HÅND MEDARBEJDER BOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÅND MEDARBEJDER BOG"

Transkript

1 MEDARBEJDER ÅND BOG

2 IND- HOLD VELKOMMEN 3 ANSÆTTELSESREGLER OG -POLITIKKER 5 SIKKERHED OG KONTROL 7 TØJ, FREMTONING OG PERSONLIG HYGIEJNE 9 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL 11 SYGDOM OG LÆGEBESØG 12 UDVIKLING OG UDDANNELSE 13 PERSONALEGODER 14 STIKORDSREGISTER 16 Opdateret 30. september

3 VELKOMMEN Som medarbejder hos Dansk Supermarked bliver du en del af Danmarks største detailkoncern. Hver dag året rundt arbejder vi sammen for at give kunderne den bedste indkøbsoplevelse. Det er vigtigt for os, at du får en grundig introduktion og god opstart i dit nye job. I denne medarbejderhåndbog fortæller vi om nogle af de emner, du skal kende til som medarbejder. Der kan være stor forskel på de forskellige arbejdspladser i Dansk Supermarked, og derfor er det din nærmeste chef, der varetager den daglige ledelse. I denne medarbejderhåndbog har vi samlet de væsentligste generelle og fælles regler. Vi har masser af muligheder og goder at tilbyde dig, men vi har også nogle regler, du skal overholde. Derfor skal du læse håndbogen igennem, da den er en del af dit introduktionsforløb som nyansat hos os. Det er vigtigt, at du løbende holder dig opdateret på indholdet. 3

4 VI HAR MASSER AF MULIG- HEDER OG GODER AT TIL- BYDE DIG, MEN VI HAR OGSÅ NOGLE REGLER, DU SKAL OVERHOLDE

5 ANSÆTTELSESREGLER OG -POLITIKKER Her kan du læse om de regler og politikker, som gælder for din ansættelse // ANSÆTTELSESFORHOLD Dit ansættelsesforhold fremgår af din kontrakt og/eller af de gældende overenskomster. Overtræder du ansættelses- og interne regler, kan det få konsekvenser for din ansættelse. // ARBEJDSTID OG PAUSER På din arbejdsplan kan du se, hvornår du skal arbejde, og hvornår du har pauser. Du skal være klædt om og klar til at gå i gang med arbejdet, når din arbejdstid begynder. Spise-, ryge- og hvilepauser må kun finde sted i planlagte pauser. // LØN OG PENSION Ved ansættelsen er det aftalt, om du er ansat med fast månedsløn eller med timeløn. I begge tilfælde betales din løn månedsvis bagud og bliver sat ind på din NemKonto den sidste bankdag i måneden. Lønseddel bliver sendt til din e-boks. Ønsker du ikke at anvende NemKonto, skal du kontakte HR Hotline med oplysning om, hvilket registrerings- og kontonummer, lønnen skal indsættes på. Er du timelønnet, beregnes lønnen på baggrund af din tilbagemelding om antal arbejdstimer eller din chipregistrering, godkendt af den lønansvarlige, hvor antal arbejdstimer, sygedage og lignende registreres. Er du månedslønnet, får du udbetalt den faste løn for en hel kalendermåned med tillæg eller fradrag for overtimer, fritimer mv. Din pensionsordning afhænger af din kontrakt. Du kan læse mere om de forskellige ordninger på DS Intra. // OVERENSKOMSTER Dansk Supermarked er som medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver omfattet af kollektive overenskomster indgået med HK Handel, 3F og NNF. Overenskomsterne findes på // SKATTEKORT Skattekort indberettes automatisk fra skat. Har du ikke hovedkort, men frikort, vil vi i stedet modtage dette. Ønsker du at benytte bikort, skal du kontakte HR Hotline. Hvis det er første gang, du er på arbejdsmarkedet, skal du selv kontakte Skat, så der kan blive dannet et skattekort, som vi herefter vil modtage elektronisk. Hvis du undlader dette, trækker Skat 55 % af hele din løn. // FERIE Du optjener 25 dages ferie i løbet af et kalenderår - altså 2,08 dage per måned. Du skal afholde den optjente ferie i det efterfølgende ferieår, som går fra 1. maj til 30. april. Sommerferien afholdes i perioden fra 1. maj til 30. september. Normalt kan du maks. afholde tre ugers ferie i den periode. Hvis du ikke har optjent 25 dages ferie, kan du stadig godt afholde ferie, dog for egen regning. // FERIEFRIDAGE Alle overenskomstansatte medarbejdere med ni måneders anciennitet har ret til fem feriefridage per ferieår. Udbetaling af ikke-afholdte feriefridage kan ske efter gældende overenskomster. Reglerne om feriefridage for ledere vil fremgå af lederkontrakten. // OVERARBEJDE Overarbejde skal så vidt muligt varsles af din leder dagen før og aflønnes efter den til enhver tid gældende overenskomst. 5 HAR DU SPØRGSMÅL SEND EN MAIL TIL ELLER RING PÅ

