Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende."

Transkript

1 Teknisk Gymnasium, Eksamensreglement (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Skolens eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Skriftlig eksamen Mødetid 15 minutter før start. Ved brug af IT (egen bærbar pc eller skolens): 30 minutter før. Ingen eksaminand må komme ind i eksamenslokalet, før en af de eksamensansvarlige har givet lov. Sygdom Ved sygdom eller anden gyldig grund, der forhindrer deltagelse i eller afbrydelse af eksamen/prøve, skal skolen underrettes omgående (Receptionen, tlf.: , direkte til elevadministrationen: ), og der skal indhentes lægeerklæring (se også under sygeeksamen ). For sent fremmøde Møder en eksaminand senere end det fastsatte tidspunkt, skal HTX eksamensansvarlige tilkaldes med henblik på en vurdering af, om eksaminanden kan få adgang til deltagelse i prøven. Hvis forholdene taler derfor, kan HTX eksamensansvarlige give eksaminanden adgang til at deltage i eksamen, når det må anses for sikkert, at eksaminanden ikke har haft lejlighed til at gøre sig bekendt med prøvens indhold. Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende. Samtale og anden kommunikation Samtale og anden kommunikation mellem eksaminander er ikke tilladt under eksamen, heller ikke uden for lokalet. Alle former for elektronisk kommunikation er ligeledes forbudt. Støj Støjende og forstyrrende adfærd er ikke tilladt. Der må ikke ryges i eksamenslokalet. Henvendelse til tilsynsførende Henvendelse skal ske ved at række hånden i vejret, og det er ikke tilladt at rejse sig, før der bliver givet lov. Prøvens varighed Prøvens varighed må ikke for nogen eksaminands vedkommende strække sig ud over det for prøven gældende afslutnings-tidspunkt, uden HTX eksamensansvarliges særlige godkendelse. Aflevering Sammen med besvarelsen afleverer eksaminanden alt papir, som han/hun har fået udleveret under prøven. Det skal tydeligt fremgå, hvad eksaminanden ønsker bedømt. En

2 besvarelse er først godkendt som afleveret med tilsynsførendes signatur. I tidsrummet ½ time før prøvens afslutning, kan man aflevere sin besvarelse, men ikke forlade lokalet. (gælder ikke terminsprøver) Hverken eksamensopgaver eller besvarelser må bringes ud af eksamenslokalet før prøvens afslutning. Mobiltelefoner Medbragte mobiltelefoner skal afleveres til eksamensvagten inden eksamen i slukket tilstand. Hjælpemidler Omfanget af hjælpemidler er afhængigt af, hvilken eksamen man gå til. Orienter dig hos din lærer i god tid. DANSK A: Alle typer ordbøger, også elektroniske, samt stavekontrol. MAT A: Alle hjælpemidler er tilladt FYSIK A: Alle hjælpemidler er tilladt. KEMI A: Alle hjælpemidler er tilladt. ENGELSK B og A: 1. time: ingen hjælpemidler. Resten af tiden: Alle typer ordbøger, også elektroniske, samt stavekontrol. Det er ikke tilladt at modtage hjælp elektronisk. Plagiat Citater fra kilder eller ordret gengivelse af passager fra kilder (opslagsværker, bøger, pjecer, internettet osv.) skal markeres tydeligt med anførselstegn og kildehenvisning. Det er ikke tilladt at udgive andres skriftlige produkter som sine egne, og vil blive betragtet som eksamenssnyd. Eksamenssnyd i form af plagiat medfører bortvisning fra eksamen. Lommeregner Alle typer lommeregnere må medbringes. Hvis lommeregneren har IR-sender (infrarød), skal denne være overdækket af tape. Skrive- og tegnerekvisitter Medbringes af eksaminanden. Papir udleveres af skolen. Eksaminanderne må ikke bruge eget papir. Indskrivning kan ske med både varig skrift og med blyant, dog må vi fraråde indskrivning med blyant af dansk-, engelsk- og tysk-/franskopgaver pga. eventuel ulæselighed. USB-stik og forlængerledning Husk USB-stik hvis du vil bruge IT og printe ud. Det er ikke tilladt at låne en af andre, og du kan ikke regne med at låne af skolen. Husk også at medbringe forlængerledning på ca. 3 meter, hvis du vil benytte bærbar pc. Eksamenssnyd Opstår der under eksamen formodning om at eksaminanden uretmæssigt har modtaget hjælp eller har givet hjælp til opgavens besvarelse, skal dette straks meddeles Htxeksamensansvarlig, der afgør om eleven skal bortvises fra eksamen. Eleven skriver ved aflevering af skriftlige eksamensopgaver under på, at der ikke er foregået snyd i forbindelse med besvarelsen. Sygeeksamen En eksaminand, der er indstillet til den ordinære eksamenstermin og som godtgør ved sygdom, eller af anden gyldig grund, at være blevet forhindret i at møde til, eller fuldføre

3 eksamen, indstilles til førstkommende ordinære eksamen/sygeeksamen. Lægeerklæring, eller anden dokumentation, afleveres til HTX-afdelingens kontor. Klage over eksamen Eksaminanden kan indgive klage til uddannelsesforstanderen eller eksamensansvarlige for HTX to uger efter at karakteren på sædvanlig måde er meddelt den pågældende. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Begrundelsen kan vedrøre: 1. Eksamensforløbet. 2. Eksaminationsgrundlaget, dvs. de stillede spørgsmål eller opgavens forhold til uddannelsens mål. 3. Bedømmelsen. Efter alle klagefrister er udløbet, kan opgavebesvarelsen rekvireres på skolens kontor. Brug af IT Hvis der anvendes pc ved en eksamen, gælder alle almindelige centrale og decentrale bestemmelser vedr. denne eksamen, medmindre andet udtrykkeligt er meddelt i dette reglement. Det forudsættes, at enhver elev, som benytter IT til eksamen har sat sig godt ind i dette reglement og har accepteret vilkårene. Til eksamen møder alle elever, der ønsker at benytte computere (egne eller skolens), senest ½ time inden start. Benytter eleven skolens udstyr, skal han/hun have godt kendskab til skolens programmer, og man kan normalt ikke forvente hjælp til dette. Benytter eleven eget udstyr, skal der være installeret WINDOWS som styreprogram samt MS Office (Word, Excel), dog ikke nyere versioner end skolen bruger på det givne tidspunkt. Man må ikke tage egen printer med. Private pc er skal have et velfungerende USB-drev eller lign., da nettet er slukket og udprintningen derfor sker via USB-stik. Skolens printere er sat til udprintning i Word (version kan oplyses hos IT-medarbejderen). Skolen hæfter ikke for privat IT-udstyr. Det er ikke tilladt at spille spil eller lytte til musik under prøveforløbet. På samme måde som ved skriftlig eksamen uden IT er det bortvisningsgrund at læse andre elevers prøvebesvarelse, i form af skærmbilleder eller print. Den valgte skriftstørrelse på skærmen må ikke overskride 14 pkt. Det er ikke tilladt at kommunikere elektronisk under prøven, med personer i eller udenfor skolen. Alle elever skal have slukket deres trådløse netkort, medmindre der er tale om eksamen eller prøve, hvor adgang til Internettet udtrykkeligt er tilladt. Der vil blive gennemført stikprøvekontrol. Har man spørgsmål eller er man i tvivl om hvordan netkortet deaktiveres, har man pligt til at henvende sig til afdelingens IT-medarbejder og/eller eksamensansvarlig. Eleven medbringer eget lagermedie (som regel USB-stik) Det er elevens eget ansvar at tage sikkerhedskopi med jævne mellemrum. Hver side skal forsynes med toptekst, hvor eksamens art, elevens navn, klasse, fødselsdag og sidenummer er påført. Opgavebesvarelsen skal efter prøvetidens udløb foreligge i printet form med elevens underskrift.

4 Det anbefales på det kraftigste at gemme opgaven i PDF format inden udskrivning. Udprintning Der printes ud fra USB-key eller andet lagermedie, på skolens printere. Elever har kun ret til to prøveprint, inden endelig udprintning. Det er kun tilladt én elev ad gangen at rejse sig og gå hen til printeren for at printe ud (ved flere printere: kun én elev pr. printer). Man rejser sig først, når eksamensvagten har givet lov. Det er forbudt at samtale med nogen under udprintningen. Bliver der problemer med udstyret i form af maskindefekt, problemer med udprintning eller lignende, må eleven være forberedt på at færdiggøre prøven manuelt. Hjælpemidler Der gælder generelt de samme regler som ved eksamen uden pc. Regler vedr. prøve i Engelsk A og B Under første time af prøven skal pc en blive i tasken, og må ikke benyttes. Benytter man stationær pc, skal denne være slukket. Under sidste del af prøven må der bruges pc med stavekontrol og ordbog. Bortvisning Overholdes de ovennævnte regler ikke, kan den eksamensansvarlige bortvise eleven fra prøven. Projekteksamen i teknologi og teknikfag Overordnet hensyn: alt gruppearbejde skal kunne bedømmes individuelt. Gruppestørrelse: 2-5 Problemformuleringen skal afleveres individuelt: Den skal indeholde en individuel del, der tydeliggør, hvilke delelementer den enkelte er ansvarlig for at udføre. Oplægget til gruppens samlede arbejde skal være af en sådan kvalitet og omfang, at det modsvarer antallet af gruppemedlemmer. Hvert gruppemedlem skal bidrage til eksamensprojektet med et bredt udsnit af projektets delelementer: den teknisk/teknologiske del, den samfundsmæssige del, og den praktiske løsning. Det er derfor ikke tilladt kun at beskæftige sig med ét af de ovennævnte områder. Alle gruppemedlemmer skal være indforstået med, at de bliver bedømt individuelt både hvad angår den praktiske løsning, rapporten og dokumentation samt den mundtlige prøve. Derfor skal det klart fremgå af rapporten, hvem der har skrevet de enkelte afsnit. Gruppemedlemmerne eksamineres individuelt Gruppemedlemmerne skal kunne redegøre for sammenhængen mellem deres del af projektet og helheden. Gruppemedlemmerne skal også kunne redegøre for de øvrige medlemmers arbejde ved den mundtlige prøve. Regler for mundtlig eksamen Mødetid: Eksamensdagen og tidspunktet meddeles eleven gennem eksamensavisen som uddeles direkte til eleven. Eleven skal møde senest 10 minutter inden eksamensstart. Møder en eksaminand senere end det meddelte tidspunkt, skal HTX-eksamensansvarlig tilkaldes, med henblik på vurdering af, om eksaminanden kan få adgang til deltagelse i prøven. Hvis forholdene taler derfor, kan HTX eksamensansvarlige give eksaminanden

5 adgang til deltagelse i prøven, når det anses for sikkert, at eksaminanden ikke har haft lejlighed til at gøre sig bekendt med prøvens indhold. Sygdom Ved sygdom, eller anden gyldig grund, der forhindrer deltagelse i, eller medføre afbrydelse af eksaminationen, skal skolen underrettes omgående (Tlf.: , direkte tlf.: ), og der skal afleveres lægeerklæring, eller anden dokumentation (se også punktet sygeeksamen ). Ved afbrydelse af eksaminationen, skal eksamensansvarlig tilkaldes. Pc en må medbringes til mundtlig eksamen under forudsætning af, at eksaminanden overholder de regler for hjælpemidler, der gælder for det pågældende fag. De nærmere omstændigheder skal aftales med læreren. Kommunikation Det er ikke tilladt at kommunikere med personer på og udenfor skolen, under forberedelsen, medmindre andet er udtrykkeligt meddelt. Mobiltelefon skal afleveres til eksamensvagten, i slukket tilstand. Medbringer man bærbar pc, skal netkortet være deaktiveret. Censors funktion Censor tilser, at eksamen forløber efter gældende regler, og medvirker til at eleven modtager en ensartet og retfærdig behandling. Censor kan stille uddybende spørgsmål til eleven. Censor sikrer, sammen med eksaminator, at tidsrammen for eksaminationen overholdes. Karaktergivning Eksaminator meddeler eleven karakteren under overværelse af censor. Der gives karakter efter hver afsluttet eksamination. Eksaminators og censors diskussioner angående voteringen refereres ikke. Hjælpemidler/forberedelsestid Eksaminator sørger for, at det nødvendige materiale er til stede ved prøven, og han/hun har ansvaret for, at eksaminanderne er orienteret om prøveformen, herunder hvilke hjælpemidler det er tilladt at anvende. I fag med forberedelsestid sørger eksaminator for, at der kun findes de tilladte hjælpemidler i forberedelseslokalet, samt papir og evt. skriveredskaber. Ophold på skolen På eksamensgangen må der ikke foregå støjende eller anden forstyrrende adfærd. Sygeeksamen En eksaminand der er indstillet til den ordinære eksamenstermin, og som godtgør, ved sygdom eller af anden gyldig grund, at være blevet forhindret i at møde til eller fuldføre eksamen, indstilles til sygeeksamen. Der skal afleveres lægeerklæring til kontoret. Klage over eksamen Følger klageproceduren ved skriftlig eksamen. Bortvisning fra eksamen Hvis det konstateres, at eksaminanden har modtaget uretmæssig hjælp i forbindelse med

6 eksamen, eller at eksaminator og censor finder, at eksaminanden obstruerer eksaminationen, afbrydes eksaminationen. HTX-eksamensansvarlige tilkaldes med henblik på en vurdering af, om der er grundlag for bortvisning af eksaminanden. I alle tilfælde, hvor en eksaminand overtræder eksamensreglerne, tilkaldes HTX-eksamensansvarlige, som skal vurdere, om eksaminanden skal bortvises fra eksamen. GT januar 2010

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven. EKSAMENSREGLEMENT (Gælder også INTERNE PRØVER, med mindre andet er meddelt) Eksamensansvarlige: Janne Mikkonen og Maiken Huniche Skriftlig og mundtlig eksamen Mødetid Ved brug af IT (egen bærbar pc eller

Læs mere

Eksamensreglement 2014

Eksamensreglement 2014 Eksamensreglement 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Regelgrundlag... 2 Tilsynsførende... 2 Materialer... 3 Udeblivelse/forsinket fremmøde... 3 Snyd... 3 Forstyrrelse... 3 Eksamensadfærd...

Læs mere

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM 2014 Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver.... 4 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig eksamen.... 6 Generelt om eksamen... 8 Overtrædelse af reglerne....

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog EUD Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret september 2014 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i de tekniske erhvervsuddannelser på Mercantec gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler TIETGEN HNDELSGYNSIU Studie- og ordensregler ugust 204 Indhold. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2. Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3 Rygeregler...

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN maj-juni 2015

HF/GS-EKSAMEN maj-juni 2015 HF/GS-EKSAMEN maj-juni 2015 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om HF/GS-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere

Læs mere

Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015

Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015 Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015 Datoer, tider, steder m.m. for prøverne findes på lectio. På skolens hjemmeside: www.gribskovgymnasium.dk. under "Om skolen -

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 48 2014 I uge 48 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder, og hvordan man skal anvende sin computer. Det

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave).

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave). 15. august 2007 Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Område mv. 1. Bestemmelserne finder anvendelse på eksaminer og repetitionseksaminer for sikkerhedsrådgivere, der afholdes

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT

Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT KF 27.02.2011 Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT Side 1 af 6 Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT Tidspunkter 8:00 Eksamenslokalet åbnes 8:00-8:30 Computere + eventuelt tilbehør opsættes

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.60 af 17. august 2015 Version 2.60 af 17. august 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 3.40 af 26. januar 2015 side 1 af 25 Indholdsfortegnelse: Uddannelsens formål:...

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.80 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.70 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Version 1.3 Revideret 19. aug. 2013 Studieordningen

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.40 af 18. august 2014 Version 2.40 af 18. august 2014 Side 1 af 23 Studieordning for

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere