Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)"

Transkript

1 Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 2, og 9, stk. 4, i lov nr af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 5, stk. 1, nr. 41, i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser: Kapitel 1 Formål og anvendelse 1. Formålet med bekendtgørelsen er gennem tilskud til forberedelse og gennemførelse af produktions- og afsætningsplaner at fremme producentorganisationers mål i overensstemmelse med artikel 7 i forordning nr. 1379/ NaturErhvervstyrelsen kan i 2015 til 2017 inden for de afsatte økonomiske rammer give tilsagn om tilskud til følgende aktiviteter: 1) Forberedelse, udarbejdelse, overvågning og administration af produktions- og afsætningsplaner for aktiviteter, som er omfattet af nr ) Udvikling og implementering af den fælles fiskeripolitik nationalt og internationalt. 1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 508/2014/EU af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1255/2011, EU-Tidende 2014, nr. L 149, side 1, Europa-Parlamentets og Rådet forordning nr. 1303/2013/EU af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning nr. 1083/2006, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1379/2013/EU af 11. december 2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1184/2006 og (EF) nr. 1224/2009 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 104/2000, EU-Tidende 2013, nr. L 354, side 1. Ifølge artikel 288 i EUF- Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark. H:\Bekendtgørelser\BEKG Produktions- og afsætningsplaner\bekendtgørelse om tilskud til forbered

2 3) Dataindsamling og fiskerforskersamarbejde med henblik på bæredygtig forvaltning af fiskebestande samt optimering af eksisterende og udvikling af nye fangstredskaber og fangstmetoder. 4) Aktiviteter, der medvirker til at reducere uønskede fangster. 5) Aktiviteter med henblik på bedre håndtering, udnyttelse og afsætning af uønskede fangster. 6) Aktiviteter vedrørende sporbarhed. 7) Aktiviteter vedrørende bæredygtighedscertificering. 8) Aktiviteter vedrørende afsætningsfremme samt optimering af drift og finansiering. 9) Aktiviteter vedrørende udvikling af fartøjer og udstyr ombord med henblik på at opnå tidsvarende materiel, rationelle arbejdsflow samt højnelse af arbejdsmiljø. 10) Aktiviteter med henblik på fremme af sektorens image gennem information og oplysning. Stk. 2. Den økonomiske ramme for tilskud i 2015 til 2017 er i gennemsnit 8,9 mio. kr. pr. år. Støttesatsen er 75 pct. af de tilskudsberettigede udgifter Tilsagn om tilskud kan gives til producentorganisationer, som er anerkendt af NaturErhvervstyrelsen i medfør af forordning nr. 1379/2013 og forordning nr. 1419/2013. Stk. 2. Ansøgningen skal være antagelig i medfør af artikel 10, forordning nr. 508/2014. Ansøgningen er uantagelig hvis producentorganisationen eller dens medlemmer, der deltager i gennemførelsen af en aktivitet, har overtrådt artikel 10 i forordning nr. 508/ I denne bekendtgørelse forstås ved: Kapitel 2 Definitioner 1) Forordning nr. 508/2014: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1255/ ) Forordning nr. 1303/2013: Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EU) Nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for regionalud-

3 vikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning nr. 1083/ ) Forordning nr. 1379/2013: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1379/2013 af 11. december 2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1184/2006 og (EF) nr. 1224/2009 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 104/ ) Forordning nr. 1419/2013: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 1419/2013 af 17. december 2013 om anerkendelse af producent- og brancheorganisationer, udvidelse af producent- og brancheorganisationers regler og offentliggørelse af udløsningspriser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter. 5) Kommissionens henstilling af 3. marts 2014 : Om udarbejdelse og gennemførelse af produktions- og afsætningsplaner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter. 6) Rimelige udgifter : Det, der svarer til markedspris for den pågældende vare eller tjenesteydelse sammenholdt med projektbeskrivelsen og omfanget af og arten af varen eller tjenesteydelsen. 3 Kapitel 3 Administration Kontrol 5. NaturErhvervstyrelsen forestår den fysiske kontrol og den administrative kontrol samt den efterfølgende regnskabskontrol i forbindelse med tilskud. Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan til brug for kontrollen indhente oplysninger fra andre myndigheder i fornødent omfang i overensstemmelse med lovens 10. Ansøgning om tilsagn om tilskud 6. Ansøgning vedr kan indsendes fra den 1. november 2015 og skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 1. januar Stk. 2. Ansøgning vedrørende aktiviteter igangsat fra den 1. januar 2014 kan indsendes fra den 1. september 2015 og skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 1. oktober Stk. 3. Er ansøgningsfristen i medfør af stk. 1 en lørdag, søndag, mandag eller helligdag, udløber ansøgningsfristen den anden hverdag (lørdag ikke medregnet), der følger herefter. Stk. 4. Ansøgning om tilsagn om tilskud skal indsendes på et særligt skema, der findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Stk. 5. NaturErhvervstyrelsen kvitterer for ansøgningens modtagelse og kan i forbindelse hermed give tilladelse til at iværksætte aktiviteterne for ansøgers egen regning og risiko.

4 7. Udover ansøgningsskema skal ansøger indsende en produktions- og afsætningsplan, som skal godkendes af NaturErhvervstyrelsen. Produktions- og afsætningsplanerne skal tage sigte på at forberede og gennemføre én eller flere af aktiviteterne i 2, nr Stk. 2. Produktions- og afsætningsplanen skal indeholde, jf. Kommissionens henstilling af 3. marts 2014, 4 a) Et produktionsprogram for fangede eller opdrættede arter. b) En afsætningsstrategi for at tilpasse udbuddet, både hvad angår mængde, kvalitet og præsentationsmåde, til markedsbehovene og kravene. c) Redegørelse og budget for aktiviteterne nævnt i 2, stk. 1. d) Særlige forebyggende aktiviteter til tilpasning af udbuddet af arter, som det sædvanligvis er vanskeligt at afsætte i løbet af året. e) De sanktioner, der skal anvendes over for medlemmer, som ikke overholder de beslutninger, der er truffet til gennemførelsen af den pågældende plan. Stk. 3. Producentorganisationerne implementerer produktions- og afsætningsplanen så snart den er godkendt af NaturErhvervstyrelsen. Stk. 4. Producentorganisationerne kan revidere produktions- og afsætningsplanen og skal i givet fald forelægge den for NaturErhvervstyrelsen til godkendelse. Afslag på ansøgninger 8. NaturErhvervstyrelsen kan give afslag eller delvist afslag på ansøgninger, hvis 1) de påkrævede oplysninger i ansøgningsskemaet ikke er afgivet, 2) ansøgningen ikke kan antages i medfør af artikel 10 i forordning nr. 508/2014, 3) aktiviteterne i ansøgningen ikke er omfattet af udvælgelseskriterierne, eller 4) de anslåede tilskudsberettigede udgifter ikke er rimelige. Kapitel 4 Betingelser for tilsagn om tilskud 9. Det er en betingelse for tilsagn om tilskud, at 1) producentorganisationen har en, af NaturErhvervstyrelsen, godkendt produktions- og afsætningsplan, for projektperioden, jf. forordning nr. 1379/2013, artikel 28.

5 2) ansøger afgiver de oplysninger, NaturErhvervstyrelsen anmoder om til brug for sagsbehandlingen, 3) producentorganisationen har et særskilt regnskabssystem eller en passende regnskabskode for alle transaktioner med tilknytning til aktiviteterne, jf. forordning nr. 1303/2013, artikel 125, stk. 4, b, Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen fastsætter i tilsagnet nærmere betingelser om tilsagnshavers forpligtelse til at informere om den offentlige medfinansiering af aktiviteterne, herunder krav om skiltning. Stk. 4. NaturErhvervstyrelsen fastsætter i tilsagnet nærmere betingelser om tilsagnshavers forpligtelse til at opbevare udbetalingsanmodninger med tilhørende originale regnskabsbilag i overensstemmelse med artikel 140 i forordning nr. 1303/ Kapitel 5 Tilskudsberettigede udgifter 10. De tilskudsberettigede udgifter kan omfatte 1) udgifter forbundet med forberedelse og gennemførelse af aktiviteter omfattet af 2, stk. 1, 2) udgifter til løn til producentorganisationens medarbejdere, og 3) honorar til konsulentbistand i forbindelse med gennemførelse af aktiviteter omfattet af 2, stk. 1. Stk. 2. Udgifterne skal være nødvendige for at gennemføre aktiviteterne og skal være direkte relateret til gennemførelsen af aktiviteterne. Udgifterne skal have til formål at bidrage til målene for producentorganisationer, jf. artikel 7 i forordning 1379/2013. Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning godkende andre udgifter, end dem nævnt i stk. 1, som tilskudsberettigede. Det er en betingelse for godkendelse, at NaturErhvervstyrelsen vurderer, at udgifterne er af væsentlig betydning for aktiviteternes gennemførelse. Stk. 4. Indirekte udgifter kan medtages i de støtteberettigede udgifter med 15 pct. af de direkte lønudgifter. Stk. 5. NaturErhvervstyrelsen kan, for ansøgninger modtaget senest den 1. oktober 2015, give tilsagn om tilskud til udgifter, der er afholdt fra den 1. januar 2014, jf. forordning nr. 1303/2013, artikel 65, stk De tilskudsberettigede udgifter kan ikke omfatte: 1) udgifter hvortil der gives andre EU-tilskud, 2) almindelige driftsudgifter, 3) udgifter til fysiske investeringer, 4) leje- og leasingudgifter,

6 5) moms, med mindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver, jf. forordning nr. 1303/2013, artikel 69, stk. 3, c, 6) finansierings- og pengeinstitutomkostninger, jf. forordning nr. 1303/2013, artikel 69, stk. 3, a, 7) udgifter, i form af naturalydelser, som omhandlet i artikel 69, stk. 1, i forordning nr. 1303/2013, 8) udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning, 9) udgifter som tilsagnshaver har afholdt, inden NaturErhvervstyrelsen har givet tilladelse til at iværksætte projektet, undtagen udgifter i overensstemmelse med 9, stk. 4, 10) udgifter til rejser og forplejning, 11) løn til producentorganisationens medlemmer, der deltager i en aktivitet nævnt i 2, stk. 1, nr. 2-6, og 12) almindelige driftsudgifter, eller 6 Kapitel 6 Beregning af tilskud 12. NaturErhvervstyrelsen kan i overensstemmelse med forordning nr. 508/2014, artikel 95, give tilskud på 75 pct. af de tilskudsberettigede udgifter. Stk. 2. Hvis den afsatte økonomiske ramme ikke er tilstrækkelig til at give tilsagn om tilskud til alle tilskudsberettigede aktiviteter, nedsætter NaturErhvervstyrelsen den i stk. 1 nævnte tilskudsprocent. Stk. 3. Tilskuddet pr. år kan ikke overstige 3 pct. af den gennemsnitlige årlige værdi af den produktion, der er bragt i omsætning af den pågældende producentorganisation i løbet af de foregående tre kalenderår, jf. forordning nr. 508/2014, artikel 66, stk. 3. Kapitel 7 Ændring af aktiviteter 13. Ændring af de tilskudsberettigede aktiviteter, efter NaturErhvervstyrelsen har givet tilsagn om tilskud, kan godkendes af NaturErhvervstyrelsen på betingelse af, at ændringen er i overensstemmelse med producentorganisationens produktions- og afsætningsplan. Ansøgning om ændring af en aktivitet skal godkendes af NaturErhvervstyrelsen, inden ændringen iværksættes. Stk. 2. Anmodning om ændring af en aktivitet skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest to måneder før den dato, hvor aktiviteten senest skal være afsluttet. Stk. 3. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af et projekt.

7 7 Kapitel 8 Udbetaling af tilskud 14. Producentorganisationen kan i forbindelse med ansøgning om tilsagn om tilskud anmode om en udbetaling på op til 50 pct. af tilskuddet. NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om udbetaling i forbindelse med at styrelsen giver tilsagn om tilskud. 15. Anmodning om slutudbetaling skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest tre måneder efter datoen, hvor aktiviteterne skal være afsluttet. Stk. 2. Anmodning om slutudbetaling skal være vedlagt en opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter, alle udgiftsbilag, dokumentation for betaling, slutrapport og årsberetning. Anmodning om slutudbetaling og slutrapporten skal udfærdiges på særlige skemaer, der findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Stk. 3. Det er en betingelse for slutudbetaling, at producentorganisationen udarbejder en årsberetning i overensstemmelse med forordning nr. 1379/2013, artikel 28, stk. 5, der skal godkendes af NaturErhvervstyrelsen. NaturErhvervstyrelsen kan først udbetale den resterende del af tilskuddet, når årsberetningen er godkendt, jf. forordning nr. 508/2014, artikel 66, stk. 2. Stk. 4. Årsberetningen skal dokumentere, at alle aktiviteterne, som har fået støtte, er gennemført og skal dokumentere at aktiviteterne bidrager til målene beskrevet i artikel 7 i forordning 1379/ NaturErhvervstyrelsen overfører tilskuddet til producentorganisationens NemKonto. Kapitel 9 Oplysningspligt 17. I henhold til lovens 8, stk. 1, skal producentorganisationen i hele perioden, hvor betingelserne for tilsagn om tilskud skal være opfyldt, på forlangende afgive en erklæring til NaturErhvervstyrelsen om, hvorvidt betingelserne for tilsagn om tilskud er opfyldte. Stk. 2. I henhold til lovens 8, stk. 2, skal producentorganisationen i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud skal være opfyldt, underrette NaturErhvervstyrelsen, hvis betingelserne for tilsagn om tilskud ikke længere er opfyldt. Kapitel 10 Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud

8 18. NaturErhvervstyrelsen kan træffe afgørelse om bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud, hvis 1) producentorganisationen har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, 2) producentorganisationen tilsidesætter sine pligter efter lovens 8 og 9, stk. 2, 3) betingelserne for tilsagn om tilskud ikke er opfyldt, 4) aktiviteterne ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagn om tilskud, 5) hvis ikke alle aktiviteterne beskrevet i produktions- og afsætningsplanen er gennemførte, 6) aktiviteterne ikke afsluttes senest den dato, der er anført i tilsagnet, 7) producentorganisationen, hvis aktiviteterne eller dele heraf er omfattet af tilbudslovens regler, ikke holder dokumenter, som dokumenterer, at tilbudslovens regler er overholdt, tilgængelige i mindst fem år fra slutudbetaling, 8) producentorganisationen ikke sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til at kontrollere aktiviteterne, og 9) producentorganisationen ikke indsender udbetalingsanmodning, opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter, alle udgiftsbilag, dokumentation for betaling, slutrapport samt årsberetning rettidigt til NaturErhvervstyrelsen, jf. 14. Stk. 2. Det er, udover hvad der fremgår af stk. 1, en betingelse for opretholdelse af tilskud, at tilsagnshaver afgiver de oplysninger, som NaturErhvervstyrelsen beder om, to år efter aktiviteterne er afsluttet. Oplysningerne skal være nødvendige for at kunne overvåge og evaluere Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet, navnlig med hensyn til at opfylde specifikke mål og prioriteter, i overensstemmelse med artikel 111 i forordning nr. 508/ Uanset 17 kan NaturErhvervstyrelsen opretholde tilsagnet eller foretage en proportional nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter, hvis NaturErhvervstyrelsen vurderer, at følgende ikke er overholdt: 1) Betingelsen i 9, stk. 2. 2) Betingelser fastsat i tilsagn om tilskud efter 18, stk. 1, nr. 7, 3) Producentorganisationen tilsidesætter sine pligter efter lovens 8 og 9, stk. 2. 4) Aktiviteterne ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagn om tilskud. 5) EU s udbudsregler eller reglerne i tilbudsloven. 6) Producentorganisationen eller dennes medlemmer, der deltager i gennemførelsen af en aktivitet, efter modtagelsen af tilsagn om tilskud og inden fem år efter udbetaling, overtræder artikel 10 i forordning nr. 508/2014. Stk. 2. Overtrædelse af bestemmelserne nævnt i stk. 1, nr. 1-5, vil medføre, at tilskud nedsættes forholdsmæssigt ud fra en vurdering af art og grovhed af overtrædelsen og det eventuelle tab for Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, jf. forordning nr. 1303/2013, artikel 143, stk. 2. Stk. 3. Overtrædelse af stk. 1, nr. 6, vil medføre, at tilskud nedsættes forholdsmæssigt ud fra en vurdering af arten, grovheden, varigheden og hyppigheden af overtrædelsen og

9 betydningen af tilskuddet for producentorganisationens økonomiske aktivitet, jf. forordning nr. 508/2014, artikel 99, stk Kapitel 11 Force majeure 20. NaturErhvervstyrelsen kan anerkende tilfælde af force majeure og andre ekstraordinære omstændigheder, der forhindrer producentorganisationen i at gennemføre aktiviteterne, og dermed ikke medfører bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud. Stk. 2. Hvis producentorganisationen eller dennes konkursbo ønsker at påberåbe sig force majeure eller andre ekstraordinære omstændigheder, skal dette meddeles NaturErhvervstyrelsen skriftligt senest 15 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor producentorganisationen eller dennes konkursbo er i stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentationsmateriale. Stk. 3. Det er en betingelse for anerkendelse af force majeure eller andre ekstraordinære omstændigheder i konkrete tilfælde, at de indtrufne begivenheder forhindrer producentorganisationen i at opfylde sine forpligtelser, og at producentorganisationen ikke ved en forholdsmæssig indsats kunne have sikret sig herimod. Kapitel 12 Ikrafttræden 21. Bekendtgørelsen træder i kraft dd.mm. 2015

Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 1

Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 1 Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4 og 11, stk. 1, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 1)

Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde 1) BEK nr 249 af 16/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8623-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1510 af 17/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-3176

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Vejledning Økologisk Investeringsstøtte - tilsagn august 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora.

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora. Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Februar 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til

Læs mere

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om dataindsamling for fiskeri- og akvakultursektoren

Vejledning om dataindsamling for fiskeri- og akvakultursektoren Vejledning om dataindsamling for fiskeri- og akvakultursektoren Kolofon Vejledning om dataindsamling for fiskeri- og akvakultursektoren Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Vejledning Information og Uddannelse + etablering af rejsehold

Vejledning Information og Uddannelse + etablering af rejsehold Vejledning Information og Uddannelse + etablering af rejsehold - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Vejledning om tilskud til

Læs mere

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende Miljøteknologi Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e):

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

INVESTERINGER I BIOGAS VEJLEDNING. - om tilskud til projekter vedrørende investeringer i anlæg til fremstilling af biogas

INVESTERINGER I BIOGAS VEJLEDNING. - om tilskud til projekter vedrørende investeringer i anlæg til fremstilling af biogas INVESTERINGER I BIOGAS VEJLEDNING - om tilskud til projekter vedrørende investeringer i anlæg til fremstilling af biogas maj 2012 Kolofon INVESTERINGER I BIOGAS VEJLEDNING - om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 1. ansøgningsrunde 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Bæredygtig udvikling af fiskeriområder Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e): Center

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Vejledning Økologifremmeordningen

Vejledning Økologifremmeordningen Vejledning Økologifremmeordningen Kolofon Vejledning om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Økologifremmeordningen Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger August 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv Vejledning om udbetaling af tilskud under EFF (udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren), herunder bilagskontrol 1. juli 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center

Læs mere

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Lovforslag nr. L 36 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Dan Jørgensen) Forslag til Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1. (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1. Formål og definitioner

Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1. (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1. Formål og definitioner NaturErhvervstyrelsen Den 24. juni 2014 Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1 (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med loven er at skabe

Læs mere