har dog symptomer i liggende stilling eller ved foroverbøjning eller har refluks ved anstrengelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "har dog symptomer i liggende stilling eller ved foroverbøjning eller har refluks ved anstrengelse."

Transkript

1 Reflukssygdommen Mikael Støckel Overlæge dr. med. Gastroenheden, Kirurgisk sektion Herlev Hospital Baggrund Reflukssygdommen betegner de symptomer og komplikationer som er relateret til refluks af ventrikelindhold til spiserør, mundhule og luftveje. Reflukssygdommen og dens følger optræder med stor hyppighed. Epidemiologiske estimater af prævalensen baseres primært på de typiske symptomer haisbrand (eng.: heartburn) og regurgitation. I den Vestlige verden er prævalensen 10-20% i Asien mindre. Det er vigtigt at erkende at lidelsen optræder med meget vekslende sværhedsgrader, fra lette tilfælde uden særligt behandlingsbehov, til svære, vanskeligt traktable tilfælde med udtalte symptomer medførende store arbejdsmæssige og sociale problemer. Samlet set medfører reflukssygdommen derfor en betydelig sygelighed og livskvalitetsforringelse hos et stort antal patienter. Refluksmekanismen Den nedre oesophagussphincter udgør den centrale del af refluksbarieren. Refluks skyldes dysfunktion af denne sphincter, og refluks indtræder når trykket i den nedre sphincter falder. Den hyppigste dysfunktion forekommer især efter måltider hvor der optræder forbigående relaksationer af nedre sphincter. Sphincters funktion kan kompromitteres yderligere i tilfælde med hiatushernie, men der er ikke sammenfald mellem hiatushernie og refluks. Hos en stor gruppe patienter findes hiatushernie som tilfældigt fund. En række andre forhold kan udløse eller påvirke reflukssygdommen: forsinket ventrikeltømning medfører ophobning af ventrikelindhold hvilket vil øge muligheden for refluks. Nedsat spytsekretion vil medføre nedsat evne til hurtig neutralisering af refluksat, og dysmotilitet i spiserøret kan medføre langsommere clearing af spiserøret efter reflukstilfælde. Symptomer Klinisk betydende halsbrand (heartburn) optræder hos ca. 6% af befolkningen og er sammen med regurgitation som optræder hos ca. 15% de dominerende typiske symptomer ved sygdommen. Det er karakteristisk at disse symptomer optræder efter måltider. En stor gruppe reflukspatienter

2 har dog symptomer i liggende stilling eller ved foroverbøjning eller har refluks ved anstrengelse. Anginalignende brystsmerter kan være debutsymptom, men man må først adskille kardielle brystsmerter fra non-kardielle før symptomet tilskrives refluks. Derfor: ved anginalignende brystsmerter skal hjertelidelse først udelukkes. Dysfagi kan forekomme ved ukompliceret refluks, men symptomet indebærer nødvendigheden af en fremrykket udredning for at afsløre en underliggende mulig stenose, malignitet eller motilitetslidelse. Refluks kan være en potentiel årsag til ekstraoesophageale symptomer som kronisk hoste, astmalignede symptomer, kronisk laryngitis, og recidiverende pneumonier. Særlig omhyggelig udredning af disse patienter er nødvendig så årsagssammenhæng kan kortlægges og rette behandling tilbydes. Alarmsymptomer som dysfagi, vægttab eller blødning indicerer henvisning til fremskyndet gastroskopi og evt. yderligere udredning. Atypiske symptomer som epigastrielle smerter, kvalme, oppustethed og bøvsen samt tandproblemer indikerer ikke med sikkerhed reflukssygdommen, da der er betydeligt overlap med andre lidelser. Diagnose af reflukssygdommen Symptomanalyse: En nøje gennemgang af patientens symptomer er det vigtigste redskab i håndteringen af patienter med reflukssygdommen. Hovedsymptomerne halsbrand og regurgitation er så karakteristiske at reflukssygdommen sandsynligvis er til stede hvis disse symptomer optræder to eller flere gange ugentligt. PPI-test: Tyder symptomanalysen på reflukssygdommen øges den diagnostiske sikkerhed ved at udføre en PPI-test, hvor en PPI gives i høj dosering i en kort periode under monitorering af symptomer før, under og efter prøvebehandlingen. Gastroskopi: 2/3 af reflukspatienter har ingen oesophagitforandringer hvilket begrænser den diagnostiske værdi af gastroskopi. Fund af oesophagitis bekræfter diagnosen mens fravær af oesophagitis ikke udelukker reflukssygdommen. Det er yderligere vigtigt at fastslå, at fravær af oesophagitis intet indikerer om sværhedsgraden af patienternes symptomer, da hele spektret fra lette til de sværeste symptomer kan findes uanset tilstedeværelsen af oesophagitis eller ej. Gastroskopi har derfor ingen diagnostisk rolle ved klinisk typisk refluks. Men gastroskopi anbefales ved alarmsymptomer, ved usikker klinik og præoperativt før en refluksoperation. Kontrolgastroskopi er ikke indiceret med mindre der ved en tidligere

3 gastroskopi er fundet Barrett s oesophagus (se nedenfor) eller der indtræder ændringer i det kliniske billede. Esophagus manometri: Ved oesophagus manometri kortlægges motilitetsforhold i spiserøret samt trykforhold i nedre oesophagussphincter. Undersøgelsen anvendes udelukkende i den præoperative vurdering og spiller ingen rolle i diagnosen af refluks. 24-timers ph undersøgelse: anvendes præoperativt før refluksoperation og i tilfælde med usikker klinik. Denne undersøgelse er den eneste test som kan vise den tidsmæssige sammenhæng mellem refluksepisoder og symptomer. Ved at have et ekstra målepunkt højt i oesophagus kan man sandsynliggøre høj refluks med mikroaspiration hos patienter med ekstraoesophageale symptomer. Behandling af reflukssygdommen Livsstilsændringer: rekommanderes hyppigt til trods for svag evidens for deres effekt. Tages den negative påvirkning af livskvaliteten, som de samlede livsstilsændringer påfører patienten, i betragtning, er det vigtigt at rådgive om livsstilsændringer på områder, hvor evidens er tilstede eller hvor en livsstilsændring findes rimelig i forhold til patientens hidtidige livsstil eller generelle helbred. Hævet hovedgærde: og ingen fødeindtagelse 2-3 timer før sengetid anbefales hos en undergruppe som klart beskriver stillingsrelateret refluks og natlig refluks. Kan forsøges hos andre da randomiserede undersøgelser har vist bedring af symptomer og oesophagus ph-værdier efter hævet hovedgærde. Vægttab: anbefales hos overvægtige patienter (BMI >25), og patienter med nylig vægtstigning. Kaffe, chokolade, pebermynte, øl, alkohol, fed eller krydret mad: skal ikke frarådes rutinemæssigt da der ikke er påvist klinisk effekt af standset indtag. Patientens angivelse af evt. forværrende faktorer anvendes i denne rådgivning. Tobak: nedsætter trykket i den nedre oesophagussphincter, men klinisk effekt af tobaksophør hos reflukspatienter er ikke vist. Medicinsk behandling: Hovedprincippet i den mest effektive medicinske behandling af reflukssygdom er en reduktion af ventriklens syreproduktion, så det intragastriske ph er >4, specielt på tidspunkter hvor symptomgivende refluks optræder. Behandlingen ændrer hverken tendensen til refluks som fortsat vil optræde, men med ikke-surt refluksat, eller forløbet af

4 reflukssygdommen som udviser stor recidivtendens hvis den medicinske behandling afsluttes. De medicinske behandlingsmuligheder inkluderer antacida, histaminreceptorantagonister (H2RA) og proton-pumpe hæmmere (PPI). Der er ingen indikation for andre typer behandling f.eks. prokinetica med mindre der påvises gastroparese. Antacida: kan kun stå alene i behandlingen af de letteste forløb, men kan anvendes som supplement til anden behandling. Effekten af antacida indtræder næsten øjeblikkeligt men er af kort varighed. H2RA: har en terapeutisk gevinst som ligger mellem antacida og PPI, kun lidt over antacida og betydeligt under PPI. H2RA kan forsøges som vedligeholdelsesbehandling i lettere tilfælde især hvis man ved at der ikke er erosiv oesophagitis. Kan forsøges som bedtime -supplement til dagtids PPI behandling hos patienter som også har påvist natlig refluks. Man skal være forberedt på at effekten er betydeligt under effekten af PPI og at en tendens til aftagende effekt af H2RA kan optræde efter ugers behandling. PPI: har en terapeutisk effekt med ophelingsrater og recidivrater der er langt højere end anden behandling. Effekten er udtalt dosisrelateret, og der findes ydermere en patientgruppe hvor intragastrisk ph ikke kan bringes over 4 ved anvendelse af standarddoser. Det er vigtigt at erkende eksistensen af denne patientgruppe, og i øvrigt erkende at der findes alle sværhedsgrader af reflukssygdommen. Individualisering af behandlingen er derfor nødvendig. Princippet ved behandlingsstart er at begynde med 1 daglig PPI dosis der gives før dagens første måltid i 8 uger. Hos patienter med kun delvis effekt kan justeres på både dosis og tidspunkt for medicingivning. Generelt vil en dosisøgning eller skift til anden PPI hæve den terapeutiske effekt, selv om der ikke er påvist signifikant forskel i effektiviteten af forskellige PPI. Efter 8 ugers behandling standses behandlingen hos de patienter hvor der ikke er påvist komplikationer som f.eks. peptisk striktur, erosiv oesophagitis og Barrett s oesophagus. Langtids vedligeholdelsesbehandling gives til patienter med komplikationer og recidiv efter 8 ugers behandlingen. Det tilstræbes at give lavest mulige effektive dosis. En stor gruppe patienter kan nøjes med intermitterende PPI behandling (on-demand behandling). PPI non-responders bør viderehenvises til vurdering. Kirurgisk behandling: Operativ behandling for reflukssygdommen har efter introduktionen af laparoskopisk anti-refluks kirurgi været et almindeligt udført indgreb centraliseret på få afdelinger i Danmark. Indgrebet er på ekspertcentre ledsaget af meget lav postoperativ morbiditet, kort indlæggelsestid, hurtig rekonvalescens og en høj succesrate. Ved en operation kan man opnå permanent ophør af refluks af såvel mavesyre som galde og pancreassaft. Den stigende incidens af

5 adenocarcinomer i cardia og distale oesophagus, som er stærkt relateret til kronisk refluks, har været medvirkende til en øget operationsaktivitet. Operationen udføres laparoskopisk i generel anæstesi efter omhyggelig patientudvælgelse efter præoperativ 24 timers ph undersøgelse, oesophagus manometri og øvre endoskopi. Der skal påvises abnorm refluks og normal peristaltik i spiserøret. Den øvre del af ventriklen og nedre del af oesophagus mobiliseres, og herved fjernes et eventuelt hiatus hernie. Hiatus oesophagi mindskes ved suturering (cruraplastik), og endelig foldes fundus ventriculi og sutureres omkring nedre del af oesophagus så der dannes en ca. 1,5 cm bred fundusmanchet (fundoplastik). Indlæggelsestiden er 1 døgn, rekonvalescenstid ca. 2 uger. Hvem skal vurderes til operation: Kirurgisk behandling overvejes hos patienter med inkomplet effekt af den medicinske behandling med persisterende symptomer som kan dokumenteres at være forårsaget af refluks, et patientønske om kirurgi frem for livslang medicinsk behandling, behandlingsrefraktær oesophagitis, komplikationer til refluks som peptisk striktur og Barrett, regurgitation af store volumina som primære symptom, stort hiatus hernie, luftvejsproblemer som omhyggelig forundersøgelse indikerer skyldes refluks, samt patienter med symptomer forårsaget af ikkesur refluks (dokumenteret ved impedansmåling i spiserøret) Hvem skal ikke opereres: Patienter med reflukslignende symptomer, kvalme, opkastninger og epigastrielle smerter som er PPI refraktære bør almindeligvis ikke tilbydes fundoplikation da denne sandsynligvis ikke vil have effekt. Effekt af fundoplikation: Bedste respons på kirurgisk behandling ses hos patienter med typiske symptomer på halsbrand og regurgitation med god effekt af PPI og hvor 24 timers ph viser refluksepisoder med god symptomkorrelation. Fire randomiserede studier viste signifikant forbedring i refluksspecifik QOL efter kirurgi sammenholdt med medicinsk behandling. Halsbrand, refluks og oppustethed bedredes mere efter kirurgi end medicinsk behandling, men hos en lille gruppe af de opererede sås blivende dysfagi. Efter langtidsopfølgning af patienter randomiseret til enten operation eller medicinsk behandling ses en højere remission hos opererede efter år, men en høj andel af de opererede anvendte medicinsk behandling. Endoskopisk behandling: En lang række endoskopiske (via gastroskopi) behandlinger har været afprøvet de senere år, men er senere trukket tilbage på grund af manglende effekt eller alvorlige komplikationer. En aktuel metode med laparoskopisk implantation af en halskæde bestående af titanium-stykker med en magnetisk kerne der lægges omkring nedre oesophagus sphincter område, har vist effekt i et materiale på 100 patienter og er herefter godkendt i USA af FDA. Metoden viste sig i et

6 begrænset og velselekteret materiale at have en blivende positiv effekt og færre bivirkninger end traditionel laparoskopisk, men teknikken er fortsat ny, og yderligere validering må foretages. Anden kirurgi: en stigende andel af befolkningen lider af fedmesygdommen, og bariatrisk kirurgi er blevet meget hyppigere end reflukskirurgi. Refluks er hyppigere hos fedmepatienter end hos normalvægtige. Opgørelser over resultaterne af bariatrisk kirurgi viser at gastrisk bypass har eklatant positiv effekt også på reflukssymptomer hos fedmepatienter. Fedmepatienter med svær reflukssygdom skal derfor vurderes og evt. tilbydes gastrisk bypass.

REFERENCEPROGRAM. for hysterektomi på benign indikation

REFERENCEPROGRAM. for hysterektomi på benign indikation REFERENCEPROGRAM for hysterektomi på benign indikation 2006 Sekretariatet for Referenceprogrammer SfR REFERENCEPROGRAM for hysterektomi på benign indikation Opdateret version marts 2006 Referenceprogram

Læs mere

Diabetes og potensproblemer

Diabetes og potensproblemer e-mergency 03069 Diabetes og potensproblemer DIABETESFORENINGEN w w w. d i a b e t e s. d k Materialet er sponseret af: Spørg om forsikring Tlf. 70-112020 DIABETESFORENINGEN Diabetes og potensproblemer

Læs mere

SVAL II 1.1. Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning

SVAL II 1.1. Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning O SVAL II Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning Af Stud.med. Rasmus Broby Johansen Vejleder Overlæge, Ph.D. Karen-Lise Welling Maj

Læs mere

GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE

GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE 2005 Genstandsgrænser for voksne Genstandsgrænser for voksne Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 Kbh. S URL: http://www.sst.dk/ Emneord: Alkohol, genstandsgrænser Elektronisk

Læs mere

Diagnostik og behandling af kronisk pankreatit

Diagnostik og behandling af kronisk pankreatit Diagnostik og behandling af kronisk pankreatit Forfattere og korrespondance Asbjørn Mohr Drewes (tovholder) Jens Brøndum Frøkjær Majken Thyregod Jørgensen Filip Knop Michael Bau Mortensen Ove Schaffalitzky

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HÅNDLEDSNÆRE BRUD (DISTAL RADIUSFRAKTUR)

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HÅNDLEDSNÆRE BRUD (DISTAL RADIUSFRAKTUR) NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HÅNDLEDSNÆRE BRUD (DISTAL RADIUSFRAKTUR) 2014 Titel National klinisk retningslinje for behandling af distale radiusfrakturer Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen

Læs mere

CANNABIS OG SUNDHED EN RAPPORT FRA VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE KRISTIANIAGADE 12 VFF@DADL.DK WWW.VIDENSRAAD.DK PETER LANGE MADS UFFE PEDERSEN

CANNABIS OG SUNDHED EN RAPPORT FRA VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE KRISTIANIAGADE 12 VFF@DADL.DK WWW.VIDENSRAAD.DK PETER LANGE MADS UFFE PEDERSEN EN RAPPORT FRA VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE KRISTIANIAGADE 12 2100 KØBENHAVN Ø VFF@DADL.DK WWW.VIDENSRAAD.DK CANNABIS OG SUNDHED AF MERETE NORDENTOFT PETER EGE DAVID ERRITZØE CARSTEN HJORTHØJ PETER LANGE

Læs mere

Cancer Mammae. Af Niels Kroman dr. med., Claus Kamby, dr. med., Gosia Tuxen, ph.d. og Henrik L. Flyger, ph.d.

Cancer Mammae. Af Niels Kroman dr. med., Claus Kamby, dr. med., Gosia Tuxen, ph.d. og Henrik L. Flyger, ph.d. Cancer Mammae Af Niels Kroman dr. med., Claus Kamby, dr. med., Gosia Tuxen, ph.d. og Henrik L. Flyger, ph.d. Af: Niels Kroman, dr. med. Claus Kamby, dr. med. Gosia Tuxen, ph.d. Henrik L. Flyger, ph.d.

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for Hoved og Halskræft

februar 2015 opfølgningsprogram for Hoved og Halskræft februar 2015 opfølgningsprogram for Hoved og Halskræft Opfølgningsprogram for hoved- og halskræft Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er angstlidelser? 04 Hvorfor får nogle angstlidelser? 06 Hvad sker der

Læs mere

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-42 EXE.1876

Læs mere

Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12

Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12 Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12 Overlæge dr. med. Mads R. Buhl Hepatitis B og C spørgsmål & lægernes svar 2010-12 HEPATITIS B OG C - SPØRGSMÅL & LÆGERNES SVAR 3. udgave 2010 Overlæge

Læs mere

IMPINGEMENTSYNDROM/ ROTATOR CUFF-SYNDROM OG TRAUMATISK ROTATOR CUFF-RUPTUR DEL 2: FAGLIGE VISITATIONSRETNINGSLINJER

IMPINGEMENTSYNDROM/ ROTATOR CUFF-SYNDROM OG TRAUMATISK ROTATOR CUFF-RUPTUR DEL 2: FAGLIGE VISITATIONSRETNINGSLINJER IMPINGEMENTSYNDROM/ ROTATOR CUFF-SYNDROM OG TRAUMATISK ROTATOR CUFF-RUPTUR DEL 2: FAGLIGE VISITATIONSRETNINGSLINJER 2011 Impingementsyndrom/rotator cuff-syndrom og traumatisk rotator cuff-ruptur Sundhedsstyrelsen

Læs mere

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER DANSK HOVEDPINE SELSKAB R E FERENCEPROGRAM DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF HOVEDPINESYGDOMME OG ANSIGTSSMERTER DA NSK HOVEDPINE SELSKAB 2010 1 Diagnose og organisering Oversigt over de vigtigste typer hovedpine

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab. www.cardio.dk. Hjerteinsufficiens. DCS vejledning 2007. Nr. 3

Dansk Cardiologisk Selskab. www.cardio.dk. Hjerteinsufficiens. DCS vejledning 2007. Nr. 3 Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk Hjerteinsufficiens DCS vejledning 2007. Nr. 3 Hjerteinsufficiens DCS vejledning 2007. Nr.3 Udgivet august 2007 af : Dansk Cardiologisk Selskab Hauser Plads 10 1127

Læs mere

DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG

DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF GENERALISEREDE SMERTER I BEVÆGEAPPARATET Indholdsfortegnelse DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALDERSBETINGET GRÅ STÆR

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALDERSBETINGET GRÅ STÆR NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALDERSBETINGET GRÅ STÆR 2013 National klinisk retningslinje for behandling af aldersbetinget grå stær Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres

Læs mere

udredning for trombofili

udredning for trombofili UDREDNING FOR TROMBOFILI RETNINGSLINJE 2013 Retningslinje om udredning for trombofili Udarbejdet af Dansk Selskab for Trombose og Hæmostases arbejdsgruppe for trombofili Arbejdsgruppens kommissorium er

Læs mere

IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅET RODPÅVIRKNING I NAKKEN

IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅET RODPÅVIRKNING I NAKKEN NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR IKKE-KIRURGISK BEHANDLING AF NYOPSTÅET RODPÅVIRKNING I NAKKEN MED UDSTRÅLENDE SYMPTOMER TIL ARMEN (CERVIKAL RADIKULOPATI) 2015 Titel: National Klinisk Retningslinje for

Læs mere

National klinisk retningslinje for. udredning og behandling/ rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet

National klinisk retningslinje for. udredning og behandling/ rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet National klinisk retningslinje for udredning og behandling/ rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet 2015 National klinisk retningslinje for udredning og behandling/rehabilitering

Læs mere

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder At leve med hiv en bog til patienter og pårørende Malet af Henning Sællænder Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formålet med denne bog 3 Kursus for nykonstaterede 4 hiv-smittede Evaluering fra 25 hiv-smittede,

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer

februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer Opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDVALGTE SUNDHEDSFAGLIGE INDSATSER VED REHABILITERING TIL PATIENTER MED TYPE 2 DIABETES

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDVALGTE SUNDHEDSFAGLIGE INDSATSER VED REHABILITERING TIL PATIENTER MED TYPE 2 DIABETES NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDVALGTE SUNDHEDSFAGLIGE INDSATSER VED REHABILITERING TIL PATIENTER MED TYPE 2 DIABETES 2015 Titel National klinisk retningslinje for udvalgte sundhedsfaglige indsatser

Læs mere

Autosomal dominant polycystisk nyresygdom (ADPKD) forekomst og klinik

Autosomal dominant polycystisk nyresygdom (ADPKD) forekomst og klinik 1 Autosomal dominant polycystisk nyresygdom 6.6.2012 Af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Nefrologisk Selskab Indhold Arbejdsgruppens medlemmer Arbejdsgruppens kommissorium Autosomal dominant polycystisk

Læs mere

Type 2-diabetes i almen praksis

Type 2-diabetes i almen praksis Klinisk vejledning Type 2-diabetes i almen praksis En evidensbaseret vejledning Dansk selskab for almen medicin - 2004 Type 2-diabetes i almen praksis En evidensbaseret vejledning (2004) Denne vejledning

Læs mere

Høringsudkast 11. august 2011

Høringsudkast 11. august 2011 Høringsudkast 11. august 2011 Flere og flere danskere får diagnosticeret en livstruende sygdom og lever længere tid med en livstruende sygdom. Dette er en følge af forbedret diagnostik og behandling.

Læs mere

Familiær Adenomatøs Polypose (FAP)

Familiær Adenomatøs Polypose (FAP) April 2012 Gastroenheden - Polyposeregistret Hvidovre Hospital Hvidovre Hospital Polyposeregistret/Danish Colorectal Cancer Group Familiær Adenomatøs Polypose (FAP) Vejledende retningslinier for diagnose,

Læs mere

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk. Highlights af Professor, overlæge, dr.med.

MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER. læs inde i bladet. www.laegemagasinet.dk. Highlights af Professor, overlæge, dr.med. www.laegemagasinet.dk MAGASINET MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 4 september 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 læs inde i bladet Highlights af Professor, overlæge,

Læs mere

Indikationsændringer ved meraktivitet

Indikationsændringer ved meraktivitet Indikationsændringer ved meraktivitet Undersøgelse af 1,5 milliard kr. puljen Jakob Kjellberg Louise Herbild Anders Rud Svenning Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2008.04 Dansk Sundhedsinstitut Dansk

Læs mere

Neuropati og diabetes

Neuropati og diabetes Neuropati og diabetes Vejledning om diabetisk nervesygdom DIABETESFORENINGEN Neuropati og diabetes Diabetesforeningen, 2007 1. oplag, februar 2007 :: 8.000 stk. Udgivet af Diabetesforeningen Rytterkasernen

Læs mere