Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Zealand Pharma A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Zealand Pharma A/S"

Transkript

1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Zealand Pharma A/S Copenhagen, :02 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Selskabsmeddelelse Nr. 04/ marts 2011 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Zealand Pharma A/S 1. Den ordinære generalforsamling den 28. april 2011 Den årlige ordinære generalforsamling vil blive afholdt: Torsdag den 28. april 2011 kl hos Plesner Advokatfirma, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, Danmark. Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, der også indeholder den fulde dagsorden, er vedlagt som appendiks til denne meddelelse. 2. Bestyrelsen foreslåede ændringer til sammensætning Alle de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg af: Daan J. Ellens, Life Science Partners Peter Benson; Sunstone Capital Alain Munoz, Kurma Biofund Florian Reinaud, CDC Innovation Derudover foreslår bestyrelsen nyvalg af Jutta af Rosenborg og Jørgen Lindegaard. Begge kandidater har betydelig erfaring fra højtstående poster i børsnoterede danske virksomheder og nyder bred anerkendelse for deres hidtidige virke. Det er bestyrelsens vurdering, at begge vil bidrage væsentligt og værdifuldt til den videre udvikling af Zealand Pharma. For yderligere information om de to kandidaters baggrund, se Bilag 1 til Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling (vedlagt).

2 For yderligere information; kontakt venligst: David Solomon, adm. direktør mobil: Hanne Leth Hillman, Vice President, Head of Investor Relations & Corporate Communications mobil: Om Zealand Pharma Zealand Pharma A/S er et børsnoteret (NASDAQ OMX: ZEAL) skandinavisk biofarmaceutisk selskab med en moden og voksende klinisk pipeline af innovative peptidbaserede lægemidler. Selskabets førende produktkandidat er et GLP-1 lægemiddel i afsluttende fase III-udvikling til én gang daglig behandling af type 2 diabetes i samarbejde med sanofi-aventis, Zealand Pharma har også flere andre samarbejds- og licenspartnerskaber, og herunder en licensaftale med Helsinn Healthcare omfattende et GLP-2 lægemiddel, der er i klinisk udvikling til behandling af radio- og kemoterapi induceret diarré. Zealand Pharma har en unik ekspertise inden for identificering og optimering af peptider samt inden for udvikling af nye peptidbaserede lægemidler med gunstige terapeutiske egenskaber. Selskabets fokus ligger inden for metaboliske (diabetes og fedme), mavetarm- og kardiovaskulære sygdomsområder, hvor den eksisterende behandling ikke i tilstrækkelig grad opfylder patienternes behov, og hvor der er et stort potentiale for bedre behandling gennem peptidbaserede lægemidler. Alle Zealand Pharma's produktkandidater er skabt gennem selskabets egne forskningsaktiviteter. Selskabet har hovedsæde i København og omkring 90 ansatte. For yderligere information, besøg venligst Appendiks til Zealand Pharma A/S' meddelelse med indkaldelse til ordinær generalforsamling, dateret 29. marts 2011 Til aktionærer i Zealand Pharma A/S Selskabet afholder sin ordinære generalforsamling: Torsdag den 28. april 2011 kl hos Plesner Advokatfirma, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, Danmark. Dagsordenen er som følger: (1) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

3 (2) Godkendelse af den reviderede årsrapport, herunder godkendelse af bestyrelseshonorar for regnskabsåret 2010 (3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport (4) Valg af medlemmer til bestyrelsen (5) Valg af revisor (6) Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier (7) Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af vederlagspolitik, herunder de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning (8) Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2011 (9) Eventuelt Fuldstændige forslag: Ad punkt 2: Forslag om, at årsrapporten godkendes, herunder bestyrelseshonoraret for regnskabsåret Ad punkt 3: Bestyrelsen foreslår årets resultat bestående af et konsolideret underskud på DKK ,51 overført til næste år. Ad punkt 4: Alle de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg af: Daan J. Ellens Peter Benson Alain Munoz Florian Reinaud Derudover foreslår bestyrelsen nyvalg af Jutta af Rosenborg og Jørgen Lindegaard. Begge kandidater har betydelig erfaring fra højtstående poster i børsnoterede danske virksomheder og nyder bred anerkendelse for deres hidtidige virke. Det er bestyrelsens vurdering, at begge vil bidrage væsentligt og værdifuldt til Zealand Pharmas videre udvikling. For en beskrivelse af de opstillede kandidaters kompetencer se bilag 1 til indkaldelsen. Ad punkt 5: Bestyrelsen foreslår genvalg af Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Ad punkt 6: Bestyrelsen anmoder om generalforsamlingens bemyndigelse til, at selskabet i tiden indtil næste ordinære generalforsamling kan erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 pct. af selskabets til enhver tid værende aktiekapital. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S noterede lukkekurs med mere end 10 pct. Ad punkt 7:

4 Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender vederlagspolitikken, herunder de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen. Vederlagspolitikken er fra den 29. marts 2011 tilgængelig på selskabets hjemmeside Ad punkt 8: Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens vederlag for regnskabsåret Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesmedlemmer modtager et fast kontant honorar på DKK , og at bestyrelsesformanden modtager DKK Dertil kommer, at formanden for bestyrelseskomiteer modtager DKK pr. møde og forberedelsesdag, dog max. DKK pr. år. Endvidere kan bestyrelsesmedlemmer modtage incitamentsaflønning i henhold til de "overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning til ledelsen i Zealand Pharma A/S". På nuværende tidspunkt deltager for-manden for bestyrelsen og de medarbejder-valgte bestyrelsesmedlemmer i incitaments programmer baseret på udviklingen af selskabets aktiekurs, som beskrevet i note 12 i årsrapporten for Ingen andre bestyrelsesmedlemmer mod-tager på nuværende tidspunkt aktiebaseret incitamentsaflønning. - 0 Generalforsamlingen afholdes på engelsk, uden tolkning til dansk I henhold til selskabslovens 97 skal det oplyses, at selskabets aktiekapital er på nominelt DKK Hver akties pålydende er DKK 1. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 1 én stemme. Selskabets aktionærer kan udøve deres finansielle rettigheder gennem egen depotbank. Dagsordenen og de fuldstændige forslag er indeholdt i denne indkaldelse. Der vil i perioden fra den 29. marts 2011 til den 28. april 2011 på selskabets hjemmeside, kunne findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, derunder det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, denne indkaldelse med dagsordenen og de fuldstændige forslag, fuldmagtsblanket, brevstemmeblanket og tilmeldingsblanket samt de øvrige dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten. Denne indkaldelse er ligeledes offentliggjort via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system samt fremsendt til de i selskabets aktiebog noterede aktionærer. Aktionærer vil have mulighed for at stille spørgsmål til dagsordenen samt til det øvrige materiale til brug for generalforsamlingen både før og på selve generalforsamlingen For at kunne deltage i generalforsamlingen og afgive sin stemme gælder følgende: Aktionærernes ret til at møde og afgive stemme på selskabets generalforsamlinger, eller afgive brevstemme i tilknytning til aktionærernes aktier, fastsættes i forhold til de aktier, som aktionærerne besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er den 21. april 2011.

5 Ved udløb af registreringsdatoen opgøres de aktier, som hver af selskabets aktionærer besidder på registreringsdatoen. Opgørelsen sker på baggrund af stedfundne noteringer af aktier i aktiebogen samt behørigt dokumenterede meddelelser til selskabet om erhvervelse af aktier, der endnu ikke er indført i aktiebogen, men som er modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen. Meddelelser om aktiebesiddelser skal, for at kunne indføres i aktiebogen og medtages i opgørelsen, dokumenteres ved forevisning af udskrift fra VP Securities A/S eller anden lignende dokumentation. Denne dokumentation skal være modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen. Afståelser eller erhvervelser af aktier, der finder sted i perioden mellem registreringsdatoen og generalforsamlingen, påvirker ikke stemmeretten på generalforsamlingen eller brevstemmeretten til brug for generalforsamlingen. For at kunne møde på selskabets generalforsamling skal aktionærerne dog senest den 26. april 2011 kl. 12 have fremsat anmodning om tildeling af adgangskort. Adgangskort udstedes til aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen. Adgangskort kan bestilles hos Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, eller på fax nr.: eller pr. mail til og med 26. april 2011 kl. 12. Tilmeldingsblanket til brug for bestilling af adgangskort er vedhæftet denne indkaldelse. Tilmeldingsblanketten kan ligeledes findes på selskabets hjemmeside, ligesom adgangskort kan bestilles elektronisk via selskabets hjemmeside, En aktionær kan tillige møde ved fuldmægtig, hvis aktionæren er forhindret i at deltage. Fuldmagtsblanket er vedhæftet denne indkaldelse. Fuldmagtsblanketten kan ligeledes findes på selskabets hjemmeside Fuldmagtsblanketten skal være Computershare i hænde senest 26. april 2011 kl. 12 enten på fax nr.: eller pr. mail eller ved returnering til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, Danmark. Det er ligeledes muligt at afgive elektronisk fuldmagt på ved hjælp af depotnummer og adgangskode, som fremgår af vedlagte tilmeldingsblanket. Aktionærerne kan - i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen - vælge at afgive brevstemme. Det vil sige at stemme skriftligt, inden generalforsamlingen afholdes. Brevstemmeblanket er tilgængelig på selskabets hjemmeside, ligesom brevstemme kan afgives elektronisk via selskabets hjemmeside, Aktionærer, der vælger at stemme pr. brev, skal sende deres brevstemme til Computershare. Brevstemmen skal være Computershare i hænde senest den 26. april 2011 kl. 12. En brevstemme, som er modtaget, kan ikke tilbagekaldes. Bilag 1 Bestyrelsesmedlemmer: DAAN J. ELLENS PhD molekylærbiologi M.B.A. Alder: 62 Bestyrelsesformand Medlem siden: 2005 Venture Partner: Life Sciences Partners

6 President: Elkerim GmbH Bestyrelsesformand for the Supervisory Board': Prosensa B.V. Hybrigenics SA Kreatech Holding B.V. PETER BENSON MA økonomi Alder: 55 Næstformand Medlem siden: 2007 Ledende partner: Sunstone Capital Bestyrelsesmedlem: Virogates A/S M2Medical Inc. Alsensa ApS Azanta A/S Imix Holding AB ALAIN MUNOZ MD kardiologi og anæstesi Alder: 62

7 Medlem siden: 2005 (afgået 2006), Genvalgt 2007 Ikke uafhængig Rådgiver: Kurma Biofund Bestyrelsesformand for the Supervisory Board': Novagali Pharma SA Bestyrelsesmedlem: Vivalis SA Auris medical AG Medesis SA FLORIAN REINAUD MD Emergency Medicine and Internal Medicine Alder: 37 Medlem siden: 2010 Partner: CDC Innovation Bestyrelsesmedlem: FAB Pharma, SAS Praxim SA TxCell SA Kuros Biosurgery AG

8 Xytis Inc. Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer: Jutta af Rosenborg Statsautoriseret revisor MSc Business Administration and Auditing Alder: 52 Formand: The Seamens's Club of 1856 Bestyrelsesmedlem: Auriga Industries A/S, Formand for regnskabskomittéen Carnegie WorldWide Investment Fund Jørgen Lindegaard Master of Science in Engineering (Electronics) Alder: 62 Bestyrelsesformand: AVT Business School A/S Deducta A/S K/S Vimmelskaftet Stedfortrædende bestyrelsesformand:

9 IT University of Copenhagen Bestyrelsesmedllem: ISS Parken Sport & Entertainment A/S Trifina Mellemholding ApS Trifina Holding ApS Efsen Engineering A/S

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 4. marts 2015. Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 4. marts 2015. Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 4. marts 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Bestyrelsen for, CVR-nr. 26 52 77 67 ("Selskabet"), indkalder hermed til Selskabets

Læs mere

Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse 19. marts 2013 Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling I overensstemmelse med vedtægternes 10 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Bavarian Nordic

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse 27. marts 2014 Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling I overensstemmelse med vedtægternes 10 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Bavarian Nordic

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S 1 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CVR-nr.: 14 70 72 04) Til aktionærerne i Københavns Lufthavne

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 11-10 / København, 7. april 2010 Topo Target A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø Danmark Tlf: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17 94 92 CVR-nr: 25695771

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S 1 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CVR-nr.: 14 70 72 04) Til aktionærerne i Københavns Lufthavne

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Nasdaq OMX Copenhagen A/S Hellerup, den 19. april 2010 Meddelelse nr. 57 Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for Investea German High Street II A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S Onsdag den 12. marts 2014 2 Indkaldelse til generalforsamling 2014 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Nr. 145 SELSKABSMEDDELELSE 24. februar 2014 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER

PRAKTISKE INFORMATIONER GENERAL- FORSAMLING PRAKTISKE INFORMATIONER AKTIEKAPITAL Selskabets nuværende aktiekapital udgør nominelt DKK 1.505.515 fordelt i aktier á DKK 0,1. Hver aktie på DKK 0,1 giver én stemme (samlet antal stemmer

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H+H International A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H+H International A/S Selskabsmeddelelse nr. 293, 2014 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Indkaldelse til ordinær

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 14/2014 4. december 2014 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Tel: 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 4. december

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling GN Store Nord A/S Ordinær generalforsamling Fredag den 21. marts 2014, kl. 10.00 CVR-nr. 24257843 2 / ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Med henvisning til vedtægternes pkt. 11 indkalder GN Store Nord A/S

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabsmeddelelse nr. 12/2013 5. december 2013 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Langebrogade 1 Postboks 17 1001 København K Tlf. 3266 2000 Fax 3266 2175 www.danisco.com info@danisco.com 19. maj 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Vedlagt fremsendes

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Meddelelse nr. 02 2014 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 02 2014 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 02 2014 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København ROCKWOOL International A/S Hovedgaden 584, Indgang C 2640 Hedehusene Tlf.: 46 56 03 00 www.rockwool.com CVR-nr.: 54879415 Side 1/3 13.

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Nr. 70 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere