DANSK STANDARD FOR UDSKRIFTER OG REGISTRERING AF TALESPROG, 2. UDGAVE, 1992.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK STANDARD FOR UDSKRIFTER OG REGISTRERING AF TALESPROG, 2. UDGAVE, 1992."

Transkript

1 DANSK STANDARD FOR UDSKRIFTER OG REGISTRERING AF TALESPROG, 2. UDGAVE, Tillæg A til SNAK 5. årg., 1992 Nyhedsbrevet SNAK er udgivet af styringsgruppen for initiativområde Dansk talesprog i dets variationer under Statens humanistiske Forskningsråd. SNAK (Inklusive tillæg) kan, så længe oplag haves, fås hos Kirsten Gregersen Institut for Sprog og Kommunikation Odense Universitet Campusvej Odense M Tlf: , lokal 3409 Fax: Oplag: 600 eks. ISSN: Eftertryk med kildeangivelse tilladt. December 1992.

2 FORORD TIL 2. UDGAVE Dette hæfte indeholder konventioner for, hvordan man kan omsætte båndoptaget tale til skrift. Desuden er der et skema til registrering af persondata, sprog, tekniske data o.l. Det er formentlig indlysende, at det vil være en fordel for fortolkning af udskrifter, hvis man kan være sikker på, hvordan udskriften er foretage. I den situation, hvor en forsker eller studerende skal i gang med en udskrift tilbyder konventionerne DANSK STANDARD sig som en velovervejet og efterhånden gennemprøvet praksis. Konventionernes historie er som følger: I forbindelse med den forberedende konference i april 1985, der førte til etableringen af Statens humanistiske Forskningsråds initiativ Dansk talesprog i dets variationer ( ) blev der ytret ønske om en koordinering og uniformering af de mange forskellige udskriftskonventioner, som var opstået rundt omkring i undervisnings- og forskningssammenhæng. Initiativets styringsgruppe påtog sig at indkalde til en konference i Middelfart i marts 1986, hvor hovedpunktet på dagsordenen var diskussion af udskriftskonventioner. Forberedelsen til konferencen bestod i at deltagerne skrev et minuts naturlig samtale ud efter det system, de plejede at anvende. Der udkrystalliserede sig ikke på konferencen konsensus om noget system, men det blev overdraget styringsgruppen at komme med forslag til både et udskriftssystem og et registreringssystem for båndoptagelser. På basis af en gennemgang af den danske og udenlandske litteratur om emnet udarbejdede Kirsten Gregersen til et forskerkursus i Karlslunde i august-september 1986 et forslag til udskriftskonventioner, som samlede bred enighed. Dette forslag er i alt væsentligt identisk med det her gengivne. Forslaget har derefter været sendt ud til samtlige deltagere i udskriftskonferencen i Middelfart med det formål at få protester og kommentarer. Der var ingen protester og ej heller kommentarer, hvilket vi har tilladt os at fortolke sådan, at der er enighed blandt de primært interesserede om, at det er et godt og praktisk forslag. Registreringskemaet, som er udarbejdet af Projekt Bysociolingvistik ved Inge Lise Pedersen og Jane Jensen, har været gennem samme procedure med samme resultat. For god ordens skyld skal vi til sidst understrege, at konventionerne naturligvis er ment som et tilbud til alle, der står over for den opgave at skulle overføre talt sprog til skrift. Det vil givetvis være en fordel, om alle danske forskere og undervisere benytter samme løsning af de problemer, som altid skal løses (minimalkonventioner), men styringsgruppen finder det i øvrigt naturligt og helt i sin orden, at enkelte projekter eller undervisere vælger andre løsninger end de her foreslåede ud fra deres særlige interesser. 2. udgave er et kun ganske let revideret genoptryk af Dansk Standard for Udskrifter og Registrering af Talesprog, tillæg til SNAK 2. årg. nr. 1, Den eneste notationsændring er, at afslutningen på selvafbrydelser markeres med -, de øvrige ændringer er af sproglig art. Nærværende udgave udesendes som et led i afslutningen af initiativområdet Dansk talesprog i dets variationer. Styringsgruppen for SHF s initiativ Dansk talesprog i dets variationer 2

3 RETNINGSLINJER FOR UDSKRIFTER AF DANSK TALESPROG Indledning Dette er en oversigt over hvorledes en talt dansk tekst kan overføres til en retskrivningsnær notation, en såkaldt udskrift. Formålet med at lave fælles retningslinier for udskrifter er først og fremmest at give udskrifter fra forskellige forskere en vis grad af ensartethed således at de bliver nemmere for andre at læse. Selv om der næppe er forskere der kan nøjes med en udskrift, så vil eftersporing af interessant båndsekvenser lettes væsentligt, hvis der er en udskrift af båndet. Desuden vil det, hvis der engang bliver oprettet en databank med dansk talesprog, lette søgningen af ord o.l. at udskrifterne følger den samme praksis. Det er dog ikke meningen at retningslinjerne skal være en spændetrøje, men det vil være af stor praktisk betydning om så mange som muligt følger notationskonventionerne, således at tegnet X har nogenlunde samme betydning i alle udskrifter af dansk. I det mindste vil det være ønskeligt om nedenstående konventioner bliver betragtet som en norm hvorfra afvigelser ekspliciteres. Udskrifter kan som bekendt foretages med forskellig grad af fonetisk nøjagtighed: skalaen går fra folketingsreferater i den ene ende til fine fonetiske transskriptioner i den anden. Det er klart at formålet med udskriften betinger hvilken type udskrift man laver, for det kan fx være tidsspilde at lave en fin fonetisk transskription hvis formålet er at undersøge ordstilling. I det følgende vil der blive opstille minimale udskriftskonventioner, samt forslag til notationspraksis for lydlige træk der ikke er indeholdt i minimalkonventionerne. Fælles for notationerne er at de omfatter tegn som findes på de fleste PC ere og Mac er. 3

4 Minimale udskriftskonventioner Her er opstillet mindstekrav for hvad en udskrift af dansk talesprog bør indeholde og konventioner for notation. Disse konventioner kaldes DANSK STANDARD Teksten udskrives i normal ortografi (dvs. efter gældende Retskrivningsordbog), dog benyttes store begyndelsesbogstaver kun ved proprier. Forkortelser (som o.l. ), tal (som 17 ) og tegn (som % ) skrives ud (som og lignende, sytten og procent ). 2. Af tegnsætningstegn bruges kun punktum. Det bruges til at betegne ytringsafslutninger. Ytringsafslutninger er vanskelige at definere, idet kriterierne dels er visse lydlige parametre som tonegang og længde og dels også er af indholdsmæssig art. Man kunne kalde ytringer for funktionelle helheder der er baseret på en quasiobjektiv fonetisk virkelighed. 3. Ordrækkefølgen på udskriften skal være den samme som på båndet. 4. Uforståelige sekvenser og ord markeres (uf) (for uforståelig ). 5. Sekvenser der er vanskelige at forstå, men hvor man ved et vist element af usikkerhed mener at kunne høre det sagte, skrives inden for en parentes med et? umiddelbart uden for hver side af parentesen (fx?(taxakørsel)? ). 6. Når der er flere deltagere i samtalen udskrives de på hver sin linie (som i et partitur) således at samtidig tale skrives over hinanden (kun begyndelsen markeres tilnærmelsesvis som simultan) og talerskift uden overlapning skrives efter hinanden og talerskift uden overlapning skrives efter hinanden på hver sin linie. Et eksempel med to deltagere er: ikke-overlappende skift X: hvis man er femogtyve deltagere Y: ja men det er meget rimeligt samtidig tale 4

5 Konventioner for finere udskrifter Ovenstående minimale konventioner vil i mange tilfælde vise sig at være utilstrækkelige. Et fundamentalt problem er hvorledes normal ortografi (se 1. ovenfor) skal tolkes. Én mulighed er at følge de normale skriftsprogsregler for ordformer og endelser, således at infinitivsmærket at og konjunktionen og noteres forskelligt selvom de udtales ens, og efter samme princip indsætte endelsen -t i ord hvor den er uhørlig (fx det er nemlig rigtigt ). En anden løsning er at have specielle notationer for en begrænset mængde småord og ellers følge retskrivningsreglerne (dvs. fx at indsætte et uhørligt -t ). I det følgende er der opstillet en liste over notation af fonetiske træk og specialnotationer af småord. Tanke er at man ud fra listen kan vælge de træk man har brug for. Udskrifter efter disse konventioner kaldes DANSK STANDARD 2, men da der er mange træk bedes man på registreringsskemaet anføre hvilke specialnotationer der er benyttet. Pauser er intervaller uden fonation P benyttes for pauser af en hvilken som helst varighed ved pauser af længere varighed (fx over ét sekund) kan man skrive varigheden i sekunder efter P (fx P3 ). Tøven er intervaller med ikke-segmentaliseret fonation uden rigtigt indhold. T anvendes for alle slags tøven, ønskes en specifikation kan man skrive Tøh, Tmm osv. Selvafbrydelser. Herved forstås ord der ikke er fuldstændige (fx eftermiddagskaffe afsnuppet efter [k]) man skriver så meget af ordet der blev sagt med en bindestreg efter for at markere uafsluttetheden (fx eftermiddagsk- ) NB! Dette er den eneste notationsændring i forhold til 1. udgave. Selvrettelser er hos visse talere meget hyppige, de kan markeres med S( )S, hvor parentesen indeholder både det forkerte og rettelsen (fx..s(eftermiddagsk- T eftermiddagste)s.. Tryk (forskellig tonal manifestation afhængig af dialekt). : hovedtryk, anbringes før den trykstærke stavelse. STOre BOGstaver : emfase, den emfatiske stavelse skrives med versaler., bitryk, anbringes før stavelsen med bitryk vil nok blive anvendt sjældnere end hovedtryk og emfase, og må kun bruges når hovedtryk også noteres (NB dette er det eneste kommategnet må bruges til). Intonation (forskellig tonal manifestation afhængig af dialekt). // afsluttende intonation, noteres finalt i tonegruppen. / videreførende intonation, noteres finalt i tonegruppen. [..] comment intonation (hovedtryk reduceres tonalt), noteres ved tonegruppens begyndelse og afslutning (fx han er/[som de siger] et skvadderhoved//, som i standardortografi ville være Han er, som de siger, et skvadderhoved. ) # ekkospørgsmålsintonation, noteres finalt i tonegruppen (et eksempel er han kommer i morgen#), som i standardortografi ville være Han kommer i morgen?. Vokal- og konsonantforlængelser markeres med : efter vokalen eller konsonanten (fx sto:re og mass:e ). 5

6 Småord der kan have en notation forskellig fra Retskrivningsordbogens: udtalen betinger i så fald skrivemåden og at af ad for fonetisk [å] noteres å og for [åw] og for fonetisk [a] noteres a, for [å] å og for [ad/t] at for fonetisk [a(?)] noteres a og for [a(?)f/v] af for fonetisk [a(?)] noteres a og for [að] ad. Når man ser på andre forskeres noteringskonventioner finder man ofte et meget større antal end det her skitserede. De områder de dækker er: tempo, styrke, stemmekvalitet og en række ekstralingvistiske størrelser som host og latter. Det mest praktiske er at notere disse faktorer i krøllet parentes (fx (latter) og (allegro) Ud over de egentlige udskriftskonventioner er der erfaringsmæssigt brug for at fastlægge et format for regibemærkninger, dvs. sådanne oplysninger om deltagernes mimik, bevægelser i rummet, gestus, udnyttelse af ting og lignende som skønnes at hjælpe læseren til (bedre) at forstå udskriften. Regibemærkninger kan fx skrives på en særskilt line i partituret, eller på anden måde markeres entydigt. I forbindelse med initativområdet er der udarbejdet et edb-program (til DOS) som er specielt egent til udskrift efter Dansk Standard. Programmet, der hedder KUATEKST og som fylder 124 KB, fås gratis mod indsendelse af en diskette til: Institut for dansk dialektforskning Njalsgade København S Til Mac er er det bedste partiturudskrivningsprogram syncwriter. Det fås hos: for 200 DM (1992-pris) med-i-bit EDB-Beratungsgesellschaft mbh Hohenfelder Strasse 20 D-2000 Hamburg 76 Deutschland 6

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Unge ordblinde skriver løs med it

Unge ordblinde skriver løs med it Unge ordblinde skriver løs med it Holger Juul og Julie Kock Clausen Projektrapport Dansk Videnscenter for Ordblindhed, oktober 2009 Indhold Resume 3 Forord 4 Indledning 6 Undersøgelsens grundspørgsmål

Læs mere

1. Nogle almindelige forestillinger om den vanskelige danske ortografi s. 1. 2. Dansk Sprognævns beskrivelse af den danske ortografi 2

1. Nogle almindelige forestillinger om den vanskelige danske ortografi s. 1. 2. Dansk Sprognævns beskrivelse af den danske ortografi 2 Hvad er det særegne ved det danske skriftsystem - Er dansk ortografi sværere end andre sprogs og hvilke pædagogiske konsekvenser skal man drage af det særegne Indholdsfortegnelse 1. Nogle almindelige forestillinger

Læs mere

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker?

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? En undersøgelse af forskernes referencehåndtering som en del af deres arbejdspraksis Undersøgelsen er udarbejdet med finansiel støtte fra

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

Tolkning hvor og hvordan?

Tolkning hvor og hvordan? Inge Baaring Tolkning hvor og hvordan? 3. udgave Samfundslitteratur Inge Baaring Tolkning hvor og hvordan? 1. udgave, 1992 2. udgave, 1996 3. udgave, 2001 Samfundslitteratur, 2001 Tryk: Narayana Press,

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

E-mails fra det offentlige til borgerne

E-mails fra det offentlige til borgerne E-mails fra det offentlige til borgerne Hvordan skriver det offentlige egentlig til borgerne? Det er der næsten lige så mange svar på, som der er ansatte... Men der findes sprogpolitikker, der findes retningslinjer

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

Det binære talsystem og lidt om, hvordan computeren virker

Det binære talsystem og lidt om, hvordan computeren virker Det binære talsystem og lidt om, hvordan computeren virker Det binære talsystem...2 Lidt om, hvorledes computeren anvender det binære talsystem...5 Lyst til at lege med de binære tal?...7 Addition:...7

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten

Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten Læs hele testvejledningen før du går i gang med at teste. Husk at få underskrevet en bemyndigelseserklæring

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER KORTLÆGNING OG ANALYSE 12:11 Dines Andersen Vibeke Jakobsen Vibeke Myrup Jensen Sarah Sander Nielsen Kristine Cecilie Zacho Pedersen Dorte Stage Petersen Katja Munch Thorsen

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

15 MATEMATIKOPGAVER I PISA

15 MATEMATIKOPGAVER I PISA 15 MATEMATIKOPGAVER I PISA Et materiale for matematiklærere og andre med interesse i grundskolens matematikundervisning om hvordan danske elever besvarer matematikopgaver i den internationale PISA undersøgelse

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

PÅ DANSK SOM ANDETSPROG FOR VOKSNE

PÅ DANSK SOM ANDETSPROG FOR VOKSNE PÅ DANSK SOM ANDETSPROG FOR VOKSNE Nr. 37 > SEPT. > 2006 > SIDE 1. LEDER side 2 TEMA: Udtale side 3 Undervisning i digitalt sproglaboratorium side 3 Kontrastiv fonetik og diagnosticering af udtalevanskeligheder

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969 JON ESPERSEN Logik og argumenter En hjælp til kritisk tænkning HANS REITZEL KØBENHAVN 1969 Logik og argumenter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres uden forlagets tilladelse,

Læs mere