Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger"

Transkript

1 Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Roskilde Sygehus Patologiafdelingen 24 november 2011 Score 1 Utilstrækkelig 2 Behov for forbedringer 3 Tilstrækkelig 4 Særdeles god Introduktion til afdelingen Introduktionen af uddannelsessøgende er mangelfuld på flere områder Introduktionen har begrænset værdi for uddannelsessøgende læge Introduktionen gennemføres for de fleste og omfatter alle områder Introduktion er velstruktureret og planlagt i relation til uddannelsessøgende læges behov Uddannelsesprogram Mangelfuldt på flere områder Har begrænset værdi for uddannelsessøgende læge Udarbejdet i hht. forskrifterne på alle områder Velstruktureret og planlagt i forhold til overordnede mål Uddannelsesplan Personlige uddannelsesplaner er udarbejdet Ikke alle har personlige uddannelsesplaner Personlige uddannelsesplaner for alle Uddannelsesplaner indgår som et redskab i uddannelsen Medicinsk ekspert medicinsk ekspert Kommunikator kommunikator Samarbejder samarbejder Leder/ administrator leder/administrator Enkelte uddannelsessøgende oplæres sporadisk Sundhedsfremmer sundhedsfremmer Enkelte

2 - fortsat Afkryds et felt i hver række Score 1 Utilstrækkelig 2 Behov for forbedringer 3 Tilstrækkelig 4 Særdeles god Akademiker Læring i rollen som akademiker Professionel Læring i rollen som professionel Forskning s deltagelse i forskning deltager Enkelte uddannelsessøgende deltager De fleste uddannelsessøgende deltager Alle uddannelsessøgende deltager Undervisning som afdelingen giver Afdelingen har ingen plan for undervisning Afdelingen har en plan, men undervisning aflyses ofte Afdelingen har en plan, der følges Afdelingens undervisning er velplanlagt og velbesøgt Konferencernes læringsværdi Konferencer har ingen læringsværdi. Konferencer har lærings-værdi. Konferencer er lærerige. Konferencer har stor læringsværdi. Læring og kompetencevurdering Gennemføres for uddannelsessøgende Gennemføres for uddannelsessøgende Gennemføres for uddannelsessøgende Gennemføres for uddannelsessøgende Arbejdstilrettelæggelse Tilrettelæggelsen tager hensyn til videreuddannelsen af Arbejdstilrettelæggelsen tager hensyn Arbejdstilrettelæggelsen tager hensyn Arbejdstilrettelæggelsen tager hensyn Arbejdstilrettelæggelsen tager stort hensyn Læringsmiljøet på afdelingen Miljøet virker hindrende for uddannelsessøgende s uddannelse Miljøet har vekslende indflydelse på uddannelsessøgende s uddannelse Miljøet virker befordrende på uddannelsessøgende s uddannelse Miljøet trygt og positivt og yderst befordrende for uddannelsessøgende s læring

3 Deltagere ved besøget Sygehus/Centerledelse Special Andre Anfør antal deltagere Cheflægen, Ledende overlæge, uddannelsesansvarlige overlæge 4 over, 1 afdelingslæge 2 1 lægesekretær, 2 bioanalytikere og 1 kappelassistent Inspektorernes konklusion på besøget Inspektorernes konklusion i prosa, skal være en sammenfatning og uddybning af relevante temaer og andre forhold. Afvigelser mellem afdelingens og inspektorernes vurdering af temaerne skal kommenteres. Temaer der er vurderet utilstrækkelig og behov for forbedring, skal følges op af en kommentar. Har afdelingen tidligere været besøgt, skal status for indsatsområderne fra dette besøg anføres. Har afdelingen allerede efter selvevaluering iværksat tiltag, vil det være relevant at kommentere dette. Konklusion & kommentar til besøg Introduktion til afdelingen: Der foreligger et veltilrettelagt introduktionsprogram, og de uddannelsessøgende angiver at de føler sig velkomne i afdelingen. Denne fornemmelse opstår bl.a. ved at de øvrige i afdelingen aktivt præsenterer sig for de yngre. Der foreligger desuden et sufficientskriftligt introduktionsprogram. Uddannelsesprogram og uddannelsesplan: Der foreligger velskrevne, og særdeles sufficiente uddannelsesprogrammer, gradueret efter hvor langt den uddannelsessøgende er i sit uddannelsesforløb. Disse uddannelsesprogrammer er kombineret med individuelle uddannelsesplaner, der i stor udstrækning, tager hensyn til den uddannelsessøgendes aktuelle kompetencer. Det er inspektorernes opfattelse at der løbende er en dialog mellem de uddannelsessøgende, undervisere, vejledere og ledende overlæge, således at arbejdsmængde, og prøvetyper hele tiden tilrettes den uddannelsessøgendes aktuelle behov. De skriftlige individuelle uddannelsesplaner kunne, efter inspektorernes mening, godt være mere fyldestgørende og detaljerige, således at den uddannelsessøgende læge fik en bedre fornemmelse af hvor vedkommende var i uddannelsesforløbet, samt hvilke opgaver der lå forude. Det skal dog understreges at inspektorerne er meget imponerede over det store arbejde afdelingens special, og især ledende overlæge dagligt udfører, for at sikre at de yngre opnår de kompetencer der kræves på deres respektive uddannelsestrin. Evalueringssamtaler gennemføres til tiden, og det anføres at der tillige foretages to justeringssamtaler, således at den uddannelsessøgende bliver evalueret ca. hver 3. måned. Inspektorerne er imponerede over den grundighed der lægges i disse samtaler. Det r vor opfattelse at man forsøger at lave en helheds-vurdering, og dertil benytter bl.a og 180 graders vurdering, samt udtræk af gennemført arbejde, via pc.

4 Medicinsk ekspert: Afdelingen byder på en bred vifte af histo- og cytologiske præparater, således at mulighederne for en både basal og mere specialiseret oplæring i faget er til stede. Der er på afdelingen indført subspecialisering blandt specialne, og de yngre anfører, at de er i tvivl om hvor de skal henvende sig for supervision. Det er inspektorernes opfattelse at der blandt specialne er en stor lyst til at lære fra sig, og de yngre anfører at de aldrig går forgæves i en supervisionssituation. Som tidligere anført, er det inspektorernes opfattelse, at opgavemængde og materialetyper der tilflyder de yngre er stramt styret, for at sikre at alle kompetencer nås indenfor ansættelsestiden. Inspektorerne vil endnu engang rose den tætte konneks vi opfatter der er mellem supervisorer, vejledere og ledende overlæge, som muliggør daglige justeringer i prøvetyper og prøvemængde. Denne stramme styring af materiale til de yngre, kan dog efter inspektorernes opfattelse, aflæses i de medsendte evalueringsskemaer, hvor yngre giver udtryk for lav grad af selvstændighed. Der er tale om i introduktionsstilling samt første år af hoveduddannelsen, og det er inspektorernes mening at fordelene ved den i Roskilde brugte metode, langt overgår ulemperne. Efter samtale med ledende overlæg og uddannelsesansvarlige overlæge, fremgår det tillige, at uddannelsessøgende på 4. år af hoveduddannelsen, får oparbejdet en langt større selvstændighed end kolleger, tidligt i uddannelsen. Medicinsk ekspert: Afdelingen har to udskæringspladser, hvoraf den ene dog konstant er optaget via bioanalytikernes funktion. Den anden udskæringsplads betjenes af afdelingens to under uddannelse. Man har, i henhold til tidligere inspektorrapport, delt udskæringen op, således at de to deler udskæringen dagligt. Samtidig har man dog oplevet en kraftig forøgelse af prøveantallet, således at den udskærende læge, stadig kan have op mod 3½-4 timers udskæring. Idet inspektorerne anerkender at rutine i denne funktion er vigtig i introduktionsforløbet, samt det første år af hoveduddannelsen, vil vi anføre at uddannelsesværdien i udskæringsfunktionen er begrænset efter ca. 2 timer. Inspektorerne skal derfor kraftigt opfordre til at man revurderer arbejdstilrettelæggelsen, således at de yngre under uddannelse, bliver dubleret i udskæringssituationen. Samtidig må det anføres at de lokalemæssige forhold vedr. præparatudskæring, er optimale, og at afdelingen kunne have god brug af en ekstra udskæringsplads. Dette ville samtidig gøre arbejdstilrettelæggelsen noget nemmere. Kommunikator: Det er inspektorernes opfattelse at der ydes en god indsats i afdelingen. De yngre deltager aktivt i konferencesituationer, og fremlægger bl.a. egne præparater. Konferencedeltagelsen hæmmes dog ind imellem af de yngre s udskæringsforpligtelser, og konferencedeltagelsen kunne optimeres yderligere hvis man reviderede arbejdsne i udskæringen, jf. ovenstående.

5 Samarbejder: De yngre angiver et godt samarbejdsklima, både internt i afdelingen, samt med eksterne samarbejdspartnere. Afdelingens seniore får stor ros for deres store engagement og imødekommenhed. Leder/adm.: De yngre er medlemmer af, og deltager aktivt i de i afdelingen etablerede udvalg. Inspektorerne vil foreslå at man for at styrke de yngre s færdigheder indenfor leder/administrator-rollen, uddelegerer mindre administrative opgaver. Dette kunne være udfærdigelse/revidering af udskæringsvejledninger eller instrukser. Sundhedsfremmer: De yngre og deltager i den forebyggende funktion i henseende til screening for livmoderhalskræft. Akademiker: Afdelingen har etableret torsdagsmøder, med gennemgang og diskussion af præparater. Samtidig har man startet journalclub-møder. Begge initiativer er med til at styrke de yngre s akademiske færdigheder, og fortjener ros. For yderligere at styrke både akademiker, kommunikator og underviser-rollen, vil inspektorerne foreslå at de præparater der skal gennemgås til torsdagsmøderne, fordeles blandt de yngre, til fremlæggelse. Professionel: Det vurderes at der foretages en sufficient oplæring af de uddannelsessøgende i professionel adfærd. Etablering af en separat lægegang, hvor seniore og yngre har kontorer, mener inspektorerne er med til at styrke denne evne hos de yngre. Forskning: Afdelingen skal have stor ros for at have særligt fokus på forskningsområdet. Udnævnelse af en afdelingslæge som ansvarlig for at tilbyde de yngre forskningsopgaver og samtidig også har pligt til at følge op på opgaverne, bidrager til at styke forskning blandt YL. Til inspiration er der etableret en idè-skuffe hvor afdelingens kan bidrage med artikel/poster emner. Målet er, at YL som et minimum har en poster med til årsmødet i patologi Undervisning: Inspektorerne konstaterer med tilfredshed at mesterlæreprincippet praktiseres meget vellykket. De yngre angiver at de aldrig går forgæves når de har præparater til supervision, og at supervisionssituationerne er meget lærerige. Samlingen af lægekontorerne på et område giver efter inspektorernes mening, et mere intimt og trygt miljø, der ligeledes er med til at styrke undervisningen. Fælleskontorer for de yngre, hvor de kan sparre med hinanden, ser inspektorerne som en stor fordel. Dog mener vi, at det er vigtigt, at de yngre, der deler kontor, er på nogenlunde samme trin i deres

6 uddannelse, for at sikre en optimal sparring. Konferencer: Som tidligere anført, beskrives afdelingens konferencer som gode og lærerige, og inspektorerne konstaterer med tilfredshed, at der uddelegeres konferenceansvar til de yngre. Inspektorerne ser dog med bekymring på at funktionsoverlap, gør at de yngre, altid kan deltage i konferencerne, og vil endnu engang opfordre til at man revurderer arbejdstilrettelæggelsen i afdelingen. Oplæring og kompetencevurdering: Det er inspektorernes opfattelse at der i afdelingen ydes en meget stor indsats i oplæringen og kompetencevurderingen af de uddannelsessøgende. Samtidig må vi konstatere at unde halvdelen af specialne har vejlederkursus, og vi skal opfordre til at der fokuseres mere på uddannelse af de seniore. Endvidere finder vi det uhensigtsmæssigt at den uddannelsesansvarlige overlæge tillige har rolle som vejleder, og vil anbefale at vejlederrollen overlades til de øvrige seniore.. Arbejdstilrettelæggelse: Som tidligere anført, finder inspektorerne det meget vigtigt, at man revurderer arbejdstilrettelæggelsen omkring udskæringsfunktionen, således at de yngre s tid her begrænses, og de hermed får mulighed for at deltage i andre af afdelingens aktiviteter med høj læringsværdi. Det er inspektorernes opfattelse, at etablering af en ekstra udskæringsplads i afdelingen, vil give mulighed for bedre at kunne tilrettelægge arbejdet i henhold til ovenstående anbefalinger. Læringsmiljø på afdelingen: Det er inspektorernes opfattelse, at man på afdelingen har et særdeles godt læringsmiljø, med en senior lægestab, anført af ledende overlæge, der har stor fokus på, og stort engagement i oplæring af yngre. Siden sidste inspektorbesøg, har afdelingen fået tilført et 5- armet mikroskop, og en af de seniore har planlagt fælles præparatgennemgang ved dette mikroskop dagligt. Dette er et initiativ inspektorerne gerne vil rose, og tilskynde bliver gennemført. Som tidligere anført har afdelingen modtaget et markant øget antal præparater gennem 2011, og såfremt afdelingen tilføres midler svarende til dette øgede præparatflow, er der risiko for at læringsmiljøet vil lide under den øgede travlhed blandt afdelingens special. Inspektorerne vil derfor opfordre til fortsat kommunikation mellem afdelingsledelse og sygehusledelse med henblik på at normering og økonomi fortsat svarer til det indkomne materiale. Status for indsatsområder, hvis der tidligere har været besøg 1. Optimering af skemaplanlægningen, især forhold relateret til udskæringsfunktionen. I henhold til tidligere inspektorrapport, har afdelingen som foreslået delt udskæringsfunktionen i to. Imidlertid har det øgede præparatflow siden sidste besøg betydet at de yngre tilbringer næsten lige så langt tid i udskæringen som tidligere, og inspektorerne mener at dette aktuelt er et

7 indsatsområde. Tidligere forslag om at etablere en ekstra udskæringsplads er endnu udmøntet. 2. Bedre mulighed for kvantitativ samt kvalitativ kompetencevurdering: Det er inspektorernes opfattelse at der aktuelt foregår en meget grundig og særdeles sufficient kompetencevurdering på afdelingen. 3. Formel kvalificering af vejlederfunktion og funktionsbeskrivelser: Der er stadig en del seniore der mangler vejlederkursus, og dette vil aktuelt være et indsatsområde. Der foreligger sufficiente funktionsbeskrivelser. 4. Optimering af intern undervisning, samt adgang til basisbibliotek: Det er inspektorernes opfattelse at der foregår en betydelig undervisningsaktivitet, både formel og uformel, i afdelingen. De yngre angiver at de har adgang til relevant litteratur. 5. Optimering af forskningsfunktionen: Det er inspektorernes opfattelse at de yngre har særdeles gode muligheder for at starte eller videreføre forskningsprojekter mens de er i afdelingen. Afdelingens aktive indgang til forskning for de yngre er et eksempel til efterfølgelse. Særlige initiativer, afdelingen har taget på uddannelsesområdet, der kan være til inspiration for andre afdelinger Som anført er afdelingens særlige forskningsindsats et område man kunne lære af andre steder. Udnævelse af en forskningsansvarlig afdelingslæge kombineret med en "ideskuffe" med små/store forskningsprojkter er to meget konkrete tiltager, som styrker forskning blandt YL Samtidig er en samling af lægekontorer, samt fælleskontorer for yngre med til at fremme et godt læringsmiljø. Endelig må man fremhæve den meget tætte konneks der er mellem yngre, supervisorer, vejledere og ledende overlæge (der fordeler prøvetyper og antal til de yngre ) som en grundsten i afdelingens gode læringsmiljø. Anbefaling af tidshorisont for næste besøg 4 år Aftale mellem inspektorer og afdeling Indsatsområde Forslag til indsats Tidshorisont 1. Optimering af skemaplanlægning, herunder især forhold relateret til udskæringsfunktionen 2. Formel kvalificering af vejlederfunktionen Yderligere opsplitning af udskæringsfunktionen, evt. i 3 daglige moduler. Etablering af ekstra udskæringsplads. Vejlederkursus tilbydes samtlige special i afdelingen. 1/2 år 1-2 år 3. Forbedring af de individuelle På skrift at gøre Kan påbegyndes med det

8 uddannelsesplaner. udannelsesplanerne mere fyldestgørende og detaljerige. samme 4. Styrkelse af akademiker, kommunikator og underviserrollen. 5. I endnu højere grad lader de uddannelsessøgende fremlægger præparaterne til torsdagsmøderne Kan påbegyndes med det samme

9 Aftaleparter Navne anføres for alle. Dato og signatur for: Ledende overlæge Repræsentant for inspektorerne Ledende overlæge (+ dato og signatur) Uddannelsesansvarlig overlæge Inspektor 1 (+ dato og signatur) Inspektor 2 Birgit Meinecke Nørnberg 6/ Peter Engel Morten Johansen 8/ Tinne Laurberg 9/ Evt. Inspektor 3 Indsendelse til Sundhedsstyrelsen Al korrespondance til Sundhedsstyrelsen sker elektronisk via mail: Inspektorerne er rapporten til Sundhedsstyrelsen senest 6 uger efter besøget. Ved elektronisk godkendelse af rapporten anføres dato og navn på den ledende overlæge og eventuelt også den uddannelsesansvarlige overlæge, samt inspektorerne. Rapporten kan desuden indsendes som papirdokument med ovennævntes underskrifter. Sundhedsstyrelsen skal under alle omstændigheder have en elektronisk udgave af rapporten. Adresse til Sundhedsstyrelsen: Sundhedsstyrelsen Inspektorsekretariatet Enhed for Uddannelse og Autorisation (EFUA) Islands Brygge København S URL: Læs mere om Inspektorordningen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, eller direkte på adressen:

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Århus Sygehus Afdeling Geriatrisk Afdeling Dato for besøg

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Vestsjællandshospital, Holbæk Gyn

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

De Intern Medicinske Specialer

De Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i De Intern Medicinske Specialer Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, Terje Erdal Knudsen, Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN SPECIALLÆGEUDDANNELSEN status og perspektivering 2012 Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse

Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse Sundhedsstyrelsen Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse Struktur, retningslinier og ansvarsfordeling Januar 1998 Sundhedsstyrelsen Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate Side 1 af 18 i medicinsk uddannelse Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate kliniske lektorer, den Pædagogisk Udviklende Funktion, Region Øst og Kbh. Universitet sept. 2008.

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk Afdeling, Sønderborg Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings sammensætning:

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Godkendt den 4. december 2013 i DRRLV 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens opbygning...4 2.1

Læs mere

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Slutrapport Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger 7. februar 2012 Implement Consulting Group P/S Tel +45 4586 7900 CVR 32767788 Slotsmarken

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Samfundsmedicin Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Samfundsmedicin Januar 2004 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning 3 Ansættelsessteder

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Specialpsykologuddannelsen i. børne- og ungdomspsykiatri. Region Midtjylland 2015

Uddannelsesprogram. for. Specialpsykologuddannelsen i. børne- og ungdomspsykiatri. Region Midtjylland 2015 Uddannelsesprogram for Specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri Region Midtjylland 2015 Uddannelsesforløb 1,2 og 3 Introduktions- og hoveduddannelse Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC)

Læs mere

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi

Målbeskrivelse for. Speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Reumatologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Reumatoli Sundhedsstyrelsen Dansk Reumatolisk Selskab Juni 2010 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i intern medicin: reumatoli Redaktion

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Samfundsmedicin stilling med misbrugsbehandling Sociallægeinstitutionen Århus kommune

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Samfundsmedicin stilling med misbrugsbehandling Sociallægeinstitutionen Århus kommune Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i Samfundsmedicin stilling med misbrugsbehandling Sociallægeinstitutionen Århus kommune 2010 Version 1.2 1 1. Indledning Dette uddannelsesprogram dækker

Læs mere

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH)

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i Klinisk Onkologi Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Godkendt den 1. marts i DRRLV Klinisk

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE Ortopædkirurgisk Klinik, Sygehus Vendsyssel ALMEN PRAKSIS Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet og de involverede ansættelsessteder,

Læs mere

Målbeskrivelser og logbøger;

Målbeskrivelser og logbøger; ISBN nr. 87-9109-7-6 Retningslinier for udfærdigelse af: Målbeskrivelser og logbøger; Den lægelige videreuddannelses kompetencemål, lærings- og evalueringsstrategier Sundhedsstyrelsen 2001 Forord Anbefalingerne

Læs mere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere 2014 De specialespecifikke kurser. Håndbog for hoved- og delkursusledere Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster

Uddannelsesprogram for. Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi. Nykøbing Falster Uddannelsesprogram for Almen medicinsk blok i Ortopædkirurgi Nykøbing Falster Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Afdelingsbeskrivelse 3. Præsentation af uddannelsesforløbet 4. Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland Uddannelsesprogram for for hoveduddannelsen i psykiatri Region Hovedstaden og Region Sjælland Uddannelsesforløb Region Sjælland Region Hovedstaden Bloknr. Neurologi Psykiatri 1 ½ år Næstved Sygehus 1½

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER BILAG - DEL I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER 2012 Bilagsfortegnelse Bilag 1. Den nordiske overenskomst og EU-direktiv 2005/36/EF 3 Bilag 2. Udvikling i antal

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere