Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2"

Transkript

1 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs Visitation, der har bevillingskompetencen til ophold i midlertidig bolig. Ældre borgere i Esbjerg kommune, som kun kan modtage den nødvendige indsats på et døgnophold Kvalitetsstandard Boliger til midlertidig ophold , Side 1 af 6 Almene midlertidige boliger Borgere hvor udredning af problemstillinger er en forudsætning for at afdække behov for nødvendige indsatser, og hvor der evt. kan være behov for afdækning af problemer i nuværende boform. Borgere, som ikke kan modtage den nødvendige indsats i eget hjem Demente borgere, som har behov for et rehabiliteringsforløb Terminale borgere, hvor ægtefælle har behov for aflastning. Interval ophold almene midlertidige boliger Borgere hvor ægtefælle har behov for aflastning, og borgeren ikke kan lades alene Interval opholdi midlertidige boliger til borgere med demenssygdomme Borgere med demenssygdomme, hvor ægtefælle har behov for at blive aflastet, og borgeren ikke kan lades alene Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) Borgere med et udviklings og træningspotentiale i forhold til begrænsninger i deres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne Borgere som er motiveret for eller under opholdet kan motiveres til, at tage aktivt del i den målrettede samarbejdsproces Borgere som har behov for afklaring i forhold til problemstillinger i nuværende bolig Borgere som har behov for en rehabiliterende og trænende indsats, men som ikke kan få leveret indsatsen i hjemmet pga. de fysiske rammer. Borgere som på trods af kognitive problemer, kan samarbejde om at genoptræne fysiske funktionstab Borgere med terminal diagnose som har behov for et kortvarigt rehabiliterings og træningsophold,for atter at kunne klare sig i eget hjem Borgere med behov for afklaring i forhold til BPA

2 Bariatriske borgere som kan profitere af et intensivt rehabiliterings og træningsophold Borgere som kan profitere af introduktion til og/eller afprøvning af velfærdsteknologi Borgere med behov for et kortvarigt døgnophold på max. 5-7 dage, til udredning og afklaring af rehabiliterende problemstillinger i eget hjem Interval ophold Esbjerg Døgnrehabilitering Borgere som kan profitere af korte målrettede træningsforløb i forbindelse med interval aflastning af ægtefælle. Borgere der med jævne mellemrum har behov for et fysisk og psykisk løft, så borgeren fortsat kan være i eget hjem. Esehuset midlertidig bolig Borgere med gerontopsykiatrisk sygdom eller symptomer herpå, hvor udredning af funktionsniveau, rehabilitering og afklaring af behov og nødvendige indsatser inkl. Boform, kræver personale med specielle gerontopsykiatriske kompetencer. Borgere, som er vurderet berettiget til gerontopsykiatrisk plejebolig og som har behov for personale med specielle gerontopsykiatriske kompetencer i ventetiden. Borgere som har en adfærd, hvor afklaring af behov og nødvendige indsatser inkl. boform kræver specielle gerontopsykiatriske kompetencer. Interval ophold Esehuset Borgere med en gerontopsykiatrisk diagnose og borgere der har en adfærd der kræver personale med særlige gerontopsykiatriske kompetencer, hvor ægtefælle har behov for aflastning Sundhed & Omsorgs kvalitetsmål Midlertidigt ophold Hedelund 1. sal Borgere med svær nedsat funktionsevne og som ikke kan modtage den nødvendige hjælp i eget hjem, og som har et aktivt alkohol forbrug. Borgere med svær nedsat funktionsevne samt et aktivt alkohol forbrug, med behov for udredning af funktionsniveau og afklaring af behov for fremtidig boform Visitation til midlertidig bolig foregår efter en individuel vurdering af borgerens funktionsevne og behov. Borgeren sættes på venteliste til, og får tildelt en midlertidig bolig hvor de rette faglige kompetencer er tilstede Boligen tildeles den, der har størst behov og som kan udnytte boligtypens muligheder. Højest mulig udnyttelsesgrad af midlertidige boliger. Det tilstræbes at ophold i midlertidige boliger afsluttes Kvalitetsstandard Boliger til midlertidig ophold , Side 2 af 6

3 Borgerens kvalitetsmål om formiddagen, så ny borger kan modtages over middag. Borgere kan efter aftale modtages i de midlertidige boliger alle ugens dage i dag- og aftenvagt Hjælpen tilpasses løbende borgerens funktionsevne og behov under det midlertidige døgnophold Opholdet slutter når der ikke længere er behov et døgnophold for at give borgeren den nødvendige indsats og rehabilitering. At borgeren får tildelt en midlertidig bolig, hvor personalet kan tilgodese borgerens specifikke behov. At borgeren får tildelt intervalophold ud fra individuelle behov samt målet for intervalopholdet. At borgeren og pårørende oplever målrettet indsats i forhold til beskrevne problemstillinger At borgere med gerontopsykiatriske problemstillinger udredes for disse At borgeren er i optimal medicinsk behandling At borgeren får træning til at vedligeholde/generhverve tidligere funktionsevne. At borgerens behov for rehabilitering samt nødvendige indsatser bliver afklaret At borgers behov for egnet bolig bliver afklaret At borger bliver så uafhængig af hjælp som muligt, evt. ved anvendelse af hensigtsmæssige rutiner, strategier og vaner og/eller hjælpemidler / arbejdsredskaber.. At borgeren igen føler sig i stand til at mestre hverdagen evt. med ændret livssituation At der samarbejdes med leverandøren i eget hjem så påbegyndt rehabilitering fortsætter i eget hjem At aflaste pårørende til borgere med demenssygdom eller, alvorligt syge og døende, så de atter kan klare hverdagen sammen. At ægtefælle kender planen for intervalaflastning i god tid, så der er mulighed for at planlægge ønskede tiltag i aflastningsperioderne. Beskrivelse af indsatsen Opholdet er et målrettet ofte tidsbestemt forløb, individuelt tilrettelagt i samarbejde mellem borger, og evt. pårørende. Ved opstart udredes borgerens ressourcer og begrænsninger samt omgivelsesfaktorernes betydning for funktionsevnen. Dele af udredningen kan være foregået i eget hjem, så det er muligt at målrette indsatsen. Der afholdes mål samtale / forventningssamtale med borger samt evt. pårørende med udgangspunkt i borgerens problemstillinger.. Det afklares hvilke problemstillinger der er behov for at arbejde med under døgnophold. Der udarbejdes handleplan i samarbejde med borgeren/ pårørende. Kvalitetsstandard Boliger til midlertidig ophold , Side 3 af 6

4 Aktivitets og træningsplan udarbejdes i samarbejde med borgeren Løbende evaluering i fht.opholdets varighed og behovet for indsatser. Ved behov afholdes udskrivningssamtale mellem borger, pårørende, personale fra midlertidigt ophold, samt visitator og leverandøren i hjemmet med henblik på uafklarede problemstillinger og afslutning af opholdet. Påbegyndte handleplaner som endnu ikke er afsluttede, videregives til leverandøren til videreførelse. Det afklares, hvilke indsatser borgeren fortsat har behov for, og hvorvidt de skal være udviklende eller kompenserende. Ved behov for specielle hjælpemidler som f.eks.kommunikationshjælpemidler, omverdenskontrol osv. inddrages Kommunikation og Hjælpemidler straks i forløbet. Ved behov for afprøvning af specielt nødkald inddrages HMC straks i forløbet Der skal være mulighed for udvikling og afprøvning af praktiske færdigheder i forbindelse med tilberedning og anretning af mad, opvask, processen i forbindelse med tøjvask, støvaftørring og gulvrengøring For borgere der ansøger om Borgerstyret Personlig Assistance ( BPA) ordning arbejdes der målrettet med de opgaver der kræves i forbindelse med at kunne være leder for en BPA ordning Under ophold på Esehuset udarbejdes en socialpædagogisk handleplan i samarbejde med borger, pårørende og kontaktpersoner der kommer i borgerens hjem. Indsatser under ophold i interval boliger understøtter indsatser i eget hjem. For at støtte op om borgere med demenssygdommes identitet, udarbejdes en Livshistorie i fællesskab med borger og ægtefælle. Livshistorie medbringes ved hvert ophold i interval bolig.. Det skal løbende evalueres, om det konkrete interval ophold svarer til ægteparrets behov, så ægteparret fortsat kan klare hverdagen sammen. Der laves aftale med ægtefælle om hvornår det er mest hensigtsmæssigt at borger ankommer og afhentes fra intervalopholdet. Der laves aftale med borger og ægtefælle om hvilke hjælpemidler borger selv skal medbringe. Varighed Opholdet slutter når der ikke længere er behov for indsats under døgnophold, og handleplaner kan videreføres i eget hjem. Opholdet er midlertidigt, borgeren må forvente ud- Kvalitetsstandard Boliger til midlertidig ophold , Side 4 af 6

5 skrivelse til nuværende bolig, som derfor ikke kan opsiges inden tildeling af anden bolig, selvom borgeren er fundet berettiget til pleje eller ældrebolig. Ophold i intervalboliger er et på forhånd fastsat afgrænset forløb, oftest af 1 uges varighed hver 4. uge. Leverancesikkerhed Sagsbehandlingsfrist 2 hverdage. Midlertidigt ophold kan tilbydes fra den dato hvor indsatsen er bevilget eller snarest derefter, jævnfør prioriterede venteliste. Ved lang venteliste til intervalbolig oprettes yderligere boliger til intervalophold. Hvis der er et ledigt interval-rul, kan dette benyttes af en borger, som netop kan nøjes med aflastning i denne periode. Borgerens mulighed for Indsatsen kan ikke byttes at bytte indsats Økonomi Borgeren betaler fast pris i midlertidig bolig for døgnkost inkl. drikkevarer Der er egenbetaling for: o Vask af privat tøj, med mindre pårørende varetager opgaven. o Leje og vask af linned o Transport til og fra midlertidig bolig inkl. transport af hjælpemidler o Transport i forbindelse med evt. hjemmebesøg under opholdet. Hvor lægen har fremsendt forslag til Social medicinsk behandling for Alvorligt syge og døende betales ikke for døgnkost, Borgere der udelukkende får sondeernæring eller iv.ernæring betaler ikke for døgnkost. Dokumentationskrav Dokumentationen foregår i KMDCARE, jf. Standard for dokumentation og KMDCare instruksen Opfølgning, herunder justering og revisitation Der oprettes venteliste til hver enkelt type af midlertidige boliger. Borgeren har krav på at den bevilgede indsats løbende justeres efter behov. Leverandøren er forpligtet til at orientere Sundhed & Omsorg, Visitationen om væsentlige ændringer i borgerens helhedssituation og funktionsevne, og dermed gøre opmærksom på et evt. behov for justering eller revisitation. Bliver en borger indlagt på sygehus under midlertidig ophold, afklares det førstkommende hverdag i dialog med udskrivningskoordinator, om borgeren fortsat har behov for interval ophold efter udskrivelse. Kvalitetsstandard Boliger til midlertidig ophold , Side 5 af 6

6 Der henvises til følgende supplerende materialer Procedure for arbejdsgange i forbindelse med midlertidige døgnophold Kvalitetsstandard Træning Kvalitetsstandard Personlige opgaver Kvalitetsstandard Hjælpemidler Kvalitetsstandard Boligindretning Kvalitetsstandard Boliger til midlertidige ophold Kvalitetsstandard for BPA 96 Kvalitetsopfølgning Uanmeldte forvaltningstilsyn. Embedslægetilsyn Evt. Tilfredshedsmålinger. Udarbejdet af Arbejdsgruppen vedr. Kvalitetsstandarder og indsatser. Senest revideret af Marts 2013 Politisk godkendt Sundhed og Omsorgsudvalget den 7. april 2014 Kvalitetsstandard Boliger til midlertidig ophold , Side 6 af 6

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder for visitation og levering af indsatser Kvalitetsmål og -opfølgning Kvalitetsstandarder Helsingør Kommune Center for Sundhed og Omsorg 1 Indholdsfortegnelse Vurdering... 3 Svarsfrister... 3 Brugerens egen

Læs mere

Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015

Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Sundhedsområdet, Socialområdet og Madserviceområdet Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering Indhold Oversigt over ændringer...3 1 Kvalitetsstandard

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Udkast til Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Indhold Indledning...4 Ældrepolitiske pejlemærker...4 Kvalitetsstandarder...5 Sundhed og forebyggelse...7 Demensvejledning...7 Forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Hjemmehjælp Træning Døgnrehabilitering og Døgnophold 2014 Hjemmeplejevisitationen Bernstorffsgade 21, 2. sal 1592 Kbh. V 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...43

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

INDLEDNING 1 SERVICELOVEN RENGØRING 10 TØJVASK 14 INDKØB 17 BAD OG HÅRVASK 22 PERSONLIG HYGIEJNE 24 SENGEREDNING, FORFLYTNING OG LEJRING 27 PSYKISK

INDLEDNING 1 SERVICELOVEN RENGØRING 10 TØJVASK 14 INDKØB 17 BAD OG HÅRVASK 22 PERSONLIG HYGIEJNE 24 SENGEREDNING, FORFLYTNING OG LEJRING 27 PSYKISK VISITATIONS- KRITERIER & YDELSER 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 1 SERVICELOVEN RENGØRING 10 TØJVASK 14 INDKØB 17 BAD OG HÅRVASK 22 PERSONLIG HYGIEJNE 24 SENGEREDNING, FORFLYTNING OG LEJRING 27 PSYKISK

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER 2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Tandplejen... 5 Børne- og Unge tandpleje... 5 Sundhedscenter... 9 Hverdagsrehabilitering... 9 Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014

Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandarder 2014 Godkendt af kommunalbestyrelsen i Rebild Kmmune xx.xx.2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord fra kommunalbestyrelsen... 3 Hvor henvender du dig... 4 Målsætninger...

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015

Kvalitetsstandarder 2015 Kvalitetsstandarder 2015 Personlig pleje og praktisk hjælp, Ophold i plejebolig, Rehabilitering, Træning og Sygepleje Forfatter: Marianne F. O. Larsen Oprettet den 9. oktober 2014 Dokument nr. 480-2014-978685

Læs mere

Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft

Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Status rapport Juli 2014 Udarbejdet af: Projektleder Anne Ganner Bech 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede Serviceinformation Revideret november 2012 Gyldighedsperiode 2012 til 2014 Indholdsfortegnelse Forord...1 Værdier

Læs mere