Bariatriske kvinders forventninger til livet med en gastric banding

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bariatriske kvinders forventninger til livet med en gastric banding"

Transkript

1 Bariatriske kvinders forventninger til livet med en gastric banding Lene Borgen Esmann Jytte Højgaard Carina Rebsdorf Anne Holm Nyland Charlotte Mose Hansen René Støving

2 2 Formål Formålet med projektet er, at undersøge bariatriske kvinders forventninger til vægttab ved gastric banding i det præ- og postoperative forløb i en dansk kontekst. Patientperspektivet ved bariatrisk kirurgi, søges undersøgt, ved et kvalitativt fænomenologisk forskningsdesign. Som dataindsamlingsinstrument anvendes det kvalitative forskningsinterview med udgangspunkt i en semistruktureret interviewguide. Det er hensigten, at undersøgelsens resultater kan medvirke til at synliggøre viden om pleje og omsorgsbehov, der gør sig gældende for patienter i hverdagslivet med bariatrisk kirurgi. En viden som kan medvirke til at udvikle et professionelt grundlag, der kvalificerer sundhedsprofessionelle i mødet med den bariatriske patient. Projektbeskrivelse Den sygeplejefaglige interesse for at udføre et forskningsprojekt omhandlende patient perspektivet ved bariatrisk kirurgi, udspringer af de erfaringer, vi har fået i mødet med aktuelle patientgruppe i adipositasklinikken. Vi har erfaret, at de bariatriske patienter har meget høje forventninger til at få lavet en gastric banding. Patientudtalelser som: Det er sidste udvej, Det bliver som at være født på ny, Det bliver koden til en ny livsstil og Det bliver nøglen til en ny lykke, taler deres eget sprog. Det synes umiddelbart at være meget høje forventninger patienterne har, taget i betragtning, at de fra lægelig side er informeret om, at det maximale vægttab er 50 % af deres overvægt. Altså vil patienterne forsat være overvægtige efter indgrebet. Indikationen for at tilbyde operation er ikke kosmetisk, men skyldes en reduktion i risiko for udvikling af følgesygdommene til fedme. (Sundhedsstyrelsen 2005). Når patienterne har så store forventninger til ændring i deres livssituation, kan man derfor formode, at forventningerne rummer mere end blot ønske om specifikt vægttab. Er forventningerne udtryk for et ønske om primært ændret forhold til mad?, flottere fysisk fremtoning?, større selvværd?, succes på arbejdsmarkedet?, forbedret seksualitet og parforhold?, styrkelse af det sociale netværk?, ønske om mulighed for øget fysisk aktivitet? Eller rummer forventningerne primært et ønske om et bedre heldbred? I adipositas klinikken er der i det tværfaglige team derfor drøftet spørgsmål som: Hvordan beskriver patienterne forventningerne til bariatrisk kirurgi?, Hvad er realistiske forventninger til indgrebet for den enkelte patient?, Bliver forventningerne indfriet i det postoperative forløb?, Ændres forventningerne i det postoperative forløb, og Hvis forventningerne ikke indfries, hvilke konsekvenser får det for patientens måde at håndtere sit liv på?. Svarene på spørgsmålene synes relevante at udforske, hvis der skal ydes en støttende og vejledende sygepleje til patientgruppen. Litteratursøgning Med henblik på at afdække tilgængelig og evidensbaseret viden omhandlende patienternes forventninger/ oplevelser med bariatrisk kirurgi, både præ- og post-operativt, beskrev projektgruppen en søgestrategi til formålet. I søgestrategien blev der søgt bredt ud fra en formodning om, at der ikke fandtes meget tilgængeligt litteratur omhandlende patient perspektivet ved bariatrisk kirurgi. Endvidere er der søgt på begge køn dog med eksklusion af børn og unge, da denne gruppe ikke er aktuel for problemstillingen. I søgningen har der været speciel interesse for at finde kvalitative studier, der afdækker patienternes levende erfaringer med bariatrisk kirurgi. Argumentationen for dette valg er, at de kvalitative studier vil kunne fremkomme med åbne, nuancerede beskrivelser af forskellige aspekter, ved den enkelte patients daglige livsverden med en gastric banding. Med formålet at afdække viden om patient perspektivet ved bariatrisk kirurgi, har det imidlertid også været aktuelt at søge på de

3 3 kvantitative publikationstyper. Disse artikler kan indeholde aktuelle data, om patientforventninger og mål vægttab relateret til det postoperative forløb. Der er søgt i følgende databaser: Chinal, Pub-med, Novart, Swedmed., Bibliotek.dk, og PsycInfo. Der er anvendt MesH ord på engelsk som bariatric surgery og psycologi. I kombination med MesH ordene er der desuden anvendt søgeord, som behaviour, obesity, weight loss, weight control, experience, expectations, og nursing.. På dansk er der i kombination brugt søgeord som patient oplevelser, forventninger, erfaringer, bariatrisk kirurgi, vægttab, vægtkontrol og sygepleje. Der er søgt litteratur på svensk, norsk, tysk, engelsk og dansk. Foruden søgningen i databaserne er der foretaget en grundig kædesøgning ved gennemgang af referencer i centrale artikler. I det følgende beskrives litteraturfund ud fra patient perspektivet ved bariatrisk kirurgi, med særlig fokus på patient forventninger og oplevelser i livet med en gastric banding. Patient perspektivet ved bariatrisk kirurgi Nordiske og nationale fund Ved kombination af søgeordene bariatrisk kirurgi, svær overvægt, forventninger, oplevelser og vægtkontrol fremkom der ingen aktuelle nationale og nordiske artikler indenfor sygeplejen, der beskæftiger sig med patient-perspektivet ved bariatrisk kirurgi som hjælp til vægttab. Internationale fund Internationalt er der fundet flere studier med fokus på patientens forventninger/ motivation og oplevelser ved bariatrisk kirurgi. I flere kvantitative studier er det påvist, at bariatriske patienter har urealistiske forventninger ift. vægttab set i lyset af det reelt forventede vægttab postoperativt. I en undersøgelse fra USA, blev 44 patienter præoperativt ved telefonisk kontakt udspurgt om deres forventninger til gastric banding (Wee et al.2006). Det konkluderes, at patienterne har urealistiske høje forventninger til vægttab på 38 % af deres vægt, og at de ville blive skuffede hvis ikke de tabte mindst 24 % af deres vægt. Et andet resultat af undersøgelsen viste, at flertallet af patienterne valgte bariatrisk kirurgi på grund af helbredsmæssige årsager og ikke primært pga. det psykosociale og fysiske funktionsniveau. En af konklusionerne på undersøgelsen er, at der i fremtidige studier skal lægges vægt på at undersøge, om patientens forventninger, motivation og mere realistiske mål for vægttab kan fremme et bedre udbytte og større patienttilfredshed postoperativt (Wee et al. 2006). Et andet amerikansk studie omhandlende 139 patienter havde til formål at undersøge, om patienternes urealistiske forventninger til vægttab præoperativt, får betydning for det postoperativeforløb (Marney 2006). Data fremkom via en spørgeskemaundersøgelse præoperativt samt postoperativt efter et halvt år og et år. Resultaterne viste, at patienterne præoperativt havde urealistiske mål for vægttab ved gastric by pass. Der var ikke prognostisk signifikans mellem det urealistiske mål for vægttab og det opnåede vægttab efter 6 måneder og 1 år.(white et al. 2007). At patienterne overvejende vælger bariatrisk kirurgi af helbredsmæssige årsager, underbygges af et australsk retrospektivt studie omfattende 280 patienter (Libeton 2004). Af de adspurgte svarede 52 % at medicin og helbredsmæssige konsekvenser var afgørende for valg af kirurgi. Et andet interessant resultat af undersøgelsen var, at 32 % af de adspurgte patienter, lagde vægt på den fysiske fremtoning med ønske om at undgå forlegenhed/pinlighed som den afgørende årsag til valg af operation. Det var primært kvinder med et lavere BMI end resten af de adspurgte patienter. (Libeton M, Dixon JB, Laurie C et al. 2004). Et østrigsk studie omhandlende 160 patienter har fokus på konsekvenserne af gastric banding operation i forhold til patienternes vægttab, livskvalitet, spise adfærd, fysiske fremtoning samt forholdet til samlever (Kinzl 2003). Resultaterne viste, at vægttab var forbundet med øget selvværd

4 4 og livskvalitet i de fleste tilfælde. Der var øget risiko for at patienter udviklede nye spiseforstyrrelser eller rigid kontrol i forhold til mad, pga. angst for vægtøgning. Vægttabet postoperativt havde også negative konsekvenser i form af utilfredshed med kroppens udseende med løs/overskydende hud, specielt hos patienter med stort og hurtigt vægttab. Med fokus på parforholdet viste undersøgelsen at 77 % af de adspurgte samlevere, havde et positivt syn på operationen, og at det hos over halvdelen af de adspurgte samlevere, havde styrket forholdet (Kinzl, Traweger,Trefalt et al.2003). At bariatrisk kirurgi har positive konsekvenser for de kvindelige patienters seksualitet og parforhold er beskrevet i et tidligere studie omhandlede 82 østrigske kvinder der var henvist til gastric banding (Kinzl 2001). Data blev indhentet via semistrukturerede interview præoperativt og postoperativt efter et år. Resultaterne viste, at den fysiske fremtoning kun spillede en rolle i ca. 17 % af de adspurgte patienters motivation for operation. 44 % af patienterne angav at være tilfredse med deres sexliv, men samtidig svarede halvdelen af patienterne seksuelle problemer som eks. nedsat sex lyst. Postoperativt svarede 63 %, at de nød at have sex mere end før operationen, men samtidig svarede 70 % at kvaliteten i parforholdet ikke var forandret som en konsekvens af vægttabet. 10 % oplevede en negativ effekt på parforholdet bl.a. pga. jalousi fra partnerens side. Der fremkom to kvalitative studier med særligt fokus på patient oplevelser ved valg af operation. Et engelsk studie med 15 patienter havde til formål at undersøge bariatriske patienters oplevelser før og efter bariatrisk kirurgi (Ogden, Clementi, og Aylwin 2005). Metoden var en fænomenologisk tilgang, hvor fire hovedtemaer blev identificeret. Temaerne omhandlede den personlige vægthistorie, beslutningsprocessen omkring operation, operationens virkning på spisemønster samt selvværd og relationer til andre mennesker. En af hovedpointerne i konklusionen var paradokset omkring begrebet kontrol. Patienterne vidste, at de selv bar ansvaret for deres overspisning, men de følte ikke, at de havde styrken til at ændre på adfærden. De havde behov for hjælp til kontrol og valg i forhold til spisemønster fra ekstern styrke forstået som bariatrisk kirurgi, hvilket paradoksalt efter operationen medførte styrket egen kontrol over mad, følelser for mad og en generel følelse af kontrol over flere aspekter i deres liv. Et amerikansk, fænomenologisk studie baseret på fem kvinder og tre mænd, der var opereret inden for et år, belyser fire temaer. Operationen var sidste udvej, men den medførte struktur, fjernede ansvaret for at træffe beslutninger i forhold til mad, idet operationen sætter fysiologiske begrænsninger i starten efter operationen. Med tiden ændres situationen, hvor realiteten sætter ind. Nogle af patienterne tabte sig ikke nok i forhold til det ønskede vægttab. Disse patienter blev klar over, at de kunne tage de tabte kilo på igen, såfremt ikke de fastholdt den ændrede livsstil. Det medførte angst for at tage på igen, med risiko for fiasko. På trods af, at realiteterne satte ind med angst for vægtøgning, havde de adspurgte patienter ikke fortrudt operationen. Patienterne var positivt indstillede og ville alle anbefale bariatrisk operationen til andre potentielle patienter (Wysoker 2005). I søgningen fremkom der flere artikler, der viser positive resultater i forhold til livskvalitet måling ved bariatrisk kirurgi. (Ugeskr.for læger 2004). I et Hollandsk studie blev den langsigtede effekt ved gastric banding i forhold til sundhedsrelateret livskvalitet målt henholdsvis ved et to og fem år hos 50 patienter (Mathus-Vliegen 2006). Konklusionen var, at gastric banding gav patienterne et generelt øget velbefindende, mindsket depression, øget selvværd samt et øget fysisk aktivitetsniveau og arbejdsproduktivitet. Sammenfatning og diskussion af litteraturstudiet I de refererede undersøgelser er der gennemgående anvendt skalamålinger og strukturerede

5 5 interview med spørgeskemaer. Det er metoder, som kun giver en begrænset adgang til de bariatriske kvinders forventninger og oplevede erfaringer i hverdagslivet med gastric banding. I to kvalitative studier der er fundet, afdækkes en åben og bred viden om patientnære oplevelser med bariatrisk kirurgi. Det er således vores antagelse, at den kvalitative tilgang til forskningsfeltet vil kunne bidrage med et mere nuanceret perspektiv på problemstillingen omhandlende den kvindelige patients forventninger præ- og postoperativt. Det kvalitative interview giver forskeren adgang til at være sammen med patienterne, hvor kvinderne med deres egne ord kan beskrive og synliggøre deres forståelse for valg af operation og de levede erfaringer i det postoperative forløb. En viden som er relevant i en kvalificering af pleje og behandlingstilbuddet til patientgruppen. I søgningen fandtes intet nationalt arbejde, hvilket tydeliggør aktualiteten i at undersøge patientperspektivet ved bariatrisk kirurgi i en dansk kontekst. I oktober 2006 afholdt Workgroup of European Nurse Researchers et videnskabeligt symposium i København. Fokus var europæiske sygeplejersker implementering af den globale viden om fedme i praksis. På baggrund af en række foredrag og præsentationer af forskningsresultater inden for forebyggelse, behandling og pleje til overvægtige blev det fastslået, at sygeplejersker skal klædes bedre på til mødet med den overvægtige patient. (www.wenr.org,sygeplejersken23/2006). Set fra et sygeplejeforsknings perspektiv, er et studie med særlig fokus på patient forventninger ved bariatrisk kirurgi aktuelt at gennemføre, fordi det har til formål, at bidrage med viden og en øget forståelse i relationen mellem den bariatriske patient og sygeplejersken. Problemstilling Et ønske om at udforske patienters oplevelser i hverdagslivet med en gastric banding leder os frem til undersøgelsens problemstilling: Hvilke forventninger har patienterne til at få foretaget gastric banding og i hvor høj grad indfries forventningerne i det postoperative forløb? Undersøgelsens formål Formålet med undersøgelsen er at afdække viden om bariatriske kvinders forventninger til gastric banding præ- og postoperativt. I begrebet forventninger ligger håb, succes, tvivl, fortvivlelse, tillid og livslyst. Metode og fremgangsmåde På baggrund af undersøgelsens formål, udføres projektet med afsæt i en fænomenologisk hermeneutisk forståelsesramme. Den fænomenologiske tilgang beskriver menneskers verden og afdækker dagliglivets oplevelser og erfaringer. Her er fokus det intersubjektive samspil mellem mennesker, hvori der indgår følelser, tanker og handlinger afhængig af konteksten. Forskeren er således optaget af menneskets livsverden og indgår i denne med sin person og væremåde. Forskeren er ikke objektiv, men bruger sig selv i åben og induktiv tilgang til forskningsfeltet (Elgaard Sørensen 2006). Den hermeneutiske tilgang angiver en ramme, hvori det levede liv fortolkes og ny forståelse udspringer. Forståelse skal her ses som noget, der overgår en eller sker med en. Set i det lys er forståelse at gøre en erfaring. Hermeneutikken fokuserer på fortolkningsprocessen hvor helheden, her forstået som en given tekst fx et interview, splittes op for efterfølgende at samles i en ny helhed. Heraf udspringer en ny erkendelse rettet mod bariatriske patienters forventninger til gastric banding. Undersøgelsen udføres med afsæt i et kvalitativt,fænomenologisk forsknings design. Kvalitativ forskning beskæftiger sig med at forstå menneskers ytringer og sociale fænomener under

6 6 henvisning til involverede personers motiver, holdninger, meninger, erfaringer, normer og betydning (Grønmo 1996, Elgaard Sørensen 2006). I forhold til at afdække bariatriske patienters forventninger til gastric banding og indfrielse af forventninger synes den kvalitative tilgang velegnet. Som dataindsamlingsinstrument anvendes det kvalitative forskningsinterview med udgangspunkt i en semistruktureret interviewguide. Informanterne interviewes i en præoperativ samtale og derefter postoperativt efter 3 mdr. og 1 år. Data indsamles vha. en semistruktureret interviewguide. Informanterne inkluderes i undersøgelsen ved første sygeplejekonsultation i afdeling M s ambulatorium. Patienter der accepterer deltagelse i undersøgelsen skal have både mundtlig og skriftlig information samt give et skriftligt samtykke. Studiepopulation Der inkluderes seks kvinder, som af den praktiserende læge er henvist til Adipositas klinikken og som efter forundersøgelsen og et udredningsprogram er fundet egnet til gastric banding. Patienterne skal være i alderen år og have et BMI >40 eller BMI >35 med forekomst af følgesygdom (diabetes, hypertension, osteoartrose eller søvnapnø syndrom). Udredningsforløbet omfatter bl.a. klinisk undersøgelse, blodprøver, EKG, gastroskopi samt ultralydsskanning af lever og galdeveje. I udredningsfasen informeres patienten om virkning, risici og gener ved gastric banding. Desuden skal patienten i det udredende forløb demonstrere kost og livsstilsændring, der resulterer i et vægttab på mindst 8 %. For at opnå vægttabet søger patienten om nødvendigt egen læge eller andre tilbud i primærsektoren eller i privatregi. Med henblik på at opnå homogenitet i undersøgelsen, er der selekteret i forhold til køn, og udelukkende kvinder inkluderes. Argumentet for at fokusere på det kvindelige køn skal ses i sammenhæng med, at det nationalt og internationalt overvejende er kvinder, der får foretaget gastric banding. (Maggaard 2005). Der søges informeret samtykke konsekutivt ved forundersøgelsen i Adipositasklinikken. Etiske overvejelser De etiske overvejelser følger retningslinier for Sygeplejeforskning i Norden (Sykepleiernes Samarbeide i Norden SSN 2003). Al offentliggørelse af data fra undersøgelsen anonymiseres således, at personidentifikation er umulig. Ifølge gældende regler for videnskabelige undersøgelser anmeldes spørgeskema- og interview undersøgelser af denne karakter ikke til Videnskabs Etisk komite. Projektet anmeldes til Datatilsynet. Projektet anmeldes til afdelingens interne forskningsråd. Databearbejdning Alle interview optages på bånd og transskriberes i sin fulde længde. Analyse af interviewene foretages med afsæt i metode for kvalitativ forskning. Interviewene kodes og anonymiteten bevares, således at persongenkendelse ikke er mulig for andre end de involverede projektdeltagere. Data opbevares så de er utilgængelige for andre end projektdeltagerne. Tidsplan Projektet forventes i gang sat, d med inkludering af patienter. De kvalitative interviews gennemføres i oktober og november undersøgelsen forventes afsluttet i juni Databearbejdelse vil ske løbende og forventes færdig beskrevet i november 2008.

7 7 Økonomi Der søges økonomisk støtte til: Administration herunder udarbejdelse af interviewguide og interview Bearbejdning af data transskribering af interview og fortolkning af fund Porto og øvrige kontorartikler Formidling af resultater ved deltagelse i nationale og internationale konferencer Der søges om midler i Novo Nordisk Fonden mærket forskning i klinisk sygepleje. Deadline er Projektansvarlige Projektleder er sygeplejerske Lene Borgen Esmann. Øvrige projektansvarlige er konstitueret afdelingssygeplejerske Jytte Højgaard, sygeplejerske Carina Rebsdorf, udviklingssygeplejerske Anne Holm Nyland, oversygeplejerske Charlotte Mose Hansen samt overlæge René Støvring. Udviklingssygeplejerske og overlæge er vejledere på projektet. Formidling Resultater fra projektet ønskes bredt formidlet både mundtligt og skriftligt i såvel nationale som internationale sygeplejefaglige og medicinske tidsskrifter. De første resultater forventes færdigbearbejdet til præsentation på ICN 24nd Quadrennial Congress 2009 I Durban, Syd Afrika. Formidling kan ske i form af artikler, posters og mundtlige indlæg på konferencer Litteraturreferencer til projektbeskrivelsen Bocchieri, L.E., Meana, M. og Fisher, B.L. (2002b). Perceived psychosocial outcomes of gastric bypass surgery: A qualitative study. Obesity Surgery; 12, Buchwald H, Avidor Y, Brauwald E, Jensen MD, Porie W, Fahrbach k, Schoelles K. Bariatric Surgery, A systematicreview and meta analysis. Jama 2004; 292(14), Elgaard Sørensen, E (2006). Sygeplejefaglig ledelse en empirisk undersøgelse af samspil mellem ledelse og faglighed i ledende sygeplejerskers praksis i dansk sygehusvæsen. Ph.d-afhandling, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet Grønmo, S (1996). Forholdet mellem kvalitative og kvantitative tilnærmninger i samfunnnsforskningen. I: Harriet Holter & Ragnvald Kalleberg (red.). Kvalitative metoder i samfunnsforskning. 2. utgave. Universitetsforlaget Oslo Karlsson J., Sjostrom, L., og Sullivan, M (1998). Swedish Obesity Study(SOS)-and intervention study of obesity. Two year follow up of health related quality of life(hrql) and eating behaviour after gastric surgery for servere obesity. International Journal of Obesity; 22, Kinzl, J.F., Trefalt, E., Fiala, M. et al. Partnership, Sexuality, and Sexual Disorders in Morbidly Obese Women: Consequeneces of weight Loss After Gastric Banding. Obesity Surgery 2001; 11, Kinzl, J.F., Traweger, C., Trefalt, E., Biebl,W. Psychosocial Consequences of Weight Loss following Gastric Banding for Morbid Obesity. Obesity Surgery 2003; 13, Larsen, J.F. og Kroustrup, J.P. Kirurgisk behandling af ekstrem fedme. Ugeskr læger 2004; 166, Libeton, M.,Dixon, J.B.,Laurie, C. et al. Patient motivation for bariatric surgery: characteristics and impact on outcomes. Obesity Surgery 2004; 14, Maggard M.A., Shugarman, L.R., Suttorp, M. et al. Meta-analysis: surgical treatment og obesity.

8 Ann.Intern. Med. 2005; 142, Ogden, J., Clementi, C. and Aylwin, S. (2006). The impact of obesity surgery and the paradox of control: Aqualitative study. Psychology and Health 21(2), Overgaard, D. At leve med overvægt. Sygeplejersken 1999; 51, Ouketis JD, Macie C, Thabane L and Williamson DF. Systematic review of long-term weight loss studies in obese adults: clinical significance and applicability to clinical practice. International Journal of Obesity 2005; 29, Pedersen, K.M. og Worre-Jensen, A. Adipositas og sundhedsøkonomi. Ugeskrift for læger 2006; 168/2, Puhl, R., Brownell, K.D. Bias, discrimination, and obesity. Obesity Research 2001; 9, Sjostrom, L., Lindroos, A.K., Peltonen et al. Lifestyle, Diabetes, and Cardiovascular Risk Factors 10 Years after Bariatric Surgery. New England Journal of Medicine; 351(26); Støvring, R.K., Durup, J., Rasmussen, T.B., et al. Bariatrisk kirurgi i Region Syddanmark: Forløbsprogram. Februar 2007; Sundhedsstyrrelsen, Center for sygdomsforebyggelse. Oplæg til national handleplan mod svær overvægt. Forslag til løsninger og perspektiver. J.H. Schultz Grafik, Albertslund Sundhedsstyrelsen Rapport. Fedmekirurgi i Danmark. Enheden for planlægning. Februar Sundhedsstyrelsen:. MTV-Rapport Sykepleiernes Samarbeide I Norden (2003). Etiske retningslinier for sygeplejeforskning I norden, Oslo: Vård i Norden Wee, C.C., Jones D.B., Davis, R.B., Bourland, A.C., Hamel, M.B. (2005). Understanding Patients Value of Weight loss and Expectations for Bariatric Surgery. Obesity Surgery 2006; 16, White, M.A., Masheb, R.M., Rothschild, B. S. et al. Do Patients Unrealistic Weight Goals Have Prognostic Significance for Bariatric Surgery. Obesity Surgery 2007; 17, Wysoker, A. (2005). The Lived Experience of Choosing Bariatric Surgery to Lose Weight. American Psychiatric Nurses Association; 11(1),

Forsknings- og udviklingskonference 2011

Forsknings- og udviklingskonference 2011 Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Dansk Sel www.syge Giro 1456 Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Forsknings- og udviklingskonference 2011 Patientologi, patientperspektiver og patientinddragelse -

Læs mere

Fyldt med modsætninger. En interviewundersøgelse af sygeplejerskens holdninger til patienter med alkoholmisbrug. Eva Hoffmann

Fyldt med modsætninger. En interviewundersøgelse af sygeplejerskens holdninger til patienter med alkoholmisbrug. Eva Hoffmann Masterprojekt Fyldt med modsætninger En interviewundersøgelse af sygeplejerskens holdninger til patienter med alkoholmisbrug af Eva Hoffmann Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed Aarhus

Læs mere

Den gamle patients oplevelse af information forud for transkateter aortaklapimplantation.

Den gamle patients oplevelse af information forud for transkateter aortaklapimplantation. Opgaveskriver: Trine Maria Dam Pløger. Holdnummer: 324 Uddannelses-/modul betegnelse: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i Sundhedsformidling og klinisk uddannelse/ afgangsmodul. Opgavens art: Afgangsprojekt.

Læs mere

Ekstern prøve i sygepleje Bachelorprojekt

Ekstern prøve i sygepleje Bachelorprojekt Ekstern prøve i sygepleje Bachelorprojekt Hvilken aktuel viden findes der om, hvilke faktorer, der har betydning for adherencen hos patienter, der lider af skizofreni? - Et systematisk litteraturstudie

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

Fertilitetsbehandling, seksualitet og parforhold

Fertilitetsbehandling, seksualitet og parforhold Fertilitetsbehandling, seksualitet og parforhold Forfatter: Studienummer: J10V108 Holdnummer: JM11V Modul 14 Projektet udgør 20 ECTS-point Jordemoderuddannelsen, University College Syddanmark Vejleder:

Læs mere

Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation

Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation Hold S10V Modul 14 Sygeplejerskeuddannelsen University College Nordjylland, Aalborg Vejleder: Brigitte Sørensen 2013 Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation Patients

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Baggrund... 3. 1.1 Formål... 5. 2. Problemformulering... 5. 2.1 Nøgleord... 5. 3. Design... 6. 4. Forståelsesramme...

Indholdsfortegnelse. 1. Baggrund... 3. 1.1 Formål... 5. 2. Problemformulering... 5. 2.1 Nøgleord... 5. 3. Design... 6. 4. Forståelsesramme... Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1 Formål... 5 2. Problemformulering... 5 2.1 Nøgleord... 5 3. Design... 6 4. Forståelsesramme... 6 4.1 Videnskabsteoretisk referenceramme... 6 4.2 Forforståelse...

Læs mere

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi En kvalitativ undersøgelse af det ergoterapeutiske bidrag i rehabiliteringen af unge med en spiseforstyrrelse Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup Lifestyle Redesign i dansk ergoterapi - En kvalitativ undersøgelse af hvordan danske ergoterapeuter

Læs mere

Det tager kun to minutter

Det tager kun to minutter Det tager kun to minutter - Et kvalitativt studie af hospitalsindlagte patienters oplevelse af velvære i forbindelse med mundhygiejne. It only takes two minutes - a qualitative study of hospitalized patients

Læs mere

Livet efter endt afhængighed

Livet efter endt afhængighed Vil du bytte hva du har i dag, for en bajer? Livet efter endt afhængighed Et kvalitativt studie omhandlende mænd og kvinders oplevelse af deltagelse i hverdagen efter en endt alkoholafhængighed. Antal

Læs mere

Bachelorprojekt Januar 2012. Camilla Britt Jensen Line Hansen Line Mølgaard Mette Eg Jørgensen

Bachelorprojekt Januar 2012. Camilla Britt Jensen Line Hansen Line Mølgaard Mette Eg Jørgensen Bachelorprojekt Januar 2012 VIA UNIVERSITY COLLEGE ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN I AARHUS JEG VIL BARE - Et kvalitativt studie af faktorer, der fremmer eller hæmmer deltagelse i betydningsfulde aktiviteter hos

Læs mere

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem Opgaveløser og studienummer: Dyhr, Kristina 3650 og Laustsen, Maria Krümmel 8532 Modul/Hold: Modul 14, Hold F09 Uddannelsesenhed: VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Opgavetype:

Læs mere

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference * The nurse s role in the interdisciplinary conference Anslag: 65.803 Udarbejdet af: Henriette Clemencia Kuijt Victor Studienr.: syk10301 Modul 14 F2008B

Læs mere

Sundhedsfremme som strategi i psykiatrisk skadestue i mødet med den alkoholmisbrugende depressive patient

Sundhedsfremme som strategi i psykiatrisk skadestue i mødet med den alkoholmisbrugende depressive patient MASTERUDDANNELSEN I KLINISK SYGEPLEJE Navn: Sanne Toft Kristiansen Studienr.: 20080684 Modul nr.: Modul 1 Måned og år: Januar 2009 Vejleder: Bente Høy Typeenheder: 35.993 Sundhedsfremme som strategi i

Læs mere

Mai-Britt Hägi-Pedersen

Mai-Britt Hägi-Pedersen Kandidatspeciale Vi lever jo med at de (alarmerne) er der - en kvalitativ undersøgelse af hvorledes sygeplejersken oplever støj og hvordan støj påvirker sygeplejerskens arbejde på en flersengsstue på intensiv?

Læs mere

Idékatalog til evaluering af borgerinddragelse introduktion til mulige metoder og redskaber

Idékatalog til evaluering af borgerinddragelse introduktion til mulige metoder og redskaber Idékatalog til evaluering af borgerinddragelse introduktion til mulige metoder og redskaber Henriette Holm Stabel cand.scient.san Regionshospitalet Hammel Neurocenter Forskningsenheden Må anvendes med

Læs mere

Kandidatspeciale. Følelser og helbred -en spørgeskemaundersøgelse af intensiteten af primære følelser hos patienter med nyanlagt ICD.

Kandidatspeciale. Følelser og helbred -en spørgeskemaundersøgelse af intensiteten af primære følelser hos patienter med nyanlagt ICD. Kandidatspeciale Følelser og helbred -en spørgeskemaundersøgelse af intensiteten af primære følelser hos af Louise Støier Sektion for Sygepleje, Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet nr. 253/2012

Læs mere

PRÆOPERATIV FASTE NÅR INFORMATION SKABER PATIENT(U)SIKKERHED

PRÆOPERATIV FASTE NÅR INFORMATION SKABER PATIENT(U)SIKKERHED OPGAVELØSERE: CHARLOTTE BLUMENSAAT STORM (143357), MERETE ROSANN POULSEN (151451), SABINA SKOV CHRISTENSEN (152081) HOLD/MODUL: F11/14 OPGAVETYPE: BACHELOR PROJEKT VEJLEDER: STEEN HUNDBORG MARTENSEN, LEKTOR

Læs mere

BCF. Bariatrisk Center Fakse 2006-2007 Rapport om aktiviteter og erfaringer Praktiske vejledninger. Udarbejdet af

BCF. Bariatrisk Center Fakse 2006-2007 Rapport om aktiviteter og erfaringer Praktiske vejledninger. Udarbejdet af BCF Bariatrisk Center Fakse 2006-2007 Rapport om aktiviteter og erfaringer Praktiske vejledninger Udarbejdet af Jette Ingerslev Lene Plambech Anne Haven Lise Lotte Larsen Lisette Lind Larsen Anja Petersen

Læs mere

SEKSUALITET. Tabu eller tema?

SEKSUALITET. Tabu eller tema? SEKSUALITET Tabu eller tema? Bachelorprojekt University College Nordjylland Ergoterapeutuddannelsen Vejleder: Stinne Bruhn Eksterne Vejledere: Renate Kæmpe Weilov Kirsten Siggaard Mathisen Aflevering:

Læs mere

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Et kvalitativt casestudie om fysioterapeuter i diagnostiske funktioner på ortopædkirurgiske afdelinger Fysioterapeuter stiller

Læs mere

Hjælp - jeg er langtidsindlagt

Hjælp - jeg er langtidsindlagt Hjælp - jeg er langtidsindlagt En indsigt i den gravides oplevelse af langtidsindlæggelsen Anna Fowler Lund & Caroline Haugaard F 2011, 14. modul Bachelorprojekt i jordemoderkundskab 30.05.14 Vejleder:

Læs mere

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Borger uden bolig EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER UDARBEJDET AF JETTE KAAE ROSENDAHL OG RACHEL MØLLER STUDIENUMMER ET29101 og et32118 STUDERENDE

Læs mere

Kvindens oplevelse af presseperioden. Udgivelsesinstitution: Jordemoderuddannelsen, University College Syddanmark, Esbjerg

Kvindens oplevelse af presseperioden. Udgivelsesinstitution: Jordemoderuddannelsen, University College Syddanmark, Esbjerg Dansk resumé Titel: Kvindens oplevelse af presseperioden Forfattere: Nina Angeline Nielo & Janni Beyer Pedersen Udgivelsesinstitution: Jordemoderuddannelsen, University College Syddanmark, Esbjerg Dato:

Læs mere

Håndtering af borgeres seksualitet og intimitet i rehabiliteringen

Håndtering af borgeres seksualitet og intimitet i rehabiliteringen Håndtering af borgeres seksualitet og intimitet i rehabiliteringen En kvalitativ undersøgelse af terapeuters forandringsparathed ved inddragelse af PLISSIT i praksis Ergoterapeutuddannelsen Holstebro,

Læs mere

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Gør vi det rigtige et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Undertegnede bekræfter, at besvarelsen er foretaget uden uretmæssig hjælp. Kristine Omann Thomsen

Læs mere

Helhedsorienteret sygepleje til patienter med hjertekarsygdom

Helhedsorienteret sygepleje til patienter med hjertekarsygdom Helhedsorienteret sygepleje til patienter med hjertekarsygdom - inddragelse af patienternes eventuelle bekymringer i relation til deres seksualitet. Bachelorprojekt af Agnete Maria Nielsen F06C Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere