Fælles strategiske handlingsplaner for Rigshospitalet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles strategiske handlingsplaner for Rigshospitalet 2013-2015"

Transkript

1 Fælles strategiske handlingsplaner for Rigshospitalet

2 2 Visioner og mål 2020 Fælles strategiske handlingsplaner for Rigshospitalet Rigshospitalets vision er at blive Danmarks internationale hospital. I visionen er der defineret mål for Rigshospitalets tre kerneopgaver behandling, forskning og uddannelse samt for to vigtige understøttende områder: Produktivitet og arbejdsliv. Målene er beskrevet i pjecen Visioner og Mål 2020: Rigshospitalet Danmarks internationale hospital. udover iværksætter centre og klinikker selvstændige aktiviteter. Indsatserne er beskrevet under de fem områder behandling, forskning, uddannelse samt produktivitet og arbejdsliv. Det overordnede mål for hvert område står først og er fremhævet med grønt. Behandling FORSKNING BEHANDLING UDDANNELSE Det overordnede mål i Vision 2020: Rigshospitalet tilbyder patienter højt specialiseret behandling på internationalt niveau. PRODUKTIVITET ARBEJDSLIV Fremtidens ambulatoriebesøg Patienters ambulante forløb har generelt ikke gennemgået de store forandringer i de seneste årtier. Vi vil gennemgå ambulatorieområdet for at undersøge, om forløbene i dag er tilrettelagt hensigtsmæssigt ud fra et behandlingsmæssigt perspektiv. Det gør vi ved Handlingsplanerne for er formuleret i et samspil mellem direktion, centerledelser, klinikledelser og VMU. De afløser handlingsplanerne for , og planen er, at det to-årige rul på strategier og handlingsplaner fortsætter indtil De konkrete handlinger og aktiviteter bringer Rigshospitalet frem mod visionen for 2020 om at være Danmarks internationale hospital. Rigshospitalets fælles og tværgående handlingsplaner for er i det følgende sat op som punkter. Der- at undersøge om den faglige evidens for behandlingsmæssig værdi nationalt og internationalt understøtter ambulatorieaktiviteten, som den er organiseret i dag at efterse om hospitalets ambulante forløb bidrager bedst muligt til patienternes behandling at omlægge ambulatorieaktiviteten om nødvendigt med henblik på større behandlingsmæssig effekt af de anvendte ressourser. I første omgang som mønsterprojekt på udvalgte områder.

3 Handlingsplaner 3 Kirurgiske fast track-forløb Der er evidens for, at fast track-forløb giver bedre resultater for patienterne på grund af bl.a. hurtigere mobilisering. Og fast track-forløb er siden 2006 indført bredt på Rigshospitalet. I sætter vi på Rigshospitalet fokus på endnu bedre kirurgiske forløb med stærkere understøttelse og videre implementering af fast track-kirurgi. Vi vil fremme forløb, der giver endnu bedre kvalitet for patienterne og sikrer optimering og udvikling af kirurgiske indgreb. Det gør vi ved at udvikle og implementere en enkel model, der kan monitorere kvaliteten af de kirurgiske forløb at bede de faglige eksperter medvirke til at definere kvalitetsstandarder og muligheder for optimering af forløb at implementere eller styrke implementering af fast track kirurgiske forløb som mønsterprojekter nationalt og internationalt. Dokumenteret internationalt niveau I fremtidens sundhedsvæsen vil den øgede specialisering gøre det nødvendigt at samarbejde internationalt om at kunne tilbyde de højt specialiserede behandlinger på højeste niveau, bl.a. fordi patientunderlaget bliver for lille. Vi vil få flere patienter fra udlandet til højt specialiseret behandling, og vi vil få flere udenlandske kolleger på Rigshospitalet. Derfor skal Rigshospitalet ikke kun matche det faglige niveau internationalt, vi skal også kunne dokumentere det. Vi vil dokumentere, at vi tilbyder behandling på højt internationalt niveau. Der iværksættes derfor international akkreditering/certificering på yderligere specifikke kliniske områder undersøgelse af, hvordan vi kan benchmarke vore ydelser med indholdsdeklarationer, herunder undersøge, om PURE deklarationsmodulet kan bruges til publicering. Partnerskaber samarbejde om patienterne Rigshospitalets patienter bevæger sig på tværs af sektorer, hospitaler og regioner. Hospitalet kan kun varetage den opgave, som det har i det danske sundhedsvæsen, hvis samarbejdet fungerer med kommuner, hospitaler, universitet og med patienter og pårørende. Vi vil række hånden ud til vore samarbejdspartnere. Det gør vi ved at fortsætte partnerskabet med regionens øvrige hospitaler og fortsætte møder med områdehospitalerne om samarbejdet at styrke fokus på det tværsektorielle samarbejde med kommuner og praksissektor. Et samarbejde som er grundlaget for velfungerende forløb for mange af vore patienter at indgå i samarbejde og partnerskab med hospitalerne i de øvrige regioner, særligt Region Sjælland og Odense Universitetshospital, hvor vi har mange fælles patientforløb at hjælpe patienter fra udlandet ved tydeligt at oplyse om deres mulighed for behandling inden for de nuværende regler at konsolidere direktionssamarbejde med universitetshospitalerne i Geneve og Leuven, som blev sat i gang i Forskning Det overordnede mål i Vision 2020: Rigshospitalet er blandt de 10 bedste forskningshospitaler i Europa

4 4 Visioner og mål 2020 Internationalisering Forskningen er international, og Rigshospitalets forskere samarbejder med kolleger i ind- og udland. Internationalisering og international profilering er fortsat et vigtigt indsatsområde. Vi vil fortsætte aktiviteter til fremme af det forskningsmæssige samarbejde med udlandet, bl.a. med udgangspunkt i Rigshospitalets Global Excellence centre. Det gør vi ved at afholde et nyt fælles tværgående Global Excellence Symposium i 2013 og 2014 med deltagere og oplægsholdere fra ind- og udland at uddele Rigshospitalets Internationale KFJ-pris i 2013 og 2014 til internationale forskere, som Rigshospitalet ønsker at knytte tættere bånd til at sætte fokus på at udvikle det tætte samarbejde med Københavns Universitet at nyttiggøre Rigshospitalets forskningsindsats i en styrket international profilering, bl.a. på hjemmesiden, der kan være med til at tiltrække internationale eksperter. Tværgående forskningsindsats immunologi Problemstillinger omkring immunologi går igen hos mange patienter og i mange klinikker, fx i forbindelse med transplantationer og autoimmune sygdomme. Vi vil iværksætte et tværgående program for klinisk immunologi, der kan levere opdateret og forskningsbaseret service til de relevante klinikker på Rigshospitalet. Det gør vi ved at skabe rammer og infrastruktur, der sikrer den bedst mulige forskningsbaserede diagnostik og behandling af patienter på Rigshospitalet med kliniske udfordringer inden for det immunologiske område at skabe rammer, der understøtter og integrerer den kliniske og laboratoriebaserede immunologiske forskning på Rigshospitalet på tværs af fagspecialer. Fokus på, hvor forskningen skal styrkes Rigshospitalet har en stærk forskningstradition og forskningsmiljøer af højeste kvalitet. Der skal forskes inden for alle specialer på Rigshospitalet, så hospitalet også i fremtiden kan udvikle og tilbyde den bedste behandling. Vi vil sætte forskningsledelsesfokus på at fremme forskningsaktiviteter i specialer, hvor forskningen skal styrkes. Det gør vi ved at centerledelser, klinikledelser og professorer i alle centre identificerer specialer, hvor der ikke er tilstrækkelig forskningsaktivitet at etablere en pulje til støtte for de specialer på Rigshospitalet, hvor forskningsaktiviteten skal styrkes. Puljen tages ikke fra eksisterende forskningsmidler. Målet er at hjælpe specialer i gang med forskning, så de med tiden kan blive selvbærende forskningsmiljøer. Ét af instrumenterne er udover den økonomiske støtte at fremme samarbejde på tværs med hospitalets forskningstunge miljøer. Forskning for alle strategiske indsatsområder Rigshospitalet er et flagskib for den sundhedsvidenskabelige forskning i landet, og ny behandling indføres på baggrund af videnskabelig evidens. Den forskningstradition vil vi tage med ind på de ikke-sundhedsfaglige områder, der er led i vores strategiske indsats. Vi vil knytte forskningsprojekter til større initiativer inden for fx arbejdsmiljø, uddannelse og effektivisering. Det gør vi ved bl.a. at etablere ph.d.-forløb: På uddannelsesområdet med fokus på effekt af klinisk færdighedstræning på behandlingskvaliteten. Inden for arbejdsliv om mobning. Ligeledes et forløb om LEAN og effekt på ledelse.

5 Handlingsplaner 5 Uddannelse Det overordnede mål i Vision 2020: Rigshospitalet uddanner på højt internationalt niveau Alt, der kan trænes, skal trænes Rigshospitalet skal uddanne på højt internationalt niveau. I sættes fokus på uddannelse i kerneydelsen under overskriften alt, der kan trænes, skal trænes. Vi vil accelerere systematisk træning af færdigheder for alle faggrupper og i team på tværs af faggrupper og specialer. Fokus er på det samlede patientforløb. Det gør vi ved at etablere et mere velintegreret klinisk færdighedslaboratorium på Rigshospitalet. Aktiviteter skal ikke lappe over, hvad der kan trænes i DIMS og CEKU, men udvikles i samarbejde med disse at udvikle flere alternative træningsrum og måder at lære klinisk praksis på og udbrede kendskabet til de metoder og lokaliteter, der findes, både centralt og lokalt at udvikle og dele modeller for færdighedstræning ved brug af avanceret udstyr og højteknologisk apparatur inden for Rigshospitalets højt specialiserede funktioner at afsøge behov for kommunikationstræning for personale, der har tæt kontakt med patienter ved deres fremmøde og overgange i forløb, bl.a. sekretærer og portører. Der trækkes på de gode erfaringer, man allerede har gjort sig i flere centre med henblik på at etablere målrettet træning. Det postgraduate akademi Der gennemføres i dag specialiseret uddannelse i stort omfang på Rigshospitalet. Denne uddannelse skal i højere grad være med til at synliggøre og positionere hospitalet som det sted, hvor man kan få en specialiseret uddannelse på højt internationalt niveau: Vi vil sætte mere strategisk fokus på den højt specialiserede uddannelsesindsats ved at samle, udbygge og markedsføre indsatsen i det postgraduate akademi. Akademiet er ikke en fysisk enhed, men samling af information om de uddannelser, der findes. Det gør vi ved at etablere det postgraduate akademi på hjemmesiden som et samlet overblik over den specialiserede uddannelse, der tilbydes og gennemføres i alle centre på Rigshospitalet, også versioneret til engelsk at definere områder, hvor Rigshospitalet mangler specialiserede uddannelsestilbud på højt specialiserede behandlings- og fagområder, og etablere tilbud eller indgå i nationalt og internationalt samarbejde om disse. Produktivitet og arbejdsliv De overordnede mål i Vision 2020: Rigshospitalet vil have den højeste produktivitet blandt højt specialiserede hospitaler i Europa Rigshospitalet vil have kompetente og engagerede medarbejdere, der samarbejder om at skabe den bedste kvalitet for patienterne Trivsel og flow samtænkning af indsatser Trivselsundersøgelsen TrivselOP blev gennemført i Den kortlagde bl.a., at mange medarbejdere oplever afbrydelser som et problem for både trivsel og flow i det daglige arbejde. Vi vil sætte fokus på at skabe trivsel og flow som ramme for det gode arbejdsliv. Det gør vi ved

6 6 Visioner og mål 2020 at tænke flow og det gode arbejdsliv ind, når der arbejdes med effektivisering, renovering, bygninger eller investeringer, fx i forbindelse med etablering af nye patientkaldesystemer, kaldesystemer til portører, i kvalitetsfondsbyggeprojektet og i logistikprojekter at sikre alle centre og klinikker mulighed for at arbejde med metoder som fx Productive Ward at iværksætte trivselsinitiativer bl.a. gennem hospitalets sundhedsambassadør. Forbedringsstrategi frigøre tid til patienterne Snævre økonomiske rammer og stadig mere komplekse behandlingsmuligheder udfordrer flow i arbejdsprocesserne. Det skaber behov for løbende forbedringer med det mål at få mere kvalitet ud af de samme ressourcer. Konkret vil det fx være at få mere tid til patienterne ved at tilrettelægge arbejdet smartere eller bedre. Vi vil fortsætte de aktiviteter, der blev sat i værk i 2012 med Rigshospitalets effektiviseringsstrategi og supplere med aktiviteter, hvor erfaringer fra pilotprojekter har givet gode resultater. Centre/klinikker melder ind på egne områder valgt ud efter, hvor de finder forbedringsprojekter mest påtrængende. Der planlægges i perioden følgende indsatser effektiviseringsstrategien 2012 fortsættes med Det Gode Ambulatorium, optimering af intern logistik, svartider og tilgængelighed af diagnostiske ydelser, optimering af sengeafsnit (bl.a. Productive Ward) og optimering af flow på AN/OP fokus på tværgående patientforløb, herunder en vurdering af på hvilken måde ideen om pakkeforløb med fordel kan udbredes til yderligere patientforløb kliniske kvalitetsdata skal gøres rettidigt tilgængelige til opfølgning på klinisk niveau. IdéRiget Rigshospitalet vil fremme innovation. Innovation forstår vi som en idé, der er ny, nyttig og nyttiggjort. Der er med andre ord først tale om innovation, når de nye løsninger er blevet gjort til virkelighed og har skabt værdi gennem implementering og udbredelse. Vi vil skabe rammer, der kan stimulere gode idéer, der går på tværs af Rigshospitalet, eller som vil forbedre hospitalets service til patienter. Det kalder vi IdéRiget. Det gør vi ved at stimulere iværksætterkultur på Rigshospitalet gennem et centralt tilbud om praktisk og metodemæssig støtte til medarbejdere, der har gode idéer til forbedringer for vore patienter. IdéRiget skal hjælpe gode idéer videre og siden hjælpe med til at udvikle og iværksætte idéer og nye metoder, hvis de kan bære at etablere kontakter og fællesskab med eksterne iværksættere og virksomheder, for at inspirere og befrugte det interne innovationsarbejde og fremme samarbejde mellem Rigshospitalet og erhvervslivet at iværksætte model-innovationsprojekter som fx et projekt til optimering af galdevejscancerforløb på tværs af Herlev Hospital og Rigshospitalet forsøg med patientinformation om behandlingsforløb i neurokirurgi gennem video og omstrukturering af hjemmesiden efter patientforløb. International benchmarking af produktivitet I 2011 og 2012 har Rigshospitalet deltaget i benchmarkinganalyse med Rikshospitalet i Oslo og Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Ved årsskiftet er Rigshospitalet med i en international benchmarking sammen med førende universitetshospitaler i Europa. Analyserne giver et billede af et effektivt og produktivt Rigshospital og rummer også stof til eftertanke og nærmere undersøgelse.

7 Vi vil gentage den nordiske benchmarking i de kommende år og gå nærmere ind i den internationale benchmarking. Det gør vi ved at fortsætte det nordiske samarbejde om benchmarking og gå bag om tallene på udvalgte områder at sætte benchmarking på dagsordenen i samarbejdet med universitetshospitalerne i Leuven og Geneve og aktivt søge viden internationalt på områder, hvor Rigshospitalet adskiller sig i sammenligningerne. Fornyelse og modernisering af bygninger I oktober 2017 flytter HovedOrto Centret, Neurocentret og dele af Diagnostisk Center ind i den nye Nordfløj. Resten af hospitalets centre og klinikker får tiltrængt bedre plads. De eksisterende bygninger er fra 1970 erne og er velfungerende, men trænger til renovering og modernisering. At renovere og modernisere uden at berøre driften kræver grundig, langsigtet planlægning og strategisk styring. Vi vil lægge en plan for fremtidig udnyttelse af de eksisterende bygninger og en plan for at bringe dem på niveau med moderne hospitalsbyggeri. Med faciliteter for patienter og personale, der inden for de rammer, bygningerne sætter, svarer til den nye Nordfløj. Det gør vi ved bl.a. patientfaciliteter, fællesområder, funktionernes placering ift. hinanden, indretning af de enkelte funktioner mv. Bæredygtighed Rigshospitalet huser dagligt, hvad der svarer til en mellemstor dansk provinsby. Alle ansatte på Rigshospitalet ønsker at gøre en indsats for klimaet også på arbejdspladsen. Vi vil sætte fokus på Rigshospitalets indsats for klimaet med henblik på at styrke den enkeltes mulighed for at bidrage, og vi vil sprede viden om den indsats, der gøres. Det gør vi ved udadtil at gøre det mere tydeligt, hvordan Rigshospitalets ledere og medarbejdere arbejder med klima og bæredygtighed fx ved vinduesrenovering, spildevandsprojekt, dialog med plastindustrien om at fjerne blødgørere fra blodposer, nedbringe antibiotikaforbrug mv. at gøre det mere klart, hvordan alle i det daglige kan bidrage til bæredygtig hospitalsdrift, og at iværksætte fælles aktiviteter som fx cykeltransport, cykelparkering, spar på strømmen-aktiviteter, spar på papiret-kampagne mv. at udforme en samlet, gennemtænkt og struktureret plan for renovering, modernisering og indretning af det eksisterende byggeri. Projektet styres af en projektorganisation i Servicecentret i tæt samarbejde med Rigshospitalets Kvalitetsfondsbyggestab at sikre gradvis gennemførelse allerede fra 2013, så projekter, der gennemføres løbende, indgår i den overordnede strategiske plan at genanvende erfaringer og tankegange i principperne for byggeriet af Nordfløjen, så vidt det lader sig gøre i den eksisterende bygningsmasse. Disse omfatter

8 Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalet Direktionen Blegdamsvej København Ø Telefon: Grafisk tilrettelæggelse Refleks: Marts 2013

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Marts 2007 Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 22.

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Inspiration til tillid og samarbejde

Inspiration til tillid og samarbejde Inspiration til tillid og samarbejde De statslige arbejdspladser skal være i top, når det kommer til kvalitet, effektivitet og medarbejdertrivsel. Skal de være det, kræver det et godt samarbejde på arbejdspladsen

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

i den grønne og innovative metropol

i den grønne og innovative metropol Budget 2014 Region Hovedstaden Fremtidens sundhedsvæsen i den grønne og innovative metropol Bredt forlig om budget 2014 for Region Hovedstaden Indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

Rigshospitalets Årsberetning 2012. Rigshospitalet

Rigshospitalets Årsberetning 2012. Rigshospitalet Rigshospitalet RIGSHOSPITALETS ÅRSBERETNING 2012 Rigshospitalets Årsberetning 2012 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon: 35 45 35 45 Email: rigshospitalet@rh.regionh.dk www.rigshospitalet.dk

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET

DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET 0 INDHOLD Projektbeskrivelse... 2 Projektets formål... 2 Baggrund... 2 Succeskriterier...

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Nye sygehusbyggerier: Det erhvervsmæssige potentiale

Nye sygehusbyggerier: Det erhvervsmæssige potentiale Nye sygehusbyggerier: Det erhvervsmæssige potentiale Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN Elektronisk: 978-87-7723-737-9 ISBN Tryk: 978-87-7723-738-6 Nye sygehusbyggerier: Det erhvervsmæssige

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere

Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere Udvikling af det specialiserede socialområde i Region Midtjylland Region Midtjylland www.social.rm.dk Social Strategi November 2013

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 6. oktober 2010 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Uddannelsespolitisk oplæg. Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser

Uddannelsespolitisk oplæg. Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser N O T A T Uddannelsespolitisk oplæg Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser Regionerne vil udvikle sundhedsvæsenet med kvalitet som omdrejningspunkt. Derfor har regionerne sat sig i spidsen for en bred

Læs mere

DYRK STYRKEN. prisopgave om arbejdskraft i sundhedsvæsenet. Udarbejdet af FOA - Fag og Arbejde i samarbejde med innovationshuset Bindslev AS

DYRK STYRKEN. prisopgave om arbejdskraft i sundhedsvæsenet. Udarbejdet af FOA - Fag og Arbejde i samarbejde med innovationshuset Bindslev AS DYRK STYRKEN prisopgave om arbejdskraft i sundhedsvæsenet Udarbejdet af FOA - Fag og Arbejde i samarbejde med innovationshuset Bindslev AS DYRK STYRKEN prisopgave om arbejdskraft i sundhedsvæsenet Redaktion:

Læs mere

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7 Revision af psykiatriplanen 2013 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 SAMMENHÆNG MED FREMTIDENS PSYKIATRI... 2 1.2 SUNDHEDSVISION OG SUNDHEDSPLAN... 2 1.2.1 Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark...

Læs mere