Stigmatiseres den fede patient?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stigmatiseres den fede patient?"

Transkript

1 52 Klinisk Sygepleje 25. årgang nr Stigmatiseres den fede patient? ORIGINAL ARTIKEL Stigmatization of the Obese Patient? An increasing number of overweight people in Denmark causes still more patients to be hospitalized with accompanying illnesses. This article identifies the challenges that the nurse experiences when nursing the bariatric patients and shows how the nurse s attitude influences the approach to these patients. The aim is hereby to obtain a larger understanding of the source of these challenges and their importance for the implemented nursing. The preconception of the nurse and her attitudes and actions appear to be dominated by a scientific paradigm, resulting in a behaviour regulating nursing. This article demonstrates that stigmatization is a fundamental element at play in the relation between nurse and patient. The nurse needs to adapt a more nuanced approach to understanding the bariatric patient in order to increase the quality of the nursing offered to this group of patients. Keywords: Bariatric patients, obesity, nursing, biased attitude, taboo, stigmatization. Dorthe Bladt Frydendal Lorentsen og Tanja Due Krogh Hansen Begrebsafklaring. Bariatri: I Danmark blev ordet bariatri introduceret for første gang i Den bariatriske patient defineres som et menneske med et BMI >35 med fedmerelaterede sygdomme eller BMI >40 med eller uden fedmerelaterede sygdomme. Bariatri er et speciale, der omfatter profylaktiske tiltag, udredning og behandling af fedmerelaterede symptomer af fysisk, psykisk og social ætiologi. I Ugeskrift for Læger opfordrer Ingerslev til, at begrebet implementeres i det danske sprog, idet det signalerer en professionel tilgang til patientgruppen (1). Introduktion Formålet med denne artikel er at belyse begrebet stigmatisering i relation til den bariatriske patient. Opbygningen af artiklen er sket igennem egen empiri sammenholdt med et fagligt perspektiv. Vi har en formodning om, at sygepleje til svært overvægtige er et komplekst og nedprioriteret område, idet der er en fremherskende og ensidig debat i det offentlige rum. Diskriminerende overskrifter som De fede må selv tage et ansvar og Chefer dumper fede (2) skaber grobund for myter og tydeliggør fremherskende fordomme og placering af ansvar. Der tegner sig et billede af, at overvægtige bliver lavt rangerede og fremstillet som en byrde for samfundet. Ifølge Fogh Kirkeby kan overvægt og adfærd sidestilles, idet overvægt forbindes med en række personlighedstræk, som samfundet i stigende grad betragter som uønskede. Den overvægtige betragtes som doven og uansvarlig og det slanke menneske som disciplineret og viljefast. Dette er en gængs opfattelse, og den skaber en ubevidst eksklusion af en samfundsgruppe med fare for stigmatisering (3). Forskningsspørgsmålet for artiklen er, om denne stigmatisering følger dem hele vejen ind i Sundhedsvæsenet?

2 Klinisk Sygepleje 25. årgang nr Nationale udmeldinger visionerne store, ressourcerne få Siden 1987 er prævalensen af overvægt i Danmark steget med næsten 75 % (4). På den baggrund anmodede Sundhedsministeriet i 1997 Sundhedsstyrelsen om en redegørelse for problemets omfang. Dette medførte, at regeringens Folkesundhedsprogram pegede på svær overvægt som en risikofaktor i forhold til en forringelse af danskernes sundhed. Igennem årene har der været flere forskellige nationale tiltag, dog uden den ønskede hensigt. I 2006 åbnede Danmarks første bariatriske center i Fakse. Centeret modtager bariatriske patienter til ambulante indlæggelser. Centerets primære formål er at fungere som videncenter inden for uddannelse i forflytninger, udlån af materiel til bariatriske patienter samt rådgivning. På sigt er idéen at udbygge det bariatriske område til at omfatte udredning, forskning, behandling og udvikling (5). Visionerne er store, ressourcerne få. Set i lyset af de mange nationale strategier og handlingsplaner var budgettet for Centeret i Fakse i 2007 på beskedne kr. Baggrund sundhedsvæsenet udfordres i mødet med den bariatriske patient I 2005 vurderede WHO, at der globalt var 1,6 mia. overvægtige og 400 mio. svært overvægtige. Hvis udviklingen fortsætter, vurderer WHO, at der i 2015 vil være 2,3 mia. overvægtige og 700 mio. svært overvægtige (6). Set ud fra et naturvidenskabeligt perspektiv er overvægt forbundet med følgesygdomme såsom type-2 diabetes, hjerte-kar-sygdomme, forskellige former for cancer og slidgigt etc. (4). I et afsnit i tv-udsendelsen Penge fra februar 2009 blev det anslået, at 50 % af alle kroniske sygdomme om 10 år vil kunne tilskrives overvægt (7). Det medfører, at denne patientgruppe vil optage en stadig større del af sengepladserne, og at sygeplejerskens arbejdsområde i langt højere grad vil omfatte bariatrisk sygepleje. I kølvandet på overvægten følger andre udfordringer, som stiller krav til dét, vores sundhedsvæsen kan tilbyde. Nedenstående citat fra en sundhedsfaglig person illustrerer konsekvenserne af det danske sundhedsvæsens manglende fokus på overvægt: ( ) hvad skulle jeg gøre, 246 kg, jeg vidste ikke hvordan jeg skulle klare det, 246 kg? Jeg ringede efter en ekstra seng og bandt to senge sammen( ) (8). De manglende tekniske rammer og retningslinjer udgør blot en af de mange udfordringer i sygeplejerskens møde med den bariatriske patient. En anden udfordring er sygeplejerskens indstilling til bariatriske patienter. Udenlandske studier af sygeplejerskers selvrapporterede holdninger viser, at 24 % finder bariatriske patienter frastødende og tidskrævende, og 48 % føler ubehag ved at tage sig af denne patientgruppe (9). Overgaard påpeger, at fede patienter er tabu i sygeplejen. Hendes konklusion er, at sygeplejersker har en berøringsangst i relation til den svært overvægtige patient (10). I en undersøgelse om overvægtiges oplevelse af sundhedsvæsenets fordomme svarer 52 % af de adspurgte, at de var blevet behandlet med manglende respekt af deres læge (11). De havde oplevelsen af at blive overset som menneske, idet fokus udelukkende var på deres overvægt. En patient fortæller: (...) if there s anything wrong with you, you see, she ll put it all down to your weight ( ) (12). Disse oplevelser medfører, at de udskyder mødet med sundhedsvæsenet, fordi de ikke magter sundhedspersonalets fordomme (ibid.). Formål Det lader til, at sygepleje til svært overvægtige er et komplekst og nedprioriteret område, hvilket kan medføre en potentiel fare for stigmatisering af den bariatriske patient. Vi bygger denne formodning på egen forforståelse, egne erfaringer, debatten i det offentlige rum og litteratursøgning. Set i lyset af prævalensen af svært overvægtige er det tankevækkende, at kompendiet for sygeplejestuderende i 2009 indeholdt 10 lektioner

3 54 Klinisk Sygepleje 25. årgang nr i sygepleje til torturofre, men ikke én lektion i sygepleje til svært overvægtige patienter! Litteraturgennemgangen peger på en vifte af problematikker, når den bariatriske patient tørner sammen med sundhedsvæsenet. Formålet med denne artikel er at identificere, om de problematikker medfører en stigmatisering af den bariatriske patient? Metodeafsnit Litteratursøgning. Den primære søgning af litteratur er foretaget på PubMed med følgende limits: Published in the last 5 years. Language: English, Danish, Norwegian, Swedish. Nursing Journals. Adult: years middle age +. Sammen med en kombination af søgeordene Obesity And Attitude of health personel fik vi 61 hits. Vi fandt heraf tre egnede udenlandske studier om sygeplejerskers selvrapporterede holdninger i relation til bariatriske patienter: Schwartz MB et al. Weight bias among health professionals specializing in obesity (12), Wardel J. Parental feeding style and the intergenerational transmision of obesity risc (13) og Aramburu C et al. Exploring the association between body weight, stigma of obesity, and health care avoidance (14). De blev fundet egnet ud fra et kriterium om at kunne identificere stigmatisering i sygeplejen. To danske specialer blev fundet egnede: Dorthe Overgaards speciale er inddraget, idet det tager afsæt i svært overvægtige personers erfaringer (10). Kruses speciale er medtaget, idet det belyser forskellige paradigmer (15). Endvidere blev der søgt på databasen SveMed med en kombination af samme søgeord, men dette gav ingen relevante hits. Derfor forsøgte vi med en søgning på Obesity AND Communication; dette gav 43 hits. Heraf var tre artikler relevante for artiklen ud fra det oprindelige kriterium. Set i lyset af den igangværende debat og artiklens brede søgekriterier var det tankevækkende, at der ikke fremkom flere hits af såvel nyere som ældre dato. Fokusgruppeinterview Med ønsket om at få indsigt i sygeplejerskens forforståelse i mødet med den bariatriske patient og den betydning, det får for sygeplejen, er det relevant at bruge den kvalitative metode til den selvindsamlede empiri. Denne metode åbner for muligheden for at få et indblik i menneskets tanker, følelser og oplevelser. Fokusgruppeinterview blev valgt, da styrken i en fokusgruppe er, at interaktionen skaber en dynamik, som medvirker til en meningsudvikling, der ikke opnås ved et enkelt interview. En kritik af denne metode kan være, at gruppens sociale interne kontrol og relationer kan skade dynamikken. En væsentlig kvalitet ved fokusgruppeinterviewet er evnen til at belyse refleksionen samt betydningsdannelsen. Denne metode blev fundet relevant i forhold til besvarelse af artiklens forskningsspørgsmål (16). Kriterierne var minimum to timers fokusgruppeinterview med 6-8 sygeplejersker, der havde erfaring med sygepleje til bariatriske patienter. Vi henvendte os til relevante afdelinger. Der blev hurtigt etableret kontakt til en kirurgisk afdeling i Region Hovedstaden, som kunne opfylde kriterierne: syv sygeplejersker, der kendte hinanden, hvoraf to var nyuddannede, og fem var erfarne sygeplejersker. Analyse af fokusgruppeinterviewet Interviewet blev bearbejdet i henhold til Kvales metode. Transskribering er sket så nøjagtigt og ordret som muligt. Med henblik på at opnå en validitet i fortolkningerne blev det transskriberede materiale gennemlæst individuelt uden forudgående kommunikation. Dette skete mhp. at sammenligne passager og udtalelser i overordnede temaer, der var relevante for besvarelse af forskningsspørgsmålet (17). Kvale opstiller seks analysetrin. Trin 5 og 6, som omfatter geninterview og interventioner er ikke benyttet i dette projekt. Med baggrund i vores interviewspørgsmål fortæller sygeplejerskerne på første trin om

4 Klinisk Sygepleje 25. årgang nr deres oplevelser, hvilket automatisk leder til andet trin, hvor sygeplejerskerne via egen fortælling og refleksion opnår ny erkendelse. På tredje trin stillede vi opfølgende spørgsmål mhp. at udrede uklarheder i sygeplejerskernes svar. Ifølge Kvale finder den indledende fortolkning sted på dette trin. Analysen på fjerde trin består af tre led; strukturering, afklaring og egentlig analyse. Ifølge Kvale er meningskondensering en anvendelig metode til at strukturere det transskriberede interview. Temaerne fremkom med udgangspunkt i vores common sense. Common sense er det, der går ud over, hvad der direkte bliver sagt, men uden den teoretiske tolkning (ibid.). Dette gjorde det muligt at opnå overblik over egen empiri. I arbejdet med meningskondenseringen fremkom følgende temaer: sygeplejerskens undvigende handling, sygeplejerskens dilemma og sygeplejerskens forforståelse, stigmatisering og paradigmer. Igennem bearbejdning af interviewet blev det tydeligt, at stigmatisering og divergerende paradigmer var et fundamentalt forhold i relationen mellem sygeplejersken og patienten. Temaerne har dannet baggrund for den videre meningsfortolkning. I analysen er sygeplejerskernes udtalelser fortolket mhp. at forstå betydningen af dét, der indirekte siges. Sygeplejerskernes udsagn blev fortolket og sammenholdt med helheden, således at der stadigvæk var kohærens med den kontekst, som udtalelserne var taget ud af. Med udgangspunkt i forskningsspørgsmålet blev fortolkningerne sammenholdt og diskuteret med relevant teori og fund fra litteratursøgningen. Teori Stigmatisering den selvopfyldende profeti Begrebet stigmatisering oversættes med stempling og er et resultat af omgivelsernes syn og reaktioner på afvigende adfærd. Visse diagnoser såsom HIV-infektion, fedme og psykiske lidelser sidestilles ofte med en form for social afvigelse, der kan kendetegnes ved, at enkeltpersoner eller grupper udviser en afvigende adfærd som eksempelvis i form af et misbrug. Afvigende adfærd afføder større negative reaktioner end eksempelvis et forstuvet ben. Goffman er kendt for sin interaktionistiske teori om stigmatisering, hvor han påpeger, at menneskers empati og sympati for den stigmatiserede forsvinder i takt med stigmaets kraft (18). Goffman mener, at stigmatisering ofte er baseret på uvidenhed, irrationel eller ubegrundet frygt, manglende uddannelse eller mangel på oplysning omkring det enkelte individ. Goffman hævder, at den stigmatiserede har en tendens til at tilpasse sig omgivelsernes forventninger, og patienten overtager den generelle opfattelse og kompenserer ved at udfylde rollen som den perfekte patient. Denne selvopfyldende profeti fører til dét, som Goffman betegner som selvstempling (18). Foucault satte spørgsmålstegn ved, om samfundets syn på afvigende adfærd mere var et udtryk for et sygt samfund? Han var optaget af magtbegrebet og postulerede, at det moderne samfund ikke tolererer mange afvigelser fra det normale (19). En af de første, der bidrog til forståelsen af afvigelser, var Lemerts. Han beskæftigede sig med den afvigendes rolleudvikling. Hans teori illustrerede den selvforstærkende effekt, som omgivelserne skaber (20). Lemerts teori inddeles i to former for afvigelse: 1. Primær afvigelse: Den oprindelige afvigende handling eller karakteristikken. Denne fører til en social reaktion fra andre mennesker på den primære afvigelse. Dette fører igen til en sekundær afvigelse. 2. Sekundær afvigelse: Den respons, som den afvigende har på den sociale reaktion på den første afvigelse (21:114-5). Stigmatiseringen har en betydning for de svært overvægtiges selvforståelse, fordi de mister troen på eget værd og fastholdes i afvigerrollen. Den magt, der ligger i fastholdelsen, kan if. Foucault sidestilles med social kontrol og udøves i stigende grad i sundhedsvæsenet. Foucault hævder, at

5 56 Klinisk Sygepleje 25. årgang nr en af sundhedsvæsenets funktioner er at bidrage til normalisering af patienter, der udviser afvigende adfærd. Det manifesteres ved personalets disciplinering i form af kontrol på stuerne eller måden, hvorpå personalet indskrænker patientens bevægelsesfrihed (19). Endvidere hævder Foucault, at social kontrol kan manifestere sig i måden, hvorpå vi anvender klassificering og diagnosticering, eksempelvis i biomedicinens ureflekterede brug af begrebet fedme. De divergerende paradigmer får betydning for syge plejerskens holdning til den bariatriske patient Fordomme udspringer af begrebet forforståelse (22). Forforståelsen har betydning for måden, hvorpå livet anskues, og for tilgangen til den bariatriske patient. Kruse har undersøgt sygeplejerskens forestillinger om overvægt, og hun konkluderer, at forståelsen af overvægt kan anskues ud fra divergerende paradigmer, der udspringer af forskellige videnskabsteoretiske positioner (15). De fremherskende paradigmer giver divergerende forklaringer på ætiologien bag svær overvægt. Ifølge det naturvidenskabelige paradigme er overvægt et resultat af en ubalance i energiindtag og energiforbrug, som kan medføre øget sygdomsrisiko (ibid.). Det humanvidenskabelige paradigme tillægger overvægt et psykisk aspekt (ibid.). Her forklares overspisning som et symptom på følelsesmæssige behov eller et forsvar imod følelser såsom tidligere traumer, stress, ensomhed, sorg etc. Her er der tale om psykisk sult. Overspisning bliver et spørgsmål om at dulme følelserne. Som Illfeldt skriver, bliver mad den eneste oprigtige ven (23:242). I det samfundsvidenskabelige paradigme tillægges årsagen til overvægt den måde, hvorpå samfundet er indrettet (15). Infrastrukturen gør, at bilen foretrækkes og er en nødvendighed i dagligdagen. Arbejdet er forvandlet til en stillesiddende aktivitet, idet vi bare klikker på musen. Endvidere er det en bekostelig affære at efterleve Sundhedsstyrelsens anbefalede kostråd (24), idet en pose slik er billigere end en pose æbler. Dette kan relateres til gældende moms- og afgiftsregler fra politisk side. I en forgrening under det samfundsvidenskabelige paradigme befinder den sociale arv sig, og her spiller livsstilen en rolle. Der ses en sammenhæng mellem overvægt, social arv og livsførelse. Prævalensen af overvægt er udtalt i socialgruppe V (25). Der er en tendens til, at familiens mønster går i arv. Et eksempel er, at overvægtige forældre udøver mindre kontrol med deres børns spisning end andre forældre. De responderer ikke på Sundhedsstyrelsens anbefalinger og har ikke ressourcerne til at fastholde eller etablere sunde vaner (ref). Sundhed kan defineres ud fra en firefeltsmodel til analyse af forskellige sundhedsbegreber. Betegnelsen sund henviser her til det snævre sundhedsbegreb, hvor livsstil og fravær af sygdom er eneste gældende faktorer (26). Ifølge Kruse kan svær overvægt også anskues fra det socialkonstruktivistiske paradigme. Her ses overvægt snarere som en vægt, der adskiller sig fra det konstruerede samfundsideal, og som anses som subjektivt. Dette paradigme kritiserer, at udseende og kropsideal defineres gennem et forsøg på at skabe objektive, sundhedsrelaterede modeller for, hvordan alle mennesker bør ser ud (15). Diskussionen om årsagssammenhænge og overvægt er multiple og genstand for livlig debat i det offentlige rum. De fremherskende paradigmer giver divergerende forklaringer på ætiologien bag svær overvægt. Fagfolk og lægmanden udtaler sig alle ud fra hver sit paradigme. Det er essentielt, at den enkelte er bevidst om, hvilket paradigme der ageres fra, idet forståelsen af overvægt tydeliggør opfattelsen af årsag, placering af ansvar og relevant behandling. Sygeplejen er farvet af forforståelsen, som omfatter det faglige paradigme, erfaringer, handlinger og holdninger (22). Menneskesynet er ofte ureflekteret, og herved kan myter opstå. Barthes beskæftiger sig med mytebegrebet og udvider det til at omfatte måder, hvorpå der tænkes, tales om og vises bestemte budskaber om personer, ting og idéer. Myten bliver en del af samfundets kontrol og forklaringssystem (27). Myter afføder fraser, der kan udspringe af divergerende paradigmer.

6 Klinisk Sygepleje 25. årgang nr Fraser i det offentlige rum er et billede på den gængse opfattelse, som ikke kan videnskabeliggøres, men har sin berettigelse, idet det implicit viser gængse forforståelser og standpunkter. Eksempelvis gøres arv og miljø ansvarlige i myten en gang fed, altid fed. Det samfundsvidenskabelige paradigme afføder myter som genetics load the gun, but the environment pulls the trigger. Set fra et naturvidenskabeligt paradigme er individet i fokus, og myten blaming the victim er gældende for opfattelsen af ansvarsplacering. Resultat af fokusgruppeinterview Svær overvægt adskiller sig fra andre stigmata ved den synlige identitet i form af den store krop. Samtidig adskiller stigmaet sig fra andre former for misbrug som fx rygning, fordi gængs opfattelse er, at rygning er noget, man gør, og fed er noget, man er. Egen empiri viser, at sygeplejersken er bevidst om stigmaets dominans qua synligheden, idet sygeplejersken siger: (..) altså man kan ikke bare smide de her mennesker ind på en sekssengsstue, fordi øhhh de er mange gange også meget bevidst om deres størrelse og kede af det. Sygeplejerskens erfaringer med de bariatriske patienter er, at de er en udsat patientgruppe. Dette falder i tråd med Foucaults teori om, at det moderne samfund ikke tåler mange afvigelser (19). Og billedet afspejles på patientstuen, idet sygeplejersken oplever medpatienternes fordømmende holdning til den bariatriske patient og forsøger at skærme patienten, når sygeplejersken siger: (...) de skal ikke føle, der bliver kigget ned på dem (...). I forhold til et menneske med svær overvægt betyder det, at kiloene medfører en reaktion fra omgivelserne, som atter påvirker den overvægtige persons adfærd. Denne handling kan sidestilles med en sekundær afvigelse (20). Flere steder i egen empiri er der tegn på, at patienterne udviser sekundære afvigelser. Dette tydeliggøres i sygeplejerskens beskrivelse af sine oplevelser i forbindelse med patienternes ernæring. Så er det osse et problem, ikke? Fordi at øhh, så vil de jo heller ikke spise, og de skal jo bare have mad og øhh, så er de jo vant til at møde den her forforståelse af, at de skal jo heller ikke spise for meget. Når der er andre, der ser på dem, og så ligger de der og nipper til maden, og så ryger maden ud igen, fordi de ikke vil vise deres rigtige appetit (...). En anden beskrivelse af sekundærafvigelse: Jeg oplever mange undskyldninger hele tiden, og de siger: Nå, men nu skal jeg nok også flytte mig selv lidt, og pas på det er for tungt for dig, ej men jeg er også ked af at jeg ligger her og er en strandet hval. Udsagnet tydeliggør patientens selvforståelse og falder i tråd med Overgaards fund, hvor menneskelige egenskaber sidestilles med dyrs (10). Sygeplejerskens reaktion på den sekundære afvigelse er emotionel og influerer på hendes ageren, idet hun fortæller: Jeg bliver da rigtig ked af det og siger til patienten: ( ) du skal ikke bruge tid på at undskylde (...). I relation til ovenstående beskrivelse har det en betydning for såvel patient som sygeplejerske, idet sygeplejerskens nedtrykthed kan afstedkomme en undvigende handling. Patienten kan opfatte dette, og derved forstærkes patientens negative selvforståelse af at være en strandet hval. Goffman betegner dette som selvstempling, og stigmaets roller fastholdes (18). Det er alment udbredt at relatere menneskelige egenskaber med dyrs adfærd. Et af Overgaards fund var, at ingen af kvinderne ville betegnes fed, idet de sidestillede det med at være en gris (10). Eksempelvis er rotte og svin skældsord. Det er dét, den fede oplever, når mennesker anvender disse benævnelser. Egen empiri viser, at stigmatiseringen i sygehusregi spiller en væsentlig rolle, idet den bariatriske patient ikke passer ind i institutionens fysiske rammer, standarder, vejledninger etc. Dette påvirker patienternes selvforståelse, fordi de mister troen på eget værd og fastholdes i af-

