Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING"

Transkript

1 Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING

2 Akademiuddannelse i sundhedspraksis Erhvervsakademi MidtVest, Herning Side 2 Akademiuddannelse i sundhedspraksis Erhvervsakademi MidtVest, Herning 14/ November 2014 Publikationen er offentliggjort elektronisk på

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indstilling... 4 Begrundelse for indstilling... 4 Akkrediteringspanelet... 4 Grundoplysninger... 5 Uddannelsens mål for læringsudbytte... 5 Uddannelsens struktur... 6 Kriterium II: Videngrundlag... 7 Kriterium IV: Tilrettelæggelse og gennemførelse Kriterium V: Intern kvalitetssikring og -udvikling Om akkrediteringen Sagsbehandling Dokumentation samlet oversigt Akademiuddannelse i sundhedspraksis Erhvervsakademi MidtVest, Herning Side 3

4 Indstilling Danmarks Akkrediteringsinstitution (AI) indstiller Erhvervsakademi Midt-Vests ansøgning om akkreditering af nyt udbud af akademiuddannelsen i sundhedspraksis til: Begrundelse for indstilling Positiv akkreditering Da der er tale om et nyt udbud af en erhvervsrettet videregående uddannelse, sker indstillingen på baggrund af en vurdering af kriterium 2, 4 og 5 jf. Vejledning til uddannelsesakkreditering. Nye uddannelser og udbud, afsnit og bilag 1. Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet vil blive tilknyttet et relevant fagligt miljø, hvor underviserne samlet set lever op til de krav til kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelsen. Panelet vurderer, at udbuddet vil blive baseret på ny viden om centrale tendenser fra de beskæftigelsesområder, som udbuddet retter sig mod, gennem undervisernes kontakt til praksis og netværk inden for det sundhedsfaglige område. Endvidere vurderer panelet, at udbuddet vil blive baseret på ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde og relevante forskningsfelter. Udbuddet tilføres ny viden gennem undervisernes deltagelse i Socialstyrelsens udviklingsprojekt Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem og undervisernes vidennetværk. Desuden vurderer panelet, at de studerende vil få kontakt til det faglige miljø og videngrundlaget gennem inddragelse i aktiviteter som fx studiebesøg og anvendelse af gæsteundervisere på udbuddet. Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet vil blive tilrettelagt, så de studerende kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for den normerede studietid og med en samlet arbejdsbelastning svarende til uddannelsens omfang på 60 ECTS-point. Endvidere vurderer panelet, at undervisningen på udbuddet vil være pædagogisk kvalificeret, og at undervisnings- og arbejdsformer understøtter, at det er muligt for de studerende at nå uddannelsens mål for læringsudbytte. Akkrediteringspanelet vurderer, at information om udbuddets kvalitet løbende vil blive indsamlet og anvendt. Institutionen har redegjort for, at udbuddet vil være omfattet af Erhvervsakademi Midt-Vests kvalitetssikringssystem og følger de fastlagte procedurer for systematisk og løbende evaluering. Der vil blive gennemført periodiske evalueringer af det samlede udbud, hvor eksterne interessenter og aftagere vil blive inddraget gennem den nedsatte ERFA-gruppe. Endelig vurderer panelet, at de fysiske faciliteter og materielle ressourcer løbende vil blive sikret, så det er muligt at gennemføre uddannelsen med en tilstrækkelig høj kvalitet. Akkrediteringspanelet Denne rapport er udarbejdet af AI i samarbejde med et akkrediteringspanel, som er nedsat til lejligheden. Panelet er sammensat, så medlemmerne har indgående viden om uddannelsens fagområder, uddannelsestilrettelæggelse og -gennemførelse og forholdene på arbejdsmarkedet. Panelet består af: Patricia de Lipthay Behrend,, afdelingsleder af HEC Care på Helene Elsass Center. Patricia de Lipthay Behrend er Master i ledelse og organisationsudvikling, tidligere lektor i fysioterapi og tidligere projektleder for Professionshøjskolen Metropols del af forskningsprojektet Technucation med ansvar for udvikling og afprøvning af en Living Lab-metodologi med henblik på at teste et nyt læringsredskab i teknologiforståelse til professionsuddannelserne. Kim Pedersen, cand.mag., koordinator og underviser på akademiuddannelsen i sundhedspraksis på KEA Københavns Erhvervsakademi. Kim Pedersen er fagkoordinator for sundhedsområdet med ansvar for det faglige indhold på modulerne, som udbydes inden for sundhedsområdet. Han er tidligere chefkonsulent hos konsulentfirmaet ARGO og videnskabelig medarbejder på Institut for Pædagogisk Sociologi på Danmarks Pædagogiske Universitet. Akademiuddannelse i sundhedspraksis Erhvervsakademi MidtVest, Herning Side 4

5 Maria Wiisbye, bioanalytiker og studerende på den sundhedsfaglige diplomuddannelse på Professionshøjskolen Metropol. Akkrediteringspanelet har været i høring hos institutionen, som har haft mulighed for at gøre indsigelse, hvis der var tvivl om et panelmedlems habilitet. Alle panelmedlemmerne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Grundoplysninger Udbudssted Uddannelsen vil blive udbudt på Gl. Landevej 2, 7400 Herning og Gullestrupvej 10-12, 7400 Herning. Sprog Undervisningen vil foregå på dansk. Hovedområde Uddannelsen hører under hovedområdet sundhed. Forventet optag 35 studerende ved første optag. Uddannelsens mål for læringsudbytte Akademiuddannelsen i sundhedspraksis er en erhvervsrettet videregående uddannelse og er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser (akademiuddannelser), BEK nr. 776 af De institutioner, der udbyder uddannelsen, udarbejder i fællesskab en studieordning. Mål for læringsudbytte fremgår af den nationale studieordning for akademiuddannelsen i sundhedspraksis ( ): Viden og forståelse Dimittenden skal have udviklingsbaseret viden om og forståelse for det praksisnære arbejde i social- og sundhedssektoren Dimittenden skal have udviklingsbaseret viden om og forståelse for erhvervets og fagområdets praksis og centralt anvendt teori og metode Færdigheder Dimittenden skal kunne anvende centrale metoder og teorier i relation til at arbejde kvalitets- og udviklingsorienteret i forhold til praksisnære problemstillinger inden for social- og sundhedsvæsenet i en forståelse for områdets samfundsmæssige placering og forankring Dimittenden skal kunne beskrive, vurdere og bearbejde praksisrelaterede problemstillinger med fokus på at dokumentere og prioritere handlemuligheder på et systematisk, analytisk grundlag med inddragelse af centrale teoretiske perspektiver samt på baggrund af disse opstille og vælge løsningsmuligheder Dimittenden skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere Kompetencer Dimittenden skal kunne håndtere udviklingssituationer inden for det praksisnære arbejde i social- og sundhedssektoren Dimittenden skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang Dimittenden skal kunne udvikle egen praksis i forhold til at arbejde i social- og sundhedsvæsenet og handle med udgangspunkt i borgerens situation, muligheder og behov. Akademiuddannelse i sundhedspraksis Erhvervsakademi MidtVest, Herning Side 5

6 (Studieordning, s. 5-6). Uddannelsens struktur Udbuddet følger den nationalt fastlagte studieordning for akademiuddannelsen i sundhedspraksis ( ). Udbuddets aktivitetstyper Erhvervsakademi MidtVest har redegjort for, at den planlagte aktivitet på uddannelsen vil fordele sig på denne måde: Akademiuddannelse i sundhedspraksis Erhvervsakademi MidtVest, Herning Side 6

7 Kriterium II: Videngrundlag Uddannelsen er baseret på det videngrundlag, som følger af reglerne for uddannelsen. Uddybning: uddannelsen er tilknyttet et relevant fagligt miljø, hvor underviserne samlet set lever op til de krav til kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelsen, uddannelsen er baseret på ny viden og tilrettelægges af undervisere, der deltager i eller har aktiv kontakt med relevante forsknings- eller udviklingsmiljøer, de studerende har kontakt til det relevante videngrundlag, fx gennem inddragelse i aktiviteter relateret hertil. Vurdering Kriteriet er opfyldt tilfredsstillende. Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet vil blive tilknyttet et relevant fagligt miljø, hvor underviserne samlet set lever op til de krav til kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelsen. Panelet vurderer, at udbuddet vil blive baseret på ny viden om centrale tendenser fra de beskæftigelsesområder, som udbuddet retter sig mod, gennem undervisernes kontakt til praksis og netværk inden for det sundhedsfaglige felt. Endvidere vurderer panelet, at udbuddet vil blive baseret på ny viden om forsøgs- og udviklingsarbejde samt aktuelle resultater fra relevante forskningsfelter. Udbuddet vil blive tilført ny viden gennem undervisernes vidennetværk og deltagelse i udviklingsprojektet Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem (Socialstyrelsen). Endelig vurderer panelet, at de studerende vil få kontakt til det faglige miljø og videngrundlaget gennem inddragelse i aktiviteter som fx studiebesøg og anvendelse af gæsteundervisere på udbuddet. Uddybning af vurderingen Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af følgende forhold: Bliver udbuddet tilknyttet et relevant fagligt miljø? Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet vil blive tilknyttet et relevant fagligt miljø, hvor underviserne samlet set lever op til de krav til kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelsen. Institutionen har redegjort for, at fem undervisere fra Social & SundhedsSkolen, Herning og tre undervisere fra Erhvervsakademi Midt-Vest vil varetage undervisningen på udbuddet. Det fremgår af cv erne, at underviserne fra Social & SundhedsSkolen, Herning har videregående sundhedsfaglige uddannelser som ergoterapeut, sygeplejerske og cand.cur. Undervisergruppen har stor praksiserfaring, fx inden for sygehusområdet, genoptræning, hjælpemiddelformidling og psykiatrien. Underviserne fra Erhvervsakademi Midt-Vest har uddannelser på kandidatniveau og har kompetencer inden for kommunikation, ledelse og innovation (bilag, s. 57 ff., cv er). Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet vil blive baseret på ny viden om centrale tendenser fra de beskæftigelsesområder, som udbuddet retter sig mod. Panelet vurderer, at underviserne har kontakt til praksis og deltager i vidennetværk, som er relevante for sundhedspraksis som fagligt felt. Underviserne følger udviklingen inden for fagområdet gennem tidsskrifter og netværk, som tilfører viden om både centrale tendenser inden for beskæftigelsesområdet og aktuelle resultater fra relevante forskningsfelter. Underviserne fra Social & SundhedsSkolen, Herning deltager fx i netværket COHEHRE (Consortium of Institutes of Higher Education in Health and Rehabilitation in Europe), et netværk omkring sårpleje og behandling (Region Syd), et netværk for kandidater i curologi, netværksmøder og temadage i PAVI, Videncenter for Rehabilitering og Palliation. Underviserne deltager desuden i et ERFA-netværk om forflytning, bariatri og velfærdsteknologi (her deltager repræsentanter fra kommuner, producenter og undervisere). De deltager desuden i en ERFA-gruppe om sundhedspraksis med fokus på specialerne cancer, lægefaglig praksis, det nære sundhedsvæsen og psykiatri. Underviserne holder sig ajour med nye tendenser og forskningsresultater gennem Akademiuddannelse i sundhedspraksis Erhvervsakademi MidtVest, Herning Side 7

8 tidsskrifter, diverse fagblade og publiceringer fra fx European Association for Palliative Care. Undervisere fra Erhvervsakademi Midt-Vest deltager i undervisningsnetværk i forbindelse med AU-fag om innovation og iværksætteri samt undervisernetværk om faget organisation og ledelse (supplerende oplysninger 24. september 2014). Institutionen oplyser, at Social & SundhedsSkolen, Herning organiserer undervisere i teams, som sikrer en tværfaglig dynamik. Det enkelte fagteam arbejder kontinuerligt med videndeling og udvikling, fx gennem fagdage med besøg på plejecentre og regionshospital og gennem forbindelsen til faglige organisationer. Herigennem modtager underviserne løbende ny viden om centrale tendenser inden for erhvervet (ansøgningen, s. 6). Institutionen afholder pædagogiske dage fire gange årligt, hvor viden og erfaringer fra udviklingsprojekter formidles til underviserne. Institutionens pædagogiske råd er ansvarligt for at arrangere de pædagogiske dage, hvor videnformidlingen foregår (supplerende oplysninger 18. august 2014). Et litteraturudvalg er i samarbejde med Social og SundhedsSkolen, Hernings bibliotekar ansvarligt for det litterære undervisningsgrundlag og for udvælgelsen af fagligt relevant litteratur. Social & SundhedsSkolen, Hernings bibliotek følger løbende med i de nyeste udgivelser og relevante tidsskrifter inden for området. Erhvervsakademi Midt-Vest har desuden sin egen bibliotekshjemmeside med adgang til danske og udenlandske virksomhedsdatabaser (ansøgningen, s. 4). Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet vil blive baseret på ny viden om forsøgs- og udviklingsarbejde samt viden om aktuelle forskningsresultater inden for området. Panelet vurderer, at underviserne deltager i et relevant udviklingsprojekt, og at underviserne modtager ny viden fra relevante forskningsfelter gennem vidennetværk som beskrevet ovenfor. Institutionen oplyser, at Social & SundhedsSkolen, Herning er involveret i igangværende forsøgs- og udviklingsarbejde, som er relevant for udbuddets videngrundlag, gennem deltagelsen i Socialstyrelsens projekt Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem. Institutionen deltager desuden i udviklingsprojekter med sundhedspædagogisk sigte, herunder projekterne Velvalgte virksomme virkemidler E-didaktik (Region Midtjylland, ) og Inddragelse af praksis i undervisningen (Undervisningsministeriet ). Udviklingsprojektet Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem har fokus på plejepersonalets sundhedspraksis og undervisning. Projektet fokuserer på transfer af teoretisk viden til praksis og belyser, hvordan faglige adfærdsændringer i plejepersonalets praksis understøttes i undervisningen via bl.a. forskellige undervisningsmetoder og -former. Viden fra projektet vil kunne give de studerende indsigt i den kompleksitet, som er forbundet med organisering, tværfaglighed og samarbejde mellem de forskellige sektorer i sundhedsvæsenet. Undervisere fra Social & SundhedsSkolen, Herning og uddannelseslederen mødes tre til fire gange årligt i et forum af deltagere fra andre skoler og kommuner, hvor erfaringer og projektets resultater deles og formidles (supplerende oplysninger 18. august 2014). Institutionen har en samarbejdsaftale med Teknologisk Institut om opkvalificering af medarbejdere og løbende opsamling og formidling af ny viden med relevans for sundhedspraksis til underviserne. De nævnte undervisere i ansøgningen deltager i samarbejdet med instituttet (supplerende oplysninger 24. september 2014). Under forudsætning af, at udbuddet bliver godkendt, vil Erhvervsakademi Midt-Vest igangsætte forsøgs- og udviklingsprojekter inden for sundhedspraksis i samarbejde med Social & SundhedsSkolen, Herning. Projekterne forventes at bidrage yderligere til udviklingen af udbuddet (supplerende oplysninger 18. august 2014). Erhvervsakademi Midt-Vests Center for Ledelse & Entreprenørskab (CLE) vil understøtte udviklingsprojekterne. Centeret har tilknytning til forskning inden for ledelse og entreprenørskab og har et samarbejde med bl.a. erhvervslivet, regionen og et vækstforum (ansøgningen, s. 46). Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem uddannelsens elementer og udbuddets videngrundlag. Institutionen har fremvist undervisernes cv er og redegjort for deres kontakt til i forsknings- og udviklingsmiljøer. Akademiuddannelse i sundhedspraksis Erhvervsakademi MidtVest, Herning Side 8

9 Har tilrettelæggerne kontakt til det relevante videngrundlag? Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens tilrettelæggere har kontakt til videngrundlaget. Institutionen oplyser, at udbuddets tilrettelæggere også er undervisere på udbuddet. Det faglige team af undervisere udgør udbuddets udviklingsgruppe, som er ansvarlig for at tilrettelægge udbuddet i praksis. Institutionen har redegjort for undervisernes netværk og tilknytningen til forsøgs- og udviklingsarbejde, jf. rapportens afsnit om fagligt miljø. Får de studerende kontakt til det faglige miljø og videngrundlaget? Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende vil få kontakt til det faglige miljø og videngrundlaget. Akademiuddannelsen i sundhedspraksis er tilrettelagt som et deltidsstudium for voksne i beskæftigelse. Institutionen oplyser, at den studerende får mulighed for at udvikle viden, færdigheder og kompetencer i samspillet mellem viden om forskning, udvikling og praksis. Det sker gennem tilrettelæggelsen, hvor den studerende aktivt inddrager sin erhvervserfaring i studieaktiviteter som fx projektarbejde, casearbejde og workshops. Den studerende vil desuden møde videngrundlaget gennem anvendelsen af gæsteundervisere, foredrag ude af huset, virksomhedsbesøg og studiebesøg på plejecentre (ansøgningen, s. 11). Akademiuddannelse i sundhedspraksis Erhvervsakademi MidtVest, Herning Side 9

10 Kriterium IV: Tilrettelæggelse og gennemførelse Tilrettelæggelsen og den praktiske gennemførelse af uddannelsen understøtter opnåelsen af målene for læringsudbytte. Uddybning: uddannelsen er tilrettelagt, så den studerende kan opnå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for uddannelsens normerede studietid og med en samlet arbejdsbelastning svarende til uddannelsens omfang i ECTS-point, undervisningen på uddannelsen er pædagogisk kvalificeret, uddannelsen er tilrettelagt, så det er muligt at gennemføre én eller flere dele af uddannelsen eller udbuddet i udlandet inden for uddannelsens normerede studietid, dele af uddannelsen, der gennemføres uden for institutionen, herunder praktik, kliniske forløb og uddannelsesdele, der gennemføres i udlandet, indgår som integrerede dele af uddannelsen, således at de studerendes læring på institutionen og på dele, der gennemføres uden for institutionen, supplerer hinanden. Vurdering Kriteriet er opfyldt tilfredsstillende. Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet vil blive tilrettelagt, så den studerende kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for den normerede studietid, og at den samlede arbejdsbelastning vil svare til uddannelsens omfang på 60 ECTS-point. Endvidere vurderer panelet, at undervisningen på udbuddet vil være pædagogisk kvalificeret, og at undervisnings- og arbejdsformer understøtter, at det er muligt for de studerende at nå uddannelsens mål for læringsudbytte. Uddybning af vurderingen Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af følgende forhold: Er udbuddet hensigtsmæssigt tilrettelagt? Akkrediteringspanelet vurderer, at udbuddet vil blive tilrettelagt, så den studerende kan nå uddannelsens mål for læringsudbytte inden for den normerede studietid, og at den samlede arbejdsbelastning vil svare til uddannelsens omfang på 60 ECTS-point. Akademiuddannelsen i sundhedspraksis er en erhvervsrettet videregående uddannelse, som primært henvender sig til SOSU-assistenter i Region Midtjylland. Uddannelsen er normeret til ét studenterårsværk, og institutionen tilrettelægger uddannelsen som deltidsstudium. Erhvervsakademi Midt-Vest oplyser, at udbuddet vil følge den nationalt fastlagte studieordning uden lokale tilpasninger. Uddannelsen består af to indledende obligatoriske moduler på hver 10 ECTS-point. Herefter kommer fem valgmoduler, hvoraf de tre har et omfang af 10 ECTS-point og de to et omfang af 5 ECTS-point. Den studerende vælger selv valgmoduler med et omfang af i alt 30 ECTS-point. Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt med et omfang af 10 ECTS-point. Med hensyn til de valgfrie moduler kan den studerende vælge moduler fra andre fagområder end velfærd, undervisning og sundhed. Disse valgfrie moduler kan højst udgøre 15 ECTS-point (ansøgningen, s. 34, studieordningen). Institutionen har redegjort for, at udbuddet vil blive tilrettelagt med en studieaktivitet svarende til normeret tid. Den studerende får 60 lektioners undervisning a 45 minutter hvert semester. Institutionen forventer, at den studerende vil bruge omkring 6 timer på forberedelse af en undervisningsgang bestående af 4 lektioner. Den studerende forventes desuden at bruge 20 til 40 timer på eksamensforberedelse og udarbejdelse af projekter (ansøgningen, s. 13, og supplerende oplysninger 8. september 2014). Akademiuddannelse i sundhedspraksis Erhvervsakademi MidtVest, Herning Side 10

11 Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende modtager et passende antal undervisningslektioner, men at det er en mindre svaghed, at den forventede tid til de studerendes forberedelse og projekter er lavt sat (et modul på 10 ECTS-point svarer gennemsnitligt til en arbejdsindsats på 270 til 280 timer). Akkrediteringspanelet vurderer, at arbejds- og undervisningsformer understøtter, at det er muligt for de studerende at nå uddannelsens mål for læringsudbytte. Institutionen har redegjort for, at studiet vil blive tilrettelagt på en måde, hvor der veksles mellem klasseundervisning, vejledning, klassefremlæggelser, praktiske øvelser samt gruppe- og projektarbejde. I løbet af studiet vil de studerende arbejde med problem- og dilemmafyldte cases, der skal belyses teoretisk ud fra de givne rammer i undervisningen. De studerende vil føre logbog fra deres praktiske arbejde, som de kan anvende i forbindelse med de cases, de får i løbet af studiet. I starten af uddannelsen vil de studerende blive vejledt, fx i forbindelse med studieteknik og projekter, da de studerende ofte har været mange år på arbejdsmarkedet. Underviserne sikrer gennem vejledningen, at de studerende vil blive trygge ved studielivet og - miljøet (ansøgningen, s. 15). Institutionen har vedlagt et skema over aktivitetstyper, hvor det fremgår, at vejledning hovedsageligt vil finde sted på sidste modul (bilag, kriterium 4, s. 85). Vejledning vil også finde sted som en integreret del af undervisningen på de andre moduler i forbindelse med fx projekter og casearbejde (supplerende oplysninger 18. august 2014). Institutionen oplyser, at Social & SundhedsSkolen, Herning arbejder med intern og ekstern videndeling, i forbindelse med at man inddrager virtuelle og e-didaktiske arbejdsformer i den pædagogiske tilrettelæggelse af undervisningsforløb. Som eksempel herpå nævner institutionen, at underviseren også kan understøtte faglige diskussioner på virtuelle platforme og med afsæt i de studerendes praksiserfaringer (supplerende oplysninger 18. august 2014). Hovedparten af undervisningen vil foregå på Social & SundhedsSkolen, Herning, hvor der er adgang til særlige faciliteter. Det gælder værkstedsfaciliteter som fx prøvelejlighed, sengestue, køkken, multimedieværksted m.m. Faciliteterne gør det muligt at anvende varierende læringsmetoder (ansøgningen, s. 23). Akkrediteringspanelet lægger i vurderingen vægt på, at institutionen gennem tilrettelæggelsen sikrer, at de studerende løbende vil modtage vejledning i forbindelse med studieteknik og projektarbejde. Panelet vurderer, at det er positivt, at de studerende kan anvende Social & SundhedsSkolen, Hernings faciliteter. Er underviserne pædagogisk kvalificerede? Akkrediteringspanelet vurderer, at underviserne, som er ansvarlige for udbuddet, er pædagogisk kvalificerede. Ansvaret for, at underviserne er pædagogisk kvalificerede, er placeret hos uddannelseslederne på hhv. Erhvervsakademi Midt-Vest og Social & SundhedsSkolen, Herning. Det fremgår af undervisernes cv er, at alle undervisere er pædagogisk kvalificerede og har relevant videreuddannelse inden for undervisning og læring, fx diplommoduler inden for vejledning, didaktik og læreprocesser m.m. (bilag, kriterium 2, s. 57). Institutionen oplyser, at undervisernes pædagogiske kvalifikationer på Social & SundhedsSkolen, Herning sikres ved kravet om, at alle undervisere har en diplomuddannelse i erhvervspædagogik, som er den officielle uddannelse for erhvervsskolelærere. Institutionen sikrer, at der løbende udføres undervisnings- og forløbsevalueringer. Derudover sikrer institutionen, at der afholdes MUS-samtaler med den enkelte underviser (supplerende oplysninger 18. august 2014). Disse aktiviteter vil være med til at sikre, at evt. problemer identificeres, og at der sker en opfølgning med henblik på at udvikle undervisernes pædagogiske kompetencer. Akademiuddannelse i sundhedspraksis Erhvervsakademi MidtVest, Herning Side 11

12 Kriterium V: Intern kvalitetssikring og -udvikling Kvalitetssikringen af uddannelsen er i overensstemmelse med de europæiske standarder og retningslinjer for de videregående uddannelsesinstitutioners interne kvalitetssikring af uddannelser og er velfungerende i praksis. Uddybning: Institutionen sikrer, at: der gennemføres løbende kvalitetssikring og -udvikling af uddannelsens tilrettelæggelse og gennemførelse, herunder indsamling, analyse og anvendelse af relevant information og de studerendes evaluering af undervisningen, der gennemføres periodiske evalueringer af uddannelsen med inddragelse af aftagere og øvrige relevante interessenter, dele af uddannelsen, som gennemføres uden for institutionen, herunder praktik, kliniske forløb og uddannelsesdele, der gennemføres i udlandet, omfattes af det systematiske kvalitets-sikringsarbejde, uddannelsens fysiske faciliteter, og materielle ressourcer er relevante for at realisere målene for læringsudbyttet. Vurdering Kriteriet er opfyldt tilfredsstillende. Akkrediteringspanelet vurderer, at der vil blive gennemført løbende kvalitetssikring og -udvikling af udbuddets tilrettelæggelse og gennemførelse, herunder indsamling, analyse og anvendelse af relevant information. Der vil blive gennemført periodiske evalueringer af udbuddet med inddragelse af aftagere gennem den nedsatte ERFAgruppe. Panelet vurderer, at institutionen har procedurer, som sikrer, at udbuddets fysiske faciliteter og materielle ressourcer er relevante og tilstrækkelige til, at de studerende kan realisere målene for læringsudbytte. Uddybning af vurderingen Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af følgende forhold: Bliver information om uddannelseskvaliteten løbende indsamlet og anvendt? Akkrediteringspanelet vurderer, at information om udbuddets kvalitet løbende vil blive indsamlet og anvendt. Institutionen har redegjort for, at udbuddet vil være omfattet af Erhvervsakademi Midt-Vests kvalitetssikringssystem. Kvalitetsarbejdet tager afsæt i Erhvervsakademi Midt-Vests kvalitetsstrategi og kvalitetskoncept, der beskriver organiseringen af kvalitetsarbejdet (bilag, kriterium 5, s. 89). Kvalitetssikringen af udbuddet vil ske i et tæt samarbejde mellem Social & SundhedsSkolen, Herning og Erhvervsakademi Midt-Vest. Institutionen har redegjort for, at information om udbuddets kvalitet vil blive sikret gennem løbende kvantitative og kvalitative evalueringer. Herigennem vil institutionen samle information om undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse, studiemiljø, studietilfredshed, samarbejde mellem studerende og undervisere, vejledning samt faciliteter og ressourcer (ansøgningen, s. 19). Der vil på udbuddet blive gennemført introevaluering, midtvejsevaluering og slutevaluering. En gang om året udføres en kvantitativ tilfredshedsundersøgelse blandt de studerende (Ennova-undersøgelse). Kvalitetsarbejdet følger Erhvervsakademi Midt-Vests evalueringsmanual, der beskriver, hvilke evalueringer der skal gennemføres, hvilken form de har, hvordan de skal efterbearbejdes, og hvornår de skal gennemføres. Evalueringerne følger Erhvervsakademi Midt-Vests årshjul og plan over årlige aktiviteter med relevans for kvalitet (bilag, kriterium 5, s. 132). Institutionen har faste procedurer for opfølgning, som vil blive anvendt på udbuddet. Resultaterne af ovennævnte evalueringer følges op af en drøftelse med det enkelte hold om studiemiljøet og undervisningen. Efter tilfredshedsundersøgelsen, midtvejsevalueringen og undervisningsevalueringen udarbejder fagteamet en samlet handlingsplan for, hvordan teamet vil sikre, at udbuddets kvalitet fortsat forbedres. Handlingsplanen sendes til godkendelse hos uddannelseschefen, som drøfter planen med underviserne (ansøgningen, s. 22). Akademiuddannelse i sundhedspraksis Erhvervsakademi MidtVest, Herning Side 12

13 Akkrediteringspanelet vurderer, at Erhvervsakademi Midt-Vest har indført procedurer, som sikrer en systematisk og løbende kvalitetssikring af de dele af udbuddet, som vil foregå på Social & SundhedsSkolen, Herning. Kvalitetssikringen af undervisningen på udbuddet vil blive varetaget af det faglige team, som består af undervisere fra hhv. Erhvervsakademi Midt-Vest og Social & SundhedsSkolen, Herning. Kvalitetsarbejdet vil indgå i den daglige praksis og vil blive drøftet på teammøder. Underviserne varetager evalueringen af egen undervisning og sørger for løbende opfølgning. På teammøderne drøfter underviserne resultaterne af de løbende evalueringer, og der udarbejdes handlingsplaner for, hvordan studiet kan tilrettelægges bedst muligt efter den enkelte klassesammensætning. Erhvervsakademi Midt-Vest vil udpege en ansvarsperson for kvalitetssikringen, som i samarbejde med uddannelseslederen og underviserne fra Social & SundhedsSkolen, Herning vil dække de relevante områder af kvalitetssikringen af udbuddet (supplerende oplysninger 18. august 2014). Institutionen har beskrevet procedurer for kvalitetssikringen af udbuddet i form af faste kvalitetsmøder mellem de kvalitetsansvarlige, ledelsen og underviserteamet. Der vil blive afholdt fire kvalitetsmøder pr. år. Første kvalitetsmøde vil blive afholdt ved semesterstart i forbindelse med fagteamets møde om tilrettelæggelse af undervisningen, hvorefter kvalitetsmøderne afholdes i forbindelse med opfølgningen på de løbende evalueringer. Efter evalueringen af uddannelsen i slutningen af semesteret afholder institutionen et kvalitetsmøde med undervisere, uddannelsesledere fra begge institutioner og kvalitetsansvarlige fra Erhvervsakademi Midt-Vest. På mødet drøfter og vurderer de evalueringer og kvaliteten af udbuddet (herunder udbuddets tilrettelæggelse, undervisningen og det fagspecifikke udstyr). På mødet udarbejder fagteamet en samlet handlingsplan for, hvilke tiltag der bør igangsættes for løbende at forbedre undervisningen. Handlingsplanen vil blive sendt til den ansvarlige uddannelseschef (supplerende oplysninger 18. august 2014). Uddannelseschefen har ansvaret for, at alle typer af evalueringer vil blive gennemført inden for de fastlagte perioder, og for at følge op på evalueringerne ved fx at udarbejde handlingsplaner i samarbejde med underviserne. Uddannelseschefen deltager i mindst to teammøder pr. semester. Her orienteres uddannelseschefen også om evalueringsresultater og drøfter udviklingstiltag med teamet (bilag, kriterium 5, s. 121). Uddannelseschefen har det overordnede ansvar for at udstikke retning, rammer og ressourcer i forbindelse med kvalitetsarbejdet (ansøgningen, s. 20). Hvordan vil aftagere og øvrige relevante interessenter blive inddraget i periodiske evalueringer af det samlede udbud? Akkrediteringspanelet vurderer, at aftagere og interessenter vil blive inddraget i periodiske evalueringer af det samlede udbud gennem den nedsatte ERFA-gruppe. Institutionen har beskrevet en række evalueringer, der gennemføres på udbuddet, men det er en mindre svaghed, at institutionen ikke har redegjort for, hvordan disse sammenfattes i en samlet evaluering af udbuddet. Institutionen oplyser, at der vil være periodiske evalueringer af det samlede udbud, hvor en nedsat ERFA-gruppe bliver inddraget i evaluering og udvikling. ERFA-gruppen dækker institutionens udbud af både akademiuddannelsen i velfærdsteknologi i praksis og akademiuddannelsen i sundhedspraksis og vil sikre kontakten til områdets pleje- og sundhedscentre. ERFA-gruppen vil drøfte evalueringsresultater og give input til Erhvervsakademi Midt-Vest om uddannelsens indhold og udvikling (supplerende oplysninger 18. august 2014). Institutionen oplyser, at ERFA-gruppen vil bestå af seks ældrechefer fra de omkringliggende kommuner, regionale repræsentanter, chefsygeplejersker, institutionsledere og ledelsesrepræsentanter fra Social & SundhedsSkolen, Herning og Erhvervsakademi Midt-Vest. Det forventes, at ERFA-gruppen mødes hvert halve år og vil skabe grundlag for erfaringsudveksling (supplerende oplysninger 18. august 2014). Derudover oplyser institutionen, at der i samarbejde med Professionshøjskolen University College Nordjylland (der i dag udbyder uddannelsen) vil blive etableret et undervisernetværk, som vil bidrage til kvalitetssikringen og udviklingen af udbuddet (ansøgningen, s. 23). Akademiuddannelse i sundhedspraksis Erhvervsakademi MidtVest, Herning Side 13

14 Sikrer udbuddet løbende de nødvendige fysiske faciliteter og materielle ressourcer? Akkrediteringspanelet vurderer, at Erhvervsakademi Midt-Vest har sandsynliggjort, at de fysiske faciliteter og materielle ressourcer løbende vil blive sikret, så det er muligt at gennemføre uddannelsen med en tilstrækkelig høj kvalitet. Hovedparten af undervisningen vil finde sted på Social & SundhedsSkolen, Herning. Institutionen har redegjort for, at de studerende har adgang til de nødvendige faciliteter som fx prøvelejlighed, sengestue og værksteder. Der er desuden adgang til fagspecifikt udstyr som fx Carendo-stolen, en StandUp-løftestol og forskellige typer af lifte. Erhvervsakademi Midt-Vest rummer undervisningsfaciliteter med bl.a. trådløst netværk i hele bygningen samt projektorer i alle undervisningslokaler og auditorier. Smartboards og intelligente projektorer og tavler er implementeret (ansøgningen, s. 22). Institutionen oplyser, at evalueringen af faciliteter og det fagspecifikke udstyr sker i forbindelse med årlige kvalitetsmøder. Fagteamet udarbejder på kvalitetsmødet en samlet handlingsplan for, hvilke tiltag der skal igangsættes for løbende at forbedre undervisningen (supplerende oplysninger 18. august 2014). Akademiuddannelse i sundhedspraksis Erhvervsakademi MidtVest, Herning Side 14

15 Om akkrediteringen Lovgrundlag En akkrediteringsvurdering af et udbud er en faglig vurdering af, om udbuddet lever op til foruddefinerede kriterier. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget med udgangspunkt i de kriterier for uddannelsers kvalitet og relevans, som er fastlagt i bekendtgørelse nr. 745 af (Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser). Metode og proces Akkrediteringsprocessen bygger på metodiske elementer, som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelse. Hovedelementerne i akkrediteringsprocessen er, at institutionen indsender sit skriftlige materiale for at vise, hvordan kriterierne er opfyldt, at et fagligt akkrediteringspanel vurderer dette, og at der udarbejdes en akkrediteringsrapport, som offentliggøres. AI har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale, som akkrediteringspanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen skitseres kort herunder. En uddybning af processen findes i AI s Vejledning til uddannelsesakkreditering. Nye uddannelser og udbud, som er tilgængelig på Institutionen har været inviteret til et vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt ansøgning og bilag for at vise, hvordan de opfylder kriterierne. Kravene til den skriftlige dokumentation fremgår af Vejledning til uddannelsesakkreditering. Nye uddannelser og udbud. Akkrediteringspanelet og AI har analyseret materialet ud fra de kriterier, som er fastlagt for akkreditering af nye uddannelser og udbud, og har bedt institutionen om at indsende supplerende dokumentation ved tvivlsspørgsmål. AI har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af institutionens skriftlige materiale og akkrediteringspanelets analyse og vurdering heraf. Rapporten er godkendt af akkrediteringspanelet. Rapporten har været i høring på uddannelsesinstitutionen. Institutionen har ikke indsendt et høringssvar. AI har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. Akkrediteringsrådet meddeler sin afgørelse til uddannelsesinstitutionen og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Organisering Akkrediteringskonsulent Trine Jensen fra AI har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringen og har udarbejdet denne rapport i samarbejde med panelet. Akademiuddannelse i sundhedspraksis Erhvervsakademi MidtVest, Herning Side 15

16 Sagsbehandling Ansøgningen er modtaget: 1. juni 2014 Akkrediteringsrapporten er sendt i høring hos institutionen: 1. oktober 2014 Akkrediteringsrapporten er behandlet på Akkrediteringsrådets møde den 24. november 2014 Dokumentation samlet oversigt Ansøgning Studieordning Bilag kriterium 2 (CLE, uddrag fra organisationshåndbog, cv er) Bilag kriterium 4 (fagbeskrivelser, skema og definitioner) Bilag kriterium 5 (kvalitetsstrategi, koncept, evalueringsmanual m.m.) Følgebrev Supplerende dokumentation 18. august 2014 Supplerende oplysninger 8. september 2014 Supplerende oplysninger 24. september 2014 Akademiuddannelse i sundhedspraksis Erhvervsakademi MidtVest, Herning Side 16

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI I PRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI I PRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI I PRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING Akademiuddannelse i velfærdsteknologi i praksis Erhvervsakademi

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Midtvest Rektor Henriette Slebsager Lise Wessel Christensen Sendt pr. e-mail: eamv@eamv.dk, hhs@eamv.dk, Lc@eamv.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af akademiuddannelse i sundhedspraksis.

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING ERHVERVSAKADEMI DANIA, VIBORG Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET) Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET) COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY, LYNGBY Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

Afslaget betyder, at I ikke kan udbyde uddannelsen på det pågældende udbudssted, jf. akkrediteringslovens 17.

Afslaget betyder, at I ikke kan udbyde uddannelsen på det pågældende udbudssted, jf. akkrediteringslovens 17. Erhvervsakademi Dania Rektor Lis Randa Inger Christensen Sendt pr. e-mail: eadania@eadania.dk, lra@eadania.dk, ic@eadania.dk Afslag på akkreditering Akkrediteringsrådet har 24. november 2014 truffet afgørelse

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi Akkrediteringsrapport 2015 Ny uddannelse Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i VVS-installation

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi Akkrediteringsrapport 2015 Ny uddannelse Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi 15/014576 December 2015 Publikationen

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0128 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0145 DANMARKS

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-473/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-491/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Akademiuddannelse i socialpædagogik Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby Nyt udbud af eksisterende uddannelse

Akademiuddannelse i socialpædagogik Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby Nyt udbud af eksisterende uddannelse via Akademiuddannelse i socialpædagogik Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby Nyt udbud af eksisterende uddannelse Nyt udbud af eksisterende uddannelse 14/003426 Juni 2014 Publikationen er

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen i Roskilde Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-519/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-92/MSN

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-549/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Haderslev

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Haderslev Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Dette brev er også sendt til: Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og Forskningsministeriet

Dette brev er også sendt til: Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og Forskningsministeriet Københavns Erhvervsakademi Rektor Inge Østerskov Miriam Skjalm Lissner Sendt pr. e-mail: kea@kea.dk, rektor@kea.dk, misl@kea.dk Positiv akkreditering af ny akademiuddannelse i VVS-installation Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0083/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-534/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-551/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb

Læs mere

Akkrediteringsrapport EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J

Akkrediteringsrapport EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J 14/006361 Januar 2016 Publikationen er offentliggjort elektronisk

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Profilforløb i beskæftigelse ved Professionshøjskolen Metropol på Frederiksberg

Profilforløb i beskæftigelse ved Professionshøjskolen Metropol på Frederiksberg Profilforløb i beskæftigelse ved Professionshøjskolen Metropol på Frederiksberg Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: 2010-0249 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør

Læs mere

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I ENERGITEKNOLOGI ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I ENERGITEKNOLOGI ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I ENERGITEKNOLOGI ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE Akademiuddannelse i energiteknologi Erhvervsakademi Lillebælt i Odense

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0086/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi Midtvest 15/004459 Juni

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr.

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-0328 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelsen

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Midtjylland Att.: Uddannelseschef Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail henriette.slebsager@ceuherning.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Att.: Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Nyt udbud af eksisterende uddannelse. Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik University College Nordjylland, Aalborg

Akkrediteringsrapport. Nyt udbud af eksisterende uddannelse. Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik University College Nordjylland, Aalborg Akkrediteringsrapport 2015 Nyt udbud af eksisterende uddannelse Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik University College Nordjylland, Aalborg Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik University College Nordjylland,

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Akademiuddannelse i skatter og afgifter Erhvervsakademi MidtVest i Herning

Akademiuddannelse i skatter og afgifter Erhvervsakademi MidtVest i Herning Akademiuddannelse i skatter og afgifter Erhvervsakademi MidtVest i Herning Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2013 Sagsnummer: 2012-646 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akademiuddannelse i ernæring ved Erhvervsakademi MidtVest i Holstebro

Akademiuddannelse i ernæring ved Erhvervsakademi MidtVest i Holstebro Akademiuddannelse i ernæring ved Erhvervsakademi MidtVest i Holstebro Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2013 Sagsnummer: 2013-63 DANMARKS AKKREDITERINGSINSTITUTION

Læs mere

Profilforløb i anvendt velfærdsteknologi i praksis ved Københavns Erhvervsakademi

Profilforløb i anvendt velfærdsteknologi i praksis ved Københavns Erhvervsakademi Profilforløb i anvendt velfærdsteknologi i praksis ved Københavns Erhvervsakademi Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0125 DANMARKS

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse inden for

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Vejle

Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Vejle Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2012 Sagsnummer: 2012-379

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Københavns Erhvervsakademi Att.: Quality Manager Lis Schapiro Sendt pr. e-mail: lis@kea.dk kea@kea.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i E-konceptudvikling Akkrediteringsrådet har på rådsmøde

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-524/SHC DANMARKS Evalueringsinstitut Udbud

Læs mere

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk ACE Denmark Professionshøjskolen University College Att.: Marianne Kemény Hviid Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ACE Denmark Professionshøjskolen Att.: Jens Juulsgaard Sendt pr. e-mail: jj@cfu.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i byggeteknologi KEA Københavns Erhvervsakademi

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i byggeteknologi KEA Københavns Erhvervsakademi Akkrediteringsrapport 2016 Ny uddannelse Akademiuddannelse i byggeteknologi KEA Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i byggeteknologi KEA Københavns Erhvervsakademi 16/004364 Juni 2016 Publikationen

Læs mere

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-483/SPN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af professionsbachelor i spiludvikling

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-474/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved TietgenSkolen

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i velfærdsteknologi i praksis

Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i velfærdsteknologi i praksis Københavns Erhvervsakademi Att: Quality Manager Lis Schapiro Sendt pr. e-mail: lis@kea.dk kea@kea.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i velfærdsteknologi i praksis Akkrediteringsrådet har på

Læs mere

Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen. Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk

Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen. Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse i webudvikling

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0084/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Profilforløb i odontologisk praksis ved Aarhus Universitet

Profilforløb i odontologisk praksis ved Aarhus Universitet Profilforløb i odontologisk praksis ved Aarhus Universitet Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0224/CFP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Profilforløb i odontologisk praksis ved Aarhus

Læs mere

Danmarks Forvaltningshøjskole og Professionshøjskolen Metropol Århus Att.: Bitten Kristiansen. Sendt pr. e-mail: bk@dfhnet.dk rektor@phrh.

Danmarks Forvaltningshøjskole og Professionshøjskolen Metropol Århus Att.: Bitten Kristiansen. Sendt pr. e-mail: bk@dfhnet.dk rektor@phrh. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Danmarks Forvaltningshøjskole og Professionshøjskolen Metropol Att.: Bitten Kristiansen Sendt pr. e-mail: bk@dfhnet.dk rektor@phrh.dk Akkreditering af nyt udbud

Læs mere

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Nyt udbud af eksisterende uddannelse. Akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion Erhvervsakademi Dania, Randers

Akkrediteringsrapport. Nyt udbud af eksisterende uddannelse. Akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion Erhvervsakademi Dania, Randers Akkrediteringsrapport 2015 Nyt udbud af eksisterende uddannelse Akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion Erhvervsakademi Dania, Randers Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

UCSJ Kvalitet. Januar 2015

UCSJ Kvalitet. Januar 2015 Januar 2015 Koncept for UCSJ s uddannelsesgennemgange... 1 1. INTRODUKTION... 1 2 HOVEDELEMENTER I KONCEPTET... 2 3 GENNEMFØRELSE AF EVALUERINGEN... 3 1. Forberedelse... 3 2. Program for uddannelsens evalueringsdag...

Læs mere

Akademiuddannelse i international transport og logistik IBA Erhvervsakademi Kolding, Kolding

Akademiuddannelse i international transport og logistik IBA Erhvervsakademi Kolding, Kolding Akkrediteringsrapport 2015 Nyt udbud af eksisterende uddannelse Akademiuddannelse i international transport og logistik IBA Erhvervsakademi Kolding, Kolding Akademiuddannelse i international transport

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny

Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny uddannelse Ny uddannelse 14/003427 Juni 2014 Publikationen

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Professionshøjskolen University College Syddanmark Att.: Udviklingschef Alexander von Oettingen Sendt pr. e-mail: avo@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i erhvervspædagogik

Læs mere

Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-515/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk Akkreditering af nyt udbud af

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes:

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes: Høringsudkast Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12.

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Nyt udbud af ny uddannelse. Akademiuddannelse i VVS-installation Erhvervsakademi Lillebælt, Odense og Vejle

Akkrediteringsrapport. Nyt udbud af ny uddannelse. Akademiuddannelse i VVS-installation Erhvervsakademi Lillebælt, Odense og Vejle Akkrediteringsrapport 2015 Nyt udbud af ny uddannelse Akademiuddannelse i VVS-installation Erhvervsakademi Lillebælt, Odense og Vejle Akademiuddannelse i VVS-installation Erhvervsakademi Lillebælt, Odense

Læs mere