgte bibelske fortællinger på forskellig vis tale med om indholdet af bibelske fortællinger sætte indholdet af bibelske fortællinger i forhold til nutiden. Kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng samtale om, hvad kristendom er genkende kristendommens fremtrædelsesformer, som de forekommer i hverdagen, fx i udsmykninger og i landskabet kende til kirkens indretning og udsmykning udtrykke sig om kristendommens relation til årets og livets rytme samtale om udvalgte symboler synge og samtale om salmer og sange. Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser kende til forskellige religioner samtale om forskellige religiøse fester og højtider kende til udvalgte symboler og ritualer i forskellige religioner. Efter 6. klassetrin Forventninger til, hvad eleverne almindeligvis kan og ved inden for området: 5

10 Livsfilosofi og etik kende til og udtrykke sig om almene tilværelsesspørgsmål, bl.a. i relation til det faglige stof samtale om faglige begreber udtrykke sig om religiøst sprog og dets funktion samtale om, hvad det vil sige at være menneske give eksempler på sammenhænge mellem normer og værdier diskutere og forholde sig til relationen mellem mennesket og naturen. Bibelske fortællinger forholde sig til udvalgte fortællinger fra Det Gamle og Nye Testamente skelne mellem forskellige genrer i Bibelen kende forholdet mellem Det Gamle og Nye Testamente kende og tyde udvalgte bibelske fortællinger genkende bibelske fortællinger, som de kommer til udtryk i kunst og kultur. Kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng udtrykke deres forståelse af, hvad kristendom er kende til kristendommens historiske forudsætninger og udviklingsforløb i Europa med særligt fokus på Danmark give eksempler på sammenhænge mellem kirkens indretning, udsmykning og funktion give eksempler på ritualers betydning i menneskers liv samtale om udvalgte begreber, symboler og kunstneriske udtryk med henblik på forståelse af, hvad kristendom er bruge salmer og sange som udtryksform samtale om salmer og sange som religiøse udtryk. Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser forholde sig til udvalgte ligheder og forskelle i forskellige religioner udtrykke sig om indholdet af udvalgte religiøse fester og højtider udtrykke sig om indholdet af udvalgte symboler og ritualer i forskellige religioner. Efter 9. klassetrin Forventninger til, hvad eleverne almindeligvis kan og ved inden for området: Livsfilosofi og etik diskutere og forholde sig til udvalgte almene tilværelsesspørgsmål anvende relevante faglige begreber reflektere over og forholde sig til tilværelsens trosvalg 6

11 diskutere og forholde sig til forskellen mellem religiøst og naturvidenskabeligt sprog forholde sig til forskellige menneskesyn forholde sig til sammenhænge mellem forskellige normer, etikker og bagvedliggende værdier give udtryk for og samtale om egen og andres livsforståelse diskutere og forholde sig til håndteringen af kulturmøder vurdere og udtrykke sig om forskellige syn på naturen. Bibelske fortællinger udtrykke sig om bibelske fortællingers sammenhæng med værdier i dansk og europæisk kultur forholde sig til de bibelske fortællinger i samtaler om tydning af tilværelsen fortolke motiver og temaer, som de kommer til udtryk i kunst og kultur. Kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng reflektere over og diskutere kristendommens rolle i kultur og samfund have indsigt i og forholde sig til kirkelige synspunkter samt deres betydning i samfundet drøfte folkekirkens organisation og betydning i samfundet forholde sig til andre kristne trossamfund forholde sig til sammenhænge mellem tid, rum og betydning i forskellige ritualer genkende kristne symboler samt diskutere deres funktioner, når disse indgår i kunstneriske udtryk tolke salmer og sange i relation til den historiske udvikling. Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser kende og forholde sig til centrale dele af udvalgte religioner vurdere udvalgte religiøse sekter og bevægelsers indhold, opbygning og strategier diskutere forskellige religioners rolle i samfundet lokalt og globalt reflektere over og diskutere udvalgte temaer på tværs af religionerne samtale om udvalgte religioners kunstneriske og symbolske udtryk. Efter 10. klassetrin Forventninger til, hvad eleverne almindeligvis kan og ved inden for området: Livsfilosofi og etik diskutere og forholde sig til forholdet mellem tilværelsesforståelse og den religiøse dimension sætte livsfilosofiske og etiske spørgsmål i relation til eget liv diskutere og forholde sig til sammenhænge mellem religion, kultur og samfund. 7

12 Bibelske fortællinger tolke og anvende bibelske fortællinger, herunder motiver og temaer i samtaler om tydning af tilværelsen. Kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng reflektere over og diskutere kristendommens historiske og nutidige betydning - politisk, socialt, mentalt og kunstnerisk. Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser reflektere over og diskutere religioners historiske og nutidige betydning - politisk, socialt, mentalt og kunstnerisk. 8

13 Læseplan for faget KRISTENDOMSKUNDSKAB Læseplanen er inddelt i tre faser, der igen er opdelt i kundskabsområder. Stof fra de enkelte kundskabsområder sammenknyttes mest muligt med henblik på at belyse grundlæggende livsspørgsmål. I arbejdet med de forskellige emner og stofområder inddrages informationsteknologien, når det er relevant. 1. fase klasse Børnenes åbenhed og naturlige spørgelyst om tilværelsen imødekommes ved, at eleverne arbejder med anskuelige fortællinger fra Det Gamle og Nye Testamente og ved at inddrage religiøse fænomener og symboler. Da de nære personlige forhold spiller en stor rolle i børnenes liv, bliver det vigtigt at arbejde med udvalgte livsemner, der binder det nære og det konkrete sammen med forhold i børnenes omverden. Undervisningen omfatter: Livsfilosofi og etik Der arbejdes med tilværelsesspørgsmål fra eleverne. Det kan være spørgsmål som: Hvor kommer verden fra? Hvor kommer mennesket fra? Hvad sker der, når man dør? Hvem er Gud? Endvidere behandles emner som: Godt og ondt, glæde og sorg, fællesskab og ensomhed, tryghed, at være anderledes eller andre problemstillinger af lignende karakter. Eksempler hentes fra religionernes verden, dagligdagen, medierne, filosofien, litteraturen og kunsten. Bibelske fortællinger Det Nye Testamente Fortællinger om Jesu fødsel og barndom Jesu dåb og fristelse Jesu første virksomhed ifølge evangelierne, fx udvælgelsen af disciplene og forholdet til de udstødte Lignelser, fx Den barmhjertige samaritaner og Den fortabte søn Det dobbelte kærlighedsbud 9

14 POLFOTO, Ortodokse jøder ved grædemuren i Jerusalem Det Gamle Testamente Fortællinger om patriarkerne Abraham, Isak, Jakob; Joseffortællingen og Moseshistorien. Fester og højtider Nogle højtider og deres sange, fortællinger og traditioner, fx jul, fastelavn og sankthansfest. Fester i den enkeltes liv, fx fødselsdag, dåb, navngivning og bryllup. Andre religioners fester og højtider kan inddrages. Gammelnordisk religion Fortællinger om verden og om guder og helte. Kunst og symboler Salmer og sange. Billedkunst og skulpturer. 10

15 Udvalgte symboler, fx vandet, træet og farverne. 2. fase klasse Eleverne udvikler deres evne til at se tilværelsen i et bredere perspektiv, når der arbejdes med livsspørgsmål, hvor hovedvægten lægges på det personlige og det fælles. I dette arbejde indgår fortællinger og tekster fra Det Gamle og Nye Testamente med stigende vægtning af en historisk og nutidig forståelse. Desuden behandles elementer af kristendommens historie samt myter, ritualer og religiøse skikke. Eleverne skærper deres opmærksomhed over for omverdenen ved, at de sætter holdninger og skikke fra andre kulturer i forhold til dansk kultur og tankegang. Undervisningen omfatter: Livsfilosofi og etik Der arbejdes med tilværelsesspørgsmål fra elevernes verden. Det kan være spørgsmål som: Hvordan er alting blevet til? Er der liv efter døden? Hvad er det gode og onde? Hvad er sandt og falsk? Emner på disse klassetrin kan endvidere være: Retfærdighed og uretfærdighed, rig og fattig, tro og tvivl, tillid og mistillid, forelskelse og kærlighed, omsorg og solidaritet. Eksempler hentes fra religionernes verden, dagligdagen, i medierne, gennem elektronisk kommunikation, filosofien, litteraturen og kunsten. Menneske og natur Forholdet til og udnyttelsen af naturen i det moderne samfund. Natursynet i forskellige religioner. Bibelske fortællinger Det Nye Testamente Den historiske Jesus og Jesus som Messias Jesu fortsatte virke, fx sabbatskonflikter og andre opgør med traditionen, Jesus og dæmonerne; Guds riges forkyndelse, lignelser og undere. Jesu lidelse, død og opstandelse Den tidlige kristendom og Paulus, fx forkyndelsen af Jesus som Kristus, menigheden i Jerusalem, pinsen og Peters virksomhed, Paulus' omvendelse, kristendommens møde med romermagten Det Gamle Testamente Tempel og synagoge. Sabbat og renhedsforskrifter. Messias 11

16 Urhistorien Fortællinger om profeter, fx Elias, Elisa og Esajas Fortællinger om konger, fx Saul, David og Salomon. Til belysning af Det Gamle og Nye Testamente arbejdes med Bibelen som historisk kilde og som helligskrift samt politiske og sociale forhold i Palæstina. Kristendommens historie Der arbejdes med udvalgte temaer inden for følgende områder: fra Paulus til Konstantin den Store, Luther, reformationen og dens forudsætninger, kristendommens indførelse i Danmark og den danske reformation samt kristendommens historie til i dag. Fester og højtider Påske og pinse. Fester og højtider i andre religioner kan inddrages. Ritualer i forbindelse med livets overgange, fx fødsel, pubertet, ægteskab og død. Ritualer i hverdagen, fx i hjemmet, blandt kammerater, i sportens verden. Kulturmødet Med udgangspunkt i elevernes verden arbejdes med forskellige livssyn, som de kommer til udtryk i religiøse skikke, fx klædedragt, spiseregler, højtider, regler i familien, generelle påbud og forbud. Kunst og symboler Kirken som bygning. Kirkens billeder og øvrige inventar. Salmer, viser og sange. Religiøst inspireret musik. Udvalgte symboler, fx korset og hjulet, lys og mørke, solen og månen, rejsen, dragen. 3. fase 7./8.og 9.(10.) klasse For at støtte og inspirere eleverne i deres søgen efter et ståsted og udvikling af personlige værdier belyses livsspørgsmål gennem etiske og filosofiske problemstillinger. I den forbindelse arbejder eleverne med hovedtanker i kristendommen samt i andre religioner og livsopfattelser. Desuden inddrages religionernes indflydelse på menneskers historie, kultur og samfundsliv. I relation til elevernes egen udvikling udvides dette arbejde til også at omfatte evnen til at skelne mellem religionernes forskellige fremtrædelsesformer og til at forstå religion som noget, der kræver personlig stillingtagen og handling. 12

17 Undervisningen omfatter: Livsfilosofi og etik Der arbejdes med tilværelsesspørgsmål fra elevernes verden. Det kan være spørgsmål som: Hvad er meningen med det hele? Hvad er et godt liv? Hvad er lykke? Hvorfor er der så megen krig og lidelse? Endvidere behandles et udvalg af følgende emner: Livskvalitet, frihed, autoritetstro/personligt ansvar, kærlighed, seksualitet, tolerance, menneskerettigheder, magt/afmagt, racediskrimination, kunstig virkelighed (virtual reality), bioteknologi, prævention og abort, dødshjælp. Eksempler hentes fra religionernes verden, dagligdagen, i medierne, i databaser, gennem elektronisk kommunikation, filosofien, litteraturen og kunsten. Menneskesyn Hvad gør et menneske til et menneske? Er mennesket uerstatteligt? Hvordan ser man på mennesket ud fra en religiøs, biologisk, medicinsk, økonomisk, teknologisk eller psykologisk synsvinkel? Folkekirken Folkekirken, dens baggrund og den evangelisk-lutherske kristendom. Kirken som statskirke, folkekirke og frikirke. Kirkens engagement og ansvar vedrørende sociale spørgsmål. Andre kirker Der arbejdes med fx den romersk-katolske kirke, den ortodokse kirke eller kristendommen i den tredje verden. Andre trossamfund, der kendes lokalt, fx baptistkirken, Frelsens Hær, mormoner, Jehovas Vidner. Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser Der arbejdes med fx islam, jødedommen, østens religioner eller nye religiøse bevægelser. Hovedvægten bør lægges på religionernes nutidige fremtræden og tænkemåde. Der kan arbejdes sammenlignende med emner som gudsopfattelsen, fødselen, puberteten, ægteskabet og døden. 13

18 Desuden drøftes hvilke andre værdier af religiøs og religionslignende karakter, der præger tilværelsen i dag, fx individualitet, uafhængighed, fremskridt, materielle goder og relativitet. Religion, kultur og samfund Religionernes rolle i politik, pædagogik og opdragelse. Der kan arbejdes med emner som befolkningstilvækst, ligeværd og autoritet. Religion og kunst Tekster og melodier fra de unges egen musik. Salmer og sange, eventuelt med udgangspunkt i fx musikvideoer. Billeder og kunstværker, der er inspireret af religiøse grundspørgsmål og af religiøse tekster. Religiøse temaer i skønlitteraturen og i elektroniske (computerskabte) billeder. 14

19 Vejledning for faget KRISTENDOMSKUNDSKAB Indledning Religion drejer sig om meningen med livet. Dette kan kaldes tilværelsens dybdedimension. Der skal derfor i faget være plads til elevernes egen undren og spørgen for herudfra at tilskynde dem til eftertanke - også om, hvad andre har ment om at være til. Her kommer først og fremmest den kristne tradition ind i billedet, men dernæst også hvordan livet opfattes i andre religioner og livsopfattelser, således som vi møder dem i dag. Faget beskæftiger sig med holdninger og værdier, samtidig med at det også formidler kendsgerninger. Men holdningsdimensionen betyder, at det har med det personlige at gøre. At give rum for det på en måde, så alle kan være med og respekteres, er en afgørende udfordring til religionslæreren - såvel fagligt som personligt. Læseplanens opbygning Faseinddelingen Der er en lang tradition for at opdele faget i faser, hvilket til dels er sket under indflydelse af de øvrige fags placering i den vejledende timefordelingsplan. Faseinddelingen skal opfattes som en overskuelig ramme, hvor elever og lærere henter inspiration til det daglige arbejde. I arbejdet på de forskellige klassetrin er læseplanen opbygget sådan, at de enkelte delemner supplerer hinanden: Arbejdes der i 1. fase med emnet»godt og ondt«fra kundskabsområdet Livsfilosofi og etik, kan udgangspunktet være spørgsmål fra eleverne, der belyses med inddragelse af bibelske fortællinger, fortællinger fra nordisk religion, billedkunst, salmer og sange. I et forløb om Menneske og natur i 2. fase hentes stof fra skabelsesfortællinger i Bibelen og eventuelt andre religioner, og til belysning af fortællingernes billedtale kan kunstneriske udtryksmåder som billeder, skulpturer og salmer indgå. Udgangspunktet for arbejdet med menneskerettigheder i 3. fase kan være et biologisk menneskesyn eller et økonomisk menneskesyn sat over for forskellige religiøse menneskesyn. Kunstværker og billeder samt tekster og melodier fra de unges egen verden kan også indgå. Området ikke-kristne religioner og andre livsanskuelser er placeret på de ældste klassetrin. Det betyder, at arbejdet hovedsageligt skal finde sted i 3. fase, men at dele af området kan påbegyndes tidligere, når dette er pædagogisk begrundet. Eleverne og faget Vor tids børn er præget af åbenhed over for nye påvirkninger. De er aktive og udforskende og forsøger konstant at bearbejde de indtryk, de modtager, for at gøre disse til en del af deres eget univers. I skolen indgår børnene i fællesskaber, hvor holdninger og værdier grundlægges i mødet med andre. 15

20 Mange børn begynder i dag i skolen med et perifert kendskab til den kristne tradition. Børnene er ofte uvant med at tale om livet og døden, og almindeligvis er kendskabet til de kristne grundfortællinger og den kristne livspraksis meget lille. Det gælder således de fester og højtider, der indgår i årets løb. Samtidig er der i mange klasser elever med en anden religiøs tradition, elever for hvem religion er en integreret del af livet og hverdagen. Ofte finder man her, måske især hos forældrene, vanskeligheder ved at forstå danskernes livsgrundlag og handlemåder. Læreren står således meget ofte over for elever med meget forskelligt udgangspunkt. Forskelligheden i kulturel og religiøs baggrund kan give anledning til spørgsmål og undren. Det er derfor vigtigt, at netop faget kristendomskundskab bruger tid på at afdække vores danske identitetsgrundlag og i sammenhæng hermed bearbejder og udbygger forståelse for anderledes tænkende. Eleven og indholdet I begyndelsen af hver fase tegner læseplanen et billede af, hvor eleverne og fagets indhold møder hinanden. Meningen er på en enkel måde at vise skæringspunktet mellem elevernes udviklingsniveau og de kundskabsområder, der med fordel kan arbejdes med. Indledningerne skal med andre ord være en hjælp i arbejdet med indholdsvalget og undervisningens tilrettelæggelse, hvor beskrivelserne skal tjene det formål at sætte en overordnet tankemæssig ramme for arbejdet med faget i den enkelte fase. Temaer fra fagets formålsbestemmelse Den religiøse dimension Et af de fremtrædende, og nye, begreber i fagformålet er den religiøse dimension. I indledningsafsnittet nævnes begrebet som tilværelsens dybdedimension og som holdningsdimensionen. Som nærmere forklaring kan det konstateres, at religion til enhver tid og i alle kulturer har været et element i menneskers tilværelse. Denne kendsgerning er altså udgangspunktet for at tale om den religiøse dimension. Uddybende kan det fastslås, at det er et særkende for mennesket at stille spørgsmål om livets mening, og om hvad det er at være menneske. Religionerne - og livsanskuelserne - konstitueres af disse spørgsmål og repræsenterer forskellige svarmuligheder. I udtrykket den religiøse dimension sammenfattes denne side af tilværelsen. 16

21 Udgangspunkt i kristendommen I Danmark har kristendommen gennem 1000 år præget menneskers livsforståelse og bidraget væsentligt til vort værdigrundlag. Derfor tages der i faget i den danske skole udgangspunkt i kristendommen, som den fremtræder i historisk og i nutidig skikkelse. Dette har forbindelse med bestemmelsen om, at det centrale kundskabsområde er folkekirkens evangelisk-lutherske kristendom (Folkeskolelovens 6 stk.1). Bibelske fortællinger Det Gamle og Nye Testamente er kristendommens grundskrifter og har hver sit særpræg. Forholdet mellem dem kan kort karakteriseres med ordene sammenhæng og brud: Jesushistorien i Det Nye Testamente er uløseligt bundet til Det Gamle Testamente, men udtrykker samtidig en ny virkelighed, hvor centrum er Guds ubetingede kærlighed til mennesket, som han har skabt. Sådan kan forholdet mellem Det Gamle og Nye Testamente i hvert fald udlægges, men enhver kristendomsforståelse rummer en tolkning af de bibelske fortællinger. Det skal endvidere bemærkes, at det er en hovedtanke i evangelisk-luthersk kristendom, at ingen kan diktere den enkelte, hvordan han skal forstå Biblen. Det er derfor selvfølgeligt, at der i fagets bestemmelser lægges vægt på, at eleverne selv får kendskab til centrale fortællinger i Det Gamle og Nye Testamente. Det skal tilføjes, at der også i dette stof ligger et oplevelsespotentiale, der kan være med til at tilgodese en af intentionerne i folkeskolelovens formålsparagraf. Der tænkes her på, at skolen blandt andet skal skabe rammer for oplevelse, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi. Hensigten er, at eleverne får både en umiddelbar oplevelse af mødet med dette stof og dets udfordringer til mennesker i nutiden og et kendskab til de historiske omstændigheder, hvorunder fortællingerne er blevet til. På de yngste og de mellemste klassetrin har bibelske fortællinger en central placering. På de ældste klassetrin anføres samlede kristendomsforståelser, der er blevet til på grundlag af Bibelen. Af overskrifter skal her blot nævnes Folkekirken og Andre kirker. Forklaringen på dette er, at der på disse klassetrin er større udfordring i at arbejde med samlede opfattelser, som findes i det omgivende samfund. Der skulle også på denne måde kunne etableres en dialog i relation til emnet Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser. Kristendommen i historisk og nutidig sammenhæng De bibelske tekster har haft en virkningshistorie på næsten 2000 år. I læseplanen er der forslag om at arbejde med udvalgte emner fra dette forløb. Nedenstående belyser nogle muligheder for dette. Allerede inden for Det Nye Testamente skildres kristendommens begyndende organisation som kirke. Denne udvikling fortsættes i de næste århundreder, hvor kirken efter en tid som forfulgt minoritet konsoliderer sig som bispekirke i 100-tallet og legaliseres som statskirke i 300-tallet. 17

22 Indholdsmæssigt og organisatorisk er kristendommens grundform i Vesteuropa romersk-katolsk kristendom, hvor paven er autoriteten i en hierarkisk opbygget kirke, som er forudsætningen for menneskets frelse, selvom det også selv skal bidrage til denne. Det er i denne skikkelse kristendommen kommer til Danmark i 900-tallet. Reformationen i 1500-tallet udgør en broget bevægelse, hvoraf følgende resultater skal fremhæves.»de reformatoriske principper«er et udtryk for et nej til pavens autoritet (=»Skriften alene«) samt et nej til menneskets mulighed for selv at gøre noget til sin frelse (=»troen alene«). I stedet for at prøve at frelse sig selv bliver opgaven at tjene medmennesket i hverdagen. I løbet af 1500-tallet vinder disse tanker også frem i Danmark. I de følgende århundreder fremtræder den evangelisk-lutherske kristendom hos os med vekslende betoninger, således under ortodoksien med vægten på den rette lære og under pietismen med samling i den inderlige tro. I 1800-tallet finder vi markante kristendomsforståelser i vækkelsesbevægelserne og hos Grundtvig og Kierkegaard. Folkekirkeordningens forudsætninger er Grundloven af 1849, hvor vi også får indført princippet om religionsfrihed. Sideløbende med kristendommens efterreformatoriske historie i Europa finder vi, som en stigende udfordring til kristendom og kirke, sekulariseringen af livsopfattelsen, opfattelsen af mennesket som et autonomt individ, der er sin egen herre i alt. Denne problemstilling er også med til at karakterisere kristendommens situation i nutiden og kan være indgangen til at behandle spørgsmålet om, hvad Folkekirken står for. I forlængelse heraf kan behandles kristendomsforståelse og organisation i andre kirker, der er af betydning lokalt og i bredere sammenhæng. Det skal afsluttende nævnes, at arbejdet med stoffet i dette afsnit kan samles om profilerede personer. Som eksempler kan nævnes Frans af Assisi, Ansgar, Hans Tausen, Martin Luther King og Mother Theresa. Ikke-kristne religioner og livsopfattelser Som det fremgår af lovens 6 stk. 1 er det centrale kundskabsområde i kristendomskundskab den danske folkekirkes evangelisk-lutherske kristendom. I samme paragraf angives, at på de ældste klassetrin skal undervisningen tillige omfatte fremmede religioner og andre livsanskuelser. Udtrykket»fremmede religioner«kan anfægtes. For nogle indvandrere, flygtninge og andre medborgere er der netop ikke tale om fremmede størrelser. Hensigten med arbejdet på dette område er da også at give en loyal og saglig introduktion. Angående andre livsopfattelser nævner den vejledende læseplan andre værdier af religiøs og religionslignende karakter, der er med til at præge tilværelsen i dag, såsom individualisme og relativisme. Dette er en tolkning af, hvad der er aktuelt og tidstypisk, og udvalget af emner kan diskuteres. Men hensigten har været et forsøg på at indkredse, hvad der rent faktisk er med til at 18

23 præge den almindelige livsforståelse i tiden for på den måde at åbne en dialog med det, der kommer til udtryk i de etablerede religioner samt en åben debat om vores fælles livsgrundlag. Grundlag for personlig og ansvarlig stillingtagen og handling Kristendomsfaget handler om holdninger og værdier. I arbejdet med faget afdækkes derfor synspunkter, der igennem tiderne har været grundlæggende for menneskers etik og moral. Det er en af årsagerne til, at et engageret arbejde med fagets stof altid kommer til at berøre det personlige, såvel hos lærer som hos elever. Læreren må vedkende sig, at faget har denne dimension, der oven for er benævnt holdningsdimensionen. Faget kan derfor ikke undgå at spille en rolle i elevernes etiske dannelse. Lige så afgørende er det imidlertid, at læreren er sig bevidst, at det er dannelsesgrundlaget, faget skal medvirke til at etablere. Omsætningen til livspraksis må bero på elevernes egne valg. Særlige emner fra de centrale kundskabs- og færdighedsområder Livsfilosofi og etik Livsfilosofi og etik indgår som et af de centrale kundskabsområder i faget. I en tid, hvor der hersker en del usikkerhed med hensyn til livsorientering, er det forståeligt, at man søger til filosofien efter et ståsted. Vores verden er på mange måder præget af underholdningsbranchens og reklameindustriens manipulation, og derfor er der behov for udvikling af kritisk opmærksomhed og bevidsthed. Derved bevares og styrkes evnen og viljen til at spørge til bunds og tænke kontroversielt. Undervisningen må samle sig om grundlæggende tilværelsesspørgsmål, spørgsmålene om mening, om godt og ondt, om lykke og lidelse. Faget handler om, hvordan vi kan leve livet. At opdage verden Livsfilosofi i faget kristendomskundskab er tænkt som filosofi i dagligdags forstand, dvs. et forsøg på at blive klogere på sig selv og på den verden, vi lever i. Man kunne kalde det en pædagogisk metode til at opdage verden sammen med børnene, for med børn starter man altid forfra. Børn har sans for den elementære, selvfølgelige virkelighed. Da de ikke kun tænker med hovedet, er de heller ikke bange for at tænke det utænkelige. De kan optræde som små livsfilosoffer, fordi de er fulde af erkendelse af det, der er fundamentalt og selvfølgeligt, og fordi de lever i nuet. Læreren bør opmuntre og medvirke til at styrke den undren, som børn umiddelbart oplever i naturens verden. 19

24 Det understreges i den religiøse tolkning af virkeligheden, det at verden, naturen og livet er skabt og overdraget mennesket som ansvarsområde. Den religiøse grundholdning viser sig som en taknemmelig undren over at være til som livsmodtager. I undervisningen må børnene møde denne grundholdning, sådan som den blandt andet kommer til udtryk i den kristne salmetradition, fx i Brorsons salme»op, al den ting som Gud har gjort«. Det er imidlertid ikke livsfilosofi at undre sig over hvad som helst, men det er filosofi at undre sig over det ufattelige, at vi lever og oplever verden. For mange voksne er meget af dette blevet selvfølgeligt. Det gælder om at fastholde den undrende glæde over at være til som menneske sammen med børnene. Nysgerrighed og evnen til at undres er nødvendige forudsætninger for udvikling af en moden, kritisk bevidsthed. Kritisk bevidsthed Et af livsfilosofiens væsentlige kendetegn er, at den etablerer forbindelse mellem oplevelse, undren og eftertanke. I udviklingen af en kritisk bevidsthed er det ikke nok at undre sig, men nysgerrigheden som en slags drivkraft i barnet skal støttes for herigennem at få barnet eller den unge til at stille nye spørgsmål. Derfor er det vigtigt, at undervisningen ikke bliver hængende i oplevelsen. Oplevelsen kan have efterladt et indtryk, og hvis det skal blive til en erfaring, må refleksionen, eftertanken med. Denne tænken efter er netop en filosofisk aktivitet. Her tilegnes oplevelsens indtryk, det indoptages i personligheden, så det bliver muligt både at udtrykke sig om det og handle ud fra det. Etikken Etikken henter sin indsigt fra dagligt liv, dagligt sprog, digtning og fra traditionen. Den tager sit udgangspunkt i menneskers elementære liv med hinanden og naturen, når den vil sige, hvad der principielt er rigtigt eller forkert, godt og ondt. Her indgår også religionernes svar. Undervisningen i kristendomskundskab skal være oplysning om det fælles liv, vi har med hinanden på godt og ondt. På trods af pluralismen er der noget, vi er fælles om, og det er, at vi alle har fået et liv, der skal leves. Denne tro på, at vi er fælles om noget, gør at vi kan holde skole. I skolen må der skabes rammer, som muliggør udfoldelsen af forpligtende og overskuelige fællesskaber mellem børn og voksne. Børns holdninger og værdier grundlægges først og fremmest i de konkrete erfaringer, som de gør i de livsfællesskaber, de er en del af. Læreren kan lytte og opmuntre eleverne til at formulere sig om deres opfattelse af, hvad det gode liv er, og hvordan det virkeliggøres. Barnet må samtidig lære at respektere, at andre mennesker kan have andre opfattelser. I skolens dagligdag må eleverne opleve, at de er medansvarlige for det fællesliv, som udfolder sig i de sammenhænge, hvori de er en del af dette. 20

25 Religion og kunst Generelle betragtninger De erfaringer, som mennesker i alle kulturer har gjort sig om de store spørgsmål i tilværelsen, er vi fælles om. Det er en erkendelse af tilblivelse og ophør, af liv og død. Denne erkendelse af tilværelsens grundvilkår er blevet bearbejdet og udtrykt i kunstnerisk form, lige fra hulemalerier til moderne dans. Kunst har sine rødder i religionen, da det religiøse udgør en dimension af al menneskelig erfaring og af livets mysterier og udfordringer. Symboler En undervisning i symboler kan give mulighed for en tematisk tilrettelæggelse, der kan være et alternativ til den bibelhistoriske kronologi, idet det er symbolerne, der strukturerer forløbet og dermed bestemmer, hvilke fortællinger, der skal inddrages i hvilke sammenhænge. Symboler er anskueliggjorte grunderfaringer, der går ud på, at liv bliver til, at livet er truet, at livet går til grunde, og at nyt liv kan opstå på underfuld måde. Der kan skelnes mellem grundsymboler og religiøse symboler. Grundsymbolet udtrykker et billede af den erfarede verden, hvori verden, som den er, giver sig til kende og tolkes, fx vandet, træet, brødet, farverne, lys og mørke. De religiøse symboler er billeder og symboler, der bruges i en religiøs fortælling eller handling. Fx er der tale om et religiøst symbol, når livets træ indgår i den bibelske fortælling. Symbolerne kan desuden præges i en bestemt historisk sammenhæng, fx korset som lidelsessymbol i kristendommen. Forståelsen af kristne symboler som dåb, nadver og korset er vigtige i opfattelsen af, hvad kristendom er. Balthasar-gruppen: Nationalmuseet, Gyldent krucifiks udført i forgyldt kobber på træ, fra Åby kirke i Østjylland,

26 Billedkunst I undervisning om livsspørgsmål kan værker fra kunstens verden få en ganske særlig betydning. Kunstneren formår med sin sansning i særlig grad at åbne sig for mangfoldigheden og dybderne i tilværelsen. Men kunstneren formår også ud af de kaotiske sanseoplevelser at skabe en ny helhed i et kraftfelt, et kunstværk, som undertiden kan få andre til selv at spærre både ydre og indre øjne og øren op. Et billede kan give inspiration til at tænke langsomt og tænke en ekstra gang over et eksistensspørgsmål og få iagttageren til at grunde over det og tale med andre om det. Vi kan sammen gå ud og se på billeder, vi kan hente billeder ind i klassen, og vi kan studere billeder i bøgerne. Altid handler det om at interessere sig for de forhold vedrørende menneskelivet, der er på spil, uanset om billedet fortolker livet i verden, eller motivet er hentet fra bibelens fortællinger. Som et eksempel på ovenstående kan nævnes Jesu korsfæstelse. Denne begivenhed har givet anledning til kunstneriske bearbejdelser i billeder, tredimensionale krucifikser og i megen kirkemusik. Med udgangspunkt i et udvalg af sådanne kunstværker kan der arbejdes med den historiske forståelse af Jesu korsdød og dens betydning. Selvfølgelig forudsætter et sådant forløb en vis historisk indsigt samt kundskaber i at læse billeder og forstå musik, men som sådan giver det en naturlig anledning til et fagsamarbejde mellem kristendomskundskab, historie, billedkunst og musik. Film og video Spillefilm kan fungere som etiske og erkendelsesteoretiske lærestykker for eleverne. Disse film er fiktion, men de er ikke uvirkelige. For de handler om det, vi drømmer om, det vi er bange for. Det er menneskelige fortællinger. De grundlæggende temaer er kærlighed, afsked, valg i tilværelsen og andre af livets store spørgsmål. Forventninger om det gode liv med og for andre. På grund af sin identifikationskraft kan en velegnet spillefilm præcist og vedkommende præsentere fx etiske problemer for eleverne med en sådan livsnærhed, at de er nødt til at udtrykke sig om det oplevede og forsøge at tage stilling. Når film således anvendes som hjælpemiddel til fortrolighed med tilværelsens store spørgsmål, er det vigtigt, at en filmforevisning følges op af samtale fx både før og efter forevisningen, så indtryk og tanker bliver bearbejdet. Musik Kristendommen er grundlaget for den europæiske musik. Den gregorianske kirkesang fra 500- tallet udsprang bl.a. fra den jødiske synagogesang. Derefter var den kristne kirke i høj grad forudsætning for musikkens udvikling. De fleste klassiske komponister har skrevet værker med udgangspunkt i den kristne tro, fx Händels»Messias«og Bach's»Juleoratorium«og»Matthæuspassion«. 22

27 Der kan arbejdes med temaer som skabelse eller død, som det er udtrykt af fx Haydn (Skabelsen), Brahms (Ein deutsches Requiem) og Stravinskys (Salmesymfoni). I en dansk musiktradition indtager salmerne en central position. I salmerne kan man få en mængde oplysninger om, hvordan mennesker har oplevet og forstået deres tilværelse. Eleverne kan i salmer og bibelhistoriske sange møde centrale kristne grundtanker formuleret i poetisk form og i en overskuelig sammenhæng. I arbejdet hermed kan der hentes udsagn om, hvordan skiftende tider har tolket kristendommen. Af den unges egen musik kan man med fordel inddrage genren Heavy Metal i undervisningen. Heavy Metal er populær, fordi den har et moralsk budskab. Den pirrer og taler derfor til de unge, som spørger, om der er en overjordisk retfærdighed, som vil ske fyldest efter dette livs ophør. CD/pladecoverne er fyldte med religiøse og mytologiske billeder og symboler. Teksterne handler om mennesket, som har mod og styrke til at vælge sine egne værdier og om uretfærdighed i alle afskygninger. De beskriver satanisme og vold, dog er budskabet en appel om tolerance og næstekærlighed og et ønske om fredelig sameksistens. Moralen er, at det enkelte menneske skal følge sin egen samvittigheds intuitive retfærdighedsfølelse. Grundlaget for det musikalske udtryk er den hårde rock fra 60`erne og 70'erne, men indeholder elementer fra svundne tiders musik: Middelalderens og renæssancens kirketonearter, danserytmer fra 20'erne og direkte musikcitater fra Mozart og Bach. Af musikeksempler kan nævnes: Black Sabbath:»Black Sabbath«, Testament:»Souls of Black«, Slayer:»South of Heaven«, Morbid Angels:»Altar of Madness«. Fagets metoder At fortælle Der var en tid, hvor faget omtrent var det samme som fortælling af bibelhistorie. Sådan er det ikke mere. Måske er man i dag tilbøjelig til at overse det oplevelsespotentiale, der ligger i fortælling, i lærerens fri fortælling. Det kan hænge sammen med, at det er en ganske krævende arbejdsform. Læreren må have en reflekteret faglig-historisk indsigt i stoffet, og også med hensyn til at fortælle gælder det, at øvelse gør mester. Fordelen ved metoden er den direkte kontakt, man har med eleverne. Det giver mulighed for at opfange signaler og indbygge nuanceringer undervejs. Erfaringsmæssigt er der også den gevinst, at oversete muligheder i stoffet åbner sig, medens man fortæller. Af eleverne kræver metoden en lydhørhed, der måske ikke umiddelbart er til stede, men som det er en relevant faglig udfordring at optræne. 23

28 I læseplanens udvalg af Bibelske fortællinger er der taget hensyn til fortællemuligheden. Dette fremgår af teksthenvisningerne, som er vedlagt som bilag til faghæftet. I Det Gamle Testamente er der henvist til nogle af de store klassiske fortællekomplekser. I Det Nye Testamente er der peget på Markusevangeliets første del vedrørende klasse og sidste del for klasse. Der foreslås altså en samlet evangeliefortælling for at fremme en helhedsforståelse. Af samme grund henvises der også til Apostlenes Gerninger kap. 1-15, der er velegnet til fortælling. Det bibelske fortællestof har i øvrigt været inspirationskilde for mange forfattere, også i nutiden, og der findes såvel medfortællinger som modfortællinger. Anvendelsen af materiale af denne karakter kan styrke oplevelsen af den bibelske fortælling og medvirke til at klargøre dens betydning. Også fra religionernes historie og nutid findes der materiale, der er velegnet til fortælling. Det gælder især stof, der er centreret om personer eller om konkrete begivenheder. En værdifuld ressource findes endvidere i elevernes egne fortællinger om deres livsspørgsmål. Sådanne kan derfor med fordel indgå i undervisningen. At samtale Arbejdsmetoderne i faget bør supplere hinanden. Det er således naturligt, at fortælling, som er omtalt ovenfor, efterfølges af samtale. Også i almindelighed er samtalen en meget vigtig arbejdsform. Det er væsentligt i et fag, der har med det personlige og det fælles at gøre, at eleverne får mulighed for at udtrykke sig selv og får prøvet deres opfattelser af over for kammeraterne og over for læreren. Derigennem udvikles også efterhånden deres sans for, hvad der er kendsgerninger, og hvad der er vurderinger. At dramatisere Gennem vore sanser tilegner og forstår vi verden. Også for børn er den kropslige og sanselige oplevelse væsentlig, og derfor bør der i undervisningen gives muligheder for processer, hvor eleverne er skabende. I den dramatiske situation har man chancen for at opleve og føle det, som andre har oplevet og følt i tidligere tider eller i fjerne kulturer. Altså mulighed for indlevelse, mulighed for i et øjeblik, i fantasien, at blive en anden person, med denne persons meninger, drømme, frygt, håb osv. Den bibelske fortælling rummer en uudtømmelig kilde af muligheder for dramatisering. Hensigten er at lade elementer fra en fortælling få dramatisk skikkelse, hvor eleverne viderebringer fortællingens oplevelse og budskab ud i rummet her og nu. Når man inddrager drama, må der ofte slækkes på akkuratesse og factsindlæring. Det er indlevelse og forståelse, der prioriteres. I den efterfølgende samtale kan eleverne få mulighed for at bearbejde de erfaringer og følelser, der kom frem under dramatiseringen. 24

29 En dramatisering af Lukasevangeliet kap. 24, hvor kvinderne finder den tomme grav, kan danne grundlag for en forståelse af, at Jesu opstandelse er en trossag, og udgangspunktet for denne tro var en erfaring af, at han stadigvæk levede og oplevedes som nærværende. Forholdet mellem tro og viden kan endvidere illustreres med en dramatisering af Johannesevangeliet kap. 20, hvor der fortælles om den vantro Thomas. Gennem dramatiseringen kan eleverne få en forståelse og oplevelse af, at opstandelse er bevægelse fra død til nyt liv, og at denne bevægelse ledsages af glæde. Eleverne kan også med fordel skabe egne dukker eller masker til dramatisering. En dukke eller en maske kan skabe en distance til elevens egen person, men alligevel tillægges og udtrykke følelser, som optager eleven. Et eksempel fra 1. fase kunne være en dramatisering af Joseffortællingen. Eleverne kan bruge dukkerne til at udtrykke følelsesudtryk i forhold til søskendejalousi, håb og tilgivelse. At vurdere udsagn I skolen er grundopfattelsen i faget, at religionernes forskellige udsagn også må ses i deres historiske sammenhæng. Der kan være sandheder i religionerne, der er tidløse, men der er også opfattelser, der er betinget af den tid, hvori de er blevet til. Som eksempler kan nævnes Paulus' opfattelse af kvinden og Luthers syn på forholdet mellem religion og politik. I arbejdet med stoffet må der derfor også være en historisk-kritisk tilgang, hvor udsagnene sættes i relief af de historiske betingelser, de er blevet til under. Også nutidsudsagn må vurderes i forhold til den sammenhæng, de er fremkommet i. Især på de ældste klassetrin er det vigtigt, at disse aspekter kommer med. POLFOTO, Den Himmelske Freds Plads, juni

På Skt. Josefs Skole er undervisningen delt op i 3 faser:

På Skt. Josefs Skole er undervisningen delt op i 3 faser: Kristendomskundskab Formål: Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne får kendskab til, at den religiøse dimension har betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og

Læs mere

Læseplan for Religion

Læseplan for Religion Formål Læseplan for Religion Formålet med religionsundervisningen er At styrke elevernes identitet og deres syn på fremtiden. At eleverne skal opnå en viden om deres egen religion og have kendskab til

Læs mere

Bøvling Friskole Fagplan for kristendom (Faget er obligatorisk) Formål Centrale kundskabs- og færdighedsområder

Bøvling Friskole Fagplan for kristendom (Faget er obligatorisk) Formål Centrale kundskabs- og færdighedsområder Bøvling Friskole Fagplan for kristendom (Faget er obligatorisk) Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er at styrke elevernes forståelse af kristendommen som grundlæggende for vor livsanskuelse

Læs mere

Selam Friskole. Religion. Målsætning og læseplan

Selam Friskole. Religion. Målsætning og læseplan Selam Friskole Religion Målsætning og læseplan September 2009 Religionsundervisning Formål for faget Formålet med undervisningen i kundskab til islam er, at eleverne erkender og forstår, at den religiøse

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom. Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside.

Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom. Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside. Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside. Årsplan Kristendomskundskab 1. årgang 2012/2013 Periode og emne Materialer Metode/arbejdsform Mål

Læs mere

Kristendom delmål 3. kl.

Kristendom delmål 3. kl. Kristendom delmål 3. kl. Livsfilosofi og etik tale med om almene tilværelsesspørgsmål med brug af enkle faglige begreber og med en begyndende bevidsthed om det religiøse sprog samtale om og forholde sig

Læs mere

Læseplan for Kristendomskundskab

Læseplan for Kristendomskundskab Dansk Skoleforening for Sydslesvig Læseplan for Kristendomskundskab 1. 10. klassetrin i grundskolen, hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet 2006 Indholdsfortegnelse Indhold og opbygning Afsnit

Læs mere

Eleven kan udtrykke sig nuanceret om den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper

Eleven kan udtrykke sig nuanceret om den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Livsfilosofi og etik om den religiøse dimension ud fra og etiske principper nuanceret om den religiøse dimensions

Læs mere

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin. Årsplan for 5A kristendomskundskab skoleåret 2012-13 IK Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Læs mere

Årsplan for kristendom i 2.a

Årsplan for kristendom i 2.a Årsplan for kristendom i 2.a Fællesmål: Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte

Læs mere

Forenklede Fælles Mål v. John Rydahl

Forenklede Fælles Mål v. John Rydahl - PROGRAM: Forenklede Fælles Mål v. John Rydahl -Rids af fagets udvikling - Ændringer i beskrivelsen af faget - Den nye portal - Materialer Dannelse Skolen og religionsundervisningen i 200 år Kundskabsformidling

Læs mere

Religion på Rygaards skole

Religion på Rygaards skole Religion på Rygaards skole FAGFORMÅL: Formålet med undervisningen i religion er: At eleven opnår forståelse for den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold

Læs mere

Bibelske fortællinger Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne tolke grundlæggende værdier ud fra centrale bibelske fortællinger.

Bibelske fortællinger Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne tolke grundlæggende værdier ud fra centrale bibelske fortællinger. Religion Der undervises i religion på 2.- 8. klassetrin. Fra 5.- 8. klasse afholdes en ugentlig fagtime, hvor det i 2.- 4. klasse er integreret i den øvrige undervisning. Kompetencemål efter 9. klasse

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

4. Tycho Brahe. Årsplan (Kristendom MVM)

4. Tycho Brahe. Årsplan (Kristendom MVM) Årsplan for 4 T.B i bibelhistorie 2016/2017./ Malene von der Maase Grundlaget for tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af bibelhistorie i 4 klasse, er de mål og trinmål, som står beskrevet i Fælles

Læs mere

Læreplan for faget kristendomskundskab

Læreplan for faget kristendomskundskab Læreplan for faget kristendomskundskab Signalement af faget kristendomskundskab Der undervises i kristendomskundskab på 0.-10. klassetrin bortset fra 7. klasse, hvor konfirmationsforberedelsen finder sted.

Læs mere

BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB

BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB 1. Skoleloven 1: Folkeskolens formål 1. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder,

Læs mere

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler.

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. Det skal medvirke til, at eleverne bliver i stand til at

Læs mere

Kristendommen i nutid (til læreren burger måske uddrag, men i så fald bliver det skrevet om til 4. kl. niveau)

Kristendommen i nutid (til læreren burger måske uddrag, men i så fald bliver det skrevet om til 4. kl. niveau) Årsplan for kristendom i 4. klasse 2011/2012 Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

Skolen i 200 år pdragelse Kundskabsformidling

Skolen i 200 år pdragelse Kundskabsformidling Opdragelse Skolen i 200 år 2014 Kundskabsformidling 1993 1975 1937 1814 100 % Religionsundervisningens status i skolen 0 % 1814 2014 1539: (middelalderlige kirkeskoler) I kirkeordinansen fra 1539 for

Læs mere

Kristendomskundskab. Slutmål efter 9. klassetrin for faget kristendomskundskab

Kristendomskundskab. Slutmål efter 9. klassetrin for faget kristendomskundskab Kristendomskundskab Formål for faget kristendomskundskab Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder

Færdigheds- og vidensområder Klasse: Jupiter Skoleår: 2016-2017 Livsoplysning/Religion Uge/måned August-oktober efterårsferien Troens folk Folkekirken i Dag Buddhisme Hinduisme Livsfilosofi og etik til religiøse dimensions indhold

Læs mere

Religion på. Sankt Joseph. Trinmål for faget religion

Religion på. Sankt Joseph. Trinmål for faget religion Religion på Institut Sankt Joseph Trinmål for faget religion 1 Udgivet af Institut Sankt Joseph 2017 Redaktion lærer Louise Knudsen lærer Christopher Rude lærer Pia Andersen lærer Birgitte le Fevre Ryom

Læs mere

TPL-skema USH4 kap. 1 Tro og tanker

TPL-skema USH4 kap. 1 Tro og tanker TPL-skema USH4 kap. Tro og tanker Livsfilosofi og etik (Fase ) Eleven kan redegøre for sammenhængen mellem etiske principper og moralsk praksis i hverdagslivet og i religiøse problemstillinger / Eleven

Læs mere

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

Læseplan for faget kristendomskundskab

Læseplan for faget kristendomskundskab Læseplan for faget kristendomskundskab Indledning Faget kristendomskundskab er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. - 7./8. klasse og 9. klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: 1. 3. kl.,

Læs mere

Fælles Mål 2009. Kristendomskundskab. Faghæfte 3

Fælles Mål 2009. Kristendomskundskab. Faghæfte 3 Fælles Mål 2009 Kristendomskundskab Faghæfte 3 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 5 2009 Fælles Mål 2009 Kristendomskundskab Faghæfte 3 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 5 2009 Indhold

Læs mere

KRISTENDOM OG BILLEDKUNST

KRISTENDOM OG BILLEDKUNST KRISTENDOM OG BILLEDKUNST Årsplan for kristendom og billedkunst 0.- 1.- 2. klasse (2013/14) Kristendom og billedkunst bestå af to ugentlige lektioner i skoleåret 2013/14. Der vil perioder hvor der fokuseres

Læs mere

Kristendomskundskab. Fjordskolen. Aabenraa

Kristendomskundskab. Fjordskolen. Aabenraa 2011 Kristendomskundskab Fjordskolen Kristendomskundskab Om faget Ifølge Folkeskoleloven 5 stk. 2 omfatter undervisningen i den 9-årige grundskole kristendomskundskab for alle elever på 1. til 9. klassetrin

Læs mere

Eleven kan forklare, hvad kristendom er, og gengive hovedtræk i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark

Eleven kan forklare, hvad kristendom er, og gengive hovedtræk i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark Fagformål for faget kristendomskundskab Eleverne skal i faget kristendomskundskab tilegne sig viden og færdigheder, der gør dem i stand til at forstå og forholde sig til den religiøse dimensions betydning

Læs mere

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Materiale til FILOSOFI i PRAKSIS af Henrik Krog Nielsen på Forlaget X www.forlagetx.dk FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Herunder følger en beskrivelse af FILOSOFI i PRAKSIS i forhold til almene kvalifikationer.

Læs mere

Relation til Fælles Mål. gengive centrale begivenheder i kristendommens historie med særlig vægt på danske forhold

Relation til Fælles Mål. gengive centrale begivenheder i kristendommens historie med særlig vægt på danske forhold Fagårsplan 10/11 Fag: Kristendom Fagområde/ emne Period e Mål Eleverne skal: Klasse:6ab Lærer: HK Relation til Fælles Mål Arbejdsform Materialer Evaluerin g Reformationen 33-34 Repetere viden om reformationen

Læs mere

Fra årsplan til emneudtrækning

Fra årsplan til emneudtrækning Fra årsplan til emneudtrækning Tema Problemstilling Tekster/andre udtryksformer Udvalgte Færdighedsog vidensmål Bibelske fortællinger/lig- nelser Hvad er lignelser og hvad kendetegner denne udtryksform?

Læs mere

TPL-skema kap. 1 Tro og tanker

TPL-skema kap. 1 Tro og tanker TPL-skema kap. Tro og tanker Livsfilosofi og etik (Fase ) grundlæggende tilværelsesspørgsmål i forhold til den religiøse dimension / Eleven har viden om grundlæggende tilværelsesspørgsmål, som de kommer

Læs mere

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Faget Danmark i Verden skal støtte imødegå børnenes nysgerrighed. Undervisningen skal lede frem mod, at børnene tilegner sig en viden, som sætter dem i stand

Læs mere

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN RELIGION

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN RELIGION 2015-16 Lærer: KC Forord til faget i klassen Formålet med undervisningen i faget religion er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

Relation til Fælles Mål

Relation til Fælles Mål Fagårsplan 10/11 Fag: Kristendom Fagområde/ emne Periode Mål Eleverne skal: Det gamle testamente 33-40 Vi går dybere ned i der ligner? Det gamle testamente 43-48 Vi går dybere ned i der ligner? Lave rollespil

Læs mere

VEJLEDNING. til vurdering af elevbesvarelser. i Kristendomskundskab

VEJLEDNING. til vurdering af elevbesvarelser. i Kristendomskundskab VEJLEDNING til vurdering af elevbesvarelser i Kristendomskundskab Prøvetermin maj-juni 2007 Indledning Nærværende vejledning er tænkt som en støtte for de censorer, der skal vurdere de skriftlige elevbesvarelser

Læs mere

Undervisningsplan. Fag : Kristendom

Undervisningsplan. Fag : Kristendom Tillæg til undervisningsministeriets fagmål (fælles mål). Fag : Kristendom Gældende for Frederikssund Private Realskole. Undervisningsplan. Forord Det er skolens opgave at drive prøveforberedende undervisning.

Læs mere

Årsplan for kristendom 2011/2012

Årsplan for kristendom 2011/2012 33-41 Kort introforløb om faget kristendom og prøven i faget Eleverne gøres bekendte med trinmålene for faget samt vejledningen til den mundtlige prøve i kristendom Livsfilosofi og etik Sokres, Plon og

Læs mere

Skole-kirkeprojekter

Skole-kirkeprojekter Skole-kirkeprojekter 2014-2015 Udskoling er et af de steder, hvor børn kan lære om de traditioner, højtider, værdier og fortællinger, som står centralt i vores samfund. I Farum Sogn har vi derfor i en

Læs mere

Læseplan for faget kristendomskundskab

Læseplan for faget kristendomskundskab Læseplan for faget kristendomskundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for 1.- 3. klassetrin 4 Livsfilosofi og etik 4 Bibelske fortællinger 6 Kristendom 7 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin 8 Livsfilosofi

Læs mere

Delmål og slutmål; synoptisk

Delmål og slutmål; synoptisk Historie På Humlebæk lille Skole indgår historie i undervisningen på alle 10 klassetrin: i Slusen og i Midten i forbindelse med emneuger og tematimer og som en del af faget dansk, i OB som skemalagt undervisning,

Læs mere

ÅRSPLAN FOR VIDENSFAG 4. KLASSE 2016/2017, EVA BAK NYHUUS

ÅRSPLAN FOR VIDENSFAG 4. KLASSE 2016/2017, EVA BAK NYHUUS ÅRSPLAN FOR VIDENSFAG 4. KLASSE 2016/2017, EVA BAK NYHUUS Form og indhold Vidensfag er sammensat af 3 fag natur/teknologi, religion og historie. Årsplanen er lavet således, at vi veksler mellem disse 3

Læs mere

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser.

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser. Årsplan 6-7. klasse 2016/2017 Eleverne har 2 lektioner om ugen i skoleåret. I faget religion vil der i løbet af året bliver arbejdet med nedenstående temaer. Undervisningen er bygget op omkring clio online

Læs mere

Skole-kirkeprojekter 2014-2015

Skole-kirkeprojekter 2014-2015 Skole-kirkeprojekter 2014-2015 Mellemtrin Kirken er et af de steder, hvor børn kan lære om de traditioner, højtider, værdier og fortællinger, som står centralt i vores samfund. I Farum Sogn har vi derfor

Læs mere

Religion C. 1. Fagets rolle

Religion C. 1. Fagets rolle Religion C 1. Fagets rolle Faget religion beskæftiger sig hovedsageligt med eskimoisk religion og verdensreligionerne, og af disse er kristendom, herunder det eskimoisk-kristne tros- og kulturmøde, obligatorisk.

Læs mere

Årsplan Team Asteroider Danmark i Verden 2014 / 2015

Årsplan Team Asteroider Danmark i Verden 2014 / 2015 Årsplan Team Asteroider Danmark i Verden 2014 / 2015 Faget Danmark i Verden skal støtte imødegå børnenes nysgerrighed. Undervisningen skal lede frem mod, at børnene tilegner sig en viden, som sætter dem

Læs mere

Årsplan for kristendom i 5. klasse 14/15

Årsplan for kristendom i 5. klasse 14/15 Årsplan for kristendom i 5. klasse 14/15 Formål: Formålet med undervisningen i kristendom er, at eleverne erkender og forstår, at den religiøse dimension har betydning for livsopfattelsen hos det enkelte

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Københavns Borgerrepræsentation Rådhuset 1599 København V

Københavns Borgerrepræsentation Rådhuset 1599 København V Københavns Borgerrepræsentation Rådhuset 1599 København V 08-09- 05 Tilsynet modtog den 16. juni 2005 en klage over Borgerrepræsentationens beslutning af 12. maj 2005 om ikke at følge Undervisningsministeriets

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Kristendoms kundskab Livsoplysning. lars - henrik schmidt helle krogh madsen mikael rothstein svend andersen john rydahl

Kristendoms kundskab Livsoplysning. lars - henrik schmidt helle krogh madsen mikael rothstein svend andersen john rydahl Kristendoms kundskab Livsoplysning lars - henrik schmidt helle krogh madsen mikael rothstein svend andersen john rydahl Kristendomskundskab/livsoplysning Kristendomskundskab/ livsoplysning Lars-Henrik

Læs mere

Årsplan for kristendom i 6. klasse 14/15

Årsplan for kristendom i 6. klasse 14/15 Årsplan for kristendom i 6. klasse 14/15 Formål: Formålet med undervisningen i kristendom er, at eleverne erkender og forstår, at den religiøse dimension har betydning for livsopfattelsen hos det enkelte

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Da bøgernes titler kan forveksles, markeres Kristustro med 1 og Kristusliv med 2.

Da bøgernes titler kan forveksles, markeres Kristustro med 1 og Kristusliv med 2. Til videre studie Til dig som har lyst at studere lidt på egen hånd Har du lyst til at beskæftige dig mere med det tema, som er gennemgået på kurset, kan du spørge din leder om forslag til litteratur.

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

KRISTENDOMSUNDERVISNINGEN BETYDER NOGET

KRISTENDOMSUNDERVISNINGEN BETYDER NOGET KRISTENDOMSUNDERVISNINGEN BETYDER NOGET Folkeskolefaget kristendomskundskab diskuteres hyppigt. Tit formuleres forestillinger om undervisningen i faget, fx at der undervises for lidt i kristendom, for

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, med de ændringer der følger af 4 i

Læs mere

Læseplan for valgfaget kristendomskundskab/ religion. 10. klasse

Læseplan for valgfaget kristendomskundskab/ religion. 10. klasse Læseplan for valgfaget kristendomskundskab/ religion 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Livsfilosofi og etik 4 Bibelske fortællinger 6 Kristendom 7 Ikke-kristne religioner

Læs mere

Liv og religion. klar til forenklede Fælles Mål og prøven. Af Karina Bruun Houg

Liv og religion. klar til forenklede Fælles Mål og prøven. Af Karina Bruun Houg Liv og religion klar til forenklede Fælles Mål og prøven Af Karina Bruun Houg Liv og religion er vel nok Danmarks bedst sælgende bogsystem til kristendomskundskab i grundskolen. Mange anvender derfor stadig

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Undervisningsplan for kristendomskundskab på Davidskolen

Undervisningsplan for kristendomskundskab på Davidskolen Kompaktudgave af Læreplan for faget kristendomskundskab på kristne skoler Aulum d. 7. maj 2008 Nærværende kompaktudgave af læreplanen består af et signalement af faget, fagformål, del- og slutmål samt

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

2. påskedag, mandag den 28. marts 2016 Vor Frue kirke kl. 17. Tekst: (1. kor 15,12-20) Johs 20,1-18 Salmer: , 218, 236, 230, 233, 234

2. påskedag, mandag den 28. marts 2016 Vor Frue kirke kl. 17. Tekst: (1. kor 15,12-20) Johs 20,1-18 Salmer: , 218, 236, 230, 233, 234 1 2. påskedag, mandag den 28. marts 2016 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. kor 15,12-20) Johs 20,1-18 Salmer: 241 434, 218, 236, 230, 233, 234 Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

I alle fag inddrages skolens værdigrundlag med dens temaer samt målsætningen om Why -tilgangen i alle meningsfulde sammenhænge.

I alle fag inddrages skolens værdigrundlag med dens temaer samt målsætningen om Why -tilgangen i alle meningsfulde sammenhænge. 2015-16 KLASSE UNDERVISNINGSPLANEN RELIGION 6. Lærer: Ivan Gaseb Forord til faget i klassen Undervisningen i religion tager ikke udgangspunkt i de enkelte elevers personlige trosforhold, men derimod i

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov. År: 2010/11 Hold: 22

Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov. År: 2010/11 Hold: 22 Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov År: 2010/11 Hold: 22 Fagets målsætning: Faget forholder sig selvfølgelig til bekendtgørelsen, som jeg ikke vil uddybe her. Derudover er det målet, at faget bidrager

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Undervisningen skal sigte på at bibringe eleverne forståelse af religiøse begreber og praksis.

Undervisningen skal sigte på at bibringe eleverne forståelse af religiøse begreber og praksis. Katolsk kristendom Klare mål: Faget katolsk kristendomskundskab har til formål: At lade eleverne se sig selv og verden i relation til Kristus. Undervisningen skal lægge vægt på at bibringe eleverne viden

Læs mere

Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten

Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten I. Indledning Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten tænkes med. Sabbatten spiller en stor

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

reflektere over og har viden om betydningen religiøse dimension i grundlæggende

reflektere over og har viden om betydningen religiøse dimension i grundlæggende Klasse: 9.årgang Fag: Kristendom År: 2016/2017 Fælles Mål Hvilke kompetencemål og områder sigtes der mod? Læringsmål Hvad er de overordnet læringsmål for klassen? Tiltag Hvad skal eleverne lave? Problemstillinger

Læs mere

Protestantisme og katolicisme

Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme er begge en del af kristendommen. Men hvad er egentlig forskellen på de to kirkeretninger? Bliv klogere på det i denne guide, som giver dig et

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

PAULUS. og de første kristne VEJLEDNING OG OPGAVER

PAULUS. og de første kristne VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen Inger Røgild PAULUS og de første kristne VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne. Vejledning og opgaver Serie: Tro møder tro Haase & Søns

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 Åbningshilsen I dag fejrer vi en begivenhed, en milepæl, noget, der kun sker

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Skole-kirkeprojekter 2015-2016

Skole-kirkeprojekter 2015-2016 Skole-kirkeprojekter 2015-2016 Kirken er et af de steder, hvor børn kan lære om de traditioner, højtider, værdier og fortællinger, som står centralt i vores samfund. I Farum Sogn har vi derfor i en årrække

Læs mere

Kampen om landet og byen

Kampen om landet og byen Mellemøstenhar gennem tiderne påkaldt sig stor opmærksomhed, og regionen er i dag mere end nogensinde genstand for stor international bevågenhed. På mange måder er Palæstina, og i særdeleshed Jerusalem

Læs mere

BILAG 3. UNDERSØGELSESMATERIALE

BILAG 3. UNDERSØGELSESMATERIALE BILAG 3. UNDERSØGELSESMATERIALE til projektet: Kristendommen i skolens undervisning Indholdsfortegnelse Bilag 3. Undersøgelsesmateriale...1 Formålet med projektet...1 Hvad skal undersøgelsen give svar

Læs mere

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Frihed og folkestyre Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens arbejde med frihed og folkestyre. Kapitel 5. Mulige indfaldsvinkler

Læs mere

Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Begreber Bibelen Det Gamle Testa- mente Det Nye Testamente Kanon rettesnor Den Hellige Skrift autoritet

Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Begreber Bibelen Det Gamle Testa- mente Det Nye Testamente Kanon rettesnor Den Hellige Skrift autoritet Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Du skal kende den grundlæggende opbygning af Bibelen og have en viden om det vigtigste af Bibelen indehold. Du skal derfor vide noget om jøderne og deres historie

Læs mere

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk 1 Forord Blå Kors Danmark er en diakonal organisation, som arbejder på samme grundlag som folkekirken: Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. I Blå

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere