Velkommen til Nørrebjergskolen Funktionsklasser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Nørrebjergskolen Funktionsklasser"

Transkript

1 Velkommen til Nørrebjergskolen Funktionsklasser

2 Indledning Nørrebjergskolen er en specialskole for børn med særlige behov. På skolen ser vi det som vores opgave at møde eleverne med positive forventninger i et trygt skolemiljø og med accept af forskellighed. Skolens vigtigste opgave er at støtte den enkelte elevs læring, således at eleven opnår størst mulig grad af selvstændighed og handlefrihed i det fremtidige liv. Vi lægger vægt på elevens trivsel i et miljø, hvor der er skabt helhed omkring elevens daglige kontakt med de forskellige faggrupper og hvor der lægges vægt på et tæt skole/hjem-samarbejde. Generelt om F klasser Eleverne Elevgruppen består af elever, der har multiple funktionsnedsættelser, tillige med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder. De adskiller sig dog fra den store gruppe på skolen på grund af graden af handicap. Betegnelsen multiple funktionsnedsættelser dækker over, at eleven har funktionsnedsættelser på næsten alle væsentlige udviklingsområder. Eleverne skal hjælpes med alle daglige gøremål af praktisk art som f.eks. toilet, spisning, bevæge sig fra sted til sted m.m. I tilknytning til de multiple funktionsnedsættelser har nogle elever en sygdomstilstand, der kræver konstant voksenopsyn. Omfattende vanskeligheder på det sansemæssige område er tillige kendetegnende for elevgruppen. Eleverne i denne gruppe har desuden kognitive funktionsnedsættelser. De har oftest intet eller meget lidt verbalt sprog, og nedsat sprogforståelse. Det generelle for denne elevgruppe er således, at de på alle områder - intellektuelt / kognitivt, kommunikativt, fysisk og socialt er handicappede og er afhængige af én til én voksenstøtte. På Nørrebjergskolen undervises disse elever i særlige klasser F klasserækken Personale Det er skolens mål at medarbejdere, der er tilknyttet klasserne, oparbejder en særlig viden, erfaring og kompetence i arbejdet med elevgruppen. Der er en forholdsvis større personaleresurse tilknyttet F 2

3 klasserne i forhold til skolens øvrige klasser. Der er desuden opbygget en tværfaglig samarbejdskultur, som Nørrebjergskolens elever med multiple funktionsnedsættelser profiterer af. Lærere, pædagoger, pædagogiske medhjælpere og terapeuter arbejder tværfagligt sammen om eleverne. Det er et overordnet mål, at personalet tilegner sig viden om- og specialiserer sig vedr. arbejdet med hele skolens elevgruppe, herunder arbejder vi med at uddanne medarbejderne i F klasserne eller give dem specifik viden indenfor områderne: Neuropsykologi og neuropædagogik Alternativ kommunikation og totalkommunikation Basal motorik og sansestimulation Kognitiv adfærdsterapi Epilepsi, synshandicap og andre specifikke handicap mm. F klasserne har et antal samarbejdspartnere, Kommunikationslærer Fysioterapeut Ergoterapeut Psykolog Pædagogisk massør Og andre Alle skolens fagpersoner yder råd og vejledning til de øvrige medarbejdere. Dette kan være i form af fokuserede forløb som faste ugentlige timer i klasserne, eller der gives individuelle tilbud til enkelte elever i en afgrænset periode. Styrende princip for Funktionsklasseopdelingen F klasser = funktionsopdelte klasser, dvs. hvor elevernes placering i klassen: - ikke nødvendigvis er med begrundelse i alder. - begrundes i særlige elevforudsætninger og behov, som vurderes at kunne imødegås bedst i et særligt undervisnings-tilbud. I nogle F klasser er der elever, der er helt eller delvis immobile og som desuden har et særligt behov for et roligt og tilpasset læringsmiljø pga. deres helbredssituation. For funktionsklasserne gælder det generelt, at dagen er bygget op omkring en fast struktur og en høj grad af genkendelighed for eleverne. 3

4 Fysiske rammer På skolen er der i øjeblikket flere klasser for elever med multiple funktionsnedsættelser. Til den enkelte F klasse er der tilknyttet en SFO gruppe, som er beliggende i samme lokaler. Klasserne er indrettet efter elevgruppens fysiske og undervisningsmæssige behov, så der dels er mange pædagogiske muligheder og dels praktiske hjælpemidler i lokalerne og på handicaptoiletterne. En af skolens fire klynger er særligt indrettet med rumdækkende liftskinnesystem, flere handicaptoiletter og tre forskellige sanserum. Der er også placeret F klasser i andre klynger. Her er ligeledes opsat liftsystem i klasserne og på handicaptoiletter. Udearealer. I tilknytning til F klasse- og SFO lokalerne er der etableret legemiljøer, som er målrettet denne gruppe. Områderne er afskærmede og overskuelige for eleverne. I forbindelse med en af klyngerne er der etableret en sansehave, som er særlig tiltænkt denne elevgruppe. Grundlaget for den daglige undervisning. Den daglige undervisning tager ikke nødvendigvis udgangspunkt i et fag eller et enkelt undervisningsområde. Undervisningen dækker over en række indholdsområder: - Basal kommunikation - Sansetræning - Grundlæggende motorisk træning - Daglig omsorg og kontakt. - Det sociale og følelsesmæssige aspekt. Nedenfor gennemgås kort, hvad de enkelte områder dækker: 4

5 Basal kommunikation At kommunikere med eleven og at fremme evnen til kommunikation er det helt overordnede i alle de aktiviteter, der foregår i klasse og SFO med og omkring eleven. Der arbejdes med at finde og indarbejde alternative kommunikationsformer, der er relevante for den enkelte elev, og som tager hensyn til elevens individuelle muligheder og kognitive niveau. Vi benytter os af flere forskellige støttesystemer bl.a. PECS 1, PCS-system 2 (Boardmaker symboler). For eksempel i form af et dagskema, som skal hjælpe eleven med at overskue dagligdagens aktiviteter. Derudover kan den daglige undervisning i basal kommunikation indeholde følgende: - Træne talesprog, lyde, mimik. - Træne øjenkontakt. - Træne turtagning. - Træne årsag/virkningssammenhænge. - Øjenudpegning. - Træffe valg, f.eks. mellem to muligheder. - Brug af tekniske hjælpemidler, f.eks. computer, 0-1 kontakt, Big Mac, talemaskine. - Symbolgenkendelse, symbollæsning og opmærksomhed på sproget generelt (auditivt og visuelt) Sansetræning Sansetræning er en naturlig del af den daglige undervisning i F klasserne. Da en del af eleverne ikke selv er i stand til at opsøge sanseoplevelser, er det vigtigt, at vi tilbyder dem så mange sansestimuli som muligt. 1 Picture Exchange communication system 2 Picture Communication System 5

6 I den daglige undervisning gør vi bl.a. brug af følgende: - Diverse former for massage. - Trampolin - Kuglebad. - Fodbad. - Terapibolde. - Vandseng. - Diverse gynger. - Materialer til stimulering af føle-, lugte- og smagssanserne. - Forskellige lysmiljøer. - Brug af snoezelrum - Auditive oplevelser i form af musik, hverdagslyde m.m. Grundlæggende motorisk udvikling: Den motoriske udvikling er et basalt område, som vægtes højt i den daglige undervisning i F afdelingen. En del af eleverne er kørestolsbrugere, men det gælder for alle eleverne i afdelingen, at de har brug for en målrettet indsats på det motoriske område. Mange af de motoriske aktiviteter er individuelt tilrettelagt, og kan f.eks. være: Terapibold Diverse gynger, som f.eks. skalgynge, cylindergynge eller hængekøje Rullebræt Trampolin Specialcykler Motorikbaner Svømning i varmtvandsbassin Derudover har en del af eleverne forskellige personlige hjælpemidler, såsom gangstativ, skinner, NF-walker eller ståstativ. Det er af afgørende betydning for elevernes fysiske vedligeholdelse og udvikling, at disse hjælpermidler bruges i så stor udstrækning som muligt og gerne dagligt. Derfor indgår brugen af hjælpemidlerne som en naturlig del af den daglige undervisning i F afdelingen. 6

7 Daglig omsorg og kontakt. Nogle af eleverne i F klasserne har brug for hjælp til stort set alle daglige gøremål, og derfor er den daglige omsorg og pleje prioriteret højt. Graden af omsorg og pleje vil være forskellig i de enkelte klasser. Derudover har nogle elever forskellige helbredsmæssige problemer, herunder epilepsi og vejrtrækningsproblemer, der kræver særlig skærpet opsyn og hensyntagen. Den daglige omsorg og kontakt omhandler følgende: Hjælp til spisning Sondemad Medicinering Toiletbesøg Hygiejne Behov for hvile og ro. Overvågning og registrering af epileptiske anfald. Da de daglige praktiske gøremål fylder meget i elevernes hverdag, trænes disse områder i vid udstrækning for at gøre eleverne så selvhjulpne som muligt. Vi opfatter derfor toilettræning og spisetræning mm, som en del af den daglige undervisning. Det sociale og følelsesmæssige aspekt Det er vigtigt, at eleven støttes i at opbygge et positivt selvbillede og at få tillid til sin omverden. Tillid og tryghed danner basis for en positiv udvikling. Der arbejdes på at opnå dette ved at tage udgangspunkt i elevens behov, interesser, temperament og potentialer, samt ved at være anerkendende overfor eleven. Arbejdet med den sociale og følelsesmæssige udvikling kan bl.a. være: Lære at udsætte egne behov fx ved turtagning Guidning i forbindelse med leg, samvær og adfærd Lære sociale spilleregler fx forståelse for andre, dele med andre Imitation respons og kontakt Sprogliggørelse og visualisering af elevens følelser fx jeg kan godt se, at du er sur En del af eleverne er afhængige af, at personalet omkring dem skaber muligheder for at indgå i sociale sammenhænge, da de 7

8 ikke selv er i stand til at tage initiativer til socialt samspil. Afslutning F-afdelingen omfatter en mangfoldig elevgruppe, men fælles for dem alle er, at strukturering af hverdagen er meget vigtig. Gentagelser og rutiner skaber erfaringer, som er grundlaget for elevens kognitive, sociale og følelsesmæssige udvikling. Siden skolens start i 2001 har der været en stigning af antallet af elever til F klasserne. I forbindelse med visitation af elever til skolen bestræber vi os på at vurdere det enkelte barn i forhold til klasseplacering. Hver elev har helt sin egen individuelle profil og udvikler sig forskelligt. Derfor vurderer vi løbende, om elevens klasseplacering er den mest optimale. Det er skolens ledelse, der træffer afgørelse om elevens klasseplacering efter rådgivning fra fagpersoner, herunder Odense Kommunes PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning). Snoezelrummene Nørrebjergskolen har tre sanserum, de såkaldte snoezelrum. Navnet snoezel er hollandsk og er en blanding af ordene sniffelen, som betyder at lugte og doezelen som betyder at blunde/sove. I skolens snoezelrum har eleverne mulighed for at udforske og opleve forskellige sansestimuli i et miljø, hvor andre forstyrrende faktorer lukkes ude, og hvor der er mulighed for at kontrollere sansepåvirkninger. Det hvide rum : I dette rum er der særlig fokus på det visuelle sanseområde. Her er der placeret boblerør med forskellige farvespil i vandboblerne, hvor eleverne næsten kan røre ved vandet og lytte til de dybe toner som rørene afgiver. I Det hvide rum er der også opstillet en stor vandseng, hvor der er anbragt bashøjtalere i bunden, så eleverne kan mærke musikkens puls. Rummet indeholder desuden en spejlkugle, spot med farvehjul, samt en solarprojektor, som kaster forskellige lyseffekter op på væggene. Det gule rum : I dette rum er der særlig fokus på det auditive sanseområde. 8

9 Rummet er domineret af en musikbriks med indbyggede højtalere. Også i dette rum er der placeret en solarprojektor, som frembringer forskellige mønstre på væggen. Eleverne kan i en mikrofon sige lyde, som forstærkes og høres i højtalerne i musikbriksen, og som kan få mønstrene på væggen til at bevæge sig. Det gule rum indeholder også boblerør. Men i modsætning til Det hvide rum har eleverne her selv mulighed for at bestemme farverne i boblerørene ved at aktivere en kontaktboks. I dette rum lægges der op til at eleverne selv er aktive. Det røde rum : Her er der særlig fokus på det taktile sanseområde. Rummet er domineret af et stort cirkulært kuglebad, hvor eleverne får mulighed for at opleve en stærk taktil påvirkning over hele kroppen. Også i dette rum er der ophængt en spejlkugle og et spot med farvehjul, som giver eleverne mulighed for at ligge og betragte lyseffekter i loftet og på væggene. Juni

VIDENCENTER FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV. Rævebakkeskolen Kommunal specialskole i Nyborg Kommune www.raevebakkeskolen.dk

VIDENCENTER FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV. Rævebakkeskolen Kommunal specialskole i Nyborg Kommune www.raevebakkeskolen.dk VIDENCENTER FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV Rævebakkeskolen Kommunal specialskole i Nyborg Kommune www.raevebakkeskolen.dk VIDENCENTER RÆVEBAKKESKOLEN Smukke omgivelser nær skov og strand Kontakt og

Læs mere

Grobund. - for indlæring, udvikling og selvstændighed

Grobund. - for indlæring, udvikling og selvstændighed Grobund - for indlæring, udvikling og selvstændighed Forord Overordnet målsætning for Egebakken AST TEACCH Gennem Bakkerne 5 Gennem Bakkerne 3 Agernhuset Specialkonsulenterne overordnet Beskrivelse af

Læs mere

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013.

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013. 2013 2 Indhold Forord...4 Information...5 Adresse...5 Åbningstider...5 Kørselsordning...5 Lovgrundlag...6 Målgruppe...6 Specialbørnehavens overordnede mål...6 Menneskesyn...6 Værdigrundlag...6 Historisk

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Gamle Hjortespringskole Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Specialpædagogisk Udviklingscenter Gl. Klausdalsbrovej 460 2730 Herlev Telefon:

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter. Katalog 2014-2015 Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning

Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter. Katalog 2014-2015 Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter Katalog 2014-2015 Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning W O R KSH O P S Forord Fjordskolens Viden- og Kompetencecenter (FVKC) er en del af Aabenraa Kommunes

Læs mere

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Vision 4 1.2 Dagtilbuddets værdier 5 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER.

SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER. SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER. DEN SOCIALE VIRKSOMHED FALSTER JANUAR 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse af

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Generelt om organiseringen af læreplansarbejdet Hvert barn er tilknyttet en stue, hvor pædagogerne har ansvaret for, at der

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014 Virksomhedsbeskrivelse for SUF Nord Enggården September 2014 Udarbejdet af Enggårdens leder Dorthe Drivsholm i samarbejde med Enggårdens personalegruppe Indledning Denne virksomhedsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

+'(%&%*,,$ -)*$. ,/ 0 &$%&1 0 "2,&,* 3 45$ 3 6 & # 3 6%$ %$ 6 6% 3 .+% 60 '* 60 +% $$ +% )4,$ "& :%&'4 (7 ; +% 82(%$<)<'$ Side 2 af 79

+'(%&%*,,$ -)*$. ,/ 0 &$%&1 0 2,&,* 3 45$ 3 6 & # 3 6%$ %$ 6 6% 3 .+% 60 '* 60 +% $$ +% )4,$ & :%&'4 (7 ; +% 82(%$<)<'$ Side 2 af 79 !! "#$%$%&%'$($$)*$! +'(%&%*,,$ -)*$.,/ 0 &$%&1 0 "2,&,* 3 45$ 3 6 & # 3!5 $ "7'$$$*'$* 6 6 6%$ %$ 6 68 6% 3 66*%9$)72''9 6!"#$%$%&57'$$% 2'(%&%&12$ 0.+% 60 '* 60 0"5'$(! $%$*$! +% $$ +% )4,$ "& :%&'4

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk Kursus- og kompetencekatalog for Vasebæk Velkommen Dette er Vasebæks kursus- og kompetencekatalog. Vasebæk er Køge Kommunes specialinstitution og består af en specialbørnehave, en weekendaflastning og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

BAUNEGÅRDS BEHANDLINGSGUIDE

BAUNEGÅRDS BEHANDLINGSGUIDE S BEHANDLINGSGUIDE Indhold Behandling på Baunegård... 4 Behandlingsindsats inden for det autistiske spektrum... 9 Teori om autisme... 9 Theory of mind... 10 Central Coherence... 11 Eksekutive funktioner...

Læs mere

G N A R I T A S INDHOLD:

G N A R I T A S INDHOLD: G N A R I T A S NUMMER 1 FORÅR 2015 UDDANNELSE JOB MÅL UDVIKLING IDENTITET SVÆRT FAGLIG FREMTID VOKSENLIV GIVING BACK NY VIDEN SJOV UDFORDRES UNGDOMSMILJØ FRITID JEG VEJEN MINDER SAMMEN TRANSPORT ADL TEACCH

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for Indhold Beskrivelse af dagtilbuddet... 3 Siden sidst... 4 Effekt... 5 FORÆLDRESAMARBEJDE... 5 Forældrenes tilfredshed med samarbejdet... 6 LÆRING

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Tydelig start og slut - positiv ledelse. Tykning af foretrukne fortællinger. Adskille følelse, tanke og handling. Sociale historier, Kat-kassen

Tydelig start og slut - positiv ledelse. Tykning af foretrukne fortællinger. Adskille følelse, tanke og handling. Sociale historier, Kat-kassen BEHANDLINGSTILGANG TANKER OM UDVIKLING PÆDAGOGISKE METODER Kerneopgaven: Læring Trivsel Udvikling LEVEDE VÆRDIER VÆRDIER Værdier: Individuelle hensyn Nærvær Tillid Ansvarlighed Anerkendelse HIMMELEV modellen

Læs mere