Computerstyrede operationsstuer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Computerstyrede operationsstuer"

Transkript

1 Computerstyrede operationsstuer - en beskrivelse af de teknologiske, økonomiske og personalemæssige forhold omkring planlægning, implementering og brug Jesper Durup Overlæge, PhD Kirurgisk afd A, Odense Universitetshospital Hurtig-MTV rapporterne er udarbejdet med økonomisk støtte fra Fyns Amts pulje til kvaltetsudvikling, MTV og kliniske databaser. Udvalget for Medicinsk Teknologivurdering og Tidlig Varsling i Fyns Amt (MTV udvalget) er orienteret om rapporternes indhold. Det skal understreges at indhold, konklusioner og anbefalinger er udformet af den enkelte rapports forfatter og er ikke nødvendigvis udtryk for MTVudvalgets opfattelse. Spørgsmål vedr. MTV-udvalget og puljen kan rettes til fuldmægtig Kristian Kidholm,

2 Indhold 1. Indledning 2. Formål 3. Planlægning 3.1 Baggrund 3.2 Vurdering af teknologiske muligheder 3.3 Litteraturgennemgang 3.4 Licitation 4. Etablering og anvendelse 4.1 Teknologi 4.2 Personaleforhold 4.3 Spørgeskemaundersøgelse 5. Udvikling og perspektiver 5.1 PR og interesse 5.2 Teknologiske muligheder 5.3 Afledte projekter 6. Konklusion 7. Referencer 2

3 1. Indledning Kirurgisk afdeling A operationsafdeling blev etableret ved nybygning til Odense Sygehus i Lokalerne har været i anvendelse siden, og den medicotekniske udvikling samt kravene til arbejdsforhold, hygiejne og sikkerhed gjorde det nødvendigt at foretage en gennemgribende renovering af hele operationsgangen. Kirurgien har ændret sig siden tresserne. Der anvendes nu en stor mængde apparatur, ligesom minimal invasiv kirurgi er etableret indenfor de fleste specialer. Brug af apparatur har stillet store krav til personalet vedr. opsætning, anvendelse og rengøring, og har medført væsentlige sikkerhedsmæssige problemer med mange installationer, ledninger på gulve, fejlbetjening mv. med risiko for utilsigtede hændelser. Der var derfor et behov for at finde teknologiske løsninger der kunne reducere disse risici for utilsigtede hændelser på patienter og personale ved at samle installationerne og anvende simple brugerflader. Nærværende rapport beskriver forholdene omkring planlægning af etablering af operationsstuerne, og forhold omkring implementeringen og senere daglig anvendelse. Rapporten beskriver indenfor hvert område fordele og ulemper ved de metoder vi har valgt med forslag til andre fremgangsmåder. Vi har gjort nogle erfaringer, og udfra de erfaringer har vi en række gode råd, som i teksten markeres med en stjerne*. I beskrivelsen indgår spørgeskemaundersøgelse som giver et fingerpeg om personalets holdninger omkring etablering af nye operationsstuer. Spørgeskemaundersøgelsen er lavet i samarbejde med forskningssygeplejerske Lene Gylling, Forskningsenheden afd. A, OUH og Sygeplejerske Ann Wilkens og sygeplejerske Charlotte De Lisser begge afd. A OUH som takkes for god og entusiastisk indsats. Rapporten er ment som en støtte til andre sygehuse og afdelinger som overvejer at renovere operationslokaler, men er naturligvis præget af lokale forhold og vurderinger. Oktober 2006 Jesper Durup Overlæge, PhD Kirurgisk Afd A Odense Universitetshospital Mail: 3

4 2 Formål Formålet med rapporten er at beskrive forholdene omkring nyetablering af computerbaseret operationsstue dels ved teknologiske vurdering dels ved en effektivitetsvurdering og dels ved vurdering af de personalemæssige forhold. - formålet med rapporten er således ikke at danne grundlag for beslutning om indførelse af ny teknologi, men at beskrive de erfaringer man har opnået under etablering, implementering og brug af den nye teknologi. - Formål er at kunne videregive disse erfaringer til andre der starter tilsvarende etableringsprojekter, således at processen bliver mere tilgængelig og oplagte fejldispositioner undgås. 4

5 3 Planlægning Dette afsnit beskriver planlægningsprocessen, og forhold omkring udformning af kravsspecifikationer tilbudsgivning, licitation og køb, samt gennemgang af eksisterende erfaring på området. 3.1 Baggrund Odense Sygehus fik i 1962 tilbygget højhuset der på 1. sal rummede behandlingsbygninger med bla. operationsstuer. Disse lokaler har været anvendt siden. Kirurgien har ændret sig siden da. Man anvender nu store mængder af apparatur i forbindelse med indgrebene. Det drejer sig om apparatur til el-kirurgi, udsugning af røggasser, røntgen og ultralyd, dokumentation (CD, VHS, kamera), dissektion og hæmostase (ultrascicion, ligasure, etc). Samtidig er anvendelse af minimal invasiv kirurgi steget, således at man på kirurgiske afdelinger anvender laparoskopisk kirurgi til bla. cholecystektomier, appendectomier, stadieinddeling af cancer, fedmekirurgi, stomier, reflukskirurgi, smertebehandling, diagnostik, traumer, colonkirurgi, etc. Generelt er de laparoskopiske indgreb lige så sikre som de åbne, men er forbundet med væsentlig nedsat belastning af kroppen og medfører derfor oftere en kortere rekonvalscensperiode efter indgrebene. Disse indgreb efterspørges i stigende grad af patienterne. Der er således en politisk og ledelsesmæssig interesse for styrkelse og udvikling af den minimal invasive kirurgi. Man besluttede i 2001 at en omfattende renovering af operationsgangen skulle udføres. Minimal invasiv kirurgi er imidlertid omkostningstung idet de kræver anvendelse af yderligere apparatur til bla. insufflering af CO2, kameraenheder, lysenheder. Det betyder at endnu mere udstyr skal integreres på stuerne ligesom personalet skal oplæres i anvendelsen. Samtidig betyder det, at man nu projicerer operationsfeltet til monitorer. Det er placering af monitorerne der er betydende for om arbejdsstillingen er god, ligesom billedet på monitorerne stiller krav til rummets belysning. Erfaringen fra tidligere operationsstuer har vist at man bruger meget tid på kommunikation mellem de forskellige grupper i lokalet. Skal der ændres på lejeplacering, lysforhold, diatermi eller andet, skal dette siges til personalet i det usterile område, der herefter skal indstille udstyret. Mange betjenings led øger risikoen for fejlindstillinger ligesom kendskab til apparaturet hos det personale der betjente det ofte var mangelfuld. Ved at reducere antallet af personer som betjeningen skulle gå igennem kunne man måske reducere antallet af fejl. Derfor skal al apparatur kunne betjenes af brugeren fra det sterile område på en nem og overskuelig måde. Lange operationer i dårlige arbejdsstillinger øger risikoen for arbejdsbetingede lidelser. Det er erfaringen fra tidligere operationsstuer at specielt anvendelse af monitorer har været præget af manglende fokus på ergonomi. Der har ofte kun været en enkelt monitor, hvilket har betydet at assistenten skulle dreje sig eller stå med ryggen til. Monitorerne har ofte været for højt placeret hvilket har givet nakkesmerter. Apparatur har været placeret på rulleborde, med ledninger imellem, og lyset har ofte været slukket. 5

6 Apparatur skal være placeret ergonomisk korrekt til brugeren, og ledninger mv. skal fjernes fra gulvet. Belysningen i lokalet skal være ergonomisk korrekt for alle brugergrupper. Undervisning af læger, studerende og personale er en væsentlig del af funktionen. Erfaringen fra tidligere operationsstuer viser at det ofte er en umulig opgave at se hvad der foregår i det kirurgiske felt. Da flere skal uddannes, er det afgørende at man anvender ny teknologi til at visualisere hvad der foregår i det operative felt. Apparaturet skal give mulighed for at transmittere operationerne i forbindelse med undervisning. Kirurger har behov for at få et råd under operationen fra en kollega. Erfaringen fra aktuelle operationsstuer viser at man ofte må vente længe før den pågældende kollega har mulighed for at komme, ofte fordi der en andre funktioner der skal passes. Samtidig vil en mulighed for at rådføre sig med kollegaer på andre sygehuse være en styrke. Apparaturet skal derfor give mulighed for at kommunikere lyd og billeder til andre. Kravene til dokumentation af medicinske data vil stige. Samtidig vil etablering af EPJ og databaser med mulighed for direkte adgang til billede og videomateriale blive etableret. Apparaturet skal give mulighed for simpel dokumentation af video, billeder og andre data i en central database. Udvikling af teknologisk udstyr medfører at der hurtigt vil blive behov for at integrere nyt apparatur i eksisterende system. Der skal således være tænkt på fremtidssikring i systemet. Det kan være ekstra udtag til EL og gasarter, eller ekstra hylder, men også en leverandørerklæring vedr. muligheder for opgradering mv. Der skal være mulighed for udvidelser og opgradering af udstyret i forbindelse med fremtidige ændringer. Apparatur kan udgøre en smittekilde, ligesom rengøring af apparatur kan være forbundet med risiko for ændringer i indstillinger, påvirkning af installationer mv. Indpakning af apparatur i sterile omslag, plastikposer og lign, er procedurer der øger risikoen for kontaminering og er samtidig tidskrævende. Apparatur skal være rengøringsvenligt og om muligt kunne steriliseres. Al medicinsk udstyr skal være forsynet med brugermanualer og opfylde sikkerhedskrav der fremgår af lovgivningen (1,2). Uddannelse og træning i anvendelse af udstyret er væsentlig for implementeringen, og al for meget udstyr stilles blot på afdelingen uden nødvendig træning af personalet. Manglende uddannelse øger risikoen for fejl og utilsigtede hændelser. Der skal derfor etableres et system i samarbejde med leverandøren som sikrer uddannelse og træning. Samtidig er det væsentlig at man hurtig kan få kvalificeret hjælp ved nedbrud. Der skal derfor etableres et samarbejde mellem leverandøren og den lokale tekniske afdeling og IT afdeling, med en plan for kontakt. 6

7 Apparaturindkøb skal være forbundet med service og reparationsaftaler samt plan for uddannelse og træning af både klinisk og teknisk personale Vurdering af de tekniske muligheder Ovenstående (pkt.3.1) er således hovedpunkterne i etablering af kravsspecifikation til det nye udstyr. Det korrekte vil herefter være at lave en analyse af den tilgængelige litteratur omkring dette udstyr. I praksis foretages dette sjældent, da det ofte er en ressourcekrævende proces.*det må dog anbefales at der afsættes personalemæssige ressourcer af til dette, da det vil lette det fremtidige arbejde væsentligt. En egentlig MTV vurdering er omfattende, men man kan anvende en mini-mtv (3) hvor et skema fører forfatteren igennem de væsentligste overvejelser. Markedet undersøges for virksomheder der har den tilgængelige teknologi. Dette gøres via. Internettet og kendte leverandører i laparoskopisk udstyr. Ved den første leverendør gennemgang fandt man tre der kunne levere udstyret nemlig: Stryker, Endosuite. (4) Stryker var de første der leverede integrerede operationsstueløsninger og havde installationer i både ind og udland. Systemet findes i bla. Give hvor der er udarbejdet Case study rapport (8) og Hvidovre. Der blev etableret et studiebesøg til England, Leeds. Deltagere i dette studiebesøg var: Ledende overlæge A, Oversygeplejerske, A, Afdelingssygeplejerske anæstesi, Afdelingslæge A, Afdelingssygeplejerske OP. Karl Storz OR1 (5) Karl Storz har leveret en lang række integrerede operationsstuer til ind og udland. I Danmark Findes en stue i Fåborg etableret. Der er i den forbindelse udarbejdet en lokal mini MTV vedr. stemmestyring af operationsstue og robotarm. Der findes OR1 etableret på Huddinge Sykehus Stockholm og der blev planlagt studiebesøg 11.dec Deltagere var bygningskoordinator, projektingeniør, ingeniør, arkitekt, anæstesi-afd.sygegplejerske, Afd. Sygeplejerske OP, afdelingslæge, overlæge, oversygeplejerske. Der blev også arrangeret studiebesøg for fagligt personale i Fåborg. Olympus, Endoalpha (6) Olympus endoalpha er det seneste integrerede system. Der fandtes få europæiske systemer, men mange systemer i USA. Der var ikke mulighed for demonstration i Danmark. Siden er der etableret system i Nyborg. Der blev aflagt studiebesøg hos Olympus i Hamborg, samt besøg på Sloan Kettering Memorial i New York. Deltagere var Oversygeplejerske afd. A, Overlæge urologisk afd. Afdelingslæge afd. A, afdelingssygeplejerske anæstesi og afdelingssygeplejerske op. 7

8 Wolf Core: Systemet var ikke almindelig kendt i Danmark, der blev ikke arrangeret studieture. Studiebesøgene lå tidligt i planlægningsforløbet, og formålet var at give inspiration og kendskab til eksisterende teknologi. Udbyttet var derfor ikke optimalt. *Det kan anbefales at lave preliminære kravsspecifikationer før studiebesøg og definere hvilke forhold man ønsker belyst. Dette kan gøres ved skema med emner til sammenligning. Gruppen bør inden besøget mødes, og der bør udarbejdes spørgsmål og plan for besøget. Deltagerne i gruppen skal repræsentere, afd. ledelse, OP ledelse, anæstesi ledelse, kirurg, IT medarbejder, medicoingeniør og bygningstekniker. 3.3 Litteraturgennemgang Søgningen er foretaget af Lisa Korsbek forsknings og udviklingsafdelingen OUH, med en indledende og udvidet søgeprotokol. Siden er tilføjet relevante referencer med kommentarer fra Mini-MTV rapporten Sygehus Fyn (6) og Case rapport fra Give (8). Der blev søgt i CEMTV projektdatabase, Den danske forskningsdatabase, Artikelbasen, MTV og EBP projektoversigt på MTV portalen OUH. Desuden søgt på Medline, Cohcrane,Embase og PubMed. Desuden MTV database i Cochrane (HTA), DARE, samt i den sundhedsøkonomiske database NHS EED. *Der blev tilføjet følgende anbefalinger til søgningen: Relevans: Titler og abstracts gennemses. Der foretages sortering efter relevans Centrale relevante artikler downloades i fuldtekst (se under E-tidsskrifter på Videncentrets hjemmeside, eller gå eventuelt ind i databaserne - se databaser). Onlinebestilling - såfremt artiklen ikke findes elektronisk - kan foretages direkte gennem Videncentrets hjemmeside. (Under Bestil/spørg ) Gyldighed: Den fundne relevante litteratur gennemgås og vurderes systematisk Hver enkelt valgt artikel vurderes med udgangspunkt i følgende: Er der tale om en artikel af kvalitet? Er artiklens resultater gyldige? Besvarer artiklen nogle af de opstillede MTV-spørgsmål? Til vurdering af evidensniveau og til gradering og klassifikation af litteraturen er det tilrådeligt at anvende tjeklister og at orientere sig om de gældende retningslinjer på området. Der kan henvises til BMJ s sider om fremgangsmåden i vurdering af litteraturen. Der findes mange tjeklister til vurdering af især den kvantitative litteratur. Sekretariatet for Referenceprogrammer under Sundhedsstyrelsen har udarbejdet nogle danske tjeklister. De bygger 8

9 på Method of Evaluating Research and Guideline Evidence s (MERGE) tjeklister, udviklet af New South Wales Department of Health i Sydney (1996). De kan downloades HER. Klik herefter ind under Vejledning i venstremenuen. Her er der bl.a. tjeklister for systematiske oversigtsartikler og metaanalyser, for randomiserede kontrollerede undersøgelser, for kohorteundersøgelser og for casekontrolundersøgelser. Lige så anbefalelsesværdige er de tjeklister, der er udarbejdet af Centre for Evidence-Based Medicine i Oxford. Det er bl.a. de tjeklister, som det Nordiske Cochrane Center anvender. De findes endnu ikke i en dansk udgave, men den engelske udgave kan downloades HER. Den kritiske udvælgelse og gennemgang af litteraturen bør resultere i en litteraturrapport med klargøring af kriterierne for litteraturgennemgangen og med beskrivelse af den anvendte fremgangsmåde (inklusiv anvendte tjeklister) for vurdering og evaluering af studiernes metodologiske kvalitet. Gennemgangen kan udmønte sig i en oversigt over resultatet af vurderingen og i en syntese, der viser, hvordan den videnskabelige dokumentation belyser projektets områder. For eventuel videre information og vejledning henvises til MTV portalen på Portalen indeholder bl.a. menupunkt med evidensvurdering Fra rapporten fra Sygehus Fyn (6) er bla. gennemgået følgende relevante artikler: Der foreligger en sammenlignende undersøgelse til vurdering af fysisk stress (9). Man har i en ikkerandomiseret undersøgelse blandt 27 operatører fundet at laparoskopiske operationer var mere fysisk krævende end åbne operationer bedømt udfra EMG aktivitet og påvirkning af finmotorikken. Artiklen påpeger vigtigheden af ergonomiske faktorer i forbindelse med laparoskopiske operationer (evidens II). Kenyon et al (10) har i en kontrolleret undersøgelse sammenlignet tidsforbruget mellem en standard operationsstue og en avanceret OR1 operationsstue (evidens II). Man fandt en række ergonomiske praktiske og sikkerhedsfordele ved OR1. Disse omfattede mindre operatørtræthed, idet videoskærmene kunne placeres optimalt. Herudover blev der beskrevet færre skader på kabler og større sikkerhed ved færden på stuen på grund af det reducerede antal frit liggende kabler på gulvet. I den avancerede stue var der desuden bedre plads til akut behandling, bedre overblik over operationsleje og omgivelser, og større effektivitet fra operationspersonalets side. Effektivitetsforbedringen blev dokumenteret i signifikant kortere setup og set-away tider. Veelen (11) har foretaget en descriptiv undersøgelse af ergonomiske fordele og ulemper ved OR1 (evidens III). Der beskrives ergonomiske fordele ved fladskærmenes bevægelighed med deraf bedre muligheder for at opnå neutrale arbejdsstillinger. Samtidig påpegedes dog dårligere billedkvalitet på fladskærmene. Touchskærmene i OR1 angives fordelagtige idet fejlbetjeningsrisikoen synes minimeret. Herudover er betjeningen af diverse apparaturfunktioner hurtigere. I samme undersøgelse fremhæves fordelen ved OR1s integrerede muligheder for billede og videodokumentation på VHS, CD-ROM eller hard-disk. Abri et al. (12) fandt i en descriptiv undersøgelse både fordele og ulemper ved OR1 (evidens III). Fordelen omfattede hurtige set-up tider og nedsat arbejdsbyrde for det usterile personale. Stemmestyringen blev ikke fundet fordelagtig idet kirurgerne primært foretrak touchskærmene 9

10 som styringssystem. Ligesom Veelen (11) fandt Abri at fladskærmene havde dårligere billedkvalitet men var ergonomisk fordelagtige. More et al (13) har i en undersøgelse med historisk kontrolgruppe sammenlignet operationstider og komplikationsfrekvens på 23 teletransmissionssuperviserede laparoskopiske procedurer foretaget af yngre kirurger. Det kirurgiske indgreb kunne gennemføres i 22 ud af 23 patienter (95,6%). Operationstiden var længere, men komplikationsfrekvensen var ens i de to grupper.(evidens III). Marescaux (14) fandt at teletransmission var anvendeligt til supervision og uddannelse af yngre læger på tværs af sygehuslokaliteter. (evidens III). Mallasagne et al. (15). Beskriver øget sikkerhed i patientbehandlingen ved teletransmission på grund af muligheden for at kommunikere med speciallister og tværfaglige specialer (Evidens III). Som supplement kan nævnes Et randomiseret studie hvor man anvendte Hermes voice control system resulterede i færre tilfælde hvor kirurgen behøvede at bede sygeplejersken om at foretage justeringer eller til at assistere med kamera, lys, insufflation eller telefon opkald.(16). I et Case Study fra Give er der foretaget interwiev og spørgeskemaundersøgelse hos personalet angives bedret ergonomi og bedre samarbejde mellem personalegrupperne. Teamarbejdet der blev etableret i forbindelse med etableringen af stuerne angives meget positivt. Knivtiden blev reduceret efter etablering af stuen, og der skete en væsentlig øgning i produktiviteten(8). I Mini-MTV fra Sygehus Fyn konkluderes at der findes ergonomiske og uddannelsesmæssige fordele ved etablering af stuen. Der er begrænset viden om effekt på behandlingens kvalitet, ligesom økonomiske fordele og ulemper ikke kan vurderes (6). Litteraturen er generelt præget af et lavt evidensniveau, og randomiserede undersøgelser der sammenligner ergonomi, effektivitet eller økonomi findes ikke, ligesom patient relaterede undersøgelser ikke er fundet. Det tyder dog på at de integrerede operationsstuer har bedre ergonomi og effektivitet end traditionelle operationsstuer. 3.4 Licitation Større apparaturindkøb skal udbydes i EU. Reglerne findes på udbudsportalen fra Erhvervs og Byggestyrelsen. Tærsklen for udstyr er pt. på ca. 1,57 mil. Kr. Der skal udarbejdes et licitationsmateriale som skal overholde en række formelle krav. Eksempler på udbud kan ses på fyns amts hjemmeside: For aktuelle projekt blev der sat 3 operationsstuer i udbud. En til ortopædkirurgisk afdeling, en til urologisk afsnit og en til gastroenterologisk afsnit. Samtidig blev der som option sat 2 stuer i udbud i Sygehus Fyn, Nyborg og Svendborg. Udarbejdelsen af udbudsmateriale og styring af processen foregår mellem afdelingen og Afdeling for Offentligt/Privat Samspil, Områdeledelsen OUH. Udarbejdelsen af kravsspecifikation er vigtig og bør involvere både teknikere, ledere og brugere. *Man bør aftale en møderække, med systematisk gennemgang af apparaturet. 10

11 Som vejledning kan man af virksomhederne få udleveret cheklister med de tekniske punkter man skal overveje. Detaljeringsgraden af specifikationen skal være meget høj, og man skal afgøre hvilke krav der er ufravigelige hvilke er fravigelige og hvilke er optioner. Man kan i arbejdsprocessen graduere kravene. Man bør overveje om der skal udstyr, eller installationer med som ikke umiddelbar indgår i virksomhedernes sortiment. Man skal beslutte hvilken prioritet kravene har mhp vurdering af de indkomne tilbud. Vi havde følgende 8 tildelingskriterier i prioriteret rækkefølge: 1. Det tilbudte udstyrs kvalitet, teknologisk niveau, betjenings og servicevenlighed, pålidelighed diagnostisk kvalitet og produktivitet. 2. Tilbudspris, herunder den forventede tekniske og økonomiske levetid og forventede drifts og vedligeholdelsesomkostninger. 3. Leverendørens serviceorganisation. 4. Udstyrets opgraderingsmuligheder. 5. Uddannelse af personale 6. Økonomisk, organisatorisk og teknisk formåen. Erfaring og ekspertise ved levering af lignende systemer. 7. Samarbejde omkring metode og produktudvikling. 8. Afholdelse af opdaterings og udviklingsmøder. Når udbudet er udsendt har virksomhederne mulighed for at komme med spørgsmål. I aktuelle projekt indgik 393 supplerende spørgsmål. Eksempler på spørgsmål: Skal installationsprisen lægges oveni de særskilte produkter? Med hensyn til loftophængt søjle ønskes oplyst antal hylder, skuffer, stik, edb, gasudtag, type. Laparoskopisk udstyr: Hvilket krav stiller man til lyskilden? (Xenon, halogen, automatisk kontrol af lysstyrke etc. ) Hvilke krav stiller man til kameraenhed.(zoom, objektiv mv.) Kan vore teknikere benytte sygehusenes toiletter og kantiner? Vil rammekonstruktionen for nedhængt loft være på plads i rummene? Hvilke krav stilles der til operationslamperne? Antal lux, farvetemperatur, antal satelitter mv. Kan en UPS med 10 minutters brændetid efter nedbrud accepteres. Hvis ikke skal ønsket om varighed specificeres. Skal real-time gengivelse af billedet være digitalt? Hvilken form for aftale skal indgås omkring opgradering af software/hardware? Spørgsmålene besvares af de relevante eksperter i gruppen og koordineres. Herefter indgår en række tilbud og virksomhederne indkaldes til en spørgerunde fra udbyderen. Eksempler på spørgsmål til virksomhederne var: Vil virksomheden lave protokoller, udvikling mhp tilslutning af andre systemer? Hvorfor opfylder operationslamperne ikke kravsspecifikationen? En række af det tilbudte opfylder ikke kravene, er der udvikling på vej? Der er ikke beskrevet mulighed for opgradering. Er det en mulighed der indgår i aftalen? Forskellen på de tilbudte søjler er svær at få øje på, er der kvalitetsforskel? 11

12 Efter spørgerunden træffes en beslutning udfra de prioriterede kriterier. Resultatet blev således at: 1. Første virksomhed ikke opfyldt de teknologiske minimumskrav, skønt tilbuddet var økonomisk fordelagtig kunne de ikke komme i betragtning. 2. Anden virksomhed havde god teknologisk kvalitet, men også høj prisniveau. Det skønnedes at kvalitetsniveauet ikke kunne retfærdiggøre den høje pris. 3. Den tredje virksomhed kunne honorere de teknologiske krav til en tilbudspris i midten. 4. Den fjerde virksomhed skønnes at have lavere teknologisk niveau (kvalitet). Prisen var i den høje ende, men med mulighed for rabatter. På det grundlag blev der afgivet ordre til virksomhed 3, juni 2004, udstyret var klar til aflevering januar

13 4 Etablering I dette afsnit beskrives hvilket udstyr der blev etableret. Der er kommentarer til hvilke overvejelser der er anvendt ved valg af udstyret samt kommentarer omkring efterfølgende brug herunder eventuelle nedbrud og defekter. 4.1 Teknologi Laparoskopisk kamera. Der blev efterspurgt et kamera med høj billedkvalitet, der var autoklaverbart. Image1 (Karl Storz) er et digitaliseret 3 chip kamera (Fig 1). Det er ergonomisk med styring af funktioner på kamerahovedet og er autoklaverbart. Det kan anvendes til påsætning på allerede eksisterende optikker med forskellige diametre. Dette giver god fleksibilitet i en organisation med mange eksisterende optikker. Vi har registreret enkelte nedbrud af kameraenheder. Et på grund af teknisk fejl, og et på grund af fysisk beskadigelse. *Det er på grund af arbejdsgang, sikkerhed og effektivitet vigtigt at kameraet kan autoklaveres, men det stiller store krav til vedligeholdelse og klargøring, ligesom man må forvente større slidtage på apparaturet. Ved nedbrud er der stillet ældre ikke-autoklaverbart udstyr til rådighed. Fig 1: Image1, Karl Storz Fig 2 Lyskilde og insufflator Lyskilde: Xenon er den lyskilde der pt. giver det kraftigste lys. Lyset kan imidlertid være for kraftigt under normale forhold. En nem regulering er derfor nødvendig. Der blev valgt en 300 W Cold Light Xenon lysgenerator fra Karl Storz. Der har ikke været nedbrud, eller reparationer på udstyret. Insufflator: Der blev ønsket en stabil insufflator med nem styring og overvågningsmulighed og med tilslutning af centralt CO2. Der blev leveret en Thermoflator (Karl Storz) med mulighed for opvarmning af CO2 til specielt lange eller pædiatriske laparoskopiske operationer. Der anvendes til dette termoelementer, der skal tilsluttes systemet. Dette er endnu ikke anvendt. Der har ikke været nedbrud på udstyret. Skærme: De første generationer af fladskærme havde ikke en tilstrækkelig billede opdatering til avanceret klinisk anvendelse. Det fremgår også af litteraturen at dette var det svage punkt. Ergonomien i anvendelse af fladskærme var dog så væsentlig, at man var villig til at gå lidt på kompromis med billedkvaliteten. Vi valgte primært 3stk. 18 fladskærme (National Display V3C- SX18-A173), samt 1 stk 18 touch skærm til styring. De første skærme havde god billedkvalitet til laparoskopisk kirurgi, men anvendte man tilslutning af andet udstyr som krævede bedre billedkvalitet kunne monitorerne ikke honorere kravet. Det 13

14 drejer sig om anvendelse af røntgen og ultralyd. Monitorerne blev derfor udskiftet efter ca. 1 år, med seneste generation af 21 monitorer på leverandørens regning. Touchskærmen (ELO Touch 1526L) er blevet beskadiget under brug, på grund af kollision med andet udstyr. Der har ikke været nedbrud på monitorerne. Fig. 3. Monitor Fig 4. Operationsleje med fjernbetjening, Marquet Operationsleje: Man ønskede fastsokkelleje, der var forberedt til anvendelse hos svært overvægtige patienter. Man valgte Marquet leje der kan løfte optil 360 Kg.(Fig4) Lejet kan styres fra fjernbetjening, fra styrekonsol på soklen via OR1 systemet på touchskærm eller stemmestyret. Der har ikke været nedbrud, men der er intermitterende problemer med at kontrollere lejet via stemmesyring og touchskærm. Ingen problemer er registreret ved styring via fjernbetjening. Der er siden indkøbt lejeflade dedikeret til bariatrisk kirurgi. Litteraturen tyder dog på at det med henblik på at reducere udskiftningstiden, kan være en fordel med mobile lejer, med mulighed for anæstesiindledning og opvågning i et tilstødende rum. Diatermi udstyr. Man ønskede diatermi udstyr der kunne integreres i systemet, og samtidig var tidsvarende og kompakt så det kunne placeres på hængesøjlerne. Man valget ERBE VIO 300D med en interfaceboks til styresystemet OR1 fra Karl Storz. Der har ikke været problemer med integreringen, men et enkelt nedbrud på ERBE apparatet gennem 2 år. (Fig 5) Fig 5. ERBE Vio diatermiapparat Hængesøjler. Det er vigtigt at al udstyr placeres på søjler, og derved løftes fra gulvet, antallet af søjler og kapaciteten på hver enkelte søjle skal afspejle behovet for udstyr. Man skal ikke acceptere at noget udstyr stadig skal køres ind på rulleborde. 14

15 Vi havde behov for hængesøjler til anæstesien med gasudtag, eludtag og systemer til pumper og drop. Man valgte en Alphaking DUO søjle med 6 stikkontakter og 12 gasudtag (Fig. 6) med anæstesipumper og drop (Fig. 7). Anæstesien valgte samtidig at anvende et traditionelt system med udstyr på rulleborde samt skuffevogn med udstyr. Som det illustreres i fig. 7 har det betydet at plads og adgangsforhold for anæstesipersonalet er væsentligt forringet i forhold til tidligere.* Fig 6. Anæstesisøjle Fig 7. Anæstesisøjle m. pumper Man må anbefale at hængesøjler placeres således at adgangsforholdene er uhindret, og eventuelt reducere antallet og således samle udstyret på 1 søjle. Andre systemer med integreret anæstesiudstyr skal overvejes så man forbliver tro mod ideen med integration og ergonomi. Til det øvrige udstyr valgte man 2 stk Hanauport Alphaking 650/650 med hydrauliske bremser, 4 hylder, 12 stikkontakter og 3 gasudtag (fig 8 og 9). Inkluderet i disse var der 3 ophæng til fladskærme Fig. 8. Hængesøjle til udstyr Fig 9. Hængesøjle til laparoskopisk udstyr Fig. 10. Hængesøjle til endoskopisk udstyr. 15

16 Der blev ophængt 1 stk. elektrisk styrbart hængesøjle med to hylder til endoskopisk udstyr (fig. 10). Formålet med denne søjle var at der skulle monteres udstyr til endoskopi. Der er således videoindgang til OR1 systemet på søjlen, men umiddelbar ikke mulighed for at styre endoskopiudstyret fra det sterile område. I praksis vil dette heller ikke være relevant da de fleste skopier foregår i et usterilt miljø. Man kan dog forestille sig intraoperative skopier i galdeveje og lign. hvor det vil være en fordel. Ved at have endoskopiudstyret permanent på stuen undgår man at der skal køres ekstra søjler ind. *Det er vigtigt at overveje placeringen af kontakter. Stikkene må ikke gemmes bag hylderne, og de stik og udtag der skal anvendes til ekstraudstyr, der fjernes igen, skal være let tilgængelige. Det kan f.eks. være stik til røntgen og ultralyds apparatur. Der har ikke været nedbrud på søjlerne. Der er registreret to tilfælde med problemer hvor søjlerne ikke virkede. Dels en elektrisk sikring der var sprunget, og dels et driftstop på trykluftsystemet. Billedbehandlingssystem. Dette system behandler dels de inputs ( laparoskopi, konference,ultralyd, kameraer ) der styres af systemet, og dels selve styresystemet, med menuer og undermenuer. Man valgte her OR1 systemet, hvor styresystemet undgøres af SCB (Storz Contol Bus). SCB er en PC der sidder i en søjle der er placeret uden for stuen. Til denne PC tilføres kontakt med de enheder der ønskes kontrol over. Anvendes enheder som ikke er fra Storz, indføres et mellemled (interface enhed) som tillader de to enheder at kommunikere. Kontrollen foregår via et styresystem med brugervenlige menuer, som kan kontrolleres via touch-skærm i det sterile felt, via enhed med monitor,keyboard og mus i det ikke sterile felt eller via stemmestyring. Menusystemet er simpelt med kun mulighed for styring af de væsentligste parametre. I systemet indgår en programmeringsdel, således at man kan forudindstille systemet til ønskede indstillinger hvad angår placering af billeder, diatermiindstilling, lys, kamera og CO2 indstillinger. Denne enhed er central i den integrerede styring. Der er koblet nødstrømsenhed (UPS) på denne enhed. Vi har ikke oplevet større nedbrud, men der har været en række (ca 20) mindre fejlmeldinger på systemet. De fleste fejlmeldinger har været i de første måneder. Fejlene har i de fleste tilfælde kunne rettes ved simpel genstartsprocedure af computeren. Teknikerbesøg har været nødvendig til dette formål 3-4 gange. Der er i første periode foretaget en opgradering af software. Videokomferenceenhed: Denne enhed har til formål at etablere to-vejs kommunikation mellem operationsstuen og anden enhed i f.eks. undervisningslokale, konferencerum et sted i verden hvor man har et opkoblet videokonferencesystem. I indkøbte system er det Tandberg 2500 der styrer dette via en menu i OR1. Systemet kan kommunikere via telefonnettet (ISDN) eller via internettet. Der kan sendes billeder fra laparoskopien, rummet, kamera over OP lejet, ultralyd/rtg. endoskopi eller andet via. systemet. Konferencen kan styres fra touchskærm, stemmestyring eller enhed i det usterile område. Skal systemet anvendes aktivt, er det nødvendig med en person på stuen der styrer konferencen, idet dette kræver nogen opmærksomhed under proceduren. Lyden kommunikeres fint via. mikrofon placeret over operationslejet. Vi har ikke haft nedbrud på videokonferencemodulet, men det er også kun anvendt i begrænset omfang. * Videkonferencen er et værdifuldt hjælpemiddel i forbindelse med fremtidig undervisning og supervision, men kræver øvelse i anvendelsen for at få det fulde udbytte. Har man ønsker om deltagelse i live-konferencer og lign. er det væsentligt at benytte sig af denne mulighed. Der findes i systemerne en løsning, hvis formål er supervisering af procedurerne. Det er Streaming hvor man kan kontakte systemet via lokale netværk. Det kræver login og password og 16

17 giver adgang til stuens aktiviteter via, lap kamera, leje kamera, rum kamera etc. Ved dette system kan brugerne valgfrit se og hører hvad der foregår, og kan bla. kontrollere rum-kameraet fra egen pc. Lyden er dog kun envejs, og må derfor ringe op til operatøren såfremt man ønsker at tale om indgrebet. Billedkvaliteten er dog betydelig dårligere end på videokonference systemet, men det har den fordel at man kan følge med på egen PC, ligesom der er teknisk mulighed for at koble systemet på nettet, således at man på sikker krypteret linie kan følge proceduren andetsteds. Ideen med dette system er god, og vil være anvendelig i fremtiden. Der er dog en række problemer der skal afklares. - Der skal laves en politik. Hvem må logge sig på stuen, hvornår og hvorfor. - Sikkerhedsprocedurer omkring login og passwords. Vi har oplevet en del problemer i forbindelse med STREAMING. Alle problemer er relateret til samarbejdet med IT afdelingen. Systemet blev installeret med ca. 2 mdr. forsinkelse, men fungerede herefter ca. 6 mdr. herefter foregik en ændring i netværket, og systemet har ikke fungeret siden. Årsagen er formentlig tekniske problemer der relaterer sig til de lokale IT forhold. Vi har haft adskillige teknikerbesøg fra Storz. *Det er vigtigt at der er et tæt samarbejde mellem IT afdelingen hospitalsafdeling og leverandør. Operationslamper: Efter en testperiode med forskellige ophængte lamper blev det besluttet at alle operationslamper skulle udskiftes til samme type. Det blev Martin lamper ML701, der giver et kraftigt hvidt xenon lys. Lyset er optimalt når det er placeret ca 1,2 m. fra objektet. Ved overfladiske kirurgi giver det et kraftigt hvidt genskin fra huden, der kan være generende. Det er muligt at reducere intensiteten på et panel på væggen, men dette har kun begrænset effekt. Lamperne har en diameter på 70 cm. Lamperne er besværlige at placere, og kolliderer med andet udstyr i loftet under placeringen. Der er taget kontakt med leverandøren og ekspert fra Martin, har analyseret problemet. Fig 11: Martin operationslampe Ophængningsafstanden fra lampen til loften er for lille, det giver et forkert drejningsmoment, der besværliggør lysplacering. *Med andre ord skal der anvendes store lamper, skal man være opmærksom på at der er tilstrækkelig loftshøjde. Der er monteret 2 stk. af disse lamper på stuen hvilket skulle sikre at stuen også kan anvendes til åben kirurgi. Dette medvirker at lamperne kolliderer med andre ting i forbindelse med laparoskopisk kirurgi. * Man bør vælge små operationslamper på stuer dedikeret til laparoskopisk brug. Der findes mindre lamper, med mulighed for indstilling af intensitet og farve. Dokumentation: Dokumentation retter sig dels mod dokumentation af apparatur og dels mod dokumentation af proceduren. Der findes ikke noget krav om at der skal foretages log over apparatur problemer, trykforhold etc. men man må forvente at der med større integration af udstyr i fremtiden kan komme krav om elektronisk log af apparturfunktioner, fejlmeldinger mv. under operationerne. Der findes heller ikke krav om at der skal foretages billede dokumentation af operationer mv. Det er imidlertid en fordel i forbindelse med konferencer og undervisningsbrug og vil utvivlsom blive lagt ind som del af en elektronisk patientjournal. Dokumentationssystemet i OR1 hedder AIDA, og ligger i en PC, der kan kobles til sygehusets netværk via DICOM eller HL7. Systemet kan optage billeder, video og lyd fra alle enheder på 17

18 stuen, samt fra videkonferencen og gemme det på hard-disk eller DVD. Samtidig findes en database med mulighed for at gemme patientdata, operationsoplysninger mv. Det er vores erfaring at der ikke er behov for databasedelen, da det medfører en del dobbeltregistrering i forhold til almindelig journalføring. En sammenkobling med EPJ vil være ønskeligt i stedet. Videodokumentationen er dog et vigtigt og bør ikke fravælges. Det vil dog være det mest korrekte at optagelser mv. lægges på en central server med de sikkerhedskrav der findes. Det er ikke hensigtsmæssigt, eller lovligt at patienthenførbare optagelser foreligger uden for de godkendte journalsystemer. Der har været enkelte nedbrud på AIDA, der er klaret med genstart af AIDA PC. Stemmestyring: Stemmestyringen SESAM, består af et selvstændigt menu system med en række stemmekommandoer som systemet kan genkende. Det kræver et head-set med en ledning som kirurgen bærer under operationen. Tonefaldet skal være præcist for at systemet forstå kommandoen, og menuer og undermenuer skal gennemgås før man når den ønskede kommando. Vores erfaring er at systemet er for omstændigt at anvende i forhold til den lette adgang til touch skærmen, og stemmestyringen anvendes ikke i hverdagen. Ideen er dog god og kan udvikles i forhold til bedre software, med mere effektiv genkendelse, genveje i talemenuen, og anvendelse af systemets mikrofon i søjlerne til stemmestyring, i stedet for head-set. Der har først i perioden været enkelte nedbrud på SESAM. Rum kamera: Monteret på væggen findes styrbart rum kamera (fig 12). Formålet med kameraet er at man udefra (videkonference, streaming ) kan se aktiviteten på stuen. En rød lampe på kameraet lyser når der transmitteres ud af stuen. Kameraet kan også anvendes til at følge med i forløbet i arbejdsgangen; indledning af anæstesi, klargøring, etc. og dermed være et redskab til at lette planlægningen af arbejdsgangen. Der har ikke været nedbrud på systemet. Fig 12: Rum kamera Fig 13. Surgical camera Lejekamera: Kameraet over lejet, eller det kirurgiske kamera (fig 13) kan anvendes til undervisningsbrug. Det er monteret på sin egen arm, og kan placeres over operationsbordet efter ønske. Det er uafhængigt af lampernes placering. Der kan zoomes efter ønske ved styring fra bla. touch skærm. Formålet med kameraet er at kunne demonstrere forholdende ved den åbne kirurgi, og er et effektivt værktøj i undervisningen ved demonstration af kirurgiske teknikker. Samtidig har anæstesien nu også bedre mulighed for at følge med i de åbne procedurer. Der er mulighed for at dokumentere billederne fra de åbne procedurer på DVD eller til EPJ. Trods den store anvendelighed, anvendes kameraet sjældent i dagligdagen. *For at få udbyttet kræves det at der indarbejdes rutine, hvor kameraet altid tændes når der foregår operationer. 18

19 Lys: Der findes sjældent optimal rum belysning i laparoskopiske og endoskopiske lokaler. Det er trods dette afgørende at belysningen er korrekt for alle der arbejder i rummet, ligesom belysningen omkring monitorerne er korrekt for at undgå reflekser og farveforstyrrelser. (Fig 13,14) I forbindelse med etablering af stuerne blev der udviklet lyssystem (ChromaViso) der kan honorere dette ønske. Systemet er opdelt i lyszoner, der kan programmeres med farve og intensitet og styres via OR1 styresystem ved touch-skærm, arbejdsstation eller stemmestyring. Zonerne ændres nemt ved forskellige procedurer. Systemet har været under løbende udvikling og evaluering. Vores erfaring er at det giver en optimal arbejdsbelysning under procedurerne, men at anæstesien til tider har ønsket en anden belysning under indledning og intubering. Der er dog stadig mange muligheder for ændring af lysforholdene efter ønske og videre udvikling og test fortsætter. Udover den ergonomiske belysning er der etableret kraftige belysning til rengøring, behagelig belysning til patienterne, og effektiv belysning til arbejde på stuen. Der er desuden etableret lys til røntgen/ultralyd procedurer ligesom hver enkelt procedure har egen lysopsætning. *Man bør indrage vigtigheden af korrekt belysning i sin planlægning. Der har i opsatte prototyper været enkelte nedbrud, der har krævet genstart af computer, ligesom rør er blevet udskiftet i armaturprototyper. Fig 13: Hvid zoneopdelt lys Fig 14 Grønt zoneopdelt lys Arbejdsstation: Arbejdsstationen er placeret i et hjørne af operationsstuen og er beregnet til at give mulighed for at kontrollere funktionerne på stuen, hvis de ikke ønskes kontrolleret fra det sterile område. Samtidig anvendes arbejdsstationen til indtastning af patientdata, opstart af system mv. inden operationen. Arbejdsstationen består af monitor, mus og keyboard placeret på elektrisk hæve-sænkebord. (Fig 15). Arbejdsstationen er placeret i et hjørne af stuen, hvor adgangsforholdene er besværliggjort af anæstesisøjlerne. * Adgangssforholdene til arbejdsstationen skal være gode. 19

20 Systemet skal være rengøringsvenligt, med ophængte ledninger. Keyboardet blev senere udskiftet til rengørings venligt keyboard, der kunne afvaskes. Bordet skal være så stor at der også er plads til de dokumenter mv. der følger patienten. Fig 15: Arbejdsstation Rumforhold: Aktuelle operationsstue er på ca. 39 m2. med 3m. til loft. Det meste udstyr er samlet omkring operationsbordet. Der mangler plads omkring lejet dels ved anæstesien og dels ved arbejdsstationen. Loftshøjden bør være min. 3,5 m. for at give plads og bevægelsesfrihed til søjler og arme. *En ideel stue skal være på mere end. 50 m2, med ca 4m. til loft. Er der rummæssige begrænsninger bør man overveje reduceret antal funktioner, f.eks. lamper. 4.1 Personaleforhold. I forbindelse med planlægning blev personalet inddraget jf. studietur og beskrivelse af kravsspecifikationer. Det drejer sig om afdelingens ledelse, brugere; op sygeplejerske, læger, anæstesisygeplejersker. I opbygningsperioden blev der forberedt undervisning af personalet. Der blev udpeget 2 superbrugere blandt operationssygeplejerskerne, der under opbygningen fik en detaljeret og grundig uddannelse i systemet ved leverandøren. Samtidig blev der uddannet en kirurg som superbruger. Der bør iværksættes uddannelse og træning af al personale der skal anvende stuen, men i etableringsfasen er det meget vigtigt at informere om formålet med indførelse af den nye teknologi. Der vil være en vis distancering og skepsis ved indførelse af den nye teknologi. Man kan arrangere tidlige informationsmøder hvor superbrugerne fortæller om forholdene og fordelene ved udstyret. Opstår der problemer undervejs må de diskuteres, og opfølgende møder hvor misforståelser kan ryddes af vejen kan anbefales. Leverandøren har hjulpet med at arrangere møder og undervisning, men diskussioner omkring holdninger mv. bør nok klares i organisationen. Personale der ikke er direkte involveret i brug af udstyret skal også medinddrages. Det er rengøringspersonale, service medarbejdere, etc. Undervisningen af personalet skal starte så tidligt som muligt, og bør om nødevendigt gentages. Når systemet er etableret, bør der afsættes en periode (2 uger) hvor hele personalegruppen kan 20

Sådan virker Ergonomisk Lys med brugerne

Sådan virker Ergonomisk Lys med brugerne En lys fremtid Ergonomisk Lys er opstået blandt brugerne i hospitalssektoren ud fra ønsket om forbedret belysning, der tilgodeser alle arbejdsfunktioner på stuen. Ergonomisk Lys skaber et mere produktivt

Læs mere

AFSNITSPROFIL FOR OPERATIONSAFSNITTET REGIONSHOSPITALET HORSENS

AFSNITSPROFIL FOR OPERATIONSAFSNITTET REGIONSHOSPITALET HORSENS AFSNITSPROFIL FOR OPERATIONSAFSNITTET REGIONSHOSPITALET HORSENS NORMERING Personalet består af: bruttonormering: 42,6 Normering 34,62 sygeplejersker 7,98 sygehjælpere, SSA er og teknikere Fordeling 1 afdelingssygeplejerske,

Læs mere

Fremtidens fleksible lysløsninger

Fremtidens fleksible lysløsninger Fremtidens fleksible lysløsninger Siden 2006 har Ergonomisk Lys vundet udbredelse i det nordiske hospitalsmiljø inden for Operationsstuer, Billeddiagnostik, Endoskopi, Intensiv stuer og diverse arbejdsrum.

Læs mere

Fremtidens fleksible lysløsninger

Fremtidens fleksible lysløsninger Fremtidens fleksible lysløsninger Ergonomisk Lys har på få år udviklet sig til at være unikke løsninger til enkelte rum, flere rum og hele områder/afdelinger. Siden 2006 har Ergonomisk Lys vundet udbredelse

Læs mere

OBS. Intet fremsende til LMU fra sekretærgruppen, ITA RHE OG AN RHL Afsnit Problemformulering Forslag til løsninger Økonomi ITA RHL

OBS. Intet fremsende til LMU fra sekretærgruppen, ITA RHE OG AN RHL Afsnit Problemformulering Forslag til løsninger Økonomi ITA RHL APV-løsningsforslag fra arbejdsmiljøgrupperne til LMU via e-apv - 2012 Dato: 2. november 2012 Lokal MEDudvalg: Anæstesiologisk Afdeling HEV OBS. Intet fremsende til LMU fra sekretærgruppen, ITA RHE OG

Læs mere

VURDERING AF FORANDRINGSPARATHED I ORGANISATIONER I SUNDHEDSVÆSENET

VURDERING AF FORANDRINGSPARATHED I ORGANISATIONER I SUNDHEDSVÆSENET Bilag 1: Spørgeskema VURDERING AF FORANDRINGSPARATHED I ORGANISATIONER I SUNDHEDSVÆSENET I FORBINDELSE MED INDFØRELSE OG UDVIKLING AF EPJ SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE PÅ X AFDELING Y HOSPITAL EPJ-Observatoriet:

Læs mere

Nationale referenceprogrammer og SFI

Nationale referenceprogrammer og SFI Nationale referenceprogrammer og SFI Lisbeth Høeg-Jensen Sekretariatet for Referenceprogrammer, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering www.sst.dk/sfr Sekretariatet for Referenceprogrammer

Læs mere

Medicinsk Teknologivurdering (MTV) af CIS Anæstesi

Medicinsk Teknologivurdering (MTV) af CIS Anæstesi Medicinsk Teknologivurdering (MTV) af CIS Anæstesi Mette Frydensbjerg Bøg MTV-gruppen/CIMT, OUH Odense Universitetshospital Kristian Kidholm; Iben Fasterholdt; Mai-Britt Hagen Hansen; Poul Klint Andersen;

Læs mere

Den nationale mini-mtv database:

Den nationale mini-mtv database: Den nationale mini-mtv database: www.minimtv.dk Kristian Kidholm, Lisa Korsbek, Rolf Kjærby og Jens Otto S. Jeppesen OUH, Odense Universitetshospital & Svendborg Sygehus Indhold Baggrund for databasen

Læs mere

Implementering af IT system på en intensiv afdeling

Implementering af IT system på en intensiv afdeling Implementering af IT system på en intensiv afdeling Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens Project Manager Gitte Kjeldsen, MedTech InnovationCenter Agenda Indførelsen af CIS har medført

Læs mere

Vejledning til kommunal mini-mtv

Vejledning til kommunal mini-mtv Vejledning til kommunal mini-mtv Indledning Mini-MTV samler og strukturerer informationer forud for beslutninger om igangsætning af nye indsatser. Mini-MTV skal medvirke til at sikre et alsidigt og systematisk

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Den nye almen medicinske speciallæge uddannelse er i lighed med alle andre nye speciallæge uddannelser er målstyret dvs. en række mål eller

Læs mere

Laparoskopi søjler - OUH. Sagsnr. 2143. A-krav (grundkonfiguration) Minimumsbetingelser, der skal opfyldes for at tilbuddet kan tages i betragtning

Laparoskopi søjler - OUH. Sagsnr. 2143. A-krav (grundkonfiguration) Minimumsbetingelser, der skal opfyldes for at tilbuddet kan tages i betragtning OP-stue 4 Side 1 af 8 Laparoskopi søjler - OUH Sagsnr. 2143 1 1.1 Klinisk anvendelsesområde Udstyret skal anvendes til uddannelse og certificering af studenter i dream team, introduktionslæger og hoveduddannelseslæger

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Alle nye speciallægeuddannelser er målstyret dvs. en række mål eller kompetencer skal opfyldes undervejs gennem uddannelsen. Til det formål

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011 Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft 6. juni 2011 Ved programledelsesmødet for hoved-halskræft den 13. maj 2011 blev en række opgaver uddelegeret. De kræftpakkeansvarlige overlæger

Læs mere

MÅL FOR SUNDHEDS- OG SYGEPLEJEN I OPERATIONSAFDELINGEN:

MÅL FOR SUNDHEDS- OG SYGEPLEJEN I OPERATIONSAFDELINGEN: MÅL FOR SUNDHEDS- OG SYGEPLEJEN I OPERATIONSAFDELINGEN: At den enkelte patient og pårørendes individuelle fysiske, psykiske, sociale og åndelige behov tilgodeses. Udføre grundlæggende og specifik sundheds-

Læs mere

Kompetencekort. Uddannelsessøgendes navn. Oversigt kompetencekort. Introduktionsuddannelsen :

Kompetencekort. Uddannelsessøgendes navn. Oversigt kompetencekort. Introduktionsuddannelsen : Kompetencekort Oversigt kompetencekort Introduktionsuddannelsen :. Hoftenær fraktur 2. Colles fraktur. Traumepatienten 4. Artroskopi. Distorsio genus 6. 60 graders evaluering 7. Rapport over patientforløb

Læs mere

1. Årlig revidering af Skabelon og Manual til udformning af kliniske retningslinjer

1. Årlig revidering af Skabelon og Manual til udformning af kliniske retningslinjer Referat: 19. januar 2012 7. Møde i Videnskabelig Råd Center for Kliniske Retningslinjer Dato. Den 19. januar kl. 11.00-15.00 Deltagere: Svend Sabroe, Preben Ulrich Pedersen, Mette Kildevæld Simonsen, Erik

Læs mere

Evaluering af projekt vedr. telemedicinsk udskrivningskonference mellem Ortopædkirurgisk afdeling O, Odense Universitetshospital og Fredericia Kommune

Evaluering af projekt vedr. telemedicinsk udskrivningskonference mellem Ortopædkirurgisk afdeling O, Odense Universitetshospital og Fredericia Kommune Evaluering af projekt vedr. telemedicinsk udskrivningskonference mellem Ortopædkirurgisk afdeling O, Odense Universitetshospital og Fredericia Kommune Marts 2009 1. Indledning Ortopædkirurgisk afdeling

Læs mere

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Astrid Petersen Ekstern survey Start dato: 04-01-2017 Slut dato: 04-01-2017 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion Klinikken

Læs mere

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Martin Poulsen Ekstern survey Start dato: 14-09-2016 Slut dato: 14-09-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Praksis

Læs mere

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA Team Mobbis +45 3325 5858 www.mobbis.com info@mobbis.com HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA 2.6. HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION AXIS KAMERAER Team Mobbis anbefaler AXIS som leverandør af

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Besvarelsen markeres med ok eller ia (ikke aktuelt). Hvis punktet ikke er opfyldt noteres problemets art kort.

Besvarelsen markeres med ok eller ia (ikke aktuelt). Hvis punktet ikke er opfyldt noteres problemets art kort. Risikovurdering i relation til ombygningsprocessen: En ugentlig gennemgang foretages af Sikkerhedsrepræsentanten på de områder hvor der er ombygning i gang ud fra følgende checkliste. Det er vigtigt at

Læs mere

Intelligent bolig uden besvær

Intelligent bolig uden besvær Energistyring Større komfort Større sikkerhed Helt enkelt Intelligent bolig uden besvær Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II 9.2 A Medicinsk behandling, herunder indførelse af nye lægemidler Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen Vurderinger af lægemidler i Kræftstyregruppen

Læs mere

Evaluering af kompetencerne kommunikator og samarbejder ved hjælp af mini-cex

Evaluering af kompetencerne kommunikator og samarbejder ved hjælp af mini-cex Evaluering af kompetencerne kommunikator og samarbejder ved hjælp af mini-cex Jesper Grau Eriksen, Dorit Simonsen, Lars Bastholt, Knut Aspegren, Claus Vinther, Kirsten Kruse, Troels Kodal Onkologisk Afdeling

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Somatik, Operationsstuer Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse COP Ny central operationsafdeling. Region Sjælland, Roskilde Sygehus, Køgevej 7-13, 4000

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Orientering om Velfærdsteknologi

Orientering om Velfærdsteknologi Orientering om Velfærdsteknologi Baggrund Udviklingen inden for både velfærdsteknologi, teknologi i al almindelighed og IT går stærkt på sundheds og omsorgsområdet. Center for Sundhed og Omsorg (CSO) har

Læs mere

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Susanne Holst Ravn Ekstern survey Start dato: 24-10-2016 Slut dato: 24-10-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION 140 981 002 930 Vers. 1.01 05-01-2017 INDHOLD 1 Introduktion... 4 2 Udpak DistriWin Service installationen... 4 3 Installer DistriWin Service...

Læs mere

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige forhold på en afdeling

Læs mere

0,1 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer

0,1 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer 0,1 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet et rullebord fra Standard Systemer.

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

Kursuskalender forår 2017

Kursuskalender forår 2017 Kursuskalender forår 2017 Fleksibel endoskopi 21. marts Basiskursus i udstyr til gastrointestinal videoendoskopi (Sjælland) 10. maj Basiskursus i udstyr til gastrointestinal videoendoskopi (Jylland) 7.

Læs mere

Introduktion til Mini-MTV et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj til kommunerne BIRGITTE BONNEVIE MTV I SUNDHEDSSTYRELSEN

Introduktion til Mini-MTV et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj til kommunerne BIRGITTE BONNEVIE MTV I SUNDHEDSSTYRELSEN Introduktion til Mini-MTV et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj til kommunerne BIRGITTE BONNEVIE MTV I SUNDHEDSSTYRELSEN Hvorfor Medicinsk Teknologivurdering (MTV) på sundhedsområdet? Bedre og bredere

Læs mere

Velfærdsteknologivurdering. Skærmbesøg i hjemmeplejen

Velfærdsteknologivurdering. Skærmbesøg i hjemmeplejen BALLERUP KOMMUNE 2017 Velfærdsteknologivurdering Skærmbesøg i hjemmeplejen Niels Kisku Velfærdsteknologi koordinator Center for Social og Sundhed 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål... 3 2. Hvad

Læs mere

Fik vi svar på vores spørgsmål? - Debat og erfaringsudveksling v/deltagere og Planlægningsgruppen

Fik vi svar på vores spørgsmål? - Debat og erfaringsudveksling v/deltagere og Planlægningsgruppen Fik vi svar på vores spørgsmål? - Debat og erfaringsudveksling v/deltagere og Planlægningsgruppen Temadag for hygiejnesygeplejersker den 4. marts 2015 Den dagkirurgiske patient Phønix Fremtidens hus for

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

0,1 vurdering af rullebord fra Standard Systemer

0,1 vurdering af rullebord fra Standard Systemer 0,1 vurdering af rullebord fra Standard Systemer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet et rullebord fra Standard Systemer. Vurderingen

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Gastrointestinal endoskopi Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling

Læs mere

Ergonomisk vurdering af nyt røntgenudstyr Radiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Nørrebro Gade

Ergonomisk vurdering af nyt røntgenudstyr Radiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Nørrebro Gade Ergonomisk vurdering af nyt røntgenudstyr Radiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Nørrebro Gade Udarbejdet af: Niels Peter Sørensen Arbejdsmiljøkonsulent Fysioterapeut Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Mette Fog Pedersen Ekstern survey Start dato: 30-03-2016 Slut dato: 30-03-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Samih Charabi Ekstern survey Start dato: 23-11-2015 Slut dato: 23-11-2015 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin. Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm

Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin. Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm Baggrund: Telemedicin er på vej ind i sundhedsvæsenet Regeringens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed IHI Open School www.ihi.org/patientsikkerhed PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed (1 time) Dette modul er en introduktion til emnet "menneskelige faktorer": Hvordan indarbejdes viden om menneskelig

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 DET ER BILLIGERE AT VISKE UD END AT FLYTTE MURE Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Materialesamling Indhold 1. Forslag til standardbrev til afdelingsledelser for den afdeling/afsnit, hvor der skal gås patientsikkerhedsrunde 2.

Læs mere

Installationsmanual IP-Kamera Integration

Installationsmanual IP-Kamera Integration IP-Kamera Integration Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring.

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Palle Ragn 1/6 Introduktion til casen Casen beskriver et forløb for implementering af et system for en af Stibo s kunder. Efter casen har

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

COMPUTER-ASSISTERET KIRURGI VED KNÆOPERATIONER

COMPUTER-ASSISTERET KIRURGI VED KNÆOPERATIONER COMPUTER-ASSISTERET KIRURGI VED KNÆOPERATIONER En medicinsk teknologivurdering sammenfatning 2007 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2007; 7 (7) Medicinsk Teknologivurdering Computer-assisteret

Læs mere

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Video som beslutningsstøtte

Video som beslutningsstøtte Video som beslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Fælles beslutningstagning en dialog mellem sundhedsprofessionelle og patienter.

Læs mere

EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa. Thomas Stadil Pinstrup Sundheds-IT chef

EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa. Thomas Stadil Pinstrup Sundheds-IT chef EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa Thomas Stadil Pinstrup Sundheds-IT chef Regionsrådet Region Midt 21.1.2009 Besluttede at fortsætte med Århus EPJ og indlede udrulning af den samlede EPJ på det

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU

Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU 1 Eksempler på effekter af nye behandlinger i jeres forskningsprojekter:

Læs mere

Arbejdsgange i Cetrea Surgical Ortopædkirurgien

Arbejdsgange i Cetrea Surgical Ortopædkirurgien Arbejdsgange i Cetrea Surgical Ortopædkirurgien Nedenstående arbejdsgangsaftaler er udarbejdet som vejledning og instruks for anvendelse af Cetrea Surgical, som planlægnings- og informationsværktøj til

Læs mere

Projekt Tab Ud. Midtvejsmåling. Konsolideret resultat

Projekt Tab Ud. Midtvejsmåling. Konsolideret resultat Projekt Tab Ud Midtvejsmåling Konsolideret resultat Hvem har svaret? Andet fagområde - uddybning socialt udsatte Akutteam Benyttes tablet til journalisering ude? Hvor ofte oplever du, at du må foretage

Læs mere

UDKAST Færdighedstræning for introduktionsuddannelsen for de fem kirurgiske specialer

UDKAST Færdighedstræning for introduktionsuddannelsen for de fem kirurgiske specialer UDKAST Færdighedstræning for introduktionsuddannelsen for de fem kirurgiske specialer Februar 2011 Indhold: 1. Formål 2. Baggrund 3. Aftale med Biomedicinsk Laboratorium, Syddansk Universitet 3.1 Biomedicinsk

Læs mere

APV-løsningsforslag til behandling på Lokal MEDudvalget (LMU) - 2015

APV-løsningsforslag til behandling på Lokal MEDudvalget (LMU) - 2015 APV-løsningsforslag til behandling på Lokal MEDudvalget (LMU) - Dato: 25. november Lokal MEDudvalg: Anæstesiologisk Afdeling HEV OBS. Intet fremsendt til LMU i fra ITA Herning, ITA Holstebro, SC Herning

Læs mere

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital Domæne 5: Økonomi Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital 1 Indhold 1. De to typer af økonomiske analyser 2. Sundhedsøkonomisk evaluering 1. De fire typer af sundhedsøkonomiske evalueringer

Læs mere

Standardisering af patientdata. Onsdag den 8. juni 2005

Standardisering af patientdata. Onsdag den 8. juni 2005 Standardisering af patientdata Onsdag den 8. juni 2005 ElektRA Den Elektroniske patientjournal i Ringkjøbing Amt G-EPJ baseret (version 1.8) 4. oktober 2004 Gynækologisk Afdeling 15. november 2004 Obstetrisk

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Generelle vilkår for Tilbudsafgivelse. Touchskærme til 72 arbejdsenheder i Sundhed og Omsorg

Generelle vilkår for Tilbudsafgivelse. Touchskærme til 72 arbejdsenheder i Sundhed og Omsorg Sundhed og Socialservice Generelle vilkår for Tilbudsafgivelse Touchskærme til 72 arbejdsenheder i Sundhed og Omsorg Udbud på touchskærme og pocket pc er til 72 arbejdsenheder i Sundhed og Omsorg Side

Læs mere

Hvidovre Hospital Gynækologisk Obstetrisk Afdeling 6.december Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi

Hvidovre Hospital Gynækologisk Obstetrisk Afdeling 6.december Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Hvidovre Hospital Gynækologisk Obstetrisk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

InfoGalleri i detaljer

InfoGalleri i detaljer InfoGalleri i detaljer InfoGalleri er et digitalt formidlingsværktøj, der hjælper dig til at kommunikere bedre med dine brugere ved brug af storskærme. Ved hjælp af vores brugervenlige redaktionsværktøj,

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Forebyggelse af ulykker og materielle skader ved afprøvning af systemet I_Site på Tulip Vejle Nord K Ø D I N D U S T R I E N

Forebyggelse af ulykker og materielle skader ved afprøvning af systemet I_Site på Tulip Vejle Nord K Ø D I N D U S T R I E N Forebyggelse af ulykker og materielle skader ved afprøvning af systemet I_Site på Tulip Vejle Nord K Ø D I N D U S T R I E N Indledning Med henblik på at forebygge ulykker og materielle skader i den interne

Læs mere

B-014 Styringsværktøj kvalitetsovervågning Trin 3

B-014 Styringsværktøj kvalitetsovervågning Trin 3 B-014 Styringsværktøj Trin 3 OBS: Arket indeholder kun de standarder hvor der er krav om kvalitetovervågning på trin 3 1.1.3 - Planlægning, drift og økonomi (3/5) Der foreligger dokumentation for, at ledelser

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Pladsbehov og indretning til svært overvægtige personer - en vejledning. Interviewrapport

Pladsbehov og indretning til svært overvægtige personer - en vejledning. Interviewrapport Pladsbehov og indretning til svært overvægtige personer - en vejledning Interviewrapport Den 18. november 2009 Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 Fællesønske... 4 Baggrund... 4 Kondensering og kategorisering...

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Køge Sygehus Ortopædkirurgisk 18.

Læs mere

Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer

Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer Den 19. november 2009 Henriette Vind Thaysen Klinisk sygeplejespecialist cand scient. san., ph.d.-studerende Definition Evidensbaseret medicin Samvittighedsfuld,

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg ålborg kirurgisk afdeling A 28.

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Spørgsmål / Svar 1 33 pr. 3. maj 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 56-091017

Spørgsmål / Svar 1 33 pr. 3. maj 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 56-091017 / Svar 1 33 pr. 3. maj 2011 vedr. EU-udbud nr. nr. 2011/S 56-091017 Stapler, ligeringsclips, trocar, veress kanyle og præparat opsamlingsposer til minimal invasiv kirurgi. 1: Kan det passe, at det ikke

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Organkirurgisk afdeling 29.november

Læs mere

1. halvår 2011. 1. halvår 2011

1. halvår 2011. 1. halvår 2011 1. halvår 2011 1. halvår 2011 Praktiske informationer Sådan tilmelder du dig Tilmelding til kurserne kan kun ske ét sted: Det er via vores hjemmeside www.olympus.dk/academy Tilmelding foregår under det

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Video som beslutningsstøtte

Video som beslutningsstøtte Video som beslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Fælles beslutningstagning en dialog mellem sundhedsprofessionelle og patienter.

Læs mere

REFWORKS vejledning til Nationale Kliniske Retningslinjer Fagkonsulentens version (december 2013)

REFWORKS vejledning til Nationale Kliniske Retningslinjer Fagkonsulentens version (december 2013) REFWORKS vejledning til Nationale Kliniske Retningslinjer Fagkonsulentens version (december 2013) 2013 Indholdsfortegnelse 1. Refworks og Nationale Kliniske Retningslinjer... 3 2. Log ind i RefWorks...

Læs mere

Spørgsmål og svar. Udbud på levering af inkontinenshjælpemidler

Spørgsmål og svar. Udbud på levering af inkontinenshjælpemidler Spørgsmål og svar Udbud på levering af inkontinenshjælpemidler Spørgsmål 1: Kommunen efterspørger i udbuddet (s.10) et underskrevet Bilag 4 vedr. beskyttelse på arbejdspladsen m.m. vi kan imidlertid ikke

Læs mere