KonjunkturNYT - uge 40

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 40"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge 1. oktober. oktober 1 Danmark Fald i industriproduktionen i august efter stor stigning i juli Firmaernes samlede salg steg i august Lille stigning i dankortomsætningen i september Stabile huspriser i juli Fald i antallet af tvangsauktioner i september Fald i antallet af konkurser i september Flere varslede afskedigelser og færre ledige stillinger i september Den samlede tilbagebetaling af efterløn overgik forventningerne Ny prognose fra Danske Bank Internationalt USA: Faldende ledighed og stigende beskæftigelse, stigende erhvervstillid Euroområdet: Uændret ledighed Storbritannien: Faldende erhvervstillid Sverige: Faldende erhvervstillid Japan: Faldende erhvervstillid Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Den Europæiske Centralbank, Bank of England og Bank of Japan fastholder deres pengepolitiske rente. Stigende aktiekurser og oliepris Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. 1 Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Fald i industriproduktionen i august efter stor stigning i juli Industriproduktionen faldt fra juli til august med,3 pct., når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur 1.1. Faldet kommer efter en stigning i juli på godt ½ pct., som skyldes en fremgang i investeringsgodeindustrien (inkl. vindmøller, motorer og pumper) og i fremstillingen af ikke-varige forbrugsgoder. Set over perioden juni-august steg produktionen med 3, pct. i forhold til de foregående tre måneder. Omsætningen i industrien (løbende priser, ekskl. værfter mv., sk) steg med,1 pct. i august, hvilket dækker over en stigning i omsætningen på eksportmarkederne på, pct. og et fald på hjemmemarkedet på 1, pct. Danmarks Statistik offentliggør den 1. oktober tal for udviklingen i vareeksporten for august. Ordreindgangen (løbende priser) faldt fra juli til august med 7, pct. Ordreindgangen faldt med godt 3 pct. på hjemmemarkedet og knap 9½ pct. på eksportmarkedet. Det store fald på hjemmemarkedet i august skyldes især et ekstraordinært højt niveau for ordreindgangen i branchen for fremstilling af vindmøller, motorer og pumper i juli. Ordreindgangen har traditionelt store udsving, men et 3 mdr. glidende gennemsnit viser et fald på både hjemmemarkedet og eksportmarkederne, jf. figur 1.. Figur 1.1 Industriproduktion Figur 1. Ordreindgangen (3 mdr. glidende gns.) (=1) (=1) (=1) (=1) Industriens produktionsindeks 3 mdr. glidende gns. af produktionsindeks Eksportmarkedet Hjemmemarkedet Anm. Ordreindgangen i figur 1. er for industri ekskl. fremstilling af skibe og andre transportmidler. Omsætningen i de virksomheder, som indgår i ordrestatistikken, udgør ca. halvdelen af industriproduktionen. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

3 Firmaernes samlede salg steg i august Firmaernes samlede salg (ekskl. energi) steg med knap 1,9 pct. fra juli til august efter en stigning i den forudgående måned på godt 1,1 pct., jf. figur 1.3. Stigningen i august afspejler både fremgang i eksporten 1 og det indenlandske salg. Ifølge Danmarks Statistik er der større usikkerhed ved tallene i sommermånederne end ellers som følge af forsinkede indberetninger. Firmaernes samlede salg var omtrent uændret i juni-august i forhold til de forudgående tre måneder. Det afspejler et fald i det indenlandske salg, som modsvares af en stigning i omsætningen til eksportmarkederne. Et 3-måneders glidende gennemsnit viser også et fald i det indenlandske salg, mens der har været fremgang i eksporten, jf. figur 1.. Der findes ikke et prisindeks for firmaernes samlede salg. Deflateres med prisindekset for industriens omsætning er det samlede salg i juni-august uændret i forhold til de forudgående tre måneder. Figur 1.3 Firmaernes salg i alt Figur 1. Firmaernes salg, 3-mdrs glidende gennemsnit Mia. kr. Mia. kr. (1=1) (1=1) Firmaernes salg i alt 3. mdr. glidende gennemsnit Samlet Indenlandsk salg Eksport Anm: Firmaernes salg til udlandet er beregnet som et residual. Alle serier er sæsonkorrigerede. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 1 Beregnes som forskellen mellem Danmarks Statistiks opgørelse af samlede salg og indenlandsk salg 3

4 Lille stigning i dankortomsætningen i september Ifølge Nets steg dankortomsætningen med ca., pct. i september sammenlignet med august, når der tages højde for normale sæsonudsving. Dankortomsætningen har bortset fra nogle udsving fra måned til måned været stort set uændret siden marts måned i år, jf. figur 1.. Siden sidste år er dankortomsætningen steget med,7 pct., jf. figur 1.. Hvis der tages hensyn til prisudviklingen i perioden er dankortomsætningen steget med godt pct. over det sidste år. Det skal dog bemærkes, at stigning i dankortomsætningen i slutningen af 11 netop faldt sammen med, at der blev indført gebyr på anvendelse af andre kreditkort i supermarkeder. I modsætning til dankortomsætningen er detailomsætningen faldet det seneste år, hvis der tages højde for prisudviklingen. Den stigende dankortomsætning skal dog ses i lyset af, at udbredelsen af anvendelsen af dankortet fortsat tager til. Dankortet bruges til stadigt flere transaktioner, og den gennemsnitlige størrelse for de enkelte transaktioner er faldende over tid. Figur 1. Dankort- og detailomsætning (sk), 3-mdrs. glidende gennemsnit, indeks Figur 1. Årlig vækst i dankortomsætning (sk), (jan. 7=1) (jan. 7=1) 1 1 Pct. (å/å) Pct. (å/å) Dankortomsætning Detailomsætningsindeks Kilde: Nets, Danmarks Statistik og egne beregninger.

5 Stabile huspriser i juli Priserne på enfamiliehuse steg ifølge Danmarks Statistik fra juni til juli med, pct. Niveauet i juli ligger knap,3 pct. lavere end i samme måned året før. Set over perioden maj-juli steg huspriserne med, pct. i forhold til den foregående tremåneders periode. Dermed har huspriserne ligget stabilt i det meste af 1, jf. figur 1.7. Statistikken skal dog fortolkes med forsigtighed. Den første offentliggørelse bygger på ca. 7 pct. af handlerne, og opgørelsen af priserne bliver løbende revideret i de efterfølgende måneder typisk i opadgående retning, jf. figur 1.. Priserne på ejerlejligheder steg 3, pct. i juli og ligger nu 1, pct. højere end samme måned 11. I tremåneders perioden maj-juli steg priserne på ejerlejligheder,3 pct. i forhold til perioden februar-april. Som den eneste ejendomskategori ligger priserne på ejerlejligheder fortsat over den seneste bund i februar 9 med 1,3 pct. i juli. Priserne på sommerhuse faldt i juli (3, pct.) i forhold til juni, efter at være steget med 3, pct. måneden forinden. Prisniveauet ligger, pct. under niveauet i samme måned året før. I perioden maj-juli steg priserne på sommerhuse med,7 pct. sammenlignet med perioden februar-april. Figur 1.7 Boligpriser Figur 1. Revision af månedsvækstrater for huspriser siden statistikkens start (=1) (=1) Pct. 3 Pct.-point Sommerhuse Ejerlejligheder Enfamiliehuse -3 Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Revision ift. første offentliggørelse (h. akse) Første offentliggørelse Seneste reviderede tal -3 Anm.: Prisindeksene er ikke sæsonkorrigeret som følge af, at perioden fra januar til juni 1 dels er forholdsvis kort og dels indeholder relativt store udsving, som ikke er sæsonrelaterede og derfor forstyrrer korrektionen af sæsonudsvingene. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger

6 Fald i antallet af tvangsauktioner i september let af bekendtgjorte tvangsauktioner er i september 1, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur 1.9. Det er godt ¾ pct. lavere end i måneden forinden og 9½ pct. lavere sammenlignet med samme måned sidste år. Der er betydelige månedlige udsving i antallet af tvangsauktioner. Et tremåneders glidende gennemsnit viser også fald i september efter stigning i de to foregående måneder. Set i et historisk perspektiv er antallet af tvangsauktioner lavt og markant under niveauet i begyndelsen af 199 erne, hvor antallet var over 1. pr. måned, jf. figur 1.1. Faldet i tvangsauktionerne er drevet af et større fald i Region Hovedstaden, hvor antallet (ikke sæsonkorrigeret) faldt fra 11 i august til 9 i september. I Region Syddanmark og Region Nordjylland var niveauet for tvangsauktioner stort set uændret, mens det steg i Region Sjælland og Region Midtjylland. Figur 1.9 Bekendtgjorte tvangsauktioner Figur 1.1 Bekendtgjorte tvangsauktioner Sæsonkorrigeret 3 mdr. gl. gns., sæsonkorrigeret Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

7 Fald i antallet af konkurser i september I september var antallet af konkurser 3, når der korrigeres for normale sæson- udsving, jf. figur Det er et fald på godt 13¾ pct. i forhold til august. Set over perioden juli-september steg antallet af konkurser med godt 7¾ pct. i forhold til den foregående tremåneders periode. Historisk set er antallet af konkurser stadig på et relativt højt niveau, jf. figur 1.1. Den samlede beskæftigelse i de konkursramte virksomheder var på knap 1. fuldtidsansatte, hvilket er godt 17 pct. færre end i august. Ligeledes var omsætningen for de konkursramte virksomheder lavere i september (1, mia. kr.) end i august (1,9 mia. kr.). Gennemsnitsalderen for konkursramte selskaber faldt i september til 7,1 år, hvilket er den laveste gennemsnitsalder siden januar i år. Branchegruppen handel og transport stod for godt 9 pct. af konkurserne i september, mens byggeri og anlæg stod for godt 1 pct., og erhvervsservice stod for 13½ pct. let af konkurser faldt i september i Region Hovedstaden og Region Sjælland. I de øvrige regioner steg antallet af konkurser. Figur 1.11 Erklærede konkurser og samlet beskæftigelse i konkursramte virksomheder Figur 1.1 Erklærede konkurser Konkurser (sk.) Samlet beskæftigelse, 3 mdr. gl. gnst. (h. akse) Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 7

8 Flere varslede afskedigelser og færre ledige stillinger i september let af varslede afskedigelser steg i september til 1.1 personer, når der tages højde for sæsonudsving, jf. figur Det er ca. flere end måneden før. Opgjort i ikke-sæsonkorrigeret tal var der 1.39 varslede afskedigelser i september. let af varslinger har svinget omkring ca. 1. varslinger pr. måned siden starten af 11, jf. figur Set over brancherne er antallet af varslede afskedigelser især steget i Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed og Handel og transport mv. i september. Varslingerne i de to brancher udgjorde henholdsvis ca. halvdelen og en tredjedel af de samlede varslinger. Der har været relativt mange varslinger i Ringkøbing-Skjern, Randers og Tårnby kommune, hvilket kan hænge sammen med, at enkelte, større virksomheder har varslet mange afskedigelser. let af ledige stillinger på Jobnet faldt i september til ca. 1. (sæsonkorrigeret), hvilket er ca. 1.7 færre stillinger end måneden forinden. let af ledige stillinger har ellers været stigende over sommeren. let af varslede afskedigelser og ledige stillinger er ikke en direkte indikator for udviklingen i ledigheden, men kan afspejle tendenser på arbejdsmarkedet. Figur 1.13 af varslede afskedigelser 1. personer 1. personer varslinger - faktisk varslinger - sæsonkorrigeret Kilde: Jobindsats.dk og egen sæsonkorrektion.

9 Den samlede tilbagebetaling af efterløn overgik forventningerne Der er i alt tilbagebetalt, mia. kr. af de indbetalte efterlønsbidrag pr. den. oktober, jf. figur 1.1. Der forventes at blive tilbagebetalt yderligere mindre beløb efterfølgende. Udbetalingen af, mia. kr. er ca. ½ mia. kr. højere end forudsat for de samlede udbetalinger i Økonomisk Redegørelse, august 1. Der var ganske høje udbetalinger i den sidste del af perioden frem til udgangen af september, hvor muligheden for tilbagebetaling af efterlønsbidrag ophørte. Tilbagebetalingen i september har således været nogenlunde lige så stor som i de foregående tre måneder under et. Figur 1.1 Tilbagebetaling af efterlønsbidrag Mia. kr April Maj Juni Juli Aug Sep Mia. kr Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen. 9

10 Ny prognose fra Danske Bank Danske Bank (DB) offentliggjorde den 3. oktober en ny prognose for dansk økonomi. I prognosen skønnes en BNP-vækst på,1 pct. og 1, pct. i henholdsvis 1 og 13, jf. tabel 1.1. Det er noget under skønnene i Økonomisk Redegørelse (ØR), august 1. Prognosen fra DB er udkommet efter offentliggørelsen af det reviderede (men stadig foreløbige) nationalregnskab for. kvartal 1, der viste et fald i BNP på, pct. DB forventer en svag vækst i andet halvår på baggrund af en svagt ekspansiv finanspolitik og et fald i valutakursen, som styrker danske virksomheders konkurrenceevne. Den lavere vækst i 1 i DB s prognose afspejler særligt, at der ikke ventes vækst i det offentlige forbrug og kun en beskeden fremgang i investeringerne, herunder de offentlige investeringer, til trods for kickstarten og investeringsvinduet. Også næste år skyldes forskellen i vækstskønnet i høj grad en svagere vækst i investeringerne. Dertil kommer, at DB venter en beskeden fremgang i privatforbruget i 13 på knap 1 pct., hvor der i ØR skønnes en vækst på ¼ pct. på baggrund af blandt andet skattereformens virkninger på husholdningernes økonomi. DB bemærker, at der er stor usikkerhed om effekten af regeringens tiltag, og at de har forudsat en svag ekspansiv effekt. En væsentlig forskel i prognoserne er desuden, at DB forventer et lille overskud på den offentlige saldo i 13 på,3 pct. af BNP. Det skyldes helt overvejende, at DB har forudsat et provenu fra fremrykket beskatning af eksisterende kapitalpensioner på mia. kr., mod mia. kr. i ØR. DB understreger, at der er stor usikkerhed om provenuet, og at der tale om en engangsindtægt, der ikke forbedrer den strukturelle saldo. Tabel 1.1 Seneste vækstskøn for Danmark 1 13 ØR Danske Bank ØR Danske Bank Mængder (pct.) BNP,9,1 1,7 1, Privat forbrug 1,,9,3 1,1 Offentligt forbrug 1,,,1,7 Faste bruttoinvesteringer, 1,, 1, Boliginvesteringer -,3-9,9,,1 Erhvervsinvesteringer 9,, 1,3 3,3 Eksport 1, 3,,9-7, Import 3, 1,9,, Pct. af BNP Betalingsbalance,, 3,,7 Offentlig saldo -, -3, -1,9,3 Pct. Kontantpris på enfamiliehus -3, -3,9, -, 1. personer Bruttoledighed Kilder: Økonomisk Redegørelse, august 1, Danske Bank, Nordic Outlook, oktober 1 1

11 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT USA Ledigheden faldt,3 pct.-point til 7, pct. af arbejdsstyrken i september, hvilket er det laveste niveau siden januar 9, jf. figur.1. let af beskæftigede steg med 11. i september. Udviklingen dækker over en stigning i den private beskæftigelse på 1. personer og en stigning i antallet af offentligt beskæftigede på 1. personer, jf. figur.. Beskæftigelsen i august blev endvidere opjusteret med. personer. Erhvervstilliden i fremstillingssektoren, målt ved ISM-indikatoren, steg i september 1,9 indeksenheder til indeks 1,, jf. figur.3. Indikatoren ligger for første gang siden maj over værdien, som markerer grænsen mellem stigende og faldende aktivitet. ISM-indikatoren for servicesektoren steg i september med 1, indeksenheder til indeks,1, det højeste niveau siden marts. Figur.1 Ledighed, USA Figur. Beskæftigelsesvækst, USA Pct. af arbejdsstyrken 1 1. personer 1 1. personer 1. personer Offentlig beskæftigelse Privat beskæftigelse Kilde: Reuters Ecowin. Figur.3 Figur. Erhvervstillid, USA Ledighed, euroområdet Pct. af arbejdsstyrken Pct. af arbejdsstyrken Fremstilling Service Kilde: Reuters Ecowin. 11

12 Euroområdet Den EU-harmoniserede ledighed i euroområdet udgjorde 11, pct. af arbejdsstyrken (korrigeret for normale sæsonudsving) i august, hvilket er uændret i forhold til juli og det højeste niveau i statistikkens historie jf. figur.. Ledigheden var ligeledes uændret i både Tyskland, Italien og Frankrig (på henholdsvis,, 1, og 1,7 pct. af arbejdsstyrken), jf. figur.. Storbritannien Erhvervstilliden i fremstillingssektoren udtrykt ved PMI-indikatoren faldt 1, indeksenheder til indeks, i september, jf. figur.. et ligger dermed for femte måned i træk tæt på, men under, hvilket indikerer en svag tilbagegang i sektoren. PMI-indikatoren for servicesektoren faldt 1, indeksenheder til, i september. Figur. Ledighed, Tyskland, Frankrig og Italien Figur. Erhvervstillid, Storbritannien Pct. af arbejdsstyrken Pct. af arbejdsstyrken Frankrig Italien Tyskland PMI service PMI fremstilling Kilde: Reuters Ecowin. Sverige Erhvervstilliden, i fremstillingssektoren målt ved PMI-indikatoren faldt, indeksenheder til indeks,7 i september, jf. figur.7. Det er det laveste niveau siden maj 9, og indekset er for anden måned i træk under værdien, som markerer grænsen mellem tilbagegang og fremgang i sektoren. Det tilsvarende indeks for servicesektoren faldt 3, indeksenheder til 7,3 i september. Japan Tankan-rapporten, der måler erhvervstilliden i store virksomheder, faldt med 1 indeksenhed til indeks i 3. kvartal, jf. figur.. Faldet skyldes en nedgang i underindekset for fremstillingssektoren på indeksenheder til -3,, mens indekset for servicesektoren var uændret på. et for servicesektoren har været positivt siden. kvartal 11. 1

13 Figur.7 Erhvervstillid, Sverige Figur. Erhvervstillid, Japan Service Fremstilling Service Fremstilling Total Kilde: Reuters Ecowin. 13

14 RENTER, OLIEPRISER, VALUTA- OG AKTIEMARKE- DER Den europæiske centralbank (ECB) besluttede på mødet den. oktober at fastholde den pengepolitiske rente på,7 pct. Ligeledes annoncerede Bank of England samme dag, at renten fastholdes på, pct. Bank of Japan afholdt møde den. oktober og har efterfølgende udmeldt, at renten forbliver i intervallet til,1 pct. Både det danske og de internationale aktiekursindeks (på nær det japanske) er steget siden sidste fredag. Olieprisen (målt i USD) er steget godt 1 pct. siden sidste fredag. Tabel 3.1 Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Fredag Ændring ift. Fredag /1 sidste fredag /1 Ændring ift. sidste fredag Renter, pct. p.a.: 3-md. pengemarkedsrente Ledende renter, pct. p.a.: -,1, pct.point USA (federal funds rate),, pct.point Japan (unc. call rate),1, pct.point Stat. 1-årig 1,1, pct.point Sverige (repo) 1,, pct.point Realkreditrenter 1 : Euroområdet (min. bid),7, pct.point Kort realkreditlån,3, pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån 3, -, pct.point Danmark (udlånsrenten),, pct.point Nationalbankens satser: Rente på 1-årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,, pct.point USA 1,7, pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan,77, pct.point Indskudsbeviser -,, pct.point Tyskland 1,,1 pct.point Udlån,, pct.point Storbritannien 1,71 -,3 pct.point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser : Kort (3-md.) -,,1 pct.point USD/JPY 3 7,7,73 pct. Langt (1-årigt),,1 pct.point GBP/USD 11,9,1 pct. Aktiekurser (kursindeks): OMXC (3/7-9 = 1),39 1, pct. Aktiekurser (kursindeks): EUR/USD 13,17 1, pct. USD, S&P 11 1, pct. Valutakurser : Japan, Nikkei 3 -, pct. EUR/DKK 7,,1 pct. Euroomr., Eurostoxx USD/DKK 7, -1,19 pct. indeks 1, pct. SEK/DKK,77-1,7 pct. Storbritannien, FTSE 1 1,9 pct. NOK/DKK 1,9 -,71 pct. GBP/DKK 97, -1, pct. Oliepriser: JPY/DKK 7,3-1, pct. Brent (USD) 113,19 1,1 USD Effektiv kronekursindeks (19 = 1) 1,3, point Brent (DKK) -1,1 DKK 1) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med 1- og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af 3-årige realkreditrenter. ) X/Y betyder pris i valuta Y for 1 enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). 3) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters Ecowin og Danmarks Nationalbank 1

15 Figur 3.1 Pengepolitisk rente Figur 3. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland Pct. Pct USA Danmark Euroområdet Kilde: Reuters Ecowin Pct. Pct.-point 1,,, 3, 3,, -, -, 1 -, 1 -, -1, okt 1 jan 11 apr 11 jul 11 okt 11 jan 1 apr 1 jul 1 okt 1 1-årig, rentespænd (h.a.) 3-mdr., rentespænd (h.a.) 1-årig, dansk 3-mdr., dansk Figur 3.3 Rentespænd i forhold til Tyskland Figur 3. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro Pct.-point Pct.-point okt apr 9 okt 9 apr 1 okt 1 apr 11 okt 11 apr 1 okt 1 Italien Grækenland Spanien Portugal Irland Frankrig Kilde: Reuters Ecowin Euro Dollar okt 1 jan 11 apr 11 jul 11 okt 11 jan 1 apr 1 jul 1 okt 1 Euro Dollar (h. akse) Figur 3. Udvalgte aktieindeks Figur 3. Udvalgte valutakurser (=1) (=1) okt 1 jan 11 apr 11 jul 11 okt 11 jan 1 apr 1 jul 1 okt 1 USD/EUR USD/JPY,9 1,9 9, 9,,7,7, 7 okt 1 jan 11 apr 11 jul 11 okt 11 jan 1 apr 1 jul 1 okt 1 Eurostoxx OMX C Nikkei S&P Kilde: Reuters Ecowin USD/EUR USD/JPY (h. akse) 1

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 3. september 7. september Danmark DANSK KONJUNKTURNYT Stigning i industriproduktionen i juli Firmaernes Industriproduktionen samlede salg steg i juli Stabile huspriser i juni Dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 8. marts Danmark Stor fremgang i industriproduktionen i januar Fald i dankortomsætningen i februar Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal ifølge Danmark statistik Små

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 9. marts Danmark Stigning i industriproduktionen i uar Fald i det indenlandske salg i uar Stigning i dankortomsætningen i februar Færre ledige stillinger i, men flere stillinger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32. august 9. august 213 Danmark Industriproduktionen steg i 2. kvartal Uændret vareeksport, men tjenesteeksporten faldt i 2. kvartal Øget overskud på betalingsbalancen i juni Fald

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 2

KonjunkturNYT - uge 2 KonjunkturNYT - uge 7. januar. januar Danmark Industriproduktionen er tilbage på samme niveau som i starten af Fald i eksporten af både varer og tjenester over de seneste tre måneder Overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 4. februar 8. februar 213 Danmark Kraftigt faldende industriproduktion i 4. kvartal, men lå for 212 som helhed knap 1 pct. højere end i 211 Eksporten især af tjenester faldt i 4.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fald i bruttoledigheden i april Stor stigning i antallet af ledige stillinger i. kvartal Aftagende lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Stigning i vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 1. december 1. december 1 Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i oktober Lille fald i eksporten over de seneste tre måneder Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i oktober

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge. november 8. november 13 Danmark Fremgang i industriproduktion i 3. kvartal blandt andet trukket af medicinalindustrien Fald i det påbegyndte byggeri i 3. kvartal Færre varslede afskedigelser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 2. september 6. september 213 Danmark Industriproduktionen tilbage på 2-niveauet i juli Stor stigning i antallet af ledige stillinger i 2. kvartal Flere varslede afskedigelser Stigende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge 6 6. april. april Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i april Stigning i dankortomsætningen i marts Inflationen i Danmark på niveau med euroområdet i marts Stigning i prisen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 14 og 15

KonjunkturNYT - uge 14 og 15 KonjunkturNYT - uge 1 og 1. april 13. april Danmark Fald i industriproduktionen i februar Lidt lavere indenlandsk salg i februar Stigning i udenrigshandlen med varer i februar Større overskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. november. december Danmark Lille fald i BNP i. kvartal Fald i ledigheden i oktober Boligpriserne faldt en anelse i september Stigning i antal konkurser i november Fald i antallet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016) KonjunkturNyt Uge 4 (3.-7. oktober 216) Side 2 af 17 KonjunkturNyt Uge 4, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge 45 2. november 6. november 215 Danmark Mindre fald i industriproduktionen i september Stigende boligpriser i august Lidt flere konkurser i oktober, men generelt faldende tendens Flere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet

Læs mere

KonjunkturNYT uge 18

KonjunkturNYT uge 18 KonjunkturNYT uge 8.-. maj 7 Side af KonjunkturNyt Uge 8 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 4 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 2 1. juni 22. juni 2 Danmark Lille fald i forbrugertilliden i juni Lille stigning i detailomsætningsindekset i maj Faldende boligpriser i 1. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 7. januar Danmark Firmaernes samlede salg er omtrent uændret i november Stort set uændret byggebeskæftigelse i. kvartal Fald i antal varslede afskedigelser, men også i ledige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT uge 36

KonjunkturNYT uge 36 KonjunkturNYT uge 36 4.-8. september 217 Side 2 af 19 KonjunkturNyt Uge 36 217 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 1216 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i februar Lille stigning i industriproduktion og -omsætning i februar Stigning i vareeksporten i februar Stigning i overskuddet

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonkturNYT - uge. august. august Dank Stigende AKU-ledighed i. kvartal Uændret forbrugertillid i august Inflation i Dank fortsat lavere end i euroområdet i juli Faldende detailomsætning i juli Svag stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 8. december 12. december 21 Danmark Firmaernes salg faldt i oktober Vareeksporten steg i oktober Omtrent uændret overskud på betalingsbalancen i oktober Lille stigning i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016) KonjunkturNyt Uge 31 (1.-5. august 216) Side 2 af 13 KonjunkturNyt Uge 31, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 8. -. april Danmark Fald i industriproduktionen i februar efter stor stigning i januar Fald i firmaernes køb og salg i februar efter kraftig stigning i januar Uændret vareeksport de

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 1. september 18. september 1 Danmark Firmaernes salg faldt i juli Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Ny prognose fra

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 7. september. september Danmark Fald i industriproduktionen i juli Stærk vareeksport i årets første syv måneder trods fald i juli Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november. november Danmark Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Uændret ledighedsprocent i oktober Konjunkturbarometre: Stigning i serviceerhverv, detailhandel og industri,

Læs mere