7 58 Klinisk Sygepleje 25. årgang nr vigerrollen. Sygeplejerskens udtalelse tydeliggør dette: ( ) patienterne må jo opleve konstant hele tiden øhh ting, som er vanskelige og de må jo konstant blive mindet om, at de er anderledes inde hos os, ikke. Goffman hævder, at den stigmatiserede har en tendens til at tilpasse sig omgivelsernes forventninger. Dette stemmer overens med egne fund, idet sygeplejersken gentagne gange fortæller, at den bariatriske patient generelt er meget samarbejdsvillig og forsøger at udfylde rollen som den perfekte patient: Jeg er bange for, at de tilpasser sig meget (...). Grøn konkluderer, at mange svært overvægtige accepterer samfundets vurdering af, at en ikke perfekt krop repræsenterer en ikke perfekt person. De udviser derfor en tilpasset adfærd, forklarer overvægten, undviger situationer, kompenserer og tager skylden på sig (28). Flere undersøgelser viser, at denne gruppe tøver med at opsøge sundhedsvæsenet, netop fordi de oplever, at sundhedspersonalet har fordomme, som virker krænkende på dem (14). Vi går forudsætningsløse ind i behandlingen (ibid.). Derfor kan det være problematisk, når sygeplejersken bruger den løftede pegefinger og siger: (...) så tager vi lige en samtale om, hvordan du ellers lever dit liv (...). I relation til den bariatriske patient påpeger Overgaard, at vi let som sygeplejersker får påført patienten et problem, som patienten ikke selv oplever, når vi problematiserer overvægten (10). Sygeplejersken opfatter den bariatriske patients situation som selvforskyldt, hvilket ligger op ad det naturvidenskabelige paradigmes forklaringsmodel. Denne forenklede forestilling henleder tankerne på apparatfejlmodellen. I apparatfejlmodellen er kroppen sidestillet med et apparat, hvor enkeltdelene kan udskiftes med nye dele, og denne snævre optik kan if. Brun Jensen medføre en moraliserende sundhedspædagogisk tilgang. Inden for denne forståelse har sundhedseksperterne fastlagt indholdet i det sunde (læs: sygdomsfrie) liv og herefter udpeget den adfærd, der vil føre til øget sundhed (læs: mindre risiko for sygdom) (26). Undersøgelser viser, at den moraliserende sundhedsformidling har slået fejl (13). Dette gør sig gældende, ikke alene når sygeplejersken vejleder den enkelte, men også i det offentliges sundhedskampagner. Det lader til, at sygeplejersken ikke når ind til den bariatriske patient, når sygeplejersken udviser denne paternalistiske bedreviden. Man ved jo godt, at det etiske skal være i orden, men dybest set, når man mærker efter, så er det jo rigtig svært at forstå, hvordan hun kan lade det gå så galt, øhmm, den har man jo stadigvæk, når man står der, ikke?. Sygeplejerskens udtalelse beskriver en ambivalens, idet hun på den ene side forsøger at efterleve de sygeplejeetiske retningslinjer: Sygepleje skal ydes uden nogen form for diskriminering, mens hun på den anden side udtrykker en undren over patientens laissez faire-holdning til sin overvægt gennem mange år. Herigennem ses tegn på, at sygeplejersken har en forforståelse af, at patientens tilstand er selvforskyldt. Dette manifesteres i hendes undren (...) hvordan kan hun lade det gå så galt?. Svær overvægt er forbundet med usikker legitimering, hvilket tager afsæt i diskussionen om, hvorvidt tilstanden er selvforskyldt, og om der derfor kan sættes spørgsmålstegn ved retten til at påkalde sig medlidenhed og behandling (29). Denne legitimering kan muligvis influere på sygeplejerskens virke. Dette tydeliggøres, idet sygeplejersken siger: Ja, man er mere i forsvar, når de beder om at blive vendt, eller jeg kan i hvert fald mærke, at jeg sådan lige, ah, jeg skal vist lige finde en mere, der kan hjælpe, og så må de jo selv hjælpe mere til, hvis de vil vendes ( ) og man prøver at også lige at sige til dem kan du selv holde her og kan du selv lige og kan du lige være med her og sådan (...). Når sygeplejersken udtrykker, at hun går i forsvar, og samtidig har en forventning om, at patientens skal hjælpe til, hvis vedkommende vil vendes, er der, som Goffman beskriver, en tendens til, at empati og medfølelse forsvinder, når det handler om den stigmatiserede (18). Patien-

8 Klinisk Sygepleje 25. årgang nr terne er bevidste om sygeplejerskens manglende sympati, og derfor føjer de i højere grad sygeplejerskens forventning. Det er kendetegnet ved at være stigmatiseret, at man i højere grad tilpasser sig såkaldt implicitte spilleregler (ibid.). Diskussion Den voksende fedmeepidemi globalt skaber stigmata, og det er svært at italesætte problemet uden at krænke de mennesker, det omhandler. Ud af dette vokser et tabu. For hvem tør stille sig som dommer og devaluere andre menneskers livsstil? Alle kan se elefanten i stuen, men ingen tør tale om den. Verden er fanget i dette dilemma, idet enhver målrettet sundhedskampagne automatisk vil påføre den bariatriske patientgruppe et stigma. Stigmatisering medfører, at rollerne fastholdes. Patientens afvigende adfærd i form af tilpasning og selvstempling påvirker sygeplejerskens handlinger og holdninger på flere måder. Sygeplejersken har en forventning om, at patienten pga. sin overvægt tilpasser sig ved at være mere samarbejdsvillig, idet patientens mange kilo påfører sygeplejersken ekstra arbejde. Fundene bærer præg af en forenklet opfattelse af denne patientgruppe, hvilket er paradoksalt, idet sygeplejersken uddannes i at praktisere sygepleje ud fra det humanistiske menneskesyn det hele menneske (22). Og det er også dette, der kendetegner fundene i egen empiri, idet sygeplejerskerne havde til hensigt at yde en humanistisk og kvalificeret sygepleje til denne patientgruppe. Men sygeplejerskerne er påvirkede af de dilemmaer og tabuer, der udspringer af den bariatriske patients stigma. På den ene side er de uddannede i at udøve sygepleje uden diskrimination, på den anden side er de påvirkede af den offentlige debat og egne grænser, når de konfronteres med den bariatriske patient. Er tiden kommet til, at der skal defineres en grænse? Findes der ikke en grænse for, i hvor høj grad mennesker, der ikke falder i tråd med normen, kan forvente, at samfundet indretter sig på deres betingelser? Skal sygeplejerskens fysik eksempelvis stå model til tunge patienter? Sat på spidsen kan man argumentere for, at den bariatriske patients manglende grænse for kostindtag definerer grænsen for sygeplejersken. Arbejdet med artiklen var påvirket af vores forforståelse, som afstedkom en problematisering af patienter med svær overvægt. Derfor finder vi det relevant at sætte denne forforståelse i spil, og vi påpeger mulige konsekvenser, som denne forforståelse kan få for sygeplejerskens kliniske praksis. Formanden for Adipositasforeningen, Nina Frahm, påpeger, at det ses massivt i befolkningen, at man har den holdning, at overvægtige ikke kan agere ansvarsfuldt og ikke kan styre deres liv i en positiv retning, og hun vurderer, at der er et kæmpestykke arbejde, der skal gøres for at ændre folks holdning til overvægtige. Myndighederne er med til at forstærke de negative holdninger. Det tydeliggøres i et indlæg på Sundhedsstyrelsen hjemmeside, hvor overvægtige problematiseres, idet man skriver, at overvægten (...) i betydelig grad nedsætter den overvægtiges livskvalitet ( ) (24). Foucault var optaget af den professionsmagt, som sundhedsvæsenet udøver, og definerede det som sortering af mennesker. Han stillede spørgsmål ved, om de, der opfattes som afvigere, reelt er det, eller om opfattelsen er et billede på et sygt samfunds opfattelse? (19). I kølvandet på den gængse samfundsopfattelse af svær overvægt er De tykkes befrielsesfront opstået (30). De har manifesteret sig ved at gøre op med den igangværende opfattelse om og imod store kroppe. De postulerer, at de tykke sagtens kan være sunde og raske og leve i harmoni med den krop, de har. De understreger, at en hjælper og omsorgsgiver skal være meget bevidst om, hvad og hvorfor man gør de ting, man gør. De eksemplificerer ved at sige, at man i dag med al magt og alle midler søger at gøre de tykke slanke. Som sygeplejersker er det essentielt, at vi reflekterer over disse udmeldinger, idet de udfordrer vores

9 60 Klinisk Sygepleje 25. årgang nr forforståelse. Dette falder i tråd med Overgaards fund, idet hun understreger, at sygeplejersker skal vare sig med at påføre patienten et problem, som patienten ikke selv oplever at have (10). Konsekvensen af et fastlåst paradigme kan være, at de svært overvægtige undgår sundhedsvæsenet, idet de oplever, at deres grænser overskrides, når de bliver mødt med denne forenklede holdning (14). For at bryde tabuet må vi ændre holdning og handlemåde og i kraft af vores virke som sygeplejersker turde løfte pegefingeren med fagligt belæg. Alle kan se elefanten i stuen, og vi bliver nødt til at tale om den. Fagfolk bør nu og i fremtiden forholde sig til og italesætte dette spændingsfelt, hvor modpolerne er det naturvidenskabelige paradigmes opfattelse af det gode liv kontra individets ret til selv at definere det gode liv. Konklusion Af empirien kunne følgende udledes: Sygeplejerskens forforståelse i relation til den bariatriske patient er præget af dilemma og tabu, som manifesteres i et manglende personligt og fagligt ståsted, viden og indsigt. Sygeplejersken er bevidst om divergerende paradigmer, men hendes primære opfattelse er, at patientens overvægt er selvforskyldt, til trods for at hun nævner arv, miljø, politik og samfundet som medspillere. Tabuet forstærker stigmatiseringen, og ved en italesættelse af problemet er sygeplejersken bange for, at en løftet pegefinger påfører patienten et problem, som patienten ikke selv oplever at have. Dermed lader det til, at stigmatisering følger patienten ind i sundhedsvæsenet og påvirker den kontekst, hvori patient og sygeplejerske agerer. Sygeplejerske Dorthe Bladt Frydendal Lorentsen Hillerød Hospital Kirurgisk 0141 Helsevej 2 Mail: Sygeplejerske Tanja Due Krogh Hansen Helsingør Sygehus Kardiologisk Afsnit 53 Esrumvej 145 Mail: Tlf: LITTERATUR 1. Ingerslev J. Bariatri. Ugeskr Læger 2005;167: Avisen.dk. Lokaliseret på: (besøgt oktober 2010). 3. Kristeligt Dagblad, lokaliseret på: (besøgt januar 2011). 4. Ekholm O, Kjøller M, Davidsen M et al. Sundhed og sygelighed i Danmark 2005 og udviklingen siden København: Statens Institut for Sundhed; Bariatrisk Center i Fakse. Lokaliseret på: (besøgt januar 2011). 6. WHO. Lokaliseret på: (besøgt september 2010). 7. Tv-programmet Penge. Lokaliseret på: www. psykologisk.com/fedme-fedmeepidemi (besøgt september 2010). 8. Bøgedal G, Plambech L. Etik og kommunikation i behandlingen af svært overvægtige patienter. Fysioterapeuten 2008;15: Bariatric Nurses Organisation. Lokaliseret på: (besøgt 20. maj 2011). 10. Overgaard D. At leve med overvægt- en undersøgelse af overvægtiges levede erfaringer: Danmarks Sygeplejehøjskole ved Aarhus Universitet; Larsen BM. Hvordan slås tonen an - værdier og holdninger i forhold til overvægt og fedme - eksemplificeret med udvalgte billeder fra Hjerteforeningens materialer. Aarhus Universitet: Institut for Folkesundhed; 2007: Schwartz MB, O Neal CH, Brownell KD et al. Weight bias among health professionals specializing in obesity. Obes Res 2003;11: Wardel J. Parental feeding style and the intergenerational transmision of obesity risc. Obes Res 2002;10:

10 Klinisk Sygepleje 25. årgang nr Aramburu C, Drury CAA, Louis M. Exploring the association between body weight, stigma of obesity, and health care avoidance. J Amer Acad Nurse Pract 2002;12: Kruse B. Fire diskurser om overvægt og deres betydning for sygepleje. Rønne: Bornholms Sygeplejeskole; Halkier B. Fokusgrupper. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag; Kvale S. Interview - en introduktion til det kvalitative forskningsinterview. København: Hans Reitzels Forlag; Goffman I. Stigma om afvigerens sociale identitet. København: Gyldendal; Foucault M. Galskapens historie i opplysningens tidsalder. Oslo: Gyldendal; Lemert EM. Social pathology: A systematic approach to the theory of sociopathic behaviour. New York: McGraw Hill; Norvoll R. Sociologi og socialantropologi mellem mennesker og samfund. København: Munksgaard Danmark; Birkler J. Filosofi og sygepleje Etik og menneskesyn i faglig praksis. København: Munksgaard Danmark; Illfeldt A. Fedmens psykolog en selvhjælpsbog. København: Munksgaard Danmark Sundhedsstyrelsen lokaliseret på: (besøgt oktober 2010). 25. Steenberger A. Viden mod fedme. Ugeskr Læger. 2007; 14: Jensen BB. Handlekompetence, sundhedsbegreber og sundhedsviden. I: Hounsgaard L, Eriksen JJ (red.). Læring i sundhedsvæsenet. København: Munksgaard; Barthes R. Mytologier. København: Gyldendal; Grøn L. Krop og hverdag i forandring. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund. 2005;3: Madsen SA, Grønbech H, Olsen H. Psykologiske aspekter ved overvægt. Ugeskr Læger 2006;(168): De tykkes befrielsesfront lokaliseret på: www. befrielse.dk (besøgt 20 maj 2011). 2009).

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere

Stigmatisering i sygeplejen

Stigmatisering i sygeplejen Opgaveskrivere: Katrine Hegelund, Sarah Nygaard Jensen og Anna Madsen Klingenberg Holdnummer: SSS10 Modul: 14 Opgaves art: Ekstern teoretisk prøve - Bachelorprojekt Afleveringsmåned/år: 01/2014 Samlet

Læs mere

Indhold. Stigmatisering debatoplæg om et dilemma i forebyggelsen. Forord... s. 6. Kapitel 1: Introduktion om debatoplæggets formål og baggrund... s.

Indhold. Stigmatisering debatoplæg om et dilemma i forebyggelsen. Forord... s. 6. Kapitel 1: Introduktion om debatoplæggets formål og baggrund... s. Indhold Stigmatisering debatoplæg om et dilemma i forebyggelsen Manuskript: Mette Breinholdt, Mediemageriet Redaktion: Anna Paldam Folker, Katrine Finke, Anne Rygaard Bennedsen, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Når sundheden skal frem & vægten skal ned! Hvad er der på spil i en sundhedsfremmende kommunal intervention?

Når sundheden skal frem & vægten skal ned! Hvad er der på spil i en sundhedsfremmende kommunal intervention? Master i sundhedsfremme Modul 2, juni 2013 Roskilde universitet Når sundheden skal frem & vægten skal ned! Hvad er der på spil i en sundhedsfremmende kommunal intervention? Azra Hasanbegovic Marlene Højmark

Læs mere

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem Opgaveløser og studienummer: Dyhr, Kristina 3650 og Laustsen, Maria Krümmel 8532 Modul/Hold: Modul 14, Hold F09 Uddannelsesenhed: VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Opgavetype:

Læs mere

Fyldt med modsætninger. En interviewundersøgelse af sygeplejerskens holdninger til patienter med alkoholmisbrug. Eva Hoffmann

Fyldt med modsætninger. En interviewundersøgelse af sygeplejerskens holdninger til patienter med alkoholmisbrug. Eva Hoffmann Masterprojekt Fyldt med modsætninger En interviewundersøgelse af sygeplejerskens holdninger til patienter med alkoholmisbrug af Eva Hoffmann Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed Aarhus

Læs mere

Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation

Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation Hold S10V Modul 14 Sygeplejerskeuddannelsen University College Nordjylland, Aalborg Vejleder: Brigitte Sørensen 2013 Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation Patients

Læs mere

Kilde: dinby.dk. Bachelorprojekt Sygeplejerskens relation til brugeren i behandling med lægeordineret heroin- Oplevelser af observation og kontrol

Kilde: dinby.dk. Bachelorprojekt Sygeplejerskens relation til brugeren i behandling med lægeordineret heroin- Oplevelser af observation og kontrol Kilde: dinby.dk Sygeplejerskens relation til brugeren i behandling med lægeordineret heroin- Oplevelser af observation og kontrol Udarbejdet af: Pia Jeppesen & Januar 2012 B E K R Æ F T E L S E Med henvisning

Læs mere

Mestring af kronisk sygdom, gennem håb og menneske-til menneske forholdet

Mestring af kronisk sygdom, gennem håb og menneske-til menneske forholdet University College Sjælland Sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse Mestring af kronisk sygdom, gennem håb og menneske-til menneske forholdet Bachelorprojekt d. 30. maj 2011 af Camilla Lundberg Hold F08F Camilla

Læs mere

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen FRA MAND TIL FAR Bachelorprojekt Jordemoderuddannelsen University College Nordjylland Hold: J10V, modul 14 Afleveringsdato: 6. juni 2013 Forfattere: Estrid Tang Fokdal Karen Klitlund Lise Hjelmer Karin

Læs mere

Jeg har hiv, hiv har ikke mig

Jeg har hiv, hiv har ikke mig DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Jeg har hiv, hiv har ikke mig En undersøgelse af identitetsudvikling og anerkendelsesmuligheder blandt unge hivsmittede i Danmark Sisse Liv Lauesen

Læs mere

Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet

Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet Overweight as a social problem in relation to the labor Bachelorprojekt DSH-O - 7. semester Januar 2014 Udarbejdet af: Karina Ciccolini Nielsen

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer blandt erfarne sygeplejersker.

Implementering af kliniske retningslinjer blandt erfarne sygeplejersker. Lisbeth Raffnsøe Brinch Hold 325 forår Sundhedsfaglig diplomuddannelse Afgangsprojekt Juni 2013 Anslag: 60.000 Annemarie Ginnerup Toubøl University College Lillebælt Søgeord: Implementering, kliniske retningslinjer,

Læs mere

Sygepleje og alkoholafhængige patienter

Sygepleje og alkoholafhængige patienter Klinisk sygepleje 20. årgang nr. 4 2006 41 Sygepleje og alkoholafhængige patienter The nurse and the alcohol addicted patient This article highlights some of the barriers which can limit the ability to

Læs mere

Livet efter endt afhængighed

Livet efter endt afhængighed Vil du bytte hva du har i dag, for en bajer? Livet efter endt afhængighed Et kvalitativt studie omhandlende mænd og kvinders oplevelse af deltagelse i hverdagen efter en endt alkoholafhængighed. Antal

Læs mere

Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle. Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse

Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle. Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse Bachelorprojekt Modul 14 Antal tegn: 71.154 Michelle Barner Lentz Studienummer:

Læs mere

Misbrug er et udbredt problem i

Misbrug er et udbredt problem i 20 DISKURSANALYSE Helle Østermark Sørensen Stigmatisering af misbrugere This article deals with nursing to drug abusers and especially with the stigmatization, this group often experiences. Based on a

Læs mere

ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT. Udarbejdet af. Sara Schilling Anne Spindler Calundan.

ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT. Udarbejdet af. Sara Schilling Anne Spindler Calundan. ERGOTERAPEUTISK UDVIKLINGSARBEJDE OG FORSKNING, BACHELORPROJEKT - En kvalitativ undersøgelse af, hvordan stigmatisering påvirker aktivitetsudøvelsen hos patienter med skizofreni og hvordan ergoterapeuten

Læs mere

At flæbe ind i en skærm

At flæbe ind i en skærm Navn: Lena Guldin Henningsen Randi Høj Møller Studienr.: Sya10910 Sya 11279 Modul/semester: 14 Hold: Feb11 Vejleder: Bente Reggelsen Vejleder brugt: ja Antal anslag: 67.868 At flæbe ind i en skærm - en

Læs mere

Basal stimulation set i et evidens perspektiv.

Basal stimulation set i et evidens perspektiv. 1 MASTERUDDANNELSE I KLINISK SYGEPLEJE Navn: Kirsten Erck Studienr.: 20050144 Modul nr.: Modul 4 Måned og år: Maj 2007 Vejleder: Kirsten Lomborg Typeenheder: 49009 Basal stimulation set i et evidens perspektiv.

Læs mere

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference * The nurse s role in the interdisciplinary conference Anslag: 65.803 Udarbejdet af: Henriette Clemencia Kuijt Victor Studienr.: syk10301 Modul 14 F2008B

Læs mere

ENGLISH ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 5. Sundhedsfremme... 7. KRAMS-faktorerne... 8. Problemformulering... 11. Underspørgsmål... 11. Teorivalg...

ENGLISH ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 5. Sundhedsfremme... 7. KRAMS-faktorerne... 8. Problemformulering... 11. Underspørgsmål... 11. Teorivalg... INDHOLDSFORTEGNELSE ENGLISH ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 5 Sundhedsfremme... 7 KRAMS-faktorerne... 8 Problemformulering... 11 Underspørgsmål... 11 Teorivalg... 12 Læsevejledning... 12 Projektets opbygning...

Læs mere

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc.

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Dansk abstrakt Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Sted: Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol, juni

Læs mere

Døden på tredje klasse

Døden på tredje klasse Døden på tredje klasse Den palliative indsats for ældre socialt udsatte Afsluttende Masterafhandling i Humanistisk Palliation 2012 Aalborg Universitet Birgitte Due Jensen Koch Vejleder: Louise Lund Simuyemba

Læs mere

Fødselsdepression - et hav af muligheder

Fødselsdepression - et hav af muligheder Fødselsdepression - et hav af muligheder Et sociologisk perspektiv på jordemoderens sundhedsfremmende arbejde Bachelorprojekt af Camilla Beckmann 63080116, Katrine Pilgaard Møller 63080157 og Helene Anja

Læs mere

Med hjertet det rette sted

Med hjertet det rette sted Med hjertet det rette sted - et bachelorprojekt om relationens betydning og hjertepatientens oplevelse af sammenhæng ved telecare The heart in the right place - A bachelorproject based on the importance

Læs mere

Åndelig omsorg til den døende muslimske patient

Åndelig omsorg til den døende muslimske patient Åndelig omsorg til den døende muslimske patient 5. eksterne prøve Bachelorprojekt Afleveringsdato: 3. april 2013 Projektets omfang: 59.968 antal anslag svarende til 39 sider Vejleder: Cecilia Deleuran

Læs mere

DIÆTISTEN. Bachelor - dimittenders projekter. Man skal kunne stikke en finger i jorden Om kliniske afdelingsdiætister

DIÆTISTEN. Bachelor - dimittenders projekter. Man skal kunne stikke en finger i jorden Om kliniske afdelingsdiætister Nr. 118. August 2012. 20. årgang DIÆTISTEN Bachelor - dimittenders projekter Man skal kunne stikke en finger i jorden Om kliniske afdelingsdiætister Læs mere på side 5 Polycystisk ovariesyndrom (PCOS)

Læs mere

ETIK OG JORDEMODERKUNDSKAB

ETIK OG JORDEMODERKUNDSKAB ETIK OG JORDEMODERKUNDSKAB Et bachelorprojekt omhandlende standardisering og individualitet i praksis på baggrund af implementeringen af Early Warning Score Bachelorprojekt i jordemoderkundskab 14. modul,

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere