Dansk Fyrliste Fyr tågesignaler racon AIS DGPS. Danmark Færøerne Grønland. 36. udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Fyrliste 2015. Fyr tågesignaler racon AIS DGPS. Danmark Færøerne Grønland. 36. udgave"

Transkript

1 Fyr tågesignaler racon AIS DGPS Danmark Færøerne Grønland 36. udgave Dansk Fyrliste 2015

2 Titel: Dansk Fyrliste, 36. udgave. Forside billede: Drogden Fyr, placeret i Øresund S for Amager, mellem København og Malmö. Fyr nr (C2060). Fotograf: Peter Dam. Søfartsstyrelsen 2013

3 IDHOLDSFORTGLS 1. Forord Anvendte forkortelser Fyr og tågesignaler Forklaring til oplysninger om fyr og tågesignaler Anvendte fyrkarakterer Fyrs optiske synsvidde ved varierende sigtbarhed Geografisk synsvidde ved varierende flamme- og øjenhøjde Fortegnelse over fyr og tågesignaler: A. ordsøen... 7 B. Skagerrak C. Limfjorden D. Kattegat Sundet F. Storebælt G. Lillebælt H. Farvandet Syd for Fyn I. Smålandsfarvandet J. Østersøen K. Færøerne L. Grønland Alfabetisk indeks over fyrnavne Indeks over internationale fyrnumre Racon Forklaring til oplysninger om racon Fortegnelse over racon: A. Danmark B. Grønland AIS-afmærkning Forklaring til oplysninger om AIS Fortegnelse over AIS-afmærkninger DGPS-referencestationer Forklaring til oplysninger om DGPS Fortegnelse over DGPS-referencestationer

4 1 Forord Dansk Fyrliste 36. udgave 2015 er rettet til og med fterretninger for Søfarende nr Med udgivelsen af 36. udgave annulleres Dansk Fyrliste 35. udgave I listen over fyr og tågesignaler er fyr i Danmark, Færøerne og Grønland angivet i en rækkefølge, der følger farvandsbeskrivelsen i danske sejladshåndbøger. Til fyr og tågesignaler er udarbejdet et alfabetisk indeks over fyrnavne samt et indeks, hvor fyr og tågesignaler er sorteret efter internationale fyrnumre. Dansk Fyrliste indeholder desuden oplysninger om racon, AIS-afmærkning og DGPS-referencestationer. 1.1 Anvendte forkortelser Forkortelse Dansk ngelsk AIS automatisk identifikationssystem (Automatic Identification System) Al vekslende (Alternating) Am ravgult (Amber) B sort (Black) Bb bagbord (Port) Bu blå (Blue) DGPS Differential Global Positioning System Dir retningsfyr (Directional Light) D rute dybvandsrute (Deep ater Route) øst (ast) F fast lys (Fixed) FFl fast lys med blink (Fixed Light with Flash) Fl blink (Flash) Fl(x)* gruppe-blink (Group Flash) Fl(2+1) sammensat gruppeblink (Group Flash) G grøn (Green) H24** hele døgnet (24 hours) Iso isofase (Isophase) LFl langt blink (Long Flash) sm sømil (autical Miles) m meter (Meter) Mo(x)*** blink i morsekode (Morse Code) nord (orth) Oc formørkelse (Single-Occulting) Oc(x)* gruppe-formørkelser (Group-Occulting) ODAS oceanografisk måleudstyr (Ocean Data Acquisition System) Q uafbrudt hurtigblink (Continuous Quick Flash) Q(x)* gruppe-hurtigblink (Group Quick) R rød (Red) Racon racon (Radar beacon) s sekund (Second) S syd (South) Stb styrbord (Starboard) vert lodret (Vertical) VQ uafbrudt meget hurtige blink (Continuous Very Quick Flash) VQ(x)* gruppe af meget hurtige blink (Group Very Quick) vest (est) hvid (hite) Y gul (Yellow) *) Antal blink eller formørkelser / umber of flashes **) Anvendes ifm. angivelse af fyrs brændetid / Used in conjunction with operating hours of the light. ***) Morsebogstav / Letter in Morse Code 2

5 Dansk nr./ Int. nr. Danish no/ Int. no avn/ Lokalitet ame/ Location Bredde/ Længde Latitude/ Longitude Fyrkarakter/ Tågesignal Characteristic/ Fog signal Flammehøjde (m) Lysevne (sm) Fyrudseende/ Fyrhøjde (m) levation (m) Range (nm) Structure/ Hight of lighthouse (m) Yderligere oplysninger Remarks 2 Fyr og tågesignaler For en uddybende beskrivelse af principper for afmærkning, og de forskellige typer af fyr, der anvendes, henvises til publikationen Afmærkning af danske farvande, der kan hentes gratis på Søfartsstyrelsens hjemmeside 2.1 Forklaring til oplysninger om fyr og tågesignaler Kolonne 1 Dansk nr. Angiver det danske fyrlistenummer. Bogstaverne a og b angiver bagfyr og forfyr. Int. nr. Internationalt nummer. Dette nummer svarer til nummereringen af danske fyr i den britiske publikation Admiralty List of Lights and Fog Signals, bind A, B, C og L. Bogstaverne A, B, C osv. angiver fyr, der afmærker samme objekt; havmøllepark, boreplatform, bro osv. Bruges også hvis der mangler fyrnr. til nye fyr. Kolonne 2 avn. Fyrets navn. Lokalitet. Beskrivelse af fyrets placering. Kolonne 3 Bredde og længde. Fyrets geografiske position i grader, minutter og decimaler af minutter. Positionerne refererer til GS-84 datum. I kolonne 8 angives positionen for grønlandske fyr desuden i Qornoq 1927 datum for Grønlands vestkyst og til ukendt datum på Grønlands østkyst. Kolonne 4 Fyrkarakter. Fyrets lyskarakter, dvs. lysets farve, og hvorledes det vises. n illustration af anvendte fyrkarakterer findes i afsnit 2.2. Tågesignal. Tågesignalets art: sirene (siren), membranhorn (horn) eller klokker (bell), samt karakter og varigheden af toner og pauser i karakteren. Kolonne 5 Flammehøjde. Lyskildens højde over havoverfladen i meter. Kolonne 6 Lysevne. Svarer til den optiske synsvidde, som udelukkende er bestemt af lyskildens intensitet. De, for fyrene anførte optiske synsvidder, gælder ved klart vejr svarende til en sigtbarhed på 10 sømil i dagslys. Oplysninger om fyrs optiske synsvidde ved varierende sigtbarhedsforhold kan findes i afsnit 2.3. Hvis flammehøjde og observatørens øjenhøjde er lille, kan afstanden, i hvilken fyret kan observeres, være mindre end det i tabellen angivne pga. jordens krumning. Oplysning om synsvidde som funktion af fyrets flammehøjde og observatørens øjenhøjde, den geografiske synsvidde, kan findes i afsnit 2.4. Lysevne i parentes viser lysevnen i dagslys. Kolonne 7 Fyrudseende. Beskrivelse af fyrbygningen (konstruktionen). Fyrhøjde. Fyrbygningens (konstruktionens) højde i meter. Kolonne 8 Yderligere oplysninger. Herunder er anført oplysninger, som ikke henhører under de foregående kolonner, fx: Brændetid. ormalt brænder fyrene fra 15 minutter efter solnedgang til 15 minutter før solopgang hele året rundt. Undtagelser fra dette anføres som note i denne kolonne. Lysvinkler. De vinkler, hvori fyret lyser. Lysgrænserne er givet i retvisende pejlinger fra søen mod fyret, og regnes med uret (0-360 ). r ingen lysvinkler anført, lyser fyret horisonten rundt. Hvor lyskeglen er roterende, er dette angivet ved ordet: roterende. Racon. år positionen tillige er afmærket med racon, er det danske raconnummer angivet i denne kolonne. Grønlandske positioner. Positioner på Grønlands vestkyst angives i Qornoq 1927 datum. På Grønlands østkyst er datum ukendt. 3

6 2.2 Anvendte fyrkarakterer De anvendte forkortelser er de internationalt vedtagne betegnelser for fyrkarakterer. Den enkelte fyrkarakter efterfølges af lysets farve, fx Fl.G, F.R. Ved fyrkarakterer, der gentages regelmæssigt, efterfølges den nedenfor angivne fyrkarakter af varigheden af hver enkelt periode angivet i sekunder efterfulgt af s, fx VQ(3)6s, Fl(3)RG.10s. 1. Fast fyr viser stadigt lys. F Fast fyr med blink viser stadigt lys med et kraftigt blink, der gentages regelmæssigt. Fyr med et-blink viser blink, der gentages regelmæssigt. Fyr med langt blink viser blink af mindst 2 sekunders varighed, der gentages regelmæssigt. Fyr med gruppe-blink viser grupper af blink, 2 eller flere, der gentages regelmæssigt. Antal blink anføres. Fyr med sammensat gruppe-blink viser gruppeblink, der er sammensat af grupper med forskelligt antal blink. Grupperne gentages regelmæssigt. Fyr med hurtigblink viser ca. 60 blink per minut. Fyr med meget hurtige blink viser ca. 120 blink per minut. Fyr med gruppehurtigblink viser grupper af hurtige blink, der gentages regelmæssigt. Antal blink anføres. FFl Fl LFl Fl(2) Fl(2+1) Q VQ Q(3) Fyr med grupper af meget hurtige blink viser en gruppe meget hurtige blink, der gentages regelmæssigt. Antal blink anføres. Fyr med gruppehurtig-blink + langt blink viser regelmæssigt en gruppe hurtige blink efterfulgt af et langt blink. Antal blink i gruppen anføres. Fyr med grupper af meget hurtige blink + langt blink viser regelmæssigt en gruppe meget hurtige blink efterfulgt af et langt blink. Antal blink i gruppen anføres. Fyr med formørkelse viser lys, der regelmæssigt afbrydes af en kort mørke-periode. Fyr med gruppe formørkelse viser lys, der regelmæssigt afbrydes af korte mørke-perioder (toformørkelser, tre-formørkelser osv.). Antal formørkelser anføres. Fyr med isofase viser regelmæssigt og skiftevis lysog mørkeperioder af samme varighed. Fyr med morsekode viser blink, der er kodet efter morse-systemet. Fyr med veksel-blink viser skiftende blink med mindst 2 forskellige farver. VQ(9) Q(6)+LFl VQ(6)+LFl Oc Oc(3) Iso Mo(U) Al.Fl.R 4

7 2.3 Fyrs optiske synsvidde ved varierende sigtbarhed. Skala for sigtbarhed Tegn Sigt Betegnelse 0 Genstande ikke synlige i en afstand af 50 m Meget tæt tåge 1»»»»» 200 m Tæt tåge 2»»»»» 500 m Tåge 3»»»»» 0,5 sm Let tåge 4»»»»» 1 sm Dis 5»»»»» 2 sm Ringe sigtbarhed 6»»»»» 5 sm Moderat sigtbarhed 7»»»»» 10 sm God sigtbarhed 8»»»»» 30 sm Meget god sigtbarhed 9 Genstande synlige i en afstand af over 30 sm Usædvanlig god sigtbarhed For varierende sigtbarhed kan man i diagrammet til højre udtage fyrs forventede optiske synsvidde. Sigtbarhedsgrænsen er i diagrammet angivet fra 0 for meget tæt tåge til 9 for usædvanlig god sigt. Ved anvendelse af diagrammet går man ind nederst i diagrammet med enten det pågældende fyrs lysstyrke angivet i candela eller den optiske synsvidde (lysevne) anført i søkort eller i fyrliste. Hvor den lodrette linje (ordinaten) herfra skærer kurven for sigtbarhedsgrænsen, følges den vandrette linje (abscissen) for dette punkt til siden af diagrammet, og den forventede synsvidde aflæses. ksempel: t fyrs optiske synsvidde (lysevne) er anført til 12 sm, og sigtbarheden skønnes til 2 sm. Skæringspunktet mellem ordinaten for de 12 sm, og sigtbarhedskurven, der tænkes placeret lidt under kurven for 2,2 sm, giver en synsvidde for fyret på lidt under 4 sm. 5

8 2.4 Geografisk synsvidde ved varierende flamme- og øjenhøjde I nedenstående tabel ses den geografiske synsvidde, angivet i sm, som funktion af fyrets flammehøjde og observatørens øjenhøjde, begge angivet i m. ndelig kan den geografiske synsvidde beregnes ved brug af formlen: Flammehøjde (m) Øjenhøjde over vandspejl (m) ,65 8,25 9,30 9,75 10,89 11,86 12,71 13,48 14,18 14,84 15,46 16, ,58 10,18 11,23 11,67 12,82 13,78 14,63 15,40 16,11 16,77 17,39 17,97 hvor L geo = den geografiske synsvidde, angivet i sm H flamme = fyrets flammehøjde, angivet i m H øje = observatørens øjenhøjde, angivet i m over vandspejl 15 8,06 11,66 12,71 13,15 14,30 15,26 16,11 16,88 17,59 18,25 18,86 19, ,30 12,90 13,95 14,40 15,54 16,51 17,36 18,13 18,83 19,49 20,11 20, ,40 14,00 15,05 15,49 16,64 17,61 18,46 19,22 19,93 20,59 21,21 21, ,39 15,00 16,04 16,49 17,63 18,60 19,45 20,22 20,92 21,58 22,20 22, ,31 15,91 16,96 17,40 18,55 19,51 20,36 21,13 21,84 22,50 23,11 23, ,16 16,76 17,81 18,25 19,40 20,36 21,21 21,98 22,69 23,34 23,96 24, ,95 17,56 18,60 19,05 20,19 21,16 22,01 22,78 23,48 24,14 24,76 25, ,71 18,31 19,36 19,80 20,95 21,91 22,76 23,53 24,24 24,90 25,52 26, ,43 19,03 20,08 20,52 21,67 22,63 23,48 24,25 24,96 25,62 26,23 26, ,11 19,71 20,76 21,21 22,35 23,32 24,17 24,94 25,64 26,30 26,92 27, ,77 20,37 21,42 21,86 23,01 23,97 24,83 25,59 26,30 26,96 27,58 28, ,40 21,01 22,05 22,50 23,64 24,61 25,46 26,23 26,93 27,59 28,21 28, ,01 21,62 22,66 23,11 24,25 25,22 26,07 26,84 27,55 28,20 28,82 29, ,60 22,21 23,26 23,70 24,84 25,81 26,66 27,43 28,14 28,79 29,41 30, ,18 22,78 23,83 24,27 25,42 26,38 27,23 28,00 28,71 29,37 29,98 30, ,73 23,34 24,38 24,83 25,97 26,94 27,79 28,56 29,26 29,92 30,54 31, ,27 23,88 24,92 25,37 26,51 27,48 28,33 29,10 29,81 30,46 31,08 31, ,80 24,40 25,45 25,89 27,04 28,01 28,86 29,62 30,33 30,99 31,61 32,19 ksempel: t fyrs flammehøjde er 20 m, og observatørens øjenhøjde er 9 m. Den geografiske synsvidde aflæses i ovenstående skema til 15,54 sm. 6

9 A. ordsøen Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer Dansk nr./ avn/ Bredde/ Fyrkarakter/ Flamme- Lysevne Fyrudseende/ Yderligere oplysninger Vadehavet til Grådyb 4 B1757 Rømø Dyb Fyrpæl nr. 10. S for Rømø 55 3,50' 8 31,10' Fl(2)R.10s 5 R 3 Rød pæl 6 B1758 Rømø Dyb Fyrpæl nr. 14. S for Rømø 55 3,86' 8 32,51' Fl.R.3s 6 R 2,5 Rød pæl 8 B1759 Rømø Dyb Fyrpæl nr. 20. S for Rømø 55 4,78' 8 34,13' Fl.R.5s 5 R 2,5 Rød pæl 12 B1760 Rømø Havn. S-lige molehoved 55 5,18' 8 34,33' Fl.R.3s 7 R 2 Grå gittermast 4 Facadebelysning. 13 B1761 Rømø Havn. -lige molehoved 55 5,21' 8 34,34' Fl.G.3s 7 G 2 Grå gittermast 4 Facadebelysning. 17 B1762 Rømø Havn. Pæl for S-lige tværmolehoved 55 5,22' 8 34,16' F.R 4,5 R 1,5 Pæl 4,5 Molehovedet er belyst. 19 Rømø Skydeområde ,46' Q Sort/gult tårn Tændt under skydninger i dagslys. Under Signalmast 0,9 sm for Juvre by 8 33,60' skydninger i mørke vises fast, rødt lys (F.R) fra 10 signalmasten. 20 Rømø Skydeområde ,26' F.R 8 Mast Tændt under skydninger i mørke. 1,7 sm S for Juvre by 8 30,55' 21 Rømø Skydeområde ,49' F.R 8 Mast Tændt under skydninger i mørke. 0,7 sm for Juvre by 8 32,27' 7

10 A. ordsøen Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer Dansk nr./ avn/ Bredde/ Fyrkarakter/ Flamme- Lysevne Fyrudseende/ Yderligere oplysninger Vadehavet til Grådyb 22 Rømø Skydeområde ,00' F.R 8 Mast Tændt under skydninger i mørke. 0,5 sm for Juvre by 8 33,64' 23 Rømø Skydeområde ,56' F.R 8 Mast Tændt under skydninger i mørke. 1 sm for Juvre by 8 33,65' 26 B1774 Grådyb Vandstandsmåler. Ca. 0,3 sm S for den gravede rende 55 26,06' 8 15,94' Fl(5)Y.20s 10 Y 4 Gul rørmast med gul platform 32a B Sædding Strand Bagfyr. Ca. 1,5 sm for sbjerg Industrifiskerihavn 55 30,18' 8 24,92' F Rød gittermast 22 Brændetid: H24. r. 32a, 32b og 32c er overet i pejling 053,8. 32b B Sædding Strand Mellemfyr. 740 m fra bagfyret 55 29,94' 8 24,35' Iso..4s Rødt tårn med hvide bælter 14 Brændetid: H24. r. 32a, 32b og 32c er overet i pejling 053,8. 32c B1772 Sædding Strand Forfyr. Ved klinten 631 m fra mellemfyret 55 29,74' 8 23,85' Iso..2s Gråt tårn med kobbertag 3 Brændetid: H24. r. 32a, 32b og 32c er overet i pejling 053,8. 34a B Sædding Strand S Bagfyr. Strandskoven 55 29,04' 8 25,99' F.G 25 G 19 Gråt tårn 17 Brændetid: H24. r. 34a og 34b er overet i pejling b B1778 Sædding Strand S Forfyr. Kajkanten 55 28,71' 8 24,62' F.G 11 G 18 Hvid gittermast 7 Brændetid: H24. r. 34a og 34b er overet i pejling

11 A. ordsøen Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer Dansk nr./ avn/ Bredde/ Fyrkarakter/ Flamme- Lysevne Fyrudseende/ Yderligere oplysninger Vadehavet til Grådyb 36a B Sædding Strand Bagfyr. Ca. 350 m for Sædding Strand Mellemfyr (nr. 32b) 55 30,06' 8 24,05' F.R 28 R 18 Gråt tårn 11 Brændetid: H24. r. 36a og 36b er overet i pejling b B1779 Sædding Strand Forfyr. Ved klinten 55 29,87' 8 23,67' F.R 17 R 17 Hvid gittermast 6,5 Brændetid: H24. r. 36a og 36b er overet i pejling B1780 Jerg. -kanten af Jerg Banke 55 28,88' 8 22,01' Fl.G.3s 9 G 5,5 Grønt tårn 44 B Fovrfelt. Ca. 0,5 sm S for Sædding Strand Forfyr 55 29,29' 8 23,79' Oc(2)RG.6s 7 6,5 R 4,5 G 4,5 Gult tårn G ,5 R333,5-342 G066, R ,5. 48 B1782 Strandby. -siden af ny dækmole ved Industrifiskerihavn 55 28,76' 8 24,63' Oc.RG.5s 6 11 R 8 G 8 Hvidt hus med rødt bælte G102,1-105,9 105,9-109,7 R109,7-111,9. 52 B Fovrfelt. Ca. 1 sm for sbjerg Fiskerihavn 55 29,04' 8 23,75' Fl(2)R.10s 11 R 6 Rødt tårn 60 B1792 sbjerg. Molen mellem Trafikhavn og Konsumfiskerihavn 55 28,22' 8 25,43' Oc(2)RG.12s 6 11 R 8 G 8 Hvidt hus med rødt bælte 4,5 G ,5 124,5-129 R B1784 Industrifiskerihavn. -lige molehoved 55 28,56' 8 24,88' Fl.R.5s 6,5 R 4 Rød pæl 3,5 Molehovedet er belyst. 69 B Industrifiskerihavn. -lige molehoved 55 28,53' 8 25,04' Fl.G.5s 7 G 4 Grøn pæl 3,5 Molehovedet er belyst. 9

12 A. ordsøen Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer Dansk nr./ avn/ Bredde/ Fyrkarakter/ Flamme- Lysevne Fyrudseende/ Yderligere oplysninger Vadehavet til Grådyb 70 B1786 Konsumfiskerihavn. -lige molehoved 55 28,30' 8 25,34' Fl.R.3s 5 Rødt stativ (pyramidestub) 3 R B1788 Konsumfiskerihavn S. -lige molehoved 55 28,31' 8 25,41' Fl.G.3s 5 Grønt stativ (pyramidestub) 3 G B1794 Trafikhavn. -lige molehoved 55 28,14' 8 25,47' F.R 8 R 5 Rød konisk bygning 5 R Holdes tændt om dagen i usigtbart vejr. 75 B1796 Trafikhavn S. S-lige molehoved 55 28,08' 8 25,52' F.G 8 G 4,5 Grøn konisk bygning 5 G B1805 sbjerg Sønderhavn. -molens hoved 55 27,44' 8 26,31' F.G 9 G 4 Grøn gittermast på betonfundament 5,5 77 B1804 sbjerg Sønderhavn. -molens hoved 55 27,49' 8 26,13' F.R 9 R 4 Rød gittermast på betonfundament 5 78a B sbjerg Havn -lige tværlinie Bagbåke. Ca. 167,8 m fra forbåken 55 27,71' 8 26,11' F Grå stålgittermast r. 78a og 78b er overet i pejling 021,7. (lysmast) med hvidt kryds 23 78b B sbjerg Havn -lige tværlinie Forbåke. 167,8 m fra bagbåken 55 27,63' 8 26,05' F Grå stålgittermast r. 78a og 78b er overet i pejling 021,7. med hvidt kryds 16 10

13 A. ordsøen Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer Dansk nr./ avn/ Bredde/ Fyrkarakter/ Flamme- Lysevne Fyrudseende/ Yderligere oplysninger Vadehavet til Grådyb 79 B sbjerg Havn -lige tværlinie Båke. Ca. 167,8 m fra bagfyret 55 27,88' 8 26,43' F Grå stålgittermast Markerer -lig tværlinje holdt overet med nr. 77. med hvidt kryds B sbjerg S Skorsten. Skorsten 55 27,27' 8 27,32' 3 Fl..1,5s Skorsten 250 Brændetid: H24. Hindringslys. Lysevne om dagen 4 sm. 82a B Slunden Bagfyr. sbjerg Havn 55 27,65' 8 26,02' F.R 13 R 3 Gittermast r. 82a og 82b er overet i pejling b B Slunden Forfyr. Ca. 140 m fra bagfyret 55 27,61' 8 25,89' F.R 10 R 3 Gittermast r. 82a og 82b er overet i pejling B1819 Slunden Fyrpæl nr. 1. -hjørnet af sejlrenden 55 27,45' 8 25,28' Fl(2)G.10s 5 G 2,5 Grøn pæl 4,5 86 B Slunden Fyrpæl nr. 2. S-hjørnet af sejlrenden 55 27,42' 8 25,32' Fl(2+1)Y.5s 5 Y 2 Gul pæl 4,5 87 B Slunden Fyrpæl nr. 3. -hjørnet af sejlrenden 55 27,39' 8 25,07' Fl.G.3s 5 G 2,5 Grøn pæl 4,5 88 B Slunden Fyrpæl nr. 4. S-hjørnet af sejlrenden 55 27,35' 8 25,11' Fl.R.3s 5 R 2,5 Rød pæl 4,5 95a B Kremer Sand Gravelinje Bagbåke. Fanø -kyst 55 27,74' 8 24,58' F (1) Hvidt cylindrisk stålrør med grå gittermast med hvidt kryds Brændetid: H24. r. 95a og 95b er overet i pejling 291,

14 A. ordsøen Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer Dansk nr./ avn/ Bredde/ Fyrkarakter/ Flamme- Lysevne Fyrudseende/ Yderligere oplysninger Vadehavet til Grådyb 95b B Kremer Sand Gravelinje Forbåke. 244,2 m for bagbåken 55 27,69' 8 24,79' F. 9 7 (1) Hvidt cylindrisk stålrør med grå gittermast med hvidt kryds 10 Brændetid: H24. r. 95a og 95b er overet i pejling 291,9. 96 B Fanø Lo Fyrpæl nr. 2. -siden af Fanø Lo ved S- hjørnet af sejlrenden Slunden 55 27,26' 8 24,87' F.R 5 R 3 Rød pæl 4,5 98 B Fanø Lo Fyrpæl nr. 4. for ordby 55 27,17' 8 24,75' Fl.R.3s 5 R 2,5 Rød pæl 4 99 B1821 Fanø Lo Fyrpæl nr. 6. for ordby 55 27,05' 8 24,61' Fl.R.5s 5 R 2 Rød pæl 4,5 100 B Fanø Lo Fyrpæl nr. 1. -siden af sejlrenden Fanø Lo 55 27,29' 8 24,81' F.G 5 G 3 Grøn duc d'albe B1820 Fanø Lo Fyrpæl nr. 3. for ordby 55 27,19' 8 24,71' Fl.G.3s 5 G 2,5 Grøn mast 4 103a B Slunden Bagfyr. Ca. 106,3 m fra forfyret 55 27,18' 8 24,45' Iso..2s 8 3 Gittermast 7 r. 103a og 103b lyser synkront og er overet i pejling b B1818 Slunden Forfyr. Ca. 106 m fra bagfyret 55 27,20' 8 24,54' Iso..2s 5 3 Gittermast 3,5 r. 103a og 103b lyser synkront og er overet i pejling

15 A. ordsøen Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer Dansk nr./ avn/ Bredde/ Fyrkarakter/ Flamme- Lysevne Fyrudseende/ Yderligere oplysninger Vadehavet til Grådyb 104a B ordby Bagfyr. Ca. 84,4 m fra forfyret 55 26,91' 8 24,42' F.R 9 R 4 Grå gittermast med r. 104a og 104b er overet i pejling 214. hvid 9 104b B1822 ordby Forfyr. -siden af færgebroen. 84 m fra bagfyret 55 26,94' 8 24,45' F.R 7 R 4 Træpæl med hvid r. 104a og 104b er overet i pejling B1824 sbjerg-fanø l-mast. Ca. 1,5 sm S for sbjerg Havn 55 26,43' 8 28,52' Fl.G.3s 2 G 1,5 Gittermast med grøn trekant på hvid bund 110 B sbjerg-fanø l-mast. Ca. 1,5 sm S for sbjerg Havn 55 26,31' 8 28,25' Fl.R.3s 2 R 1,5 Gittermast med rødt rektangel på hvid bund Centrale nordsø 114 A A Kraka-feltet. Indvindingsplatform (A) 55 24,13' 5 4,70' Mo(U).15s 38,5 15 Platformen er Bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Racon nr mærket»duc-kr-a«115 A A7780 Dan-feltet. Indvindingsplatform (A) 55 28,13' 5 7,95' Mo(U).15s 21,8 15 Platformen er mærket»duc-a«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 115 B A Dan-feltet. Behandlingsplatform (B) 55 28,15' 5 7,98' Mo(U).15s 18,3 3 Platformen er mærket»duc-b«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 13

16 A. ordsøen Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer Dansk nr./ avn/ Bredde/ Fyrkarakter/ Flamme- Lysevne Fyrudseende/ Yderligere oplysninger Centrale nordsø 115 C A Dan-feltet. Afbrændingsplatform (C) 55 28,19' 5 8,05' Mo(U).15s 21,8 15 Platformen er mærket»duc-c«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 115 D A Dan-feltet. Indvindingsplatform (D) 55 28,13' 5 8,01' Mo(U).15s 18,3 3 Platformen er mærket»duc-d«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 115 A Dan-feltet. Indvindingsplatform () 55 28,84' 5 6,98' Mo(U).15s 24,2 15 Platformen er mærket»duc-«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 117 A A Dan-feltet. Indvindingsplatform (FA) 55 28,79' 5 6,51' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-df-a«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 117 B A Dan-feltet. Indvindingsplatform (FB) 55 28,74' 5 6,44' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-df-b«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 117 C A Dan-feltet. Behandlingsplatform (FC) 55 28,69' 5 6,35' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-df-c«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Racon nr D A Dan-feltet. Afbrændingsplatform (FD) 55 28,76' 5 6,37' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-df-d«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 117 A Dan-feltet. Platform (F) 55 28,82' 5 6,55' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-df-«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 14

17 A. ordsøen Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer Dansk nr./ avn/ Bredde/ Fyrkarakter/ Flamme- Lysevne Fyrudseende/ Yderligere oplysninger Centrale nordsø 117 F A Dan-feltet. Platform (FF) 55 28,64' 5 6,44' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-df-f«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 117 G A Dan-feltet. Platform (FG) 55 28,58' 5 6,53' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-df-g«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 118 A A Halfdan-feltet B. Platform (A) (DUC-HB-A) 55 32,40' 5 1,94' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-hb-a«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Racon nr B A Halfdan-feltet B. Platform (B) (DUC-HB-B) 55 32,30' 5 1,90' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-hb-b«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 118 C A Halfdan-feltet B. Platform (C) (DUC-HB-C) 55 32,32' 5 2,00' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-hb-c«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 119 A A Halfdan-feltet A. Platform (A) 55 31,92' 5 0,44' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-hd-a«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Racon nr A A Skjold-feltet. Indvindingsplatform (A) 55 31,85' 4 54,50' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-s-a«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 120 B A Skjold-feltet. Indvindingsplatform (B) 55 31,86' 4 54,54' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-s-b«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 15

18 A. ordsøen Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer Dansk nr./ avn/ Bredde/ Fyrkarakter/ Flamme- Lysevne Fyrudseende/ Yderligere oplysninger Centrale nordsø 120 C A Skjold-feltet. Beboelsesplatform (C) 55 31,89' 4 54,41' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-s-c«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Racon nr A A Halfdan-feltet C. Platform (A) (DUC-HC-A) 55 33,43' 5 8,07' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-hc-a«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 125 A A7781 Gorm-feltet. Indvindingsplatform (A) 55 34,75' 4 45,48' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-goa«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 125 B A Gorm-feltet. Indvindingsplatform (B) 55 34,72' 4 45,46' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-gob«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 125 C A Gorm-feltet. Behandlingsplatform (C) 55 34,78' 4 45,53' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-g-c«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Racon nr D A Gorm-feltet. Afbrændingsplatform (D) 55 34,75' 4 45,61' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-g-d«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 125 A Gorm-feltet. Stigerørsplatform () 55 34,85' 4 45,60' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc- DOG-G-«Bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 125 F A Gorm-feltet. Indvindingsplatform (F) 55 34,71' 4 45,43' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-g-f«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 16

19 A. ordsøen Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer Dansk nr./ avn/ Bredde/ Fyrkarakter/ Flamme- Lysevne Fyrudseende/ Yderligere oplysninger Centrale nordsø 126 A A Dagmar-feltet. Indvindingsplatform (A) 55 34,59' 4 37,10' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-dm- A«Bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Racon nr A A7782 Rolf-feltet. Indvindingsplatform (A) 55 36,36' 4 29,49' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-rf-a«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Racon nr A A Tyra S-feltet. Produktionsplatform (A) 55 38,42' 4 53,05' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-t-s«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 130 A A Tyra -feltet. Produktionsplatform (A) 55 43,28' 4 48,11' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-t-a«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Racon nr B A Tyra -feltet. Produktionsplatform (B) 55 43,21' 4 47,95' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-t-b«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 130 C A Tyra -feltet. Indvindingsplatform (C) 55 43,15' 4 47,88' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-t-c«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 130 D A Tyra -feltet. Afbrændingsplatform (D) 55 43,23' 4 48,17' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-t-d«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 130 A Tyra -feltet. Stigerørsplatform () 55 43,25' 4 48,04' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-t-«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 17

20 A. ordsøen Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer Dansk nr./ avn/ Bredde/ Fyrkarakter/ Flamme- Lysevne Fyrudseende/ Yderligere oplysninger Centrale nordsø 130 F A Tyra -feltet. Platform (F) 55 43,27' 4 48,01' Mo(U).15s Bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 135 A A Tyra -feltet. Produktions- og beboelsesplatform (A) 55 42,99' 4 45,01' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-t- A«Bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Racon nr B A Tyra -feltet. Indvindingsplatform (B) 55 42,94' 4 44,92' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-t- B«Bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 135 C A Tyra -feltet. Indvindingsplatform (C) 55 42,89' 4 44,84' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-t- C«Bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 135 D A Tyra -feltet. Afbrændingsplatform (D) 55 42,94' 4 45,09' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-t- D«Bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 135 A Tyra -feltet. Platform () 55 42,92' 4 44,95' Mo(U).15s Bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 137 A A Roar-feltet. Indvindingsplatform (A) 55 46,05' 4 38,90' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-ro-a«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Racon nr A A7785 Valdemar-feltet. Platform (A) 55 50,06' 4 33,69' Mo(U).15s Plaformen er mærket»duc-va-a«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Racon nr

21 A. ordsøen Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer Dansk nr./ avn/ Bredde/ Fyrkarakter/ Flamme- Lysevne Fyrudseende/ Yderligere oplysninger Centrale nordsø 140 A A7788 Valdemar feltet. Platform (BA) 55 48,24' 4 33,86' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-vb-a«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 141 A A7881 Syd-Arne feltet. Platform (A) 56 4,73' 4 13,82' Mo(U).15s Platformen er mærket»south AR«Bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 141 B A Syd-Arne feltet. HP B 56 4,69' 4 13,85' Mo(U)R.15s Platformen er mærket»hss SA HP-«Bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Platformen er forbundet via bro til Syd Arne Platform A. 141 C A Syd-Arne feltet. HP C 56 5,74' 4 13,15' Mo(U).15s Horn Mo(U)30s Platformen er mærket»hss SA HP-«Bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Racon nr A A7880 Svend-feltet. Indvindingsplatform (A) 56 10,70' 4 10,77' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-sv-a«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Racon nr A A7882 Harald-feltet. Harald est A platform 56 20,72' 4 16,32' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-ha-a«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. 145 B A Harald-feltet. Harald est B platform 56 20,65' 4 16,31' Mo(U).15s Platformen er mærket»duc-h-b«bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Racon nr

22 A. ordsøen Fortegnelse over fyr og tågesignalstationer Dansk nr./ avn/ Bredde/ Fyrkarakter/ Flamme- Lysevne Fyrudseende/ Yderligere oplysninger Centrale nordsø 146 A A7884 Cecilie-feltet. Platform (A) 56 24,13' 4 45,58' Mo(U).15s Platformen er mærket»ccili-a DOG«Bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Racon nr A A7890 Siri-feltet. Platform (A) 56 28,96' 4 54,67' Mo(U).15s Platformen er mærket» SIRI«Bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Racon nr A A7885 ini-feltet. Platform (A) 56 38,45' 5 19,27' Mo(U).15s Platformen er mærket»ii-a DOG«Bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Racon nr B A ini-feltet. Platform (B) 56 40,49' 5 24,75' Mo(U).15s Platformen er mærket»ii-b DOG«Bifyr: Mo(U)R.15s lysevne 3 sm. Blåvandshuk til Havrvig 150 B1848 BLÅVADS HUK. Pynten 55 33,47' 8 4,99' Fl(3).20s Hvidt firkantet tårn Roterende. Hvidgulligt. DGPS nr A B Horns Rev Transformerplatform. -lige hjørne af mølleparken 55 30,54' 7 52,50' Mo(U).15s 15 5 Grå og blå platform 2 diagonalt monterede lanterner, som lyser synkront. 152 B B Horns Rev Havmøllepark. Vindmølle "01" 55 30,19' 7 47,78' Fl(3)Y.10s 10 Y 5 Vindmølle 2 lanterner mod henholdsvis og lyser synkront. 152 C B Horns Rev Havmøllepark. Vindmølle "03" 55 29,59' 7 47,93' Fl(3)Y.10s 10 Y 5 Vindmølle 20

Dansk Fyrliste. Danmark, Færøerne og Grønland. Oplysninger om fyr, tågesignaler, luftfartsradiofyr, racon, DGPS og AIS. 33. udgave

Dansk Fyrliste. Danmark, Færøerne og Grønland. Oplysninger om fyr, tågesignaler, luftfartsradiofyr, racon, DGPS og AIS. 33. udgave Dansk Fyrliste 009 Danmark, Færøerne og Grønland Oplysninger om fyr, tågesignaler, luftfartsradiofyr, racon, DGPS og AIS 33. udgave Rettet t.o.m»fterretninger for Søfarende«nr. 36 (009) IDHOLDSFORTGLS

Læs mere

Oversigt over forsvarets skydepladser

Oversigt over forsvarets skydepladser Oversigt over forsvarets skydepladser Efterretninger for Søfarende 16. marts 2012 Bilag til EfS 1 2012 Hver skydeplads har en benævnelse, f.eks. EK D 371. Benævnelsen er anført i søkort i skydepladsens

Læs mere

8. Udgave. Afmærkning af danske farvande

8. Udgave. Afmærkning af danske farvande 8. Udgave Afmærkning af danske farvande 1 Farvandsvæsenets fem hovedopgaver: Sejladsinformation Gå ind på frv.dk vi hjælper dig til en sikker sejlads Afmærkning og navigation Farvandsvæsenets knowhow er

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 18 30. april 2015 ISSN 1397-999X 131. årgang 486-508 Efterretninger for Søfarende, uge 18 2015. side 290 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Agenda Lovgrundlag Farvandsinddeling Afmærkningsprincipper Afmærkningsinspektion Afmærkningsrevision

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Jeg har lavet min egen havnelods den 20-10-2013

Jeg har lavet min egen havnelods den 20-10-2013 Jeg har lavet min egen havnelods den 20-10-2013 Vigtigt! Din egen havnelods giver kun et øjebliksbillede af oplysninger om de valgte havne og broer. For havne og broer, hvorfra redaktionen har modtaget

Læs mere

Efterretninger for Søfarende. Indholdsfortegnelse. over EfS 1-28 2012. 13. juli 2012 EfS 28 2012

Efterretninger for Søfarende. Indholdsfortegnelse. over EfS 1-28 2012. 13. juli 2012 EfS 28 2012 Efterretninger for Søfarende Indholdsfortegnelse over EfS 1-28 2012 28 13. juli 2012 EfS 28 2012 EfS A. Generel oplysning Forkortelser.... A/1 Forklaring til EfS.... A/2 EfS meddeles i følgende orden....

Læs mere

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk 7. maj 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 110-120 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61 110 188 116 103

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 289-292 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Efterretninger for Søfarende. Indholdsfortegnelse. over EfS 1-52 2011. 23. december 2011 EfS 51-52 2011

Efterretninger for Søfarende. Indholdsfortegnelse. over EfS 1-52 2011. 23. december 2011 EfS 51-52 2011 Efterretninger for Søfarende Indholdsfortegnelse over EfS 1-52 2011 51-52 23. december 2011 EfS 51-52 2011 EfS A. Generel oplysning Forkortelser.... A/1 Forklaring til EfS.... A/2 EfS meddeles i følgende

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-2/99

Læs mere

HIRTSHALS FYR 1862 TIL I DAG

HIRTSHALS FYR 1862 TIL I DAG HIRTSHALS FYR 1862 TIL I DAG 3. 2. 5. 6. 1. Postkort fra ca. 1920. Lokaliteterne er markeret ude i terrænet med disse pæle. HIRTSHALS FYR Opført 1878. Nedrevet 1943. Opført af granitsten med et tagpapbelagt

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 454-462

Rettelse nr. / Correction no. 454-462 3. oktober 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 454-462 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61

Læs mere

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Bilag 2 (Teknisk notat: 13. dec. 2011) Refereres som: Knudsen, S.B., og Ingvardsen, S.M., 2011. Thyborøn kanal etablering og opretholdelse

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 288-304

Rettelse nr. / Correction no. 288-304 22. maj 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 20 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 288-304 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 109

Læs mere

Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet

Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet Rapportering af lodsning foretages i henhold til Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 1201 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis, bilag

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Indholdsfortegnelse. over. Efterretninger for Søfarende

Indholdsfortegnelse. over. Efterretninger for Søfarende 14. februar 2003 Indholdsfortegnelse over Efterretninger for Søfarende 2002 (E. f. S. nr. 1 51-52) 1 Bilag til E. f. S. Med E. f. S. nr. 1: Skitse visende fareområder, hvori der som følge af formodning

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

HVEM HAR ANSVARET FOR AFMÆRKNING PÅ LIMFJORDEN?...

HVEM HAR ANSVARET FOR AFMÆRKNING PÅ LIMFJORDEN?... Indholdsfortegnelse HVEM HAR ANSVARET FOR AFMÆRKNING PÅ LIMFJORDEN?... 3 FARVANDSVÆSNET PÅ LIMFJORDEN... 4 MED LØWENØRN PÅ ARBEJDE... 5 Farvandsinspektion og andre opgaver... 8 Livet ombord på Løwenørn...

Læs mere

Noter Danmark Rundt i kajak

Noter Danmark Rundt i kajak Generelt Nærværende dokument indeholder en række noter fra min planlægning af Danmark Rundt i kajak 2011. Noterne indeholder et par anbefalinger samt en liste med ca. 130 relevante GPS positioner, i forhold

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 35 31. august 2012 ISSN 1397-999X 128. årgang 865-889 Efterretninger for Søfarende, uge 35 2012. side 479 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren

Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren Hvor der i nedenstående intet andet er anført, gælder ISAF s kapsejladsregler og Dansk Sejlunions forskrifter. 1. Banen: Startlinjen

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 11. januar 2013 24. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 446-456 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Demontering af master og fundamenter ved Aggersund

Demontering af master og fundamenter ved Aggersund Til farvandets brugere og berørte parter Demontering af master og fundamenter ved Aggersund 17. juli 2015 /MSL Til orientering I april tog Energinet.dk luftledningen over Aggersund ned. Nu skal vi fjerne

Læs mere

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Sejlende har pligt til at hjælpe nødstedte på søen. Det betyder, at sejlere bør kende søens nødsignaler og nogle af de

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 167-182

Rettelse nr. / Correction no. 167-182 27. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 12 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 167-182 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 329-337

Rettelse nr. / Correction no. 329-337 1. august 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 30 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 329-337 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 102

Læs mere

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK DENNE PJECE ER SPONSERET AF IVER C. WEILBACH & CO A/S Nødsignaler Langsom hævning og sænkning af udstrakte arme. Orangefarvet

Læs mere

Medlemsblad for Dyvig Bådelaug 26. årgang juni 2007 nr.3

Medlemsblad for Dyvig Bådelaug 26. årgang juni 2007 nr.3 Medlemsblad for Dyvig Bådelaug 26. årgang juni 2007 nr.3 page 1 Klub og Bådelaug Klubhuset Tlf. 90 90 07 17 Bestyrelsen Formand Willy Sahl Arnbjergvej 18. 6430 Nordborg Tlf. 74 45 33 12 E-mail: sahl@post10.tele.dk

Læs mere

Hvad der gemmer sig bag Helnæs og Horne land.

Hvad der gemmer sig bag Helnæs og Horne land. Hvad der gemmer sig bag Helnæs og Horne land. En turbeskrivelse vedrørende sejlområderne Sønderfjorden og Nørrefjorden. Udarbejdet af: Carl Bisgaard og Poul Erik Petersen Faldsled Sejl og Motorbådsklub.

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Fra et besøg ved Thyborøn

Fra et besøg ved Thyborøn Thisted Amtsavis d. 10. juli 1930 Denne fortælling er fra Thyborøn havn er fra 1930, hvor Thyborøn udgjorde en del af Vestervig- Agger kommune. Fra et besøg ved Thyborøn Hvor mange mon egentlig ved, at

Læs mere

Demontering af luftledninger på tværs af Aggersund

Demontering af luftledninger på tværs af Aggersund Til farvandets brugere og berørte parter Demontering af luftledninger på tværs af Aggersund 30. marts 2015 MSL/MSL Høring til brug for Søfartsstyrelsens behandling I forbindelse med Forskønnelsesprojekt

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk

Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk Der bør altid være et brugbart kompas, et søkort og et håndlod ombord på båden. Hvis du beslutter dig for at sejle mere end 1

Læs mere

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Freja H0 Modeltog Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Færgegalgens ætsede plade Øverste ætsning Glyngøre Mors og nederste

Læs mere

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 Brugervejledning People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 1 Start programmet Isæt USB-nøglen i et ledigt USB-stik på computeren. Klik på: Klik på ikonet, når mappen på USB-nøglen er åbnet. Skulle

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 227-247

Rettelse nr. / Correction no. 227-247 24. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 16 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 227-247 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 81 227 133

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 351-364

Rettelse nr. / Correction no. 351-364 26. juni 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 25 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 351-364 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93

Læs mere

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd)

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Bilag 1 Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Energinet.dk skal foretage forundersøgelser på søterritoriet for at byggemodne et område til en havmøllepark

Læs mere

Kommunikation ved kysten - Finde brænde og finde vej ved havet, i nutiden med fortidens midler.

Kommunikation ved kysten - Finde brænde og finde vej ved havet, i nutiden med fortidens midler. Kommunikation ved kysten - Finde brænde og finde vej ved havet, i nutiden med fortidens midler. Sted: Agger. Der er busforbindelse til Agger fra Hurup. Og Hurup kan nås med jernbane lige fra Thisted til

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Invarianter. 1 Paritet. Indhold

Invarianter. 1 Paritet. Indhold Invarianter En invariant er en størrelse der ikke ændrer sig, selv om situationen ændrer sig. I nogle kombinatorikopgaver hvor man skal undersøge hvilke situationer der er mulige, er det ofte en god idé

Læs mere

Lysets land Strandvandring Rubjerg Knude - Hirtshals - Skagen

Lysets land Strandvandring Rubjerg Knude - Hirtshals - Skagen Lysets land Strandvandring Rubjerg Knude - Hirtshals - Skagen Mandag den 17. til fredag den 21. august 2015 Bliv blæst igennem fra de høje skrænter ved Hirtshals fyr Tag dig en dukkert i det friske Vesterhav

Læs mere

I aften og i nat øst omkring 3-8 m/s, i morgen drejende nordøst under 5 m/s. God sigt.

I aften og i nat øst omkring 3-8 m/s, i morgen drejende nordøst under 5 m/s. God sigt. OPGAVE 1 Hornbæk Havn Mölle Havn Planlæg en natsejlads fra Hornbæk Havn til Mölle Havn. Farvandsudsigt for Sundet, Bælthavet og Kattegat I aften og i nat øst omkring 3-8 m/s, i morgen drejende nordøst

Læs mere

IDÉPLAN - HANSTHOLM HAVN PRESSEMØDE 29.01.2009 VILJEN TIL HANSTHOLM HAVNS UDVIKLING

IDÉPLAN - HANSTHOLM HAVN PRESSEMØDE 29.01.2009 VILJEN TIL HANSTHOLM HAVNS UDVIKLING IDÉPLAN - HANSTHOLM HAVN PRESSEMØDE 29.01.2009 VILJEN TIL HANSTHOLM HAVNS UDVIKLING HAVNEUDVIDELSE Signaturforklaring: Ny havn/nye havnearealer Vindmøller Bølgeenergi anlæg Forstærkning/ny stensætning

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Spillebeskrivelse Produceret af For Spillehallen.dk

Spillebeskrivelse Produceret af For Spillehallen.dk Spillebeskrivelse Produceret af For Spillehallen.dk INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT OM HOT STUFF 3 2. GEVINSTTAVLEN 4 3. VALGFRIT SPIL 5 4. INFERNO 5 5. HOT SHOT 6 6. FIREBALL 7 7. GAMEFLASH 8 7.1. Nudge

Læs mere

SBA Kalø-sejlads 2015

SBA Kalø-sejlads 2015 SBA Kalø-sejlads 2015 Lørdag den 3. oktober Sejladsbestemmelser Rev. 06.09.2015 1 Der sejles efter ISAF s og DS s sejladsbestemmelser samt nedenstående sejladsbestemmelser (med de modifikationer af de

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Spillebeskrivelse Spillehallen.dk Rev. 10.10.2012

Spillebeskrivelse Spillehallen.dk Rev. 10.10.2012 Indholdsfortegnelse: - Spilleregler - Bånd oversigt - Gevinst oversigt - Featurespil Spillebeskrivelse Spillehallen.dk Rev. 10.10.2012 Spilleregler: Bånd oversigt: Indsatsen vælges ved at logge på en automat

Læs mere

Danske fyranlæg 1750-1950. Temagennemgang 2001

Danske fyranlæg 1750-1950. Temagennemgang 2001 Danske fyranlæg 1750-1950 Temagennemgang 2001 Skov- og Naturstyrelsen Miljø- og Energiministeriet 2001 Titel Danske fyranlæg 1750-1950 Temagennemgang 2001 Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen Miljø- og Energiministeriet

Læs mere

Bilag 3 Sejladssikkerhed

Bilag 3 Sejladssikkerhed Bilag 3 Sejladssikkerhed 1. Indledning Femern A/S har gennemført et omfattende program af sejladsstudier med henblik på at kortlægge effekterne for sejladsen i Femern Bælt, såfremt der bygges en bro. Dette

Læs mere

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK Mennesker har i årtusinder udnyttet vinden som energikilde. Udviklingen bevæger sig i dag fra mindre grupper af vindmøller på land til større vindmølleparker på havet. Vindkraft

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

DC5946. Rekonstruktion og erklæring

DC5946. Rekonstruktion og erklæring DC5946 Rekonstruktion og erklæring Forløbet ved afkørsel A22 den 26. november 2007 -Tom side- Til Per Rønnei Herning, d. 17. april 2010 DanCrash 5946 Opdrag Rekonstruktion af uheldet med dokumentation

Læs mere

Positivlisten. Ra værdi Farve Vurdering >= 80 Grøn God ifølge EU QC 80 65 Orange Acceptabel < 65 Rød Ikke god

Positivlisten. Ra værdi Farve Vurdering >= 80 Grøn God ifølge EU QC 80 65 Orange Acceptabel < 65 Rød Ikke god Positivlisten Resultatet af projektet er en demonstrationsversion af LED positivlisten og der er udviklet en hjemmeside til listen, hvortil der er adgang fra www.lednet.dk. Det er i princippet en sortérbar

Læs mere

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

VESTKYSTENS HAVNESPØRGSMAAL AF C. BRUNSGAARD

VESTKYSTENS HAVNESPØRGSMAAL AF C. BRUNSGAARD VESTKYSTENS HAVNESPØRGSMAAL AF C. BRUNSGAARD Jyllands Vestkyst var før i Tiden i høj Grad frygtet af Søens Folk og ikke uden Grund. Navnlig Strækningen fra Blaavandshuk til Skagen var farlig at komme nær,

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 212-226

Rettelse nr. / Correction no. 212-226 17. april 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 15 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 212-226 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale

SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale SMARTBOARD Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale Materialet må ikke kopieres eller på anden måde videredistribueres Opgave 1 Det grundlæggende a) Skriv med håndskrift på tavlen følgende brug pen eller

Læs mere

Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord

Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord Teknisk resumé September 2012 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1 Indledning........................................................................4

Læs mere

Hvide Sande Fotostrategi

Hvide Sande Fotostrategi Hvide Sande Fotostrategi 2 Introduktion 3 Strategisk afsæt 4 Medieflader 5 Brandløfte og fortælling 9 Eksempler på fotos 14 TAGS Når du skal bruge fotos fra HVIDE SANDES fotokartotek 15 Inspiration til

Læs mere

Thyborøn By. Thisted Amtsavis d. 30. juli 1930

Thyborøn By. Thisted Amtsavis d. 30. juli 1930 Thisted Amtsavis d. 30. juli 1930 Denne fortælling er fra Thyborøn havn er fra 1930, hvor Thyborøn udgjorde en del af Vestervig- Agger kommune. Thyborøn By Da beboerne flyttede væk, og der kun var 7 huse

Læs mere

Kursus i Landmåling, Cad og GIS (LCG) Vej og Trafik, 5. semester og Byggeri og Anlæg, 1. semester

Kursus i Landmåling, Cad og GIS (LCG) Vej og Trafik, 5. semester og Byggeri og Anlæg, 1. semester Kursus i Landmåling, Cad og GIS (LCG) Vej og Trafik, 5. semester og Byggeri og Anlæg, 1. semester LCG-2 Introduktion til GPS 1. Observationsteknikker og GPS-koncepter 2. Absolut positionering baseret på

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Vejledning til BL 3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning. 1. udgave

Vejledning til BL 3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning. 1. udgave Vejledning til BL 3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller 1. udgave 28. marts 2014 Ændringshistorik Nærværende vejledning vil løbende blive opdateret, og offentliggjort på Trafikstyrelsens

Læs mere

Spillebeskrivelse Spillehallen.dk

Spillebeskrivelse Spillehallen.dk Spillebeskrivelse Spillehallen.dk Indholdsfortegnelse: - Spilleregler - Bånd oversigt - Gevinst oversigt - Featurespil Rev. 10.10.2012 Spilleregler: Bånd oversigt: Indsatsen vælges ved at logge på en automat

Læs mere

SAB-ME-TEKNIK.BILAG-I. ENTREPRISEKARAKTERISTIK

SAB-ME-TEKNIK.BILAG-I. ENTREPRISEKARAKTERISTIK ME-VB-ND Dokument: SAB-ME-Teknik.ME-VB-ND.BilagI.Entreprisekarakteristik ME-VB-ND SAB-ME-TEKNIK.BILAG-I. ENTREPRISEKARAKTERISTIK Hovedområde ME-Teknik Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Havneplads og Strandgade

Havneplads og Strandgade Havneplads og Strandgade Øverst ses havnens slæbested. I midten den tidligere Toldbod ved Grenaa Havn, opført 1809. Den var oprindelig bygget som kasserne for de mange danske soldater, som lå indkvarteret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning Graftegning på regneark. Ved hjælp af Excel regneark kan man nemt tegne grafer. Man åbner for regnearket ligger under Microsoft Office. Så indtaster man tallene fra tabellen i regnearkets celler i en vandret

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge 2008 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for st og hf. Indhold 1. Hvordan viser en tabel sammenhængen mellem to variable?... 1 2.

Læs mere

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE INDLEDNING Videncenter for Kystturisme (CKT) har i 2013 gennemført en analyse omkring turisternes oplevelse

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere

Bestemmelser om flyvning over særligt støjfølsomme naturområder i Danmark

Bestemmelser om flyvning over særligt støjfølsomme naturområder i Danmark Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-15 Bestemmelser om flyvning over særligt støjfølsomme naturområder i Danmark Udgave 1, 24. september 2012 I medfør af luftfartslovens 82, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

brikkerne til regning & matematik geometri F+E+D preben bernitt

brikkerne til regning & matematik geometri F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri, F+E+D ISBN: 978-87-92488-16-9 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk Kopiering er kun

Læs mere

www.lp-yacht.dk Mobile bådstativer og Hydrauliske løftevogne Tilbehør til Mobile bådstativer Nyhed 2014 8 Ton stativ m/vinklede ben

www.lp-yacht.dk Mobile bådstativer og Hydrauliske løftevogne Tilbehør til Mobile bådstativer Nyhed 2014 8 Ton stativ m/vinklede ben Mobile bådstativer og Hydrauliske løftevogne Nyhed 2014 8 Ton stativ m/vinklede ben Spindler med neopren puder Mulighed for at indstille benene i 5 forskellige positioner: Lodret, 12 og 25 gr. ind, 10

Læs mere

Muslingeopdræt ud for Grisetå Odde. Oddesundbroen i baggrunden.

Muslingeopdræt ud for Grisetå Odde. Oddesundbroen i baggrunden. Lørdag d. 16/7 2011 Freddy er noget mat i sokkerne det har været en hård omgang! Vi blev enige om, at se realiteterne i øjnene og ikke prøve at krydse Skagerrak, da det nok bliver for hårdt. Altså må vi

Læs mere

Maritime tjenester. Generelt om maritim VHF-kommunikation. VHF Kanaloversigt. Sidste opdatering: 12-oktober-2015

Maritime tjenester. Generelt om maritim VHF-kommunikation. VHF Kanaloversigt. Sidste opdatering: 12-oktober-2015 Maritime tjenester Sidste opdatering: 12-oktober-2015 Generelt om maritim VHF-kommunikation Opkald fra kyststationer til skibe eller mellem to skibe vil foregå på kanal 16, mens et skib normalt vil kalde

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Spillebeskrivelse. Spillehallen.dk

Spillebeskrivelse. Spillehallen.dk Spillebeskrivelse Spillehallen.dk INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT OM EXTREME 3 2. GEVINSTTAVLEN 4 3. SNOWFLASH 5 4. VALGFRIT SPIL 5 5. WILD RIVER 6 6. BUNGEE JUMP 7 7. SKATER 8 8. GAMEFLASH 9 8.1. Frit

Læs mere

3 // Grafik og billedebehandling

3 // Grafik og billedebehandling // Grafik og billedebehandling Opgaven Denne opgave er en fiktiv opgave, hvor jeg retoucherer en»selfie«af en pige der sidder med sine høretelefoner. Jeg ville bl.a. lave ansigtet lidt»renere«i sit udtryk

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-21 Lysanlæg for natbeflyvning af offentlige VMC- og private flyvepladser Udgave 2, 1. april 1987 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere