Fælles retningslinjer for. Fælles retningslin. undervisningen. sikrede institutioner. på de

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles retningslinjer for. Fælles retningslin. undervisningen. sikrede institutioner. på de"

Transkript

1 1 r for je Fælles retningslin g n i n s i v r e d un stitutioner på de sikrede in Fælles retningslinjer for undervisningen sikrede institutioner på de

2 Fælles retningslinjer for undervisning på de sikrede institutioner Danske Regioner 2011 Fotos: xxx xx Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN tryk: xxx ISBN elektronisk: xxx

3 Indhold 1. Indledning 4 2. Retningslinjer for undervisningen - opsummering 5 3. Lovgrundlag Folkeskoleloven Ungepakke II 7 4. Forudsætninger for undervisningen Målgruppe Rammer 9 Retningslinjer for undervisning, der tager højde for de sikrede institutioners særlige forudsætninger Undervisning af elever i den undervisningspligtige alder Undervisning, der står mål med folkeskolens undervisning Individuel tilrettelæggelse af undervisningen Prøveafholdelse 14 Retningslinjer for undervisning af elever i den undervisningspligtige alder Undervisning af elever over den undervisningspligtige alder Ungdommens Uddannelsesvejledning Forberedelse til ungdomsuddannelse Individuel tilrettelæggelse af undervisningen Prøveafholdelse 19 Retningslinjer for undervisning af elever over den undervisningspligtige alder Andre forhold af betydning for undervisningen Udvikling og videndeling Fysiske rammer Lærerkompetencer Økonomi 22 Retningslinjer for andre forhold af betydning for undervisningen Perspektiver for udvikling af undervisningen Baggrund for udarbejdelsen af fælles retningslinjer 24

4 4

5 5 1. Indledning Forskning viser, at skole og uddannelse er helt centrale faktorer, når det gælder om at forbedre fremtidsmulighederne for børn og unge anbragt uden for hjemmet. Det gælder i høj grad også for de hundredvis af børn og unge, der hvert år anbringes på de sikrede institutioner, som drives af regionerne og Københavns Kommune. Her er tale om børn og unge, som mistænkes for - eller er blevet dømt for kriminelle handlinger, og undervisningen spiller en meget væsentlig rolle i forhold til at hjælpe dem ud af kriminaliteten og ind på arbejdsmarkedet. Derfor har Danske Regioner taget initiativ til en række fælles regionale retningslinjer for undervisningen på landets sikrede institutioner. Retningslinjerne skal være med til at sikre en høj og ensartet kvalitet af undervisningen på de sikrede institutioner. De fælles retningslinjer beskriver lovrammerne for undervisningen, og hvordan institutionerne udfylder disse rammer. Derudover berører retningslinjerne, hvad der i øvrigt skal til for at skabe god undervisning på de sikrede institutioner. Der er dog fortsat potentiale for at udvikle kvaliteten af undervisningen, og derfor afsluttes retningslinjerne med perspektiver for den fremtidige udvikling af området. Retningslinjerne henvender sig både til regioner, institutioner og de enkelte lærere og faglærere, som direkte arbejder med undervisning på de sikrede institutioner og til samarbejdspartnere og interessenter på området herunder ministerier, folketing og kommuner.

6 6 opsummering 2. Retningslinjer for undervisningen De fælles retningslinjer for undervisning på de sikrede institutioner tager udgangspunkt i Lov om Folkeskolen og Ungepakke II samtidig med, at de lægger vægt på, hvordan undervisningen tilrettelægges bedst til målgruppen og inden for den sikrede institutions særlige rammer. Elevens forudsætninger Eleverne på de sikrede institutioner har oftere sociale, personlige og psykiske problemstillinger sammenlignet med elever i folkeskolen, og selvom børn og unge, der anbringes på sikrede institutioner typisk er mellem 15 og 17 år, varierer deres faglige niveau og kompetencer meget. Derfor er det vigtigt, at den sikrede institution så tidligt som muligt afklarer elevens aktuelle niveau og potentialer for udvikling herunder uddannelsesparathed. Udgangspunkt i den enkelte elev Når elevens forudsætninger er afklarede skal den sikrede institution arbejde med at motivere eleven til at deltage i undervisningen og til at fortsætte un-dervisning efter opholdet på den sikrede institution. Derfor tilrettelægges undervisningen, så den tager udgangspunkt i den enkelte elevs tidligere skole- og uddannelsesforløb og elevens kompetencer og interesser. Undervisning der opfylder loven Den interne skole skal både tilbyde almen folkeskoleundervisning, specialundervisning og undervisning, der sigter på at gøre de elever, der er over den undervisningspligtige alder, uddannelsesparate. Eleverne opholder sig på den sikrede institution fra få uger til flere måneder, derfor skal undervisningen bestå af kort-

7 7 ere, afsluttede delforløb, således at alle elever kan få udbytte af undervisningen. Hver elev skal ugentligt have 28 lektioner svarende til 21 klokketimer. Derudover skal eleven, om muligt, kunne tage afgangsprøver under opholdet på den sikrede institution. Kombination af teori og praksis På de sikrede institutioner er det særligt vigtigt, at undervisningen kombine-rer teori og praksis. Det indebærer, at den almindelige folkeskoleundervis-ning kombineres og perspektiveres med for eksempel værkstedsaktiviteter. Derudover bør eleverne tilegne sig kompetencer, der er direkte anvendelige på arbejdsmarkedet. Det kan for eksempel være kurser i køkkenhygiejne, svejsning eller IT. Kontinuitet En af de vigtigste opgaver for den interne skole er at sikre kontinuitet i elevens undervisningsforløb. Derfor skal den interne skole hurtigst muligt efter elevens anbringelse indhente oplysninger om elevens tidligere skoleforløb og efter anbringelsens ophør være med til at sikre overgangen til et videre skole- eller uddannelsesforløb. Den interne skole skal sikre, at den unge får vejledning gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning, og at elev- og uddannelsesplaner udarbejdes eller opdateres. Rammer der styrker kvalitet og faglighed De fysiske rammer skal være tidssvarende og kunne facilitere både hold- og eneundervisning. Derudover skal der være alders- og niveausvarende undervisningsmaterialer og lærere og faglærere skal have relevant uddannelse inden for undervisning af målgruppen. Endelig er det vigtigt, at både skoler, institutioner og regioner fortsat arbejder med at udvikle kvaliteten af undervisningen, og at der i den forbindelse sker en videndeling på tværs af institutioner og på tværs af institutioner og regioner.

8 8 Mål for undervisningen På baggrund af lovgivningen på området kan der opstilles en række mål for undervisningen på de sikrede institutioner. Målene kan dog variere bl.a. i forhold til elevens personlige, sociale og faglige forudsætninger og varigheden af opholdet. Målene er at: udvikle elevens faglige kvalifikationer i skole -og erhvervsmæssig sammenhæng udvikle elevens sociale og personlige kompetencer skabe en platform for, at eleven kan bevæge sig væk fra en kriminel løbebane og over i skoleforløb, uddannelse eller erhverv motivere eleven til at udnytte denne platform og påbegynde skole, uddannelse eller erhverv støtte og hjælpe eleven til at opstille og arbejde med egne mål, herunder at få udviklet og realiseret en elev- eller uddannelsesplan sammen med relevante samarbejdspartnere, og sikre kontinuitet i elevens skolegang herunder overgang til videre uddannelse efter endt ophold på den sikrede institution.

9 9 3. Lovgrundlag På de sikrede institutioner skal børn og unge i den undervisningspligtige alder, på lige fod med andre børn og unge, modtage undervisning der svarer til den, der gives i folkeskolen. Med indførelsen af Ungepakke II, skal unge over den undervisningspligtige alder ligeledes modtage undervisning eller være i beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at de gennemfører en ungdomsuddannelse. Herunder opridses kort elementer i Folkeskoleloven og Ungepakke II, som er relevante for undervisningen på sikrede institutioner. Her efter beskrives både lovkrav og institutionernes arbejde med at opfylde disse. 3.1 Folkeskoleloven Ifølge Folkeskoleloven har alle børn og unge i den undervisningspligtige alder pligt til og krav på at deltage i folkeskolens undervisning eller i en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen 1. Det gælder også børn og unge, der er anbragt på en sikret døgninstitution 2. I den forbindelse er lovens anvisninger om specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder særligt vigtige 3. Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder seks år, og ophører den 31. juli ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin, dog senest den 31. juli i det kalenderår, hvor barnet fylder 17 år eller har afsluttet grundskolen eller anden ligestillet uddannelse 4. Elever, som i løbet af skoleåret fylder 18 år, har ret til at fortsætte skolegangen i resten af skoleåret 5. Det er anbringelsesstedets beliggenhedskommune der skal føre tilsyn med undervisningen og sikre, at barnet tilbydes den nødvendige undervisning. Folkeskoleloven beskriver elementer, som er relevante for undervisningen på de sikrede institutioner: Timeantal Fagrække Folkeskolens afgangsprøver for 9. og 10. klasse 3.2 Ungepakke II Pr. 1. januar 2011 trådte den nye Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. i kraft. Loven er en del af den såkaldte Ungepakke II og er relevant for den forholdsvis store gruppe af unge over den undervisningspligtige alder på de sikrede institutioner. Loven beskæftiger sig med, hvilke pligter og rettigheder gruppen har i forhold til at få hjælp til uddannelse og beskæftigelse, og hovedpointerne er: Alle unge mellem 15 og 17 år har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at de gennemfører en uddannelse. Den unge kan i særlige tilfælde fritages for pligten, men da skal forældrene inddrages 6. Hver ung skal have en uddannelsesplan, som beskriver, hvordan den unge opfylder denne pligt 7. Efter 9. eller 10. klasse skal det vurderes, om den unge er uddannelsesparat det vil sige om den unge har de faglige, personlige og sociale forudsætninger, der skal til for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse 8. Den sikrede institutions beliggenhedskommune skal føre tilsyn med, om den unge overholder pligten til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet 9. 1 Folkeskolelovens 33, stk. 1 og stk Folkeskolelovens 34, stk Folkeskolelovens 22, stk.5 4 Folkeskolelovens 33, stk Folkeskolelovens 20, stk Lovbekendtgørelse 671 2a 7 Lovbekendtgørelse 671 2c 8 Lovbekendtgørelse 671 2g 9 Lovbekendtgørelse 671 2a, stk. 3.

10 10 4. Forudsætninger for undervisningen Eleverne på sikrede institutioner adskiller sig fra eleverne i en almindelig folkeskole. Derudover er den fysiske indretning af den sikrede institution og rammerne for elevens ophold på de sikrede institutioner forskellige fra hjemmeboende børn og unges. Disse to forhold er med til at skabe nogle helt særlige forudsætninger for undervisningen på de sikrede institutioner. 4.1 Målgruppe De sikrede institutioner er for børn og unge mellem 14 og 17 år, men der kan dispenseres for børn helt ned til 12 år. Omkring 80 procent af eleverne er dog mellem 16 og 18 år. Eleverne på de sikrede institutioner har ofte et problematisk og skiftende skoleforløb bag sig, og deres skolegang er ofte ophørt tidligt typisk i klasse. Derudover har deres generelle skolegang været præget af fravær, nederlag i forbindelse med undervisningssituationen og konflikter med lærere og andre elever. Samlet betyder det, at eleverne som oftest har dårlige erfaringer med skolegang, og at de ikke er på et aldersvarende fagligt niveau. Det dækker dog over en stor variation eleverne i mellem, hvor nogle knapt kan kommunikere på dansk eller engelsk, mens andre er skolemæssigt velfungerende gymnasieelever. Derudover er en opvækst præget af sociale problemer et grundvilkår for de fleste af eleverne. Det har betydning for deres sociale kompetencer og skaber udfordringer for tilrettelæggelse og gennemførelse af holdundervisning, gruppearbejde med mere. Det medfører også generelt trivselsproblemer hos de unge, der ofte ikke har det særligt godt, hverken med sig selv eller omverdenen. En stor del af de unge har koncentrationsvanskeligheder, og der er en betydelig øget forekomst af elever med psykiatriske lidelser sammenlignet med elever i en almindelig folkeskoleklasse. En undersøgelse fra 2008 viste, at 34 ud af 44 børn og unge på en sikret institution havde en eller flere diagnoser. Heraf havde 12 børn og unge egentlige psykiatriske forstyrrelser, som for eksempel skizofreni, ADHD og angst og/eller depressionslidelser 10. I samme undersøgelse fremgik det, at 23 procent af børnene og de unge havde problemer i forhold til brug af alkohol og/eller stoffer. 4.2 Rammer Der er også nogle helt særlige rammer for undervisningen på de sikrede institutioner. Da eleverne er låst inde og ikke må forlade institutionens område er det svært at facilitere et samspil mellem eleven og omgivelserne, for eksempel i forbindelse med uddannelsesaktiviteter, brobygningsforløb og deltagelse i prøver udenfor institutionen. Varigheden af et ophold på en sikret institution er gennemsnitligt to måneder, det betyder, at der er meget kort tid til at igangsætte den undervisning den individuelle elev har behov for, og at der er kort tid til at opnå egentlige resultater i form af nyerhvervede kompetencer, beståede afgangsprøver med mere. De to måneder dækker desuden over væsentlig variation i mellem de enkelte elever, og ofte vil hverken lærer eller elev kende den præcise varighed af elevens ophold på den sikrede institution. Denne uvished gør det sværere for lærere og faglærere at planlægge og igangsætte længerevarende undervisningsforløb for den enkelte elev. Derudover skaber det usikkerhed hos eleverne, at de ofte ikke kender længden af deres ophold eller ved, hvad der skal ske med dem efter opholdet på den sikrede institution. Denne usikkerhed påvirker også elevernes dagligdag og deres motivation i forhold til undervisningen. 10 Kilde: Afsluttende rapport for projekt nr : Udarbejdet af: overlæge Ulla Skov Jørgensen og ledende overlæge Jan Jørgensen, Det Børne- og Ungdomspsykiatriske Hus.

11 11 Opholdet på en sikret institution giver dog også en række muligheder for undervisningen. På de sikrede institutioner har eleverne ikke mulighed for at gå deres vej, og de lever med faste rammer og relativt få beskæftigelsesmuligheder. Derudover skal eleverne ikke i samme omfang forholde sig til krav fra omgangskreds og familie, og de kommer, i hvert fald for en tid, ud af et eventuelt misbrug. Det kan skabe nye muligheder og rum for fordybelse i skole- og erhvervsaktiviteterne på institutionen. DPUs rapport om undervisningen på de sikrede institutioner viser da også, at eleverne på de sikrede institutioner, oplever en fornyet lyst til at gå i skole, og at 90 procent af dem mener, at det er vigtigt, at få en uddannelse. Det er et potentiale de interne skoler kan udnytte i undervisningen. Retningslinjer for undervisning, der tager højde for de sikrede institutioners særlige forudsætninger Eleverne på de sikrede institutioner varierer bl.a. i forhold til alder og fagligt niveau, og ofte har de indlærings- eller koncentrationsvanskeligheder. Derfor bør undervisningen starte med at afklare elevens aktuelle faglige kompetencer og potentialer for udvikling. Er der brug for det inddrages faglige tests. I den forbindelse skal der tages højde for, at testning af elever med misbrug ikke vil give et retvisende billede i de første uger af opholdet. Derudover skal undervisningen i særlig grad tilrettelægges, så den tager udgangspunkt i den enkelte elev og dennes forudsætninger, kompetencer og interesser. Det indebærer, at læreren er i stand til at benytte forskellige tilgange til undervisningen, herunder forskellige læringsstile og integration mellem teori i klasseværelset og praksis i værkstedet Nogle elever har tidligere oplevet nederlag i forbindelse med undervisningen, og de er ofte usikre på egne evner for skolegang og uddannelse. Derfor skal undervisningen først og fremmest fokusere på at opmuntre og motivere eleven til at fortsætte skolegang eller uddannelse, når opholdet på den sikrede institution er færdigt. Dette kan ske ved at give eleven succesoplevelser, anerkendelse og fællesskab omkring undervisningen Anbringelsestiden er kort og varigheden af den kendes sjældent fra start. Derfor skal undervisningen i udgangspunktet tilrettelægges i kortere, afsluttede delforløb, som udvides i takt med elevens anbringelsestid Eleverne har ofte afbrudte og manglende skoleforløb bag sig. Derfor skal den interne skole i samarbejde med resten af institutionen skabe forudsætningerne for, at eleven kan få sammenhæng til et videre skoleforløb Endelig har mange elever personlige, sociale og psykiske problemstillinger. Derfor skal den interne skole koordinere undervisningen med eventuelle behandlingsforløb og en psykologisk- og socialpædagogisk indsats overfor eleven.

12 12

13 13 5. Undervisning af elever i den undervisningspligtige alder Elever i den undervisningspligtige alder skal modtage undervisning i overensstemmelse med anvisningerne i Folkeskoleloven. I det følgende beskrives, hvad der skal til for at opfylde den. 5.1 Undervisning, der står mål med folkeskolens undervisning For det første skal en række krav til timetal og fagrække være opfyldt 11. Ifølge loven skal der i 7. til 9. klasse i gennemsnit være minimum 21 klokketimer ugentligt, hvilket svarer til 28 lektioner af tre kvarter pr. uge. Dette gælder for både almen- og specialundervisning. På de sikrede institutioner forventes det af eleverne, at de deltager i undervisningen. Derfor skal undervisningen ikke være et frivilligt tilbud, og der bør arbejdes pædagogisk med at gøre eleverne motiverede for at deltage. Fagrække og værkstedsundervisning For at leve op til lovens krav om fagrække i 7. til 9. klasse skal de interne skoler som minimum kunne tilbyde undervisning i dansk, matematik, engelsk, samfundsfag, historie, kristendomskundskab, fysik/ kemi, biologi, geografi, tysk og idræt. Dog med det forbehold, at det ikke er muligt for de interne skoler at tilbyde fysik/kemi og biologi fuldt ud, da dette stiller særlige krav til indretningen af undervisningslokalerne, som det ofte ikke vil være muligt at etablere på den enkelte institution. Institutionerne tilbyder, udover den almindelige undervisning, også værkstedsundervisning og værkstedsundervisning i sammenhæng med de traditionelle skolefag. Det har til formål at give eleven et praktisk udgangspunkt for indlæringen af det faglige stof, samtidig med at eleven lærer en række praktiske færdigheder. På de interne skoler er der også mulighed for at tilbyde specialundervisning til den enkelte elev, hvor der fastsættes særlige timeplaner og udarbejdes særlige læseplaner 12. Ifølge 9 stk. 4. i Folkeskoleloven kan skolelederen, i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, tilbyde elever i 8. og 9. klasse undervisning, hvor der kun undervises i dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. Derudover kan skolelederen, efter anmodning fra forældremyndigheden og med inddragelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning, iværksætte særligt tilrettelagte forløb, hvor eleven som minimum tilbydes undervisning i dansk og matematik 13. For begge bestemmelser gælder det, at den resterende undervisning kan udgøres af værkstedsundervisning, og at undervisningen i det enkelte fag skal have et omfang, så fagenes mål og kravene ved folkeskolens afgangsprøver kan opfyldes. Desuden er det samlede timetal på 28 lektioner ufravigeligt. Det vil sige, at når der skæres ned på timetallet i et fag, skal timeantallet i andre fag/værkstedsfag øges. Kontinuitet i skolegangen For at eleven kan få maksimalt udbytte af undervisningen, er det ligeledes vigtigt, at den interne skole sikrer kontinuitet i den unges skolegang. Derfor bør læreren altid sørge for hurtigst muligt, at få de nødvendige oplysninger om elevens undervisningsmæssige forhold fra hjemskolen. Dette er med til at sikre, at den interne skole hurtigt kan tilrettelægge undervisningen bedst muligt. Samtidig bør læreren have fokus på elevens muligheder for videre skolegang efter endt ophold på den sikrede institution, for eksempel kan læreren sikre, at elevplanen også beskriver elevens uddannelsesforløb efter endt ophold på den sikrede institution, og at oplysninger, om elevens faglige niveau med mere, videregives til en eventuel ny skole eller kommune. 11 Folkeskolelovens 5, stk. 2-4, 7, 7a og 19c. 12 Lovbekendtgørelse 885 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. 13 Folkeskolelovens 33, stk.4 og 5.

14 Individuel tilrettelæggelse af undervisningen Undervisningen på de sikrede institutioner skal tilrettelægges under hensyntagen til den enkelte elevs tidligere skoleforløb og aktuelle situation. Figur 1 viser tre eksempler på skoleforløb for elever, der henholdsvis har fulgt normalt undervisningsforløb og er motiverede for at deltage i undervisningen, ikke har fulgt normalt undervisningsforløb, men er motiverede for at deltage i undervisningen og ikke har fulgt normalt undervisningsforløb og ikke er motiverede for at deltage i undervisning. Figur 1: Tre individuelle undervisningsforløb for elever i den undervisningspligtige alder. Eleven har har ikke ikke fulgt fulgt normalt normalt skoleforløb og er ikke skoleforløb motiveret og er ikke motiveret for undervisning for undervisning Eleven har har ikke ikke fulgt fulgt normalt normalt skoleforløb, men er skoleforløb, motiveret men er motiveret for undervisning for undervisning Eleven har har fulgt fulgt normalt normalt skoleforløb og er skoleforløb motiveret og er motiveret for undervisning for undervisning 28 lektioner 28 lektioner 28 lektioner 28 lektioner 28 lektioner 28 lektioner Primære formål: Primære formål: At At motivere motivere eleven eleven til til at at indgå indgå i i undervisningen undervisningen Primære formål: Primære formål: Afdække Afdække kompetencenikompetenceniveau veau Sikre Sikre læringsmæssigt læringsmæssigt udbytte udbytte Motivere Motivere til til fortsat fortsat skoleskolegang gang efter efter anbringelsens anbringelsens ophør ophør Primære formål: Primære formål: Vedligeholde Vedligeholde og og udbygge udbygge kompetencer kompetencer Sikre Sikre at at eleven eleven kan kan fortfortsætte sætte skolegangen skolegangen efter efter anbringelsens anbringelsens ophør ophør Specialundervisning Specialundervisning Specialundervisning Specialundervisning Almen Almen folkeskolefolkeskoleundervisning undervisning Undervisningen Undervisningen er er praktisk/ praktisk/ musisk musisk funderet funderet og og kombineres kombineres som som minimum minimum med med dansk dansk og og matematik matematik Udgangspunktet Udgangspunktet for for undervisningen er eneundervis- undervisningen er eneundervisning ning Undervisningen Undervisningen omfatter omfatter som som minimum minimum dansk, dansk, matematik, matematik, engelsk engelsk og og samfundsfag samfundsfag og og kan kan kombineres kombineres med med en en praktisk/musisk praktisk/musisk tilgang tilgang Udgangspunktet Udgangspunktet for for undervisningen er holdundervis- undervisningen er holdundervisninning Undervisningen Undervisningen omfatter omfatter folkeskolens folkeskolens fag, fag, som som minimum minimum dansk, dansk, matematik, matematik, engelsk engelsk og og samfundsfag samfundsfag og kan kombineres og kan kombineres med en praktisk/ med en musisk praktisk/musisk tilgang tilgang Udgangspunktet Udgangspunktet for for undervisningen er holdundervis- undervisningen er holdundervisninning

15 15 For elever, som ikke har fulgt et normalt skoleforløb forud for anbringelsen på den sikrede institution, og som ikke er motiverede for at modtage undervisning vil undervisningens primære formål være at motivere eleven til at indgå i undervisning. Undervisningen gives som specialundervisning, hvor der er mulighed for at fastsætte særlige time- og læseplaner. Undervisningen kan være praktisk/musiskfunderet med samarbejde mellem institutionens interne skole og værkstedstilbud, og eleven skal modtage undervisning i minimum dansk og matematik. Udgangspunktet tfor undervisningen vil typisk være eneundervisning, hvor overgang til holdundervisning bør være baseret på elevens adfærd og formåen. Når eleven ikke har fulgt et normalt skoleforløb forud for anbringelsen, men er motiveret for undervisning skal undervisningens primære formål i første omgang være at afklare elevens kompetenceniveau. Undervisningen skal samtidigt sikre, at eleven opnår maksimalt læringsmæssigt udbytte og motiveres til fortsat undervisning efter anbringelsens ophør. Da eleven ikke har fulgt et normalt skoleforløb forud for anbringelsen, vil der typisk være behov for specialundervisning med mulighed for at fastsætte særlige time- og læseplaner, hvor der eventuelt kan fokuseres på udvalgte fag, men minimum dansk, matematik, engelsk og samfundsfag eventuelt kombineret med en praktisk/musisk tilgang i samarbejde med institutionens værkstedstilbud. Udgangspunktet for undervisningen vil være holdundervisning. Elever, som har fulgt et normalt skoleforløb forud for anbringelsen, og som er motiverede for fortsat undervisning skal tilbydes almindelig folkeskoleundervisning, og der ligger her en særligt væsentlig opgave i hurtigst muligt, efter den unges anbringelse, at rekvirere elevplan, skolematerialer mv. fra elevens oprindelige skole, således at dette kan danne grundlag for elevens skoleforløb på den sikrede institution. Undervisningen har primært til formål at vedligeholde og udbygge elevens skolemæssige kompetencer med henblik på at sikre, at han eller hun kan fortsætte sit igangværende skoleforløb efter anbringelsens ophør. Den samme elev kan befinde sig i flere søjler alt efter hvilket fag, der er tale om. Eksempelvis kan man følge søjle 1 i matematik, mens man i dansk følger søjle 3. Eleven kan også skifte søjle undervejs i skoleforløbet, hvis han eller hun for eksempel bliver mere motiveret for undervisning. 5.3 Prøveafholdelse Det er afgørende for kontinuiteten i undervisningsforløbet, at eleverne har mulighed for at gå til folkeskolens afgangsprøve eller folkeskolens udvidede afgangsprøve, mens de er på den sikrede institution. Det er beliggenhedskommunens pligt at sørge for, at eleverne på de interne skoler kan gå til prøve i samarbejde med en nærliggende folkeskole 14. Da eleverne på de interne skoler har udgangsforbud bør muligheden for at afholde prøverne på anbringelsesstedet benyttes, og de interne skoler bør bidrage til at sikre samarbejde og koordinering med folkeskolen i forhold til prøveafholdelse. Rammerne for samarbejdet bør endvidere fremgå af driftsaftalen mellem institutionens region og beliggenhedskommune. Prøveafholdelse er dog forbundet med en del barrierer, idet prøven skal aflægges ved de almindelige prøveterminer. Det betyder, at eleven skal være på en sikret institution i juni måned. Derudover skal eleven gå til prøve i de fag, som den pågældende skoles elever skal op i, hvilket ikke nødvendigvis vil være de samme fag, som han eller hun skulle aflægge prøve i på sin egen folkeskole. Disse barrierer blev også påpeget i DPU s rapport, og der er fortsat brug for en afklaring på området. 14 Jf. Orientering om Folkeskolens afsluttende prøver 2010/2011, s. 67 vedr. Elever i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder.

16 16 Retningslinjer for undervisning af elever i den undervisningspligtige alder Læreren skal hurtigst muligt efter elevens anbringelse få oplysninger om elevplan, skolematerialer mv. fra elevens tidligere skole Undervisningen af elever i den undervisningspligtige alder er obligatorisk, og der skal derfor stilles krav til eleverne om, at de deltager Hver elev skal ugentligt have 28 lektioner svarende til 21 klokketimer om ugen eller 840 timer om året Den interne skole skal kunne tilbyde både eneundervisning og holdundervisning Den interne skole skal som minimum kunne tilbyde undervisning i dansk, matematik, engelsk, samfundsfag, historie, kristendomskundskab, fysik/kemi, biologi, geografi, tysk og idræt Lektionerne bør være en kombination af egentlig skoleundervisning og værkstedsaktiviteter eller aktiviteter, hvor der er fokus på en praktisk tilgang til de traditionelle skolefag Der skal være mulighed for specialundervisning, hvor der fastsættes særlige time- og læseplaner Undervisningen skal tage udgangspunkt i den enkelte elevs motivation og faglige niveau, og det primære formål med undervisningen kan variere alt efter elevens kompetenceniveau og motivation for uddannelse Undervisningen skal sikre, at den unge opnår maksimalt læringsmæssigt udbytte og motiveres til fortsat undervisning efter anbringelsens ophør Den interne skole skal være med til at sikre kontinuitet i elevens skoleforløb, og den skal skabe kontakt til efterfølgende undervisningstilbud og videregive informationer om eleven til undervisningstilbuddet. Muligheden for prøveafholdelse bør indgå i driftsoverenskomsten mellem beliggenhedskommunen og regionen, og de interne skoler bør bidrage til et kontinuerligt samarbejde med den lokale folkeskole.

17 17 6. Undervisning af elever over den undervisningspligtige alder En del af eleverne på de sikrede institutioner er over den undervisningspligtige alder. De har en række kendetegn, som går ud over målgruppebeskrivelsen i afsnit 5.1. Disse kendetegn er: Manglende eller mangelfulde afgangsprøver fra folkeskolen Afbrudte forløb på ungdomsuddannelserne En stor grad af usikkerhed med hensyn til uddannelsesmuligheder og uddannelsesønsker Manglende tro på egne evner i uddannelses- og erhvervssammenhæng. Den sikrede institution skal, med udgangspunkt i lovgivningen i Ungepakke II, tilbyde en bred vifte af undervisnings- og kompetencegivende aktiviteter til denne gruppe af elever, således at de på sigt kan påbegynde en ungdomsuddannelse. 6.1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Alle unge skal ved udgangen af 9. eller 10. klasse have udarbejdet en uddannelsesplan. I de fleste tilfælde vil det være Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) der har ansvaret for, at den unge får udarbejdet planen. Vejledningen skal gives til alle, som har bopæl i det geografiske område vejledningsenheden omfatter 15. Dette gælder også for de unge på de sikrede institutioner. Ifølge loven skal unge vejledes med henblik på at sikre: Uddannelsesmæssig sammenhæng Udarbejdelse/opdatering af en uddannelsesplan Vejledningsaktiviteter om uddannelsesretning Samarbejde med forældrene om den unges uddannelsesforløb. UU er myndighed på området, og det er derfor vigtigt, at den interne skole etablerer et tæt samarbejde med UU. I den forbindelse er det den interne skoles opgave at afklare den unges samlede uddannelsessituation. Derefter har UU forpligtelse til at revidere den unges uddannelsesplan og give vejledning samt eventuel brobygning. Institutionerne skal medvirke til at uddannelsesplanen opfyldes ved at tilbyde de unge uddannelse eller beskæftigelse i overensstemmelse med uddannelsesplanen. Uddannelsesparathed UU vurderer de unges uddannelsesparathed i forhold til både faglige, sociale og personlige parametre. Disse parametre er særligt væsentlige i forhold til eleverne på de sikrede institutioner, da de oftere har flere problemer på disse områder end deres jævnaldrende. De sikrede institutioner arbejder med at gøre elever over den undervisningspligtige alder uddannelsesparate. I forhold til de faglige parametre sker dette gennem undervisning, uddannelse og beskæftigelse som forbereder den unge på at tage en ungdomsuddannelse eller som minimum at fortsætte skolegang. I forhold til de personlige og sociale parametre arbejder institutionerne med at give eleverne viden om eksisterende skole- og uddannelsesmuligheder og motivere dem til at benytte mulighederne samt opbygge selvtillid og selvværd i forhold til at fortsætte skole- eller uddannelsesforløb efter endt ophold. 15 LBK nr stk. 4.

18 Forberedelse til ungdomsuddannelse I forbindelse med forberedelse til en ungdomsuddannelse eller til en erhvervsfaglig grunduddannelse (EGU) kan den interne skole, både med udgangspunkt i den almene undervisning og værkstedsundervisningen, arbejde med forberedende forløb inden for forskellige fagområder. Almen folkeskoleundervisning En stor del af eleverne over den undervisningspligtige alder har ikke et fagligt niveau, svarende til det, der forventes ved afslutningen af 9. klasse. Derfor vil de fleste af eleverne, på de sikrede institutioner, skulle modtage undervisning i overensstemmelse med undervisningen i folkeskolen, som beskrives i afsnit 6 om undervisning af unge i den undervisningspligtige alder. Erhvervsintroducerende undervisning For at gøre eleverne uddannelsesparate kan der inddrages elementer af eksisterende uddannelser i undervisningen. Det kan for eksempel være forløb, der er relevante i forhold til at gennemføre teknisk skole, EGU eller en erhvervsfaglig uddannelse. Der kan også være tale om direkte kompetencegivende kurser i forhold til et kommende arbejde. Eleven kan for eksempel tage et køkkenhygiejnekursus, førstehjælpskursus, svejsekursus, IT-kørekort eller truckkørekort. Endelig kan eleven også indgå i en praktikordning på institutionen for eksempel i køkkenet eller hos pedellen. Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) Eleverne har også mulighed for at starte på en særligt tilrettelagt uddannelse (STU). STU en tilrettelægges i samarbejde med elevens hjemkommune og den tilpasses elevens kognitive evner, interesser og kompetencer. Opholdet på den sikrede institution kan først og fremmest bruges til en afklaring af elevens muligheder og planlægning af det efterfølgende forløb. Produktionsskole For elever, der ikke er afklaret omkring uddannelsesønsker, kan et ophold på en produktionsskole være med til at skabe denne afklaring. På den sikrede institution kan eleven afprøve nogle af de aktiviteter, der foregår på en produktionsskole og blive sporet ind på sine interesser. Institutionen kan herefter etablere kontakt til produktionsskolen, således at eleven kan påbegynde undervisningen efter endt ophold. 6.3 Individuel tilrettelæggelse af undervisningen Ligesom for elever i den undervisningspligtige alder gælder det også for elever over den undervisningspligtige alder, at de varierer alt efter, om de har et normalt skoleforløb bag sig, og om de er motiverede for et videre skole- eller uddannelsesforløb. I figur 2 gives tre eksempler på, hvordan undervisningen kan tilrettelægges med udgangspunkt i elevens situation, og de undervisningsmuligheder, der findes på de sikrede institutioner.

19 19 Eleven har ikke fulgt normalt skoleforløb og er ikke motiveret for ungdomsuddannelse Eleven har ikke fulgt normalt skoleforløb, men er motiveret for ungdomsuddannelse Eleven har følger ungdomsuddannelse (ell. tilsv.) og er motiveret for ungdomsuddannelse 28 lektioner 28 lektioner 28 lektioner Formål: Afdække kompetencer Motivere til videre uddannelse Formål: Afdække kompetencer Sikre læringsmæssigt udbytte Sikre uddannelsesparathed Formål: Vedligeholde og udbygge kompetencer Sikre at eleven kan fortsætte i nuværende uddannelsesforløb Den interne skole sikrer, i samarbejde med UU, vejledning og udarbejdelse/ opdatering af uddannelsesplan Den interne skole sikrer, i samarbejde med UU, udarbejdelse/opdatering af uddannelsesplan og vurderer behov for EGU, STU med mere Den interne skole tilrettelægger undervisningen i samarbejde med nuværende uddannelsessted Undervisningen er praktisk/ musisk funderet i kombination med værksted og skolefag og evt. kompetencegivende kurser Undervisningen er målrettet den kommende ungdomsuddannelse Undervisning følger en individuel undervisningsplan udarbejdet i samarbejde med nuværende uddannelsessted Udgangspunktet for undervisningen er eneundervisning Udgangspunktet for undervisningen er holdundervisning Udgangspunktet for undervisningen er holdundervisning Figur 2: Tre individuelle undervisningsforløb for elever over den undervisningspligtige alder. Alle elever over den undervisningspligtige alder skal have undervisning i minimum 21 klokketimer ugentligt. For elever, der ikke har fulgt et normalt skoleforløb og ikke er motiverede for at få en ungdomsuddannelse er det primære formål med undervisningen, at den unge motiveres til at deltage i fremtidige uddannelsesaktiviteter, og at der foretages en afklaring af elevens kompetencer inden for de faglige, personlige og sociale parametre. I samarbejde med UU og elevens forældre sikres det, at eleven får vejledning om fremtidige uddannelsesmuligheder, og at der udarbejdes en opdateret uddannelsesplan.

20 20 Undervisningen bør være praktisk/musisk funderet og tage afsæt i en tværfaglig elevplan med fokus på beskæftigelse og undervisning i dansk, matematik og engelsk. Derudover kan der afholdes kompetencegivende kurser i for eksempel IT-kørekort. Udgangspunktet for undervisningen vil ofte være eneundervisning og en eventuel overgang til holdundervisning bør baseres på elevens adfærd og formåen. For elever, der ikke har fulgt et normalt skoleforløb, men er motiverede for ungdomsuddannelse har undervisningen primært til formål at afdække elevens kompetenceniveau og sikre, at eleven opnår maksimalt læringsmæssigt udbytte samt gøres parat til at påbegynde en ungdomsuddannelse. I samarbejde med forældre og UU opdateres uddannelsesplanen, hvori der tages stilling til behov for eksempelvis EGU, STU eller støtteforanstaltninger. Undervisningen skal være individuelt tilrettelagt og målrettet den kommende ungdomsuddannelse. Undervisningen vil foregå på hold. Elever der har fulgt normalt undervisningsforløb og eventuelt allerede er i ungdomsuddannelse samt er motiverede for undervisning skal primært modtage undervisning, der vedligeholder og udvikler deres skolemæssige og praktiske kompetencer med henblik på at sikre, at den unge kan fortsætte igangværende undervisnings- eller uddannelsesforløb efter endt ophold på den sikrede institution. Undervisningen planlægges i samarbejde med elevens nuværende uddannelsessted, således at eleven ikke kommer bagud. 6.4 Prøveafholdelse Ligesom for eleverne i den undervisningspligtige alder er prøveafholdelse for elever over den undervisningspligtige alder en udfordring på de interne skoler. Der er dog mulighed for at samarbejde med VUC om prøveafholdelse, idet VUC i følge loven optager elever over den undervisningspligtige alder, hvis eleven på eksamenstidspunktet er fyldt 18 år. Der er ikke klare retningslinjer for, hvordan loven om voksenundervisning kan effektueres for de interne skoler, der er derfor brug for medvirken fra Undervisningsministeriet til at klarlægge dette.

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

Overenskomst om specialundervisning mellem Haderslev Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Helsehjemmet

Overenskomst om specialundervisning mellem Haderslev Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Helsehjemmet Overenskomst om specialundervisning mellem Haderslev Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Helsehjemmet Helsehjemmet (herefter kaldet institutionen) er en selvejende institution med hjemsted

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden:

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: Aftale om 10. klasse Undervisningsministeriet 2. november 2006 Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: 10. klasse målrettes elever,

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 20, stk. 7 og 8, 22, stk. 6, 30 a,

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

NOTAT undervisning i hjemmet

NOTAT undervisning i hjemmet NOTAT undervisning i hjemmet 1 Indledning Som hjemmeunderviser hører man under Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v., og man skal naturligvis sørge for, at ens undervisning, uanset

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Indhold: 1. Indledning/baggrund 2. Lovgivning og præsentation af de særlige forløb 3. Oversigt over de særlige forløb 4. Procedure 5. Aftale

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

Overenskomst mellem Ringsted Kommune og Sorø Kommune

Overenskomst mellem Ringsted Kommune og Sorø Kommune Driftsoverenskomst mellem Sorø Kommune og Ringsted Kommune om drift af undervisning i 10. klasse jf. folkeskoleloven 19a-i. Derudover det erhvervsrettede 10. klasseforløb (eud10) jf. folkeskoleloven 19j

Læs mere

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love Undervisningsministeriet Simon Kjølby Larsen Vester Voldgade 123 1552 København V efu-vej@uvm.dk DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Oppositionspartierne (S, SF, R og Ehl) foreslår sammen, at der etableres en fleksuddannelse for unge mellem 15 og 25 år. De folkeoplysende skoleformer hilser forslaget

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (10. klasse målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse)

Læs mere

Vejledning til individuelle undervisningsplaner

Vejledning til individuelle undervisningsplaner Vejledning til individuelle undervisningsplaner Den individuelle undervisningsplans baggrund Den individuelle undervisningsplan tager sit juridiske udgangspunkt i folkeskoleloven og dens ultimative krav

Læs mere

B. Tilsynsførende, navn og myndighed: C. Pædagogisk-psykologisk rådgivning:

B. Tilsynsførende, navn og myndighed: C. Pædagogisk-psykologisk rådgivning: Tilsyn med Tilsynet er gennemført med baggrund i nedenstående lovgivning og vejledning: Folkeskoleloven Bekendtgørelser om specialundervisning Overenskomsten med Odsherred Kommune Tilsynet med specialundervisning

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009 10.klasse Dragør kommune 2008/2009 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

STU ALLERØD SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE

STU ALLERØD SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE ALLERØD KOMMUNE 2017 Indholdsfortegnelse Indledning og formål... 2 Målgruppe... 2 Lovgrundlag... 2 Uddannelsen... 2 Omfang og varighed... 3 Uddannelsesplan...

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

Undervisningsoverenskomst. mellem. Roskilde Kommune Skole- og Børneforvaltningen Ringstedgade 16 4000 Roskilde Kommune

Undervisningsoverenskomst. mellem. Roskilde Kommune Skole- og Børneforvaltningen Ringstedgade 16 4000 Roskilde Kommune Undervisningsoverenskomst mellem Roskilde Kommune Skole- og Børneforvaltningen Ringstedgade 16 4000 Roskilde Kommune og Dagskolen i Boserup Boserupvej 100 4000 Roskilde Undervisningsoverenskomsten er udarbejdet

Læs mere

Efterskolen på Refsnæs

Efterskolen på Refsnæs Kommuner og sagsbehandlere Parat til fremtiden Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. SYNSCENTER REFSNÆS SR E F T E R S K O L E N Efterskolen på Refsnæs - Derfor! Et efterskoletilbud

Læs mere

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne Undervisningsministeriet sagsnr.: 072.51S.541 Udkast Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Erhvervstilbud i skolerne i Varde Kommune

Erhvervstilbud i skolerne i Varde Kommune Erhvervstilbud i skolerne i Varde Kommune 1.0 Formålet med erhvervstilbuddet i skolerne i Varde Kommune Folkeskolens faglige mål ændrer sig med 7. klassetrin fra færdighedsindlæring til tværgående opgaveløsning,

Læs mere

Efterskolen på Refsnæs

Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. E F TE SR N ÆS SYN S Parat til fremtiden Kommuner og sagsbehandlere TER RE F SN Efterskolen på Refsnæs C EN RSKOL E Efterskolen på Refsnæs - Derfor! Et efterskoletilbud

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse

Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse Vejle, den 4. april 2014 Til Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Udvikling gennem bedre uddannelser

Udvikling gennem bedre uddannelser Udvikling gennem bedre uddannelser Udspillet er udarbejdet af Kommunernes Landsforening og udkom i 2013 som et bud på, hvordan uddannelsessystemet samlet set kan få et løft. Resume: Teksten er et udspil

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier - Barrierer - Støtte

VEJLEDNING VIRKER. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier - Barrierer - Støtte VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesparathedsvurdering Kriterier - Barrierer - Støtte Indledning Hensigten med at arbejde med uddannelsesparathed er at tydeliggøre og styrke processen frem mod elevens valg af

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Denne. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier Barrierer - Støtte

Denne. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier Barrierer - Støtte Denne Uddannelsesparathedsvurdering Kriterier Barrierer - Støtte Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 4 Vurdering af uddannelsesparathed... 4 Elevens faglige forudsætninger:... 4 Elevens personlige forudsætninger:...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole Kvalitetsrapport 2010/2011 Skole: Haderslev Kommune Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Resumé med konklusioner side 3 Kapitel 2: Tal og tabeller

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Att. Mette Ploug Kølner AFIKP@uvm.dk

Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Att. Mette Ploug Kølner AFIKP@uvm.dk Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Att. Mette Ploug Kølner AFIKP@uvm.dk 3. marts 2015 Jour.nr: 201575300/0001 Høringssvar lovforslag om folkeskolens prøver Danmarks

Læs mere

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Information til forældre Pjecens formål: Denne folder giver information om STU til dig, som er forældre til eller værge for en ung, der kan være i målgruppen

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering Manual Danmarks Privatskoleforening Selvevaluering Skolens profil Kapitel 1 2 Skolens profil. Kapitel 1. Kapitel 1 Skolens profil Kapitel 1.a Skolens værdigrundlag / formål / profil. Kapitel 1.b Skolens

Læs mere

Notat. Sagsnr.: 2014/ Dato: 4. juli Titel: Ny lovgivning på folkeskoleområdet Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent

Notat. Sagsnr.: 2014/ Dato: 4. juli Titel: Ny lovgivning på folkeskoleområdet Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent Notat Sagsnr.: 2014/0006895 Dato: 4. juli 2014 Titel: Ny lovgivning på folkeskoleområdet 2014 Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent I dette notat gennemgås de hovedændringer, der har været af

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Specialundervisning for unge og voksen efter Lov om specialundervisning for voksne LSV Undervisningsforløb

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret 10 11 Hvad viser kvalitetsrapportens nøgletal kort fortalt Roskilde Kommune har benyttet sig af udfordringsretten i forhold til toårige kvalitetsrapporter.

Læs mere

S T U S ø h ø j l a n d e t

S T U S ø h ø j l a n d e t S T U S ø h ø j l a n d e t Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Søhøjlandet er et 3 årigt uddannelsestilbud for unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre anden ungdomsuddannelse selv ikke med

Læs mere

Skolens evaluering af den samlede undervisning

Skolens evaluering af den samlede undervisning Vejledning: Skolens evaluering af den samlede undervisning Det fremgår af lov om friskoler og private grundskoler 1.b og 1.c., at en fri grundskole regelmæssigt skal gennemføre en evaluering af skolens

Læs mere

Efterskolen på Refsnæs

Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år E F TE SR N ÆS SYN S Parat til fremtiden Kommuner og sagsbehandlere TER RE F SN Efterskolen på Refsnæs C EN RSKOL E Efterskolen på Refsnæs - Derfor! Et efterskoletilbud

Læs mere

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Elev- og uddannelseplan

Elev- og uddannelseplan Elev- og uddannelseplan Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse 2009-10 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: UU-vejleder: Til eleven I 9. klasse skal du udarbejde

Læs mere

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet v/ UU-Vejleder (grundskoler) Specialvejleder (specialskoler) STU-vejleder (efter 10. klasse) Dorthe Elly Johansen Tlf. 72 36 61 47 dorjo@holb.dk UU Ungdommens

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for

Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører elevplaner

Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører elevplaner Elevplaner Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører elevplaner 2.2. En samlet elevplan med fokus på læringsmål 2.2.1. Gældende ret Efter folkeskolelovens 13, stk. 1, skal eleverne og forældrene

Læs mere

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for.

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Unge- og Skoleafdelingen Iværksættelse af skoletilbud for dit barn. 23. august 2017 Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Afgørelse På baggrund af Psykologisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om Kanonskolen... 3 Undervisningsplanen... 7 Undervisningspersonalet... 10 Visitation... 12 Tilsynsførende myndighed...

Indholdsfortegnelse Om Kanonskolen... 3 Undervisningsplanen... 7 Undervisningspersonalet... 10 Visitation... 12 Tilsynsførende myndighed... Skolebeskrivelse Indholdsfortegnelse Om Kanonskolen... 3 Fakta... 3 Historie... 3 Fysiske rammer... 4 Kort om Kanonskolen... 4 Kanonskolens målsætning... 5 Elevernes skoleforudsætninger... 5 Skolens opbygning...

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Tidligere fremmedsprog

Tidligere fremmedsprog Tidligere fremmedsprog Almindelige bemærkninger til temaindgangen Tidligere fremmedsprog 2.1.1. Mere undervisning i fagene ( ) Undervisningen i fremmedsprog skal styrkes. Den stigende internationalisering

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere

Den interne skole på Bjerget

Den interne skole på Bjerget Den interne skole på Bjerget Jeg vender nu tilbage til sagen om undervisningen i Bjergets interne skole. Den 23. juni 2015 afgav jeg en foreløbig redegørelse i sagen, og den 28. august 2015 modtog jeg

Læs mere

Hjemmesidevejledning

Hjemmesidevejledning v Hjemmesidevejledning Ministeriets krav til informationer på frie grundskolers hjemmesider Friskoler og private grundskoler 23-02-2017 Indhold Indledning... 2 1 Lov om friskoler og private grundskoler...

Læs mere

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN?

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? Konference på Christiansborg Onsdag den 25. september 2013 HVORDAN SER VI BØRNENE, ERFARINGER OG MULIGHEDER Geert Jørgensen,

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af interne skoler i dagbehandlingstilbud og

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

Hånd og hoved i skolen

Hånd og hoved i skolen PER FIBÆK LAURSEN Hånd og hoved i skolen værkstedspædagogik for praktisk orienterede elever FOTOS OG DIGTE VED TORBEN SWITZER 1 Indhold Viden om skolen.........................................................

Læs mere

Servicedeklaration for Børneskolen, Filadelfia 2015

Servicedeklaration for Børneskolen, Filadelfia 2015 Praktiske oplysninger Dr. Sellsvej 23, 4293 Dianalund Tlf.: 58 27 12 30 Daglig leder: Jesper Thor Olsen Hjemmeside: www.boerneskolen.dk E-mail: boerneskolen@filadelfia.dk Servicedeklaration for Børneskolen,

Læs mere

Forligspartierne ønsker, at folkeskolens faglige niveau skal forbedres og har disse tre overordnede mål for folkeskolen:

Forligspartierne ønsker, at folkeskolens faglige niveau skal forbedres og har disse tre overordnede mål for folkeskolen: Aftalen mellem Regeringen, Venstre og DF om folkeskolen Regeringen, Venstre og DF har indgået en aftale om folkeskolen. Hvis de konservative siger ok til forliget, hvilket de indtil videre ikke har været

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Formål med kommunalt serviceniveau

Formål med kommunalt serviceniveau Formål med kommunalt serviceniveau Formålet med dette kommunale serviceniveau er, i forbindelse med Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, også benævnt som Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Læs mere

UU s opgaver. UU Aarhus og Samsø læs mere på

UU s opgaver. UU Aarhus og Samsø læs mere på UU s opgaver Vejledning op til 18 år - Grundskolen ca. 10 årsværk - 15 17 årige ca. 9 årsværk Vejledning 18 24 år - ca. 6 årsværk Vejledning i Jobinfo ca. 3 årsværk Specialvejledning ca. 3 årsværk Særligt

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I medfør af 3, stk. 5, 4, stk. 5, 6, stk. 4, 9, stk. 3 og 10, stk. 2, i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Kvalitetsstandard. For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs

Kvalitetsstandard. For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs Kvalitetsstandard For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs Ungnorddjurs Åboulevarden 64 8500 Grenaa tlf : 89 59 25 50 www.ungnorddjurs.dk ung@ungnorddjurs.dk Heltidsundervisning i Ungnorddjurs Vision Heltidsundervisningen

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole

Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole Forslag Indhold 1. Aftaleparter...3 2. Aftalegrundlag...3 3. Lovgrundlag...3 4. Driftssted...3 5. Bestyrelse...4 6. Vision...4 7. Mål...4

Læs mere