Læringsakademiet TRUE NORTH. True North Læringsakademi er et dobbelt træningsprogram med to målgrupper:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læringsakademiet TRUE NORTH. True North Læringsakademi er et dobbelt træningsprogram med to målgrupper:"

Transkript

1 Læringsakademiet TRUE NORTH True North Læringsakademi er et dobbelt træningsprogram med to målgrupper: Eleverne, der trænes i læsning, retsstavning, grammatik, matematik, engelsk samt i personligt lederskab og sociale kompetencer. Derved gøres eleverne studieparate og får et konkret fagligt løft. Underviserne, der trænes onsite i egne klasser i mindset, taksonomisk målsætning, klasseledelse, differentiering, aktiv indlæring, personligt lederskab og sociale kompetencer samt formativ evaluering. Derved får underviserne en praksisnær træning, der i modsætning til traditionelle kurser gør dem i stand til direkte at videreføre træningen i det daglige arbejde. Derudover giver praksiserfaringerne større mulighed for, at de trænede undervisere kan videndele og bringe erfaringerne videre ud på skolerne. True North, Savsvinget 7, DK-2970 Hørsholm, , SE-nr

2 STRUKTUREL RAMME TID: STED: ELEVER: LÆRERE: 4 ugers onsite dagscamp. Egen skole Én eller flere klasser, udvalgte elever eller en årgang Undervisere i dansk, matematik og engelsk samt pædagoger tilknyttet klasserne eller årgangen. FAGLIG UNDERVISNING: - Læsning - Dansk - Matematik - Engelsk UNDERVISNING i SOCIALE OG PERSONLIGE KOMPETENCER: - Sociale aktiviteter - Fysiske aktiviteter - Kreative aktiviteter - Trygheds- og trivselsskabende aktiviteter - Relationskompetencer - Konflikthåndtering - Kommunikationskompetencer PROJEKTAFSLUTNING : Højtidelig afslutning med afgangsbeviser indeholdende: - Læse- og læringsprofilanalyse - Dokumentation for læringsfremskridt - Styrkeprofil - Faglig handleplan for læsning, dansk og matematik Træningsdage for undervisere : Det anbefales, at de deltagende undervisere gennemgår True North Lærertræning. Subsidiært to dages introduktion til Læringsakademiet. KVALITETSSIKRING: True North Underviserteam True Norths team af undervisere er alle linjefagsuddannede og/eller uddannede inden for børn med særlige udfordringer (tidligere kaldet specialundervisningsuddannede) og med adskillige års undervisningserfaring. Derudover har underviserne erfaringer med aldersgruppen fra årige samt med håndtering af specialdiagnoser (ADHD, Asperger, Dysleksi mv.). True North, Savsvinget 7, DK-2970 Hørsholm, , SE-nr

3 Teamlederne har undervisningserfaring fra camps, hvor over elever indtil nu har deltaget med succes. Foruden de fagfaglige kompetencer stilles der krav til undervisernes etiske standarter for god undervisning samt for at optræde som rollemodeller for såvel børn som for de deltagende lærere. UNDERVISNINGSTEORETISK GRUNDLAG Trivsel er grundlaget for udvikling og læring Forskning inden for Positiv psykologi har de senere år vist, at der eksisterer en tydelig sammenhæng mellem trivsel, positiv udvikling og effektiv læring. Der opereres med tre niveauer af livsudfoldelse: Det rare liv Dette niveau af livsudfoldelse er karakteriseret ved trivsel og en følelse af glæde. Det viser sig gennem tillid, gensidig anerkendelse og optimisme i nære relationer. I praksis viser dette sig ved, at eleven er tryg og trives. Det engagerede liv Dette niveau er karakteriseret ved læring og en følelse af nydelse. Her ses intensiv fordybelse, engagement, og selvforglemmelse. Tilstanden betegnes som Flow. Eleven glemmer tid og sted i læringsprocessen. I praksis viser dette sig ved, at eleven har lyst til læring. Det meningsfulde liv Dette niveau er karakteriseret ved oplevelsen af en højere mening, man kender sine mål, er socialt forankret og har perspektiv på fremtiden. I praksis viser dette sig ved, at eleven er initiativrig og styret, og har en målrettet drivkraft. Læringscampen er et pædagogisk tilbud, IKKE et behandlingstilbud. Dog bygger pædagogikken på en forståelse af de psykologiske principper, der styrer læring og udvikling: Elevens tankesæt, motivation, og udholdenhed, undervisningens struktur og sammensætning, meningsfuld læring og positiv forstærkning. Sluttelig inddrages elementer fra resiliensforskningen (hvorledes man udvikler sig på trods ), der har særlig relevans i relation til målgruppen med henblik på mønsterbrydning. True North, Savsvinget 7, DK-2970 Hørsholm, , SE-nr

4 PÆDAGOGISKE PRINCIPPER: Holistiske læringsprincipper De pædagogiske principper bygger på en holistisk tilgang, hvor alle niveauer af elevens krop, sind og hjerneniveau bruges som ressource. Der bygges således på et vækstparadigme (i modsætning til et mangelparadigme). Det betyder i praksis, at undervisningen bygger på, hvad eleverne allerede kan fremfor, hvad de ikke kan. Styrkebaseret læring Der undervises styrkebaseret, hvilket dels kan forklares med fokus på det, eleverne er gode til, har naturligt anlæg for, dels med at elevernes styrkesider bruges som løftestang for områder, hvor eleven er udfordret. Der arbejdes med mange intelligenser, læringsstile, accelerated learning, cooperative learning og frem for alt aktiv indlæring, hvor krop og bevægelse inddrages i alle fag og aktiviteter. Gennemskuelige mål Synliggørelse af læringsmålene (vha. Rubrics). En Rubric er en matrice/et skema til synliggørelse af mål og fastsættelse af succeskriterier. En Rubric er taksonomisk opbygget (fra let til svær; fra overfladeforståelse til dybdeforståelse), hvilket tydeliggør de opnåede resultater for eleven samt vejen til forbedring. Målene gøres håndtérbare for eleven: Eleven inddrages aktiv i målfastsættelse af egne mål og inddrages i evalueringsprocessen. Endelig bliver læringsfremskridtene kommunikérbare i relation til omverdenen, idet eleven bliver i stand til at formulere sig omkring sit læringsfremskridt. Dette opkvalificerer dialogen mellem underviseren, eleven, og forældrene. Der udarbejdes en Rubric for hvert fag/fagområde. Disse printes ud til hver elev, hvor eleven i samarbejde med underviseren vurderer udgangspunkt (nuværende standpunkt) og beslutter målene for eleven. Samme Rubric benyttes, når det skal vurderes, hvilke mål eleven har opnået. Aktiv involvering Aktiv indlæring betones gennem læringsstile (se, høre, røre, gøre), gennem cooperative learning og gennem såkaldte brain breaks, hvor fysiske øvelser indlægges som pauser i såvel aktivitetsbåndene som i interesseaktiviteterne. True North, Savsvinget 7, DK-2970 Hørsholm, , SE-nr

5 LÆRINGSRAMME: Læringsakademiet er et intensivt 4 ugers undervisningsforløb, hvor fokus lægges på, at eleverne får en erfaringsbaseret oplevelse og erkendelse af: - at deres styrkesider kommer aktivt i spil - at læring på måder, der passer til deres individuelle læringsmåde, kan gøre en forskel for dem. KLASSELEDELSE: Overordnet arbejdes der efter principper om rolige rutiner, regelmæssig struktur, høj grad af forudsigelighed samt pålidelige voksne rollemodeller. Dette betyder i praksis en fast ydre struktur med høj grad af elevens selvforvaltning og valgmuligheder inden for de givne rammer. Forskning har vist, at elever, der oplever en høj grad af indflydelse på deres læring inden for en given ramme, udvikler bedre læse- og læringskompetencer, større faglige resultater samt højere grad af bibeholdt læring efter endt undervisning. Som udgangspunkt stilles der høje forventninger til eleverne ud fra et rationale om, at alle har et potentiale, der kan udvikles, og at alle vokser af tillid og i omsorgsfulde relationer. I praksis vil eleverne forventes at 1. Være til stede på de aftalte steder og tidspunkter 2. Arbejde med den tilrettelagte undervisning og aktiviteter 3. Opføre sig hjælpsomt og respektfuld over for hinanden 4. Rydde op efter sig selv og andre. TIDSRAMME/SKEMA: Fordybelse er ét af de bærende læringsprincipper, hvilket afspejles i det grundskema, der anvendes som udgangspunkt. Ringetider og pauser følger skolens almindelige ringetider INDHOLD: Aktivitetsbånd: Læsning, dansk, matematik, engelsk, personlig og sociale kompetencer Interessegrupper: Faglig fordybelse, kreative og/eller fysiske aktiviteter Fordybelse og chill-out : Lektiecafé, personlige og sociale kompeten, spil mv True North, Savsvinget 7, DK-2970 Hørsholm, , SE-nr

6 MINDSET: Arbejder med et udviklende tankesæt. Fokus på elevens styrker fremfor på manglerne. Positivitet: Det rare, det engagerede og det meningsfulde liv. GENNEMSKUELIGE MÅL: Arbejder med taksonomiske mål: Fra overfladeforståelse til dybdeforståelse opstillet i såkaldte Rubrics, så eleven kan se såvel slutmål som næste udviklingszone. PERSONLIGT LEDERSKAB og SOCIALE KOMPETENCER: Arbejder med fire kompaspunkter: Optimisme, Vedholdenhed, Ejerskab og Integritet med udgangspunkt i Respekt samt med metakognition: Elevens viden om og forståelse for egen læring. TRIVSEL: Inddrager læringsmiljø, klasseledelse, strukturer og Orden i hovedet på den fede måde : Orden i kroppen, i forståelsen, i koncentrationen samt social og eksistentiel orden. RELATIONER: Arbejder med kommunikationskompetencer, relationskompetencer og velfungerende teams. STYRKEBASERET LÆRING: Arbejder med såvel undervisnings- som elevdiffentiering, samt med mange måder at lære på (fx aktiv indlæring, læringsstile, cooperative learning). ROLLEMODELLER: Arbejder med tydelige rollemodeller, der inkarnerer budskabet samt buddy-systemer, hvor eleverne er rollemodeller for hinanden. FEED-BACK: Arbejder med ipsativ vurdering, der fokuserer på vurdering i forhold til egne indlæringsfremskridt, samt med formativ evaluering, hvor fokus er på, hvad der kan gøres bedre. True North, Savsvinget 7, DK-2970 Hørsholm, , SE-nr

7 Resultater og Erfaringer Drengeakademiet Løkkefonden 2012 I sommeren 2012 designede og gennemførte True North det første Drengeakademi for Løkkefonden. 23 fagligt og socialt udsatte drenge i 8.klasse deltog i et tre ugers campforløb, hvor 1.uge bestod af en True North Camp, de to følgende uger af faglig træning i læsning, dansk og matematik. RESULTATER og ERGARINGER* Resultaterne på Drenge Akademiet 2012 er markante. Årsagen kan opsummeres i fem hovedpunkter: Læringsparathed og læringsfokus Brug af værktøjer til afdækning af elevernes styrker samt læse- og læringsstil Konferencer mellem lærer og elev Indretning af det fysiske læringsmiljø Brug af materialer med høj interesseværdi og bred variation REULTATER Den faglige undervisning har taget udgangspunkt i to mål: At opøve færdigheder indenfor tre essentielle områder grammatik, færdighedsregning og læsning At arbejde med fagemner, som eleverne kommer til at møde i 9.klasse samt forlene dem med positive læringsoplevelser, der giver dem mod på at fortsætte i uddannelsessystemet. Grammatik Ved projektets start lå elevernes gennemsnit på 42%. 9 drenge befandt sig i 3.kvartil, mens de øvrige 14 drenge lå under 50% med 3 elever helt nede i 1. kvartil. Ved projektets afslutning var gennemsnittet steget til 84% med 16 af drengene solidt placeret i den øverste 4. kvartil og de øvrige 7 drenge nu er i 3. kvartil. Alle drenge ligger dermed godt over middel. Læsning Det samme billede tegner sig næsten for læsning. Her var der enkelte gode læsere til at starte med, men 11 drenge lå under 50% med hele 4 drenge i nederste kvartil. Ved afslutningen havde 21 drenge flyttet sig op over 50% med 10 drenge i 4. kvartil og 11 i 3. kvartil. Drengenes succes i læsning var endnu bredere. 22 drenge læste en hel (voksen)bog på over 300 sider. For 19 af dem var det ifølge deres eget udsagn første gang, de havde læst en bog. I følge deres egne kommentarer, har mange af dem desuden ændret markant syn på selve det at læse. Færdighedsregning Ved starten var elevernes gennemsnit på 49% fordelt med 10 elever i de to øverste kvartiler og 13 elever i de to nederste. Ved afslutningen var det samlede gennemsnit på 80% med 19 elever i den øverste kvartil, mens de resterende 4 elever var fordelt med 2 i True North, Savsvinget 7, DK-2970 Hørsholm, , SE-nr

8 3. kvartil og 2 elever i 2. kvartil. Det er interessant, at se tallene for undervisningen i basale og vigtig færdigheder i lyset af, hvordan eleverne samlet migrerer op og bundniveauet dermed hæves markant. Det er en af de problemstillinger, der ofte fremhæves i forhold til Finland, hvor de netop har stor succes med at løfte bundniveauet. Læringstilvækst på fagemner Læringstilvækst er et andet begreb, der især også har procesmæssig og ipsativ værdi, fordi eleverne har en mulighed for at konstatere, at de lærer noget. De bliver først målt på et felt, hvor de ikke har nogen reelle forudsætninger for kendskab. Og efter et forløb med undervisning på dette felt, testes de igen og kan dermed selv erfare en læringstilvækst, hvilket er stærkt motiverende. Den store vækst skyldes bl.a., at man gennem forløbet arbejdede med elevernes indstilling og formåede at ramme den enkelte elevs optimale læringskanal. Det sker bedst: når der er en bred variation af materialer til rådighed, som specielt matcher de taktile og kinæstetiske elever; og når der er kompetente lærekræfter, som både forstår at benytte materialerne og aflæse samt funktionelt anvende sin viden om den enkelte elevs styrker i undervisningen. Trivsel og indstilling Flow-forskning viser, at trivsel og bl.a. oplevelse af meningsfuldhed i forhold til det underviste er forudsætning for optimal læring. Det er derfor af betydning, at alle eleverne opnået stor fremgang indenfor trivsel og en ændring i deres forhold til læring og det, at gå i skole. Trivselstesten ved slutningen af projektet viser, at der hos eleverne er en ny tro på og forståelse af, at eleverne kan anvende det, de lærer, dvs. undervisningen forekommer meningsfuld. De har oplevet mere selvsikkerhed og tryghed i klasseværelset på Drenge Akademiet end i deres normale skole. Men måske vigtigst af alt, så har de fået glæden tilbage ved at lære noget. En vigtig del af forudsætningen for opnåelse af de samlede resultater er denne vægt på at øge elevernes trivsel og dermed deres mulighed for at komme i flow, som konkret har givet sig udtryk I integrationen af selvudvikling og fokus på de personlige og sociale kompetencer i hele forløbet. Det har først og fremmest været nødvendigt, at arbejde med elevernes indstilling for at åbne dem for ny læring. Dernæst er det essentielt, at bibringe dem viden om sig selv og egne styrker samt forlene dem med f.aglige strategier, hvis man skal gøre sig forhåbninger om, at det positive momentum skal fortsætte efter summer campen. Video: https://www.youtube.com/watch?v=8cfup3rh3zg *Kilde: Drengeakademiet 2012 Opsummering Udgiver: Løkkefonden, 2012 True North, Savsvinget 7, DK-2970 Hørsholm, , SE-nr

9 Lær For Livet Egmontfonden 2013 I sommeren 2013 designede og gennemførte True North den første Learning camp for anbragte børn for Egmont Fonden. RESUME* Campen fandt sted over 14 dage i den lille havneby Snaptun ved Horsens i Jylland, og det faglige og praktiske forløb blev gennemført af konsulentvirksomheden True North, som har omfattende erfaring med undervisning af børn og unge på camps. Børnene blev visiteret til campen af deres respektive kommunale sagsbehandlere I anbringelseskommunen. 19 anbragte børn mellem 10 og 13 år deltog på campen. Alle gennemførte på nær en dreng, som udgik pga. sygdom. Målet med Learning Camp var at udfylde børnenes faglige huller i læsning, matematik og dansk gennem undervisning målrettet den enkeltes behov og personlige læringsstil. Learning Camp skulle desuden bidrage til, at børnene fik succesoplevelser, som kunne skabe afsæt for drømme og lyst til læring. Campen var centreret om et målrettet uddannelsesprogram med fokus på det enkelte barn. Programmet kombinerede differentieret undervisning og fokus på styrkebaseret læring med børnenes personlige og sociale kompetencer. Således blev børnene undervist efter deres individuelle styrker og primære læringskanaler ca. 8 timer om dagen i hhv. læsning, matematik, stavning og personlige og sociale kompetencer (PS). Børnene blev testet ved ankomsten til Learning Camp i hhv. læsning, matematik og stavning. Disse tests danner sammen med tilsvarende efter-tests grundlag for de faktuelle resultater af Learning Camp Fagligt lå børnene som gruppe under landsgennemsnittet i læsning, matematik og stavning, da de ankom til Learning Camp. Efter 14 dages ophold og undervisning lå børnene som gruppe over landsgennemsnittet i alle tre fag. Disse store faglige fremskridt for gruppen og for det enkelte barn er efter Lær for Livets opfattelse betinget af kombinationen af: 1) målrettet, individualiseret undervisning med udgangspunkt i barnets interesser og styrkesider og 2) bearbejdelsen af barnets grundlæggende tilgang til læring og erkendelse af egne evner samt ansvar. Børnenes egne tilbagemeldinger vidner blandt andet om styrket selvindsigt, styrket evne til selv at overkomme forhindringer samt styrkede relationskompetencer. Det fremgår endvidere af børnenes evalueringer, at de generelt var meget begejstrede for den praktiske afvikling af campen. *Kilde: Camp rapport 2013 Udgiver: Egmontfonden/Lær For Livet True North, Savsvinget 7, DK-2970 Hørsholm, , SE-nr

10 Læsning 28 % af børnene lå ved campens start i kategori A-B (Hurtige, sikre læsere), hvor landsgennemsnittet placerer 71 % i denne gruppe. 33 % af børnene på Learning Camp lå i kategori C og 39 % af børnene lå i kategori D, E eller F (Usikre, langsomme læsere), hvilket peger på, at gruppen af børn på Learning Camp til at starte med bestod af flere svage elever end gennemsnitligt. Da børnene efter 14 dages differentieret undervisning blev testet i samme test igen, fremgik det, at 78 % af børnene nu befandt sig i den bedste læsekategori A-B. Heraf lå fire af børnene i kategori A. Resultaterne viste endvidere, at ingen børn længere lå i den opmærksomhedskrævende kategori D-F, hvor hele 39 % ellers lå ved campstart. Alle børnene oplevede en forbedring af deres læsefærdigheder og ligger nu som gruppe over landsgennemsnittet. Matematik Ved campens start lå hele 71% af børnene under middel (C5). Kategorierne C0-C3 kendetegner børn med indlæringsvanskeligheder og børn med usikker indlæring. 66% af børnene lå i disse kategorier ved campens start. Således har 1 elev ved campstart meget alvorlige indlæringsvanskeligheder og 6 elever har alvorlige indlæringsvanskeligheder. I den anden ende af skalaen er en enkelt elev betydeligt bedre til matematik end almindeligt for klassetrinnet. Som gruppe lå børnene ved campens start under landsgennemsnittet, Da børnene efter 14 dages differentieret undervisning blev testet i samme tests, var der sket et positivt ryk. Sluttestene viste, at alle børne forbedrede sig i matematik. 87% ligger nu på eller over middel, og 3 børn (15%) klarer sig betydeligt bedre end for klassetrinnet. Ingen elever befinder sig nu i det opmærksomhedskrævende område i kategori C0-C3. Børnene ligger nu som gruppe over landsgennemsnittet i matematik. Video: https://www.youtube.com/watch?v=xqt5gaewnv8 *Kilde: Camp rapport 2013 Udgiver: Egmontfonden/Lær For Livet True North, Savsvinget 7, DK-2970 Hørsholm, , SE-nr

11 True North Læringsakademi 2014, Kingoskolen, Frederikssund* I april og maj 2014 designede og gennemførte True North et Læringsakademi for en 7.klasse på Kingoskolen, der er en almindelig folkeskole i Frederikssund kommune. Klassen bestod af 26 elever. Kingoskolen er en overbygningsskole, hvortil eleverne kommer fra fire forskellige folkeskoler. Klasserne blandes med elever fra alle fire skoler. 2 elever i klassen var diagnostiseret med dysleksi, 3 elever havde personligt og sociale udfordringer. Som forberedelse til Læringsakademiet havde lærerne gennemført fem dages True North Lærertræning. På Læringsakademiet på Kingoskolen var fokus på såvel eleverne som på lærerne. True Norths lærere og instruktører modellererede undervisningen og fulgte op med 1 times daglig træning/coaching. Konklusioner Læsning Gruppen af usikre, langsomme læsere er gået fra 28% til 0%, og der ses en fordobling af gode, sikre og fremragende læsere. Retstavning Klassen var som udgangspunkt gode stavere. Alligevel lykkedes det at rykke 16% af eleverne op i gruppen af sikre og fremragende stavere, således at 72% af eleverne nu er sikre og fremragende stavere. Grammatik Klassen var som udgangspunkt gode til grammatik. Alligevel lykkedes det at rykke 29% op i den sikre og fremragende gruppe, således at 77% nu befinder sig i den sikre og fremragende gruppe. Matematik Samlet rykkede 20% af eleverne til en højere kategori (Fra C0-3 til C4-7). Sammenfattende følger erfaringerne og resultaterne de erfaringer og resultater, der ses i de tidligere projekter: Øget læringslyst, større motivation, bedre selvværd, samt et markant løft i et eller flere fag. True Norths succeskriterium er, at alle elever forbedrer sig markant i mindst én af de testede kategorier (Læsning, dansk, matematik, engelsk, P/S Personligt lederskab/sociale kompetencer). Video: https://vimeo.com/ *Kilde: Konklusioner på True North Læringsakademi, 7.b. Kingoskolen 2014, Udgives sept af Frederikssund Kommune. True North, Savsvinget 7, DK-2970 Hørsholm, , SE-nr

12 Drengeprojektet/True North Læringsakademi Højdevangens skole, Januar 2014 I januar 2014 designede og gennemførte True North et Drengeakademi for UVM for 32 udfordrende og udfordrede drenge fra hhv og 9.klasse fra Amager. 1 dreng måtte forlade projektet pga. vold mod anden elev. Drengegruppen var alle rekrutteret fra klasser på Højdevangens skole. 17 elever var tosprogede, 2 diagnostiseret med dysleksi, 2 elever med ADHD og 9 af drengene var socialt udfordrede mht. kriminalitet, adfærdproblemer eller social belastning. Underviserne bestod af 4 lærere og 1 pægagog, der alle havde modtaget to dages introduktion til Læringsakademiet. Drengenes egenvurdering d Dette har fungeret godt for mig på Drengeprojektet: De fede lærere og den nye måde at lære på. Og et godt samarbejde, og det har åbnet døre for mig Undervisningen Det sociale og team ene. At der var så meget gang i den hele tiden, og at vi ikke hele tiden sidder og kigger i en bog Dansk og stavning, fordi jeg har brugt god tid på at øve mig på ordene Jeg har øvet mig på staveord og jeg har fulgt med i timerne Jeg synes, aktiviteterne har været gode Mit team, arbejdsmåderne:de måder, vi har arbejdet på Fokus og at tale godt sammen Jeg synes, jeg har rykket mig godt At komme op på et 4 tal fra 00, og jeg er blevet meget bedre til at læse Arbejdet og være aktiv At vi har arbejdet i teams og fået lov til at være aktiv i timerne At der var mange af mine venner At have en bog, man skulle læse, og at man skulle sætte sig nogen mål Min koncentration Læse, arbejde med mål At det har været hyggeligt Fordi jeg har prøvet at tage mig sammen At arbejde alene og læse At man fik mange små pauser Dansk har været meget godt. Det var sjovt, at vi ikke bare skulle sidde på en stol At læse bøger færdig At jeg har forberedt mig Jeg er blevet bedre til dansk og har lært mange ting Karakterer, fået ordentlig mad, bedre sammenhold i stedet for énmandshær Få mad At der blev serveret mad og når vi lavede noget, var der ro! Fordi jeg er blevet bedre til at stave og tog mig mere sammen Arbejde aktivt/fokusere Fokus! Aktiviteter og bevægelse At lave dansk, læse og matematik True North, Savsvinget 7, DK-2970 Hørsholm, , SE-nr

13 Resultater Læsning Ved førtest af læseforståelse (Standardiseret hhv.7.,8. og 9.kl.) opnåede 30% af eleverne karakteren 00, 34% af eleverne opnåede karakteren 02 4, og 33% af eleverne opnåede karakteren 7 (9 elever) og 10 (1 elev). Ved eftertesten var der 3% (1 elev) med karakteren 00, 37% med karakteren 02-4 og hele 60% af eleverne opnåede karakteren 7 10 fordelt på 12 elever med karakteren 7, og 6 elever med karakteren 10. Retstavning Ved førtesten opnåede 52% af eleverne karakteren 00, 6% karakteren 02, 20% karakteren 4 og 22% karakteren 7. Ved eftertesten bestod alle elever. Dvs. at ingen elever fik karakteren % af eleverne opnåede karakteren 02, 35% opnåede karakteren 4, 15% karakteren 7, 20% opnåede karakteren 10, og hele 20% opnåede karakteren 12. True North, Savsvinget 7, DK-2970 Hørsholm, , SE-nr

DRENGE AKADEMIET 2012

DRENGE AKADEMIET 2012 DRENGE AKADEMIET 2012 Et pilotprojekt, der kan give drenge med faglige og personlige udfordringer en ny chance for at lære og samtidig udvikle ny viden om undervisning af drenge, som kan inspirere folkeskolen

Læs mere

INDHOLD INTRODUKTION 4

INDHOLD INTRODUKTION 4 CAMP REPORT 2013 INDHOLD 1. INTRODUKTION 4 2. RESUMÉ 5 3. MÅL OG FOKUS FOR LEARNING CAMP 2013 6 4. RAMMERNE FOR LEARNING CAMP 8 4.1 LÆRINGSMILJØER 8 4.2 UNDERVISERE OG STAFF PÅ LEARNING CAMP 5. CAMPENS

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Inspirationskatalog Dato Januar 2014 INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE INDHOLD 0. Indledning 1 1. Husum Skole

Læs mere

Motivation og mestring med særligt fokus på drenge. - Et pilotprojekt i Gladsaxe Kommune februar-marts 2012.

Motivation og mestring med særligt fokus på drenge. - Et pilotprojekt i Gladsaxe Kommune februar-marts 2012. 1 Motivation og mestring med særligt fokus på drenge. - Et pilotprojekt i Gladsaxe Kommune februar-marts 2012. Med deltagelse af Gladsaxe skole og Vadgård skole i samarbejde med Aadje Hegermann-Lindencrone

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Motivation og mestring med særligt fokus på drenge. - Et pilotprojekt i Gladsaxe Kommune august 2010 juni 2011.

Motivation og mestring med særligt fokus på drenge. - Et pilotprojekt i Gladsaxe Kommune august 2010 juni 2011. 1 Motivation og mestring med særligt fokus på drenge. - Et pilotprojekt i Gladsaxe Kommune august 2010 juni 2011. Med deltagelse af Egegård skole og Bagsværd skole i samarbejde med Aadje Hegermann-Lindencrone

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Inspiration til arbejdet med skolereformen De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs af skolernes projekter 7 Varieret og anvendelsesorienteret

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

Evaluering af et udviklingsprojekt på Sprogcenter Nordsjælland støttet af Den europæiske Socialfond

Evaluering af et udviklingsprojekt på Sprogcenter Nordsjælland støttet af Den europæiske Socialfond Evaluering af et udviklingsprojekt på Sprogcenter Nordsjælland Tove Rasmussen, april 2008 Videncenter for tosprogethed og interkulturalitet, UC 2 Indledning 2 Resumé med anbefalinger 3 Evalueringens fokus

Læs mere

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn. Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn. Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn 1 INDHOLD ANBRAGTE BØRNS LÆRING 4 LÆR FOR LIVETS TRE BEN 5 ALLE BØRN

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til lærere i 7.- 10. klasse. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til lærere i 7.- 10. klasse. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler 4 BLIK FOR RESSOURCER inspiration til lærere i 7.- 10. klasse Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration

Læs mere

Tjørnelyskolen for dygtige børn

Tjørnelyskolen for dygtige børn Tjørnelyskolen for dygtige børn Et udviklingsprojekt i Greve Kommune 2007-2010 1 Tjørnelyskolen for dygtige børn Udviklingsprojekt i Greve Kommune 2007-10 Oktober 2010 Redaktionsudvalg: Vinie Hansen, pædagogisk

Læs mere

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO Indholdsfortegnelse Table of contents 27 Resultater HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDAGOGERNE I EN FORENINGS SFO? 28 Hvorfor

Læs mere

LITTERATURSTUDIE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE

LITTERATURSTUDIE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Litteraturstudie Dato Januar 2014 LITTERATURSTUDIE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE LITTERATURSTUDIE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE INDHOLD 1. Indledning 1 2.

Læs mere

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning 2010 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med

Læs mere

Kapitel 1: Anbragte børns læring... 4 Indledning... 4. Signaturprojektet... 4 Læsevejledning... 5. Kapitel 2: Konklusioner og anbefalinger...

Kapitel 1: Anbragte børns læring... 4 Indledning... 4. Signaturprojektet... 4 Læsevejledning... 5. Kapitel 2: Konklusioner og anbefalinger... 1 Indhold Kapitel 1: Anbragte børns læring... 4 Indledning... 4 Signaturprojektet... 4 Læsevejledning... 5 Kapitel 2: Konklusioner og anbefalinger... 7 Ressource- eller kompenserende perspektiv... 7 Anbragte

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Sproglig opmærksomhed gennem leg og bevægelse en rapport om projekt Sprogfitness

Sproglig opmærksomhed gennem leg og bevægelse en rapport om projekt Sprogfitness Sproglig opmærksomhed gennem leg og bevægelse en rapport om projekt Sprogfitness Birthe Lund - Annie Aarup Jensen Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet Hvert år laver biblioteket ansøgninger

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

DRENGE AKADEMIET FORSKNINGSRAPPORT. Trivsel, læring og personlig udvikling for drenge på kanten 2013-2014

DRENGE AKADEMIET FORSKNINGSRAPPORT. Trivsel, læring og personlig udvikling for drenge på kanten 2013-2014 FORSKNINGSRAPPORT DRENGE AKADEMIET Trivsel, læring og personlig udvikling for drenge på kanten 2013-2014 Lektor, ph.d, Frans Ørsted Andersen, Skoleforskning, IUP (DPU) 2014 LøkkeFonden og forfatteren RESUMÉ

Læs mere