Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK?"

Transkript

1 Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK? 11. november 2014, journalnr ø Puljen til permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde den såkaldte Ældrepulje har til formål at løfte ældren, hvor der lokalt vurderes er størst behov indenfor områderne: Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats hjælp og personlig Bedre forhold for de svageste ældre, fx på hjem Social- og Sundhedsudvalget har i 2014 og 2015 prioriteret puljens indsatser. I det følgende ses først to figurer med de prioriterede indsatser i henholdsvis 2014 og 2015 efterfulgt af kort beskrivelse af de enkelte indsatser i 2015 samt en status på indsatserne i Af hensyn til overskueligheden er 2014 markeret med lys rød og 2015 markeret med lys blå. Side 1

2 Ældrepuljen ,2 mio. kr. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats 1,0 mio. kr. - Vedligeholdende træning - Genoptræning efter sundhedsloven - Træningskøkken på Sønderbo - hverdagsrehabilitering hjælp og personlig 7,3 mio. kr. - Indretning af stue på Sønderbo til svært overvægtige borgere - Frivillighedskoordinator - Selvkørende støvsugere - og hverdagsrehabilitering - Forebyggende og sundhedsfaglige indsatser: * Småtspisende ældre - ernæringskonsulent * Akutteam/øget sygedækning * Værktøjer til tidlig opsporing * Fælles Medicin Kort * Sygeklinik i Nexø - Kompetanceudvikling - demens, tidlig opsporing mv - Organisationsudvikling hjemmenindenfor hjemmen Bedre forhold for de svageste ældre 1,9 mio. kr. - Pædagoger på centre og flere sociale aktiviteter - Leve-bo miljø og træningslokale på Toftegården - - leve-bo miljøer på centre Side 2

3 Ældrepuljen ,2 mio. kr. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats 1,6 mio. kr. - Vedligeholdende træning. Videreført fra Genoptræning efter sundhedsloven. Videreført fra Hverdagsrehabilitering med en tværfaglig tilgang. Ny indsats i hjælp og personlig : 6,3 mio. kr. - Frivillighedskoordinator. Videreført fra Selvkørende støvsugere - og hverdagsrehabilitering. Videreført fra Forebyggende og sundhedsfaglige indsatser: * Småtspisende ældre - ernæringskonsulent. Videreført fra * Akutteam/øget sygedækning. Videreført fra * Tværsektorielt samarbejde med fokus på sårbare borgere og genindlæggelser. Ny indsats i * Værktøjer til tidlig opsporing. Videreført fra 2014 og afsluttes som projekt i demens, tidlig opsporing og dokumentation i sygen mv. Videreført fra Organisationsudvikling hjemmen. Videreført fra 2014 og afsluttes som projekt i Bedre forhold for de svageste ældre fx på hjem 2,3 mio. kr. - Pædagoger på centre og flere sociale aktiviteter. Videreført fra Midler til understøttelse af et godt og aktivt liv for beboerne på øens centre. Ny indsats i Side 3

4 Ældrepuljen prioriterede indsatser Område Indsats Kort beskrivelse Budget 2015 Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats hjælp og personlig Side 4 Vedligeholdende træning Genoptræning efter sundhedsloven Hverdagsrehabilitering med en tværfaglig tilgang Frivillighedskoordinator Selvkørende støvsugere og hverdagsrehabilitering Småt spisende ældre - ernæringskonsulent Akutteam/øget sygedækning Tværsektorielt samarbejde med fokus på sårbare borgere. Formålet med indsatsen er at styrke den rehabiliterende indsats og fastholde/vedligeholde den svage ældres funktionsniveau bl.a. gennem øget mulighed for deltagelse i holdtræning. Der er ansat en terapeut i genoptræningsenheden og indsatsen er videreført fra Formålet er at styrke genoptræningsindsatsen med henblik på en reduktion i ventetiden på genoptræning efter hospitalsbehandling. Der er ansat en fysioterapeut i genoptræningsenheden og indsatsen er videreført fra Formålet er at sikre en tværfaglig og koordineret indsats overfor den enkelte borger i forhold til medicinering, kost, træning mv. Der afsættes ressourcer til ét ugentligt møde/konference i alle hjemmeteams, hvor terapeut, sygerske og SOSU-medarbejder m.fl. har mulighed for i fællesskab at drøfte og koordinere indsatsen overfor den enkelte borger. Ny indsats i Der er ansat en frivillighedskoordinator, der sammen med frivillige igangsætter og understøtter aktiviteter der kan modvirke ensomhed og social isolation. Der er fokus på partnerskaber og aktiviteter, der sigter på bedre helbred og trivsel fx i form af Fællesspisning og Spisevenner. Indsatsen er videreført fra Et velfærdsteknologisk projekt der i praksis skal undersøge mulighederne for at selvkørende støvsugere kan være et positivt supplement til og del af rengøringen i borgernes hjem. Udover støtte til anvendelse af selvkørende støvsugere er der fokus på den enkelte borgers behov for en hverdagsrehabiliterende indsats generelt. Projektet startede i 2014 med fokus på at afdække målgruppen og muligheder for brugen af selvkørende støvsugere indenfor hjemmen med udgangspunkt i udvalgte teams. I første halvår af 2015 udbredes projektet til alle teams i hjemmen. Medio 2015 ændres projektet til et tilbud om udlån af selvkørende/ledningsfri støvsuger til borgere, som ikke er visiteret til hjælp og heller ikke er nået der til, hvor de søger kommunen om hjælp. Kommunen etablerer således et tilbud om udlån af selvkørende støvsugere i en afgrænset periode til ældre borgere, som overvejer en selvkørende støvsuger. Tilbuddet skal understøtte borgeren i at forblive selvhjulpen så længe som muligt. Formålet med indsatsen er at sikre en tidlig indsats i forhold til underernæring af småtspisende og svage ældre i egen bolig, på Sønderbo og på centre. Der er ansat en ernæringskonsulent i Center for Ældre. Indsatsen koordineres og understøtter indsatserne: Værktøjer til tidlig opsporing, frivillighedskoordinator samt hverdagsrehabilitering med en tværfaglig tilgang. Indsatsen er videreført fra Formålet med indsatsen er at sikre en hurtig og kvalificeret sygeindsats og undgå unødvendige indlæggelser. Sygen aften/nat styrkes på kommunens rehabiliteringscenter med henblik på etablering af et udkørende akutteam. Sygen i dagtiden styrkes med henblik på at borgeren tilbydes et opfølgende besøg af en sygerske indenfor 24 timer efter udskrivelse. Indsatsen er videreført fra Formålet med indsatsen er at udvikle en ny fælles (integreret) model for samarbejdet med Bornholms Hospital omkring forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser af sårbare og demente borgere gennem afprøvning af muligheder i at have en delestilling mellem Bornholms Hospital og kommunen. Indsatsen er ny i ,7 0,6 2,0

5 Ældrepuljen prioriterede indsatser (fortsat) Område Indsats Kort beskrivelse Budget 2015 hjælp og personlig Værktøjer til tidlig opsporing Organisationsudvikling hjemmen Formålet med indsatsen er at implementere værktøjer til tidlig opsporing af sygdomstegn og funktionsnedsættelse i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefaling. Der er ansat en projektleder. Videreført fra 2014 og afsluttes som projekt i 2015, hvorefter værktøjerne forventes i drift. Der er afsat ressourcer til efteruddannelse af eksisterende personale indenfor ældre- og sundhedsområdet herunder opkvalificering i forhold til sygefaglige kompetencer, tidlig opsporing og demens. Indsatsen er videreført fra Analyse og afdækning af forskellige muligheder for etablering af selvstyrende grupper og borgerinddragelse. Analysen videreføres fra 2014 og afsluttes i 2015, hvorefter der tages stilling til analysens anbefalinger bl.a. i forhold til samarbejdet mellem visitation og hjemme, herunder muligheden for pakkevisitation og ændret dokumentation koordineringen af arbejdet i hjemmen, herunder muligheden for selvtilrettelæggelse/selvstyrende teams og vagtplanlægning på puslemøder samarbejdet med borgeren i dennes hjem, herunder fokus på borgerstyring, borgeroplevet kvalitet og ændret dokumentation 0,6 1,3 Bedre forhold for de svageste ældre Pædagoger på centre og flere sociale aktiviteter Midler til understøttelse af et godt og aktivt liv for beboerne på øens centre. 4 pædagoger - ansat indenfor centerområdet - skal udvikle indsatsen på øens centre i forhold til dels at understøtte beboernes individuelle sociale behov, dels beboernes indbyrdes relationer i leve-bo-miljøet, herunder beboernes mulighed for deltagelse i fællesskabets aktiviteter. Indsatsen er videreført fra Der tilføres ressourcer, herunder personaletimer til understøttelse af et godt og aktivt liv for beboerne på øens centre, herunder ressourcer til dækning af personaleudgifter f.eks. entrébilletter og forplejning i forbindelse med fælles aktiviteter, udflugter og arrangementer, samt til dækning af ekstra lønudgifter til supplerende personaletimer ved eksempelvis fester og udflugter. Indsatsen skal ligeledes sikre ledsagelse til læge og/eller ambulante undersøgelser, hvor det ikke skønnes forsvarligt, at beboeren tager afsted alene, og hvor der ikke er pårørende eller frivillige hjælpere, der har mulighed for at ledsage beboeren. Ny indsats i ,5 0,8 Side 5

6 Ældrepuljen 2014 kort status Område Indsats Kort status Rev. budget 2014 Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats hjælp og personlig Side 6 Vedligeholdende træning Genoptræning efter sundhedsloven Træningskøkken på Sønderbo Beriatrisk plads Sønderbo Frivillighedskoordinator Selvkørende støvsugere og hverdagsrehabilitering Småtspisende ældre - ernæringskonsulent Akutteam/øget sygedækning Genoptræningsenheden blev medio 2014 udvidet med en terapeut med det formål at give de svageste borgere tilbud om at fortsætte den vedligeholdende træning i op til 28 uger svarende til en udvidelse med ca. 12 uger. Formålet er at forebygge tab af funktion og fastholde borgerens selvhjulpenhed. Genoptræningsenheden blev medio 2014 udvidet svarende til en fuldtidsterapeut og dermed udvides kapaciteten til genoptræning efter hospitalsbehandling. Med udvidelsen kan ventetiden på genoptræning efter hospitalsbehandling reduceres, hvorved borgerens mulighed for at få den fulde effekt af sin hospitalsbehandling og genvinde funktionsniveau og selvhjupenhed øges. Etablering af træningskøkkenet på Sønderbo er næsten afsluttet og dermed får såvel borgere på midlertidigt ophold på Sønderbo samt borgere i eget hjem mulighed for at træne/genoptræne færdigheder i hverdagslivet. Al personale på Rehabiliteringscenter Sønderbo gennemgår i efteråret AMU-forløbet ''Rehabilitering som arbejdsform'' og der følges op med sidemandsoplæring i det daglige arbejde med en terapeut. Etablering af en stue til bariatriske borgere (svært overvægtige) på Sønderbo er næsten afsluttet og de forbedrede fysiske rammer vil give bedre mulighed for at yde en god kvalitet i den personlige til svært overvægtige borgere på midlertidigt ophold. Der er ansat en frivillighedskoordinator medio 2014, og der samarbejdes bl.a. med Ældresagen om tilbud om Spisefællesskaber/Spisevenner til ensomme ældre. En terapeut, en pædagog og medarbejdere i 4 teams indenfor hjemmen har siden medio 2014 arbejdet på at afdække muligheder og barrierer i forhold til om selvkørende støvsugere. Det afdækkes bl.a. om selvkørende støvsugere kan være et positivt supplement til og del af rengøringen hos ældre borgere i eget hjem, der modtager hjælp fra kommunen. Udover støtte til anvendelse af selvkørende støvsugere er der fokus på den enkelte borgers behov for en hverdagsrehabiliterende indsats generelt. Der er ansat en ernæringskonsulent medio Ernæringskonsulentens indsats er tæt knyttet til indsatsen vedr. værktøjer til tidlig opsporing. Det er planlagt, at alle borgere som er tilknyttet Hjemmen får tilbudt en primær ernæringsscreening minimum 2 gange årligt samt fx efter hospitalsbehandling. De borgere, hvor det viser sig, at der kan være behov for en yderligere ernæringsfaglig vurdering, bliver tilbudt en uddybende ernæringsvurdering og der planlægges efterfølgende en individuel målrettet indsats i samarbejde med borgeren. Ernæringskonsulenten underviser også personale mv. Pr. 1.september blev sygen styrket og Akutteamet er nu i gang. Akutteamet har til formål at forebygge indlæggelser og genindlæggelser samt skabe tryghed for borgere i ustabile forløb og i akutte situationer, herunder: Pleje af ustabile borgere, observationer, angst- og krisehåndtering, komplekse udskrivelser, medicinoverblik, vidensdeling ved tvivlsspørgsmål mv. Sygerskerne i Akutteamet arbejder ikke ud fra visiteret tid, hvilket betyder, at de er fleksible i form af tid og opgaver. Fleksibiliteten gør, at akutteamet kan iværksætte de relevante forebyggende tiltag, der kan medvirke til at situationen ikke udvikler sig i negativ retning. Akutteamet er bemandet med 1 sygerske i dagvagt på alle hverdage samt 1 sygersker i aften- og nattevagt alle ugens 7 dage. 0,2 0,2 0,2 1,0 1,0

7 Ældrepuljen 2014 kort status (fortsat) Område Indsats Kort status Rev. budget 2014 hjælp og personlig Bedre forhold for de svageste ældre Side 7 Værktøjer til tidlig opsporing Fælles Medicin Kort Sygeklinik Organisationsudvikling -hjemmen Pædagoger på centre og flere sociale aktiviteter Ombygningindretning på Toftegården Implementering af værktøjer til tidlig opsporing forløber planmæssigt. Medarbejderne i Hjemmen undervises i løbet af november måned i de nye elektroniske værktøjer og i mødet med den gamle - den normale aldring og hvornår alderdom bliver til sygdom. Umiddelbart efter tages de nye værktøjer i brug i de enkelte teams. Der er planlagt et intensivt implementeringsforløb lokalt i de enkelte teams i løbet af december 2014 og januar Tidlig opsporing på centerområdet og Sønderbo forventes at gå i gang primo Der er behov for mobile IT-enheder (mini-pc ere) til arbejdet med tidlig opsporing på centerområdet og Sønderbo og udgiften hertil vil også blive afholdt af projektet. Det forventes at implementering af værktøjer til tidlig opsporing vil kunne bidrage til systematisering og kvalificering af frontmedarbejdernes observationer af ændringer i funktionsniveau hos borgerne, og på den baggrund bidrage til tidlig opsporing af sygdomstegn og funktionsnedsættelse med henblik på at øge den enkelte borgers sundhed og trivsel. Fælles Medicin Kort (FMK) er en løsning, hvor alle danskeres medicinoplysninger gemmes i en central database, hvilket giver mulighed for at oplysninger kan deles på tværs på af sektorer. Den tekniske implementering af FMK forløber planmæssigt. Implementeringen i praksis starter ultimo Sundhedsstyrelsen har meddelt, at en række administrative opgaver i forhold til medicinadministration ude hos borgeren efter implementering af FMK vil kræve mobile IT-enheder med en skærmstørrelse på minimum på 10. Som konsekvens er det nødvendigt at investere i et betydeligt antal tablets/mini- PC ere til brug indenfor hjemmen og sygen. Denne udgift afholdes af projektet. Etablering af en sygeklinik i Nexø er afsluttet. Sygeklinikken giver mulighed for at den ældre selvhjulpne borger, der har brug for hjemmesyge, kan få en hurtigere behandling i bedre faciliteter. I løbet af efteråret afvikles kompetenceudvikling indenfor demens, tidlig opsporing og kommunikativ kompetenceudvikling. På demensområdet deltager 23 teamledere og 15 sygersker i diplommodulet Samspillet mellem etik, jura og psykologi i arbejdet med ældre og demente og i forhold til tidlig opsporing deltager alle medarbejdere fra hjemmen i et 3 timers introduktionsforløb omkring Tidlig opsporing af sygdomstegn mv. Den kommunikative kompetenceudvikling vedrører afslutning af et større kompetenceudviklingsprojekt fra den tidligere Døgn. Analyse og afdækning af forskellige muligheder for etablering af selvstyrende grupper og borgerinddragelse er i gang og i 2015 vil analysens anbefalinger blive forelagt til politisk behandling. I august blev 4 pædagoger ansat indenfor centerområdet og er gået i gang med at udvikle indsatsen på øens centre i forhold til dels at understøtte beboernes sociale individuelle behov, dels beboernes indbyrdes relationer i leve-bomiljøet, herunder beboernes mulighed for deltagelse i fællesskabets aktiviteter. Projekteringen af ombygning af hjemmet gav flere udfordringer, men ombygningen forløber nu planmæssigt. Ombygning/indretning af træningslokale er afsluttet. Med ombygning/indretning af hjemmet etableres et leve-bolignende miljø med køkken/fællesrum og bedre træningsfaciliteter. Udgiften til ombygning blev større end oprindeligt forventet, men merudgiften afholdes af projektet. 12 teamleder og 38 medarbejdere fra centrene gennemgår i efteråret AMU-forløb: Omsorgsarbejdet med ældre i leve- bomiljøer. 1,5 0,7 1,7 0,1 0,7 1,0

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 03-02-2014 kl. 15:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Socialudvalget Kort fortalt!

Socialudvalget Kort fortalt! Socialudvalget Kort fortalt! Ældreområdet Socialområdet I 2013 har ældreområdet: Haft stor fokus på rehabilitering og velfærdsteknologi gennem projektet Nye Veje til aktivt liv med henblik på, at gøre

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 05. august 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Præstø Multicenter, Rosagervej, Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

1,5 2,4 2,4 50.52.T3. Plejecenter Lindehaven omdannes til rehabiliteringscenter 50.52.T4. Udviklingsstrategi for fremtidens ældreområde I alt

1,5 2,4 2,4 50.52.T3. Plejecenter Lindehaven omdannes til rehabiliteringscenter 50.52.T4. Udviklingsstrategi for fremtidens ældreområde I alt Oversigt over spareforslag på ÆLDREOMRÅDET Besparelse i mio. kr. 2013 2014 2015 2016 Temaer: 50.52.T1. Velfærdsteknologi på ældre og handicapområdet 0,3 0,3 1,0 1,0 50.52.T2. Fremtidige eff.potentialer

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

1. august 2011. Fremtidens boliger til ældre Tønder Kommune

1. august 2011. Fremtidens boliger til ældre Tønder Kommune 1. august 2011 Fremtidens boliger til ældre Tønder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1. Analysens formål 4 1.2. Analysens fokus 5 1.3. Analysens gennemførelse 6 1.4. Læsevejledning 6 2. Sammenfatning

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Plan 2016-2019 på det voksenspecialiserede socialområde 2. årlige udgave, april 2015 Indhold 1 Formålet med planen...2 1.1

Læs mere

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2015 Myndighedsafdelingen Andre udvalg 72% Sundheds- og omsorgsområdet Voksen-

Læs mere

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Sundhedsaftale. mellem Odder Kommune og Århus Amt 2005-2006

Sundhedsaftale. mellem Odder Kommune og Århus Amt 2005-2006 UDKAST 14/1-2005 dok. nr. 656748 Sundhedsaftale mellem Odder Kommune og Århus Amt 2005-2006 Principgodkendt af: Odder Byråds socialudvalg d. 12. december 2003 og Århus Amts Sundhedsudvalg d. 26. november

Læs mere

FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB

FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard,

Læs mere