Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune"

Transkript

1 Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Mål og visioner Vision... side 3 Målet er... side 3 Målene kan nås ved... side 4 Kapitel 2: Organisation Ansvar og uddannelse... side 5 Kapitel 3: Praksis Lovgivning på området... side 6 Bevilling af hjælpemidler... side 6 Når borgerens hjem bliver en arbejdsplads... side 7 Brug af hjælpemidler... side 8 Anvendelse af personløfter... side 8 Tunge borgere... side10 Gravide medarbejdere... side10 Pludselige hændelser... side10 Når borgeren er faldet... side11 Genoptræning / vedligeholdelsestræning... side11 Forsikringsspørgsmål... side12 Konsekvenser for ansatte... side12 2

3 Kapitel 1: Mål og visioner Forflytning, løft og anden håndtering af personer er arbejdsprocesser der kan indebære risiko for helbredsskader. Det gælder både akutte overbelastninger og på længere sigt nedslidning. Disse arbejdsmiljøproblemer ses ofte indenfor social- og sundhedsområdet. For at forebygge dette i videst mulig omfang er denne forflytningspolitik udarbejdet. Denne politik gælder forflytninger indenfor Socialområdet i Jammerbugt Kommune. Vision At der skabes en fælles forflytningskultur, som skal være med til, at der skabes sunde og udviklende arbejdspladser, hvor arbejdsulykker og erhvervsbetingede lidelser undgås. Målet er - at give medarbejderen tilstrækkelig viden, gennem uddannelse og instruktion, til at vurdere en given situation ud fra etiske og faglige begrundelser, under hensynstagen til såvel borgeren som medarbejderen - at skabe klare retningslinier for, hvordan vi forholder os til personforflytninger - at fjerne skadelige påvirkninger og belastninger ved at benytte de menneskelige ressourcer både borgerens og den ansattes, på den mest hensigtsmæssige måde 3

4 - at sikre korrekt anvendelse af egnede hjælpemidler ved forflytninger - at vedligeholde borgerens færdigheder under hensynstagen til medarbejderens arbejdsmiljø - at overholde arbejdsmiljøloven. Målene kan nås ved - at ledere på alle niveauer aktivt medvirker og prioriterer forflytningsområdet - at der løbende er en dialog mellem medarbejdere, ledelse, forflytningsvejledere og arbejdsmiljørepræsentanter om arbejdsmiljøet og evt. forbedring deraf. - at der løbende er en dialog mellem forflytningsvejledere og terapeuter i Myndighedsafdelingen - at der uddannes et tilstrækkeligt antal forflytningsvejledere, som kan undervise og motivere det øvrige personale - at der løbende gives uddannelse til såvel nye som faste medarbejdere - at der skabes de bedst mulige rammer for at forflytningsvejlederne kan udføre deres funktion - at der bevilges de bedst egnede hjælpemidler i den enkelte situation. 4

5 Kapitel 2: Organisation Ansvar og uddannelse Distriktschef / leder af socialpsykiatrien er overordnet ansvarlig i forhold til arbejdsmiljøloven i eget område. Distriktschef / leder af socialpsykiatrien er ansvarlig for at skabe rammerne (tid, økonomi, lokaler) for forflytningsvejledernes funktion. Gruppelederne er sammen med forflytningsvejlederne ansvarlige for at der planlægges og afvikles kurser for elever, nyansatte, afløsere og det faste personale. Der uddannes et tilstrækkeligt antal forflytningsvejledere, således at det tilstræbes, at der i alle distrikter findes vejleder(e). Der er udarbejdet funktionsbeskrivelse for forflytningsvejledere. Der afholdes som minimum 4 timers undervisning for alle nyansatte og elever (inkl. brug af lift og APV). Opfølgning 2 timer årligt for fast personale. 3 årlige netværksmøder + 1 temadag årligt for forflytningsvejledere. Uddannelsesafdelingen er tovholder for forflytningsvejlederne, samt ansvarlig for at afholde temadage og netværksmøder. 5

6 Kapitel 3: Praksis Lovgivning på området Når man arbejder med personforflytning i ældresektoren er man underlagt arbejdsmiljølovgivningen på dette område. Arbejdstilsynet har udgivet AT - vejledning D.3.3, der beskriver hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. (kan findes på Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer adskiller sig fra andet løftearbejde, idet - personer aktivt kan deltage i planlægning og gennemførelsen af forflytningen - personer kan modsætte sig forflytning, løft, mv. - personer bevidst eller ubevidst pludselig kan foretage uventede bevægelser eller handlinger - der er en række etiske aspekter forbundet med at udføre manuelle håndteringer. Bevilling af hjælpemidler Hjælpemidler bevilges efter 112 i serviceloven: Der ydes støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne når hjælpemidlet: 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2. i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3. er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve sit erhverv. 6

7 Endvidere kan hjælpemidler bevilges ud fra en APV vurdering, hvor det er personalets arbejdsmiljø der tilgodeses. F.eks. personlift, borgere der har behov for hjælp til nedre toilette i sengen, hjælpemidler til kompressionsstrømper. Når borgerens hjem bliver en arbejdsplads Når borgeren bevilges forflytningshjælpemidler, kan det indebære nødvendige ændringer i indretningen af borgerens bolig. Det kan være dørtrin der må fjernes, møbler der må flyttes mm. Disse ændringer aftales i samarbejde med borgeren og den daglige medarbejder. Hvis en borger modsætter sig nødvendige boligændringer, eller brug af de anviste hjælpemidler, således at det ikke er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt for medarbejderen at arbejde ved borgeren, må der findes andre løsninger. Disse andre løsninger skal sikre et sundt arbejdsmiljø for medarbejderen. Såfremt der opstår problemer kan medarbejderen kontakte forflytningsvejlederen, arbejdsmiljørepræsentanten eller nærmeste leder. Er det ikke muligt at finde en løsning der kan tilfredsstille begge parter, kan terapeuterne i Myndighedsafdelingen kontaktes. Brug af hjælpemidler Som udgangspunkt skal de hjælpemidler anvendes som den enkelte borger har fået bevilget. 7

8 Der kan i enkelte tilfælde tages hensyn til borgerens svingende fysiske mobilitet. Dette skal i så fald fremgå af forflytningsbeskrivelsen i borgers handleplan. Anvendelse af personløfter (stålifte, gulvlifte og loftslifte) Som udgangspunkt skal der altid være 2 personer når personløfter anvendes. Dette kan fraviges, hvis borgerens fysiske og psykiske funktionsniveau gør, at denne selv kan betjene fjernbetjeningen og selv kan rykke tilbage i stolen. Dette skal vurderes både dag, aften og nat. Såfremt det i personalegruppen vurderes at 1 person er tilstrækkelig ved anvendelse af personløfter, skal dette beskrives i borgerens forflytningsbeskrivelse i borgers handleplan. Den enkelte medarbejder/elev har altid ret/ pligt til at sige fra i forhold til forflytning med kun 1 person, såfremt vedkommende ikke finder det forsvarligt/føler sig sikker i opgaven. 8

9 Afløsere under 18 år må ikke arbejde med personløfter. Det samme gælder elever i grundforløbet, der er under 18 SSH elever under 18 år må deltage som 2. hjælper sammen med uddannet personale, ved personløfter. 2. hjælper ved personflytning kan være en pårørende hvis 1. hjælper er bekendt med, at den pårørende er forsvarligt instrueret i sine opgaver under forflytning med personløfter. Pårørende som 2. hjælper er ikke dækket af kommunens forsikring (se senere). Husk en personløfter er ikke en person! Ved forflytning af tunge borgere (Bariatri) overvejes følgende: Hvilke hjælpemidler (kend borgerens vægt) Inddrag personen Pladsforhold Kropsform Risiko Tidsforbrug Antal personale til pleje/forflytning Kreative løsninger. Ud fra en faglig og sikkerhedsmæssig vurdering kan det være nødvendigt med ekstra visiteret tid / ekstra personale, til at hjælpe denne gruppe af borgere. 9

10 Vær opmærksom på evt. behov for vejledning/uddannelse. Du skal hverken se den bariatriske borger som offer eller som skyldig. Men som en person med en lidelse, som kræver pleje og behandling Bogen: Svær overvægt-forflytning og etik af Lene Plambech og Gitte Bøgedal Gravide medarbejdere Arbejdet skal tilrettelægges, så det tager hensyn til den gravide. Pludselige hændelser En stor del af arbejdsskaderne i hjemmeplejen og på plejehjem opstår, når der sker noget uforudset. Det kan være en borger, der pludselig falder, glider eller gør uventet modstand. God forflytningspolitik kan ikke afværge alle uforudsete hændelser, men omtanke og omhu kan mindske antallet af uheld. Er en borger ved at falde, støt ham i faldet, så han ikke slår sig, men lad være med at spille supermand. Når borgeren er faldet At hjælpe en borger op efter fald, udgør en stor risiko for at pådrage sig en arbejdsskade. Overvej derfor situationen grundigt før du handler: Berolig borgeren - Undersøg om borgeren er kommet til skade. - Sørg evt. for en hovedpude og et tæppe. - Vurder om andet personale skal kontaktes. - Vurder om borgeren har pådraget sig skader, der kræver lægetilsyn. 10

11 - Overvej de muligheder du har for at hjælpe borgeren op. - Gør plads omkring borgeren. - Hent evt. mobillift i nøddepotet. - Husk at dokumentere i omsorgssystemet. Såfremt det ikke er muligt at hjælpe borgeren op, kan mobil totallift hentes på nøddepot. Der findes mobillift i alle 4 distrikter. Liften er i 2 dele, er bærbar og let at samle. Der findes 2 størrelser sejl (engangssejl). Sejlet skal blive hos borgeren, såfremt denne senere får brug for hjælp igen. Falck kan kun anvendes som absolut sidste løsning hvis totallift ikke kan anvendes. Kommunen har ingen fast aftale med Falck, så de har ikke pligt til at komme. Det enkelte distrikt betaler selv for brug af Falck. Genoptræning / vedligeholdelsestræning Der skelnes ikke mellem forflytninger under genoptræning og pleje. Forsikringsspørgsmål Pårørende der hjælper ved forflytning, er ikke omfattet af kommunens forsikring. Personale må sikre sig, at den pårørende har kendskab til den konkrete forflytning / anvendelse af hjælpemiddel, inden hjælpen modtages, for ikke at risikere en arbejdsskade hos personalet. Plejeorlov: En pårørende der har plejeorlov, er ikke omfattet af kommunens forsikring uanset at lønnen udbetales af 11

12 kommunen. Dette skyldes, at kommunen ikke har instruktionsbeføjelser, over for det arbejde der udføres. Personlige hjælpere: Fysisk handicappede som har ansat personlige hjælpere, skal selv tegne en arbejdsskadeforsikring for de ansatte. Konsekvenser for ansatte der ikke overholder Socialområdets forflytningspolitik Der er brug for en vedvarende dialog for at ændre normer og holdninger på arbejdspladsen. Det er ikke i orden at spille helt". Der er brug for en gensidig erfaringsudveksling, for hele tiden at finde frem til de bedste løsninger i forhold til forflytninger. Alle har et ansvar for at reagere, hvis der er nogen, der påtager sig for store opgaver alene. Såfremt en medarbejder ikke overholder aftalte forflytninger, vil der blive givet en påtale. Efterkommes påtalen ikke, kan det i yderste konsekvens være afskedigelsesgrund. 12

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3 Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer Juli 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Håndbog for forflytningsvejledere. En fælles forflytningskultur

Håndbog for forflytningsvejledere. En fælles forflytningskultur Håndbog for forflytningsvejledere En fælles forflytningskultur 01-05-2014 Håndbog for Forflytningsvejledere - om forflytninger og arbejdsmiljø i Ældreafdelingen Indholdsfortegnelse Forord side 1 Ansvar

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Handicaphjælperens arbejdsmiljø

Handicaphjælperens arbejdsmiljø TEMA Branchevejledning Handicaphjælperens arbejdsmiljø Branchevejledning for handicaphjælpere Branchevejledning for handicaphjælpere Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3, 2. sal 1455 København K sekretariat@3bar.dk

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728 Social & Sundhed 1 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Ældreområdets organisation og struktur side 5 Lovgrundlag side 5-6 Nøgletal side 6 Visioner, overordnede mål og værdier på ældreområdet side 6-7 Praktikuddannelsen

Læs mere

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Undgå ulykker Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Indhold Forord 3 Arbejdsulykker skal forebygges 4 En målrettet indsats Ansvar og kultur Hvad

Læs mere

At arbejde i borgernes hjem

At arbejde i borgernes hjem At arbejde i borgernes hjem AT ARBEJDE I BORGERNES HJEM 1 BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed Studiestræde 3, 3. 1455 København K. Juni 2015 ISBN: 978-87-92364-88-3 Projektledelse: Marianne Storm,

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

ARBEJDSMILJØ I BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN

ARBEJDSMILJØ I BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN ARBEJDSMILJØ I BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Arbejdsmiljø i BHF 4 Sidemandsoplæring POLITISK 5 Sidemandsoplæring FAKTA 5 Ergonomikursus POLITISK 6 Grundlæggende ergonomikursus for

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

LEDSAGEORDNING. Information om Aarhus Kommunes. Oktober 2014. CfH/LEDSAGEORDNINGEN Sonnesgade 9 8000 Aarhus C. Telefon 87 13 40 70

LEDSAGEORDNING. Information om Aarhus Kommunes. Oktober 2014. CfH/LEDSAGEORDNINGEN Sonnesgade 9 8000 Aarhus C. Telefon 87 13 40 70 Oktober 2014 Information om Aarhus Kommunes LEDSAGEORDNING CfH/LEDSAGEORDNINGEN Sonnesgade 9 8000 Aarhus C. Telefon 87 13 40 70 E-mail: ledsageordning@msb.aarhus.dk TELEFONTIDER OG ÅBNINGSTIDER PÅ KONTORET

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Nyborg Kommune. Handicappolitik. Godkendt den 26.02.2008

Nyborg Kommune. Handicappolitik. Godkendt den 26.02.2008 Nyborg Kommune Handicappolitik Godkendt den 26.02.2008 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Handicappolitikkens gyldighedsområde... 3 Øget opmærksomhed... 3 Overordnet målsætning.... 4 Familieliv

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere