Introduktionskursus toårigt hf Vejledning August 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktionskursus toårigt hf Vejledning August 2010"

Transkript

1 Introduktionskursus toårigt hf Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser, herunder læreplanerne. Denne vejledning/råd og vink indeholder forklarende kommentarer til nogle af disse bestemmelser, men indfører ikke nye bindende krav. Desuden gives eksempler på god praksis samt anbefalinger og inspiration. Citater fra bekendtgørelsen er anført i kursiv. 1. Formål Introduktionsforløbet har til formål at kvalificere overgangen til hf-uddannelsen og bibringe kursisterne en sikker faglig og flerfaglig studiemetodisk platform. Endvidere skal introduktionsforløbet sikre, at den enkelte kursist får tilbudt og tilrettelagt den faglige og metodiske undervisning, den pågældende har behov for som indgang til det samlede uddannelsesforløb. Introduktionsforløbet skal medvirke til en styrkelse af de generelle studiekompetencer i det 2-årige hf. Samlet skal introduktionsforløbet endvidere medvirke til at etablere et fælles pædagogisk fundament for undervisningen. Formålet med introduktionsforløbet er at give den enkelte kursist en fagligt og personligt vellykket studiestart. Introduktionsforløbet skal medvirke til at sikre så solidt og realistisk et fundament som muligt for uddannelsesforløbet. Kursisten skal fra studiestart gøres opmærksom på krav og forventninger til kursistrollen. Dette sker bl.a. ved, at der i introduktionsforløbet etableres et realistisk billede af den enkelte kursists indgangsforudsætninger. Det er endvidere i arbejdet med udvikling af introduktionsforløbet, at der etableres basis for det pædagogiske samarbejde, som skal sætte sit præg på studieplanen og det videre uddannelsesforløb. 2. Fagligt indhold Det enkelte kursus fastlægger selv introduktionsforløbets indhold. Følgende elementer indgår normalt: - indledende screening - introduktion til generelle studiemetoder, herunder til studiebogen, jf. bilag 5 - introduktion til tutorens opgaver - introduktion til forskellige arbejdsmetoder, herunder gruppearbejde og projektorienteret undervisning - introduktion til virtuelle studie- og arbejdsmetoder - introduktion til mundtlig og skriftlig fremstilling, herunder skriftligt basiskursus - differentierede kurser i matematik, grammatik, læseteknik, it m.m. 1

2 Ved forløbets afslutning udarbejder kursisten udkast til en studieprofil, der beskriver kursistens aktuelle studiemæssige status. Kursisten afstemmer studieprofilen med tutor og indfører den i studiebogen med henblik på fremadrettet anvendelse, bl.a. i samtaler med tutor, jf. bilag 5. Indholdet i og vægtningen af de forskellige elementer i introduktionsforløbet varierer i forhold til den enkelte kursists forudsætninger. Indledende screening I den indledende screening indgår typisk screeninger af kursistens studiemæssige forudsætninger inden for centrale faglige områder i fagene dansk, engelsk og matematik. Indholdet i screeningerne skal tilrettelægges af de enkelte fag for at afdække kursistens indgangsforudsætninger. Screeningerne foretages med henblik på at tilrettelægge og gennemføre differentierende undervisningsforløb. Screeningerne kan danne baggrund for at etablere midlertidige eller permanente hold på tværs af de enkelte klasser. Foruden faglige screeninger anbefales det at screene den enkelte kursists læse- og forståelsesfærdigheder. Denne screening danner baggrund for et efterfølgende læsetræningskursus. Kurser i dansk, engelsk, matematik og læsetræning Screeningerne danner basis for i introduktionsforløbet at etablere faglige og metodiske kurser tilpasset den enkelte kursists forudsætninger. Der kan være tale om pædagogisk tilrettelagte tematiske forløb i matematik og grammatik, niveaumæssigt tilpasset den enkelte kursist bedst muligt. Der kan være behov for at samle kursister med særlige behov på mindre hold. Det er vigtigt, at der fra studiestart sættes fokus på læsetræning. Det anbefales, at der tilbydes læsetræningskurser for alle nye kursister. Det er vigtigt at sikre sig, at læsetræningens principper bliver fulgt op i den faglige undervisning. Dette sikres bl.a. ved, at den enkelte lærer er opmærksom på valg af undervisningsmateriale ved studiestart og ved, at læsestrategierne repeteres i fagene. Det anbefales, at materialet til læsetræningen er letlæseligt, praksisorienteret og teorilet. De differentierede forløb knyttes til den faglige undervisning og kan variere fra år til år afhængig af resultaterne fra screeningerne, ligesom der kan tilrettelægges særlige differentierede forløb for kursister med særlige behov, f.eks. specielle læsekurser eller danskforløb for tosprogede kursister. Introduktion til studiemetoder og arbejdsformer Som en del af studieplanen koordinerer klassens lærerteam en introduktion til generelle studiemetoder, herunder studiebogen. Introduktionen koordineres i samarbejde med vejledning om gennemførelse af uddannelsen. Der skal sikres progression og sammenhæng i den måde de enkelte fag og faggrupper præsenterer generelle og fagspecifikke studiemetoder på. De generelle studiekompetencer består i introduktion til - notat- og studieteknik - taksonomiske niveauer - formulering af faglige problemstillinger, herunder mindmap, tænkespørgsmål, begrebskort mv. - læringsprocesser, f.eks. kan kursisterne have glæde af at stifte bekendtskab med læringskurver. 2

3 Introduktion til tutorens opgaver Se vejledningen til bilag 5 om tutorordningen og studiebogen. Introduktion til forskellige arbejdsmetoder, herunder gruppearbejde og projektorienteret undervisning Kursisten skal opnå forståelse af, at der til forskellige undervisningsformer er knyttet forskellige arbejdsmetoder. Det vil sige, at der til f.eks. klasseundervisning, forelæsning, gruppearbejde, projektorganiseret undervisning er knyttet forskellige lærer- og kursistroller, der stiller forskellige krav til forberedelse, deltagelse og læringsresultater. Det er lærerteamets opgave at sikre, at kursisterne præsenteres for og bliver fortrolige med forskellige undervisningsformer som: - klasseundervisning - parsamarbejde - gruppearbejde - projektarbejde - forelæsninger. Der kan opnås god synergieffekt ved, at klassens lærere på tværs af fagene arbejder konsekvent med de samme typer af arbejdsformer. Det gør kursisten mere sikker i kursistrollen og mere fortrolig med formålet med den valgte arbejdsform. Introduktion til virtuelle studie- og arbejdsmetoder Kursisten skal introduceres til kursets elektroniske konferencesystem, så konferencesystemet kan understøtte kursistens faglige udvikling og læring i fagene. Virtuelle studie- og arbejdsmetoder er velegnede arbejdsmetoder for en klasse såvel som for individuel og differentieret undervisning. Kursisterne kan anvende virtuelle studie- og arbejdsmetoder til såvel forberedelse, gennemførelse som evaluering af undervisningen. Det anbefales, at det enkelte kursus i introduktionsforløbet gennemfører undervisning i anvendelse af it. Undervisningen kunne f.eks. indeholde elementer, der illustrerer it anvendt: - som redskab i forbindelse med studiebogen - til screening og evaluering - som redskab i processkrivning - som redskab til retning af skriftligt arbejde - som redskab til at fastholde og synliggøre kommunikation mellem lærere og kursister i forbindelse med projektarbejde og evaluering, f.eks. ved hjælp af logbøger eller portfolio - til kommunikation med brug af , intranet eller kommunikationsplatform - til informationssøgning på Internettet og i databaser 3

4 - som præsentationsredskab i forbindelse med mundtlige oplæg og skriftlige afleveringer - til læring ved hjælp af fagspecifikke programmer - til notetagning - til hjemmesideproduktion - til virtuel undervisning (undervisning uden samtidig tilstedeværelse af lærere og kursister). Introduktion til mundtlig og skriftlig fremstilling, herunder skriftligt basiskursus Kursisten skal introduceres til principperne for retorisk bevidsthed med henblik på at udvikle en hensigtsmæssig mundtlig udtryksfærdighed. Den skriftlige fremstilling introduceres for at præsentere de forskellige fag og faggruppers krav og metoder til skriftligt arbejde. Endvidere vil det være oplagt at gennemføre et kortere kursus i procesorienteret skrivning. Studieprofil Studieprofilen skal give et realistisk billede af kursistens aktuelle studiemæssige situation. Den indeholder særfaglige og fællesfaglige redegørelser for kursistens mål og midler. Det er kursisten, der udarbejder studieprofilen, og tutoren hjælper kursisten med at finde en realistisk beskrivelse af kursistens aktuelle niveau. Profilen formuleres senest omkring efterårsferien med henblik på fremadrettet anvendelse i senere samtaler med tutoren. 3.1 Didaktiske principper Introduktionsforløbet er en særlig tilrettelæggelse af undervisningen i faglig, flerfaglig og differentieret tilrettelagt undervisning. I forbindelse med introduktionsforløbet indgår typisk screeninger af kursistens studiemæssige forudsætninger inden for centrale faglige områder i fagene dansk, engelsk og matematik. Screeningerne foretages med henblik på tilrettelæggelse og gennemførelse af differentierede undervisningsforløb. Introduktionsforløbets elementer følges op og inddrages i alle de faglige, flerfaglige og pædagogiske overvejelser vedr. planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen i det videre forløb. Dele af undervisningen vil med fordel kunne organiseres differentieret og virtuelt, mens andre dele organiseres på klasseeller holdbasis. Introduktionsforløbet skal ses i sammenhæng med værkstedsundervisningen og den refleksionsproces, der finder sted i samarbejdet med tutoren om studiebogen. Introduktionsforløbet tilrettelægges, så der kan ske en progression i erhvervelsen af viden og kompetencer, og på en sådan måde, at kursisten allerede fra begyndelsen af uddannelsesforløbet bliver bevidst om egen læring blandt andet gennem en synliggørelse af den måde, viden - og kompetencetræningen finder sted på. Det bedste udbytte fås ved at koordinere og samtænke arbejdet med introduktionsforløbets elementer med den undervisning, der i øvrigt foregår i fagene. 3.2 Organisering Det enkelte hf-kursus opstiller en samlet mål- og handleplan for introduktionsforløbet og dets forskellige elementer. Introduktionsforløbet organiseres i forhold til den enkelte kursists forudsætninger og muligheder, hvor den enkelte kursist ud over at indgå i en bestemt klasse kan indgå i flere forskellige holdsammenhænge. Introduktionsforløbet organiseres som en vekselvirkning mellem undervisning, vejledning og evaluering. Ved starten af forløbet præsenteres kursisterne for en samlet plan for introduktionsforløbets indhold og faser. 4

