Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elite 2650 Ansøgningsvejledning"

Transkript

1 Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at opretholde eller højne foreningernes idrætslige niveau. Elite 2650 er samtidig en særlig struktur for arbejdet med eliteidrætten i Hvidovre Kommune, hvorunder alt elitearbejdet koordineres og planlægges. Hvem kan søge? Kommunale klubber og foreninger, der har en konkret elitepolitik kan søge. Med elitepolitik menes, at ansøgere skal have en klart defineret målsætning om at nå sit specialforbunds fornemste række/rækker, eller et ønske om at fastholde en allerede opnået placering. En elitepolitik kan også definere foreninger og klubbers målsætning om at deltage i DM, NM, EM, VM, OL, eller andre relevante statusgivende, nationale og internationale mesterskaber. Satsningsområder Under Elite 2650 placeres klubber og foreninger inden for to forskellige kategorier: hovedsatsnings-idrætsgrene og bobler-idrætsgrene. Størstedelen af kommunens Elite 2650-midler prioriteres til de såkaldte hovedsatsningsidrætsgrene (typisk 2-4). Derudover ydes der i mere begrænset omfang støtte til idrætsgrene, der vurderes som potentielle fremtidige hovedsatsnings-idrætsgrene: de såkaldte boblere (typisk 5-8). Boblerne udgør således det vækstlag, hvorfra kommende hovedsatsnings-idrætsgrene skal rekrutteres. Samtlige satsningsgrene skal løbende leve op til en række konkrete fastsatte krav for at forblive i Elite 2650-regi. Generelt om ansøgninger til Elite 2650 Ansøgninger til Elite 2650 vil blive vurderet ud fra retningslinjerne påpeget i Hvidovre Kommunes idrætspolitik, såvel som ud fra opfyldelsen af kriterielisten. Ansøgere bedes derfor tage stilling til samtlige punkter i kriterielisten, og udfylde ansøgningsskemaet så uddybende som muligt. Kriterielisten er ikke en facitliste, og ansøgere behøver ikke nødvendigvis opfylde alle punkter for at komme i betragtning til at modtage støtte. Dog er det en betingelse, at man opfylder punkt 1.4 om målsætninger og handlingsplaner, så der redegøres for hvad der er foreningens mål for eliteområdet, og ikke mindst hvordan man har tænkt sig af nå disse mål. Det afgørende for vurderingen af ansøgningen er, at foreningen udfører et helstøbt og sammenhængende elitearbejde. Udover ansøgningsskemaet hvor ansøgere udfylder med oplysninger om bl.a. økonomi, medlemmer, ansatte m.m., skal ansøgere også udfylde et afrapporteringsskema samt vedlægge et regnskab over anvendelsen af tilskuddet. Det er vigtigt, at alle skemaer er korrekt udfyldt samt regnskab vedlagt, da tilskud vil blive krævet tilbagebetalt såfremt skemaerne og regnskab ikke er korrekte eller ajourført. Der tildeles som udgangspunkt ikke støtte over en flerårig periode. Hvis foreningen allerede har påbegyndt et længerevarende eliteprojekt og modtager anden form for flerårig støtte, vil det dog blive overvejet, om Elite 2650-midler kan indgå naturligt i det eksisterende projekt for en længerevarende periode.

2 Elite 2650 Kriterieliste Det anbefales at gennemlæse kriterielisten samt alle ansøgnings- og afrapporteringsskemaer forud for udarbejdelsen af ansøgningen. Alle skemaer findes på Hvidovre Kommunes hjemmeside. Kriterier vil løbende blive evalueret og eventuelt justeret. 1. Klubudvikling 1.1. Elitepolitik ansøger skal have en formuleret og internt godkendt elitepolitik. Denne skal afspejle klubbens/foreningens fremtidige indsatsområder indenfor eliteområdet. Ansøgere skal ligeledes have en politik for børneattester, alkohol og doping Økonomi ansøger skal udarbejde en økonomisk oversigt for hele eliteprojektets anslåede periode, og beskrive økonomien bag hele elitesatsningen (herunder redegørelse for udgifter til lønninger til bl.a. trænere, fysioterapeuter, massører, administration, stævner/turneringer/træningslejre, transportudgifter, særligt udstyr/materialer). Ansøger skal derudover angive hvor stor en andel af eliteprojektet klubben/foreningen selv bidrager med, herunder sponsoraftaler og anden egenbetaling. En kopi af eventuelle sponsoraftaler skal vedlægges ansøgningen. Ansøger skal ligeledes redegøre for klubbens/foreningens samlede økonomiske forhold, og vedlægge årsregnskab samt budget for det kommende år Strategier ansøger skal redegøre for de strategiske overvejelser, klubben/foreningen har gjort sig i forbindelse med eliteprojektet. Dette inkluderer udvikling af nuværende medlemmer/hold/trænerstab samt fastholdelse af talentmassen Målsætninger og handlingsplaner ansøger skal opstille klubbens målsætninger på eliteområdet i prioriteret rækkefølge, og under hvert punkt redegøre for hvilke handlingsplaner man ønsker gennemført for at opnå de opstillede mål Personale ansøger skal anføre hvilke personer der står bag eliteprojektet, herunder trænere, andre hjælpere/fagpersonale og administrative medarbejdere. Derudover skal ansøger beskrive personalets uddannelsesmæssige kompetenceniveau samt bestyrelsens forankring i projektet. 2. Trænerressourcer 2.1. Træneruddannelse ansøger skal kunne dokumentere personalets gennemførelse af relevante træneruddannelser samt redegøre for praktisk erfaring. Trænere som er tilknyttet eliteprojektet skal som minimum have gennemgået niveau to-uddannelsen i forbundsregi. Desuden skal minimum én træner have gennemgået specialforbundets elitetræneruddannelse eller Danmarks Idræts-Forbunds diplomtræneruddannelse eller tilsvarende Specifiktrænere ansøger skal redegøre for, i hvilket omfang der anvendes specifiktrænere i den daglige træning, og hvor mange specifiktrænere klubben/foreningen råder over. 3. Sportsligt niveau 3.1. Klubniveau ansøger skal redegøre for sin egen placering i forhold til den enkelte idrætsgrens rækker/divisioner Eliteantal ansøger skal redegøre for antallet af idrætsudøvere, der er tilknyttet specialforbundets eliteudvikling i form af enten landsholds- eller talentcenterdeltagelse.

3 4. Træningsmængde 4.1. Træningsmængden træningsmængden skal leve op til Aldersrelateret Trænings Koncepts anbefalinger. Ansøger skal beskrive træningsmængden for de deltagende elitesportsudøvere, herunder antal træningssessioner pr. dag/uge, antal timer, samt eventuelle morgentræningstimer Deltagermængde - ansøger skal redegøre for, at idrætsudøverne udfordres tilstrækkeligt gennem den daglige træning, og at antallet af idrætsudøvere er så højt, at deltagerne dagligt kan matche og udfordre hinanden. 5. Faciliteter 5.1. Aktuelle faciliteter - ansøger skal beskrive hvilke faciliteter der stilles til rådighed for eliteprojektet, herunder hvilke lokalefaciliteter der stilles til grund for eliteprojektet, og hvilken adgang der er til lokalefaciliteterne Fremtidige forbedringer - ansøger skal redegøre for eventuelle planlagte investeringer i forbindelse med forbedring af faciliteterne omkring eliteprojektet. 6. Supportfunktioner 6.1. Idrætsmedicinsk behandling ansøger skal beskrive klubbens eller foreningens adgang til medicinsk behandling. Herunder skal nævnes, hvorvidt klubben har ansat egen læge/sundhedspersonale, eller om der er indgået samarbejdsaftaler med andre klubber, private virksomheder eller andet Fysisk træning ansøger skal beskrive klubbens eller foreningens fysiske træningsforhold. Herunder skal det nævnes hvorvidt der er indgået samarbejdsaftaler med andre klubber, private virksomheder eller andet. Derudover skal det nævnes, om klubben ejer/har adgang til eget motionscenter/træningscenter Sportspsykologisk træning ansøger skal beskrive, hvorvidt klubben eller foreningen har adgang til sportspsykologisk træning, og hvorvidt der er ansat egen træner med psykologiske kompetencer, eller om der er indgået samarbejdsaftaler med andre klubber, private virksomheder eller andet Fysioterapi og massør ansøger skal redegøre for, hvorvidt klubben eller foreningen har indgået samarbejde med fysioterapeuter og massører Ansøger bedes endeligt redegøre for, i hvilket omfang klubben eller foreningen benytter sig af andre supportfunktioner. 7. Idrætsudøvernes civile uddannelse 7.1. Ansøger skal redegøre for, hvilke hensyn der tages til idrætsudøvernes civile uddannelse, herunder hvorvidt der er etableret lektielæsningsfaciliteter, eller om der er indgået eventuelle samarbejdsaftaler med uddannelsesinstitutioner. 8. Supplerende oplysninger 8.1. Ansøger kan redegøre for eventuelle supplerende oplysninger som er relevant for vurdering af klubbens ansøgning.

4 HVIDOVRE KOMMUNE Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen ANSØGNINGSFRIST 1. marts 2013 Ansøgning om tilskud fra Elite2650 år 2013 Efter ansøgningsfristens udløb vil puljen blive fordelt af Kultur- og Fritidsudvalget, efter indstilling fra en arbejdsgruppe bestående af 2 repræsentanter fra Idrætsrådet i Hvidovre, formanden for Kultur- og Fritidsudvalget samt en politiker fra Kultur- og Fritidsudvalget. Der SKAL efterfølgende aflægges regnskab (enten originalregninger samt bank-/giroudtog eller et særskilt Elite 2650 regnskab underskrevet af foreningens revisor), og udfyldes et afrapporteringsskema over eliteprojektet. Regnskab og afrapporteringsskemaet skal senest være fremsendt den 1. marts ANSØGER: Forening: Formand: Adresse : Tlf. dag: aften: VIGTIGT: Det anbefales at gennemlæse kriterielisten forud for udarbejdelsen af ansøgningen. 1.KLUBUDVIKLING 1.1. Elitepolitik: Vedlagt, sæt kryds 1.2. Økonomi: 1.3. Strategier:

5 1.4. Målsætninger og handlingsplaner 1.5. Personale: 2. TRÆNERRESSOURCER 2.1. Træneruddannelse: 2.2. Specifiktrænere: 3. SPORTSLIGT NIVEAU 3.1. Klubniveau: 3.2. Eliteantal: 4. TRÆNINGSMÆNGDE 4.1. Træningsmængde: 4.2. Deltagermængde:

6 5. FACILITETER 5.1. Aktuelle faciliteter: 5.2. Fremtidige forbedringer: 6. SUPPORTFUNKTIONER 6.1. Idrætsmedicinsk behandling 6.2. Fysisk træning 6.3. Sportspsykologisk træning 6.4. Fysioterapi og massør 6.5. Andre supportfunktioner: 7. IDRÆTSUDØVERNES CIVILE UDDANNELSE 7.1. Idrætsudøvernes civile uddannelse

7 8. SUPPLERENDE OPLYSNINGER 8.1. Supplerende oplysninger Sæt kryds: JA NEJ Er klubben medlem af DIF (Danmarks Idræts-Forbund), herunder aktuelle specialforbund: Har klubben en politik omkring pædofili: Har klubben en politik omkring alkohol: Har klubben en politik omkring doping: Har klubben indhentet børneattester på trænerne: Beløb der søges om: I tilfælde af bevilling af tilskud fra Elite2650, forpligter klubben sig til at yde bistand til andre breddeforeninger i Hvidovre i form af f.eks. at udbrede træner/leder ekspertise ved deltagelse i seminarer. UNDERSKRIFT: Dato: Underskrift: foreningens formand Ansøgningen skal sendes elektronisk til: Hvidovre Kommune, Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Kultur- og Fritidsafdelingen, Hvidovrevej 341, 1.sal, 2650 Hvidovre Henrik Koch-Nielsen, tlf.nr.:

8 Elite 2650 Afrapporteringsvejledning Når en klub har modtaget tilskud fra Elite 2650, er klubben forpligtet til at afrapportere for det tildelte tilskud senest den 1. marts året efter. Dette gør klubben dels ved at dokumentere for de udgifter som tilskuddet var bevilget til, men også ved at udfylde afrapporteringsskemaet. Ved afrapporteringsskemaet skal der redegøres for: 1. Hvilke aktiviteter klubben har afholdt for de bevilgede midler. Eksempelvis om klubbens eliteudøvere har deltaget i specielle stævner og turneringer eller i hvilket omfang træningsmængden er øget. Har klubben haft specielle trænerudgifter til deres eliteudøvere eller andet. Hvilken gavn har eliteudøverne haft af ovenstående. 2. Hvilke mål samt resultater har klubben opnået for de bevilgede midler. Har klubben indfriet deres opstillede mål samt resultater set ud fra ansøgningen. 3. Klubben har mulighed for at berette om andre oplysninger i forbindelse med deres eliteprojekt.

9 Hvidovre Kommune Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen AFRAPPORTERINGSFRIST 1. marts 2013 Afrapportering af eliteprojektet for 2012 FORENING: Formand: Adresse: Tlf. dag: aften: 1. Hvilke aktiviteter har klubben afholdt for de bevilgede midler? 2. Hvilke mål samt resultater har klubben opnået for de bevilgede midler? 3. Andre supplerende oplysninger? UNDERSKRIFT: Dato: Underskrift: Foreningens formand Afrapporteringsskemaet skal sendes sammen med dokumentation for brug af det bevilgede tilskud og med en evt. ny ansøgning til Elite 2650 for Søger foreningen ikke om tilskud fra Elite 2650 i 2013, skal foreningen sende afrapporteringsskemaet sammen med dokumentation for brug af det bevilgede tilskud. Afrapporteringsskemaet skal sendes elektronisk til: Hvidovre Kommune, Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Kultur- og Fritidsafdelingen, Hvidovrevej 341, 1.sal, 2650 Hvidovre Henrik Koch-Nielsen, tlf.nr.:

LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN

LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN LEDERUDDANNELSE AKTIVITETSTILSKUD DRIFT AF LOKALER INDRETNING AF LOKALER LÅN AF LOKALER ELITE 2650 ENGANGPULJEN Tilskuds- og regnskabsfolder 2015 for foreninger med aktiviteter for børn og unge Indhold

Læs mere

Team Danmarks støttekoncept 2009-2012

Team Danmarks støttekoncept 2009-2012 Team Danmarks støttekoncept 2009-2012 indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...3 1.1 Lovgrundlag for dansk eliteidræt...3 1.2 Baggrundsmateriale for støttekonceptet 2009-2012...3 1.3 Team Danmarks støttekoncept

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE for udvikling af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) for Dansk Taekwondo Forbund (DTaF)

PROJEKTBESKRIVELSE for udvikling af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) for Dansk Taekwondo Forbund (DTaF) NOTAT 7. JUNI 2013 DIF UDVIKLING DIF talentudviklingsprojekt: "Fælles vej med plads til forskellighed" PROJEKTBESKRIVELSE for udvikling af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) for Dansk Taekwondo Forbund

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ansøgningsfrist d. 3.

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

LOKALUDVIKLINGSPULJEN

LOKALUDVIKLINGSPULJEN LOKALUDVIKLINGSPULJEN Puljen til udvikling og realisering af lokale helhedsplaner i Ringsted Kommunes landdistrikter Beskrivelse, rammer, retningslinjer, vejledning og materiale til ansøgning af midler

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte.

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte. LANDSBYGGEFONDEN 22. marts 2011 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og

Læs mere

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene Retningslinier juli 2006 Disse retningslinier erstatter retningslinierne udsendt januar 2004 Forside:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med Den sociale diplomuddannelse Børn og unge og

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund.

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Vision, værdier og strategi Vision Basketball den sunde sport i alle led Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Basketballsporten i Danmark

Læs mere

Kulturministeriet Store idrætsbegivenheder

Kulturministeriet Store idrætsbegivenheder Kulturministeriet Store idrætsbegivenheder Evaluering af handlingsplan for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark Maj 2011 Rapport Rapportens anvendelse Denne rapport er udarbejdet af Deloitte

Læs mere