BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK OG ORGANISATIONSKOMMUNIKATION. Copenhagen Business School, Handelshøjskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK OG ORGANISATIONSKOMMUNIKATION. Copenhagen Business School, Handelshøjskolen"

Transkript

1 STUDIEORDNING BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK OG ORGANISATIONSKOMMUNIKATION Copenhagen Business School, Handelshøjskolen I henhold til 67, stk. 2 og 5, i bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og 33, stk. 1-2 i bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 2004 om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) og 19 i bekendtgørelse nr. 250 af 15. marts 2007 (karakterbekendtgørelsen) har dekanen for uddannelse efter forslag fra studienævnet for EOK godkendt følgende studieordning for BA i engelsk og organisationskommunikation: Kapiteloversigt Kap. 1. Uddannelsens formål og varighed Kap. 2. Struktur og indhold Kap. 3. Bedømmelse Kap. 4. Generelle eksamensbestemmelser Kap. 5. Almindelige bestemmelser Kap. 6. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Side 1 af 25

2 Detaljeret indholdsoversigt Kap. 1. Uddannelsens formål og varighed Formål og kompetenceprofil 1. Bacheloruddannelsen i engelsk og organisationskommunikation er en forskningsbaseret, interdisciplinær uddannelse der kombinerer engelsk som fremmedsprog med organisationskommunikation. 2. Uddannelsen har til formål at give den studerende redskaber inden for professionel interkulturel kommunikation på engelsk samt inden for virksomhedsøkonomi, der sætter bacheloren i stand til at løse -kommunikations- og formidlingsopgaver på engelsk og dansk, på en måde der er tilpasset den aktuelle kommunikationssituation og relevante kulturelle forskelle, i internationalt orienterede organisationer. Ved organisationer forstås her såvel private som offentlige virksomheder og organisationer. 3. Bacheloren skal have færdigheder i at kommunikere på engelsk og dansk, skriftlig og mundtligt, i traditionelle medier såvel som i elektroniske medier, samt i at identificere og analysere relevante kulturelle forskelle i en aktuel kommunikationssituation og tilpasse kommunikationsstrategier og sproglige valg herefter. Stk. 2. Bacheloren skal således have færdigheder i at forstå hovedtræk og alle væsentlige detaljer i talt engelsk, således som det bruges i dagligdagen, i medierne og i almindeligt forekommende situationer i erhvervslivet. forstå engelske tekster om erhvervs- og samfundsrelaterede forhold samt forskningsformidlende artikler. tale engelsk naturligt og flydende med en høj grad af grammatisk og fonetisk korrekthed samt med anvendelse af relevant ordforråd i overensstemmelse med de regler og normer der gælder for en given kommunikationssituation. formulere sig skriftligt på engelsk i overensstemmelse med sprogets normer og de konventioner der gælder for en given kommunikationssituation. varetage kommunikations- og formidlingsopgaver i virksomheder og organisationer beskrive, formulere og formidle kommunikative og kulturelle problemstillinger og resultater i en erhvervshumanistisk, videnskabelig sammenhæng analysere praktiske kommunikative problemstillinger i givne erhvervsmæssige og kulturelle kontekster formulere sig levende, klart og overbevisende i skrift og tale, give feedback på andres kommunikative produkter på dansk såvel som engelsk indsamle, sortere, strukturere, og analysere faglig viden og præsentere materialet mundtligt og skriftligt, på engelsk eller dansk, på en måde der er tilpasset formålet og målgruppen Stk. 3. Bacheloren skal besidde metodiske kompetencer til, selvstændigt eller i samarbejde med andre faggrupper eller netværk, at træffe analytisk forankrede valg som inddrager sproglige og kulturelle såvel som økonomiske forhold. Bacheloren skal kunne deltage i alle faser af organisationens arbejde med sprog og kommunikation, fra overordnet strategi til konkret produkt. Stk. 4. Bacheloren skal kunne arbejde projekt- og procesorienteret og skal derudover have personlige kompetencer som selvstændighed, samarbejdsevne, fleksibilitet, kreativitet. Stk. 5. Bacheloren skal have videnskabsteoretisk indsigt i relation til fagområderne engelsk som fremmedsprog, interkulturel kommunikation i organisationer samt virksomhedsøkonomi som forudsætning for refleksion over muligheder og begrænsninger for faglig og tværfaglig løsning af praktiske, virksomhedsrelevante problemer og opgaver. Side 2 af 25

3 Stk. 6. Studienævnet har udarbejdet en nærmere beskrivelse af uddannelsens kompetenceprofil, der kan findes på studiets hjemmeside: https://e-campus.dk/studium/studiehjemmesider/bachelor/eok/kvalifikationsprofiler Varighed 4. Bacheloruddannelsen i engelsk og organisationskommunikation er et 3-årigt fuldtidsstudium. Stk. 2. Uddannelseslængden angiver det antal studenterårsværk, der er lagt til grund ved tilrettelæggelsen af uddannelsen. Et studenterårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år og svarer til en årlig arbejdsbelastning på 1800 timer svarende til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point). Arbejdsbelastningen omfatter skemalagt undervisning, hjemmeforberedelse, udarbejdelse af skriftlige arbejder, projekter, øvrige aktiviteter i forbindelse med undervisningen samt selvstudium og eksamensforberedelse og eksamensdeltagelse. Tidsfrist for afslutning af uddannelsen (jf. UB 5, stk. 2) 5. Bacheloruddannelsen i engelsk og organisationskommunikation skal senest være afsluttet ved udgangen af det 5. studieår. Titulatur 6. Den, der har gennemført bacheloruddannelsen i engelsk og organisationskommunikation, har ret til at betegne sig som Bachelor (BA) i engelsk og organisationskommunikation / Bachelor of Arts (BA) in English and Organisational Communication. Kap. 2. Struktur og indhold 7. Bacheloruddannelsen i engelsk og organisationskommunikation består af 18 obligatoriske kurser à 7,5 ECTS, en samlet valgfagsblok på i alt 30 ECTS samt et bachelorprojekt på 15 ECTS. Uddannelsen er bygget op omkring to snævert forbundne hovedelementer: det engelske sprog og organisationskommunikation. Kurserne er tilrettelagt sådan, at der i begyndelsen af studiet opbygges en generel forretnings- og økonomiforståelse med den internationalt arbejdende virksomhed i centrum samt introduceres til grundlæggende sprog-, kultur og kommunikationsteorier. På dette fundament arbejdes der i den øvrige del af studiet med at udvide teori- og vidensgrundlaget og at omsætte teori til strategi og handling med hovedvægt på virksomhedsrelateret kommunikation og formidling på engelsk. Engelskkompetencen styrkes kontinuerligt gennem hele uddannelsen både direkte i de kurser, der beskæftiger sig med det engelske sprog og kommunikation og formidling på engelsk, og indirekte i en række andre kurser hvor undervisnings- og arbejdssproget er engelsk. Danskkompetencen, som er en nødvendig forudsætning for vellykket formidling mellem engelsk og dansk, styrkes i forbindelse med konkrete oversættelses- og formidlingsopgaver. På 5. Semester er der mulighed for at specialisere sig med henblik på valg af overbygning eller særlige karriereønsker gennem individuel kombination af valgfag, udvekslingsophold på et udenlandsk universitet eller internship. Sammenhængen i uddannelsen sikres gennem arbejde med problemstillinger og opgaver, hvis løsning forudsætter viden og færdigheder inden for flere af studiets fagfelter. Tværfaglige cases og problemorienteret projektarbejde er et væsentligt element i undervisningen, der samtidig bidrager til at opøve den studerendes evne til at identificere, analysere og løse virksomhedsrelevante problemstillinger. Der er to større projekter i studieforløbet. Efter 3. Semester er der et midtvejsprojekt knyttet til udprøvningen af kurset Market discourses, og i 6. semester arbejder de studerende med BA-projektet som er et selvvalgt projekt inden for uddannelsens fagområder. Side 3 af 25

4 8. Uddannelsens kurser samt deres placering og omfang fremgår af nedenstående oversigt. Fag ECTS 1. semester: Culture and intercultural communication 7,5 Oral communication 7,5 Text and text production 7,5 Managerial economics I 7,5 2. semester: British and American studies 7,5 The organisation and its communication 7,5 Sound of English 7,5 Managerial economics II 7,5 3. semester: Business English 7,5 Market discourses 7,5 Structure of English 7,5 Videnskabsteori 7,5 4. semester: Corporate communication 7,5 Legal English 7,5 Terminologi og termbaser 7,5 Projektledelse og sprogpolitik 7,5 5. semester: Valgfag semester: Oral interaction 7,5 Interlingual text production 7,5 Bachelorprojekt 15 Uddannelsen har kurser der kun undervises og prøves på engelsk, samt andre der kun undervises og prøves på dansk. Undervisning og udprøvning kan for enkelte kurser være både på dansk og engelsk. Jf. kapitel 3, om målbeskrivelser og eksamensbestemmelser for de enkelte prøver. 9 Undervisningen er tilrettelagt i overensstemmelse med CBS læringsstrategi og består af en kombination af undervisningsmetoder, som forelæsninger, øvelser, cases etc. Målsætningen er at den pædagogiske tilgang er tværfaglig, problembaseret, studenterinvolverende og erhvervsrettet. Stk.2 Undervisningen tilrettelægges i samarbejde mellem studielederen og de fagansvarlige. Studienævnet godkender fagbeskrivelser, semesterplaner og pensumlister. Kap. 3. Bedømmelse 10 De kvalifikationer, der er erhvervet under uddannelsen BA i engelsk og organisationskommunikation, dokumenteres ved prøver, herunder skriftlige prøver, mundtlige prøver, projekter og et afsluttende bachelorprojekt. Samtlige obligatoriske prøver bedømmes med en karakter efter 7-trinsskalaen. Bestemmelser om prøver i valgfag fremgår af valgfagskataloget del i BA i engelsk og organisationskommunikation, svarende til førsteårsprøven, omfatter følgende Side 4 af 25

5 prøver med de angivne vægte. Fag / semester Prøveform Bedømmelse Censur ECTS Vægt 1. semester Culture and intercultural communication Individuel skriftlig casebaseret 7-trinsskala Ingen 7,5 1 hjemmeopgave Oral communication Mundtlig på basis af en talesynopsis Text and text production Managerial economics I 2. semester British and American studies 24-timers opgave 48-timers individuel hjemmeopgave 4-timers skriftlig stedprøve The organisation and its Individuel skriftlig communication hjemmeopgave Sound of English Mundtlig prøve på baggrund af 48-timers hjemmearbejde Managerial economics II Mundtlig prøve på baggrund af individuel synopsis 7-trinsskala 7-trinsskala 7-trinsskala 7-trinsskala 7-trinsskala 7-trinsskala 7-trinsskala Intern Ingen Ingen 7,5 1 7,5 1 7,5 1 Intern 7,5 1 Ekstern 7,5 1 Intern 7,5 1 Ekstern 7,5 1 Samlet vægt 1. år del i BA - Engelsk og organisationskommunikation omfatter følgende prøver med de angivne vægte. 3. semester Business English Market discourses Structure of English Videnskabsteori 4. semester Corporate communication 24-timers skriftlig hjemmeopgave Individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i gruppeprojekt 4-timers skriftlig stedprøve Individuel mundtlig prøve på basis af synopsis udarbejdet i grupper 7-trinsskala 7-trinsskala 7-trinsskala 7-trinsskala Intern Intern Ekstern Intern 7,5 1 7,5 1 7,5 1 7,5 1 Individuel 7-trinsskala Intern 7,5 1 mundtlig prøve på basis af gruppecase Legal English 3-timers skriftlig 7-trinsskala Ekstern 7,5 1 stedprøve Terminologi og termbaser Individuel skriftlig 7-trinsskala Ingen 7,5 1 hjemmeopgave Projektledelse og sprogpolitik Individuel skriftlig 7-trinsskala Intern 7,5 1 Side 5 af 25

6 hjemmeopgave 5. semester Valgfag semester Oral interaction Case-baseret 7-trinsskala Ekstern 7,5 1 mundtlig prøve med forberedelse Interlingual text production 24-timers 7-trinsskala Ekstern 7,5 1 hjemmeopgave med mundtlig forsvar BA-projekt Projektrapport 7-trinsskala Ekstern 15 2 med mundtlig forsvar Samlet vægt 2. og 3. år Førsteårsprøven 13. I henhold til i eksamensbekendtgørelsen gælder de i stk. 2-6 nævnte særlige bestemmelser for førsteårsprøven Stk. 2. Inden udgangen af første studieår skal den studerende for at kunne fortsætte uddannelsen deltage i de i 11 prøver på 1. studieår. Den studerende kan ikke framelde sig prøverne, uden at det tæller som et eksamensforsøg, jf. 40 stk. 1. Resultatet af prøverne meddeles inden 1. august. Stk. 3. Såfremt prøverne ikke er bestået, kan den studerende senest i august indstille sig til nye prøver. Resultatet meddeles inden udgangen af september. Stk. 4 Studerende, der ikke ved det 2. forsøg har bestået prøverne, samt studerende, der ikke har ønsket at benytte adgangen til en ny prøve, jf. stk. 3, har adgang til at indstille sig til de ordinære prøver i det følgende studieår samt evt. til omprøverne, jf. herved 40. Har den studerende ikke bestået prøverne i overensstemmelse med stk. 5, bortfalder adgangen til yderligere eksamensforsøg. Stk. 5. De i stk. 2 omhandlede prøver skal være bestået senest inden udgangen af andet studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte på uddannelsen. Kravene til at bestå prøverne fremgår af 13. Stk. 6. Studienævnet kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidsfrister, der er fastsat i stk. 2-5, hvis der foreligger usædvanlige forhold. r og eksamensbestemmelser for de enkelte prøver 14 Culture and intercultural communication Kurset udbydes på 1. semester Det overordnede mål med kurset er, at give den studerende viden om og indsigt i hvordan budskaber opfattes forskelligt afhængig af den kultur de kommunikeres i. Samtidig er målsætningen at den studerende kan bruge sin interkulturelle forståelse i sin egen kommunikation. Dette søges opnået gennem brug af relevant moderne litteratur, samt brug af praktiske eksempler og cases. definere og diskutere moderne kulturteorier og tilgange til interkulturel kommunikation analysere en interkulturel kommunikation og identificere områder, hvor kommunikation går galt p.g.a. kulturelle forskelligheder Side 6 af 25

7 kritisk vurdere de mest anvendte teorier og deres relevans i relation til den aktuelle globaliseringsproces foretage en begrundet udvælgelse af overordnede tilgange og konkrete modeller og begreber til analyse af en udleveret case analysere casen ved hjælp af de udvalgte modeller og begreber identificere og forklare kulturens rolle i den kommunikation, der finder sted i casen vurdere casens kommunikative forløb og evt. foreslå forbedringer, fx hvordan kunne kulturbetingede misforståelser være undgået eller hvordan kunne den kulturelle tilpasning optimeres? fremsætte teoretiske og analytiske pointer i et klart og korrekt sprog, der overholder de akademiske konventioner mht. stilleje, argumentationsformer, litteraturhenvisninger, etc. Undervisningssprog: engelsk. Eksamensbestemmelser Prøveform: Skriftlig individuel casebaseret hjemmeopgave. Opgaven udleveres ved undervisningens afslutning Varighed: Den studerende har 14 dage til udarbejdelse af opgaven Omfang: Maks. 5-7 NS Censur: Ingen Bedømmelse: En karakter efter 7-trinsskala Prøvesprog: Engelsk Som den ordinære, Ved syge/omprøven udleveres ny case. 15 Oral communication Kurset udbydes på 1. semester Det overordnede mål med kurset er at give de studerende en teoretisk og praktisk indføring i udvælgelsen og brugen af relevante sproglige redskaber, der kan forbedre deres mundtlige kommunikationskompetence på engelsk. Et yderligere mål med kurset er at højne de studerendes bevidsthed om, hvordan man effektivt og professionelt kommunikerer med forskellige målgrupper på engelsk. : demonstrere indsigt i og kunne anvende det teoretiske materiale, der er blevet arbejdet med i kursusforløbet (fx talehandlinger, face og høflighed, deixis og kohærens, argumentation, retorik) formulere sig flydende, klart og tydeligt på engelsk uden væsentlige kommunikationshæmmende fejl og med en passende talehastighed, stemmeføring og stemmestyrke formulere sig hensigtsmæssigt i forhold til målgruppe, situation, formål og genre på basis af en teoretisk baseret analyse af den givne situation. For så vidt angår præsentationen skal den studerende desuden kunne fremføre overbevisende argumentation formulere sig på nærværende og fængende vis levere en velstruktureret præsentation Undervisningssprog: engelsk og dansk Prøveform: Mundtlig prøve på basis af en talesynopsis der indeholder en situationsbeskrivelse og Side 7 af 25

8 en kort redegørelse for relevante strategiske overvejelser. Emner til synopsis udleveres. Varighed til udarbejdelse af synopsis: 48 timer Omfang: ¾ NS Den mundtlige prøve: Den studerende holder en præsentation ud fra sin synopsis og derefter indgår i dialog med eksaminator om teoretiske spørgsmål. Synopsen indgår ikke i bedømmelsen. Bedømmelsen sker alene på baggrund af den mundtlige prøve. Varighed: 20 minutter Prøvesprog: Engelsk Bedømmelse: 1 karakter efter 7-trinsskalaen. Censur: Intern Som den ordinære 16 Text and text production Kurset udbydes på 1. semester Det overordnede mål med kurset er at den studerende skal beherske metoder til at analysere faglige, erhvervsrelevante tekster og skal kunne anvende denne metodeviden til analyse af tekster samt til selvstændigt at producere, revidere og formidle tekster inden for udvalgte erhvervsrelevante genrer. Den studerende skal dokumentere: at han/hun har indsigt i de grundlæggende tekstmæssige begreber, der er blevet introduceret i undervisningen og kan anvende disse til analyse af en tekst at han/hun er i stand til på sprogligt adækvat vis at udarbejde et skriftligt tekstprodukt på engelsk, der opfylder de konventioner, der gælder for den givne tekstgenre at han/hun er i stand til at redegøre for de valg, der er truffet ifm udarbejdelsen af produktet Undervisningssproget er engelsk Eksamensbestemmelser Prøveform: 24-timers individuel hjemmeopgave Længde: 3 NS Censur: Ingen Bedømmelse: 1 karakter efter 7-trinsskalaen Prøvesprog: Engelsk Som den ordinære 17 Managerial economics I Kurset udbydes på 1. semester Det overordnede mål med Managerial economics I og II, er at bibringe den studerende den grundlæggende erhvervsøkonomiske teori og metode således, at hun/han kan analysere og kvalificere rationel beslutningstagen i konkrete beslutningssituationer under hensyntagen til begrænsninger og til organisationens kortsigtede såvel som langsigtede målsætninger uanset typen af virksomhed og branche. Desuden bibringer den studerende de forståelsesmæssige forudsætninger for kvalificeret beslutningstagen i en virksomheds forskellige funktionelle områder herunder salg, marketing, produktion og omkostninger. Undervisningssprog: Engelsk Side 8 af 25

9 analysere og vurdere omverdensforhold med betydning for industriers attraktivitet og hvordan disse omverdensforhold kan påvirke markedsformerne analysere og vurdere en virksomheds eksterne regnskab, samt demonstrere grundlæggende kendskab til budgettering af en virksomheds interne regnskab analysere og vurdere markedsformer og identificere præferencer og markedskoncentration og hvorledes dette påvirker markedsformerne grundlæggende kommentere og vurdere på omkostningsforhold på kort og langt sigt analysere og vurdere aktuelle prisafsætningsforhold og relationen til priselasticiteter, herunder også følsomheden i relation til andre produkter og serviceydelser analysere og redegøre for virksomhedernes grundlæggende prisdannelse og optimering på kort såvel som på langt sigt det er et krav, at besvarelserne ikke blot svarer på spørgsmålet, men i lige så høj grad argumenterer og konkretiserer svaret Prøveform: 48-timers individuel hjemmeopgave. Hjemmeopgaven har casekarakter med prædefinerede spørgsmål. Der vil blive lagt vægt på, at svarene er funderet i caseteksten og den tilhørende teori. Længde: Max. 10 NS inkl. indholdsfortegnelse og litteraturliste. Censur: Ingen Bedømmelse: 1 karakter efter 7-trinsskalaen Prøvesprog: Engelsk Som den ordinære 18 British and American studies Kurset udbydes på 2. semester Det overordnede mål med kurset er at den studerende skal opnå indsigt i og evne til at problematisere og perspektivere centrale forhold vedr. Storbritanniens og USA s sociale, politiske og kulturelle forhold. Desuden skal den studerende styrke sin sproglige og kommunikative kompetence på engelsk. : besvare de stillede spørgsmål inden for pensum selvstændigt, fyldestgørende og korrekt demonstrere omfattende empirisk viden inden for de gennemgåede emner demonstrere evne til selvstændig analyse med inddragelse af kursets centrale begreber og/eller teorier strukturere sin besvarelse klart formidle sin viden på et idiomatisk, flydende og korrekt engelsk Undervisningssprog: engelsk Eksamensbestemmelser Prøveform: Skriftlig 4-timers stedprøve uden hjælpemidler Prøven afvikles på CBS PC: PC-mulighed 4: jf. Muligheder ved skriftlige eksaminer der afholdes ved brug af CBS PCer. Censur: Intern Bedømmelse: 1 karakter efter 7-trinsskalaen Prøvesprog: Engelsk Som den ordinære prøve Side 9 af 25

10 19 The organisation and its communication Kurset udbydes på 2. semester Målet med kurset er at den studerende skal tilegne sig teoretisk viden som kan bruges til at analysere hvordan kommunikation påvirker, og påvirkes af, organisationers struktur, kultur og omverden. Derudover skal kurset sætte den studerende i stand til at anvende denne viden i forbindelse med praktiske kommunikationsopgaver. Undervisningssprog: engelsk : identificere og definere kommunikationsproblemer i konkrete cases udvælge og redegøre for de teorier der er bedst egnede til at forklare årsagerne til problemerne operationalisere og anvende teorierne i konkrete analyser af empirien give teoretisk funderede løsningsforslag på baggrund af analysen redegøre for potentielle svagheder i egen analyse demonstrere metode- og formidlingsmæssig sikkerhed, herunder: formulere sig klart og præcist med anvendelse af det relevante fagsprog angive sine kilder korrekt og konsekvent i besvarelsen sikre en intern kohærens og sammenhængskraft i fremstillingens komposition Eksamensbestemmelser Prøveform: Individuel skriftlig hjemmeopgave på baggrund af en udleveret problemstilling, der er baseret på en empirisk case. Varighed: 48 timer Omfang: Min. 5, maks. 7 NS ekskl. forside, indholdsfortegnelse og referenceliste Bedømmelse: 1 karakter efter 7-trinsskalaen Censur: Ekstern Prøvesprog: Engelsk Som den ordinære prøve 20 Sound of English Kurset udbydes på 2. Semester Målet for kurset er både teoretisk og praktisk. Den studerende skal tilegne sig en systematisk viden om det engelske sprogs udtale, herunder erhverve sig indsigt i det engelske lydsystem og lære at læse lydskrift, med det formål at forbedre sin egen udtale. Desuden skal den studerende erhverve sig kendskab til de vigtigste forskelle mellem britisk og amerikansk rigsmål samt de udtaletræk der karakteriserer udvalgte globale udtalevarianter. Kurset sigter mod at udvikle både produktive og receptive kompetencer. Den studerende skal demonstrere at de er i stand til at: læse lydskrift, dvs. redegøre for forholdet mellem skrift og lyd klassificere og beskrive de engelske konsonanter og vokaler redegøre for de udtaleproblemer der er karakteristiske for fx. danskere beskrive og/eller identificere væsentlige forskelle mellem britisk (RP) og amerikansk (GA) udtale og eventuelt en anden variant beskrive og/eller identificere væsentlige forskelle mellem forskellige generationers og/eller sociale klassers udtale inden for en udvalgt variant Den studerende skal ligeledes kunne udtale engelsk med opretholdelse af alle lydlige kontraster og med passende intonation, tryk og rytme. Udtalen skal ikke blot være forståelig, men ligge tæt op ad Side 10 af 25

11 den udtale der benyttes af indfødte engelsktalende. Undervisningssprog: engelsk Eksamensbestemmelser Prøveform: Mundtlig prøve i eksamensterminen på baggrund af 48 timers forberedelse af oplæsning af en tekst på ½-1 NS Varighed: 20 min Censur: Intern Bedømmelse: 1 karakter efter 7-trinsskala Prøvesprog: Engelsk Som den ordinære prøve 21 Managerial economics II Kurset udbydes på 2. semester Managerial economics II er en videreførelse af Managerial economics I og har samme overordnede mål, jf. 15 Managerial economics I. Undervisningssprog: Engelsk analysere og redegøre for virksomhedernes mere komplekse prisdannelse og optimering ved afsætning af samme eller flere produkt(er) eller serviceydelse(r) på flere markeder analysere og redegøre for virksomhedernes mere komplekse optimeringssituation, når virksomhederne står overfor en række mere komplekse begrænsninger vurdere virksomhedens investeringsbeslutninger, og herunder beskrivelse af betalingsrækker samt metoder til vurdering af rentabilitet samt risiko i investeringer redegøre overordnet for virksomheders finansiering, herunder finansieringskilder samt grundlæggende metoder til vurdering af finansieringsformer Prøveform: Mundtlig prøve på baggrund af individuelt udarbejdet synopsis. Tema til synopsis bliver udleveret. Synopsis skal indeholde: Problemfelt, problemformulering, afgrænsninger og metode. Den mundtlige eksamen vil koncentrere sig om analysen og konklusion. I forbindelse med den mundtlige eksamen kan den studerende desuden blive udspurgt i øvrigt pensum (inkl. Managerial economics I). Varighed til udarbejdelse af synopsis: 72 timer Længde på synopsis: Max. 5 NS Varighed af mundtlig prøve: 20 min inkl. Bedømmelsen sker alene på baggrund af den mundtlige prøve Censur: Ekstern Bedømmelse: En karakter efter 7-trinsskalaen Prøvesprog: Engelsk Som den ordinære prøve. Ved sygeprøve hvor den studerende har afleveret synopsis, eksamineres der i den oprindelige synopsis. 22 Business English Kurset udbydes på 3. semester Side 11 af 25

12 Det overordnede mål med kurset er at den studerende bygger videre på sin teoretiske viden om interkulturel kommunikation og anvender denne viden til at oversætte og udforme tekster på engelsk inden for de forskellige genrer, der typisk indgår i virksomheders og organisationers repertoire. Der bygges ligeledes videre på den viden om genre, der er erhvervet i kurset Text and text production Desuden skal den studerende kunne udtrykke sig sprogligt korrekt på engelsk og bruge relevante fagtermer samt have kendskab til fagordbøger og andre hjælpemidler. Disse hjælpemidler skal kunne bruges effektivt og korrekt. Undervisningssprog: dansk og engelsk producere tekster på engelsk i praksisnære situationer inden for de genrer, der hyppigt forekommer i virksomheder og organisationer oversætte tekster til engelsk inden for de relevante genrer tilpasse tekster til de sproglige, stilistiske og formelle konventioner, der gælder for genren tilpasse tekster til målgruppe, kommunikationssituation og tekstens formål, herunder bruge den relevante fagterminologi korrekt udtrykke sig sprogligt korrekt og uden kommunikationshæmmende fejl Prøveform: 24-timers individuel skriftlig caseopgave (hjemmeopgave) bestående af a) udarbejdelse af tekst på engelsk inden for de gennemgåede genrer b) oversættelse og/eller tilpasning af tekst (dansk engelsk) Omfang på den udleverede case: Omfang på opgaveløsning: a) 1 normalside b) 1 normalside 5 NS: Bedømmelse: Censur: Prøvesprog: 1 karakter efter 7-trinsskalaen Intern Dansk og engelsk Syge-/omprøve: Som den ordinære 23 Market discourses Kurset udbydes på 3. semester Det overordnede mål er at den studerende får udvidet sin indsigt i forskellige engelsksprogede markeders særlige forhold, og får styrket sin evne til at koble kritisk tekstlæsning til samfunds- og kulturanalyse. Den studerendes projektskrivningskompetence udbygges som et led i arbejdet med eksamensopgaven (midtvejsprojektet). Desuden skal den studerende styrke sin sproglige og kommunikative kompetence på fremmedsproget. selvstændigt identificere, motivere og formulere en fagrelevant problemstilling inden for de behandlede emner indsamle relevant information til belysning af projektets problemstilling samt forholde sig kritisk til, skabe sig overblik over og strukturere den fundne information Side 12 af 25

13 selvstændigt analysere projektets problemstilling og nå frem til velfunderede konklusioner under inddragelse af kursets og fagområdets centrale begreber og/eller teorier demonstrere omfattende empirisk viden inden for de gennemgåede emner perspektivere projektet til andre dele af kursets stofområde og indgå i dialog om hele pensum strukturere både skriftlig og mundtlig besvarelse klart og logisk formidle sin viden på et idiomatisk, flydende og korrekt engelsk Undervisningssprog: Engelsk Prøveform: Individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i projektopgave udarbejdet i grupper af 2-4. Bedømmelsen baseres på en helhedsvurdering af projektopgaven og den mundtlige præstation. Omfang af gruppeprojekt: 4-6 NS pr. studerende ekskl. indholdsfortegnelse og litteraturliste. Varighed mundtlig prøve: 20 min inkl. votering. Censur: Intern Bedømmelse: En karakter efter 7-trinsskalaen Prøvesprog: Engelsk Som den ordinære. Man kan: 1) Indlevere det tidligere udarbejdede gruppeprojekt uændret 2) Indlevere nyt projekt, enten sammen med 1-3 andre eller alene. Nyt projektemne skal godkendes af kursets koordinator. 24 Structure of English Kurset udbydes på 3. semester Formålet med undervisningen er, at den studerende tilegner sig en systematisk viden om det engelske sprogs grammatik og derved erhverver sig en referenceramme, der kan trækkes på i uddannelsens øvrige discipliner, og som gør ham/hende i stand til at bruge de grammatiske oplysninger i gængse opslagsværker styrker sin sproglige iagttagelsesevne bliver bedre i stand til at producere korrekt og hensigtsmæssigt engelsk, herunder at foretage sprogrevision af andres tekster. Undervisningssprog: engelsk identificere og kort redegøre for grammatiske områder i en tekst, der typisk volder problemer for danske (f.eks. tællelighed, tempus og ledstilling), herunder evt. oversætte enkeltsætninger til danskforetage sprogrevision og optimering af en kortere tekst eller tekstuddrag anvende hjælpemidler hensigtsmæssigt identificere og klassificere de enkelte sætningskonstituenter mht funktion og form redegøre for de enkelte sætningskonstituenters struktur (fraser og ledsætninger) identificere og redegøre for sætningsopbygning (simple, komplekse og sideordnede sætninger) identificere og kort redegøre for brugen af en given grammatisk kategori i en tekst (f.eks.numerus, person, genus, kasus, tempus, diatese og aspekt) samt for kongruens og ledstilling Prøveform: Skriftlig stedprøve med hjælpemidler Varighed: 4 timer Prøven afvikles på CBS PC: Side 13 af 25

14 PC-mulighed 5: jf. Muligheder ved skriftlige eksaminer der afholdes ved brug af CBS PCer PC- Censur: Ekstern Bedømmelse: En karakter efter 7-trinsskalaen Prøvesprog: Engelsk Syge/omrøve: Som den ordinære 25 Videnskabsteori Kurset udbydes på 3. semester Det overordnede mål med Videnskabsteori er at gøre den studerende til en refleksiv videnskabsbaseret praktiker. Det vil sige, at den studerende skal kunne gøre rede for de i pensum gennemgåede analysemetoders grundlag anvende de i pensum gennemgåede analysemetoder; reflektere kritisk over forskellige teorier og metoders grundlag og relevans i relation til analyse af en konkret problemstilling (metodologisk analyse). På hvilke områder er fx en kulturanalyse mulig og hvornår vil netop den producere relevant viden til løsning af et defineret problem? vælge og begrunde hvorfor de foretrækker en bestemt anskuelse af et problemfelt og de tilhørende teorier og metoder (et paradigme) i forhold til en given analyseopgave vedrørende organisationsrelevante kommunikationsproblemstillinger sagligt gennemføre en på mindst to forskellige teorier funderet empirisk analyse af en kommunikationsproblemstilling, der gerne må inkludere billedanalyse. sagligt vurdere styrker og svagheder af konklusionen på en konkret gennemført analyse af en problemstilling. Undervisningssprog: dansk gøre rede for de i pensum gennemgåede analysemetoders og slutningsformers grundlag kort, præcist og klart fremføre synopsens problemformulering med udgangspunkt i synopsen kunne analysere et organisations- eller organisationskommunikativt problemkompleks metodologisk, herunder inddrage de i kursets gennemgåede begreber og metoder begrunde sit valg af paradigmer gennemføre en analyse af konkrete tekster med mindst to af de gennemgåede metoder give en kohærent og konsistent tolkning af analysens resultater; supplere sin konklusion med en vurdering af, hvilken typer af viden, den studerende vha. de valgte analysemetoder har produceret, hvad disse vidensformer kan bruges til og hvordan de evt. kan kombineres med andre former for viden. Prøveform: Individuel mundtlig prøve på basis af synopsis i et selvvalgt emne udarbejdet i grupper på 4-6 studerende. Omfang på synopsis: Minimum 2 og max. 5 sider for en gruppe. Varighed: 20 min. pr studerende. Bedømmelsen sker alene på baggrund af den mundtlige prøve Censur: Intern Bedømmelse: En karakter efter 7-trinsskalaen Prøvesprog: Dansk Syge/omrøve: Som den ordinære. 26 Corporate communication Kurset udbydes på 4. semester Side 14 af 25

15 Formålet med kurset er på den ene side at bibringe den studerende en grundlæggende forståelse for de specifikke logikker der er på spil i specialdiscipliner så som investor relations, media relations, public affairs, issues management og krisehåndtering, således at den studerende teoretisk og begrebsmæssigt - samt i et vist omfang praktisk bliver i stand til at orientere sig i disse felter. På den anden side er det kursets ambition at bibringe den studerende en forståelse for vigtigheden i at koordinere disse specialdiscipliner, herunder at introducere værktøjer, som kan facilitere denne koordination. Undervisningssprog: Engelsk demonstrere kendskab til fagets teorier, modeller og metoder teoretisk såvel som empirisk redegøre for sammenhængen mellem organisationens forskellige kommunikationsfunktioner på tilfredsstillende vis analysere empiriske forhold af relevans for organisationens eksterne kommunikation, herunder redegøre for samspillet med den interne kommunikation diskutere og vurdere anvendeligheden af fagets teorier, modeller og metoder i forhold til empiriske problemstillinger, herunder samspillet mellem empiri, teori og videnskabsteoretisk position I den skriftlige fremstilling skal den studerende demonstrere metode- og formidlingsmæssig sikkerhed, herunder: o formulere sig klart og præcist med anvendelse af det relevante fagsprog o angive kilder korrekt og konsekvent i besvarelsen o sikre intern sammenhæng i besvarelsen Prøveform: Individuel mundtlig prøve på basis af 72 timers gruppecase Varighed: 20 min. inkl. votering Længde: NS pr. gruppe à 4-5 studerende inkl. indholdsfortegnelse og litteraturliste. Censur: Intern Bedømmelse: En karakter efter 7-trinsskalaen Eksamenssprog: Engelsk Prøveform: Mundtlig eksamen i pensum uden forberedelse Eksamenssprog: Engelsk 27 Legal English Kurset udbydes på 4. semester Det overordnede mål med Legal English er at den studerende tilegner sig viden om udvalgte juridiske forhold i et komparativt perspektiv. Yderligere skal den studerende kunne forstå relevante danske og engelske juridiske tekster og gengive indholdet heraf i oversættelse til det pågældende målsprog. I den forbindelse skal den studerende demonstrere kendskab til juridiske teksters særlige sproglige karakteristika og til principper for kilde- og målsprogsorientering ved oversættelse mellem to juridiske systemer og kulturer. Endelig forventes den studerende at kunne bruge relevante fagtermer samt at have kendskab til og kunne anvende fagordbøger og andre hjælpemidler på en hensigtsmæssig måde. Undervisningssprog: dansk og engelsk : Side 15 af 25

16 forstå en kontrakttekst med alle detaljer der er væsentlige for opgavens løsning gengive indholdet på målsproget med et i forhold til kommunikationssituationen passende ordforråd, herunder den juridiske fagterminologi, således at oversættelsen kan indgå som oplæg i en praksisnær kommunikationssituation vise kendskab til de sproglige og stilistiske konventioner som er typiske for kontrakttekster udtrykke sig med en høj grad af overensstemmelse med normerne for sprogets opbygning, morfologi, syntaks og ortografi, og uden kommunikationsforstyrrende fejl tilpasse målsprogteksten til modtageren, kommunikationssituationen og tekstens funktion Prøveform: Skriftlig stedprøve oversættelse til dansk eller engelsk. Oversættelsesretningafgøres ved lodtrækning, og offentliggøres senest 5 dage inden eksamen. Omfang: Den udleverede opgave har et omfang på ¾ NS. Varighed: Til opgaveløsningen har de studerende 3 timer. Hjælpemidler: Alle skriftlige hjælpemidler Prøven afvikles på CBS PC: PC-mulighed 5: jf. Muligheder ved skriftlige eksaminer der afholdes ved brug af CBS PCer Censur: Ekstern Bedømmelse: En karakter efter 7-trinsskalaen Prøvesprog: Dansk og engelsk Som den ordinære prøve. 28 Terminologi og termbaser Kurset udbydes på 4. semester Kursets mål er at give de studerende viden om terminologisk teori og metode samt færdigheder i at udføre praktisk terminologiarbejde med henblik på præcision i virksomheders kommunikation på tværs af sprog og landegrænser. Undervisningssprog: dansk og engelsk Den studerende skal ved afslutningen af kurset kunne demonstrere kendskab til de teorier, metoder og begreber der indgår i pensum udføre terminologiarbejde ved brug af de metoder og teorier der er gennemgået i kurset, herunder udarbejde begrebssystemer beskrive og diskutere relevante problemer og valg i forbindelse med det praktiske arbejde demonstrere forståelse for terminologiarbejdets betydning for en organisation Prøveform: Skriftlig individuel hjemmeopgave, emnet for terminologiarbejdet aftales med underviseren senest 2 uger før undervisningen slutter. Omfang: Terminologiarbejdet omfatter 10 begreber samt rapport på 3 NS. Varighed: Der gives 2 uger i eksamensperioden til at arbejde med opgaven. Censur: Ingen Bedømmelse: 1 karakter efter 7-trinsskalaen Prøvesprog: Dansk og engelsk Som den ordinære. Ved sygdom i eksamensperioden kan der aftales ny afleveringsfrist. 29 Projektledelse og sprogpolitik Kurset udbydes på 4. semester Side 16 af 25

17 Det overordnede mål med kurset er at sætte den studerende i stand til at deltage i ledelsen af projekter i forbindelse med sprogligt arbejde i en organisation og til at arbejde med sprogpolitik i organisationer. Undervisningssprog: dansk formulere en sprogpolitik for en organisation eller diskutere et forslag til en sådan, under inddragelse af de faktorer som er gennemgået i undervisningen bruge en projektmodel til at planlægge et projekt med henblik på indførelse af et eller flere elementer af en sprogpolitik demonstrere kendskab til de teorier, metoder og begreber der indgår i pensum Prøveform: Individuel skriftlig hjemmeopgave Omfang: 6 NS Varighed: 72 timer Censur: Intern Bedømmelse: 1 karakter efter 7-trinsskalaen Prøvesprog: Dansk Som den ordinære 30 Oral interaction Kurset udbydes på 6. semester Det overordnede mål med kurset er at den studerende skal kunne anvende dansk og engelsk professionelt i komplekse kommunikationssituationer. Dette indebærer: styrkelse af den studerendes kommunikative kompetence så de kan deltage i løsningen af tværsproglige mundtlige formidlingsopgaver i erhvervslivet styrkelse af den studerendes spontane mundtlige sprogfærdighed og sproglige fleksibilitet en praktisk introduktion til grundlæggende teknikker, strategier og metoder, der anvendes i tolkning analysere den talte teksts virkemidler, herunder elementer der kan vanskeliggøre forståelse, kunne afkode argumentationsformer og inddrage kulturelle, organisatoriske og sproglige problemstillinger af relevans for forståelsen af interaktionen. Undervisningssprog: dansk og engelsk interagere professionelt under overholdelse af sprogets grammatiske, idiomatiske, stilistiske, terminologiske og udtalemæssige normer formidle mundtlige budskaber mellem engelsk og dansk (til/fra engelsk) udarbejde en strategi for interaktion på basis af det teoretiske og praktiske materiale, der er anvendt i kursusforløbet redegøre for strategien i forhold til sproglige og interkulturelle problemstillinger med inddragelse af kursets teoretiske tilgange. Prøveform: Case-baseret mundtlig prøve m/ 30 minutter forberedelse Varighed: 30 minutter incl. Censur: Ekstern Side 17 af 25

18 Bedømmelse: Prøvesprog: En karakter efter 7- trinskalaen Engelsk Som den ordinære prøve 31 Interlingual text production Kurset udbydes på 6. semester Den studerende skal tilegne sig viden om kreativ tekstproduktion og oversættelsesteori og videreudvikle allerede erhvervede kommunikative færdigheder med henblik på produktion af parallelle tekster på dansk og engelsk tilpasset forskellige målgrupper. Med udgangspunkt i de sproglige udfordringer internationalt orienterede danske virksomheder har, lægges der vægt på lokalisering af globale tekster til lokale behov samt post-editering og anden optimering af tekster og budskaber. Undervisningssprog: dansk og engelsk producere tekster på dansk og/eller engelsk tilpasset en bestemt målgruppe og et bestemt formål på basis af et oplæg post-editere maskinoversat tekst på dansk og/eller engelsk optimere tekstudkast på dansk og/eller engelsk udtrykke sig sprogligt korrekt og uden kommunikationshæmmende fejl på både dansk og engelsk Prøveform: 24 timers hjemmeopgave med mundtlig forsvar Varighed : 20 minutter Omfang: 1,5 NS Censur: Ekstern Bedømmelse: En karakter efter 7-trinsskalaen Prøvesprog: Dansk og engelsk Syge/omrøve: Som den ordinære 32 Bachelorprojekt Bachelorprojektet udbydes på 6. Semester I 6. semester arbejder de studerende med et selvstændigt projekt og udarbejder en projektrapport. Projektrapporten udarbejdes typisk i grupper på 2-4 studerende. De studerende vælger selv inden for hvilke(t) af studiets fagområder de ønsker at skrive projekt. Projektet skal tage udgangspunkt i en problemstilling inden for fagområdet og skal inddrage relevant teori og metode fra fagets kurser. For så vidt angår projektrapporten skal den studerende kunne identificere og formulere en velafgrænset problemstilling belyse problemstillingen fyldestgørende ved hjælp af indsamlet relevant empirisk materiale og relevant faglig litteratur vælge og anvende relevante teorier, værktøjer og metoder på den pågældende problemstilling og argumentere logisk for den eller de valgte løsninger vælge en i forhold til problemstillingen passende balance mellem refererende fremstilling, selvstændig analyse og fortolkning samt diskussion formidle undersøgelsen og dens resultat(er) i veldokumenteret, logisk og velstruktureret form angive kilder korrekt og konsekvent både i selve rapporten og i litteraturlisten under anvendelse af en anerkendt formalia-model Side 18 af 25

19 udtrykke sig i et klart og korrekt sprog i overensstemmelse med de konventioner der gælder for akademiske fremstillinger For så vidt angår den mundtlige eksamination skal den studerende kunne give en kort og dækkende redegørelse for problemstilling og hovedkonklusioner argumentere for valg af kilder og arbejdsmetode demonstrere fyldestgørende kendskab til projektets indhold perspektivere projektets problemstilling deltage selvstændigt og aktivt i en dialog med eksaminator udtrykke sig på et flydende og varieret sprog med korrekt anvendelse af den relevante fagterminologi Eksamensbestemmelser Projektet: Omfang: Den samlede rapport skal være på NS pr. studerende. Udarbejdes projektrapporten individuelt, skal den være på NS Indholdsfortegnelse, illustrationer, referenceliste og bilag skal ikke medregnes. På forsiden af opgaven anføres, hvor mange NS den er på. Opgaven skal skrives på engelsk Resumé: Maks. 2 NS som ikke indgår i omfanget af den samlede projektrapport. Resumé skrives på dansk. Den mundtlige eksamination: Varighed: 20 min. inkl. Votering Eksaminationen afvikles på engelsk Hjælpemidler: Projektrapporten Bedømmelse: 1 karakter efter 7-trinsskala. Karakteren tæller dobbelt. Censur: Ekstern Karakteren er udtryk for en helhedsbedømmelse af den fælles skriftlige opgave og den individuelle mundtlige præstation. I bedømmelsen indgår ud over det faglige indhold den studerendes stave- og formuleringsevne således at en god og forståelsesfremmende sprogbehandling kan påvirke karakteren i opadgående retning mens en dårlig og forståelseshæmmende sprogbehandling kan påvirke karakteren i nedadgående retning. Resuméet kan på tilsvarende måde påvirke karakteren i opad- eller nedadgående retning. Det faglige indhold skal altid vægte tungest. Syge-/omprøve Som den ordinære. Man kan: 1) Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af den skriftlige projektrapport til den ordinære prøve, men været syg til den mundtlige prøve, afvikles syge-/omprøven på baggrund af det allerede indleverede projekt. Den studerende afleverer det tidligere udarbejdede gruppeprojekt uændret. 2) Hvis den studerende ikke har deltaget i udarbejdelsen af et projekt ved den ordinære prøve på grund af sygdom, kan den studerende aflevere et individuelt eller med 1-3 studerende. 33 Valgfag Valgfag afvikles på 5. Semester Vægt i uddannelsen: 30 ECTS-point. Stk. 2. Målet med valgfagene er at styrke og supplere de obligatoriske kurser. Stk. 3. De studerende sammensætter selv deres valgfag, dog kan de ikke vælge kurser inden for andre fremmedsprog end engelsk. Stk. 4. Valgfag kan vælges blandt de kurser, studienævnet udbyder eller godkender som valgfag. Kurserne beskrives i et valgfagskatalog, som CBS Valgfagssekretariat udgiver på de studerendes 4. semester. De studerende kan endvidere vælge kurser udbudt af andre uddannelsesinstitutioner i indog udland forudsat BA-studienævnet har godkendt pågældende kursuselementer som værende meritgivende. Side 19 af 25

20 Stk. 5. Eksamensbestemmelser De nærmere bestemmelser fremgår af valgfagskataloget Kap. 4. Generelle eksamensbestemmelser Eksamenstilmelding 34. Er den studerende tilmeldt et fagelement m.v. hvortil der er knyttet en eller flere eksaminer, er den studerende automatisk tilmeldt den/disse eksaminer. Rettidig afmelding fremgår af studiehjemmesiden for EOK på e-campus under Årets frister. Stk. 2. Hvis rettidig afmelding ikke foreligger, betragtes eksamen som påbegyndt og tæller derfor som et eksamensforsøg. Dette gælder dog ikke hvis den studerende bliver forhindret pga sygdom, jf. 47. Stk. 3. Studienævnet kan dispensere for den i stk. 1. fastsatte frist, hvis der foreligger usædvanlige omstændigheder. Bedømmelse og 35. Prøverne er enten interne eller eksterne: 1. Interne prøver bedømmes enten af eksaminator(erne) alene eller af eksaminator(erne) og én censor, der er beskikket af rektor blandt underviserne ved CBS (intern censor). 2. Eksterne prøver bedømmes af eksaminator(erne) og én censor, der er beskikket af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (ekstern censor). Stk. 2. Det fremgår af eksamensbestemmelserne for de enkelte prøver, hvorvidt de er interne eller eksterne samt hvorvidt de bedømmes med eller uden censor, jf Ved bedømmelsen af prøverne efter 11 og 12 gives bedømmelse efter bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 250 af 15. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse. Prøveformer 37. Prøverne er tilrettelagt som individuelle prøver, jf. stk Stk. 2. Ved individuelle prøver forstås: 1) Eksamination og besvarelse skal foregå individuelt, jf. dog stk. 4. 2) Der skal foretages en individuel bedømmelse og gives individuelle karakterer. Stk. 3. Såfremt prøven har form af en skriftlig opgavebesvarelse, der ikke skal forsvares mundtligt og som er udarbejdet af flere studerende, skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. Stk. 4. Hvis der ikke gives en selvstændig karakter for en skriftlig opgavebesvarelse efter stk. 3, kan opgavebesvarelsen indgå i bedømmelsen ved en efterfølgende individuel mundtlig prøve af den enkelte studerende og den studerendes bidrag skal således ikke kunne identificeres. Stk.5. Såfremt der er tale om en skriftlig opgavebesvarelse, der skal bedømmes særskilt samt danne grundlag for en mundtlig individuel eksamination skal den studerendes bidrag kunne konstateres, således at individuel bedømmelse kan finde sted. Stk. 6. Uanset bestemmelserne om at prøver er offentlige gælder at afholdes der forelæsning om eller mundtligt forsvar af en opgavebesvarelse eller tager prøven udgangspunkt i en opgavebesvarelse, og er besvarelsen udarbejdet af flere studerende, må disse studerende ikke være til stede i eksamenslokalet, før de skal eksamineres eller er blevet eksamineret. 38. Såfremt en prøve eller en del af en prøve er tilrettelagt som en opgavebesvarelse, der skal Side 20 af 25

Studieordning for Master i Public Administration

Studieordning for Master i Public Administration Studieordning for Master i Public Administration I henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 1187 af 17. december 2009 om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen); 27, stk. 1-2, i bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse

Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse Copenhagen Business School og Københavns universitet 1 2012 I henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 1187 af 17. december 2009 om masteruddannelser ved

Læs mere

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser Studieordning for HD Regnskab og Økonomistyring I henhold til 11 stk. 2-4 og 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse og 4, stk. 1-3, i bekendtgørelse

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation SLAGELSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2009 Professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation SLAGELSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2009 Professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION i ENGELSK, SPANSK, TYSK SAMT TILVALGSFAGENE ENGELSK, SPANSK, TYSK, IT OG KOMMUNIKATION, ORGANISATION OG LEDELSE SAMT KINESISKE

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Engelsk, 2012-ordningen. Revideret 2013. Rettet 2014. Justeret 2014 samt juli og august 2015

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Engelsk, 2012-ordningen. Revideret 2013. Rettet 2014. Justeret 2014 samt juli og august 2015 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Engelsk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Justeret 2014 samt juli og august 2015 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Version 1.3 Revideret 19. aug. 2013 Studieordningen

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand.psych. (candidatus/candidata

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013)

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordning for finansøkonom (AK) 2013-2015 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordningen gælder for

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

Studieordning for MBA Master of Business Administration

Studieordning for MBA Master of Business Administration Studieordning for MBA Master of Business Administration August 2011 Studieordning for MBA 2011 2 Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA... 3 Generelt... 3 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2013-2017 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 3. oktober 2013 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Opdateret d. 25.09.08 FORORD...4 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE...5 KORT OVER SKOLEN...

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Opdateret d. 25.09.08 FORORD...4 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE...5 KORT OVER SKOLEN... Opdateret d. 25.09.08 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse FORORD...4 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE...5 KORT OVER SKOLEN...6 PRÆSENTATION AF ADMINISTRATIONEN...7 CAND.LING.MERC.-UDDANNELSEN...8

Læs mere

Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk

Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Studieordning for Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk 2010 Odense Godkendt i studienævnet for cand.negot.-studier den 6. september 2010. Godkendt

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse

Studieordning for masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse Syddansk Universitet Det sundhedsvidenskabelige fakultet Studienævn for masteruddannelserne på det sundhedsvidenskabelige fakultet, Syddansk Universitet Studieordning for masteruddannelsen i offentlig

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

STUDIEORDNING E-DESIGN

STUDIEORDNING E-DESIGN STUDIEORDNING E-DESIGN 2012 KEA E-Design 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER 4 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES TITEL 4 1.2 UDANNELSENS NIVEAU OG LÆNGDE 4 1.3 FORMÅL MED UDDANNELSEN

Læs mere

Studieordning for E- konceptudvikling. Professionsbacheloruddannelse (PBA)

Studieordning for E- konceptudvikling. Professionsbacheloruddannelse (PBA) Studieordning for E- konceptudvikling Professionsbacheloruddannelse (PBA) Gældende fra september 2012 Indholdsfortegnelse Studieordningens fællesdel... 4 Uddannelsens lovmæssige grundlag... 4 Uddannelsens

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012. SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012. SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6 SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012 SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6 1 INDHOLDFORTEGNELSE 1. Studieordningens indhold... 4 2. Uddannelsens formål og adgangskrav... 5 2.1 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for uddannelsen Professionsbachelor i Leisure Management 2010 2014

Studieordning for uddannelsen Professionsbachelor i Leisure Management 2010 2014 Studieordning for uddannelsen Professionsbachelor i Leisure Management 2010 2014 24 05 2011 Regler og bestemmelser for professionsbachelorer i Leisure Management, der tilbydes i Roskilde (Dansk) og i Nykøbing

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Bibliotekskundskab og Videnskommunikation Bacheloruddannelse

Bibliotekskundskab og Videnskommunikation Bacheloruddannelse BA i Bibliotekskundskab og Videnskommunikation 2013 Studieordning 2013 Bibliotekskundskab og Videnskommunikation Bacheloruddannelse Syddansk Universitet, Kolding Start 2013 www.sdu.dk 1 BA i Bibliotekskundskab

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere