De nordiske sprog og engelsk ved nordiske universiteter, højskoler og andre højere læreanstalter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De nordiske sprog og engelsk ved nordiske universiteter, højskoler og andre højere læreanstalter"

Transkript

1 De nordiske sprog og engelsk ved nordiske universiteter, højskoler og andre højere læreanstalter af Pia Jarvad Indhold Indledning National sprogpolitik Hvad er nu engelsk, og hvad er dansk/svensk/norsk osv.? Nordisk sprogpolitik Den Europæiske Unions sprogpolitik Bologna-deklarationen 1999 m.fl. Enkelte sprogpolitiske erklæringer ved universiteterne Brug af nationalsprog/andre sprog ved de nordiske læreanstalter Litteratur Indledning Budskabet breder sig som ringe i vandet: nationalsproget er truet, domænetabet sker i de særligt internationale områder som udgøres af erhvervsliv, forskning, it; og hver og en udfærdiger sprogpolitikker for overnationale regioner, nationer, dele af nationer, firmaer, universiteter, skoler, børnehaver, you name it. Nogle steder udarbejdes reguleringer af brugen af det ene eller det andet nationalsprog, således skal der nu udarbejdes regler for hvordan EU skal forvalte sprogene når de 10 stater er nye medlemmer i maj 2004 og hvor polsk, ungarsk, estisk, lettisk, litauisk, tjekkisk, slovakisk, slovensk og maltesisk føjer sig til de i forvejen 11 sprog som EU benytter sig af. I erhvervslivet kan det at udfærdige en sprogpolitik være en 1

2 konkurrenceparameter hvor fx en virksomhed udarbejder en intern sprogpolitik som indeholder procedurer for korrektur eller kvalitetssikring af sprogmedarbejdernes arbejde. Her er det primært den sproglige kvalitet på modersmålet som er i fokus, men det kan også være beskrivelser af hvilke sprog der skal benyttes i forskellige situationer, herunder valg af arbejdssprog og koncernsprog. Sprogpolitik er således en højst forskellig størrelse. Ordet sprogpolitik bruges her som i Jarvad Ordet bliver således brugt om dels den samling af love, regler og forskrifter som fastlægger et sprogs status, herunder rettigheder i forhold til andre sprog, og som fastlægger det rigtige eller korrekte sprog, dels om de forskellige former for tiltag som aktivt søger at fremme, styrke og værne et sprog. De tiltag som kan gøres for at fremme, styrke eller værne et bestemt sprog (eller en bestemt udgave af et sprog), kan gøres på flere af sprogets planer: korpusplanlægning (corpus planning), dvs. planlægning af sprogets form ved fx at foretrække en syntaktisk kombination frem for en anden, et ord frem for et andet eller en bøjningsform frem for en anden, og statusplanlægning (status planning), dvs. strategier for at et bestemt sprog benyttes i bestemte situationer, af bestemte befolkningsgrupper, ved bestemte begivenheder o.l. I nordisk sammenhæng er disse to planlægningsmåder oftest skildret som to uafhængige måder at sprogplanlægge på, mens det i andre sprogsamfund gerne ses som to sider af samme sag (Bakmand 1999). Den tredje måde at planlægge et sprogs overlevelse og udbredelse på har ingen fremtrædende plads i den nordiske diskurs, nemlig aquisition planning 2 som ikke har en gængs nordisk term. I svensk er foreslået förvärvsplanering (Kiselman 2000). Ved det forstås opnåelse af nye sprogbrugere til et sprog gennem undervisning eller via sproginstitutioner som British 1 En diskussion af ordene sprogpolitik, domænetab mv. se Jarvad 2001 med henvisninger. Ligger nu på nettet her: under punktet Publikationer 1994: En diskussion af aquisition planning og dets rolle som selvstændig kategori, se Vikør 2

3 Council, Alliance Francaise og Goethe-instituttet som udbreder engelsk, fransk og tysk sprog og kultur i udlandet. Også sprogundervisning af flygtninge og indvandrere hører til her. Gennemgående har man i hvert fald i det meste af Norden afsluttet bekymringen for sprogets korpus, ordforrådet, og dermed det stigende antal engelske lån som finder vej til sprogene i en omtrent ubearbejdet form, mens bekymringen i så meget desto større omfang rettes mod konsekvenserne af domænetabet. Det er dog højst tvivlsomt om der er belæg for en sådan sondring, det forholder sig snarere sådan at status og korpus er to sider af samme sag. Den ubekymring som udvises over for ordforrådet og den bekymring der tilsvarende vises over for øget diglossi har næppe belæg i forskningsresultater. Domænetab kan defineres som det at et sprog "mister" områder fordi der fortrinsvis anvendes et andet sprog i sammenhænge hvor man ellers har kunnet klare sig med det hjemlige sprog. Når der sker domænetab, kan det til sidst gå sådan at sproget kun eksisterer mellem ældre mennesker, og kun når de befinder sig i deres egne omgivelser. Parallelt hermed er at videnskabens sprog udelukkende er det globale engelske, og videnskab på nationalt plan kun sker i formidlingen af videnskaben. I beskrivelser af domænetab er forudsætningen diglossi hvor to relativt stabile sprog eksisterer ved siden af hinanden. Ved valg af sprog i en diglossisituation er en række forhold bestemmende, og domænetab er når valget er overstået. I vores sprogsamfund kan betingelserne næppe siges at være til stede, nationalsproget dansk, norsk osv. er alt for dominerende til at man kan tale om diglossi. Domænetabsproblematikken er slået ret godt igennem i offentligheden, sikkert fordi selve ordet er illustrativt og er et slagkraftigt ord i en politisk debat. Men i saglig sammenhæng er begrebet ikke tilfredsstillende. Domæner har været defineret som aktivitetssfærer som bestemmes af tid, sted, emne og rollerelationer som familie, venskab, religion, arbejde, uddannelse. Hertil er kommet formel/uformel som en parameter og yderligere alder, køn, uddannelse, erhverv, samtalepartnernes sprogfærdighed, foretrukne sprog, familierelationer, emne, ordforråd, situation, sted, tilstedevær af etsprogede og interaktionens funktion som fx kan være at påberåbe sig autoritet, give ordrer, udelukke nogen fra samtalen - kort sagt er begrebet domænetab blevet mere og mere komplekst, jo mere der er arbejdet med begrebet (Preisler 2002, Haberland 2000, Phillipson 2000). I Karen Margrethe Pedersens arbejder med sproget omkring den dansk-tyske grænse viser 3

4 det sig at det er nødvendigt at indføre et både/og med flere sprog samtidig, og dertil dur domænetabets enten/eller ikke (Pedersen 2000). En af vanskelighederne ved brugen af domænebegrebet inden for feltet videnskab er at forskeren udfylder mange roller (Engelstad m.fl. 1998). Nogle foregår naturligt på et sprog, mens andre foregår på et andet sprog. Forskning som sådan er således ikke et domæne men flere, og forskerens forskellige roller og forskerens forskellige faglige virksomhed bestemmer valget af sprog sammen med en række andre faktorer som fx modtageren og dennes sprog. Forskeren bedriver således forskning med publicering med nationalt/internationalt publikum for øje, forskningsbaseret undervisning, forskningsformidling, og forskeren kan have opgaver med forskningsbaseret udredning og kan dermed deltage i den offentlige debat med brug af forskningsbaseret viden og også forskningsbaseret politik som fx dansk miljøpolitik ved Bjørn Lomborg - og sprogpolitik i Norden. National sprogpolitik En valgt sprogpolitik eller et erklæret mål for en sprogpolitik afspejler den politiske og kulturelle synsvinkel som i øvrigt gælder i et samfund. En af vor tids overordnede målsætninger er diversitet, ikke bare på det økologiske område, men også på det sproglige, og variation i dyrelivet er i sig selv en rigdom; truede dyrearter skal værnes for at de ikke uddør. Samtidig er visse truede dyrearter i sig selv mere bevaringsværdige end andre (jf. hvaler over for ulve; og jf. at der skelnes mellem dyr som pandaen og skadedyr som rotter, virus). En anden af vor tids overordnede forudsætninger bærer vi med fra fortiden, nemlig nationalstaten og enheden mellem sprog og nation. Den nationale forudsætning ligger også i universiteternes eksistensgrundlag og var forudsætningen for at nationalsproget kunne udkonkurrere det internationale latin inden for forskningen. Universiteternes legitimitet bestod i at opretholde national prestige ved at legitimere den nationale kultur (Readings 1996). Som modsætning til dette er globaliseringen, hvor forskningsinstitutionerne opfattes som erhvervsvirksomheder med management, benchmarking og økonomisk nedskæring og med konkurrence worldvide som succesparameter. Her skal det nationale sprog finde sin plads i forhold til det internationale; her skal den enkeltes sprog finde 4

5 sin plads i forhold til de andres sprog. I 1997 blev Svenska språknämnden pålagt at udarbejde et udkast til en handlingsplan for en sprogpolitik og det svenske nævn formulerede det overordnede mål at svensk skal være et komplet og samfundsbærende sprog («ett komplett och samhällsbärande språk»), at det offentlige svensk skal være korrekt og velfungerende og at alle uanset modersmål skal have ret til sprog: svensk, modersmål og fremmedsprog. Dette mål blev således også det overordnede mål i den statslige rapport Mål i mun 3 som udkom i Dette mål genfindes i en dansk version i Dansk Sprognævns forslag til retningslinjer for en dansk sprogpolitik 4, og også i den danske regerings udspil til en sprogpolitik Sprog på spil, Den findes i finlandssvensk version 6, mens en norsk version 7 fra 2001 benytter andre ord: «Målet for Norsk språkråds arbeid med språkvern og spåkstyrking er å forebygge at norsk språk bokmål og nynorsk trues som bruksspråk og fagspråk på viktige samfunnsområder, og sikre at norsk språk bokmål og nynorsk tas i bruk på nye områder, også som fagspråk». Mantraet, midlet til at opnå at nationalsproget forsat kan være «ett komplett och samhällsbärande språk» er parallelsproglighed. Ordet parallelsproglighed har det samme over sig som ordet domænetab. Det er slagkraftigt i en politisk sammenhæng, det er rigt konnotativt set, men det er upræcist. Hele diskussionen om engelsk i forhold nationalsproget udspringer af at der netop ikke er parallelitet i 3 4 Nyt fra Sprognævnet 2003/2, 5 Kulturministeriet,

6 brugen af de to sprog i videnskaben eller i en hvilken som helst anden sfære eller situation. Desuden er det illusorisk at tro at der kan opnås en parallelitet mellem et modersmål og et fremmedsprog, som for øjeblikket ikke engang står så stært så det kan karakteriseres som et andetsprog. Hvad er nu engelsk, og hvad er dansk/svensk/norsk osv.? Der opstilles en modsætning mellem det internationale engelske sprog og det nationale danske/ norske/svenske sprog, men engelsk er ikke blot britisk-engelsk eller amerikansk-engelsk, det er euroengelsk og forskningsengelsk - altså et lingva franka som er på vej til at udvikle sig til et fællessprog for alle deltagere i brugen af det, og hvor vi alle bidrager til udviklingen af det. Her har den med engelsk som modersmål et stort forspring frem for den som har engelsk som et tillært sprog som følge af at det er modersmålet, men vedkommende er også tilskuer til udviklingen af det nye sprog, en udvikling som formes og styres af de ikke-modersmålstalende udøvere af dette lingva franka.. Nyudviklingen af denne afart af engelsk sker i alle sprogets lag, nemmest er det at give eksempler på nye ord: Walkman er dannet i japansk, slowfood i italiensk, timemanager i dansk, og den nyeste teknologi inden for it er standarden Bluetooth der gør det muligt trådløst at kommunikere mellem forskelligt elektronisk udstyr - computer, printer, pda, mobiltelefon. Bluetooth er udviklet af skandinaviske ingeniører og navngivet efter Harald Blåtand som forenede Norge og Danmark. Hertil er dannet ordene to tooth, at toothe og toothing, forene, forening. Samtidig er det heller ikke uproblematisk at afgøre hvad der er henholdsvis dansk/norsk/svensk osv. i forhold til dette nye internationale sprog og til andre sprog. Fra et helt andet område defineres dansk således: I Filmmedarbejderforeningens pointsystem siges det at for at en film kan kaldes dansk, skal den have mindst 6 point ud fra nedenstående pointsystem. 1: dansk instruktør (3 point) 2: dansk manuskriptforfatter (1 point) 3: dansk litterært forlæg (1 point) 4: dansk hovedproducent (2 point) 6

7 5: dansk biproducent (1 point) 6: dansk sprog (2 point) 7: dansk(e) hovedrolleskuespiller(e) (1 point) Ud over dette skal filmen være på minimum 40 minutter og have haft premiere i en dansk biograf. Det betyder at film som Fear X, It's all about love, Jeg er Dina og Wilbur begår selvmord er danske film. Et andet forhold som gør sig gældende er at det sprog som forskeren foretrækker, også i sjældne tilfælde kan blive det internationale sprog. Det gælder fx omkring Niels Bohr, hvor forskere fra andre lande lærte sig dansk for at studere ved hans institut; det gælder også for Kierkegaard-forskningen såvel som for H.C. Andersen-forskningen. Nordisk sprogpolitik Nordisk Ministerråd nedsatte i 1996 en arbejdsgruppe på sprogområdet ved siden af Nordisk Sprogråd. Gruppen skulle udarbejde en politik for sprogsamarbejdet og forslag til en struktur for nordisk sprogsamarbejde. Som mål er at de skandinaviske sprog fortsat er ramme for det nordiske samarbejde, at internordisk sprogforståelse fastholdes, og at færdighederne i at forstå hinanden styrkes. I perioden og er 2 Nordmål-handlingsprogrammer afviklet, og herefter går arbejdet i gang i Den Sprogpolitiske Referencegruppe. Gruppen iværksætter den nordiske udredning af de nordiske sprogs status og domænetab, hvor rapporter for dansk, norsk, svensk, finsk, islandsk, færøsk og samisk udarbejdes. Hele projektet blev præsenteret og drøftet ved en Nordmålforumkonference om Nordens sprog i en internationaliseringstid i november Nordisk Ministerråd har således ved flere lejligheder taget initiativer til behandling af sproget. I 1997 var temaet på kulturkonferencen Nordisk kultur under internationalt pres, og her var flere indlæg om sproget hvor det blev fremhævet at problemet opstår når engelsk inden for visse områder erstatter det nationale sprog. Blandt andet blev det forudset at de nordiske sprog efter en periode som hjemmesprog ville forsvinde helt, et synspunkt som støttes af en Unescorapport (Our Creative Diversity, 1995) der forudser at 90 % af verdens sprog vil forsvinde i løbet 7

8 af det 21. århundrede. I løbet af år 2000 gennemførtes en konferencerække om «Det umistelige», om det sproglige fællesskab i Norden. Konferencerækken er mundet ud i en publikation: Catharina Grünbaum: Nordisk språkförståelse - att ha och mista, De nordiske sprognævn samarbejder bl.a. gennem Nordisk Sprogråd og har i de sidste år på den ene eller anden måde haft temaet de nordiske sprogs stilling i en international verden ved deres årlige møder. Her drøftes domænetab, og hvad der kan gøres ved det, og de nordiske sprognævn lader sig inspirere af hinanden, fx med det svenske handlingsprogram til fremme af det svenske sprog som bliver modellen for andre sprogsamfund. Nordisk Sprogråd støtter en række sproglige initiativer, fra ordbøger mellem flere nordiske sprog til konferencer om nordiske sprog. Et større projekt er den fællesnordiske undersøgelse af importordene, et projekt som ledes af Helge Sandøy, Bergen. Med udgangen af 2003 nedlagdes Nordisk Sprogråd, og sprogrådets aktiviteter blev lagt over i det nye organ Nordens Sprogråd som bl.a. foranlediger en konference om parallelsproglighed mellem engelsk og de nordiske sprog. Den Europæiske Unions sprogpolitik I den europæiske kulturelle konvention 8 tilskyndes studiet af de enkelte landes sprog, historie og civilisation, og man kan mærke sig at dette prioriteres allerede som en artikel 2 og med sproget som den første af de 3 nævnte områder. År 2001 blev et økonomisk støttet sprogår i EU-regi med en række initiativer til følge. Målet med sprogåret var sproglig mangfoldighed, og at alle borgere skal lære mindst to fremmedsprog for at øge europæernes indbyrdes forståelse. Man opfatter de mange sprog i unionen som ud over at være et juridisk krav også at være en genspejling af et europæisk politisk koncept på det kulturelle område 9. Ligeledes oplyses det at tolkningen og tolketjenesten således også får høj prioritet

9 Europakommissionen 10 er i færd med at udarbejde specifikationer vedrørende en undersøgelse af mindretalssprog og regionale sprog i Europa. Hovedformålet er at gøre status over mindretalssprog og regionale sprog ud fra følgende kriterier: sprogets anvendelse, dets juridiske og administrative stilling samt tilstedeværelse i undervisning, medier, offentlighed og økonomi. I forbindelse med den officielle åbning af Det Europæiske Sprogår udtalte Viviane Reding, EU-kommissær for uddannelse og kultur: Lyt til regionerne og grænseområderne. Her kan man få et vink om, hvad der skal ske i skolerne. Det er måske ikke de store sprog, der skal satses på. Hun fortsatte: Det er EU-kommissionens målsætning, at enhver skal have sit modersmål samt kunne to andre sprog. Borgerne i EU skal have chancen for at deltage i eventyret gennem en øget indsats på sprogområdet. Med ny teknologi og moderne indlæringsformer skal 2001 være året, hvor vi lærer af og kopierer fra hinanden. Alle har kapaciteten og evnerne til at lære sprog. Men der skal gøres en indsats. En time om ugen er ikke nok. I Magisterbladet nr. 13, får ideen om den sproglige mangfoldighed følgende ord med på vejen af lektor ved Institut for Dansk Dialektforskning, Inge Lise Pedersen: EU s officielle hyldest til den sproglige mangfoldighed er kun sukkerglasur på en magtkamp mellem de store EU-lande... Sproglig mangfoldighed er blevet et mantra i sprogåret, men det gælder udelukkende de nationale standardsprog. Ikke den sproglige mangfoldighed inden for det enkelte land. Frankrig, som lige siden den franske revolution har ført en skånselsløs kamp mod dialekter og minoritetssprog, har sandelig ikke tænkt sig at mangfoldigheden pludselig skal blomstre i bretonske varianter. 10 Svar afgivet på Kommissionens vegne af Viviane Reding

10 Bologna-deklarationen 1999 m.fl. Med udgangspunkt i en udtalelse, som var underskrevet på Sorbonne i Paris i maj 1998, vedtog 29 europæiske undervisningsministre, som var samlet i Bologna i juni , en erklæring om at skabe "et europæisk rum for videregående uddannelse". Det var et projekt som man forpligtede sig til at realisere inden for en 10-årig periode. De enkelte landes uddannelsespolitik skulle bringes i bedre overensstemmelse med hinanden, og en række nødvendige reformer skulle gennemføres i deltagerlandene. De mål der skulle opnås, var større gennemskuelighed og sammenlignelighed i dokumentationen af gennemførte studier, mere ensartede uddannelsesstrukturer med indførelse af trindelte videregående uddannelser. Målet var også at etablere et fælles meritoverførselssystem, at fjerne barrierer for de studerendes og undervisernes frie bevægelighed, at udvide samarbejdet om evaluering og kvalitetssikring, og sluttelig fremme den europæiske dimension i uddannelserne. Selv om målet for denne deklaration ligger et stykke ud i fremtiden, har den dog haft stor indflydelse på de nationale programmer for udviklingen af højere uddannelse. Herefter blev også en Københavner-deklaration på erhvervsuddannelsesområdet vedtaget af undervisningsministrene fra 30 europæiske lande i november 2002 og med nogenlunde samme mål 12. I fortsættelse af disse deklarationer er også Lissabon-konventionen med vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelser 13. Enkelte sprogpolitiske erklæringer ved universiteterne I Sverige har regeringen i forbindelse med budgetfremstillingen 2001/2002 peget på at universiteterne bør arbejde med at "vidareutveckla sin samverkan med det omgivande samhället 11 eller 12 Styrket internationalisering af uddannelserne. Redegørelse til Folketinget. April Samme kilde som fodnote 7. 10

11 inom både utbildning och forskning". Denne tilkendegivelse sætter sit præg på de forskningsstrategier som universiteterne har pligt til at udfærdige. Svenska språknämndens forslag til handlingsplan for at fremme det svenske sprog er fra Her fremsætter man ønsket om at svensk skal være «ett språk fullt utrustat för att tala om naturvetenskap på. Svenskspråkiga specialister i naturvetenskaperna, teknologin och medicinen ska kunna tala och skriva om sina fält på svenska utan att trivialisera ämnets innehåll. Språket ska alltså inte vara ett hinder för människor med lägre utbildning att skaffa sig information på olika områden. Å andra sidan ska språket inte heller vara ett hinder för experter att delta i den nationella debatten där deras kunskaper är väsentliga.» (Svenska språknämndens hjemmeside 16. april 2004). Fra den svenske rapport Mål i mun er målene for den højere uddannelse og forskning beskrevet således 14 : «Språk i undervisning, examina och tentamina bör normalt vara svenska på grundutbildningen. Den studerande ska kunna tala och skriva om ämnet på svenska även om engelska läroböcker används. En högskolestuderande i Sverige ska alltid ha rätt att tentera på svenska (naturligtvis med undantag för studier i främmande språk). I yrkesexamina bör det säkras att den utexaminerade har god språklig förmåga i tal och skrift av den art som krävs för att han eller hon ska kunna fungera väl i yrket. Forskningen och forskarutbildningen sker i allt högre grad på engelska. Trots detta eller snarare på grund av detta bör den som avlägger doktorsexamen dokumentera förmåga att tala och skriva om sin forskning också på svenska. Lämpliga former är en längre skriftlig sammanfattning på svenska eller en provföreläsning på svenska om avhandlingsämnet. Bestämmelser med denna innebörd bör skrivas in i högskoleförordningen. Det kan bli aktuellt att säkra lärarnas kompetens i svenska. Nya lärare med annat modersmål än svenska bör provanställas och språktestas senast efter två år för att kunna få tillsvidareanställning. Man bör vidare gynna pedagogiskt utvecklingsarbete som främjar studenternas förmåga till parallellt bruk av svenska och engelska inom sina ämnen. Det är alltså olyckligt med en domänuppdelning som innebär grundkurser huvudsakligen på svenska och 14 Mål i mun, SOU 2002, s på Svenska språknämndens hjemmeside: 11

12 fortsättningskurser bara på engelska. Gymnasieskolans s.k. C-kurs i svenska, som är en tillvalskurs utöver den obligatoriska, bör krävas som behörighet för flertalet teoretiska högskolestudier. Kursen konstruerades ursprungligen just som en grund för akademiska studier och den ger en rimlig utgångspunkt för utveckling av den egna uttrycksförmågan i ett akademiskt sammanhang. I Danmark har Rektorkollegiet i marts 2003 udarbejdet en rapport 15 med anbefalinger for hvordan det enkelte universitet kan definere en sprogpolitik som en integreret del af universitetets internationaliseringspolitik. Her analyseres situationen i dag med en placering af universiteternes rolle i forhold til grundskolen og gymnasiet og til aftagerne af kandidaterne, til dansk sprog og kultur og til engelsk og andre fremmedsprog. Gennemgående er det at de sproglige kompetencer både på modersmål og andre sprog bør fremgå klarere på de forskellige niveauer i uddannelserne, og at der bør tilbydes mere undervisning for at udbedre den manglende sproglige viden og bevidsthed for at sikre de studerendes modersmålsmæssige og fremmedsproglige og kulturelle kompetencer. Om forskning siges det at det ikke er nogen trussel mod det danske sprog at forskere publicerer deres internationale artikler på engelsk eller et andet fremmedsprog, hvis blot ikke forskerne forsømmer at publicere også i det lokale netværk af hensyn til at det videnskabelige nationale sprog fortsat kan udvikles. I februar 2004 udkom en ny rapport fra Rektorkollegiet 16. Heri pointeres at sprogpolitikken er et decentralt anliggende - for det enkelte universitet, men er et led i universitetets overordnede strategi. Der konstateres at engelsk nu er lingva franca og modersmål og 2 fremmedsprog bør betragtes som en basiskompetence. Herudover opregnes 8 punkter som en universitær sprogpolitik bør tage stilling til: 1) hvilke uddannelser eller dele af uddannelser gennemføres henholdsvis på dansk, engelsk eller andet fremmedsprog; 2) hvordan den 15 Rektorkollegiet: Sprogpolitik på de danske universiteter. Rapport med anbefalinger. Marts Internationalisering af de danske universiteter. Vilkår og virkemidler. Debatoplæg fra Rektorkollegiet. 12

13 internationale dimension lægges ind i uddannelsesmodulerne og i stofvalg; 3) kvalitetssikring af de sproglige kompetencer; 4) retningslinjer for de udenlandske studerendes danskkundskaber; 5) retningslinjer for hvilke sprog der anvendes i universitetets meddelelser i fx administration, bibliotek, it-centre, laboratorier; 6) retningslinjer for styrkelse af de studerendes fremmedsproglige og interkulturelle kompetencer; 7) retningslinjer for sprogvalg ved publicering; 8) retningslinjer for sprogkrav mht. dansk, engelsk, andre sprog for studerende, videnskabelige medarbejdere, gæstelærere, forskere mv. I april 2004 udkom så Styrket internationalisering af uddannelserne. Redegørelse til Folketinget. April Denne redegørelse er udarbejdet af Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. De vigtigste initiativer er at den internationale dimension skal styrkes, mobiliteten blandt elever, studerende og lærere skal styrkes, brugen af it som et redskab til internationalisering skal styrkes, institutioners muligheder for både at samarbejde og konkurrere internationalt skal øges, Danmarks deltagelse i internationale samarbejdsfora for uddannelse, herunder i internationale sammenligninger af uddannelsessystemerne, skal styrkes, og at internationaliseringsinitiativerne skal følges op og evalueres. Der tages også stilling til sproganvendelse, og der vil blive sat fokus på øget brug af engelsk som undervisningssprog i de videregående uddannelser med henblik på bl.a. at tiltrække højt kvalificerede udenlandske studerende og forskere. Dette skal ske under iagttagelse af det sprogpolitiske udspil som regeringen kom med «Sprog på spil» med bestræbelser for at styrke det danske sprog uden at nedprioritere engelsk eller andre relevante sprog. Brug af nationalsprog/andre sprog ved de nordiske læreanstalter Danmark Publicering af videnskab: Pia Jarvad har i Statusrapporten (Jarvad 2001, se lavet en optælling af videnskabelige artikler og bøger som bygger på Risøs Den Danske Forskningsdatabase 18, som indeholder oplysninger om institutprofiler, projekter, referencer til

14 litteratur som er publiceret af medarbejdere ansat ved højere læreanstalter, i alt poster fra midten af 1980'erne til i dag. I sammenhængen her kommenteres tre afdelinger fra Risø og Københavns Universitets 6 fakulteter for år 2000, ellers henvises der til Jarvad 2001 som også indeholder tabeller med de præcise tal for de forskellige fakulteter. På Risø svinger andelen af engelsksprogede artikler i det samlede materiale fra 100 % til 60 %, og det er et gennemsnit på 86 % (jarvad 2001). For bøgernes vedkommende svinger det fra 100 % til 65 % med et gennemsnit på 89 %, og under bøger hører også lærebøger. De samme tal genfindes ved naturvidenskabeligt og sundhedsvidenskabeligt fakultet, dog er procenten en lille smule lavere, og det kan måske skyldes at universitetsansatte føler sig mere forpligtede til at henvende sig ikke kun til en kollegial kreds, men også til studenter under uddannelse og til offentligheden. På det samfundsvidenskabelige fakultet er dansk sprog i højere grad et levende videnskabssprog, men stadig er mellem 1/3 og halvdelen af de publicerede værker på engelsk. På de humanistiske og teologiske fakulteter er billedet nogenlunde det samme som ved det samfundsvidenskabelige, dog må man tage i betragtning at videnskabens genstandsområde er i særlig grad dansk på disse tre fakulteter, fx dansk samfund, sprog og kultur, som altså både afhandles på dansk og engelsk. På det juridiske fakultet er dansk sprog det videnskabelige sprog med et helt overvejende publicering på dansk hvad enten det er i artikler eller bøger. I 1999 blev 82 % af alle artikler publiceret på dansk. Tabellerne i Jarvad 2001 giver også oplysninger om udviklingen fra 1990 til 1999 (2000). Her kan man se at tendensen går mod flere artikler på engelsk, men i realiteten er der ikke store ændringer: for sundhedsvidenskaben drejer det sig om et fald i antallet af artikler på dansk fra 20 % til 15 %. Tilsvarende for de humanistiske og teologiske fag er der et fald fra 67 % til 63 %, og i samfundsfag og jura tilsammen er der et fald fra 71 % til 66 %. Det er ikke store ændringer, men markant er det at det sker inden for alle fag og i nogenlunde samme takt. Alle fakulteter ændrer sig fra i alt 52 % til 48 %. Andre sprog at publicere på end engelsk inden for naturvidenskaberne findes stort set ikke. På Risø ligger procenten mellem 0 og 2 %, og tilsvarende minimalt er det på 14

15 sundhedsvidenskabeligt og naturvidenskabeligt fakultet med mellem 1 % og 4 %. Her ser man lidt større spillerum ved teologisk fakultet med 11 % for artikler og 19 % for bøgers vedkommende på andre sprog end engelsk. Størsteparten af «andre sprog» dækker her over tysk. Ph.d.-afhandlinger. I Sprog på spil (2003) opgøres valg af sprog i ph.d.-afhandlingerne således at 90 % inden for det tekniske område skriver på andre sprog end dansk, mens op mod 3/4 af de humanistiske afhandlinger skrives på dansk. Inden for samfundsvidenskaben blev der i 1994 skrevet på andet sprog end dansk i ca. 1/3 del af tilfældene, og i 2000 var andelen steget til ca. 2/3. Udbud af uddannelser på engelsk. I Statusrapporten «Internationalisering af de danske uddannelser» (www.ciriusonline.dk) opgøres andelen af udbud af uddannelser på engelsk: «I 2003 udbydes 117 engelsksprogede uddannelser, hvilket er en stigning på op mod 40 % i forhold til Hertil kommer over tusinde enkeltkurser og moduler som ligeledes udbydes på engelsk.» Det drejer sig om uddannelser inden for primært Computer science (17), Economics and Business Administration (25) og Engineering and Technology (41), mens Social sciences and Humanities er med (14) (oversigten over udbudte uddannelser findes på Rapporten slutter af med at anbefale en øget internationalisering og en opbakning til de sprogpolitiske synspunkter som Rektorkollegiet har givet udtryk for. Norge Publicering af videnskab. I Svein Kyvik: Publiseringsvirksomheten ved universiteter og vitenskapelige høgskoler, 2001, NIFU skriftserie nr. 15/2001, redegøres der for de ansattes publicering. Der sker ændringer i publiceringsmønsteret i de 20 år som undersøgelsen omfatter. Omfanget af publicering rettet mod et internationalt publikum er øget og den dominerende publiceringsform er nu i et internationalt tidsskrift. Dermed vinder engelsk frem som dominerende publiceringssprog. Han nævner også at samfundsvidenskab er det fagområde som i størst grad har ændret publiceringsprofil. Desuden er samforfatterskab meget mere udbredt, og der sker en øget vækst i den enkelte forskers publiceringsaktivitet. I undersøgelsen skelnes mellem nordiske og ikke-nordiske sprog hvor ikke-nordiske sprog i praksis er engelsk. I 1982-undersøgelsen havde kun 4 % af personalet publiceret på tysk, 1 15

16 % på fransk og 2 % på andre sprog. Humaniora skiller sig ud idet forskningsobjektet ofte netop er et fremmedsprog, og således har 20 % af personalet i humaniora publiceret mindst et arbejde på et andet sprog end engelsk eller nordisk i perioden Men ellers viser fordelingen af publikationer totalt at 70 % var på et fremmedsprog. Andelen var højest i naturvidenskab med 89 %, teknologi 81 %, medicin 77 % og landbrugsvidenskab 64 % og lavest i samfundsvidenskab og humaniora med henholdvis 51 % og 40 %. Kyvik sammenfatter at der er store forskelle fagene imellem når det drejer sig om publiceringsformen, -sproget og samforfatterskab. Det fremgår at den dominerende publikationsform i naturvidenskab, landbrugsvidenskab og medicin er en artikel i et internationalt tidsskrift skrevet af to eller flere forskere, mens det inden for humaniora også er artiklen som er den foretrukne form, men næsten alle artikler er skrevet af en enkelt forfatter og hovedparten er skrevet på norsk. Hertil kommer at det er mere almindeligt inden for humaniora at skrive bøger end det er i andre fag. Mønstret inden for samfundsvidenskab er i en mellemposition, og det har ændret sig fra en humanistisk publiceringstradition til en naturvidenskabelig publiceringstradition. Et særligt afsnit berører publicering for almenheden. I norske universiteter og højskoler har man pligt til at formidle kundskab om virksomheden og udbrede forståelse for videnskabens metoder og resultater. Det videnskabelige personale deltager i samfundsdebatten og har dermed en intellektuel rolle i samfundet (jf. Kalleberg 2000). Populærvidenskabelig publicering rettet mod samfundet er derfor på nationalsproget. Kyvik opgør denne aktivitet: Der er klare forskelle mellem fagområderne idet personalet inden for humaniora og samfundsvidenskab har en mere aktiv profil ved at publicere omtrent dobbelt så mange artikler som naturvidenskabsfolk, medicinere og teknologer. Et særtræk ved denne formidling er at det er et fåtal forskere som er uhyre aktive - halvdelen af alle populærvidenskabelige artikler er produceret af 6 % af det faste personale, og halvdelen af alle samfundsdebatterende bidrag er fra kun 4 % af forskerne. Undervisning. Jan R. Tislevoll redegør for den højere uddannelse og forskning på s i Rapport om sprogpolitiske initiativer og domænetab i tiåret op til Her oplyses det at universiteter og videnskabelige højskoler reguleres af lov af hvor der i loven slås fast ( 2-7) at norsk i almindelighed er undervisningssproget. Tislevoll refererer flere undersøgelser af 16

17 lærebogssproget og dets fordeling på sprog. Undersøgelserne ser tilbage til perioden fra 1979 til 2001, og det viser sig at den største ændring til i dag er nedgangen i andelen af svensk og dansk, mens andelen af engelsk i forhold til norsk er stort set uændret. Her er der altså ikke tale om domænetab for norsk til engelsk, men at nabosprogene dansk og svensk lider domænetab i Norge, og det vil svække nabosprogsforståelsen. En ny undersøgelse af pensumlitteratur fra 2001 (Riksaasen Hatlevik og Dahl Norgård 2001) viser at andelen af pensum på norsk er størst i de humanistiske fag med 57 %, samfundsvidenskabelige fag har 51 % norsk og naturvidenskabelige fag 36 %, og at andelen af norsk pensum generelt var højere ved højskolerne end ved universiteterne. De erhvervsrettede uddannelser som sygeplejerske og lærer har så godt som alt pensum på norsk, mens kortere uddannelser inden for økonomi/administration og ingeniørvæsen har henholdsvis 90 % og 80 % på norsk. Tislevoll konstaterer at der er en stigende tendens til at hovedopgaver (specialer) skrives på engelsk: Fig. 3: Hovedopgaver ved universiteterne og de højskoler som har hovedopgaver År antal hovedopgaver på engelsk i procent Brit Mæhlum skriver (Mæhlum 2002) at fra 2002 blev det indført ved Oslo Universitet at gennemføre medicinstudiets 9. semester, som omhandler kvindesygdomme, fødselshjælp og børnesygdomme, udelukkende på engelsk. Dvs. al undervisning, al faglig kommunikation, både skriftlig og mundtlig, skal foregå på engelsk, også selv om alle tilstedeværende er norske. Hun skriver også at den paragraf i universitetsloven som hævder at universitetssproget i almindelighed er norsk, er ophævet. 17

18 Sverige Ved Uppsala Universitet blev sprogsituationen grundigt kortlagt i Gunnarsson og Öhman: Det internationaliserade universitetet. En studie av bruket av engelska och andra främmande språk vid Uppsala universitet, Undersøgelsen gælder for studieåret 1993/1994, og den er grundigt refereret i Maria Falks sprogpolitiske udredning for svensk (2001). Gunnarsson og Öhman konstaterer at internationaliseringen (= anglificeringen) er kommet længst inden for teknik, naturvidenskab, medicin og farmakologi, og at det sker først og fremmest inden for forskning og forskningsuddannelse. Dette gælder i noget mindre grad for samfundsvidenskaben og humaniora, ligesom undervisning på lavere niveauer. Engelsk som undervisningssprog på de lavere niveauer bruges i %, i skriftlige sammenhænge ved humaniora 14 %, mens det inden for medicin, naturvidenskab og sprog er mellem %. Fig 4. Engelsk på lavere niveauer. Mundtligt: undervisningssprog skriftligt: afhandlinger, rapporter, artikler sprog, medicin, naturvidenskab % % Humaniora 14 % Fig. 5. Engelsk på højere niveauer Mundtlig skriftlig naturvidenskab 70 % 96 % farmaci 50 % 100 % 18

19 medicin 23 % 92 % samfundsvidenskab og sprog 14 % teologi 73 % Jura 13 % Og helt op til 92 % af alle gæsteforelæsninger og seminarer ved det teknisk-naturvidenskabelige fakultet blev afholdt på engelsk. Maria Falk (2001) har interviewet et antal institutioner ved forskellige fakulteter for at få overblik om Gunnarssson og Öhmans undersøgelse kunne generaliseres til andre højere uddannelsesinstitutioner, og det ser ud til at billedet overordnet set er det samme. Andelen af engelsk varierer mellem de forskellige fakulteter og institutter, og den er størst inden for naturvidenskab, teknologi og medicin hvor engelsk længe har været førstesproget. I faget jura bruges engelsk meget lidt, og også inden for sociologi og på lærerhøjskolen benyttes engelsk i mindre grad. Desuden er det en klar tendens at jo højere oppe i uddannelsessystemet man befinder sig, jo mere bruges der engelsk. På de fleste forskeruddannelser dominerer engelsksproget kursuslitteratur, og de studerende skriver rapporter, artikler og afhandlinger på engelsk, kun få steder kræves sammenfatninger på svensk. Selv på grunduddannelsen, hvor svensk ellers normalt er førstesproget, er meget af kursuslitteraturen på engelsk. De fleste er tilfredse med forholdet mellem svensk og engelsk, og man ser positivt på engelsks dominerende stilling. Problemerne som nævnes, er at engelsksproget litteratur på begynderkurser giver forståelsesproblemer, og at skriftlig og mundtlig kommunikation på engelsk også volder studenterne besvær. Maria Falk refererer at Utbildningsdepartementet som det politiske organ ser positivt på udviklingen af engelsk som det dominerende sprog inden for forskning og højere uddannelse, og henviser til regeringens forskningspolitiske forslag (2000/01:3) og en udredning 19

20 (Advantage Sweden SOU 2000:92) hvor denne holdning klart udtrykkes. I udredningen peges på at en forudsætning for at øge antallet af udvekslingsstudenter og udenlandske doktorander er at andelen af undervisning på engelsk skal øges. Finland I den finske rapport redegøres for forholdene ved finske universiteter hvor engelsk anvendes på lignende måde som i det øvrige Norden. Åbo Handelshøjskole har 40 kurser på engelsk i grunduddannelse og et samarbejde mellem flere højere uddannelsessteder i Åbo har dannet fællesinstitutionen Turku International University som er helt på engelsk. Generelt dominerer engelsk inden for fagene matematik, teknik og it, samfundsvidenskaberne er mindre anglificerede. I 2001 blev der oprettet en filial af et amerikansk privat universitet i Lapland. Det er et betalingsuniversitet for landbrugsuddannelse og med distanceundervisning. Undervisningen er på finsk og engelsk. Island Ari Páll Kristinsson har redegjort for de sproglige forhold på Island hvor hovedsproget i undervisningen ved universiteter og højere læreanstalter er islandsk, og det forventes at studenterne behersker islandsk for at få fuldt udbytte af undervisningen. Man kan skrive doktordisputats på andet sprog end islandsk, men universitetet kan stille som betingelse at disputatsen ledsages af et fyldigt sammendrag på islandsk. Det indgår i islandsk lønpolitik at videnskabelige publikationer på engelsk belønnes højere end hvis de var skrevet på andre sprog. Visse kurser og dele af undervisningen kan dog udbydes på engelsk, men ved Islands Universitet i Reykjavík drejer det sig om kun 1,6 %. De engelske kurser er i første række rettet mod udenlandske studenter, men en enkelt uddannelse tilbydes ved to læreanstalter udelukkende på engelsk, nemlig Master of Business Administration. På Island arbejdes der målrettet med nationalisering af international terminologi idet der arbejdes inden for omkring 50 fagområder med at skabe nye islandske ord. Ari Páll Kristinsson 20

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP)

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Akademiske ordlister fra et sprogpolitisk perspektiv? Birgit Henriksen, Centerleder i CIP Og Anne Sofie Jakobsen, forskningsassistent i CIP

Læs mere

Sammenfatning af synspunkterne på sprogkonferencen den 2. oktober 2008. Sproget er andet end kommunikation og det fokuserer rapporten også på.

Sammenfatning af synspunkterne på sprogkonferencen den 2. oktober 2008. Sproget er andet end kommunikation og det fokuserer rapporten også på. NOTAT 31. oktober 2008 Sammenfatning af synspunkterne på sprogkonferencen den 2. oktober 2008 AC v/ formand for DM Ingrid Stage Sproget er andet end kommunikation og det fokuserer rapporten også på. Der

Læs mere

Den sprogstrategiske satsning

Den sprogstrategiske satsning Den sprogstrategiske satsning Flere sprog til flere studerende Sprog på Kryds og Tværs SDU Odense, 26.10.2016 Sanne Larsen og Joyce Kling, Center for Internationalisering og Parallelsproglighed 27-09-2016

Læs mere

Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog

Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog Af Mia Steen Johnsen I de seneste 10 år er sprog, sprogbrug og sprogpolitik for alvor kommet på den politiske dagsorden i Danmark, og emnerne

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel udenlandske som

Læs mere

Nordboere er personer der bor permanent i et land i Norden.

Nordboere er personer der bor permanent i et land i Norden. Forslag til nordisk sprogpolitik Nordens Sprogråd 1 har udarbejdet et forslag til en ny nordisk deklaration om sprogpolitik. Forslaget, der sætter nye ambitiøse mål for det nordiske sprogsamarbejde, har

Læs mere

Lokale sprog og engelsk bør gå hånd i hånd på Nordens universiteter

Lokale sprog og engelsk bør gå hånd i hånd på Nordens universiteter Lokale sprog og engelsk bør gå hånd i hånd på Nordens universiteter En sprogpolitik, hvor engelsk og lokale sprog går hånd i hånd, når der undervises og forskes på Nordens store universiteter det vil sikre

Læs mere

Parallelsproglighed på danske universiteter: en statusrapport Anna Kristina Hultgren

Parallelsproglighed på danske universiteter: en statusrapport Anna Kristina Hultgren Parallelsproglighed på danske universiteter: en statusrapport 2013 Anna Kristina Hultgren Københavnerstudier i Tosprogethed Studier i Parallelsproglighed, bind C5 Københavns Universitet Humanistisk Fakultet

Læs mere

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP)

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Anne Holmen Professor i parallelsproglighed Om CIP Oprettet i 2008 efter beslutning fra bestyrelsen for Københavns Universitet for at understøtte

Læs mere

Notat om dansk sprogpolitik

Notat om dansk sprogpolitik Notat om dansk sprogpolitik Baggrund: Dansk Sprognævn vedtog i 2003 en 4-punkts-plan for en dansk sprogpolitik. Nedenstående notat er en opfølgning på planen i lyset af de erfaringer som er høstet siden

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2015 COM(2015) 18 final 2015/0011 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Akademikere beskæftiget i den private sektor

Akademikere beskæftiget i den private sektor Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 86 t TIL FOLKETINGETS UDVALG FOR FORSKNING OG UDDANNELSE 20. april 2017 MZ Akademikere beskæftiget i den private sektor Indledning Der er udsigt

Læs mere

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Anna Leclercq Vrang, konsulent anlv@di.dk, 3377 3631 NOVEMBER 2016 Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Danske virksomheders aktiviteter rækker langt ud over Danmarks grænser.

Læs mere

Opgørelse af Kvote 2: KOT-ansøgning til Syddansk Universitet 2015

Opgørelse af Kvote 2: KOT-ansøgning til Syddansk Universitet 2015 Opgørelse af Kvote 2: KOT-ansøgning til Syddansk Universitet 2015 15. marts - notat fra Analyse, udarbejdet Marts 2015 Udarbejdet af Analyse - Studieservice Fuldmægtig Agner Holmbjerg Schibler, agn@sdu.dk

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

DEBATTEN. TEMA: dansk eller engelsk. om undervisningsmidler

DEBATTEN. TEMA: dansk eller engelsk. om undervisningsmidler DEBATTEN om undervisningsmidler 9. oktober 2006 no. 3 TEMA: dansk eller engelsk Dårligere resultater på engelsk Danske lærebøger til danske studerende Engelsk som Danmarks officielle andetsprog Vil vi

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN Roskilde Universitet Varför är det en bra idé? Om du åker på utbyte till Malmö University kan

Læs mere

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Om dig 1. 7 seminarielærere, der under viser i sprog, har besvaret spørgeskemaet 2. 6 undervisere taler engelsk, 6 fransk, 3 spansk, 2 tysk

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Bilag om dansk forskeruddannelse 1

Bilag om dansk forskeruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 6 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om dansk forskeruddannelse

Læs mere

Et dansk elitemiljø et dansk MIT

Et dansk elitemiljø et dansk MIT Et dansk elitemiljø et dansk A f f o r s k n i n g s c h e f C h a r l o t t e R ø n h o f, c h r @ d i. d k o g k o n s u l e n t M o r t e n Ø r n s h o l t, m o q @ d i. d k Dansk forskning kan blive

Læs mere

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster,

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster, Islands-Dansk akademisk tradition. Köbenhavns Universitets Seminar i anledning af Islands Universitets 100 års jubileum. Københavns Universitet, 22. september 2011. Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen,

Læs mere

Om sprogpolitik i Danmark, Norden og Europa

Om sprogpolitik i Danmark, Norden og Europa Om sprogpolitik i Danmark, Norden og Europa Dansk Sprognævn har for første gang i sin mere end 50-årige historie deltaget direkte i den sprogpolitiske dagsorden på Christiansborg. Således er både Dansk

Læs mere

Sprog i Norden. Sprogdeklaration, sprogkultur og parallelsproglighed. Kilde: Sprog i Norden, 2009, s

Sprog i Norden. Sprogdeklaration, sprogkultur og parallelsproglighed. Kilde: Sprog i Norden, 2009, s Sprog i Norden Titel: Forfatter: Sprogdeklaration, sprogkultur og parallelsproglighed Ari Páll Kristinsson Kilde: Sprog i Norden, 2009, s. 45-51 URL: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

Læs mere

Hvidbog om dansk forskningsformidling. Viden giver velstand

Hvidbog om dansk forskningsformidling. Viden giver velstand Hvidbog om dansk forskningsformidling Viden giver velstand Hvidbog om dansk forskningsformidling Viden giver velstand af Jørgen Burchardt Dansk forskningsformidling Copyright - forfatteren 2007/2014. Forlaget

Læs mere

Positiv effekt af omstridt pointsystem på dansk forskningsproduktion Ingwersen, Peter; Larsen, Birger

Positiv effekt af omstridt pointsystem på dansk forskningsproduktion Ingwersen, Peter; Larsen, Birger university of copenhagen University of Copenhagen Positiv effekt af omstridt pointsystem på dansk forskningsproduktion Ingwersen, Peter; Larsen, Birger Published in: Videnskab.dk Publication date: 2014

Læs mere

Björk Ingimundardóttir Gemensam nordisk publicering. Kære kolleger.

Björk Ingimundardóttir Gemensam nordisk publicering. Kære kolleger. Kære kolleger. Det, som jeg vil sige her, er grundet på de forslag, som Kåre Olsen og Anna Svensson har fremstillet i deres rapport om muligheden af at etablere et engelsksproglig, nordisk arkivvidenskablig

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Program. Projektet Moderne Importord i Norden - Præsentation

Program. Projektet Moderne Importord i Norden - Præsentation Den journalistiske Efteruddannelse 19. november 2004. Program Projektet Moderne Importord i Norden - Præsentation Hvor mange engelske ord bruger vi egentlig? - Hvilken slags ord bruger vi? - Bruger vi

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

stadig innovation ser fremtiden dyster ud for danske virksomheder, for det danske samfund og for den enkelte borger i landet.

stadig innovation ser fremtiden dyster ud for danske virksomheder, for det danske samfund og for den enkelte borger i landet. Da jeg gik i grundskolen, havde vi en geografilærer, der gjorde meget ud af at indprente sine elever, at Danmarks eneste råstof var det danskerne havde mellem ørerne. Jeg har siden fået en mistanke om,

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

Tal nordisk det nytter! Hvordan vi undgår at tale engelsk i nordisk sammenhæng

Tal nordisk det nytter! Hvordan vi undgår at tale engelsk i nordisk sammenhæng Tal nordisk det nytter! Hvordan vi undgår at tale engelsk i nordisk sammenhæng Af Karin Guldbæk-Ahvo For mange andre nordboer er det meget svært at finde ud af, om danskerne taler om lager, læger, lejr,

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 22 JUR 229 OC 407 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets forordning om ændring af forordning nr. 1 af 15. april 1958

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet

Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet Notatet omhandler status på 1. runde KOT-optag pr. 30. juli 2012. Det vil sige de ansøgere, som har søgt om optagelse inden 5. juli og som er

Læs mere

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT Maj 2016 INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT AF CHEFKONSULENT SARAH GADE HANSEN, SGA@DI.DK OG STUD.SCIENT.OECON RIKKE RHODE NISSEN, RIRN@DI.DK Antallet af internationale studerende i Danmark

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Forord Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet - er anerkendt som et arktisk universitet, der bedriver forskning og uddannelse med arktiske kultur-, sprog-, sundheds- og

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

National strategi for fremmedsprog Humaniora Citater og tal

National strategi for fremmedsprog Humaniora Citater og tal National strategi for fremmedsprog Forbundet Kommunikation og Sprogs faglige område, beskrevet på grundlag af uddannelser, omfatter dele af hovedområdet humaniora og dele af samfundsvidenskab. På samfundsvidenskab

Læs mere

Bilag B. Universitetsuddannelser i Sverige og Danmark

Bilag B. Universitetsuddannelser i Sverige og Danmark Bilag B Universitetsuddannelser i Sverige og Danmark Uddannelsesprogrammer og fri kombination af kurser i Sverige I 1993 afskaffedes det såkaldte linjesystem i Sverige. Universiteter og högskoler fik herefter

Læs mere

Om parallellspråkighet på Nordens universitet

Om parallellspråkighet på Nordens universitet Hvor parallelt Om parallellspråkighet på Nordens universitet Frans Gregersen (red.) Frans Gregersen, Olle Josephson, Sebastian Godenhjelm, Monica Londen,Jan-01a Ostman, Ari Påll Kristinsson, Haraldur Bernhardsson,

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Doktorantjenester Personale

Doktorantjenester Personale Bilag E Universiteternes personale Personalet ved de 13 svenske universiteter udgjorde 35.980 årsværk i 1997. Fordelingen på hovedkategorier fremgår af tabel E1. Kategorien af lærere omfatter her professorer,

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

Bilag om udenlandske studerende på hele uddannelser i Danmark 1

Bilag om udenlandske studerende på hele uddannelser i Danmark 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om udenlandske studerende på hele uddannelser

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006 DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE Gøsta Knudsen tlf. (+45) 3527 7508 28. april 2006 fax (+45) 3527 7601 gkn@dkds.dk Indledning I erhvervsredegørelser og i regeringens designpolitik fremhæves design

Læs mere

INGENIØRERS BEHOV FOR SPROG

INGENIØRERS BEHOV FOR SPROG d Gør tanke til handling VIA University College INGENIØRERS BEHOV FOR SPROG ECML Sprog på Kryds og Tværs Odense, den 26. september 2016 6. oktober 2016 Birgitte Balsløv og Marianne Lippert 1 Bring ideas

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i dansk 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013.

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i dansk 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i dansk 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013. Rettelser vedr. bacheloruddannelsen i dansk: Rettelserne er understreget. 22.

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Bioteknologi Opfattelser og holdninger blandt danskere, 1989-2000 Notat 2001/3 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies in Research

Læs mere

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Den britiske afstemning om EU-medlemskabet har affødt lignende

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 110 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 110 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - på Spørgsmål 110 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bek. nr 114 af 08/03/2002 (Gældende). I medfør af 2, stk. 1, og 11, stk. 2, i lov om universiteter m.fl. (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Strategi for Forskning Juridisk Institut, Syddansk Universitet

Strategi for Forskning Juridisk Institut, Syddansk Universitet Strategi for Forskning 2011-2015 Juridisk Institut, Syddansk Universitet 1. Indledning I 1999 begyndte de første studerende på HA(jur.)-uddannelsen på SDU. Juridisk Institut blev selvstændigt den 1. januar

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET

Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET Søgningen til Syddansk Universitet pr. 5. juli 2008-2009 Søgningen via KOT til Syddansk Universitet pr. 5. juli 2009 s. 2 af 22 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

Virksomhed og struktur

Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur 817 Københavns Universitet er en af landets største arbejdspladser, hvor ca. 1400 fuldtidsansatte videnskabelige medarbejdere (professorer, lektorer, adjunkter,

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 20. januar 2016 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir

Læs mere

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Vejledningen

Læs mere

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus Lasting Ideas Om Aarhus School of Business Aarhus School of Business er et af 12 universiteter i Danmark Aarhus School of Business er EQUIS akkrediteret,

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 76 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 76 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 76 Offentligt > Universiteternes sprogstrategier Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Publikationen kan hentes på Universitets-

Læs mere

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser 28. august 2012 JW Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Kontoret for uddannelsespolitik Att. fuldmægtig Torsten Asmund Sørensen Lundtoftevej 266 2800 Kgs. Lyngby Høringssvar vedrørende talentudvikling

Læs mere

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Notat: Internationale studerende i Danmark

Notat: Internationale studerende i Danmark Notat: Internationale studerende i Danmark! Længe har der fra forskellige sider været et stigende fokus på internationale studerende i Danmark. Fra politisk hold har der været fokus på, at internationale

Læs mere

Københavnerstudier i Tosprogethed er en fagfællebedømt skriftserie, som udgives af Københavns Universitets Humanistiske Fakultet

Københavnerstudier i Tosprogethed er en fagfællebedømt skriftserie, som udgives af Københavns Universitets Humanistiske Fakultet "ELLERS ER DET LIGE UD AF LANDEVEJEN" En interviewundersøgelse af ti underviseres holdninger til og erfaringer med engelsksproget undervisning ved Det Biovidenskabelige Fakultet, KU Anne Sofie Jakobsen

Læs mere

Spørgsmål om ophavsret den islandske erfaring

Spørgsmål om ophavsret den islandske erfaring Spørgsmål om ophavsret den islandske erfaring Sigrún Helgadóttir Árni Magnússon instituttet for islandske studier Leksikografisk afdeling Spåkteknologisk infrastruktur Nordiskt seminarium vid Wallenberg

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009 Noter til universiteternes statistiske beredskab 2009 Indledende bemærkninger: I det statistiske beredskab 2009 indgår de tidligere sektorforskningsinstitutioner, der blev fusioneret med universiteterne

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Tolkning: Hvor står vi to år efter udvidelsen?

Tolkning: Hvor står vi to år efter udvidelsen? MEMO/0/174 Bruxelles, den 7. april 00 Tolkning: Hvor står vi to år efter udvidelsen? EU har nu i to år haft 5 medlemsstater og 0 officielle sprog. De mange sprog gør EU unik i verden, og for nogle kan

Læs mere

Bilag om studievalg - universitetsuddannelser 1

Bilag om studievalg - universitetsuddannelser 1 14. oktober 25 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 3 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag om studievalg - universitetsuddannelser

Læs mere

IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00

IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00 IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00 Del: I 2015 faldt andelen af nye kvindelige iværksættere til et nyt lavpunkt. Og dem, der prøver,

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense 3-årig Bacheloruddannelse Miljøplanlægning Statskundskab SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Genvej til magtens korridorer Er du interesseret i politik, og kan du lide at diskutere, så er statskundskab noget

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2008

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2008 Noter til universiteternes statistiske beredskab 2008 Indledende bemærkninger: I det statistiske beredskab 2008 indgår de tidligere sektorforskningsinstitutioner, der blev fusioneret med universiteterne

Læs mere

Camilla Wolf Olsen udveksling til Helsinki/Helsingfors i Finland i modul 11

Camilla Wolf Olsen udveksling til Helsinki/Helsingfors i Finland i modul 11 Første rejsebrev fra Finland Camilla Wolf Olsen udveksling til Helsinki/Helsingfors i Finland i modul 11 Periode fra den 27/1 2014 til den 21/4 2014 1 Hvorfor jeg valgte at tage på udveksling til Finland

Læs mere

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet

Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet Sigurjón Mýrdal sigurjon.myrdal@mrn.is Fagrådet om lærernes og skoleledernes profesjonelle udvikling; funksjon og verksamhet NORDISKA LÄRARORGANISATIONERS SAMRÅD Styrelsemöte, Reykjavík 29.11.2016 NLS

Læs mere

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19.

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19. 5.1.2. REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ 2009 Præsidiet - der henviser til forretningsordenens artikel 23, stk. 2 1, - der henviser til sin afgørelse af 1. september 2003 om STOA's fremtidige

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Krav og anbefalinger vedrørende udbud af rengøringsopgaver

Krav og anbefalinger vedrørende udbud af rengøringsopgaver Dansk standard DS/INSTA 810 1. udgave 2011-08-08 Krav og anbefalinger vedrørende udbud af rengøringsopgaver Requirements and recommendations for the provision of cleaning services DS/INSTA 810 København

Læs mere

Juridisk Institut Strategi

Juridisk Institut Strategi Juridisk Institut Strategi 2015-2020 Strategien i en nøddeskal Denne strategi er resultatet af en længere proces med inddragelse af instituttets medarbejdere. Strategien suppleres af en række bagvedliggende

Læs mere

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION Geovidenskab En undersøgelse af de første studenter Rie Hjørnegaard Malm & Lene Møller Madsen IND s skriftserie nr. 41, 2015 Udgivet af Institut

Læs mere

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING INDLEDNING De 450 mio. mennesker, der bor i Den Europæiske Union, har forskellig etnisk, kulturel og sproglig baggrund. Sprogforholdene i de europæiske lande er komplekse - formet som de er af historien,

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler. Det ene,, havde 27 tilmeldte, hvoraf 15 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed

Læs mere

DET EUROPÆISKE MILJØAGENTUR ANSØGNINGSSKEMA

DET EUROPÆISKE MILJØAGENTUR ANSØGNINGSSKEMA DET EUROPÆISKE MILJØAGENTUR ANSØGNINGSSKEMA (Alle spørgsmål skal besvares. Hvor det er relevant, anføres "nej". Der må ikke forekomme tomme felter eller tankestreger. Udfyldes enten på skrivemaskine eller

Læs mere