Fagbeskrivelser: Logik og argumentation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagbeskrivelser: Logik og argumentation"

Transkript

1 Fagbeskrivelser: Logik og argumentation Indhold DANSK side 1 1. Arbejdsformer, overvejelser og produkt side 1 Pædagogiske overvejelser og indhold side 2 2. Forløbets danskfaglige mål og faglige indhold side 3 Faglige mål og fagligt indhold side 3 Andre faglige mål udvidelse af forløbet side 4 3. Lektionsplan dansk side 5 4. Litteraturliste dansk side 7 MATEMATIK side 8 1. Arbejdsformer, overvejelser og produkt side 8 Pædagogiske overvejelser og indhold side 8 Eksamensspørgsmål til mundtlig eksamen side Forløbets matematikfaglige mål og faglige indhold side 11 Faglige mål og fagligt indhold side Lektionsplan matematik side Litteraturliste matematik side 13 DANSK 1. Arbejdsformer, overvejelser & produkt Kernen i dette forløb om logik og argumentation er en undersøgelse af den fælles struktur, som findes i al argumentation, hvad enten denne finder sted inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab eller humaniora. Og den fælles struktur er her repræsenteret ved Stephen Toulmins argumentationsmodel, som viser sig at være interessant at belyse såvel fra en dansk- som en matematikfaglig vinkel. I danskdelen er fokus på det at overbevise i praksis over for matematikdelens fokus på det at slutte sig frem rent logisk. Naturligvis er et aspekt af at være overbevisende, at argumentationen rent logisk er holdbar og veludbygget jf. Toulmins model men i et debatindlæg, en tale eller lignende indgår i praksis ofte kun en del af modellens elementer, f. eks. påstand, gendrivelse og rygdækning, mens belæg og hjemmel udelades. Oveni dette anvendes ofte en række stilistiske og retoriske virkemidler, som er løsrevet fra alle krav om stringens og logisk konsistens. Samlet set er det fra en danskfaglig vinkel således ikke spørgsmålet, hvorvidt Toulmins model følges konsekvent og komplet, eller om de retoriske virkemidler er korrekte eller ukorrekte, men derimod hvorvidt argumentets dele og de retoriske virkemidler anvendes hensigtsmæssigt i forhold til formålet. Opnås den ønskede effekt? Hvordan opnås den? Selve danskdelen er opdelt i tre: 1

2 1. En introduktion til Toulmins udvidede argumentationsmodel og til retorik med udgangspunkt i det forløb, som klassen i forvejen har lige før forløbet om logik og argumentation. 2. Anvendelse af retorik- og argumentationsanalyse i forbindelse med gennemgang af to centrale scener fra Købmanden i Venedig: Shylocks tale og Portias argumentation i retssalen. 3. Udarbejdelse og fremlæggelse af elevernes egen debat eller tale med omdrejningspunkt i ét af følgende synspunkter: Alle mennesker er lige!, Der findes en eneste ene!, Man må aldrig trodse sine forældres vilje!. Produktet er dels mundtligt og dels skriftligt. Danskdelen af produktet består af en fremlæggelse af gruppernes egen debat eller tale for klassen. Dertil kommer en skriftlig aflevering, som indeholder en gennemgang af mindst to af argumenterne i debatten eller talen ud fra Toulmins udvidede model. Eleverne arbejder i de samme, faste grupper på 4-6 personer under hele forløbet. Del 1 og del 2 foregår i klassen og er en blanding af lærerstyret undervisning og gruppearbejde. Del 3 er elevstyret, og lærerne indtager rollen som konsulenter, der tilkaldes efter behov. Lærerne kommenterer hver enkel fremlæggelse umiddelbart efter, den har fundet sted. En samlet bedømmelse af gruppens mundtlig og skriftlige produkt finder sted efterfølgende. Pædagogiske overvejelser og indhold: En primær pædagogisk overvejelse knytter sig til den ramme, der er lagt omkring forløbet, nemlig filmatiseringen af Shakespeares skuespil Købmanden i Venedig. Forløbet begynder med en fremvisning af filmen for alle elever, og efterfølgende arbejdes der med elementer af filmen, hhv. Portias gåde i matematik og Shylocks tale og Portias argumentation i retssalen i dansk. Elevernes selvstændige arbejde fører ligeledes til et produkt, som henviser til filmens univers; konstruktion af ny gåde til Portias bejlere (matematik) og en debat eller tale ud fra de tre synspunkter Alle mennesker er lige!, Der findes en eneste ene! og Man må aldrig trodse sine forældres vilje! (dansk). Rammen skal således skabe et univers, som dels kan undersøges vha. de to fags begreber, og som dels kan udvides af eleverne selv. I det sidste ligger en væsentlig motiverende faktor ligesom de tre synspunkter, som knytter sig til danskdelen af produktet, skal motivere ved på én gang at tage udganspunkt i filmen og i elevernes egen virkelighed. Forløbet blev afviklet som et AT-forløb i tre 1.g-klasser over fire dage, placeret fra tirsdag til fredag i samme uge. Det gav nogle stramme rammer for, hvor meget forløbet måtte brede sig rent tidsmæssigt og det gjorde, at vi både i matematik og dansk valgte at placere den introducerende del før selve AT-forløbet (under begge fags afsnit kaldes den introducerende del for del 1 ). I dansk blev introduktionen af Toulmins model og retorikken knyttet an til det emne, eleverne i forvejen beskæftigede sig med op til AT-ugen. Eksempelvis havde 1.d emneforløb om storbyen, formet således at det samtidig fungerede som introduktion til tekstlæsning. Eleverne i 1.d undersøgte debatten mellem 2

3 forfatteren Hanne-Vibeke Holst og rapperen Niarn om sprogbrugen i dansk rap 1. I 1.a havde klassen op til AT-forløbet derimod et forløb om krimigenren, og elevernes introducerende arbejde med argumentation og retorik førte her til en paneldebat om femikrimiens kvalitet og berettigelse som selvstændig genre. Udover at denne struktur sørgede for tid til begge fags del 2 og del 3 i selve ATugen, bar den også væsentlige pædagogiske pointer med sig. Eleverne oplevede ikke skiftet mellem almindelig undervisning og AT-undervisning som brat, men så en sammenhæng mellem AT og det daglige arbejde i dansk. Yderligere gav strukturen anledning til en mere induktiv indføring i retorik- og argumentationsanalyse, idet udgangspunktet i del 1 med fordel kunne være diskussionens emne ikke i første omgang diskussionsværktøjerne. Gennem elevernes forforståelse knyttet til rammer for god og effektfuld argumentation, kunne klassen selv spore sig ind på både den mere tekniske og den mere retoriske dimension. Og Toulmins model samt begreber fra retorikken kunne præsenteres afslutningsvis og herefter kunne selve AT-ugen begynde. Set fra dansklærerens synspunkt, giver strukturen også anledning til at binde forskellige dele af danskfaget sammen; Et litterært emne og et sprogligt emne mødes og giver anledning til at udvide såvel perspektivet i undervisningen som mulighederne for at stille eksamensspørgsmål. 2. Forløbets danskfaglige mål og faglige indhold Faglige mål og fagligt indhold Faglige mål (Læreplan dansk A 2.1) uddrag 2.1 Faglige mål Eleverne skal kunne: udtrykke sig præcist, nuanceret og personligt såvel mundtligt som skriftligt demonstrere kendskab til normer for mundtlig og skriftlig sprogbrug samt kunne beherske skriftsprogets normer for sprogrigtighed anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer med blik for den retoriske dimension, herunder kunne læse op, fortælle, referere, redegøre, holde oplæg og indgå i dialog, diskussion og debat dokumentere indblik i sprogets funktioner og dets betydning for bevidsthedsliv, samfund og samspil mellem mennesker, herunder træk af sprogets historie og forskellige former for sproglig variation dokumentere indblik i sprogets opbygning samt kunne beherske grammatikkens og stilistikkens grundlæggende terminologi ( ) Kernestof (Læreplan dansk A 2.2) uddrag 2.2 Kernestof Kernestoffet er det sproglige, det litterære og det mediemæssige stofområde, som skønsmæssigt vægtes i forholdet 2:3:1. De tre stofområder indgår i et tæt samspil i undervisningen. 1 Indlæggene i debatten, som udspillede sig i Politiken i november 2004, kan findes på 68D35CDA4D1C ECC03. 3

4 Det sproglige stofområde Det sproglige arbejde består af en fordybelse i fagets mundtlige og skriftlige genrer. I stofområdet indgår: ( ) mundtlige og skriftlige udtryksformer og genrer argumentation sprogbrug og stilistik i samtidige og historiske tekster ( ) Supplerende stof (Læreplan dansk A 2.3) Eleverne vil ikke kunne opfylde de faglige mål alene ved hjælp af kernestoffet. Det supplerende stof skal perspektivere og uddybe kernestoffet og udvide elevernes faglige horisont. Undervisningen i det supplerende stof optager ca. 15 pct. af fagets uddannelsestid. Andre faglige mål udvidelse af forløbet? Forløbet peger meget direkte ind i det sproglige stofområde, som er gengivet i uddrag ovenfor. Men forløbet kan også tones eller udvides til at dække andre faglige mål, end de nævnte også faglige mål, som går ind under det litterære eller det mediemæssige stofområde. Her følger kort en række forslag til udvidelser eller til selvstændige forløb, som kunne lægge op til eller komme efter forløbet om logik og argumentation: - Man kan læse tekster af Shakespeare i dansk oversættelse, hvilket kan indlejres i et forløb om renæssancen eller indgå i et forløb om verdenslitteratur og/eller intertekstualitet. Det sidste kan med fordel formes til at dække følgende punkt i lærerplanens ord om det litterære stofområde (2.2): et forløb om verdenslitteratur og dennes samspil med dansk litteratur - Man kan vælge at gå i dybden med filmen Købmanden i Venedig og betragte virkemidler, scenografi, dramaturgi osv. og lade arbejdet indgå i et forløb, som dækker en eller flere af følgende punkter i lærerplanens ord om det mediemæssige stofområde (2.2): Det mediemæssige stofområde Der arbejdes med forskellige udtryksformer i såvel trykte som elektroniske medier. I stofområdet indgår: nyhedsgenrer dokumentargenrer fiktionsgenrer visuelle udtryksformer et værk i form af et større afrundet medieprodukt kommunikationsteori og pragmatik. - Man kan i højere grad koble retorik og stilistik på dette forløb og med fordel sammen med engelsk eller drama. For det første fordi det også indgår som kernestof i lærerplanen for engelsk. For det andet fordi eleverne vil være motiverede for at nå endnu længere ned i teksterne. Og for det tredje fordi eleverne får oplagt mulighed for at anvende dette i deres egen produktion med stor effekt. I engelsk kan man f. eks. arbejde med berømte talere som Luther King, Kennedy og nu Obama. 4

5 - Den skriftlige dimension: AT forløbet kan være baggrund for et fortsat arbejde med den skriftlige dimension, hvor man arbejder med argumentation i skriftlige tekster, hvad enten de er trykte eller elektroniske. På denne måde kan man dække bekendtgørelsens krav om inddragelse af IT (3.3) i forhold til: skriveundervisningen informationssøgning og de mere generelle krav (2.1) om at: aflæse og uddrage betydningen af trykte og elektroniske medietekster med blik for samspil mellem skrift og billeder navigere i skærmbaserede tekster samt kunne indsamle, sortere og anvende materiale i trykt og elektronisk form Man kan her fokusere på, hvordan en given argumentation underbygges med billedbrug, således at billedet analyseres som en del af argumentationens belæg og rygdækning. Her vil der også være mulighed for at arbejde med forskellene i de billedsproglige koder og skriftsprogets koder og i den sammenhæng analysere hjemmesiders brug af illustrativt materiale. Endvidere kan den skriftlige dimension også skærpe elevernes genre - bevidsthed i forhold til bekendtgørelsens krav om at kunne beherske kronik, essay og litterærartikel, da det skriftlige gør det muligt at arbejde med argumentationstyper og længere argumentationskæder indenfor disse genrer, og man kan her trække på elevernes grundlæggende viden fra AT forløbet. Endelig er det oplagt at bruge forløbet til at demonstrere de to fags skriftlige koder og på denne måde skabe en forståelse hos eleverne for de naturvidenskabelige fags særlige skriftlige koder. 3. Lektionsplan dansk En del af forløbet er et AT-forløb, og derfor er det vanskeligt at dele lektionerne skarpt op mellem dansk og matematik. I lektionsplanen for matematik, som følger længere nedenfor, er gengivet et skema over AT-ugen for en af klasserne det giver et billede af fordelingen. Nogle lektioner er delt ud på fagene, mens andre moduler er fælles. Her følger en lektionsoversigt, når den er anskuet fra danskfaglig vinkel. Oversigten er stillet op, så den helt parallelt følger oversigten over matematiklektionerne: 1-2. Lektion (introduktion til retorik, stilistik og Toulmins udvidede argumentationsmodel) Eleverne arbejder ud fra de forløb, de i forvejen er i gang med op til ATugen. I 1.a arbejder eleverne gruppevis med henblik på at indgå i en afsluttende paneldebat om femikrimien, hvori de anvender de introducerede begreber i praksis. Eleverne i 1.d arbejder derimod med to debatindlæg af hhv. Niarn og Hanne-Vibeke Holst med henblik på at fremlægge, hvorvidt og hvordan teksterne er overbevisende, dvs. hvor- 5

6 dan argumentationen og de retoriske virkemidler udfolder sig i teksten og tages i anvendelse af de to skribenter. 3. Lektion: Fremvisning af filmen Købmanden i Venedig 4. Lektion (Retorik og stilistik: Shylocks tale) Analyse og diskussion af Shylocks tale ud fra begreber fra retorik og stilistik. Det drejer sig bl.a. om appelformerne ethos, logos og pathos, men også en undersøgelse af ordvalg og stilistisk opbygning, f. eks. anaforer, epiforer, retoriske spørgsmål, tretrinsraketter og bogstavrim. 5. Lektion (Argumentation: Portias argumentation i retssalen) Analyse af Portias optræden i retssalen ud fra Toulmins udvidede model men også ved at inddrage begreber fra retorik og stilistik i forlængelse af arbejdet i lektionen forinden Lektion Eleverne udarbejder gruppevis deres egen tale eller paneldebat med omdrejningspunkt i ét af følgende synspunkter: Alle mennesker er lige!, Der findes en eneste ene! og Man må aldrig trodse sine forældres vilje!. Der udarbejdes også en skriftlig besvarelse, hvor mindst to argumenter fra talen eller debatten gennemgås ud fra Tolumins udvidede argumentationsmodel. 8. Lektion Eleverne fremlægger deres tale eller debat for klassen. 6

7 4. Litteraturliste - dansk Bennike, Solveig; Nyborg, Lisbeth; Trangbæk Hammer, Mette: Faglige forbindelser i dansk. Dansklærerforeningen, Bruun, Thora: Gå efter manden, I: Retorik magasinet, årgang 14, nr. 54, Dittmer, Hanne; Jessen, Keld B.: Retorik. Systime, Hagen, Jimmy Zander: Sprog og tale mundtlighed i dansk. Systime, Hauer, Annette; Munk, Birgitte: Tal og skriv! Systime, Holmboe, Ellen: Kort og godt om at argumentere. Dansklærerforeningen, Holmboe, Ellen: Kort og godt om at skrive til nettet. Dansklærerforeningen, Heltberg, Eva: Kock, Christian: Skrivehåndbogen. Gyldendal, Illum, Babara: Argumenter i skriftlig kommunikation. Dansklærerforeningen, Jensen, Leif Becker: Fra patos til logos: Videnskabsretorik for begyndere. Roskilde Universitetsforlag, Jørgensen, Charlotte; Onsberg, Merete: Praktisk argumentation. Nyt teknisk forlag, Kromanne, Helle Marie: Som de dog ka sige det! Politisk retorik under lup. Systime, Lützen, Peter Heller: Det sproglige i dansk. Dansklærerforeningen, Lützen, Peter Heller: Sprog og kommunikation. Dansklærerforeningen, Staunstrup, Annelise Buhl: AT tale. Systime, Debatten fra Politiken 2004 mellem Niarn og Hanne-Vibeke Holst om sprogbrug i dansk rap kan findes hos Avisen i Undervisningen på webadressen: d=b27e268d35cda4d1c ecc03 Amerikansk hjemmeside med arkiv over taler samt materiale om retorik og stilistik: Dansk hjemmeside med arkiv over danske taler samt artikler om retorik: 7

8 MATEMATIK 1. Arbejdsformer, overvejelser & produkt Indgangsvinklen for matematik er den matematiske logik som danner baggrund for beviser i matematik som en særlig argumentationsform. Samtidigt er det vigtigt at knytte forbindelsen til andre former for videnskabelig argumentation. Da dansk og samfundsfag (på B-niveau) i forvejen trækker på Toulmins argumentationsmodel var de nærliggende at benytte netop denne form for argumentationsanalyse som også er yderst velegnet i de øvrige naturvidenskabelige fag, hvor elever jo typisk skal tage stilling til komplekse argumentationer, jfr. klimadebatten, og derfor skal kunne håndtere mangetydige argumenter. Dette særlige projektforløb er derfor også det første skridt i skolens afprøvning af det hensigtsmæssige i at gøre Toulmins argumentationsmodel til den generelle argumentationsmodel for alle gymnasiets fag. I matematikforløbet arbejder vi dels med argumenter/beviser indenfor et alment matematisk emne, dels med logik og argumentationsteori ved løsningen af matematiske gåder. Som det almene matematiske emne havde vi brug for et meget simpelt emne af hensyn til det trods alt begrænsede kendskab til matematisk tankegang hos eleverne på de humanistiske studieretninger. Vi valgte derfor elementær talteori lige tal, ulige tal, kvadrattal som ikke kræver nogen særlige forudsætninger udover folkeskolen. I den matematiske logik valgte vi dels at arbejde med de mest almindelige logiske konnektiver: NOT, AND og OR, dels med den kognitivt udfordrende implikation. I begge tilfælde tager vi udgangspunkt i dagligsproget og formaliserer operationerne ud fra deres sandhedstavler. Selve matematikdelen af forløbet er opdelt i tre dele: 4. En introduktion til Toulmins argumentationsmodel i matematik med udgangspunkt i elementær talteori. 5. En introduktion til logik og sandhedstavler i forbindelse med gådeløsning. 6. Udarbejdelsen og fremlæggelsen af elevernes egen gåde. Matematikdelen afsluttes med fremlæggelsen af gruppernes egen gåde for klassen, som efterfølgende skal prøve at løse gåden. Dertil kommer en skriftlig aflevering af gåden inklusive en løsning af gåden på to planer: En sproglig argumentation for gådens løsning og en formel løsning ved hjælp af sandhedstavler. Pædagogiske overvejelser og indhold: Matematikdelen bygger på en serie af noter med tilhørende arbejdsopgaver. Noterne findes typisk i såvel en elevversion som en kommenteret lærerversion med nyttig baggrundsviden og varierede forslag til løsninger af arbejdsopgaverne. Eleverne blev inddelt i grupper som udgangspunkt for arbejdet med opgaverne. I den ene klasse blev gruppeinddelingen foretaget af lærerne, hvilket gav anledning til en del kommentarer i den efterfølgende elevevaluering. 8

9 I det indledende forløb forud for AT-forløbet introduceres eleverne først til Toulmins analysemodel, hvorefter eleverne arbejdede i grupper med simple problemstillinger fra elementær talteori med henblik på at finde påstande som de kunne argumentere for ud fra Toulmins model. Hver gruppe skulle til slut udvælge mindst en påstand, som de skulle forsvare i den følgende lektion. Denne del af matematikforløbet kørte lidt trægt. Dels er eleverne lidt overraskende faktisk ikke fortrolige med begreber som lige tal, ulige tal og kvadrattal, og det tager lidt tid at spore dem ind på begreberne. Dels er de - nok knap så overtraskende - ikke særligt motiverede for at arbejde med tal. Vi vil imidlertid gerne fastholde at de også arbejder med et egentligt matematisk emne. Man må så overveje om der kan findes et bedre emne som udgangspunkt. I den næste lektion arbejdede eleverne med simpel logik og kærlighedsgåder. Her steg klassens motivation betydeligt. Det var tydeligt at vi fangede en stor del af klassen med kombinationen af gådeløsning som en udfordrende leg og så legen med de unge menneskers kærlighedsliv også selv om problemstillingerne næppe kan regnes for at være helt realistiske! Selv den logiske implikation gled ned, slev om det var langt fra alle eleverne, der fangede sandhedstavlen for implikationen. I selve AT-forløbet koncentrerede vi os om at introducere forskellige typer logiske gåder de kunne arbejde videre med. Udgangspunktet var selvfølgelig Portias gåde fra Shakespearefilmen 'Købmanden fra Venedig', som vi analyserede i fællesskab både som en tvetydig orakelgåde, sådan som den fremstilles i filmen, og som en logisk gåde, sådan som den fremstilles i Smullyans bog: 'What's the name of this book'. Vi gennemgik også en komplet løsning af Portias logiske gåde med computer og lod derefter eleverne selv arbejde videre med varianter af Portias gåde. Udover Portias gåde introducerede vi også eleverne til gåder af typen: 'Kvinder eller tigre' henholdsvis den meget centrale gåde type om riddere (der altid taler sandt) og røvere (der altid lyver). Den sidste type gåde spiller en central rolle, hvis man senere ved en anden lejlighed 'ønsker at løfte gådeløsningen op på et højere niveau og kaste lys over Gödels ufuldstændighedssætning (hvilket er slutmålet for mange af Smullyans bøger). Eleverne syntes det var svært at konstruere deres egen gåde og ikke mindst at formalisere den i TI-Nspire. Man skal derfor være forberedt på at yde megen støtte i den indledende fase. Men det var også tydeligt at mange var meget optagede af at få konstrueret nogle trickede gåder. Ved fremlæggelsen blev det tydeligt at de havde løftet deres gådeløsningskompetence betydeligt og dermed deres evne til at tænke logisk struktureret og ikke mindst strategisk. Mange af gåderne blev i plenum således løst hurtigt eg effektivt ved hjælp af det såkaldte modstridsargument: Modstridsargumentet: Antag at en gåde er baseret på tre påstande og at der gælder reglen: Netop/Højst en af påstandene er sande (eller selvfølgelig lige så godt falske). Hvis to af påstandene strider mod hinanden er den sidste nødvendigvis falsk (eller i det modsatte tilfælde: sand) I bilagene giver vi eksempler på elevgåder med elevbesvarelser. 9

10 Eksamensspørgsmål til mundtlig eksamen Til de to humanistiske studieretninger med matematik på C-niveau konstruerede vi det følgende eksamensspørgsmål 2 : Spørgsmål 14: Logik og argumentation Toulmins argumentations model, sandhedstavler for logiske udsagn Du skal bl.a. gøre rede for, hvordan man kan løse logiske gåder ved hjælp af sandhedstavler. Det giver god mulighed for at differentiere: Fx kan man i præsentationen af de logiske gåder og sandhedstavler nøjes med at se på de simple operatorer NOT, AND og OR eller man kan kaste sig ud i en diskussion af implikationen. Tilsvarende kan man i gådeløsningsdelen nøjes med at løse gåden ved hjælp af en systematisk gennemgang af mulighederne eller man kan inddrage modstridsargumentet. I læreplanen står der at eleven til mundtlig eksamen på MAT C-niveau vil blive vurderet på de følgende kriterier: Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminandens præstation lever op til de faglige mål, som er angivet i pkt I denne vurdering lægges der vægt på, om eksaminanden: 1) har grundlæggende matematiske færdigheder, herunder: kan håndtere et simpelt matematisk symbolsprog og simple matematiske begreber har kendskab til matematiske metoder og kan anvende dem korrekt er i stand til at bruge it-værktøjer hensigtsmæssigt 2) kan anvende matematik på foreliggende problemer, herunder: kan vælge hensigtsmæssige metoder til løsning af forelagte problemer kan præsentere et matematisk emne eller en fremgangsmåde ved løsning af et matematisk problem på en klar og overskuelig måde 3) har overblik over og viden om matematik, herunder: har viden om et område, hvor matematik anvendes i samspil med andre fag kan gennemføre matematiske ræsonnementer kan reflektere over og diskutere rækkevidde af foreliggende matematiske modeller. Det er vores opfattelse at alle de ovennævnte kriterier vil kunne komme i spil. Den sidste studieretning var en naturvidenskabelig studieretning med matematik på A-niveau. Her vil det ovennævnte spørgsmål være for snævert til den afsluttende eksamen. Enten kan forløbet indgå som en perspektivering af et mere omfattende spørgsmål om fx bevistyper i matematik, eller også kan forløbet udvides så det hæves til A-niveau. Det kan fx ske ved hjælp af et forløb om moderne logik og Gödels ufuldstændighedssætning. Vi har haft elever, der har arbejdet med dette emne i såvel SRP-sammenhæng (i samarbejde med dansk) som i AT-sammenhæng (i samarbejde med religion med udgangspunkt i Matrix-filmene). Men ellers indgår et alment kendskab til argumentationsteori, logiske udsagn og sandhedstavler jo som almen baggrundsviden for alle spørgsmål i matematik vi behøver jo ikke stille eksplicitte eksamensspørgsmål i et hvilket som helst forløb. 2 Spørgsmålet blev desværre ikke udtrukket i den klasse, hvor en stor del af eleverne kom op i matematik. 10

11 2. Forløbets matematikfaglige mål og faglige indhold Faglige mål og fagligt indhold Faglige mål (læreplan MAT C 2.1) Eleverne skal kunne: håndtere simple formler, herunder oversætte mellem symbolholdigt og naturligt sprog og kunne anvende symbolholdigt sprog til at løse simple problemer med matematisk indhold gennemføre simple matematiske ræsonnementer demonstrere viden om matematikanvendelse samt eksempler på matematikkens samspil med den øvrige videnskabelige og kulturhistoriske udvikling anvende it-værktøjer til løsning af givne matematiske problemer. Supplerende stof (læreplan MAT C 2.3) Det supplerende stof i faget matematik, herunder samspillet med andre fag, skal perspektivere og uddybe kernestoffet, udvide den faglige horisont og give plads til lokale ønsker og hensyn på den enkelte skole. For at eleverne kan leve op til alle de faglige mål, skal det supplerende stof, der udfylder ca. 1/3 af undervisningen, bl.a. omfatte: ræsonnement og bevisførelse inden for udvalgte emner Tilrettelæggelse Arbejdsformer (Læreplan MAT C 3.2) En betydelig del af undervisningen inden for kernestoffet og det supplerende stof tilrettelægges som projekt- eller emneforløb. For hvert større forløb formuleres faglige mål, der tages stilling til arbejdsprocessen, og eleverne udarbejder et skriftligt produkt, som kan dokumentere de faglige resultater. En del af undervisningen tilrettelægges som gruppearbejde med henblik på at udvikle elevernes matematiske begreber gennem deres indbyrdes faglige diskussion. I undervisningen inddrages opgaveløsning til støtte for tilegnelsen af begreber, metoder og kompetencer. IT (Læreplan MAT C 3.3) Undervisningen tilrettelægges, så lommeregnere og it indgår som væsentlige hjælpemidler i elevernes arbejde med begrebstilegnelse og problemløsning. Endvidere udnyttes it i den eksperimentelle tilgang til emner og problemløsning. Samspil med andre fag (Læreplan MAT C 3.4) Der skal tilrettelægges undervisningsforløb med det hovedsigte at udvikle elevernes kendskab til matematikkens vekselvirkning med kultur, videnskab og teknologi. Dette skal ske gennem et samarbejde med andre fagområder eller ved at inddrage elevernes kendskab til disse fagområder. Evaluering Løbende evaluering (Læreplan MAT C 4.1) Efter hvert større projekt- eller emneforløb gennemfører lærer og elever en evaluering af undervisning, arbejdsformer og fremskridt på vej mod opfyldelsen af de faglige mål. Prøveformer (Læreplan MAT C 4.2) Prøveform c) En mundtlig prøve med inddragelse af gennemførte projektforløb. Spørgsmålene til den mundtlige prøve skal offentliggøres i god tid inden prøven og skal tilsammen dække de faglige mål og det faglige indhold. En betydelig del af eksamensspørgsmålene skal være udformet således, at det er muligt at inddrage gennemførte emne- og projektforløb med tilhørende elevrapporter. Spørgsmålene og en fortegnelse over rapporter og undervisningsforløb sendes til censor, og censor godkender spørgsmålene forud for prøvens afholdelse. 11

12 3. Lektionsplan matematik Da forløbet også er en del af et AT-forløb er det i virkeligheden ikke muligt at nedbryde hele forløbet i særfaglige timer! AT-forløbet dækkede tilsammen over 14 lektioner, hvoraf matematik bidrager med 7 lektioner. De 10 af lektionerne i AT-forløbet er fælles for de involverede fag. Her er vist skemaet for 1.d som et eksempel: 1.d: Dansk (KW) og matematik (FE) 1. modul 08:00-09:30 2. modul 09:45-11:15 3. modul 11:45-13:15 Uge Mandag 30/3 Tirsdag 31/3 Onsdag 1/4 Torsdag 2/4 Fredag 3/4 Introduktion og film DA: argumentation Gruppearbejde EJ DR: retorik EJ og BO Salen DK og TI Salen Film og opsamling EJ Salen MA: logiske gåder FE DA: arg. og ret. KW lok. 53 DA: arg. og ret. KW lok. 53 Gruppearbejde DK og FE Gruppearbejde DK og BO Gruppearbejde TI Fremlæggelse KW og FE lok modul 13:20-14:50 MA: logiske gåder FE Gruppearbejde DK, KW, FE Fremlæggelse Eva. og studierap. KW og FE lok. 53 og Lektion (introduktion til Toulmins model) Efter en kort introduktion til Toulmins model arbejder eleverne gruppevis med at opdage egenskaber ved lige tal/ulige tal og kvadrattal og forsøger at konstruere argumenter for påstandene. 2. Lektion (introduktion til logik og sandhedstavler) Efter en introduktion til de simple logiske operatorer AND, OR og NOT samt implikationen arbejder eleverne med logiske konsekvenser af forskellige påstande om unge menneskers kærlighedsliv. 3. Lektion: Fremvisning af filmen Købmanden fra Venedig 4. Lektion (Logiske gåder I: Portias gåde) Fælles diskussion af Portias gåde som orakelgåde (filmen) og som logisk gåde (Smullyan). Fælles gennemgang af løsningen af Portias gåde ved hjælp af sandhedstavler. Eleverne arbejder gruppevis med løsningen af varianter af Portias gåde. 5. Lektion (Logiske gåder II: Kvinden og tigeren røvere og riddere) Diskussion af andre typer gåder. Eleverne arbejder gruppevis med løsningen af kvinde/tiger gåder og røver/ridder gåder Lektion Eleverne udarbejder gruppevis deres egen gåde til fremlæggelse for klassen. Der udarbejdes også en skriftlig besvarelse af gåden inklusive formaliseringen i TI-Nspire. 8. Lektion Eleverne fremlægger deres gåder for klassen, som forsøger at løse dem. 12

13 4. Litteraturliste - matematik Hvis man vil læse om hvordan Toulmins model kan bruges til at analysere problemer indenfor moderne matematik kan Aberdeins artikel i antologien 'Arguing on the Toulmin Model' anbefales. Hele antologien giver i øvrigt et godt indtryk af hvor Toulmins model står i dag ud fra en akademisk synsvinkel. Den amerikanske matematiker og logiker Raymond Smullyan har præsenteret sin særegne charmerende introduktion til moderne logik via gådeløsning i et hav af bøger. Klassikeren er 'What's the Name of this book' men også 'Kvinden eller tigeren' er anbefalelsesværdig. Smullyans gåder, herunder ikke mindst Portias gåde, begejstrede en hel generation af matematikere og fysikere. Se fx fysikerens Peder Voetmanns artikel: Mit yndlingsparadoks: Portias gåde. I gymnasiesammenhæng kan man fx nyde Gert Uttentals 'Kvinder og tigre'. Vi er selvfølgelig ikke de første til at påpege relevansen af at bruge hverken Toulmins model i matematik eller brugen af Smullyans gåder i et AT-forløb om logik og argumentation, se fx Lis Pades beskrivelse af AT-forløbet 'Sandt falsk' fra Brugen af CAS-programmer til at løse matematiske gåder er matematisk folklore. En tidlig reference er Clarks undervisningsnoter: The Mathematics of the unexpected. Aberdein, A. (2006) The uses of Argument in Mathematics. Kapitel 22 in Hitchcock, D. & Verheij, B. (Eds.) Arguing on the Toulmin Model, New essays in Argument Analysis and Evaluation. Springer. Artiklen kan også downloades fra websiden: Smullyan, R. (1978). What is the name of this book. Prentice Hall. Kærlighedsgåderne findes i kapitel 8: Logical puzzles. Portias gåde præsenteres i kapitel 5: The mystery of Portia's casket. Smullyan, R. (1983). Kvinden eller tigeren? og andre opgaver i logik. Chr. Erichsens forlag. Gåden om kvinden eller tigeren introduceres i kapitel 2. Peder Voetmann Christiansen: Mit yndlingsparadoks: Portias gåde. Artiklen kan downloades fra hans hjemmeside: Gert Uttenthal Jensen: Kvinder og tigre. Power Point præsentation. Præsentationen kan downloades fra hans hjemmeside på Frederiksborg Gymnasium: Lis Pade. (2005) Undervisningsbeskrivelse for 1e mat C på Roskilde Katedralskole. AT-forløb med matematik, dansk og engelsk: Sandt falsk. Undervisningsbeskrivelsen kan downloades fra websitet: Clark, D. (1994). Mathematics of the unexpected, Symbolic Mathematics on the Macintosh. Courseware for MTH 108. The University of Rhode Island. Clark som er stærkt inspireret af Smullyan diskuterer gådeløsning ved hjælp af CAS-programmet Theorist i de sidste tre afsnit: The logical functions, The bizarre planet of saints and sinners and Asylum... on the planet of saints and sinners. 13

Matematik B stx, maj 2010

Matematik B stx, maj 2010 Bilag 36 Matematik B stx, maj 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Fag: Dansk C, HFE Niveau: C Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) Hold: dansk C-niveau koncentreret Termin: Juni 2013 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008)

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008) Kronikken 1 I en kronik forholder du dig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik

Læs mere

Akademisk Arbejde & Formidling 2013

Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Tidsrum: 10.00-13.50 Lektioner: Aud 4 Øvelsestimer: 2A14, 2A56 Lektion 1: Introduktion til kurset 1. time Velkomst, præsentation af undervisere + TAs + studerende, gennemgang

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Dansk A på hhx, htx og stx. Fagevalueringer 2008

Dansk A på hhx, htx og stx. Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 10/11 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Matematik C Trille Hertz Quist 1.c mac Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold F14 Vejen Business College HHX Dansk A Kasper Thomsen Danskhh1113-F14

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-august 2011 Institution Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.B

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2010-2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX, Ikast

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse.

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse. Studieplan Termin August 2010 Juni 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Retorik C - valgfag Kate Overgaard Hold Retorik 10 Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Eksempler på elevbesvarelser i Toulmins argumentationsmodel

Eksempler på elevbesvarelser i Toulmins argumentationsmodel Eksempler på elevbesvarelser i Toulmins argumentationsmodel Elevernes debatoplæg blev fremført med fin fornemmelse for drama og retoriske virkemidler. Det var tydeligt at eleverne havde fået god inspiration

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Læreroplæg Skrivning Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Dansk 10 timer Se tv-programmet

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik 24. maj 2015 Kære censor i skriftlig fysik I år afvikles den første skriftlig prøve i fysik den 26. maj, mens den anden prøve først er placeret den 2. juni. Som censor vil du normalt kun få besvarelser

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Baggrundsnote om logiske operatorer

Baggrundsnote om logiske operatorer Baggrundsnote om logiske operatorer Man kan regne på udsagn ligesom man kan regne på tal. Regneoperationerne kaldes da logiske operatorer. De tre vigtigste logiske operatorer er NOT, AND og. Den første

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Matematiske kompetencer - hvad og hvorfor? DLF-Kursus Frederikshavn 24.-25.9 2015 Eva Rønn UCC

Matematiske kompetencer - hvad og hvorfor? DLF-Kursus Frederikshavn 24.-25.9 2015 Eva Rønn UCC Matematiske kompetencer - hvad og hvorfor? DLF-Kursus Frederikshavn 24.-25.9 2015 Eva Rønn UCC Komrapporten Kompetencer og matematiklæring. Ideer og inspiration til udvikling af matematikundervisningen

Læs mere

Undervisningsforløb: Fred og konflikt

Undervisningsforløb: Fred og konflikt Undervisningsforløb: Fred og konflikt Skole Hold Projekttitel Ikast-Brande Gymnasium 2.z SA Fred og konflikt Periode November december 2010 Antal lektioner Overordnet beskrivelse 14 moduler af 70 min.

Læs mere

Eksempel 2: Forløb med inddragelse af argumentation

Eksempel 2: Forløb med inddragelse af argumentation Eksempel 2: Forløb med inddragelse af Læringsmål i forhold til Analyse af (dansk, engelsk, kult) 1. Hvad er (evt. udgangspunkt i model) 2. Argumenter kommer i bølger 3. Evt. argumenttyper 4. God Kobling:

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni, august og december 2015

Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni, august og december 2015 B Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni, august og december 2015 Indhold: Prøvekalender for de almengymnasiale uddannelser 2015... s. 2 STX-bekendtgørelsens læreplaner

Læs mere

Mundtlighed i matematikundervisningen

Mundtlighed i matematikundervisningen Mundtlighed i matematikundervisningen 1 Mundtlighed Annette Lilholt Side 2 Udsagn! Det er nemt at give karakter i færdighedsregning. Mine elever får generelt højere standpunktskarakter i færdighedsregning

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau EUC Ringsted Htx Teknologi A Lærer Peter Benediktson/Christian

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Matematik B Janne Skjøth Winde 2.s mab Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter!

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter! Vurdering fp9 skriftlig fremstilling CFU København Maj 2015 Kl. 13.00-16.00 Charlotte Rytter! Eftermiddagens program 13.00-13.25 Det formelle og vurderingskriterierne 13.25-15.50 3 x vurderingsrunder af

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-august 2013 Institution KTS, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 3. semester og 4. semester Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Afsluttende: Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium Stx Matematik

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Et billede kan være belæg for mange påstande

Et billede kan være belæg for mange påstande Et billede kan være belæg for mange påstande De fleste visuelle produkter indeholder både billeder og tekster. De to udtryksformer er ofte sat sammen på mere eller mindre forståelig vis. Men der er ræson

Læs mere

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Der arbejdes hen mod slutmålene i matematik efter 10. klassetrin. www.uvm.dk => Fælles Mål 2009 => Faghæfter alfabetisk => Matematik => Slutmål for faget

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) maj-juni, 10-11 VIA UC, Læreruddannelsen og hf i Nr. Nissum

Læs mere

Innovationsprojekt om professionel kommunikation

Innovationsprojekt om professionel kommunikation Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Retorik C Rikke Randorff

Læs mere

Gode præsentationer er gjort af. Metodisk forberedelse Mod til at møde lytteren

Gode præsentationer er gjort af. Metodisk forberedelse Mod til at møde lytteren Gode præsentationer er gjort af Metodisk forberedelse Mod til at møde lytteren (c) Linda Greve - Den Gode Præsentation - Folkeuniversitetet Odense 2010 Min dagsorden (c) Linda Greve - Den Gode Præsentation

Læs mere

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Synopsis og proces Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Din største synopsisudfordring Synopsis og proces Struktur giver overblik I skal formidle jeres niveau af viden Dagsorden for i dag Lidt

Læs mere

Fagplan for faget matematik

Fagplan for faget matematik Fagplan for faget matematik Der undervises i matematik på alle klassetrin (0. - 7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Kære selvstuderende i: Billedkunst C Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Kære selvstuderende i: Billedkunst C Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Billedkunst C Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Bemærk følgende: 1. Se læreplan for billedkunst HF C i bilaget her. 2. Portfolio:

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2012-2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Stx Matematik A MT 3.a Matematik Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Matematik

Læs mere

Ny skriftlighed. Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 3. marts 2011

Ny skriftlighed. Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 3. marts 2011 Ny skriftlighed Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 3. marts 2011 Bente Kristiansen Skrivekonsulent, ph.d. Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet 1 I dag: Ny skriftlighed i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution VUC Vest Esbjerg Afd. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Retorik C Valgfag Lea

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Uddannelsestid og elevtid i grundforløbet og i foråret 2015 Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

UPV og obligatorisk optagelsesprøve

UPV og obligatorisk optagelsesprøve Region Hovedstaden optageområde Nordsjælland UPV og obligatorisk optagelsesprøve En beskrivelse af form og indhold rektorerne 2015 1 Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2015 Region Hovedstaden

Læs mere

FOKUS PÅ ESSAYET. Genreskrivning med essayet som del af genrenetværk

FOKUS PÅ ESSAYET. Genreskrivning med essayet som del af genrenetværk FOKUS PÅ ESSAYET Genreskrivning med essayet som del af genrenetværk PROGRAM 1. Opsamling fra sidst litteratursamtalen og billedromaner 2. Skriveøvelse erindringer omkring ungdommens glæder (og sorger)

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Argumentationsteknik og retorik en forberedelse til projektopgaven

Argumentationsteknik og retorik en forberedelse til projektopgaven Argumentationsteknik og retorik en forberedelse til projektopgaven Side 1 af 9 Rem tene, verba sequentur! Behersk emnet, så kommer ordene af sig selv! Indledning: Argumentation kan defineres som ræsonnementer,

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 1.1 Identitet Informationsteknologi bygger på abstraktion og logisk tænkning. Faget beskæftiger sig med itudvikling i et samspil mellem model/teori

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Årsplan for matematik 2012-13

Årsplan for matematik 2012-13 Årsplan for matematik 2012-13 Uge Tema/emne Metode/mål 32 Matematiske arbejdsmåder(metode) 33 Intro 34 Tal + talforståelse 35 Brøker-procent 36 Potens+kvadrat-og kubikrod 37 Emneuge 38 Ligninger-uligheder

Læs mere