5 Det er hf-kursets opgave at organisere introduktionsforløbet så hensigtsmæssigt som muligt i forhold til at sikre den enkelte kursist en optimal studiestart. I særlige tilfælde kan man forestille sig, at det kan være hensigtsmæssigt at etablere differentieret undervisning i hold med få kursister. Differentierede forløb i hold på tværs af klasser kan have en særlig placering, f.eks. som hele dage eller som timebånd i ugeskemaet. Screeninger forventes at høre til i fagene. Det er en integreret del af didaktikken og organiseringen af introduktionsforløbet at indtænke og gennemføre evaluering af forløbet. Der foretages en evaluering af videns- og kompetencemål, og hertil kan man bruge en række evalueringsredskaber såsom test, screening, spørgeskema, samtaler, selvevaluering m.m. Det er ledelsen på det enkelte kursus, der træffer afgørelse om, i hvilket omfang det enkelte fag indgår i introduktionsforløbet. Som udgangspunkt må det antages at være relevant, at alle fag indgår. 4. Tilrettelæggelsesmodeller 1. Sammenhængende fire ugers forløb 2. Fire uger fordelt over en længere periode 3. Introduktionsforløbet som en skemamæssig fortløbende integreret del af undervisningen i 1. semester. Erfaringer på det enkelte kursus kan være et afgørende parameter for valg af organiseringsform for introduktionsforløbet. Inden endelig valg af organiseringsform er det vigtigt at fastholde, at tilrettelæggelsen skal: - indeholde undervisning, vejledning og evaluering - sikre optimalt samspil studiemetodisk og arbejdsformsmæssigt mellem fagene - tilgodese den enkelte kursists indgangsforudsætninger bedst muligt - afsluttes med, at der er tegnet en realistisk studieprofil af den enkelte kursist - være synligt for kursisterne som et særligt forløb. Ovenstående fem punkter kan anvendes som lakmusprøver i forhold til den opstillede plan for introduktionsforløbet. Ad 1: Sammenhængende fire ugers forløb Her er organiseringsprincippet, at ugeskemaet i et vist omfang fastholdes, og at introduktionskurset afholdes i en sammenhængende periode inden efterårsferien. Der er således tale om en vekselvirkning mellem klassebaseret undervisning, differentieret undervisning, emne- og fokusområder og timer med vejledning og tutorer. Normalt vil introduktionsforløbet være placeret forholdsvis kort tid efter kursusstart. Ad 2: Fire uger fordelt over en længere periode Her kan der være tale om mange varianter to uger i starten af kursusåret og to uger inden efterårsferien eller fire uger fordelt enkeltvis i perioden fra kursusstart til efterårsferie mv. Alle introduktionsforløbets elementer indgår, og fagene samarbejder om opgaverne. 5

6 Ad 3: Introduktionsforløbet som en skemamæssig fortløbende integreret del af undervisningen Her er variationsmulighederne mange. Princippet er, at introduktionsforløbet er passet ind i det almindelige skema med dryp. Her er tale om en ideel helhedstænkning, hvor den samlede undervisning i faser sætter fokus på de forskellige elementer, der skal indgå i et introduktionsforløb parallelt med, at den almindelige undervisning udvikler sig i progression. Alle tværgående elementer holdes i spil samtidigt men i et langsommere tempo end ved koncentrerede forløb. Anvendelsen af denne model forudsætter formodentlig stor rutine og tradition i samarbejde på tværs af fagene. 5. Paradigmatisk eksempel Fire ugers sammenhængende forløb Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Hf-introduktion Studievejledningen Tutorrrollen Studiebogen Screeninger i dansk, engelsk, matematik og læsning Introduktion af fag og faggrupper Lektielæsnings- og læringsstrategier - Differentierede kurser i dansk, engelsk, matematik og læsetræning - It-kørekort Faggruppeundervisning Fællesfaglige og fag-faglige studiemetoder - Differentierede kurser i dansk, engelsk, matematik og læsetræning - It-kørekort Faggruppeundervisning Undervisnings- og arbejdsformer - Studiebog og studieprofil - Differentierede kurser i dansk, engelsk, matematik - It-færdigheder Evt. miniprojekt Fordele Introduktionsforløbet gøres meget synligt for såvel lærer som kursist. Der sættes fokus på metoder, arbejdsformer, lektielæsning og differentierede kurser i en række fag. Forløbet virker overskueligt for kursisterne. Ulemper Der kan være en risiko for, at introduktionsforløbet er noget, der skal overstås, så koblingen til den efterfølgende undervisning ikke bliver tilstrækkelig. Der er endvidere en risiko for, at forløbet bliver for præget af de enkelte fag og mindre sætter fokus på det fællesfaglig 2) De fire uger fordelt ugevis over en længere periode Første uge Anden uge Tredje uge Fjerde uge Hf-introduktion Introduktion af fag med stor læsebyrde Team Tutorrollen Intro ved 2. hf-kursister Idrætsdag Læsescreening Intranet Fokus: Mundtlig fremstilling - Læse- og grammatiktræning i dansk og engelsk - Screening i engelsk Fokus: Metoder i matematik og naturvidenskabelig faggruppe - Matematikscreening - Øvelsestræning Fokus: Arbejdsformer herunder miniprojekt - Kreative fag - It-færdigheder - Studiebog og studieprofil 6

7 Eksempel på Introskema Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Blok 1 Blok 2 FAG FAG FAG FAG FAG Blok 3 Fag Fokus Fokus FAG FAG Blok 4 Fokus Fokus Forklaringer: Klassebaseret undervisning Fokus: ugens tema Differentieret undervisning herunder tutorsamtaler Fordele Introduktionsforløbet strækkes ud over to måneder. Det giver gode muligheder for variation og fokus. Endvidere inddrages elementer fra den almindelige undervisning lettere og sammenhængen sikres. Der er rig mulighed for variation i tema og fokusområder. Ulemper Der er risiko for, at kursisterne ikke får den nødvendige introduktion i tide. Der kan også ske det, at lærergruppen mister overblikket over sammenhængen i introduktionsforløbet. 3) De fire uger fordelt over en længerevarende periode Uge Introelementer i ordinær undervisning Intro-lektioner særskilt markerede typisk en eller to lektioner Introduktion til kursets konferencesystem 1 Fokus på notat- og studieteknik i fagene, herunder læseteknik 2 Ditto Grammatikscreening Matematikscreening 3 Grammatikkursus 4 Grammatikkursus Stavescreening Introduktion til tekstbehandling Introduktion til taksonomiske niveauer Læsescreening Introduktion til at lære at Værkstedstimer særskilt markerede Notat- og studieteknik Notat- og studieteknik Arbejde med studieprofilen 7

8 Fokus på at lære at formulere problemstillinger i fagene 5 Grammatikkursus Fokus på retorik 6 Grammatikkursus Fokus på skriftlig fremstilling i fagene Fokus på gruppearbejde i fagene 7 Grammatikkursus formulere problemstillinger i fagene Introduktion til retorik Introduktion til Internettet Introduktion til regneark Skrive-basiskursus Introduktion til gruppearbejde Skrive-basiskursus Introduktion til klasseundervisning Præsentation af studiebog 8 Grammatikkursus Fokus på klasseundervisning og forelæsninger 9 Fokus på læringsstile Introduktion til læringsstile Tutorsamtaler om de introducerede kompetencer og lektielæsning Projektforberedelse til pilotprojekt i to fag Introduktion til projektarbejde Problemformulering - projektevaluering Figuren viser eksempler på elementer, der kan indgå i de enkelte uger. Problemformulering - projektskrivning Fordele Introduktionsforløbets elementer integreres i den almindelige undervisning og understøtter dermed denne. Det er tydeligt, at der er en helhedstænkning, og fagene mindes regelmæssigt om fælles fokus. Ulemper Denne form for organisering af introduktionsforløbet risikerer at udtynde formålet. Dette vil ske, hvis det fælles fokus i de enkelte uger ikke gennemføres. Der er en oplagt risiko for, at den særfaglige undervisning kan fortsætte forholdsvis uberørt af de tværgående undervisningsaktiviteter. 8

Inspirationskatolog Erfaringsudveksling

Inspirationskatolog Erfaringsudveksling Inspirationskatolog Erfaringsudveksling Kompetenceplaner med udgangspunkt i introduktionskursus 1 af 121 Indholdsfortegnelse Inspirationskatalog i forbindelse med hf-konferencen den 11. november 2009 på

Læs mere

HF-introduktionskurset (Bekendtgørelse om introduktionskurset)bygger på følgende forudsætninger:

HF-introduktionskurset (Bekendtgørelse om introduktionskurset)bygger på følgende forudsætninger: HF-INTRO 0/ Plan for introduktionskurset på HF.hf-klasserne involveres i skolens almindelige intro for. klasserne. HF-introduktionskurset (Bekendtgørelse om introduktionskurset)bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6 Naturvidenskabeligt grundforløb - Stx Vejledning / Råd og vink Gymnasieafdelingen 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bilag 1 Stx, juni 2007 Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bekendtgørelsens indhold Kapitel 1 Uddannelsens formål ( 1-3) Kapitel 2 Uddannelsens varighed og omfang

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Skriftlighed i gymnasiet

Skriftlighed i gymnasiet Skriftlighed i gymnasiet Skriftlighed i dansk, samfundsfag og biologi på A-niveau i det almene gymnasium 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skriftlighed i gymnasiet 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Billedkunst B Undervisningsvejledning

Billedkunst B Undervisningsvejledning Billedkunst B Undervisningsvejledning Undervisningsvejledningen indeholder uddybede og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter. Der gives også eksempler på forløbsbeskrivelser. Vejledningen

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Øverst ansvarlig for skolens praktikpladskontor er Claus Øgendahl.

Øverst ansvarlig for skolens praktikpladskontor er Claus Øgendahl. Skolens navn: Indgang: TietgenSkolen Tietgen HG Lerchesgade 29 5000 Odense C Tlf. 65 45 26 00 E-mail: hg@tietgen.dk Hjemmeside: www.tietgen.dk Den merkantile indgang Medarbejdere Øverst ansvarlige for

Læs mere

Vejledning / Råd og vink. Hhx-bekendtgørelsen IT B. Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014

Vejledning / Råd og vink. Hhx-bekendtgørelsen IT B. Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 Vejledning / Råd og vink Hhx-bekendtgørelsen IT B Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 IT B hhx Vejledning / Råd og vink Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 Alle bestemmelser,

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

Det virtuelle gymnasium

Det virtuelle gymnasium Det virtuelle gymnasium - et følgeforskningsprojekt 2002-2004 2. rapport om et udviklingsprojekt af Claus Gregersen og Helle Mathiasen Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. INDLEDNING...6 1.1 Rapportens fokus...

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Samfundsfag B - Htx Vejledning / Råd og vink

Samfundsfag B - Htx Vejledning / Råd og vink Samfundsfag B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale

Læs mere

1. Identitet og formål side 2 1.1. Identitet 1.2. Formål

1. Identitet og formål side 2 1.1. Identitet 1.2. Formål Religion B Valgfag Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Statusrapport for naturvidenskabeligt grundforløb baseret på spørgeskemaundersøgelse og konference

Statusrapport for naturvidenskabeligt grundforløb baseret på spørgeskemaundersøgelse og konference Statusrapport for naturvidenskabeligt grundforløb baseret på spørgeskemaundersøgelse og konference Forår 2008 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 4 3 Indledning... 5 3.1 Baggrund

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B. Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014

Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B. Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014 Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014 Informationsteknologi B hhx Vejledning / Råd og vink Kontoret for

Læs mere

Vejledning til Projektopgaven og Elevens egen vurdering

Vejledning til Projektopgaven og Elevens egen vurdering Vejledning til Projektopgaven og Elevens egen vurdering Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af afdelingsleder Kaali Olsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Projektrapport om Ny skriftlighed. på HF & VUC Nordsjælland

Projektrapport om Ny skriftlighed. på HF & VUC Nordsjælland 1 på Skoleåret 2011/2012 Med støtte fra Ministeriet for børn og undervisning 2 Indledning I skoleåret 2011/2012 gennemførte i de fire 1. HF-klasser i Hillerød et skriftlighedsprojekt med støtte fra Ministeriet

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere