Referat af møde i MIO (SU/AM-udvalg)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i MIO (SU/AM-udvalg)"

Transkript

1 Referat af møde i MIO (SU/AM-udvalg) Tid: Onsdag den 12. marts 2014, kl Sted: Undervisningslokale 8, hovedbygningen, 9310 Vodskov Til stede: Afbud fra: Distribueret til: Anja Jørgensen Karina Nygaard Lene Kvist Mette Thoft Jan Kempf Berthelsen Jakob L. Jensen Lars Riis Mette Cassøe Malene Kjær Jensen Anne-Mette Nielsen Laila Gjøderum Nielsen Helen Wilche Jensen Bente Nissen Marianne B. Østergaard Sara S. Andersen Mette Gram Rugholm Arne Hyldahl Lotte Pedersen Flemming S. Møller Lili Heegaard Bente Medianfar John Kristensen Helle Mørch Laulund Gitte Hundstrup Nielsen Mette Flensted Lyng Deltagere SOSU Nord hjemmeside SOSU Nord intranet SOSU Nords bestyrelse (AJ) (KN) (LK) (MT) (JB) (JL) (LR) (MC) (MJ) (suppleant for Ann J. Sørensen) (AN) (LN) (HJ) (BN) (MØ) (suppleant for Bente E. Medianfar) (SA) (suppleant for John Kristensen) (MR) (AH) (LP) (FM) (LH) (BM) (JK) (HL) (GN) (ML) Referent: Tina Vejergang (TV) Referat: AJ indledte mødet med at byde LR (ny servicechef hos SOSU Nord / VUC) og LN (nyudvalgt tillidsrepræsentant for kantinepersonale på SOSU Nord) velkommen i SOSU Nords MIO-udvalg. Begge præsenterede sig, og alle udvalgets medlemmer gav herefter en kort bordet-rundt-præsentation. TIVE_ Side 1 af 7

2 Godkendelse af referat fra møde den 22. januar 2014 Marked: MC kommenterede følgende: 1) MC efterlyste punkt i referat vedr. kantinen på den nye skole i Aalborg. AJ repeterede derfor sit udsagn fra mødet hvor hun udtrykte at de mange potentielle kunder kan give udfordringer/ spidsbelastninger i kantinen. For at imødekomme denne udfordring, bekræftede AJ at der laves en holdplan for bespisning når vi nærmer os den 1. oktober AJ bekræftede at denne meget praktiske udfordring gav anledning til at få tænkt det hele ind i et større perspektiv hvor også kravene i EUD-reformen og lov 409 medtænkes. 2) MC efterlyste at offentliggøre bilag, der rundsendes med dagsorden, på itslearing. I dag er det udelukkende dagsordenen, som gøres offentligt tilgængelig. Det blev vedtaget at indføre denne procedure fremadrettet. 3) MC nævnte at ledelsesreferater tidligere blev offentliggjort på itslearning, og hun har oplevet flere forespørgsler på at genoptage denne procedure. AJ bekræftede at hun vil overveje dette ønske Status på EUD-reformen og dens indhold v/lene Kvist LK indledte med at opsummere EUD-reformens fire overordnede mål: 1) Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse 2) Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse 3) Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 4) Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes Herefter gennemgik LK implementeringsprocessen frem mod august 2015, og fremhævede følgende ændringer, der adskiller sig væsentligt fra nuværende praksis: Ny indgangsstruktur (fire hovedområder erstatter de tolv indgange, der er i dag) Indførelse af adgangskrav Ophør af dimensioneringsaftale Grundforløb bliver obligatorisk og ensartet opbygget Ny erhvervsuddannelse for voksne Ny kombineret ungdomsuddannelse EUD-reformens yderligere indhold og konsekvenser er beskrevet i vedhæftede præsentation. TIVE_ Side 2 af 7

3 Orientering om RKV-projekt i Hjørring som optakt til kommende reformer v/lene Kvist Omkring RKV, nævnte LK kort at SOSU Nord arbejder på at igangsætte et pilotprojekt på SOSU Nords Vendsyssel afdeling. Hensigten er at udvikle RKV-metoderne og gennemføre RKV som grundlag for individuelle uddannelsesplaner på et udvalgt optag (januar 2015) for derigennem at skabe et erfaringsgrundlag inden implementering af EUD-reformen pr. 1. august Organisation: AJ supplerede med at nævne et igangværende samarbejde med tre andre SOSU-skoler med henblik på at udvikle et RKV-metodekatalog Opfølgning på og drøftelse af sidste revision af Principper for fordeling af opgaver og ressourcer ved SOSU Nord v/anja Jørgensen, jfr. bilag 1 Ledelsen har gennemgået de indkomne kommentarer og foretaget diverse rettelser. Vi gennemgår dokumentet side for side. AJ gennemgik dokumentet side for side, og ordvalg og definitioner blev debatteret, formuleringer forklaret og kommenteret m.m. AJ tilretter dokumentet i henhold til de ændringer der blev vedtaget på mødet og sender det videre til endelig godkendelse i bestyrelsen. Herefter rundsendes det pr. mail til alle ansatte samt offentliggøres på itslearning Orientering om koblingerne mellem processerne, der fører til SOSU Nords image indadtil og udadtil pr. 1. januar 2015 v/anja Jørgensen Fusionsprocessen, arvesølvet, vores fælles kultur Kommunikation som tema i MIO og videre ud i organisationen Revision af visioner og værdier og nyudvikling af elev-/kursist-slogan AJ refererede til strategidagene i december 2013 for SOSU Nords bestyrelse og MIO-udvalg hvor det bl.a. kom frem at tiden formodentlig er inde til at evaluere og revidere skolens værdier og visionsbeskrivelse. Arbejdet hermed påbegyndes den 19. juni 2014 hvor der afholdes en fælles temadag for SOSU Nords bestyrelse og MIO-udvalg. Som opfølgning herpå, fortalte AJ at ovenævnte tre processer hænger sammen og resultatet vil være et revideret image for SOSU Nord både indadtil og udadtil. SOSU Nord vil ved udgangen af 2014 være klar til at præsentere et revideret image. TIVE_ Side 3 af 7

4 Opfølgning på og drøftelse af plan for temaet kommunikation v/anja Jørgensen og Mette Cassøe AJ orienterede deltagerne om møde afholdt med konsulentfirmaet, Mindstep, og opsummerede Mindsteps indgangsvinkel til at anskue og arbejde med kommunikation som tema. Både MC og AJ var tilfredse med udspillet fra konsulentfirmaet og indstillede til at arbejde videre hermed. Deltagerne accepterede forslaget, og det blev besluttet at der aftales et nærmere forløb med Mindstep. Forløbet kan betyde at MIO indkaldes til ekstra møder og/eller at eksisterende møder udvides Orientering om evaluering af step 1 i APV v/karina Nygaard, jfr. bilag 2 Med udgangspunkt i medarbejdernes evaluering af den dialogbaserede APV (svarprocent på 69%), opsummerede KN at der generelt har været stor tilfredshed med at gennemføre den psykiske APV på denne måde. Om end i en revideret form (med udgangspunkt i de erhvervede erfaringer og gode forslag fra medarbejdere) satser SOSU Nord på at anvende denne model fremover. KN gennemgik og kommenterede spørgsmål og svar fra evalueringsrunden, der fremgår af vedhæftede præsentation. Ressourcer: Opfølgning og status på fusionsprocessen v/anja Jørgensen 1) Hvordan er temperaturen? Hvad er godt? Er noget glemt? Skal noget huskes? Deltagerne var generelt tilfredse, og der var således ingen kommentarer til dette punkt. 2) Status på forløbet med arvesølvet Forløbet med arvesølvet, der er faciliteret af Rasmus og Kristoffer, kører fortsat som individuelle afdelingsforløb frem til august 2014, og planen er indtil videre at der skal afholdes en fælles bevidningsproces i september 2014 for alle ansatte. AJ gjorde opmærksom på at Rasmus og Kristoffer følger den plan, som styregruppen godkendte i juni 2013, inklusive beslutningen om at tilkoble den dialogbaserede APV-proces. Styregruppen bestod af: Anne-Mette Nielsen, Karina Nygaard, Mette Thoft Mikkelsen, Vibeke Jensen, Vibeke Bundgaard, Lars Munk Madsen, Kaj Kristian Birket Pedersen, Bente Egede Mehdianfar, Birgitte Bjerg Jensen, Lotte, Helle Mørch Laulund, Jan Kempf Bertelsen, Per Stig Andersen, Helle Magh, Mette Flensted Lyng, Gitte Hundstrup Nielsen, Lene Kvist, Jakob Lindberg Jensen. TIVE_ Side 4 af 7

5 3) Oplæg om storrumskontor Ledelsen har erfaret at en del administrative medarbejdere fortsat er bekymrede over udsigten til at skulle sidde i storrumskontor pr. 1. oktober Derfor har SOSU Nord haft kontakt til HK, som anbefalede at rette henvendelse til Hjørring Kommune, der for nylig har været igennem en lignende proces. KN nævnte derfor at hun planlægger et eftermiddagsmøde med en arbejdsmiljørepræsentant fra HK og en fællestillidsrepræsentant fra Hjørring Kommune. Nærmere information rundsendes snarest muligt. 4) Nye politikker fx adfærd på kontorer, adfærd i værksteder AJ nævnte at SOSU Nord er opmærksom på at adskillige politikker, procedurer m.m. skal tilpasses efter indflytningen i Aalborg, men at de først revideres efter indflytning i de nye faciliteter. 5) Flytteprocessen AJ fremhævede at flytteprocessen har nået et stadie hvor den bliver mere og mere specifik og planlægningen dermed mere og mere detaljeret. Som koordinator i relation til flytningen og til blandt andet at varetage den interne kommunikation omkring flytningen, har SOSU Nord midlertidigt ansat Myriam Baach Steensen, AJ opfordrede alle til at rette eventuelle spørgsmål vedr. flytningen til Myriam Drøftelse af hvilke virksomhedsordninger, der skal være på SOSU Nord v/anja Jørgensen Hvad vil vi gerne have af gode ordninger for medarbejderne? Fx tilbud om zoneterapi, tankefeltterapi, massage, medlemskab af fitnessklub, kranio sakral terapi m.m. Der tænkes ud af boksen. AJ delte medarbejdere op i tre grupper, og der blev brainstormet på indholdet til SOSU Nords beautybox af personalegoder. Følgende forslag blev efterfølgende fremlagt på mødet: Fitnessordning evt. leje sig ind i eksisterende fitnesscenter Sundhedstiltag (udnyttelse af egne ressourcer som fx diætist, ergoterapeut m.m.) Udsmykning af skolen interne og eksterne udstillere Nytårskur som fast tradition Kantineordning evt. med mulighed for bestilling af takeaway-aftensmad Falck Healthcare ydelser TIVE_ Side 5 af 7

6 Rabatordning til svømmehal(ler) Massageordning Frugtordning Fodbehandling Firmahold i diverse sportsgrene Abonnementsordning til fx AOF, kunstmuseer, Folkeuniversitet m.m. Klippekortsordning til forskellige terapeuter, massører, behandlere Kordeltagelse (invitation fra VUC) Udnyttelse af hallen på den nye skole til fx yoga, afspænding, boldspil m.m. Revision af kaffe-/theordning (gratis) Fyrtårnsarrangementer AJ udpegede KN, JB, AN og Karen Vind Andersen til at arbejde videre med ideerne, som præsenteres på MIO-møde i september Orientering om iværksættelse af procedure for håndtering af terrortrussel v/karina Nygaard KN nævnte terrortrussel på Tech College Aalborg for et stykke tid siden og orienterede deltagerne om at SOSU Nord som følge heraf - har påbegyndt arbejdet med udforme en terror-procedure. Proceduren præsenteres og implementeres i løbet af Godkendelse af udkast til Mobbepolitik samt politik for rygning og rusmidler v/karina Nygaard, jfr. bilag 3 Ændringerne er sket med baggrund i skærpede krav fra Arbejdstilsynet og er markeret og kommenteret i bilaget: Mobbepolitikken hvordan håndteres sager om mobning på arbejdspladsen? Rygepolitikken hvem er omfattet hvor må man ryge konsekvenser ved overtrædelse? KN gennemgik de markerede ændringer, der har været obligatorisk at foretage for at leve op til Arbejdsmarkedstilsynets skærpede krav og nuværende lovgivning. MC anmodede om at få ordlyden i begyndelsen af 4. afsnit ændret til Der er tale om mobning og/eller chikane når en medarbejder regelmæssigt og over tid, eller gentagne gange på grov vis oplever uønskede eller krænkende handlinger. TIVE_ Side 6 af 7

7 Deltagerne var enige heri og det blev besluttet at KN tilpasser politikken med ovennævnte rettelse og herefter offentliggører den på itslearning Eventuelt a. MC refererede til reaktion fra medarbejdere på ordvalg i mail-overskrift rundsendt af AJ omkring løn og bekymring. Den svære kunst at kommunikere blev kort berørt og meninger var delte i forhold til om budskabet i mailen var tydeligt eller ej. AJ gjorde det klart at mailen var sendt ud på opfordring fra en TR-henvendelse så hun formoder at TR-gruppen på den baggrund kan gøre tolkningen i mailen klar for de medarbejdere, der eventuelt fortsat måtte være i tvivl om indholdet. b. På opfordring, informerede KN om at sammensætningen af arbejdsmiljøgruppen bliver ændret i forbindelse med indflytningen i de nye lokaler i Aalborg. Den nye organisering bliver en del af den virksomhedsaftale, som pt. er under udarbejdelse. Når udkast er klar, præsenteres det for SOSU Nords ledergruppe og MIO-medlemmerne. c. AN fortalte at der på itslearning er oprettet en selvstændig mappe til Arbejdsmiljø for dermed at synliggøre forenkle vejen til SOSU Nords arbejdsmiljøarbejde. Mødet sluttede kl , og AJ takkede alle deltagerne for et konstruktivt møde. TIVE_ Side 7 af 7

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tid: Onsdag den 27. marts 2014 kl. 15.30-18.00 Sted: SOSU Nord Mødelokale C, ledelsessekretariatet, Viren 15, 9310 Vodskov Til stede: Poul Hedemann Jan Nielsen Kristian Gaardsøe

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Tid: Onsdag den 3. marts 2014 kl. 08.30-12.00 Sted: Lokale 1, ledelsessekretariatet Viren 15, 9310 Vodskov Til stede:

Læs mere

SOSU Nord, udviklingschef SOSU Nord, økonomichef SOSU Nord, ledelsessekretær (referent) SOSU Nord, medarbejderrepræsentant

SOSU Nord, udviklingschef SOSU Nord, økonomichef SOSU Nord, ledelsessekretær (referent) SOSU Nord, medarbejderrepræsentant Referat fra møde i bestyrelsen for SOSU Nord torsdag den 27. juni 2013, kl. 15.30-18.00 i Bondestuen, Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, Aalborg Bestyrelsen for SOSU Nord: Poul Hedemann Jørgen

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 27. november 2014 kl. 8.30 12.00 Sted SOSU Nord, På Sporet 8, 9000 Aalborg, lokale 1.046 (henv. i informationen)

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009 Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde April 2009 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning Side 3 1.1 Rapportens opbygning Side 3 1.2 Baggrunden for trepartsdrøftelserne

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg

Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. januar 2010 1-13-20-09 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg 14. december 2009, kl. 10.00 13.00 Sted Søren

Læs mere

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Marianne Linnet og Michael Rothe Juni 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen.

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen. Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Mogens Birkebæk, Frits Andersen, Pauli Johansen (fra pkt. 3 og frem), Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Hans Jørgen Limborg og Inger-Marie Wiegman December 2006 Indhold Forord...3

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen

Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen U D V I K L I N G O G F O R S K N I N G I A R B E J D SL I V ALEC TIA P E O P L E Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen - et projekt om arbejdspladskultur og forflytning i hjemmeplejen i henholdsvis

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Tid: Fredag den 27. marts kl. 13.00 15.30

Bestyrelsesmøde. Tid: Fredag den 27. marts kl. 13.00 15.30 Bestyrelsesmøde Tid: Fredag den 27. marts kl. 13.00 15.30 Sted: Distribueret til: Afbud: Referent: På Sporet 8, Aalborg S-1.046 Lars Bo Breddam, selvsupplerende, formand Jørgen R. Henriksen, Region Nordjylland,

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 2. december 2010 kl. 15.00 Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Møderum 6 er reserveret fra kl.14.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse 9. marts 2006 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Forord

Læs mere

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen.

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen. 25.03.2010 JMP/ask Referat fra bestyrelsesmøde den 24. marts 2010 på Kold college Deltagere Torben Mølgaard Andersen Lone Engberg Thomsen Morten Weiss-Pedersen Niels Henning Olsen Peter Zinck Thomas Johansen

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 04. september 2014 kl. 8.30 12.00 Sted SOSU Nord, Storemosevej, 9310 Vodskov - lokale 16 Distribueret til medlemmer:

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Dagsorden HAMiU-møde d. 26. november 2014

Dagsorden HAMiU-møde d. 26. november 2014 Lars Brodersen 17. november 2014 AAU - HR Dagsorden HAMiU-møde d. 26. november 2014 Sted: HR-afdelingens store mødelokale, Fredrik Bajers Vej 7F, lokale F3-42 Tid: kl. 13:00 til 15:00 0. Godkendelse af

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere