Læringsakademiet TRUE NORTH. True North Læringsakademi er et dobbelt træningsprogram med to målgrupper:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læringsakademiet TRUE NORTH. True North Læringsakademi er et dobbelt træningsprogram med to målgrupper:"

Transkript

1 Læringsakademiet TRUE NORTH True North Læringsakademi er et dobbelt træningsprogram med to målgrupper: Eleverne, der trænes i læsning, retsstavning, grammatik, matematik, engelsk samt i personligt lederskab og sociale kompetencer. Derved gøres eleverne studieparate og får et konkret fagligt løft. Underviserne, der trænes onsite i egne klasser i mindset, taksonomisk målsætning, klasseledelse, differentiering, aktiv indlæring, personligt lederskab og sociale kompetencer samt formativ evaluering. Derved får underviserne en praksisnær træning, der i modsætning til traditionelle kurser gør dem i stand til direkte at videreføre træningen i det daglige arbejde. Derudover giver praksiserfaringerne større mulighed for, at de trænede undervisere kan videndele og bringe erfaringerne videre ud på skolerne. True North, Savsvinget 7, DK-2970 Hørsholm, , SE-nr

2 STRUKTUREL RAMME TID: STED: ELEVER: LÆRERE: 4 ugers onsite dagscamp. Egen skole Én eller flere klasser, udvalgte elever eller en årgang Undervisere i dansk, matematik og engelsk samt pædagoger tilknyttet klasserne eller årgangen. FAGLIG UNDERVISNING: - Læsning - Dansk - Matematik - Engelsk UNDERVISNING i SOCIALE OG PERSONLIGE KOMPETENCER: - Sociale aktiviteter - Fysiske aktiviteter - Kreative aktiviteter - Trygheds- og trivselsskabende aktiviteter - Relationskompetencer - Konflikthåndtering - Kommunikationskompetencer PROJEKTAFSLUTNING : Højtidelig afslutning med afgangsbeviser indeholdende: - Læse- og læringsprofilanalyse - Dokumentation for læringsfremskridt - Styrkeprofil - Faglig handleplan for læsning, dansk og matematik Træningsdage for undervisere : Det anbefales, at de deltagende undervisere gennemgår True North Lærertræning. Subsidiært to dages introduktion til Læringsakademiet. KVALITETSSIKRING: True North Underviserteam True Norths team af undervisere er alle linjefagsuddannede og/eller uddannede inden for børn med særlige udfordringer (tidligere kaldet specialundervisningsuddannede) og med adskillige års undervisningserfaring. Derudover har underviserne erfaringer med aldersgruppen fra årige samt med håndtering af specialdiagnoser (ADHD, Asperger, Dysleksi mv.). True North, Savsvinget 7, DK-2970 Hørsholm, , SE-nr

3 Teamlederne har undervisningserfaring fra camps, hvor over elever indtil nu har deltaget med succes. Foruden de fagfaglige kompetencer stilles der krav til undervisernes etiske standarter for god undervisning samt for at optræde som rollemodeller for såvel børn som for de deltagende lærere. UNDERVISNINGSTEORETISK GRUNDLAG Trivsel er grundlaget for udvikling og læring Forskning inden for Positiv psykologi har de senere år vist, at der eksisterer en tydelig sammenhæng mellem trivsel, positiv udvikling og effektiv læring. Der opereres med tre niveauer af livsudfoldelse: Det rare liv Dette niveau af livsudfoldelse er karakteriseret ved trivsel og en følelse af glæde. Det viser sig gennem tillid, gensidig anerkendelse og optimisme i nære relationer. I praksis viser dette sig ved, at eleven er tryg og trives. Det engagerede liv Dette niveau er karakteriseret ved læring og en følelse af nydelse. Her ses intensiv fordybelse, engagement, og selvforglemmelse. Tilstanden betegnes som Flow. Eleven glemmer tid og sted i læringsprocessen. I praksis viser dette sig ved, at eleven har lyst til læring. Det meningsfulde liv Dette niveau er karakteriseret ved oplevelsen af en højere mening, man kender sine mål, er socialt forankret og har perspektiv på fremtiden. I praksis viser dette sig ved, at eleven er initiativrig og styret, og har en målrettet drivkraft. Læringscampen er et pædagogisk tilbud, IKKE et behandlingstilbud. Dog bygger pædagogikken på en forståelse af de psykologiske principper, der styrer læring og udvikling: Elevens tankesæt, motivation, og udholdenhed, undervisningens struktur og sammensætning, meningsfuld læring og positiv forstærkning. Sluttelig inddrages elementer fra resiliensforskningen (hvorledes man udvikler sig på trods ), der har særlig relevans i relation til målgruppen med henblik på mønsterbrydning. True North, Savsvinget 7, DK-2970 Hørsholm, , SE-nr

4 PÆDAGOGISKE PRINCIPPER: Holistiske læringsprincipper De pædagogiske principper bygger på en holistisk tilgang, hvor alle niveauer af elevens krop, sind og hjerneniveau bruges som ressource. Der bygges således på et vækstparadigme (i modsætning til et mangelparadigme). Det betyder i praksis, at undervisningen bygger på, hvad eleverne allerede kan fremfor, hvad de ikke kan. Styrkebaseret læring Der undervises styrkebaseret, hvilket dels kan forklares med fokus på det, eleverne er gode til, har naturligt anlæg for, dels med at elevernes styrkesider bruges som løftestang for områder, hvor eleven er udfordret. Der arbejdes med mange intelligenser, læringsstile, accelerated learning, cooperative learning og frem for alt aktiv indlæring, hvor krop og bevægelse inddrages i alle fag og aktiviteter. Gennemskuelige mål Synliggørelse af læringsmålene (vha. Rubrics). En Rubric er en matrice/et skema til synliggørelse af mål og fastsættelse af succeskriterier. En Rubric er taksonomisk opbygget (fra let til svær; fra overfladeforståelse til dybdeforståelse), hvilket tydeliggør de opnåede resultater for eleven samt vejen til forbedring. Målene gøres håndtérbare for eleven: Eleven inddrages aktiv i målfastsættelse af egne mål og inddrages i evalueringsprocessen. Endelig bliver læringsfremskridtene kommunikérbare i relation til omverdenen, idet eleven bliver i stand til at formulere sig omkring sit læringsfremskridt. Dette opkvalificerer dialogen mellem underviseren, eleven, og forældrene. Der udarbejdes en Rubric for hvert fag/fagområde. Disse printes ud til hver elev, hvor eleven i samarbejde med underviseren vurderer udgangspunkt (nuværende standpunkt) og beslutter målene for eleven. Samme Rubric benyttes, når det skal vurderes, hvilke mål eleven har opnået. Aktiv involvering Aktiv indlæring betones gennem læringsstile (se, høre, røre, gøre), gennem cooperative learning og gennem såkaldte brain breaks, hvor fysiske øvelser indlægges som pauser i såvel aktivitetsbåndene som i interesseaktiviteterne. True North, Savsvinget 7, DK-2970 Hørsholm, , SE-nr

5 LÆRINGSRAMME: Læringsakademiet er et intensivt 4 ugers undervisningsforløb, hvor fokus lægges på, at eleverne får en erfaringsbaseret oplevelse og erkendelse af: - at deres styrkesider kommer aktivt i spil - at læring på måder, der passer til deres individuelle læringsmåde, kan gøre en forskel for dem. KLASSELEDELSE: Overordnet arbejdes der efter principper om rolige rutiner, regelmæssig struktur, høj grad af forudsigelighed samt pålidelige voksne rollemodeller. Dette betyder i praksis en fast ydre struktur med høj grad af elevens selvforvaltning og valgmuligheder inden for de givne rammer. Forskning har vist, at elever, der oplever en høj grad af indflydelse på deres læring inden for en given ramme, udvikler bedre læse- og læringskompetencer, større faglige resultater samt højere grad af bibeholdt læring efter endt undervisning. Som udgangspunkt stilles der høje forventninger til eleverne ud fra et rationale om, at alle har et potentiale, der kan udvikles, og at alle vokser af tillid og i omsorgsfulde relationer. I praksis vil eleverne forventes at 1. Være til stede på de aftalte steder og tidspunkter 2. Arbejde med den tilrettelagte undervisning og aktiviteter 3. Opføre sig hjælpsomt og respektfuld over for hinanden 4. Rydde op efter sig selv og andre. TIDSRAMME/SKEMA: Fordybelse er ét af de bærende læringsprincipper, hvilket afspejles i det grundskema, der anvendes som udgangspunkt. Ringetider og pauser følger skolens almindelige ringetider INDHOLD: Aktivitetsbånd: Læsning, dansk, matematik, engelsk, personlig og sociale kompetencer Interessegrupper: Faglig fordybelse, kreative og/eller fysiske aktiviteter Fordybelse og chill-out : Lektiecafé, personlige og sociale kompeten, spil mv True North, Savsvinget 7, DK-2970 Hørsholm, , SE-nr

6 MINDSET: Arbejder med et udviklende tankesæt. Fokus på elevens styrker fremfor på manglerne. Positivitet: Det rare, det engagerede og det meningsfulde liv. GENNEMSKUELIGE MÅL: Arbejder med taksonomiske mål: Fra overfladeforståelse til dybdeforståelse opstillet i såkaldte Rubrics, så eleven kan se såvel slutmål som næste udviklingszone. PERSONLIGT LEDERSKAB og SOCIALE KOMPETENCER: Arbejder med fire kompaspunkter: Optimisme, Vedholdenhed, Ejerskab og Integritet med udgangspunkt i Respekt samt med metakognition: Elevens viden om og forståelse for egen læring. TRIVSEL: Inddrager læringsmiljø, klasseledelse, strukturer og Orden i hovedet på den fede måde : Orden i kroppen, i forståelsen, i koncentrationen samt social og eksistentiel orden. RELATIONER: Arbejder med kommunikationskompetencer, relationskompetencer og velfungerende teams. STYRKEBASERET LÆRING: Arbejder med såvel undervisnings- som elevdiffentiering, samt med mange måder at lære på (fx aktiv indlæring, læringsstile, cooperative learning). ROLLEMODELLER: Arbejder med tydelige rollemodeller, der inkarnerer budskabet samt buddy-systemer, hvor eleverne er rollemodeller for hinanden. FEED-BACK: Arbejder med ipsativ vurdering, der fokuserer på vurdering i forhold til egne indlæringsfremskridt, samt med formativ evaluering, hvor fokus er på, hvad der kan gøres bedre. True North, Savsvinget 7, DK-2970 Hørsholm, , SE-nr

7 Resultater og Erfaringer Drengeakademiet Løkkefonden 2012 I sommeren 2012 designede og gennemførte True North det første Drengeakademi for Løkkefonden. 23 fagligt og socialt udsatte drenge i 8.klasse deltog i et tre ugers campforløb, hvor 1.uge bestod af en True North Camp, de to følgende uger af faglig træning i læsning, dansk og matematik. RESULTATER og ERGARINGER* Resultaterne på Drenge Akademiet 2012 er markante. Årsagen kan opsummeres i fem hovedpunkter: Læringsparathed og læringsfokus Brug af værktøjer til afdækning af elevernes styrker samt læse- og læringsstil Konferencer mellem lærer og elev Indretning af det fysiske læringsmiljø Brug af materialer med høj interesseværdi og bred variation REULTATER Den faglige undervisning har taget udgangspunkt i to mål: At opøve færdigheder indenfor tre essentielle områder grammatik, færdighedsregning og læsning At arbejde med fagemner, som eleverne kommer til at møde i 9.klasse samt forlene dem med positive læringsoplevelser, der giver dem mod på at fortsætte i uddannelsessystemet. Grammatik Ved projektets start lå elevernes gennemsnit på 42%. 9 drenge befandt sig i 3.kvartil, mens de øvrige 14 drenge lå under 50% med 3 elever helt nede i 1. kvartil. Ved projektets afslutning var gennemsnittet steget til 84% med 16 af drengene solidt placeret i den øverste 4. kvartil og de øvrige 7 drenge nu er i 3. kvartil. Alle drenge ligger dermed godt over middel. Læsning Det samme billede tegner sig næsten for læsning. Her var der enkelte gode læsere til at starte med, men 11 drenge lå under 50% med hele 4 drenge i nederste kvartil. Ved afslutningen havde 21 drenge flyttet sig op over 50% med 10 drenge i 4. kvartil og 11 i 3. kvartil. Drengenes succes i læsning var endnu bredere. 22 drenge læste en hel (voksen)bog på over 300 sider. For 19 af dem var det ifølge deres eget udsagn første gang, de havde læst en bog. I følge deres egne kommentarer, har mange af dem desuden ændret markant syn på selve det at læse. Færdighedsregning Ved starten var elevernes gennemsnit på 49% fordelt med 10 elever i de to øverste kvartiler og 13 elever i de to nederste. Ved afslutningen var det samlede gennemsnit på 80% med 19 elever i den øverste kvartil, mens de resterende 4 elever var fordelt med 2 i True North, Savsvinget 7, DK-2970 Hørsholm, , SE-nr

8 3. kvartil og 2 elever i 2. kvartil. Det er interessant, at se tallene for undervisningen i basale og vigtig færdigheder i lyset af, hvordan eleverne samlet migrerer op og bundniveauet dermed hæves markant. Det er en af de problemstillinger, der ofte fremhæves i forhold til Finland, hvor de netop har stor succes med at løfte bundniveauet. Læringstilvækst på fagemner Læringstilvækst er et andet begreb, der især også har procesmæssig og ipsativ værdi, fordi eleverne har en mulighed for at konstatere, at de lærer noget. De bliver først målt på et felt, hvor de ikke har nogen reelle forudsætninger for kendskab. Og efter et forløb med undervisning på dette felt, testes de igen og kan dermed selv erfare en læringstilvækst, hvilket er stærkt motiverende. Den store vækst skyldes bl.a., at man gennem forløbet arbejdede med elevernes indstilling og formåede at ramme den enkelte elevs optimale læringskanal. Det sker bedst: når der er en bred variation af materialer til rådighed, som specielt matcher de taktile og kinæstetiske elever; og når der er kompetente lærekræfter, som både forstår at benytte materialerne og aflæse samt funktionelt anvende sin viden om den enkelte elevs styrker i undervisningen. Trivsel og indstilling Flow-forskning viser, at trivsel og bl.a. oplevelse af meningsfuldhed i forhold til det underviste er forudsætning for optimal læring. Det er derfor af betydning, at alle eleverne opnået stor fremgang indenfor trivsel og en ændring i deres forhold til læring og det, at gå i skole. Trivselstesten ved slutningen af projektet viser, at der hos eleverne er en ny tro på og forståelse af, at eleverne kan anvende det, de lærer, dvs. undervisningen forekommer meningsfuld. De har oplevet mere selvsikkerhed og tryghed i klasseværelset på Drenge Akademiet end i deres normale skole. Men måske vigtigst af alt, så har de fået glæden tilbage ved at lære noget. En vigtig del af forudsætningen for opnåelse af de samlede resultater er denne vægt på at øge elevernes trivsel og dermed deres mulighed for at komme i flow, som konkret har givet sig udtryk I integrationen af selvudvikling og fokus på de personlige og sociale kompetencer i hele forløbet. Det har først og fremmest været nødvendigt, at arbejde med elevernes indstilling for at åbne dem for ny læring. Dernæst er det essentielt, at bibringe dem viden om sig selv og egne styrker samt forlene dem med f.aglige strategier, hvis man skal gøre sig forhåbninger om, at det positive momentum skal fortsætte efter summer campen. Video: https://www.youtube.com/watch?v=8cfup3rh3zg *Kilde: Drengeakademiet 2012 Opsummering Udgiver: Løkkefonden, 2012 True North, Savsvinget 7, DK-2970 Hørsholm, , SE-nr

9 Lær For Livet Egmontfonden 2013 I sommeren 2013 designede og gennemførte True North den første Learning camp for anbragte børn for Egmont Fonden. RESUME* Campen fandt sted over 14 dage i den lille havneby Snaptun ved Horsens i Jylland, og det faglige og praktiske forløb blev gennemført af konsulentvirksomheden True North, som har omfattende erfaring med undervisning af børn og unge på camps. Børnene blev visiteret til campen af deres respektive kommunale sagsbehandlere I anbringelseskommunen. 19 anbragte børn mellem 10 og 13 år deltog på campen. Alle gennemførte på nær en dreng, som udgik pga. sygdom. Målet med Learning Camp var at udfylde børnenes faglige huller i læsning, matematik og dansk gennem undervisning målrettet den enkeltes behov og personlige læringsstil. Learning Camp skulle desuden bidrage til, at børnene fik succesoplevelser, som kunne skabe afsæt for drømme og lyst til læring. Campen var centreret om et målrettet uddannelsesprogram med fokus på det enkelte barn. Programmet kombinerede differentieret undervisning og fokus på styrkebaseret læring med børnenes personlige og sociale kompetencer. Således blev børnene undervist efter deres individuelle styrker og primære læringskanaler ca. 8 timer om dagen i hhv. læsning, matematik, stavning og personlige og sociale kompetencer (PS). Børnene blev testet ved ankomsten til Learning Camp i hhv. læsning, matematik og stavning. Disse tests danner sammen med tilsvarende efter-tests grundlag for de faktuelle resultater af Learning Camp Fagligt lå børnene som gruppe under landsgennemsnittet i læsning, matematik og stavning, da de ankom til Learning Camp. Efter 14 dages ophold og undervisning lå børnene som gruppe over landsgennemsnittet i alle tre fag. Disse store faglige fremskridt for gruppen og for det enkelte barn er efter Lær for Livets opfattelse betinget af kombinationen af: 1) målrettet, individualiseret undervisning med udgangspunkt i barnets interesser og styrkesider og 2) bearbejdelsen af barnets grundlæggende tilgang til læring og erkendelse af egne evner samt ansvar. Børnenes egne tilbagemeldinger vidner blandt andet om styrket selvindsigt, styrket evne til selv at overkomme forhindringer samt styrkede relationskompetencer. Det fremgår endvidere af børnenes evalueringer, at de generelt var meget begejstrede for den praktiske afvikling af campen. *Kilde: Camp rapport 2013 Udgiver: Egmontfonden/Lær For Livet True North, Savsvinget 7, DK-2970 Hørsholm, , SE-nr

10 Læsning 28 % af børnene lå ved campens start i kategori A-B (Hurtige, sikre læsere), hvor landsgennemsnittet placerer 71 % i denne gruppe. 33 % af børnene på Learning Camp lå i kategori C og 39 % af børnene lå i kategori D, E eller F (Usikre, langsomme læsere), hvilket peger på, at gruppen af børn på Learning Camp til at starte med bestod af flere svage elever end gennemsnitligt. Da børnene efter 14 dages differentieret undervisning blev testet i samme test igen, fremgik det, at 78 % af børnene nu befandt sig i den bedste læsekategori A-B. Heraf lå fire af børnene i kategori A. Resultaterne viste endvidere, at ingen børn længere lå i den opmærksomhedskrævende kategori D-F, hvor hele 39 % ellers lå ved campstart. Alle børnene oplevede en forbedring af deres læsefærdigheder og ligger nu som gruppe over landsgennemsnittet. Matematik Ved campens start lå hele 71% af børnene under middel (C5). Kategorierne C0-C3 kendetegner børn med indlæringsvanskeligheder og børn med usikker indlæring. 66% af børnene lå i disse kategorier ved campens start. Således har 1 elev ved campstart meget alvorlige indlæringsvanskeligheder og 6 elever har alvorlige indlæringsvanskeligheder. I den anden ende af skalaen er en enkelt elev betydeligt bedre til matematik end almindeligt for klassetrinnet. Som gruppe lå børnene ved campens start under landsgennemsnittet, Da børnene efter 14 dages differentieret undervisning blev testet i samme tests, var der sket et positivt ryk. Sluttestene viste, at alle børne forbedrede sig i matematik. 87% ligger nu på eller over middel, og 3 børn (15%) klarer sig betydeligt bedre end for klassetrinnet. Ingen elever befinder sig nu i det opmærksomhedskrævende område i kategori C0-C3. Børnene ligger nu som gruppe over landsgennemsnittet i matematik. Video: https://www.youtube.com/watch?v=xqt5gaewnv8 *Kilde: Camp rapport 2013 Udgiver: Egmontfonden/Lær For Livet True North, Savsvinget 7, DK-2970 Hørsholm, , SE-nr

11 True North Læringsakademi 2014, Kingoskolen, Frederikssund* I april og maj 2014 designede og gennemførte True North et Læringsakademi for en 7.klasse på Kingoskolen, der er en almindelig folkeskole i Frederikssund kommune. Klassen bestod af 26 elever. Kingoskolen er en overbygningsskole, hvortil eleverne kommer fra fire forskellige folkeskoler. Klasserne blandes med elever fra alle fire skoler. 2 elever i klassen var diagnostiseret med dysleksi, 3 elever havde personligt og sociale udfordringer. Som forberedelse til Læringsakademiet havde lærerne gennemført fem dages True North Lærertræning. På Læringsakademiet på Kingoskolen var fokus på såvel eleverne som på lærerne. True Norths lærere og instruktører modellererede undervisningen og fulgte op med 1 times daglig træning/coaching. Konklusioner Læsning Gruppen af usikre, langsomme læsere er gået fra 28% til 0%, og der ses en fordobling af gode, sikre og fremragende læsere. Retstavning Klassen var som udgangspunkt gode stavere. Alligevel lykkedes det at rykke 16% af eleverne op i gruppen af sikre og fremragende stavere, således at 72% af eleverne nu er sikre og fremragende stavere. Grammatik Klassen var som udgangspunkt gode til grammatik. Alligevel lykkedes det at rykke 29% op i den sikre og fremragende gruppe, således at 77% nu befinder sig i den sikre og fremragende gruppe. Matematik Samlet rykkede 20% af eleverne til en højere kategori (Fra C0-3 til C4-7). Sammenfattende følger erfaringerne og resultaterne de erfaringer og resultater, der ses i de tidligere projekter: Øget læringslyst, større motivation, bedre selvværd, samt et markant løft i et eller flere fag. True Norths succeskriterium er, at alle elever forbedrer sig markant i mindst én af de testede kategorier (Læsning, dansk, matematik, engelsk, P/S Personligt lederskab/sociale kompetencer). Video: https://vimeo.com/ *Kilde: Konklusioner på True North Læringsakademi, 7.b. Kingoskolen 2014, Udgives sept af Frederikssund Kommune. True North, Savsvinget 7, DK-2970 Hørsholm, , SE-nr

12 Drengeprojektet/True North Læringsakademi Højdevangens skole, Januar 2014 I januar 2014 designede og gennemførte True North et Drengeakademi for UVM for 32 udfordrende og udfordrede drenge fra hhv og 9.klasse fra Amager. 1 dreng måtte forlade projektet pga. vold mod anden elev. Drengegruppen var alle rekrutteret fra klasser på Højdevangens skole. 17 elever var tosprogede, 2 diagnostiseret med dysleksi, 2 elever med ADHD og 9 af drengene var socialt udfordrede mht. kriminalitet, adfærdproblemer eller social belastning. Underviserne bestod af 4 lærere og 1 pægagog, der alle havde modtaget to dages introduktion til Læringsakademiet. Drengenes egenvurdering d Dette har fungeret godt for mig på Drengeprojektet: De fede lærere og den nye måde at lære på. Og et godt samarbejde, og det har åbnet døre for mig Undervisningen Det sociale og team ene. At der var så meget gang i den hele tiden, og at vi ikke hele tiden sidder og kigger i en bog Dansk og stavning, fordi jeg har brugt god tid på at øve mig på ordene Jeg har øvet mig på staveord og jeg har fulgt med i timerne Jeg synes, aktiviteterne har været gode Mit team, arbejdsmåderne:de måder, vi har arbejdet på Fokus og at tale godt sammen Jeg synes, jeg har rykket mig godt At komme op på et 4 tal fra 00, og jeg er blevet meget bedre til at læse Arbejdet og være aktiv At vi har arbejdet i teams og fået lov til at være aktiv i timerne At der var mange af mine venner At have en bog, man skulle læse, og at man skulle sætte sig nogen mål Min koncentration Læse, arbejde med mål At det har været hyggeligt Fordi jeg har prøvet at tage mig sammen At arbejde alene og læse At man fik mange små pauser Dansk har været meget godt. Det var sjovt, at vi ikke bare skulle sidde på en stol At læse bøger færdig At jeg har forberedt mig Jeg er blevet bedre til dansk og har lært mange ting Karakterer, fået ordentlig mad, bedre sammenhold i stedet for énmandshær Få mad At der blev serveret mad og når vi lavede noget, var der ro! Fordi jeg er blevet bedre til at stave og tog mig mere sammen Arbejde aktivt/fokusere Fokus! Aktiviteter og bevægelse At lave dansk, læse og matematik True North, Savsvinget 7, DK-2970 Hørsholm, , SE-nr

13 Resultater Læsning Ved førtest af læseforståelse (Standardiseret hhv.7.,8. og 9.kl.) opnåede 30% af eleverne karakteren 00, 34% af eleverne opnåede karakteren 02 4, og 33% af eleverne opnåede karakteren 7 (9 elever) og 10 (1 elev). Ved eftertesten var der 3% (1 elev) med karakteren 00, 37% med karakteren 02-4 og hele 60% af eleverne opnåede karakteren 7 10 fordelt på 12 elever med karakteren 7, og 6 elever med karakteren 10. Retstavning Ved førtesten opnåede 52% af eleverne karakteren 00, 6% karakteren 02, 20% karakteren 4 og 22% karakteren 7. Ved eftertesten bestod alle elever. Dvs. at ingen elever fik karakteren % af eleverne opnåede karakteren 02, 35% opnåede karakteren 4, 15% karakteren 7, 20% opnåede karakteren 10, og hele 20% opnåede karakteren 12. True North, Savsvinget 7, DK-2970 Hørsholm, , SE-nr

Nicolai Moltke-Leth. www.truenorth.dk

Nicolai Moltke-Leth. www.truenorth.dk Nicolai Moltke-Leth True Norths mission: True North styrker unge, lærere, ledere og forældre over hele verden i udviklingen af deres individuelle potentiale ved at øge deres faglige vækst, personlige

Læs mere

RAPPORT TRUE NORTH LÆRINGSAKADEMI PÅ ARENASKOLEN EFTERÅRET True North ApS Lyngsø allé 3A DK-2970 Hørsholm

RAPPORT TRUE NORTH LÆRINGSAKADEMI PÅ ARENASKOLEN EFTERÅRET True North ApS Lyngsø allé 3A DK-2970 Hørsholm RAPPORT TRUE NORTH LÆRINGSAKADEMI PÅ ARENASKOLEN EFTERÅRET 20 True North ApS Lyngsø allé A DK-290 Hørsholm info@truenorth.dk WWW.TRUENORTH.DK FAKTA OM TRUE NORTH LÆRINGSAKADEMI Mål for eleverne Mål for

Læs mere

RAPPORT TRUE NORTH LÆRINGSAKADEMI PÅ STRANDSKOLEN EFTERÅRET True North ApS Lyngsø allé 3A DK-2970 Hørsholm

RAPPORT TRUE NORTH LÆRINGSAKADEMI PÅ STRANDSKOLEN EFTERÅRET True North ApS Lyngsø allé 3A DK-2970 Hørsholm RAPPORT TRUE NORTH LÆRINGSAKADEMI PÅ STRANDSKOLEN EFTERÅRET 215 1 True North ApS Lyngsø allé 3A DK-29 Hørsholm info@truenorth.dk WWW.TRUENORTH.DK FAKTA OM TRUE NORTH LÆRINGSAKADEMI Mål for eleverne Mål

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

MENTOR HOS LÆR FOR LIVET OM AT VÆRE MENTOR

MENTOR HOS LÆR FOR LIVET OM AT VÆRE MENTOR MENTOR HOS LÆR FOR LIVET OM AT VÆRE MENTOR 1 I DENNE PJECE FÅR DU VIDEN OM, AT VÆRE FRIVILLIG MENTOR FOR ET ANBRAGT BARN I LÆR FOR LIVETS LÆRINGSPROGRAM KORT OM LÆR FOR LIVET Lær for Livet er et seksårigt

Læs mere

Velkommen i vores virkelighed

Velkommen i vores virkelighed Læring og livsglæde Introduktion Velkommen i vores virkelighed Kære forældre Med denne folder vil vi gerne invitere jer helt ind i vores klasselokaler og vise jer, hvordan vi arbejder på at gøre jeres

Læs mere

INSPIRATIONSAFTEN: Med læring som fortegn Læringsledelse Pædagogisk udvikling på Søndersøskolen. Lisbet Nørgaard

INSPIRATIONSAFTEN: Med læring som fortegn Læringsledelse Pædagogisk udvikling på Søndersøskolen. Lisbet Nørgaard INSPIRATIONSAFTEN: Med læring som fortegn Læringsledelse Pædagogisk udvikling på Søndersøskolen Lisbet Nørgaard Goddag og velkommen! LISBET NØRGAARD: Erfaring: 2 år som deltidskonsulent 1 år som selvstændig

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet 1 MENTOR I LÆR FOR LIVET Lær for Livets mentorordning er en del af Lær for Livet, som er Egmont Fondens signaturprojekt. Målet med Lær for Livet er:

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

INTRODUKTION TIL RUBRIC MÅLSÆTNINGS OG EVALUERINGSSKEMA. Waves Education ApS & Madkulturen

INTRODUKTION TIL RUBRIC MÅLSÆTNINGS OG EVALUERINGSSKEMA. Waves Education ApS & Madkulturen INTRODUKTION TIL RUBRIC MÅLSÆTNINGS OG EVALUERINGSSKEMA Waves Education ApS & Madkulturen I forbindelse med MADlejr ønsker vi at teste evalueringsværktøjet Rubric. Rubric er et redskab, der skal hjælpe

Læs mere

MILIFE & Horsens Ungdomsskole

MILIFE & Horsens Ungdomsskole MILIFE & Horsens Ungdomsskole Hvorfor MILIFE? Rikke Nedergaard Horsens Ungdomsskole april 2016 Missionen med MILIFE er bl.a. i systematiseret form at gøre personlig- og social læring til en integreret

Læs mere

TRUE NORTH KOMPETENCEUDVIKLING TIL LÆRERE & PÆDAGOGER Essentiel viden og praktiske, effektive værktøjer som understøtter udviklingen af elevernes

TRUE NORTH KOMPETENCEUDVIKLING TIL LÆRERE & PÆDAGOGER Essentiel viden og praktiske, effektive værktøjer som understøtter udviklingen af elevernes TRUE NORTH KOMPETENCEUDVIKLING TIL LÆRERE & PÆDAGOGER Essentiel viden og praktiske, effektive værktøjer som understøtter udviklingen af elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer MERE END 4000

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015 VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN LøkkeFondens projekter 2014-2015 INTENSIV LÆRING Den 30. juni 2014 troppede 99 drenge op på LøkkeFondens DrengeAkademi. 99 drenge fra hver sin del af landet, men i samme

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Pædagogisk grundlag for 10.klasse og GFU Silkeborg Ungdomsskole

Pædagogisk grundlag for 10.klasse og GFU Silkeborg Ungdomsskole Pædagogisk grundlag for 10.klasse og GFU Silkeborg Ungdomsskole Vision og mission for Silkeborg Ungdomsskole Silkeborg Ungdomsskole skal være kraft- og videnscenter for og om de 14-18-årige i Silkeborg

Læs mere

MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET

MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET 1 MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET Mestring og relationer af Frans Ørsted Andersen FRANS ØRSTED ANDERSEN Ph.d / lektor Aut. psykolog Ph.d-uddannelse

Læs mere

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016 Team- samarbejde &Trivsel Kære forældre I Børne- og Kulturforvaltningen sætter vi i denne udgave af nyhedsbrevet fokus på teamsamarbejde blandt skolens pædagogiske personale og elevtrivsel og gør status

Læs mere

MOTIVEREDE & LÆRINGSPARATE ELEVER MOTIVATION OG ENGAGEMENT SIKRER GENNEMFØRELSE OG ØGET FAGLIGHED

MOTIVEREDE & LÆRINGSPARATE ELEVER MOTIVATION OG ENGAGEMENT SIKRER GENNEMFØRELSE OG ØGET FAGLIGHED MOTIVEREDE & LÆRINGSPARATE ELEVER MOTIVATION OG ENGAGEMENT SIKRER GENNEMFØRELSE OG ØGET FAGLIGHED MOTIVEREDE OG LÆRINGSPARATE ELEVER MED SOCIALE OG PERSONLIGE FÆRDIGHEDER Gennem introforløb bliver eleverne

Læs mere

TRUE NORTH S LÆRINGSSYSTEM

TRUE NORTH S LÆRINGSSYSTEM Kompetenceudvikling indenfor klasserumsledelse, relationsopbygning og levering af faglighed, så alle lærer med engagement og glæde. Dette kursus kobler al den vigtigste og bedste viden vi har om læring,

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet I denne folder kan du læse om, hvad det vil sige at være mentor i Lær for Livet. Vi håber, at folderen besvarer dine spørgsmål, og at den giver dig lyst til at melde dig

Læs mere

Udvikling af social resiliens i læringsmiljøer/praksisfællesskaber

Udvikling af social resiliens i læringsmiljøer/praksisfællesskaber Udvikling af social resiliens i læringsmiljøer/praksisfællesskaber 1 KONFERENCEN: SOCIAL RESILIENS UDVIKLING AF GENSIDIGT FORPLIGTENDE RELATIONER I FÆLLESSKABER MELLEM BØRN OG UNGE 3. OKTOBER, 2017 HANS

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Cooperative Learning og Læringsstile

Cooperative Learning og Læringsstile Cooperative Learning og Læringsstile Forskningen inden for Cooperative Learning og Læringsstile, beskæftiger sig primært med at optimere elevernes muligheder for indlæring. Inden for læringsstils undervisningen,

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Læring, trivsel og personlig mestring

Læring, trivsel og personlig mestring Læring, trivsel og personlig mestring sammenhæng i det pædagogiske arbejde TVÆRGÅENDE ENHED FOR LÆRING FORORD I Horsens kommune ønsker vi at give alle børn de bedste vækstmuligheder. Børn i dagtilbud og

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis.

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. 29. november 2016 Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores hverdag...

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

DRENGE AKADEMIET 2012

DRENGE AKADEMIET 2012 DRENGE AKADEMIET 2012 Et pilotprojekt, der kan give drenge med faglige og personlige udfordringer en ny chance for at lære og samtidig udvikle ny viden om undervisning af drenge, som kan inspirere folkeskolen

Læs mere

Boost!Camp! Evaluering!af!en!coachingworkshop!for!udskolingselever 1!

Boost!Camp! Evaluering!af!en!coachingworkshop!for!udskolingselever 1! BoostCamp Evalueringafencoachingworkshopforudskolingselever 1 Denne evaluering har til formål at give et billede af deltagernes oplevelse og udbytte af en Boost Camp 2 forto9.klasser, der fandt sted d.

Læs mere

Frans Ørsted Andersen, lektor, ph.d Skoleforskning / DPU / Aarhus Universitet INKLUSION OG FAGLIGT LØFT VIA FOKUS PÅ LÆRING TO AKTUELLE PROJEKTER

Frans Ørsted Andersen, lektor, ph.d Skoleforskning / DPU / Aarhus Universitet INKLUSION OG FAGLIGT LØFT VIA FOKUS PÅ LÆRING TO AKTUELLE PROJEKTER Frans Ørsted Andersen, lektor, ph.d Skoleforskning / DPU / Aarhus Universitet INKLUSION OG FAGLIGT LØFT VIA FOKUS PÅ LÆRING TO AKTUELLE PROJEKTER Indhold 1. Introduktion 2. PIRLS og TIMSS resultaterne

Læs mere

DRENGECAMPEN RESULTATER - TEST AF SYV KARAKTERTRÆK 2015, VARDE KOMMUNE 1/10

DRENGECAMPEN RESULTATER - TEST AF SYV KARAKTERTRÆK 2015, VARDE KOMMUNE 1/10 DRENGECAMPEN 2015, VARDE KOMMUNE RESULTATER - TEST AF SYV KARAKTERTRÆK 1/10 INDHOLD Introduktion - At arbejde med Karaktertræk... 3 kort resume af resultaterne... 5 Karaktertræk resultater... 6 Resultater

Læs mere

LÆR FOR LIVET ANBRAGTE BØRNS LÆRING SKOLEDIALOGMØDE

LÆR FOR LIVET ANBRAGTE BØRNS LÆRING SKOLEDIALOGMØDE LÆR FOR LIVET ANBRAGTE BØRNS LÆRING SKOLEDIALOGMØDE PRÆSENTATION AF PROGRAMMET LÆR FOR LIVET MÅLSÆTNING LFL skal styrke anbragte børns faglige kundskaber gennem omsorgsfuld læring, så de på sigt kan gennemføre

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015

Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015 Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015 Indledning For at give alle medarbejdere, elever og forældre et fundament at starte på i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen 2014, har vi udarbejdet

Læs mere

UNGDOMSSKOLE- FORENINGEN & EPINION LÆRINGSLOKOMOTIVET OPSTARTSMØDER MARTS/APRIL 2017

UNGDOMSSKOLE- FORENINGEN & EPINION LÆRINGSLOKOMOTIVET OPSTARTSMØDER MARTS/APRIL 2017 LÆRINGSLOKOMOTIVET OPSTARTSMØDER UNGDOMSSKOLE- FORENINGEN & EPINION MARTS/APRIL 2017 FREMGANGSMÅDE DAGSORDEN 1. Velkomst v. USF 2. Introduktion til Læringslokomotivet: Hvad virker (kortlægning og tidligere

Læs mere

Evaluering af Camp BU Fag Boost. Klikker-systemet

Evaluering af Camp BU Fag Boost. Klikker-systemet Evaluering af Camp BU Fag Boost. Klikker-systemet systemet viser, at: - - 90% udfordrede sig selv en del eller rigtig mange gange. 87% lærte andre bedre at kende. 87% lærte sig selv bedre at kende. 90%

Læs mere

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Samsø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Fra kursus i kompetencecentret til den daglige undervisning. Fra indsats til almenundervisningen 1

Fra kursus i kompetencecentret til den daglige undervisning. Fra indsats til almenundervisningen 1 Fra kursus i kompetencecentret til den daglige undervisning 1 HeleBonderupHebs@via.dk En indsats, der virker og bliver ved med at gøre det I intensive kursusforløb opleves et tab, når man returnerer til

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform.

Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform. Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform. Vi har sunget skoleåret ind med Der er et yndigt land, Det var så ferien, så nu er det

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Ansøgningsskema til rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen (der udfyldes et ansøgningsskema for hver skole)

Ansøgningsskema til rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen (der udfyldes et ansøgningsskema for hver skole) Ansøgningsskema til rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen (der udfyldes et ansøgningsskema for hver skole) 1. Kommunens navn Horsens Kommune 2. Folkeskole omfattet af

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, #

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, # Vi vil være bedre FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, 2014-2017 #31574-14 Indhold Vi vil være bedre...3 Læring, motivation og trivsel...5 Hoved og hænder...6 Hjertet med...7 Form og fornyelse...8

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K 1 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hovedkonklusioner... 4 2. Den synligt lærende elev... 6 2.1. Elevernes forståelse af læringsmål og læringsproces...

Læs mere

Skoleforskning workshop med Frans Ørsted Andersen og Poul Nissen Begge er lektorer, ph.d på Aarhus Universitet, Skoleforskningsprogrammet.

Skoleforskning workshop med Frans Ørsted Andersen og Poul Nissen Begge er lektorer, ph.d på Aarhus Universitet, Skoleforskningsprogrammet. Skoleforskning workshop med Frans Ørsted Andersen og Poul Nissen Begge er lektorer, ph.d på Aarhus Universitet, Skoleforskningsprogrammet. Drengeakademiet - FØA- 2014 1 Drengeakademiet er en ny inklusionsindsats,

Læs mere

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi Frederikssund Kommune Matematikstrategi 2016-2020 Matematikstrategi Forord Matematik er et redskab til at forstå verden omkring os og en del af børn og unges dannelse. For at kunne tage aktiv del i livet

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Hvor ska` vi hen du?

Hvor ska` vi hen du? Hvor ska` vi hen du? Tydelige læringsmål Før-eftertest Læringsforløb Meningsfyldte læringsfællesskaber Som underviser er det vigtigt, at du kender din virkning, og den er stor. Næst efter eleven selv er

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre Eleverne oplever lærere, som arbejder tæt sammen og involverer eleverne 2 På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være meningsfuld og udbytterig kort sagt give lærelyst og erhvervskompetence.

Læs mere

Kvalitetssikring af undervisningen på Vester Mariendal skole

Kvalitetssikring af undervisningen på Vester Mariendal skole Kvalitetssikring af undervisningen på Vester Mariendal skole Lærergruppen Vester Mariendal skole har med udgangspunkt i Oldenburg Dekalogen i opstillet 10 kendetegn ved god undervisning. Forskerne ved

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Furesø Kommune 2009 RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Furesø Kommune 2009 RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Furesø Kommune 2009 RAPPORT Indhold 1. Indledning 3 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 6 Elevernes faglige niveau 6 Kreativitet,

Læs mere

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; )

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; ) Værdier og pædagogisk metode i Introduktion Undervisningen af unge i skal gøre en forskel for den enkelte unge. Eller sagt på en anden måde skal vi levere en høj kvalitet i undervisningen. Derfor er det

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

LÆR FOR LIVET. et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED

LÆR FOR LIVET. et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED 1 Jeg synes, at hvis man fik sådan et tilbud, så skulle man sige ja. Nicklas, Learning Kid 2013 Det har

Læs mere

Oplæg til Børn og Unge-udvalget

Oplæg til Børn og Unge-udvalget Oplæg til Børn og Unge-udvalget Emne Til Tiltag til styrkelse af elevernes niveau i dansk og matematik. Børn og Unge-udvalget Den 12. september 2014 Resumé På temadrøftelsen om uddannelse for alle i Børn

Læs mere

Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen

Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen Det ønskes undersøgt, om vi kan skabe et forløb med en aktiv UEA-undervisning og vejledning, hvor der i målgruppen drenge (specifikt socialt udsatte og uddannelsessvage

Læs mere

Skt. Klemens Læringværksted

Skt. Klemens Læringværksted Skt. Klemens Læringværksted Organiseres af Ungdommens Røde Kors og i samarbejde med Skt. Klementsparkens beboer, Boligsocialthus og Skt. Klemensskolen. Stedet hvor vi lærer børn at lære. En gang om ugen

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Struktur for forudsigelighed, - at skabe ro og overblik for den enkelte elev. Herunder visualisering og tydelige rammer.

Struktur for forudsigelighed, - at skabe ro og overblik for den enkelte elev. Herunder visualisering og tydelige rammer. SIAA klasser Kære forældre, Velkommen til Kobberbakkeskolens SIAA klasser. SIAA står for Struktur, inklusion, autisme i almen. Struktur for forudsigelighed, - at skabe ro og overblik for den enkelte elev.

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole Dato:Juni 2010 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juni 2013 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

Dannelse og trivsel med afsæt i positiv psykologi og styrker

Dannelse og trivsel med afsæt i positiv psykologi og styrker Hvordan står det til med dannelsen i folkeskolen? Dannelse og trivsel med afsæt i positiv psykologi og styrker Er du blevet informeret om, hvordan skolen konkret arbejder med dit barns alsidige udvikling?

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Mini-Søhulen Børnene har i overgangen fra børnehave til Mini-Søhulen brug for en pædagogik, der kan bygge bro mellem de to verdener. De to verdener er forskellige i forhold til

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Opsamling på strukturdrøftelse Elevrådsrepræsentanter Den 14. marts 2016

Opsamling på strukturdrøftelse Elevrådsrepræsentanter Den 14. marts 2016 Dato 300316 Dok.nr. 47245-16 Sagsnr. 15-7239 Ref. siko Opsamling på strukturdrøftelse Elevrådsrepræsentanter Den 14. marts 2016 På mødet den 14. marts 2016 blev der gruppevis debatteret følgende emner:

Læs mere

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Den inkluderende skole FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Disposition Baggrund og værdier Forståelse af inklusion Et inkluderende læringsmiljø Forudsætninger kompetencer og viden En kompleks og fælles

Læs mere

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Resumé: Musikskolen har gennemført syv projekter i samarbejde med syv forskellige folkeskoler i Lyngby-

Læs mere

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet.

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Inkluderende tiltag på Dronninggårdskolen Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Jørn Nielsen Dronninggårdskolen Rønnebærvej 33 2840 Holte Tlf.: 4611 4500 Dronninggaardskolen@rudersdal.dk

Læs mere

MOTIVEREDE & LÆRINGSPARATE ELEVER. Gennem introforløb får både elever og lærere nye kompetencer, som sikrer, at eleverne bliver læringsparate.

MOTIVEREDE & LÆRINGSPARATE ELEVER. Gennem introforløb får både elever og lærere nye kompetencer, som sikrer, at eleverne bliver læringsparate. MOTIVEREDE & LÆRINGSPARATE ELEVER Gennem introforløb får både elever og lærere nye kompetencer, som sikrer, at eleverne bliver læringsparate. MOTIVEREDE OG LÆRINGSPARATE ELEVER MED SOCIALE OG PERSONLIGE

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Indhold 1. Indledning 2 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 5 Elevernes faglige niveau 5 Kreativitet, innovation,

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Sind har det som faldskærme de virker kun, når de er åbne Skolereform læringsreform

Læs mere

Elevers læring i den åbne skole

Elevers læring i den åbne skole Elevers læring i den åbne skole - En forskningsbaseret erfaringsopsamling fra syv undervisningsforløb i samarbejde mellem ungdomsskole og folkeskole v. Mette Pless, Center for Ungdomsforskning, AAU Mette

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Evaluering af Blå Galakser Helle og Suzanne Sammenfatning af interview med 2 voksne i de blå galakser December 2016

Evaluering af Blå Galakser Helle og Suzanne Sammenfatning af interview med 2 voksne i de blå galakser December 2016 1 Evaluering af Blå Galakser Helle og Suzanne med 2 voksne i de blå galakser December 2016 Aldersblanding Aldersblanding fremhæves generelt som en vigtigt og positiv præmis for børnesynet og undervisning/læring.

Læs mere

Overskrift. Den inkluderende skole. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst.

Overskrift. Den inkluderende skole. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst. Overskrift 2013 FFF Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Den inkluderende skole Evt. sted/arrangement,

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Aktiv matematikundervisning. - fuld af bevægelse

Aktiv matematikundervisning. - fuld af bevægelse Aktiv matematikundervisning - fuld af bevægelse Program I dag Præsentation Hvad er bevægelse? Hvorfor bevægelse i undervisningen? Forskellige typer bevægelsesaktiviteter Matematikbogen som udgangspunkt

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Ung. i en præstationskultur. jeg føler mig aldrig god nok

Ung. i en præstationskultur. jeg føler mig aldrig god nok lings vik selvud camp jeg føler mig aldrig god nok Ung i en præstationskultur Der kan være mange årsager til, at man som ung kan have brug for hjælp. Mange unge presses hårdt af samfundets krav og forventninger.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Kriterier for god undervisning på Næsby Skole

Kriterier for god undervisning på Næsby Skole Kriterier for god undervisning på Næsby Skole 1. Tydelig struktur på undervisningen Læreren taler i et forståeligt sprog Eleverne ved, hvad opgaverne går ud på Eleverne kender dagsordenen for lektionen/dagen

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Pædagogisk Strategi Mercantec 2016 Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Vores pædagogiske mål er at udvikle unge og voksne mennesker fagligt, personligt og socialt,

Læs mere