6 ANSÆTTELSESREGLER OG POLITIKKER // OMPLACERING ELLER OVERFLYTNING Ønsker du at blive flyttet til andet arbejde eller til en anden afdeling, har du fortrinsret til en ledig stilling, hvis dine kvalifikationer og øvrige forhold er i orden. I din ansættelseskontrakt står der, at du også kan forvente at skulle arbejde i andre afdelinger efter ledelsens anvisninger. Det er, fordi din fleksibilitet er vigtig for os, så vi altid kan yde den optimale service til kunderne. Derfor skal midlertidig overflytning efter firmaets ønske (kortvarig hjælp eller assistance i andre afdelinger) respekteres. // LEDIGE JOB/INTERNT JOBSKIFTE Ledige job opslås normalt på DS Intra og Du har pligt til at orientere din nærmeste chef, hvis du bliver kaldt til samtale om et ledigt job i virksomheden. Opstart i ny stilling internt i virksomheden kan tidligst ske efter udløbet af løbende måned plus én måned. // OPSIGELSE ELLER FRATRÆDELSE Ønsker du at fratræde din stilling, eller bliver du af en eller anden grund afskediget, skal dette foregå skriftligt. Hvis du ønsker at sige op, findes der en standardformular på DS Intra, som du kan benytte. Din nærmeste chef skal kvittere for modtagelsen af din opsigelse. Du skal aflevere opsigelsen i så god tid, at opsigelsesvarslet i din overenskomst eller kontrakt overholdes. Hvis du er i tvivl om dit opsigelsesvarsel så kontakt din nærmeste chef. // FORTROLIGHEDSKLAUSUL De informationer, du modtager eller får kendskab til under dit ansættelsesforhold, er fortrolige og må derfor ikke viderebringes til personer uden for virksomheden. Dette gælder også efter ansættelsesforholdets ophør, og når du bruger sociale medier. Vi forventer generelt, at du håndterer og behandler fortrolig information med omhyggelighed, sådan at informationen hverken videregives eller efterlades, så den kan tilegnes af uvedkommende såvel eksternt som internt. // LOYALITET Selvom du har fri, skal du stadigvæk tale pænt til både kunder og kolleger også på Facebook, Twitter og andre sociale medier. Selvom du udtaler dig på egne vegne, er du stadigvæk ambassadør for din virksomhed, når du deltager i debatter, der relaterer sig til din arbejdsplads. Du har loyalitetspligt over for din arbejdsplads, og det kan få konsekvenser for din ansættelse, hvis du skader virksomhedens image med dine udsagn. Med andre ord: Opfør dig respektfuldt og høfligt over for kunder og kolleger både i den virkelige verden og på internettet. // PRIVATE SAMTALER OVER MOBILEN Har du en privat mobiltelefon, må den kun anvendes i pauserne. Hvis du har behov for at benytte den i arbejdstiden, skal du aftale det med din chef. 6 SOM MED- ARBEJDER HAR DU FOR- TRINSRET TIL LEDIGE STIL- LINGER I VIRK- SOMHEDEN

7 SIKKERHED OG KONTROL Medarbejdere i Dansk Supermarked vil ofte få et stort ansvar for både varer og værdier. Derfor har vi en række regler for, hvordan vi håndterer det // PERSONALEINDGANG OG KONTROL Er du ansat i Bilka, føtex eller Salling, skal du altid benytte personaleindgangen, når du kommer og går fra arbejde. Butikken eller intern revision kan til enhver tid gennemføre kontrol af alle, der forlader arbejdspladsen. Inden du går ud af personaleindgangen, skal du trykke på kontrolknappen eller anvende chippen, som sidder ved indgangen. Viser lampen grønt, går du blot ud. Viser den rødt, skal du vise, hvad du har i tasker, pakker og lignende. Du må ikke forlade butikken, før kontrollen er sket, så hvis udgangen ikke er bemandet, skal du tilkalde den lukkeansvarlige. Du skal kunne fremvise bon (evt. elektronisk fra kvittering.dk) for eventuelle varer, som kan købes i butikken. Pas derfor godt på din bon, så der ikke kan opstå tvivl om, om du har betalt for dine varer. Samme foranstaltninger gælder ved alle lagre. // PERSONALEHANDEL Ønsker du at handle, mens du er på arbejde, skal du gøre det i en pause. Når du har betalt for dine varer, skal du kontrollere, at antal og varer stemmer overens med kassebonen. Du skal altid kunne redegøre for, at du har betalt for dine varer. Husk derfor altid at få underskrift fra ekspedienten på din bon, hvis du handler, mens du er på arbejde. Er du ansat i Netto, er der regler om påsætning af grønne mærkater på de varer, der skal spises i butikken. Er du ansat i føtex, Bilka eller Salling, gælder der specielle regler for returnering af varer. Her skal du have et underskrevet personaleejendomsbevis, hvis du medbringer en vare købt i butikken, som du vil returnere eller bytte. Det er yderst vigtigt, at du overholder reglerne om personalehandel. Reglerne er til for at beskytte dig imod eventuel mistanke om tyveri, som kan resultere i bortvisning. // PERSONLIGE EJENDELE Det er altid dit ansvar, at der ikke kan opstå tvivl om, hvorvidt en vare tilhører dig eller butikken. Deodoranter, hygiejneartikler, slik, cigaretter, frugt og grønt er ikke omfattet af krav om dokumentation af ejendomsforholdet (personaleejendomsbevis). Dog skal nye og uåbnede ting være påskrevet/påstemplet ved indgangen til butikken eller være vedlagt kassebon. Andre medbragte ejendele som ipod, MP3 afspiller, cykellygter, mobiltelefoner osv. er ikke underlagt dokumentationskravet, når det tydeligt kan ses, at de er brugte. ER DU I TVIVL OM NOGET? SÅ SPØRG DIN NÆRMESTE CHEF 7

8 SIKKERHED OG KONTROL // VAREPRØVER Hvis din chef giver dig lov til at tage en vareprøve med hjem gratis eller til en meget lav pris skal du, inden du forlader butikken, have en vareprøveseddel, som skal være attesteret af din nærmeste chef. Dette gælder uanset, hvor og hvorfra vareprøven modtages. Vareprøvesedlen skal altid afleveres ved udgangen, når du går fra arbejde med varen. Overtrædelse af reglerne for vareprøver kan blive betragtet som tyveri. // TYVERI (MEDARBEJDER) Vi skal alle passe godt på vores arbejdsplads og på vores værdier. Vi accepterer ikke tyveri, bedrageri eller forsøg herpå, enten fra Dansk Supermarked eller en anden virksomhed. Dette vil medføre bortvisning, uanset værdien af det stjålne, om det er penge eller varer, og om det sker i din arbejdstid eller i din fritid. Hvis du er bekymret for eller har mistanke om, at nogen tilsidesætter vores regler, kan du kontakte din leder og dele din bekymring med vedkommende. Dansk Supermarked har også en whistleblowerordning, hvor du kan indberette din bekymring. Find nærmere info om whistleblowerordningen her // KASSEREGLEMENT Hvis du skal arbejde ved kassen, er det vigtigt, at du læser kassereglementet godt igennem, så du ved, hvilke regler der skal overholdes i dit arbejde. Af samme grund skal du kvittere for, at du har modtaget og forstået kassereglementet. Kontakt din nærmeste chef, hvis du ikke har fået kassereglementet udleveret. Læs mere om reglerne ved at klikke på netop dit kassereglement: Bilkas kassereglement føtex kassereglement Nettos kassereglement Sallings kassereglement Starbucks kassereglement Carl s Jr. s kassereglement MANGLER DU KASSEREGLE- MENTET? KONTAKT STRAKS DIN NÆRMESTE CHEF OG BED OM DET // PRISRETTELSER OG PRISNEDSLAG Rettelse af priser må kun foretages af personer, der er bemyndiget til dette ifølge attestoversigten på DS Intra. Er du det mindste i tvivl, så spørg din nærmeste chef. Overtrædelse kan få konsekvenser for dit ansættelsesforhold i form af opsigelse eller bortvisning. // VIDEOOVERVÅGNING Først og fremmest af hensyn til din sikkerhed er der opsat videoovervågning på steder, hvor vi ved, at videoovervågning kan være med til at forhindre fx tyverier og røverier. Det kan være ved indgangen til lagre og kontorer, ved kasserne i butikken, i varegården, på butikslageret, ved pengeskabet og evt. andre steder, hvor der håndteres penge. I forbindelse med videoovervågningen gælder følgende: Formålet med at videoovervåge er at forebygge og opklare røverier og eventuelle interne tyverier mv. Butiks- eller afdelingschefen foretager stikprøvekontrol og gennemgår optagelserne i tilfælde af mistanke om uregelmæssigheder. Optagelserne kan blive videregivet til politiet i forbindelse med en anmeldelse og skal behandles fortroligt. // IT-SIKKERHED Mange medarbejdere anvender IT for at kunne udføre deres arbejde. Der er udarbejdet rammer for brugen af IT-systemerne. Vi forventer, at du kender og kan efterleve retningslinjerne for IT-sikkerhed. Find retningslinjerne her 8

9 TØJ, FREMTONING OG PERSONLIG HYGIEJNE Regler for tøj, fremtoning og personlig hygiejne er til for, at vi altid fremstår præsentable og professionelle over for vores kunder. Vær opmærksom på, at der kan gælde særlige regler for den del af virksomheden, du er ansat i. // PERSONALETØJ Indebærer dit job personaletøj, vil du få udleveret tøj, navneskilt og, alt efter hvor du arbejder, eventuelt også bukser og sko. Du skal selv sørge for, at dit tøj er rent, strøget og intakt. Er du ansat i delikatesse, bistro, kantine, bager, quickfood eller slagterproduktion, sørger vi for rensning af tøj. En skjorte bæres pænest nede i bukserne. Med undtagelse af skjorter over str. 46 og graviditetsskjorter. Poloen bæres pænest uden på bukserne. Der kan være regler for, at ledere skal bære slips eller tørklæde. Navneskiltet skal altid bæres synligt i din venstre side. Din chef anviser dig, hvordan du skal bære din badge // BRUG AF EGET TØJ Hvis du bruger dit eget tøj, når du er på arbejde, skal det naturligvis være rent, uden huller eller revner og i øvrigt være passende til det arbejde, du udfører. Der gælder blandt andet, at: Mænd bærer lange bukser, fx lærredsbukser eller jeans, skjorte, poloshirt, bluse eller T-shirt (enten langærmet eller kortærmet). Kvinder bærer lange bukser, fx lærredsbukser eller jeans, kjole eller nederdel, skjorte, poloshirt, bluse eller T-shirt (enten langærmet eller kortærmet). Både mænd og kvinder skal have fodtøj på, der passer til tøjet/ uniformen. Du må ikke bære jogging-/træningsbukser, leggins eller lårkorte nederdele/kjoler eller shorts, og undertøj og langærmet T-shirt må ikke være synlig under tøjet/uniformen. Medarbejdere i lagerfunktioner er undtaget fra forbuddet imod shorts. Bliver dit tøj ødelagt i arbejdstiden, kan du søge om at få det erstattet, mod at du afleverer det gamle. Tag kontakt til din chef, som kan undersøge, om der er en forsikring, der dækker. // FREMTONING OG PERSONLIG HYGIEJNE Når du møder på arbejde, skal du være ren og velplejet, og dit hår må ikke være farvet i unaturlige farver. For at sikre overholdelse af de krav, der er til fødevarehygiejne og bakteriologi, er kunstige negle og smykker på hænder og arme ikke tilladt for medarbejdere i produktionsafdelingerne. Vielsesring kan bæres ved samtidig brug af handsker. // HOVEDBEKLÆDNING Det er tilladt at bære hovedbeklædning, hvis hovedbeklædningen følger af en religion, der er godkendt som trossamfund. Dansk Supermarked A/S har et firmatørklæde, som du skal benytte til formålet. Tørklædet skal bindes, så enderne af tørklædet er inde i tøjet, og så det ikke dækker uniformen. Ligesom det gælder ved brug af eget tøj, så skal du selv sørge for, at hovedbeklædningen er ren og intakt. Hvis du er ansat i delikatesse, bistro, kantine, bager, quickfood eller slagterproduktion, sørger vi for vask af hovedbeklædningen. Hvis din religion foreskriver en anden type hovedbeklædning end tørklæde, skal du sørge for, at den er neutral og ensfarvet, og at dit ansigt og hage er fri, så din mimik kan ses. Hovedbeklædning kan kun anvendes, forudsat det er foreneligt med de hygiejne- og sikkerhedsmæssige krav, som findes på din arbejdsplads. // SMYKKER, PIERCINGER OG TATOVERINGER Enkle og diskrete smykker er tilladt. En synlig tatovering er tilladt, så længe den ikke indeholder politiske, religiøse eller andre tegn eller symboler, som er diskriminerende eller anstødelige. 9

10 10 EN AF VORES VIGTIGSTE OPGAVER ER AT GIVE KUNDERNE DEN BEDSTE INDKØBSOPLEVELSE

11 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Dansk Supermarked prioriterer din sikkerhed, sundhed og trivsel højt. Desuden prioriteres vores kunders sikkerhed // ARBEJDSMILJØ Vi vil sikre et godt arbejdsmiljø i vores daglige drift af virksomheden. Vores mål er at forebygge ulykker og arbejdsskader. Vi forventer, at du som medarbejder deltager i samarbejdet om sikkerhed og sundhed. Du har pligt til at overholde og efterleve forskrifter (fx løfteteknikker) samt påtale fejl og mangler, så vi kan forebygge arbejdsulykker. Du kan altid kontakte din arbejdsmiljørepræsentant med spørgsmål. Hvis du er gravid, er det vigtigt at orientere din nærmeste chef om din graviditet så hurtigt som muligt, og senest tre måneder før forventet fødsel, så individuelle hensyn og tilpasninger af fx arbejdsopgaver kan planlægges og igangsættes. Din arbejdsmiljøgruppe udarbejder en arbejdspladsvurdering (APV), når butikken får kendskab til din graviditet. Formålet er at give dig mulighed for at blive på arbejdspladsen så længe som muligt. Det psykiske arbejdsmiljø er lige så vigtigt som det fysiske. Det er vigtigt at behandle hinanden ordentligt og bidrage til et sundt psykisk arbejdsmiljø. Det er vigtigt at have det godt på jobbet og at trives med både kolleger og kunder. // MEDARBEJDERTILFREDS- HEDSUNDERSØGELSEN BAROMETERET I Dansk Supermarked tror vi på, at vores medarbejdere er den vigtigste ressource. Derfor er din oplevelse af arbejdspladsen vigtig. Hvert år gennemføres medarbejdertilfredshedsundersøgelsen, Barometer, hvor du helt anonymt har mulighed for at udtrykke din ærlige oplevelse af din arbejdsplads. Vi arbejder med resultaterne af undersøgelsen, så vi hurtigt kan igangsætte forbedringer for dig og dine nuværende og kommende kolleger. // MANGFOLDIGHED Dansk Supermarked påtager sig et socialt ansvar, og vi tilbyder derfor jobordninger til særligt udsatte grupper. Jobordningerne har til formål at fastholde og integrere disse mennesker på arbejdsmarkedet. Vi tager imod medarbejdere, der af forskellige årsager starter i praktikforløb hos os. Disse nye medarbejdere skal behandles på lige fod med alle andre medarbejdere med respekt for de skånehensyn, den enkelte måtte have behov for. Vores ansvar er at give disse nye medarbejdere mulighed for at afprøve kompetencer inden for detailhandlen med henblik på afklaring og/ eller ordinær ansættelse eller ansættelse på særlige vilkår som fx flekseller skånejob. Vi udviser rummelighed over for alle medarbejdere i Dansk Supermarked. // SENIORPOLITIK Vi ved, at alder og erfaring hører sammen, og derfor bygger seniorpolitikken på, at du skal have de bedst tænkelige arbejdsbetingelser i hele din seniorperiode. I Dansk Supermarked taler vi om seniorperiode fra 58 år og frem til din pensionsalder. Her tilbyder vi en seniorsamtale med din nærmeste chef, og herefter tilbydes samtaler med passende intervaller eller efter ønske. For uddybning af vores seniorpolitik henviser vi til DS Intra. // ALKOHOL OG RUSMIDLER Det er ikke tilladt at indtage eller være påvirket af alkohol i arbejdstiden eller i pauser. Chefen kan godkende, at reglen ved særlige lejligheder fraviges. Se koncernens alkoholpolitik på DS Intra for uddybning af reglerne. Det er ikke tilladt at indtage eller være påvirket af euforiserende stoffer hverken i arbejdstiden eller i pauser. Dette gælder også til fester afholdt af virksomheden. At være påvirket eller beruset i arbejdstiden kan medføre øjeblikkelig bortvisning. Reglerne gælder også, når du er på kursus eller skoleophold. Alkohol må nydes i begrænsede mængder efter regler foreskrevet af skolen eller kursusstedet. Ved mistanke om misbrugsproblemer hos en medarbejder vil chefen indkalde medarbejderen til samtale. Her vil kunne indgås aftale om et videre forløb. 11

12 SYGDOM OG LÆGEBESØG Her kan du læse, hvordan du skal forholde dig i tilfælde af sygdom eller ved behov for læge- eller tandlægebesøg // SYGEMELDING Hvis du er syg, skal du ringe til din nærmeste chef senest ved din mødetids begyndelse. Sygemelding på sms, eller gennem andre medier accepteres ikke. Hvis du undlader at sygemelde dig, sidestilles det med udeblivelse, og det kan få den konsekvens, at du bortvises fra dit arbejde. // DOKUMENTATION AF SYGEFRAVÆR Sygefravær skal altid dokumenteres med en tro- og loveerklæring. Du får sammen med din kontrakt udleveret et eksemplar. Ved højst tre dages fravær afleverer du erklæringen til din nærmeste chef ved raskmelding. Er du syg i mere end tre dage (inklusive arbejdsfrie hverdage), skal tro- og loveerklæringen være butikken i hænde senest på femte fraværsdag. Du skal altid sørge for at have en tro- og loveerklæring i tilfælde af sygdom, og du kan printe fraværserklæringen på DS Intra. Din chef kan i særlige tilfælde forlange lægelig dokumentation for, at dit fravær skyldes sygdom. Hvis der opstår tvivl om, hvilke funktioner du kan udføre på trods af sygdom, kan vi forlange en mulighedserklæring, som består af to dele. Den første del udfylder du sammen med din chef, og den anden del skal du få din læge til at udfylde. Vi betaler omkostningerne for at indhente de lægefaglige oplysninger. Sygemeldes du i en længere periode, vil du blive indkaldt til en obligatorisk sygefraværssamtale, hvor mulighederne for at vende tilbage helt eller delvist afklares. Ligeledes er du forpligtet til at deltage i kommunens løbende opfølgning blandt andet vedrørende refusion. Manglende deltagelse i ovenstående eller manglende dokumentation for fravær kan få ansættelsesretlige konsekvenser. Vi henviser i øvrigt til sygedagpengelovens bestemmelser. // SYGEPOLITIK I Dansk Supermarked har vi en sygefraværspolitik. Den skal sikre et godt grundlag for samarbejde om sygefravær og tilbagevenden til din arbejdsplads. Ved at forebygge og sætte ind i tide kan vi øge tryghed og trivsel for den enkelte medarbejder og samtidig skabe en sund forretning. Se mere om vores sygefraværspolitik på DS Intra. // LÆGE- OG TANDLÆGEBESØG Læge- og tandlægebesøg skal foregå i din fritid. Hvis det ikke er muligt, skal du spørge din nærmeste chef, om du kan få fri. Akut behov for læge- og tandlægebesøg kan sidestilles med sygdom og vil blive behandlet som sådan. 12 HUSK TRO- OG LOVE- ERKLÆRING VED SYGDOM

13 UDVIKLING OG UDDANNELSE Dansk Supermarked lægger vægt på talentudvikling og på, at du hele tiden dygtiggør dig i dit job // DIN UDDANNELSESPLAN I din kontrakt finder du et log-in til DS digitale uddannelsesplatform og en vejledning til, hvordan du logger dig på. Når du logger ind, kan du på din personlige uddannelsesplan se, hvilke kurser du skal deltage i, og hvornår de skal være gennemført. Hvis du får problemer med dit log-in, skal du i første omgang kontakte din chef. // DU KAN ALTID BLIVE DYGTIGERE I Dansk Supermarked er uddannelse og udvikling af medarbejdere og ledere et fokusområde. Det er vigtigt, at vores medarbejdere har de rette kompetencer til at bestride og udvikle sig i deres job. Derfor holder vi løbende kurser, som gør dig og Dansk Supermarked endnu bedre. Vi har Danmarks bedste elevuddannelse samt et ledertraineeforløb, hvis formål er at tiltrække, fastholde og videreudvikle medarbejdere, som har ambitionerne og evnerne til at gøre en karriere i DS og gennem forløbet udvikle sig hen imod en lederstilling. Vi har endvidere målrettet specialist- og lederuddannelse og udvikling helt op til toplederniveau. // KOMPETENCEFONDEN Hvis du er ansat på en overenskomstdækket kontrakt, kan du komme på kurser igennem Kompetencefonden. Der er mange kurser og efteruddannelser, som du kan deltage i. Kurserne skal dog være relevante i forhold til dit arbejde i butik, på lager eller kontor. Du kan få mere at vide om Kompetencefonden hos din nærmeste chef eller på DS Intra. // MEDARBEJDER- UDVIKLINGSSAMTALE (MUS) Din chef vil afholde en medarbejderudviklingssamtale (MUS) én gang om året. Ved MUS kan du og din chef sammen tale om dit og din afdelings arbejde. Derudover taler I om fremtiden, dine forventninger og planer og de muligheder, der er for dig. Samtalen er en vigtig del af vores personalepolitik og kræver god forberedelse både af dig og af os. VI HAR DANMARKS BEDSTE ELEVUDDANNELSE 13

14 PERSONALEGODER Der er mange fordele ved at være ansat i Dansk Supermarked. Her kan du læse mere om, hvilke personalegoder vi tilbyder dig som medarbejder. Når du modtager Salling-personalekortet, skal du aktivere dette via mail til før kortet kan anvendes. // PERSONALERABAT DS RABATKORT SALLING PERSONALEKORT Rabatsatser føtex: 8 % Bilka: 7 % på nonfood og 5 % på food Netto og døgnnetto: 5 % Bistro/Quickfood, Starbucks og Carl s Jr.: 10 % Du får ikke rabat på bl.a. tobak, alkohol, aviser, blade, lotto, pant og gavekort. Hvem får kortet? Alle medarbejdere får kortet efter 3 måneders ansættelse. Kortet kan anvendes straks efter modtagelse. Hvem må bruge kortet? Dig, din ægtefælle/samlever, hjemmeboende børn og - hvis du bor hjemme - dine forældre. 20 % på tekstil og øvrig nonfood 10 % på food 8 % på elektronik Du får ikke rabat på bl.a. tobak, alkohol, aviser, blade, lotto og pant. Alle medarbejdere over 18 år får kortet efter 3 måneders ansættelse. Når du modtager kortet, skal du aktivere dette via mail til før kortet kan anvendes. Dig, din ægtefælle/samlever, hjemmeboende børn og - hvis du bor hjemme - dine forældre. Hvor meget må kortet bruges? Til husstandens eget forbrug. Til husstandens eget forbrug. Kreditgrænse (Ikke kreditkort) Hvis du er månedslønnet er kreditgrænsen 60 % af din månedsløn. Hvis du er timelønnet er den kr. Du kan altid indsætte beløb på kontoen i Sallings kundeservice, hvis du vil købe mere end kreditgrænsen tillader, men stadig få din rabat. Misbrug af kortet Misbrug medfører, at du mister retten til kortet øjeblikkeligt og kan medføre bortvisning. Misbrug medfører, at du mister retten til kortet øjeblikkeligt og kan medføre bortvisning. Hvordan bruger jeg kortet? Hvordan udbetales rabatten? Spørgsmål til beregning af rabat Kortet scannes af kasseassistenten inden betaling. Ved handel på Bilka.dk indtaster du de 13 cifre ved stregkoden på dit personalekort. Via din løn månedligt. Eller den kan indsættes på sparekonto i DS, hvis det ønskes. I Carl s Jr. gives rabatten direkte ved hver ekspedition og fratrækkes købet. Du kan via DS Intra se en specifikation af beregningen af din rabat. Find vejledning på DS Intra under Medarbejder Personalegoder Tjek din DS rabat. Ved yderligere spørgsmål kontakt HR Hotline. Kortet anvendes som betalingsmiddel. Rabat modregnes, inden personalekøbet fratrækkes din løn. 25 % af det skyldige beløb på din konto fratrækkes din løn hver måned dog mindst 100 kr. Du modtager et kontoudtog med beregningen. Du kan se beregning på dit månedlige kontoudtog. Ved yderligere spørgsmål kontakt HR Hotline. Må jeg købe gaver med kortet? Ja, i rimeligt omfang. Ja, i rimeligt omfang. Husk at oplyse inden indpakning, at der er tale om personalekøb. Du kan ikke købe gavekort med dit Salling Personalekort. Hvis du mister kortet? Bestil nyt kort på mail til Ring til HR Hotline eller Sallings Kundeservice for at få kortet spærret. Bestil nyt kort på mail til Når du fratræder På pension eller efterløn Har du været ansat i Dansk Supermarked uafbrudt i mindst 15 år, kan du beholde dine rabatordninger. Du klipper kortet i stykker og smider det ud. Kortet kan anvendes til og med dagen, hvor du fratræder. DS Rabatkortet ombyttes til et Guldkort, som anvendes på samme måde som DS Rabatkortet og med samme regler. Rabatten udbetales til din NemKonto månedligt. Du klipper kortet i stykker og smider det ud. Kortet kan anvendes indtil 3 uger før din fratrædelse, hvor kontoen automatisk lukkes. Den aktuelle saldo bliver udlignet over den sidste månedsløn. Salling-personalekortet ombyttes til et Elitekort, som fungerer som et Salling Kundekort dog fastholder du din personalerabat. 14

15 PERSONALEGODER // FORENINGER Der er en personaleforening eller -klub i hvert varehus. Personaleforeningen eller klubben har til formål at arrangere sociale, sportslige og kulturelle arrangementer for dig og dine kollegaer. Du bliver ved din ansættelse automatisk tilmeldt din personaleforening eller -klub, og kontingentet bliver automatisk trukket fra din løn. Hvis du ikke ønsker at være medlem, skal du kontakte din lønansvarlige eller HR Hotline, som kan melde dig ud. Dansk Supermarked har et bred udvalg af sportsaktiviteter og indbyder eksempelvis alle medarbejdere til at deltage i de årlige DHL-stafetter. // SOMMERHUSE OG FERIELEJLIGHEDER Dansk Supermarkeds feriefond ejer mange sommerhuse og ferielejligheder i både ind- og udland. På DS Intra, under Medarbejder og Personalegoder, kan du se pris, placering, indretning og størrelse, samt hvordan og hvornår du kan søge og booke. // SPAREKLUBBEN Alle medarbejdere kan blive medlem af Dansk Supermarkeds spareklub med en favorabel rente. Du får en sparekonto, hvor du kan overføre et fast månedligt beløb til inden lønudbetaling. Der tilskrives renter en gang om måneden. Du kan også lade dine rabatter fra dit brug af rabatkort i butikkerne indgå på din spareklubkonto. Hvis du vil være med i spareklubben, skal du kontakte HR Hotline, der ligeledes kan fortælle nærmere om blandt andet udbetaling. HAR DU SPØRGSMÅL TIL RABAT- ORDNINGER? KONTAKT HR HOTLINE // JUBILÆUMSREGLER Vi sætter pris på, at medarbejderne bliver hos os en længere årrække. Vi markerer 5, 10, 15, 20 samt 25 og 40 års jubilæum efter de til enhver tid gældende regler. // SÆRLIG FRIHED Ved særlige mærkedage kan du få fri med løn, hvis den falder på en arbejdsdag. De særlige mærkedage er eget bryllup, sølvbryllup, guldbryllup, 25-års jubilæum samt 50- og 60-års fødselsdage. Samme regler er gældende ved dødsfald i den nærmeste familie på døds- og begravelsesdagen. Nærmeste familie er medarbejderens forældre, ægtefælle, søskende, børn, bedsteforældre og oldeforældre. 15

16 STIKORDSREGISTER A Alkohol 11 Ansættelsesregler og -politikker 5 Arbejdsmiljø og trivsel 11 Arbejdstid 5 B Barometeret 11 D Dødsfald i den nærmeste familie 15 E Eget tøj 9 F Ferie 5 Feriefridage 5 Ferielejligheder 15 Fortrolighedsklausul 6 Fratrædelse 6 Fremtoning 9 H Historien om os 3 Hovedbeklædning 9 Hygiejne 9 I Internt jobskifte 6 IT-sikkerhed 8 J Jubilæumsregler 15 K Kassereglement 8 Kontrol 7 L Ledige job 6 Loyalitet 6 Lægebesøg 12 Løn 5 M Mangfoldighed 11 Medarbejderudviklingssamtale 13 Mobil-brug 6 Mærkedage 15 O Omplacering eller overflytning 6 Opsigelse 6 Overarbejde 5 Overenskomst 5 P Pauser 5 Pension 5 Personalerabatkort 14 Personaleindgang 7 Personalehandel 7 Personaletøj 9 Personlig hygiejne 9 Personlige ejendele 7 Piercinger 9 Prisrettelser 8 Prisnedslag 8 R Rabatter 14 Rusmidler 11 S Seniorpolitik 11 Sikkerhed 8 Skattekort 5 Smykker 9 Sommerhuse 15 Spareklubben 15 Sygdom 12 Sygepolitik 12 T Tandlægebesøg 12 Tatoveringer 9 Tyveri (medarbejder) 8 Tøj 9 V Vareprøver 8 Velkomst 3 Videoovervågning 8 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 11 16

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

ARBEJDSFORHOLD. Menneskesyn 2. Misbrugspolitik og rygeloven 3. Seniorpolitik 4. Sygefraværspolitik 5

ARBEJDSFORHOLD. Menneskesyn 2. Misbrugspolitik og rygeloven 3. Seniorpolitik 4. Sygefraværspolitik 5 ARBEJDSFORHOLD Menneskesyn 2 Misbrugspolitik og rygeloven 3 Oms 3,9b Seniorpolitik 4 Sygefraværspolitik 5 Personalebeklædning og arbejdstøj i fritiden Tryghed i ansættelsen 7 6 1 MENNESKESYN HTHs personalepolitik

Læs mere

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ansættelsesforhold for kommunens ledsagere Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Målgruppen

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik.

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Menighedsrådets personalepolitiske mål Det er menighedsrådets mål at skabe en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads med vægt på dialog, samarbejde

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto SKP HÅNDBOGEN -for Auto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til SKP 4 Praktikmål 5 Opgavebeskrivelser 5 EMMA 6 Ordensregler 7 Fravær 7 Læge- og tandlægebesøg 7 Fravær der berettiger

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Indberetning af fravær

Indberetning af fravær Indberetning af fravær Sygefravær, graviditetsgener, barsel, seniordage mm. Personale og HR afdelingen Sygefravær... 2 Indberetning af sygefravær...2 Indberetning af delvis syg...3 Indberetning af nedsat

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

VELKOMMEN SOM OMDELER

VELKOMMEN SOM OMDELER VELKOMMEN SOM OMDELER Denne håndbog hjælper dig godt i gang med dit nye job. Du kan bl.a. læse om de hjælpemidler, vi stiller til rådighed samt om dine ansættelsesforhold. Håndbogen gør dig også klogere

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser?

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Det har vi på sekretariatet derfor har vi lavet et tillæg til deres uddannelsesaftale. For de fleste nye lærlinge er det første gang på

Læs mere

Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG. Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding

Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG. Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding 1 Indholdsfortegnelse Personalehåndbog Indledning... side 1 Tavshedspligt... side

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Velkommen hos Staff up! Fredericia-Odense-Kolding.

Velkommen hos Staff up! Fredericia-Odense-Kolding. Human Consulting. Kongensstræde 58 7000 Fredericia. Tlf. +45 20 65 82 81 Fredericia-Odense-Kolding v/ Human Consulting Tlf. +45 30 20 92 72 Mail: jv@staffup.dk Mail: ekp@staffup.dk PERSONALE HÅNDBOGEN

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

VELKOMMEN SOM OMDELER

VELKOMMEN SOM OMDELER VELKOMMEN SOM OMDELER Denne håndbog hjælper dig godt i gang med dit nye job. Du kan bl.a. læse om de hjælpemidler, vi stiller til rådighed samt om dine ansættelsesforhold. Håndbogen gør dig også klogere

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Vigtigt at vide om sygdom

Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom indeholder en gennemgang af nogle problemstillinger, som du skal være opmærksom, hvis du har sygemeldte medarbejdere. Syge medarbejdere vil ofte kunne

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

VELKOMMEN SOM OMDELER

VELKOMMEN SOM OMDELER VELKOMMEN SOM OMDELER Denne håndbog hjælper dig godt i gang med dit nye job. Du kan bl.a. læse om de hjælpemidler, vi stiller til rådighed samt om dine ansættelsesforhold. Håndbogen gør dig også klogere

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget Personalehåndbog i Malerfaget Af Heinrich Søndengaard Nielsen 4. udgave, 1. oplag Danske Malermestre 2012 Teksterne må kun kopieres og

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Gratis rådgivning

Borgerstyret Personlig Assistance. Gratis rådgivning Borgerstyret Personlig Assistance Gratis rådgivning BPA-arbejdsgiver c/o Kooperationen Reventlowsgade 14, 2. 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk www.bpa-arbejdsgiver.dk 2 Hos

Læs mere

Kære medarbejder i BonBon-Land

Kære medarbejder i BonBon-Land Kære medarbejder i BonBon-Land Det er os en fornøjelse at byde dig velkommen som medarbejder i BonBon-Land til en forhåbentlig sjov og travl sæson. Denne personalefolder giver dig et generelt indblik i

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG. Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding

Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG. Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding 1 Indholdsfortegnelse Personalehåndbog Indledning... side 1 Tavshedspligt... side

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik CPH WEST - Frisør Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolepraktikken... 1 Ordensregler. 2 SKP-administrationen. 3 Din SKP kontaktperson 3 Personaleoplysninger

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Velkommen som omdeler

Velkommen som omdeler Velkommen som omdeler Denne håndbog hjælper dig godt i gang med dit nye job. Du kan bl.a. læse om de hjælpemidler, vi stiller til rådighed samt om dine ansættelsesforhold. Håndbogen gør dig også klogere

Læs mere

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti Personalehåndbog Vejlø Sogn Vejlø Menighedsråd Næstved Provsti 1 Emne Sidenummer Alkohol og stoffer 4 Arbejdsmiljø, fysisk og psykisk 4 Arbejdstid 5 Arbejdstøj 5 Bibeskæftigelse 6 Borgerligt ombud 6 Børneattest

Læs mere

Nedbringelse af sygefravær

Nedbringelse af sygefravær GODE RÅD OM Nedbringelse af sygefravær 2008 GODE RÅD OM NEDBRINGELSE AF SYGEFRAVÆR Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Virksomhedens fokus på sygefravær 4 Analyse af virksomhedens

Læs mere

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant Industritekniker og Klejnsmed Information PRAKTIK Velkommen som skolepraktikant Syddansk Erhvervsskole Tillykke med din optagelse som skolepraktikant på Syddansk Erhvervsskole Som skolepraktikelev på Syddansk

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og overenskomstansat er du overenskomstansat og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE...

Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE... Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE... 8 FORDELE HOS PROMOTERS... 9 JOB HOS PROMOTERS... 10 Page 3 of

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Gode råd om. Sygefravær. Sæt fokus på sygefraværet det betaler sig! Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Sygefravær. Sæt fokus på sygefraværet det betaler sig! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Sygefravær Sæt fokus på sygefraværet det betaler sig! Udgivet af Dansk Handel & Service Sygefravær 2006 Gode Råd om Sygefravær Det betaler sig at stille skarpt på medarbejderens sygefravær.

Læs mere

Dansk Metals servicenøgle

Dansk Metals servicenøgle Dansk Metals servicenøgle - et overblik over service, rettigheder og vigtige regler Velkommen i Metal Som medlem af Dansk Metal er du med i et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder på at sikre alle medlemmer

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere