Klagenævnet for Udbud J.nr (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 K E N D E L S E Akupunktør og massør Thomas Borgå (advokat Ole Lund, Skive) mod Skive Kommune (selv) I slutningen af 2006 besluttede Skive Kommune at etablere en sundhedsordning uden brugerbetaling for kommunens ca ansatte. Indklagede inviterede den 11. januar virksomheder inden for den pågældende branche til på et møde den 25. januar 2007 med en arbejdsgruppe, som kommunen havde nedsat, at fremkomme med ideer om en sådan sundhedsordning. På dette møde fremkom bl.a. akupunktør og massør Thomas Borgå, Skive, med et fuldt færdigt oplæg til en sundhedsordning, som samtidig var et tilbud på en samlet aftale med kommunen. Den 17. april 2007 besluttede kommunen at indgå 2 aftaler med Falck Health Care A/S, dels en kontrakt benævnt»serviceaftale Tværfaglig behandling på arbejdspladsen«, dels en kontrakt benævnt»serviceaftale Psykologrådgivning Standard«. De 2 kontrakter blev herefter indgået den 20. april Den 30. juli 2007 indgav akupunktør og massør Thomas Borgå klage til Klagenævnet for Udbud over indklagede, Skive Kommune. Klagen har været behandlet på skriftligt grundlag. Klageren har nedlagt følgende påstande: Påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Udbudsdirektivets artikel 23, herunder særligt stk. 2, ved at anmode 6 virksomheder om enkeltvis at fremlægge deres bud på, hvilket indhold kommunens sundhedsordninger skal have, herunder deres bud på prisen på de enkelte

2 elementer i ordningerne, og ved herefter at indgå kontrakt på grundlag af et af disse tilbud, uagtet den anvendte fremgangsmåde, som indebar, at indklagede ikke under indhentelsen af tilbud beskrev den ydelse, som kommunen ønskede at indgå kontrakt om, ikke gav tilbudsgiverne lige muligheder, men bevirkede, at der blev skabt ubegrundede hindringer for konkurrencen med hensyn til den kontrakt, som kommunen ønskede at indgå. 2. Påstand 2 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med EUudbudsretlige ligebehandlingsprincip ved efter indhentelsen af de 6 tilbud alene at have ført forhandlinger med den ene af de 6 tilbudsgivere, nemlig Falck Health Care A/S. Påstand 3 Klageren skal annullere indklagedes beslutning af 17. april 2007 om at indgå kontrakt med Falck Health Care A/S. Klagenævnet har besluttet yderligere at behandle følgende spørgsmål: Spørgsmål 5 Om indklagede har handlet i strid med Udbudsdirektivet ved ikke forud for indgåelse af kontrakterne med Falck Health Care A/S af 20. april 2007 at have gennemført et EU-udbud, uagtet de tjenesteydelser, der skulle indgås kontrakt om, ikke er omfattet af Udbudsdirektivets Bilag II B, nr. 25 om tjenesteydelser inden for»sundheds- og socialvæsen«. Parterne har været enige om, at den ydelse, som indklagede har indhentet tilbud på, er en Bilag II B-ydelse. Indklagede har vedrørende påstand 1 og 2 nedlagt påstand om, at Klagenævnet ikke konstaterer nogen overtrædelse. Parternes anbringender Ad påstand 1 Klageren har bl.a. gjort gældende, at han afgav et fuldt færdigt tilbud på alle de ydelser, som klageren mente, at indklagede ønskede at indgå kontrakt om, at indklagede herefter indgik kontrakt med Falck Health Care A/S om netop disse ydelser bortset fra, at indklagede tillige indgik kontrakt med

3 Falck Health Care A/S om psykologrådgivning og forebyggende arbejde, samt at indklagede indgik kontrakt med Falch Health Care A/S til trods for, at tilbudet fra klageren justeret for de elementer, der ikke var indeholdt i klagerens tilbud var kr. billigere end tilbudet fra Falck Health Care A/S. Klageren har videre anført, at indklagede ved den valgte fremgangsmåde indhentelse af tilbud uden nogen beskrivelse af, hvad tilbudene skal omfatte alene synes at have ønsket at få gode ideer til den sundhedsordning, som kommunen ønskede at indføre. 3. Ad påstand 2 Klageren har gjort gældende, at han på grund af den måde, som indklagedes indhentning af tilbud blev gennemført på, herunder specielt at indklagede ikke på forhånd havde beskrevet, hvilken tjenesteydelse kommunen ønskede at indgå kontrakt om, forventede at blive indkaldt til møde, således at indhentningen af tilbud blev fulgt op af forhandlinger med alle tilbudsgiverne, således at disse forhandlinger kunne danne et grundlag for indklagedes beslutning om, hvem der skulle indgås kontrakt med. Indklagede gennemførte imidlertid kun forhandling med en af tilbudsgiverne, nemlig Falck Health Care A/S, som der herefter blev indgået kontrakt med. Klagenævnet udtaler: Ad spørgsmål 5 Da de tjenesteydelser, som indklagede ønskede at indgå kontrakt om, er tjenesteydelser inden for»sundheds- og socialvæsen«, er de omfattet af Bilag II B, og det følger heraf, at indklagede ikke har handlet i strid med Udbudsdirektivet ved ikke at gennemføre EU-udbud. Ad påstand 1 Som anført ad spørgsmål 5 kunne indklagede indgå kontrakt om de pågældende ydelser uden forinden at gennemføre et EU-udbud. Det påhvilede imidlertid efter udbudsdirektivets artikel 23 indklagede, når indklagede ønskede indhentet tilbud som grundlag for sin beslutning om indgåelse af kontrakt, at sikre, at der ved den valgte fremgangsmåde blev givet de virksom-

4 heder, som indklagede rettede henvendelse til, lige muligheder for at få kontrakten, og at sikre, at der ikke blev skabt ubegrundede hindringer for konkurrencen med hensyn til den kontrakt, som kommunen ønskede at indgå. Disse krav blev ikke opfyldt ved den fremgangsmåde, som indklagede valgte, idet disse krav kun kan opfyldes, hvis indklagede i sin opfordring til virksomhederne til at afgive tilbud så præcist og udtømmende, som det er muligt, beskriver den ydelse, som kommunen ønsker at indgå kontrakt om. Indklagedes opfordring til virksomhederne indeholdt ikke en sådan beskrivelse. 4. Forskriften i artikel 23 udelukker ikke ubetinget, at indklagede forud for udarbejdelsen af sin beskrivelse af den ønskede ydelse tager kontakt til virksomheder inden for den pågældende branche, men en sådan indledende kontakt med virksomheder i branchen må ske på en sådan måde, at der ikke derved skabes ubegrundede hindringer for konkurrencen, og den indledende kontakt med virksomheder inden for branche skal alene danne grundlag for indklagedes beslutning om, hvilken ydelse der ønskes indgået kontrakt om. Oplysninger fra virksomheder i branchen skal således alene danne grundlag for indklagedes beskrivelser af den ønskede ydelse i den opfordring til at afgive tilbud, der som en selvfølge efterfølgende skal sendes til de udvalgte virksomheder i branchen. Det følger af det anførte, at indklagede har handlet i strid med artikel 23 som beskrevet i påstand 1. Ad påstand 2 Det følger af det, der er anført ad påstand 1, at indklagedes forhandlinger med Falck Health Care A/S, der skete på et stadium, som alene kunne vedrøre indhentelse af oplysninger med henblik på kommunens afklaring af, hvilken ydelse der skulle indhentes tilbud på, efter det oplyste vedrørte indklagedes indgåelse af kontrakt med Falck Health Care A/S, og indklagede har derfor handlet i strid med ligebehandlingsprincippet som beskrevet i påstand 2. Ad påstand 3 Under hensyn til, at indklagede har oplyst snarest muligt at ville gennemføre en ny indhentelse af tilbud, hvor Udbudsdirektivets regler vil blive over-

5 holdt, er der ikke grundlag for at annullere indklagedes beslutning af 17. april 2007 om at indgå kontrakt med Falck Health Care A/S. 5. Herefter bestemmes: Påstand 1 Indklagede har handlet i strid med Udbudsdirektivets artikel 23, herunder særligt stk. 2, ved at anmode 6 virksomheder om enkeltvis at fremlægge deres bud på, hvilket indhold kommunens sundhedsordninger skal have, herunder deres bud på prisen på de enkelte elementer i ordningerne, og herefter indgå kontrakt på grundlag af et af disse tilbud, uagtet den anvendte fremgangsmåde, som indebar, at indklagede ikke under indhentelsen af tilbud beskrev den ydelse, som kommunen ønskede at indgå kontrakt om, ikke gav tilbudsgiverne lige muligheder, men bevirkede, at der blev skabt ubegrundede hindringer for konkurrencen med hensyn til den kontrakt, som kommunen ønskede at indgå. Påstand 2 Indklagede har handlet i strid med EU-udbudsretlige ligebehandlingsprincip ved efter indhentelsen af de 6 tilbud alene at have ført forhandlinger med den ene af de 6 tilbudsgivere, nemlig Falck Health Care A/S. Påstand 3 tages ikke til følge. Indklagede, Skive Kommune, skal i sagsomkostninger til klageren, akupunktør og massør Thomas Borgå, betale kr., der betales inden 14 dage efter modtagelsen af denne kendelse. Klagegebyret tilbagetales. Carsten Haubek Genpartens rigtighed bekræftes. Joan Bach kontorfuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 K E N D E L S E Brøndum A/S (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted ved cand. merc. jur.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 K E N D E L S E KAS Transport ved Kim Schrøder (advokat Torben Høholt Jensen, Århus) mod Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 K E N D E L S E Køster Entreprise A/S (advokat Henning Bill, København) mod Morsø Kommune (advokat Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Ingelise Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-108.785 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-108.785 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-108.785 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003 K E N D E L S E Bilhuset Randers A/S, Jydsk Automobil Centrum A/S og Nellemann Randers A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 K E N D E L S E Murermester Finn F. Hansen (advokat Henning Levin, København) mod Boligselskabet Vendersbo

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010 K E N D E L S E Athene Healthcare A/S (selv) mod Region Hovedstaden. (advokat Henning Biil,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 K E N D E L S E Annelise Küseler (advokat Henrik Holtse, København) mod Morsø Kommune (selv) Morsø Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 K E N D E L S E Smart Home ApS (advokat Brian Sørensen, Aarhus) mod Københavns Kommune (advokat Martin Stæhr, Hellerup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024549 (Poul Holm, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 30. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024549 (Poul Holm, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 30. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024549 (Poul Holm, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 30. november 2011 K E N D E L S E Willis I/S (advokat Martin Stæhr, Hellerup) mod Sønderborg Kommune (advokat Jan

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 K E N D E L S E Grøn Sol A/S (advokat Kurt Bardeleben, København) mod Aarhus Kommune (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 K E N D E L S E Scan-Plast A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010 K E N D E L S E Visma Services Odense A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Hillerød

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034475 (Mette Langborg, Henrik Fausing) 10. september 2013 K E N D E L S E Hsl Flytning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (advokat Andreas Christensen og advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017601 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Gorm K. Elikofer) 26. august 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017601 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Gorm K. Elikofer) 26. august 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017601 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Gorm K. Elikofer) 26. august 2009 K E N D E L S E Barslund A/S (advokat Anders Drachmann, Helsingør) mod Københavns Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015364 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 14. maj 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015364 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 14. maj 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015364 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 14. maj 2008 K E N D E L S E Trans-Lift ApS (advokat Per Dalskov, København) mod DSB (advokat Anders Birkelund

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 97 196.742

Klagenævnet for Udbud 97 196.742 Klagenævnet for Udbud 97 196.742 (Carsten Haubek, Viggo Olesen, Per Holmgård Andersen) 9. marts 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (selv) mod Ledøje Smørum Kommune (selv) Den 17.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079

Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079 Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 2. juli 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (advokat Michael Gjedde Nielsen, København) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen) 12. november 2010 K E N D E L S E Icopal Entreprise A/S (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Næstved Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024177 (Erik P. Bentzen, Vibeke Steenberg, Melitta Keldebæk) 12. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024177 (Erik P. Bentzen, Vibeke Steenberg, Melitta Keldebæk) 12. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024177 (Erik P. Bentzen, Vibeke Steenberg, Melitta Keldebæk) 12. januar 2012 K E N D E L S E Dansk Flygtningehjælp (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod Roskilde

Læs mere