Computerstyrede operationsstuer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Computerstyrede operationsstuer"

Transkript

1 Computerstyrede operationsstuer - en beskrivelse af de teknologiske, økonomiske og personalemæssige forhold omkring planlægning, implementering og brug Jesper Durup Overlæge, PhD Kirurgisk afd A, Odense Universitetshospital Hurtig-MTV rapporterne er udarbejdet med økonomisk støtte fra Fyns Amts pulje til kvaltetsudvikling, MTV og kliniske databaser. Udvalget for Medicinsk Teknologivurdering og Tidlig Varsling i Fyns Amt (MTV udvalget) er orienteret om rapporternes indhold. Det skal understreges at indhold, konklusioner og anbefalinger er udformet af den enkelte rapports forfatter og er ikke nødvendigvis udtryk for MTVudvalgets opfattelse. Spørgsmål vedr. MTV-udvalget og puljen kan rettes til fuldmægtig Kristian Kidholm,

2 Indhold 1. Indledning 2. Formål 3. Planlægning 3.1 Baggrund 3.2 Vurdering af teknologiske muligheder 3.3 Litteraturgennemgang 3.4 Licitation 4. Etablering og anvendelse 4.1 Teknologi 4.2 Personaleforhold 4.3 Spørgeskemaundersøgelse 5. Udvikling og perspektiver 5.1 PR og interesse 5.2 Teknologiske muligheder 5.3 Afledte projekter 6. Konklusion 7. Referencer 2

3 1. Indledning Kirurgisk afdeling A operationsafdeling blev etableret ved nybygning til Odense Sygehus i Lokalerne har været i anvendelse siden, og den medicotekniske udvikling samt kravene til arbejdsforhold, hygiejne og sikkerhed gjorde det nødvendigt at foretage en gennemgribende renovering af hele operationsgangen. Kirurgien har ændret sig siden tresserne. Der anvendes nu en stor mængde apparatur, ligesom minimal invasiv kirurgi er etableret indenfor de fleste specialer. Brug af apparatur har stillet store krav til personalet vedr. opsætning, anvendelse og rengøring, og har medført væsentlige sikkerhedsmæssige problemer med mange installationer, ledninger på gulve, fejlbetjening mv. med risiko for utilsigtede hændelser. Der var derfor et behov for at finde teknologiske løsninger der kunne reducere disse risici for utilsigtede hændelser på patienter og personale ved at samle installationerne og anvende simple brugerflader. Nærværende rapport beskriver forholdene omkring planlægning af etablering af operationsstuerne, og forhold omkring implementeringen og senere daglig anvendelse. Rapporten beskriver indenfor hvert område fordele og ulemper ved de metoder vi har valgt med forslag til andre fremgangsmåder. Vi har gjort nogle erfaringer, og udfra de erfaringer har vi en række gode råd, som i teksten markeres med en stjerne*. I beskrivelsen indgår spørgeskemaundersøgelse som giver et fingerpeg om personalets holdninger omkring etablering af nye operationsstuer. Spørgeskemaundersøgelsen er lavet i samarbejde med forskningssygeplejerske Lene Gylling, Forskningsenheden afd. A, OUH og Sygeplejerske Ann Wilkens og sygeplejerske Charlotte De Lisser begge afd. A OUH som takkes for god og entusiastisk indsats. Rapporten er ment som en støtte til andre sygehuse og afdelinger som overvejer at renovere operationslokaler, men er naturligvis præget af lokale forhold og vurderinger. Oktober 2006 Jesper Durup Overlæge, PhD Kirurgisk Afd A Odense Universitetshospital Mail: 3

4 2 Formål Formålet med rapporten er at beskrive forholdene omkring nyetablering af computerbaseret operationsstue dels ved teknologiske vurdering dels ved en effektivitetsvurdering og dels ved vurdering af de personalemæssige forhold. - formålet med rapporten er således ikke at danne grundlag for beslutning om indførelse af ny teknologi, men at beskrive de erfaringer man har opnået under etablering, implementering og brug af den nye teknologi. - Formål er at kunne videregive disse erfaringer til andre der starter tilsvarende etableringsprojekter, således at processen bliver mere tilgængelig og oplagte fejldispositioner undgås. 4

5 3 Planlægning Dette afsnit beskriver planlægningsprocessen, og forhold omkring udformning af kravsspecifikationer tilbudsgivning, licitation og køb, samt gennemgang af eksisterende erfaring på området. 3.1 Baggrund Odense Sygehus fik i 1962 tilbygget højhuset der på 1. sal rummede behandlingsbygninger med bla. operationsstuer. Disse lokaler har været anvendt siden. Kirurgien har ændret sig siden da. Man anvender nu store mængder af apparatur i forbindelse med indgrebene. Det drejer sig om apparatur til el-kirurgi, udsugning af røggasser, røntgen og ultralyd, dokumentation (CD, VHS, kamera), dissektion og hæmostase (ultrascicion, ligasure, etc). Samtidig er anvendelse af minimal invasiv kirurgi steget, således at man på kirurgiske afdelinger anvender laparoskopisk kirurgi til bla. cholecystektomier, appendectomier, stadieinddeling af cancer, fedmekirurgi, stomier, reflukskirurgi, smertebehandling, diagnostik, traumer, colonkirurgi, etc. Generelt er de laparoskopiske indgreb lige så sikre som de åbne, men er forbundet med væsentlig nedsat belastning af kroppen og medfører derfor oftere en kortere rekonvalscensperiode efter indgrebene. Disse indgreb efterspørges i stigende grad af patienterne. Der er således en politisk og ledelsesmæssig interesse for styrkelse og udvikling af den minimal invasive kirurgi. Man besluttede i 2001 at en omfattende renovering af operationsgangen skulle udføres. Minimal invasiv kirurgi er imidlertid omkostningstung idet de kræver anvendelse af yderligere apparatur til bla. insufflering af CO2, kameraenheder, lysenheder. Det betyder at endnu mere udstyr skal integreres på stuerne ligesom personalet skal oplæres i anvendelsen. Samtidig betyder det, at man nu projicerer operationsfeltet til monitorer. Det er placering af monitorerne der er betydende for om arbejdsstillingen er god, ligesom billedet på monitorerne stiller krav til rummets belysning. Erfaringen fra tidligere operationsstuer har vist at man bruger meget tid på kommunikation mellem de forskellige grupper i lokalet. Skal der ændres på lejeplacering, lysforhold, diatermi eller andet, skal dette siges til personalet i det usterile område, der herefter skal indstille udstyret. Mange betjenings led øger risikoen for fejlindstillinger ligesom kendskab til apparaturet hos det personale der betjente det ofte var mangelfuld. Ved at reducere antallet af personer som betjeningen skulle gå igennem kunne man måske reducere antallet af fejl. Derfor skal al apparatur kunne betjenes af brugeren fra det sterile område på en nem og overskuelig måde. Lange operationer i dårlige arbejdsstillinger øger risikoen for arbejdsbetingede lidelser. Det er erfaringen fra tidligere operationsstuer at specielt anvendelse af monitorer har været præget af manglende fokus på ergonomi. Der har ofte kun været en enkelt monitor, hvilket har betydet at assistenten skulle dreje sig eller stå med ryggen til. Monitorerne har ofte været for højt placeret hvilket har givet nakkesmerter. Apparatur har været placeret på rulleborde, med ledninger imellem, og lyset har ofte været slukket. 5

6 Apparatur skal være placeret ergonomisk korrekt til brugeren, og ledninger mv. skal fjernes fra gulvet. Belysningen i lokalet skal være ergonomisk korrekt for alle brugergrupper. Undervisning af læger, studerende og personale er en væsentlig del af funktionen. Erfaringen fra tidligere operationsstuer viser at det ofte er en umulig opgave at se hvad der foregår i det kirurgiske felt. Da flere skal uddannes, er det afgørende at man anvender ny teknologi til at visualisere hvad der foregår i det operative felt. Apparaturet skal give mulighed for at transmittere operationerne i forbindelse med undervisning. Kirurger har behov for at få et råd under operationen fra en kollega. Erfaringen fra aktuelle operationsstuer viser at man ofte må vente længe før den pågældende kollega har mulighed for at komme, ofte fordi der en andre funktioner der skal passes. Samtidig vil en mulighed for at rådføre sig med kollegaer på andre sygehuse være en styrke. Apparaturet skal derfor give mulighed for at kommunikere lyd og billeder til andre. Kravene til dokumentation af medicinske data vil stige. Samtidig vil etablering af EPJ og databaser med mulighed for direkte adgang til billede og videomateriale blive etableret. Apparaturet skal give mulighed for simpel dokumentation af video, billeder og andre data i en central database. Udvikling af teknologisk udstyr medfører at der hurtigt vil blive behov for at integrere nyt apparatur i eksisterende system. Der skal således være tænkt på fremtidssikring i systemet. Det kan være ekstra udtag til EL og gasarter, eller ekstra hylder, men også en leverandørerklæring vedr. muligheder for opgradering mv. Der skal være mulighed for udvidelser og opgradering af udstyret i forbindelse med fremtidige ændringer. Apparatur kan udgøre en smittekilde, ligesom rengøring af apparatur kan være forbundet med risiko for ændringer i indstillinger, påvirkning af installationer mv. Indpakning af apparatur i sterile omslag, plastikposer og lign, er procedurer der øger risikoen for kontaminering og er samtidig tidskrævende. Apparatur skal være rengøringsvenligt og om muligt kunne steriliseres. Al medicinsk udstyr skal være forsynet med brugermanualer og opfylde sikkerhedskrav der fremgår af lovgivningen (1,2). Uddannelse og træning i anvendelse af udstyret er væsentlig for implementeringen, og al for meget udstyr stilles blot på afdelingen uden nødvendig træning af personalet. Manglende uddannelse øger risikoen for fejl og utilsigtede hændelser. Der skal derfor etableres et system i samarbejde med leverandøren som sikrer uddannelse og træning. Samtidig er det væsentlig at man hurtig kan få kvalificeret hjælp ved nedbrud. Der skal derfor etableres et samarbejde mellem leverandøren og den lokale tekniske afdeling og IT afdeling, med en plan for kontakt. 6

7 Apparaturindkøb skal være forbundet med service og reparationsaftaler samt plan for uddannelse og træning af både klinisk og teknisk personale Vurdering af de tekniske muligheder Ovenstående (pkt.3.1) er således hovedpunkterne i etablering af kravsspecifikation til det nye udstyr. Det korrekte vil herefter være at lave en analyse af den tilgængelige litteratur omkring dette udstyr. I praksis foretages dette sjældent, da det ofte er en ressourcekrævende proces.*det må dog anbefales at der afsættes personalemæssige ressourcer af til dette, da det vil lette det fremtidige arbejde væsentligt. En egentlig MTV vurdering er omfattende, men man kan anvende en mini-mtv (3) hvor et skema fører forfatteren igennem de væsentligste overvejelser. Markedet undersøges for virksomheder der har den tilgængelige teknologi. Dette gøres via. Internettet og kendte leverandører i laparoskopisk udstyr. Ved den første leverendør gennemgang fandt man tre der kunne levere udstyret nemlig: Stryker, Endosuite. (4) Stryker var de første der leverede integrerede operationsstueløsninger og havde installationer i både ind og udland. Systemet findes i bla. Give hvor der er udarbejdet Case study rapport (8) og Hvidovre. Der blev etableret et studiebesøg til England, Leeds. Deltagere i dette studiebesøg var: Ledende overlæge A, Oversygeplejerske, A, Afdelingssygeplejerske anæstesi, Afdelingslæge A, Afdelingssygeplejerske OP. Karl Storz OR1 (5) Karl Storz har leveret en lang række integrerede operationsstuer til ind og udland. I Danmark Findes en stue i Fåborg etableret. Der er i den forbindelse udarbejdet en lokal mini MTV vedr. stemmestyring af operationsstue og robotarm. Der findes OR1 etableret på Huddinge Sykehus Stockholm og der blev planlagt studiebesøg 11.dec Deltagere var bygningskoordinator, projektingeniør, ingeniør, arkitekt, anæstesi-afd.sygegplejerske, Afd. Sygeplejerske OP, afdelingslæge, overlæge, oversygeplejerske. Der blev også arrangeret studiebesøg for fagligt personale i Fåborg. Olympus, Endoalpha (6) Olympus endoalpha er det seneste integrerede system. Der fandtes få europæiske systemer, men mange systemer i USA. Der var ikke mulighed for demonstration i Danmark. Siden er der etableret system i Nyborg. Der blev aflagt studiebesøg hos Olympus i Hamborg, samt besøg på Sloan Kettering Memorial i New York. Deltagere var Oversygeplejerske afd. A, Overlæge urologisk afd. Afdelingslæge afd. A, afdelingssygeplejerske anæstesi og afdelingssygeplejerske op. 7

8 Wolf Core: Systemet var ikke almindelig kendt i Danmark, der blev ikke arrangeret studieture. Studiebesøgene lå tidligt i planlægningsforløbet, og formålet var at give inspiration og kendskab til eksisterende teknologi. Udbyttet var derfor ikke optimalt. *Det kan anbefales at lave preliminære kravsspecifikationer før studiebesøg og definere hvilke forhold man ønsker belyst. Dette kan gøres ved skema med emner til sammenligning. Gruppen bør inden besøget mødes, og der bør udarbejdes spørgsmål og plan for besøget. Deltagerne i gruppen skal repræsentere, afd. ledelse, OP ledelse, anæstesi ledelse, kirurg, IT medarbejder, medicoingeniør og bygningstekniker. 3.3 Litteraturgennemgang Søgningen er foretaget af Lisa Korsbek forsknings og udviklingsafdelingen OUH, med en indledende og udvidet søgeprotokol. Siden er tilføjet relevante referencer med kommentarer fra Mini-MTV rapporten Sygehus Fyn (6) og Case rapport fra Give (8). Der blev søgt i CEMTV projektdatabase, Den danske forskningsdatabase, Artikelbasen, MTV og EBP projektoversigt på MTV portalen OUH. Desuden søgt på Medline, Cohcrane,Embase og PubMed. Desuden MTV database i Cochrane (HTA), DARE, samt i den sundhedsøkonomiske database NHS EED. *Der blev tilføjet følgende anbefalinger til søgningen: Relevans: Titler og abstracts gennemses. Der foretages sortering efter relevans Centrale relevante artikler downloades i fuldtekst (se under E-tidsskrifter på Videncentrets hjemmeside, eller gå eventuelt ind i databaserne - se databaser). Onlinebestilling - såfremt artiklen ikke findes elektronisk - kan foretages direkte gennem Videncentrets hjemmeside. (Under Bestil/spørg ) Gyldighed: Den fundne relevante litteratur gennemgås og vurderes systematisk Hver enkelt valgt artikel vurderes med udgangspunkt i følgende: Er der tale om en artikel af kvalitet? Er artiklens resultater gyldige? Besvarer artiklen nogle af de opstillede MTV-spørgsmål? Til vurdering af evidensniveau og til gradering og klassifikation af litteraturen er det tilrådeligt at anvende tjeklister og at orientere sig om de gældende retningslinjer på området. Der kan henvises til BMJ s sider om fremgangsmåden i vurdering af litteraturen. Der findes mange tjeklister til vurdering af især den kvantitative litteratur. Sekretariatet for Referenceprogrammer under Sundhedsstyrelsen har udarbejdet nogle danske tjeklister. De bygger 8

9 på Method of Evaluating Research and Guideline Evidence s (MERGE) tjeklister, udviklet af New South Wales Department of Health i Sydney (1996). De kan downloades HER. Klik herefter ind under Vejledning i venstremenuen. Her er der bl.a. tjeklister for systematiske oversigtsartikler og metaanalyser, for randomiserede kontrollerede undersøgelser, for kohorteundersøgelser og for casekontrolundersøgelser. Lige så anbefalelsesværdige er de tjeklister, der er udarbejdet af Centre for Evidence-Based Medicine i Oxford. Det er bl.a. de tjeklister, som det Nordiske Cochrane Center anvender. De findes endnu ikke i en dansk udgave, men den engelske udgave kan downloades HER. Den kritiske udvælgelse og gennemgang af litteraturen bør resultere i en litteraturrapport med klargøring af kriterierne for litteraturgennemgangen og med beskrivelse af den anvendte fremgangsmåde (inklusiv anvendte tjeklister) for vurdering og evaluering af studiernes metodologiske kvalitet. Gennemgangen kan udmønte sig i en oversigt over resultatet af vurderingen og i en syntese, der viser, hvordan den videnskabelige dokumentation belyser projektets områder. For eventuel videre information og vejledning henvises til MTV portalen på Portalen indeholder bl.a. menupunkt med evidensvurdering Fra rapporten fra Sygehus Fyn (6) er bla. gennemgået følgende relevante artikler: Der foreligger en sammenlignende undersøgelse til vurdering af fysisk stress (9). Man har i en ikkerandomiseret undersøgelse blandt 27 operatører fundet at laparoskopiske operationer var mere fysisk krævende end åbne operationer bedømt udfra EMG aktivitet og påvirkning af finmotorikken. Artiklen påpeger vigtigheden af ergonomiske faktorer i forbindelse med laparoskopiske operationer (evidens II). Kenyon et al (10) har i en kontrolleret undersøgelse sammenlignet tidsforbruget mellem en standard operationsstue og en avanceret OR1 operationsstue (evidens II). Man fandt en række ergonomiske praktiske og sikkerhedsfordele ved OR1. Disse omfattede mindre operatørtræthed, idet videoskærmene kunne placeres optimalt. Herudover blev der beskrevet færre skader på kabler og større sikkerhed ved færden på stuen på grund af det reducerede antal frit liggende kabler på gulvet. I den avancerede stue var der desuden bedre plads til akut behandling, bedre overblik over operationsleje og omgivelser, og større effektivitet fra operationspersonalets side. Effektivitetsforbedringen blev dokumenteret i signifikant kortere setup og set-away tider. Veelen (11) har foretaget en descriptiv undersøgelse af ergonomiske fordele og ulemper ved OR1 (evidens III). Der beskrives ergonomiske fordele ved fladskærmenes bevægelighed med deraf bedre muligheder for at opnå neutrale arbejdsstillinger. Samtidig påpegedes dog dårligere billedkvalitet på fladskærmene. Touchskærmene i OR1 angives fordelagtige idet fejlbetjeningsrisikoen synes minimeret. Herudover er betjeningen af diverse apparaturfunktioner hurtigere. I samme undersøgelse fremhæves fordelen ved OR1s integrerede muligheder for billede og videodokumentation på VHS, CD-ROM eller hard-disk. Abri et al. (12) fandt i en descriptiv undersøgelse både fordele og ulemper ved OR1 (evidens III). Fordelen omfattede hurtige set-up tider og nedsat arbejdsbyrde for det usterile personale. Stemmestyringen blev ikke fundet fordelagtig idet kirurgerne primært foretrak touchskærmene 9

10 som styringssystem. Ligesom Veelen (11) fandt Abri at fladskærmene havde dårligere billedkvalitet men var ergonomisk fordelagtige. More et al (13) har i en undersøgelse med historisk kontrolgruppe sammenlignet operationstider og komplikationsfrekvens på 23 teletransmissionssuperviserede laparoskopiske procedurer foretaget af yngre kirurger. Det kirurgiske indgreb kunne gennemføres i 22 ud af 23 patienter (95,6%). Operationstiden var længere, men komplikationsfrekvensen var ens i de to grupper.(evidens III). Marescaux (14) fandt at teletransmission var anvendeligt til supervision og uddannelse af yngre læger på tværs af sygehuslokaliteter. (evidens III). Mallasagne et al. (15). Beskriver øget sikkerhed i patientbehandlingen ved teletransmission på grund af muligheden for at kommunikere med speciallister og tværfaglige specialer (Evidens III). Som supplement kan nævnes Et randomiseret studie hvor man anvendte Hermes voice control system resulterede i færre tilfælde hvor kirurgen behøvede at bede sygeplejersken om at foretage justeringer eller til at assistere med kamera, lys, insufflation eller telefon opkald.(16). I et Case Study fra Give er der foretaget interwiev og spørgeskemaundersøgelse hos personalet angives bedret ergonomi og bedre samarbejde mellem personalegrupperne. Teamarbejdet der blev etableret i forbindelse med etableringen af stuerne angives meget positivt. Knivtiden blev reduceret efter etablering af stuen, og der skete en væsentlig øgning i produktiviteten(8). I Mini-MTV fra Sygehus Fyn konkluderes at der findes ergonomiske og uddannelsesmæssige fordele ved etablering af stuen. Der er begrænset viden om effekt på behandlingens kvalitet, ligesom økonomiske fordele og ulemper ikke kan vurderes (6). Litteraturen er generelt præget af et lavt evidensniveau, og randomiserede undersøgelser der sammenligner ergonomi, effektivitet eller økonomi findes ikke, ligesom patient relaterede undersøgelser ikke er fundet. Det tyder dog på at de integrerede operationsstuer har bedre ergonomi og effektivitet end traditionelle operationsstuer. 3.4 Licitation Større apparaturindkøb skal udbydes i EU. Reglerne findes på udbudsportalen fra Erhvervs og Byggestyrelsen. Tærsklen for udstyr er pt. på ca. 1,57 mil. Kr. Der skal udarbejdes et licitationsmateriale som skal overholde en række formelle krav. Eksempler på udbud kan ses på fyns amts hjemmeside: For aktuelle projekt blev der sat 3 operationsstuer i udbud. En til ortopædkirurgisk afdeling, en til urologisk afsnit og en til gastroenterologisk afsnit. Samtidig blev der som option sat 2 stuer i udbud i Sygehus Fyn, Nyborg og Svendborg. Udarbejdelsen af udbudsmateriale og styring af processen foregår mellem afdelingen og Afdeling for Offentligt/Privat Samspil, Områdeledelsen OUH. Udarbejdelsen af kravsspecifikation er vigtig og bør involvere både teknikere, ledere og brugere. *Man bør aftale en møderække, med systematisk gennemgang af apparaturet. 10

11 Som vejledning kan man af virksomhederne få udleveret cheklister med de tekniske punkter man skal overveje. Detaljeringsgraden af specifikationen skal være meget høj, og man skal afgøre hvilke krav der er ufravigelige hvilke er fravigelige og hvilke er optioner. Man kan i arbejdsprocessen graduere kravene. Man bør overveje om der skal udstyr, eller installationer med som ikke umiddelbar indgår i virksomhedernes sortiment. Man skal beslutte hvilken prioritet kravene har mhp vurdering af de indkomne tilbud. Vi havde følgende 8 tildelingskriterier i prioriteret rækkefølge: 1. Det tilbudte udstyrs kvalitet, teknologisk niveau, betjenings og servicevenlighed, pålidelighed diagnostisk kvalitet og produktivitet. 2. Tilbudspris, herunder den forventede tekniske og økonomiske levetid og forventede drifts og vedligeholdelsesomkostninger. 3. Leverendørens serviceorganisation. 4. Udstyrets opgraderingsmuligheder. 5. Uddannelse af personale 6. Økonomisk, organisatorisk og teknisk formåen. Erfaring og ekspertise ved levering af lignende systemer. 7. Samarbejde omkring metode og produktudvikling. 8. Afholdelse af opdaterings og udviklingsmøder. Når udbudet er udsendt har virksomhederne mulighed for at komme med spørgsmål. I aktuelle projekt indgik 393 supplerende spørgsmål. Eksempler på spørgsmål: Skal installationsprisen lægges oveni de særskilte produkter? Med hensyn til loftophængt søjle ønskes oplyst antal hylder, skuffer, stik, edb, gasudtag, type. Laparoskopisk udstyr: Hvilket krav stiller man til lyskilden? (Xenon, halogen, automatisk kontrol af lysstyrke etc. ) Hvilke krav stiller man til kameraenhed.(zoom, objektiv mv.) Kan vore teknikere benytte sygehusenes toiletter og kantiner? Vil rammekonstruktionen for nedhængt loft være på plads i rummene? Hvilke krav stilles der til operationslamperne? Antal lux, farvetemperatur, antal satelitter mv. Kan en UPS med 10 minutters brændetid efter nedbrud accepteres. Hvis ikke skal ønsket om varighed specificeres. Skal real-time gengivelse af billedet være digitalt? Hvilken form for aftale skal indgås omkring opgradering af software/hardware? Spørgsmålene besvares af de relevante eksperter i gruppen og koordineres. Herefter indgår en række tilbud og virksomhederne indkaldes til en spørgerunde fra udbyderen. Eksempler på spørgsmål til virksomhederne var: Vil virksomheden lave protokoller, udvikling mhp tilslutning af andre systemer? Hvorfor opfylder operationslamperne ikke kravsspecifikationen? En række af det tilbudte opfylder ikke kravene, er der udvikling på vej? Der er ikke beskrevet mulighed for opgradering. Er det en mulighed der indgår i aftalen? Forskellen på de tilbudte søjler er svær at få øje på, er der kvalitetsforskel? 11

12 Efter spørgerunden træffes en beslutning udfra de prioriterede kriterier. Resultatet blev således at: 1. Første virksomhed ikke opfyldt de teknologiske minimumskrav, skønt tilbuddet var økonomisk fordelagtig kunne de ikke komme i betragtning. 2. Anden virksomhed havde god teknologisk kvalitet, men også høj prisniveau. Det skønnedes at kvalitetsniveauet ikke kunne retfærdiggøre den høje pris. 3. Den tredje virksomhed kunne honorere de teknologiske krav til en tilbudspris i midten. 4. Den fjerde virksomhed skønnes at have lavere teknologisk niveau (kvalitet). Prisen var i den høje ende, men med mulighed for rabatter. På det grundlag blev der afgivet ordre til virksomhed 3, juni 2004, udstyret var klar til aflevering januar

13 4 Etablering I dette afsnit beskrives hvilket udstyr der blev etableret. Der er kommentarer til hvilke overvejelser der er anvendt ved valg af udstyret samt kommentarer omkring efterfølgende brug herunder eventuelle nedbrud og defekter. 4.1 Teknologi Laparoskopisk kamera. Der blev efterspurgt et kamera med høj billedkvalitet, der var autoklaverbart. Image1 (Karl Storz) er et digitaliseret 3 chip kamera (Fig 1). Det er ergonomisk med styring af funktioner på kamerahovedet og er autoklaverbart. Det kan anvendes til påsætning på allerede eksisterende optikker med forskellige diametre. Dette giver god fleksibilitet i en organisation med mange eksisterende optikker. Vi har registreret enkelte nedbrud af kameraenheder. Et på grund af teknisk fejl, og et på grund af fysisk beskadigelse. *Det er på grund af arbejdsgang, sikkerhed og effektivitet vigtigt at kameraet kan autoklaveres, men det stiller store krav til vedligeholdelse og klargøring, ligesom man må forvente større slidtage på apparaturet. Ved nedbrud er der stillet ældre ikke-autoklaverbart udstyr til rådighed. Fig 1: Image1, Karl Storz Fig 2 Lyskilde og insufflator Lyskilde: Xenon er den lyskilde der pt. giver det kraftigste lys. Lyset kan imidlertid være for kraftigt under normale forhold. En nem regulering er derfor nødvendig. Der blev valgt en 300 W Cold Light Xenon lysgenerator fra Karl Storz. Der har ikke været nedbrud, eller reparationer på udstyret. Insufflator: Der blev ønsket en stabil insufflator med nem styring og overvågningsmulighed og med tilslutning af centralt CO2. Der blev leveret en Thermoflator (Karl Storz) med mulighed for opvarmning af CO2 til specielt lange eller pædiatriske laparoskopiske operationer. Der anvendes til dette termoelementer, der skal tilsluttes systemet. Dette er endnu ikke anvendt. Der har ikke været nedbrud på udstyret. Skærme: De første generationer af fladskærme havde ikke en tilstrækkelig billede opdatering til avanceret klinisk anvendelse. Det fremgår også af litteraturen at dette var det svage punkt. Ergonomien i anvendelse af fladskærme var dog så væsentlig, at man var villig til at gå lidt på kompromis med billedkvaliteten. Vi valgte primært 3stk. 18 fladskærme (National Display V3C- SX18-A173), samt 1 stk 18 touch skærm til styring. De første skærme havde god billedkvalitet til laparoskopisk kirurgi, men anvendte man tilslutning af andet udstyr som krævede bedre billedkvalitet kunne monitorerne ikke honorere kravet. Det 13

14 drejer sig om anvendelse af røntgen og ultralyd. Monitorerne blev derfor udskiftet efter ca. 1 år, med seneste generation af 21 monitorer på leverandørens regning. Touchskærmen (ELO Touch 1526L) er blevet beskadiget under brug, på grund af kollision med andet udstyr. Der har ikke været nedbrud på monitorerne. Fig. 3. Monitor Fig 4. Operationsleje med fjernbetjening, Marquet Operationsleje: Man ønskede fastsokkelleje, der var forberedt til anvendelse hos svært overvægtige patienter. Man valgte Marquet leje der kan løfte optil 360 Kg.(Fig4) Lejet kan styres fra fjernbetjening, fra styrekonsol på soklen via OR1 systemet på touchskærm eller stemmestyret. Der har ikke været nedbrud, men der er intermitterende problemer med at kontrollere lejet via stemmesyring og touchskærm. Ingen problemer er registreret ved styring via fjernbetjening. Der er siden indkøbt lejeflade dedikeret til bariatrisk kirurgi. Litteraturen tyder dog på at det med henblik på at reducere udskiftningstiden, kan være en fordel med mobile lejer, med mulighed for anæstesiindledning og opvågning i et tilstødende rum. Diatermi udstyr. Man ønskede diatermi udstyr der kunne integreres i systemet, og samtidig var tidsvarende og kompakt så det kunne placeres på hængesøjlerne. Man valget ERBE VIO 300D med en interfaceboks til styresystemet OR1 fra Karl Storz. Der har ikke været problemer med integreringen, men et enkelt nedbrud på ERBE apparatet gennem 2 år. (Fig 5) Fig 5. ERBE Vio diatermiapparat Hængesøjler. Det er vigtigt at al udstyr placeres på søjler, og derved løftes fra gulvet, antallet af søjler og kapaciteten på hver enkelte søjle skal afspejle behovet for udstyr. Man skal ikke acceptere at noget udstyr stadig skal køres ind på rulleborde. 14

15 Vi havde behov for hængesøjler til anæstesien med gasudtag, eludtag og systemer til pumper og drop. Man valgte en Alphaking DUO søjle med 6 stikkontakter og 12 gasudtag (Fig. 6) med anæstesipumper og drop (Fig. 7). Anæstesien valgte samtidig at anvende et traditionelt system med udstyr på rulleborde samt skuffevogn med udstyr. Som det illustreres i fig. 7 har det betydet at plads og adgangsforhold for anæstesipersonalet er væsentligt forringet i forhold til tidligere.* Fig 6. Anæstesisøjle Fig 7. Anæstesisøjle m. pumper Man må anbefale at hængesøjler placeres således at adgangsforholdene er uhindret, og eventuelt reducere antallet og således samle udstyret på 1 søjle. Andre systemer med integreret anæstesiudstyr skal overvejes så man forbliver tro mod ideen med integration og ergonomi. Til det øvrige udstyr valgte man 2 stk Hanauport Alphaking 650/650 med hydrauliske bremser, 4 hylder, 12 stikkontakter og 3 gasudtag (fig 8 og 9). Inkluderet i disse var der 3 ophæng til fladskærme Fig. 8. Hængesøjle til udstyr Fig 9. Hængesøjle til laparoskopisk udstyr Fig. 10. Hængesøjle til endoskopisk udstyr. 15

16 Der blev ophængt 1 stk. elektrisk styrbart hængesøjle med to hylder til endoskopisk udstyr (fig. 10). Formålet med denne søjle var at der skulle monteres udstyr til endoskopi. Der er således videoindgang til OR1 systemet på søjlen, men umiddelbar ikke mulighed for at styre endoskopiudstyret fra det sterile område. I praksis vil dette heller ikke være relevant da de fleste skopier foregår i et usterilt miljø. Man kan dog forestille sig intraoperative skopier i galdeveje og lign. hvor det vil være en fordel. Ved at have endoskopiudstyret permanent på stuen undgår man at der skal køres ekstra søjler ind. *Det er vigtigt at overveje placeringen af kontakter. Stikkene må ikke gemmes bag hylderne, og de stik og udtag der skal anvendes til ekstraudstyr, der fjernes igen, skal være let tilgængelige. Det kan f.eks. være stik til røntgen og ultralyds apparatur. Der har ikke været nedbrud på søjlerne. Der er registreret to tilfælde med problemer hvor søjlerne ikke virkede. Dels en elektrisk sikring der var sprunget, og dels et driftstop på trykluftsystemet. Billedbehandlingssystem. Dette system behandler dels de inputs ( laparoskopi, konference,ultralyd, kameraer ) der styres af systemet, og dels selve styresystemet, med menuer og undermenuer. Man valgte her OR1 systemet, hvor styresystemet undgøres af SCB (Storz Contol Bus). SCB er en PC der sidder i en søjle der er placeret uden for stuen. Til denne PC tilføres kontakt med de enheder der ønskes kontrol over. Anvendes enheder som ikke er fra Storz, indføres et mellemled (interface enhed) som tillader de to enheder at kommunikere. Kontrollen foregår via et styresystem med brugervenlige menuer, som kan kontrolleres via touch-skærm i det sterile felt, via enhed med monitor,keyboard og mus i det ikke sterile felt eller via stemmestyring. Menusystemet er simpelt med kun mulighed for styring af de væsentligste parametre. I systemet indgår en programmeringsdel, således at man kan forudindstille systemet til ønskede indstillinger hvad angår placering af billeder, diatermiindstilling, lys, kamera og CO2 indstillinger. Denne enhed er central i den integrerede styring. Der er koblet nødstrømsenhed (UPS) på denne enhed. Vi har ikke oplevet større nedbrud, men der har været en række (ca 20) mindre fejlmeldinger på systemet. De fleste fejlmeldinger har været i de første måneder. Fejlene har i de fleste tilfælde kunne rettes ved simpel genstartsprocedure af computeren. Teknikerbesøg har været nødvendig til dette formål 3-4 gange. Der er i første periode foretaget en opgradering af software. Videokomferenceenhed: Denne enhed har til formål at etablere to-vejs kommunikation mellem operationsstuen og anden enhed i f.eks. undervisningslokale, konferencerum et sted i verden hvor man har et opkoblet videokonferencesystem. I indkøbte system er det Tandberg 2500 der styrer dette via en menu i OR1. Systemet kan kommunikere via telefonnettet (ISDN) eller via internettet. Der kan sendes billeder fra laparoskopien, rummet, kamera over OP lejet, ultralyd/rtg. endoskopi eller andet via. systemet. Konferencen kan styres fra touchskærm, stemmestyring eller enhed i det usterile område. Skal systemet anvendes aktivt, er det nødvendig med en person på stuen der styrer konferencen, idet dette kræver nogen opmærksomhed under proceduren. Lyden kommunikeres fint via. mikrofon placeret over operationslejet. Vi har ikke haft nedbrud på videokonferencemodulet, men det er også kun anvendt i begrænset omfang. * Videkonferencen er et værdifuldt hjælpemiddel i forbindelse med fremtidig undervisning og supervision, men kræver øvelse i anvendelsen for at få det fulde udbytte. Har man ønsker om deltagelse i live-konferencer og lign. er det væsentligt at benytte sig af denne mulighed. Der findes i systemerne en løsning, hvis formål er supervisering af procedurerne. Det er Streaming hvor man kan kontakte systemet via lokale netværk. Det kræver login og password og 16

VEJLEDNING I UDARBEJDELSE AF REFERENCEPROGRAMMER

VEJLEDNING I UDARBEJDELSE AF REFERENCEPROGRAMMER VEJLEDNING I UDARBEJDELSE AF REFERENCEPROGRAMMER 2004 Udarbejdet af Sekretariatet for Referenceprogrammer, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen Sekretariatet for Referenceprogrammer,

Læs mere

INTRODUKTION TIL MINI-MTV. et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj

INTRODUKTION TIL MINI-MTV. et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj INTRODUKTION TIL MINI-MTV et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj til sygehusvæsenet 2005 4 Indtroduktion til Mini-MTV Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Introduktion til Mini-MTV et

Læs mere

INDHOLD. Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden

INDHOLD. Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden INDHOLD Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden Kapitel 3 23 Princip 2: Kortlæg værdistrømmen Kapitel 4 29 Princip 3: Skab flow Kapitel

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

Studie af LED - Afprøvning og demonstration af LED-belysningssystemer i større offentlige bygninger

Studie af LED - Afprøvning og demonstration af LED-belysningssystemer i større offentlige bygninger Studie af LED - Afprøvning og demonstration af LED-belysningssystemer i større offentlige bygninger Rapport af delstudie vedrørende visuel komfort December 2013 Anne Lee 2, Jesper Pihl-Thingvad 1, Lars

Læs mere

Teknologisk Institut - Center for Robotteknologi. VelfærdsTeknologiVurdering af Århus Kommunes satsning på velfærdsteknologi på Midtbyens Lokalcentre

Teknologisk Institut - Center for Robotteknologi. VelfærdsTeknologiVurdering af Århus Kommunes satsning på velfærdsteknologi på Midtbyens Lokalcentre Teknologisk Institut - Center for Robotteknologi VelfærdsTeknologiVurdering af Århus Kommunes satsning på velfærdsteknologi på Midtbyens 15-09-2011 Indhold Baggrund... 3 VelfærdsTeknologiVurdering... 4

Læs mere

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Afgangsprojekt ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i samarbejde med DFE Meincke A/S i Skovlunde Afleveringsdato: 23. januar 2009 20 ETCS point

Læs mere

Evaluering af projekt vedr. telemedicinsk udskrivningskonference en mini-mtv. December 2010

Evaluering af projekt vedr. telemedicinsk udskrivningskonference en mini-mtv. December 2010 en mini-mtv December 2010 Udarbejdet af: Lisbeth Jørgensen, Janne Buck Christensen Claus Duedal Pedersen, Odense Universitetshospital Resume af resultaterne Denne evaluering beskriver resultaterne af et

Læs mere

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63 Projekt læringsrum Elektronisk udgave Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks biblioteksskole 2008 Indhold: Idekatalog Side 2 Bilag til idekataloget Side 37 Projektrapport Side 63 Bilag til projektrapporten

Læs mere

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Ordinære interview... 4 Kontekstuelle interviews... 5 Fremtidsværksteds-inspireret gruppeinterview...

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF EPJ/THS I DET FÆRØSKE SUNDHEDSVÆSEN

EFFEKTVURDERING AF EPJ/THS I DET FÆRØSKE SUNDHEDSVÆSEN EFFEKTVURDERING AF EPJ/THS I DET FÆRØSKE SUNDHEDSVÆSEN 8. MARTS 2010 HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET Forord Gennem de seneste knap tre år har vi fulgt implementering af EPJ/THS/Cosmic i det færøske

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

IT-support på AMU-centrene - nu og fremover

IT-support på AMU-centrene - nu og fremover IT-support på AMU-centrene - nu og fremover Arbejdsmarkedsstyrelsen IT-support på AMU-centrene Redigeret af Christian Hjortkjær IT-support på AMU-centrene - nu og fremover Rapporten er udarbejdet af Strategisk

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Medico apps A practitioner s guide

Medico apps A practitioner s guide DANSK VERSION 1.1 Medico apps A practitioner s guide Af Uri Duvald Andersen Jens Peter Andersen Martin Stenfeldt Redaktion Morten Gjøl www.medico-innovation.dk DANSK VERSION 1.1 Medico apps A practitioner

Læs mere

Evaluering af bibliotekets tilbud og service. Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard

Evaluering af bibliotekets tilbud og service. Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard Evaluering af bibliotekets tilbud og service Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Rapportens opbygning og læsevejledning...

Læs mere

Sikkerhedskultur på sygehuse

Sikkerhedskultur på sygehuse Risø-R-1471(DA) Sikkerhedskultur på sygehuse -resultater fra en spørgeskemaundersøgelse i Frederiksborg amt Hovedrapport Marlene Dyrløv Madsen, ph.d.-stud. Forskningscenter Risø, Afd. for Systemanalyse

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Læsevejledning 1.0 Indledning Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Nye arbejdsrutiner indføres At ændre produktionsformer Større omlægningsprojekter 3.0 Værktøjer i forandringsarbejdet

Læs mere

AmbuFlex. Behovsstyret patientforløb med web-baseret selvmonitorering. Evalueringsrapport Version 1.0

AmbuFlex. Behovsstyret patientforløb med web-baseret selvmonitorering. Evalueringsrapport Version 1.0 AmbuFlex Behovsstyret patientforløb med web-baseret selvmonitorering Evalueringsrapport Version 1.0 Læsevejledning: Læs primært dette dokument samt bilag 7 August 2010 Hospitalsenheden Vest Indholdsfortegnelse

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering

Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering 2007 Medicinsk Teknologivurdering Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering Redaktion: Finn Børlum Kristensen og Helga Sigmund Enhed for Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

AmbuFlex. Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering

AmbuFlex. Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering AmbuFlex Behovssstyrede ambulante patientforløb Med spørgeskemabaseret Klinisk selvmonitorering Center for Telemedicin Olof Palmes Allé 15 1 8200 Aarhus N. 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Sundhedsproblem

Læs mere

LEAN GOVERNMENT. Bedre service gennem bedre arbejdsgange i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

LEAN GOVERNMENT. Bedre service gennem bedre arbejdsgange i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen LEAN GOVERNMENT Bedre service gennem bedre arbejdsgange i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen LEAN GOVERNMENT Bedre service gennem bedre arbejdsgange i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen September 2006 PUBLIKATIONEN

Læs mere

Internettet i eksportens tjeneste

Internettet i eksportens tjeneste Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet

Læs mere

DEF-rapport. http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32]

DEF-rapport. http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32] http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32] http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (2 of 39) [19-09-2001 16:32:32] Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. B Indhold. Tal i Sag Tal i Sag Tal i Sag Tal i Sag

Indholdsfortegnelse. B Indhold. Tal i Sag Tal i Sag Tal i Sag Tal i Sag Evalueringsrapport Indholdsfortegnelse. B Indhold 1. Sammenfatning... 3 1.1 Arbejdskraftbesparende potentiale... 3 1.2 Øvrige gevinster... 3 1.3 Kvalitative mål: Oplevede kvalitetsforbedringer i arbejdet...

Læs mere