Vedrørende ansøgning til årets projektområde 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedrørende ansøgning til årets projektområde 2008"

Transkript

1 Hedensted Kommune Att.: Teamudvalget Tofteskovvej Juelsminde 25. februar 2008 Vedrørende ansøgning til årets projektområde 2008 Kimen til projekt udvikling er opstået på basis af ønsker fra borgerne om et generelt løft af områdets faciliteter, aktiviteter og servicetilbud. Projektet vil kunne danne fundament for områdets videre udvikling som det første fælles projekt mellem de tre lokalråd. Samt kan projektet indgå som katalysator i Hedensted Kommunes udviklingsstrategi om attraktive levevilkår i landdistrikterne. Ved attraktive levevilkår, opnås ligeledes sundhed. Sundhed er en samlet vurdering af velbefindende, såsom trivsel, selvværd, udvikling, socialt samvær og sidst men ikke mindst fremtidsmuligheder. Hjarnø Lokalråd Snaptun Lokalråd Glud Lokalråd Bjarne Sørensen Per Rosendal Leif Andersen

2 Ansøgning til årets projektområde 2008 i Hedensted Kommune Projekt Udvikling Hjarnø Lokalråd Snaptun Lokalråd Glud Lokalråd Lokalsamfund bindes sammen af noget man har til fælles, er enige om, har samme synspunkt på og deler med hinanden.

3 Mål Medvirke til udvælgelse som årets projektområde 2008 i Hedensted Kommune. Formål Lokalrådsgruppen Hjarnø, Snaptun og Glud forventer med dette projekt at kunne lægge et fælles lag ind over de af Lokalrådene udarbejdede planer. Projektet skal medvirke til at fastholde fokus på området, og med en deltagerstyret proces, at få udarbejdet en fælles udviklingsstrategi, som kan fastholde og udvikle et aktivt lokalområde, med et befolkningsgrundlag, som er bæredygtig samt udviser engagement, entusiasme og fællesskab. Området skal ligeledes kunne være hjemsted for bæredygtige erhverv, aktiviteter og servicetilbud. Til strategien hører også en opgradering af den infrastruktur, der binder området sammen, således der opnås en stærk korridor, der naturligt vil fungere som krumtap i den fælles udvikling. Hjarnø Lokalråd: Formand Bjarne Sørensen Snaptun Lokalråd: Formand Per Rosendal Glud Lokalråd: Formand Leif Andersen Bilag/referencer: - Lokal kort fra Google - Helhedsplan Hjarnø - Helhedsplan Snaptun - Helhedsplan Glud

4 Indledning HJARNØ Denne fælles plan for området danner et solidt fundament for det videre arbejde med områdets udvikling. Planen er essensen af en deltagerorienteret proces, hvorigennem områdets borgere har indgået som et utrolig vigtigt element. Planens initiativtagere har lagt meget vægt på dette engagement for at sikre ejerskab både til procesfasen og til den kommende implementeringsfase. Gennem realiseringen af planen muliggøres en række elementer og initiativer, der falder i tråd med Hedensted Kommunes strategi omkring trafik, turisme, sundhed og velfærd. Området er rigt på natur og har et pragtfuldt miljø, hvori der indgår en stor del af kommunens kyststrækning, vådområder, rekreative områder, skovarealer samt kommunens eneste havn hvor færgefart, erhvervsfiskeri og privatsejlads forenes. SNAPTUN Området besøges i sommerperioden af mange turister, der fordeler sig mellem endagsturister, sommerhusgæster, hotelgæster og sejlere. Ferieformerne varierer fra den rene daseferie til den hyperaktive. I store dele af området er der en igangværende kloakering, hvor reetableringsfasen kan koordineres med kærkomne forskønnelser og forbedringer. Området huser en del virksomheder, der betjener sig af mange store og tunge køretøjer samt entreprenørmateriel, for at sikre den videre udvikling af disse virksomheder, og hermed sikring af arbejdspladser, samt behov for en forbedret infrastruktur. Havnens udvikling er ligeledes i stigende grad en medvirkende belastning af infrastrukturen. GLUD Der foreligger et signifikant behov for en sammenhængende udvikling og koordinering af ressourcer i forbindelse med områdets skole, daginstitutioner, dagpasning, ældreboliger, foreningsliv, sportsfaciliteter og naturskole.

5 Lokalgruppen har valgt at opdele de igangværende projekter i 6 hovedspor, hvor der er berøringsflade mellem de 3 lokalråd, her listet i punktform. En mere uddybende forklaring til de enkelte emner, kan findes i vedhæftede tabel side 6, eller i de enkelte helhedsplaner. Trafik og Miljø Cykelsti mellem Glud og Snaptun. Forbedring af vejforhold. Omfartsvej ved Glud. Færgefart. Trafiksikring. Parkeringsforhold i Glud og på Snaptun Havn. Glud Park. Bæredygtig helårs ø. Havnemiljøer. By-forskønnelse. Trafiksikring ved Glud skole. Natur og Turisme Fælles informativt stisystem. Fælles information om. overnatningsmuligheder: Camping, hotel, sommerhuse og privat. Etablering af mindre lystbådehavn på Hjarnø. Udvidelse af parkeringsmulighederne på Snaptun Havn. Fremme de maritime turistmuligheder for havkajaksejlads, lystbåde, kanosejlads, surfing og jollesejlads. På længere sigt at kunne etablere Østjysk Smakkecenter. Udvidelse af Snaptun lystbådehavn. Informere om, at Snaptun Havn også er en erhvervshavn med færgeafgange til Hjarnø og Endelave, samt en driftig erhvervshavn som er interessant at opleve. Kultur og Foreningsliv - Institutioner og dagpasning Bedre faciliteter ved ældrecentret i Glud. Udbygning af klubhuset ved Glud hallen. Udbygning af Glud hallen. Etablering af en ny fodboldbane i Glud. Nyt lysanlæg til banen i Glud. Etablering af en multibane i Glud. Etablering af petanque bane ved idrætsanlægget i Glud. Atletikbane ved idrætsanlægget i Glud. Ældrepolitik Etablering og udbygning af ældreboliger i lokalområderne. Etablering af mindre ældrecentre/fælleshuse hvor de ældre kan mødes lokalt. Bibeholde allerede eksisterende hjemmeplejetilbud. Etablere et frivilligt lokalt besøgstilbud. Bibeholde og udvide eksisterende omsorgstilbud. Udvikle samarbejdet mellem pensionistforeningerne. Udvikle samarbejdet mellem lokalområderne og ældresagen. Erhverv Færgefart Vejforholdene Erhvervsgrunde Havne Boligpolitik/udstykninger Udstykning langs Hovedvejen på Hjarnø. 3 områder beliggende syd for Snaptunvej er projekteret som udviklingsområde i Snaptun. Ønsket om at ændre status fra landzone til byzone for Glud. Omfartsvej øst for Glud med udstykning til storparceller. Erhvervsområde til små-håndværk m.m. ved Møllen i Bisholt. Udstykninger i Glud.

6 Hjarnø Nærværende ansøgning om at komme i betragtning som projektområde, indeholder emner som binder området sammen. Derudover findes de individuelle helhedsplaner på Eller som beskrevet herunder Hjarnø Værdidebatopfølgningen for Hjarnø findes på Denne plan er tilvejebragt i forbindelse med debatdag afholdt i forsamlingshuset. Snaptun Snaptun Snaptun Helhedsplan findes på Udarbejdet til formidling af borgernes ønsker og ideer til områdets udvikling. Planen vil altid være at finde på Lokalrådets hjemmeside i den nyeste version. Glud Glud Der forefindes faseopdelte planer for Glud på Disse planer er baseret på og udarbejdet efter borgerne ønsker, der fremkom under to afholdte borgermøder. Gennemførte projekter I den korte tid lokalrådene har eksisteret er der blevet lagt vægt på udarbejdelse af helhedsplaner, samt hele processen med at få konstitueret Rådene. og er nogle af de informationsværktøjer der benyttes til at informere lokalbefolkningen. Projekt REN DAG på Hjarnø og i Snaptun er en tilbagevendende aktivitet som har stor lokal opbakning. Nyt bus venteskur på havnen i Snaptun, er noget alle de ventende nyder godt af, og så i et design, som passer til havnemiljøet. Landsbyplan , udarbejdet for Hjarnø i samarbejde med kommunen. Hjarnø Bådehavn. Glud byudviklingsplan udarbejdet sammen med kommunen, er projekteringsklar. Genbrugsplads på Hjarnø til flasker og papir. Aftale med kommunen om bevaring af Hjarnø som en helårs ø Kontakt til Energi Horsens betød at Glud og Snaptun blev de første i området der fik fiber til bredbåndsløsning samt TV, som medvirker til at gøre området attraktivt. Storskraldordning på Hjarnø.

7 Fælles problematikker og samarbejdsflader Trafik og Miljø. Natur og Turisme. Overskrifter Vejforhold Cykelsti Snaptun til Glud Omfartsvej fra Glud til Snaptun By forskønnelse Offentlig transport Turisme Stisystemer Uddybende beskrivelse Gode argumenter for valg af Hjarnø,Snaptun og Glud til lokaludvikling findes i nedennævnte plan Vejbelægning efter kloakering, vil i indeværende oplæg kun blive genetableret til et Glud Helhedsplan minimum. - Kan koordineres med områdets ønsker til forskønnelse. Snaptun Helhedsplan Vejen mellem Glud og Snaptun er klassificeret som farlig vej hele året, vurdereret af Snaptun Helhedsplan Horsens Politi efter foretaget trafiktælling Glud Helhedsplan Fjerne den tunge trafik i midtbyen i Glud, skabe sikker fædsel. Mere optimale vejforhold for erhvervstrafik til Snaptun. Imødekomme den stigende trafik med Glud Helhedsplan turisme, samt trafikken til færgerne. Snaptun og Glud har været igennem kloakering og området skal genetableres. De Snaptun Helhedsplan individuelle ønsker tages med som grundlag inden den endelige reetablering. Glud Helhedsplan En større Hjarnø færge, som sikkerhedsmæssigt er tidssvarende. Den offentlige Hjarnø Helhedsplan transport skal tilgodese de lokale behov og ikke mindst den stigende turisme. Snaptun Helhedsplan Der kan arbejdes med at udbygge stisystemerne og udarbejde oplysningsfoldere om Hjarnø Helhedsplan stier. Det skal gøres nemmere at følge stisystemerne i Tønballe skov og Jensgårds skov - Tønballe naturcenter kan indgå mere med aktivitetstilbud - Kystlinien - der skal udvikles aktiviteter som tager udgangspunkt i vandet og kystlinien. Det kan være sejleraktiviteter, fuglekiggeri, fiskeri mm. - Gårdbutikker - økologi - Der findes en del gårdbutikker som også er økologiske, dette bør være et varemærke som udvikles og formidles. - Hjarnø og Snaptun havn - Der findes 2 museer i området som kan udbyde aktiviteter - Glud museum + Ferguson museet - Hotel Sirius i Glud - I helhedsplanerne beskrives turistmuligheder og tilbud nøje, her er også udarbejdet forslag til udvikling af disse, samt helt nye aktiviteter. Tønballe, Snaptun, Skovene ved Jensgård - Borre Knob - Der findes rigtig mange stier i hvert enkelt område, en del er stier som kun kendes af de lokale - nogle er offentligt anlagte - det vil være godt hvis der blev udarbejdet en samlet oversigt, evt. med forslag til aktiviteter og formidling af viden om de områder stierne er anlagt i Snaptun Helhedsplan Snaptun Helhedsplan Ferieboliger og lokalplan for udbygning Der kommer et område ved Sønderby - Der udarbejdes i øjeblikket lokalplaner. Glud helhedsplan Naturadgang og bevarelse Stor kystlinje - Det er vel lidt det samme som turistme - aktiviteterne henvender sig både til lokale og turister. I alle planerne er naturområderne beskrevet, der er også udarbejdet ideer til hvordan man evt. kan forbedre og passe på naturen. Hjarnø Helhedsplan

8 Fælles problematikker og samarbejdsflader Kultur og Foreningsliv - Institutioner og dagpasning Ældrepolitik Erhverv Boligpolitik/udstykninger Overskrifter Sportsfaciliteter Gode argumenter for valg af Hjarnø,Snaptun og Glud til lokaludvikling Skjold idrætsanlæg - Glud idrætsanlæg - Glud Hallen - Tennisbaner i Snaptun Sportsbane på Hjarnø - Petanquebane - Skydebane Hallen og omgivelserne planlægges som byens samlingssted Der findes mange idrætsanlæg af varierende stand, det bør vurderes hvordan behovet er og laves planer for vedligeholdelsen. Man bør også vurdere alternative muligheder for anvendelse for at sikre overlevelsen og tilskud til drift Alle helhedsplanerne har en oversigt over de faciliteter som findes i deres område. I Gluds plan er der detaljerede forslag til ændringer og fornyelser af anlægget ved Glud - både udendørs baner og hallen Uddybende beskrivelse findes i nedennævnte plan Glud Helhedsplan Snaptun Helhedsplan Skole og institutioner SFO - Giraffen - Idrætsbørnehave - Ældrecenter - Skjold skolen - Dagplejere Glud Helhedsplan Foreningsliv Foreningslivet koncentrerer sig primært omkring Glud hvor skolen og hallen danner rammen for mange af aktiviteterne. I alle planerne er der oversigt over hvilke foreninger der findes. Det kan være svært at finde nye ledere/bestyrelsesmedlemmer til foreninger - derfor vil det være godt hvis der arbejdes for hjælpe/støtte foreningerne i dette. Glud Helhedsplan Indkøb Håndkøbsudsalg, post og brugs - Gårdbutikker - Der kan evt. udarbejdes en folder Glud Helhedsplan som fortæller om hvad man kan købe i de enkelte gårdbutikker. Der er ikke mange indkøbsmuligheder - Det kan være at gårdbutikkerne kan være med til at styrke dagligvarehandlen ved at have tilbud som borgere fra andre dele af kommunen, samt folk udefra vil køre efter. Snaptun Helhedsplan Offentlig transport Den offentlige transport kan tilrettelægges bedre Færgefart Områdets eneste færgehavn, er et aktiv som skal tilgodeses i områdets udvikling, Hjarnø Helhedsplan både med infrastruktur samt sikkerhedsmæssigt. - Parkeringsforhold skal være tidssvarende. Snaptun Helhedsplan Fiskeri Områdets eneste aktive fiskerihavn findes i Snaptun, den stadig stigende aktivitet skal tilgodeses med tidssvarende anlæg. Snaptun Helhedsplan Andet erhverv Tilgodese erhversaktiviteterne med sikring af arbejdspladser. Snaptun Helhedsplan Udstykningsmuligheder er indarbejdet i planerne. Glud Helhedsplan Ældreboliger Der er behov for ældreboliger i alle lokalområderne for at sikre, at ældre borgere kan Hjarnø Helhedsplan blive boende i deres nærområde. Alle 3 helhedsplaner har overvejelser og forslag om dette. Snaptun Helhedsplan Glud Helhedsplan Nye udstykninger beboelse Mangler nye udstykninger for at tilgodese udviklingen. Snaptun Helhedsplan

9 VÆRDIDEBATOPFØLGNING Hjarnø lokalråd.

10 Ressourcer på Hjarnø. Hjarnø, et ø-samfund med ca. 115 beboere beliggende i mundingen af Horsens Fjord 5 min. Sejlads fra Snaptun. 1. Virksomheder. Hjarnø Morris Mascot. Hovedvejen 17 Remaljeringsselskabet. Hovedvejen 12 Husky Dane. Hovedvejen 12 Cafe Den Gamle Smedje. Hovedvejen 27 Hjarnø Camping. Hovedvejen 29 Gårdejer, malkekvæg. Carl Holmberg. Hovedvejen 25 Gårdejer, malkekvæg. Gunner Jensen. Hovedvejen 33 Kursuscenter/Hotel. Hovedvejen 41 Vævestuen, privat indkvartering. Ulla Pedersen Nordre Strandvej 3 Free Lance Journalist og Landmand Jens Grøn Pedersen Hovedvejen 2. Institutioner. Ældreboliger ved Broen. 2 stk Omsorgsarbejde der foregår i Forsamlingshuset. 3. Foreninger. Hjarnø Lokalråd. Formand. Bjarne Sørensen, Hovedvejen 12, Hjarnø Beboerforening, Formand Bjarne Sørensen Hovedvejen 12, Hjarnø Beboer-og Grundejerforening, V. Keld Tørnæs, Ø. Kirkevej, Hjarnø Færgefart, V. Gunner Jensen, Hovedvejen 31, Hjarnø Sport. Lars Lauersen Hovedvejen 37, Hjarnø Forsamlingshus, V. Knud Quist Nordre Strandvej 7, Skolens Venner, Gunner Jensen, Hovedvejen 31, Hjarnø Vinlaug, Hans Hauge, Hovedvejen 7, Hjarnø Bådelaug. V. Lars Lauersen. Hovedvejen, Hjarnø Bådehavn, Projektgruppe, V. Bjarne Sørensen, Hovedvejen 12, Hjarnø Menighedsråd, V. Susanne Schibler, Hovedvejen 23, Jagtforeningen, Jens Jørren Jensen, Hovedvejen 22, Omsorgsklubben, Hedensted kommune

11 4. Turistmål. Naturen. Herunder Odden med skibssætningerne samt yngleområder for fugle. Stisystem fra Kirken via Odden, Skrænterne til vendepladsen mod øst. Hjarnø Kirke. Danmarks næstmindste kirke og eneste med et vikingeskib som kirkeskib Campingpladsen. Badestranden ved Odden. Diverse udstillinger i Den Gamle Skole. Cafe Den Gamle Smedje. (Kvægbrug) 5. Borgersammensætning. Børn år 8 Unge år 9 Voksne Lokale ressourcepersoner. Som det fremgår af foreningslisten findes der mange ildsjæle på øen. 7. Særlige forhold. Hjarnø er en lille ø ca. 1,5 x 3km, øen er flad, højeste punkt 7m. En lille skov og masser af strandenge. Øen ligger i mundingen af Horsens Fjord i et EU-ramsardområde. Øens eneste mulighed for at komme til fastlandet er med den lille færge som afgjort er øens livsnerve. Overfartstiden er 5 min. til Snaptun Færgen medtager biler max 5 stk og lastbiler. Totalt må færgen medtage 19 ton. Øens beliggenhed med den korte færgetid og de mange daglige afgange (29) gør, at såvel øens beboere såvel som turister har gode muligheder for transport. På årsbasis besøges øen af ca turister. De fleste er endagsturister, men mange benytter campingpladsens gode faciliteter. Mange af Hjarnøs beboere har arbejde på fastlandet og er derfor meget afhængig af færgens mange afgange.

12 PRIORITERING AF VÆRDIAFDÆKNINGERNE Overordnet skelet i forhold til værdierne En overordnet vision for Hjarnø er, at Hjarnø vedbliver at være en leve-/bæredygtig helårsø, hvor der er gode eksistensmuligheder både for børn og voksne. Hjarnø ønsker en velafbalanceret turisme uden at naturværdier og miljø belastes. 1. Prioritet. DET VIGTIGSTE FOR ØEN ER FÆRGEFARTEN. Der var fuld enighed om, at færgen er øens livsnerve Det er vigtigt at have en færgefart med lokal indflydelse som i dag. Færgens afgange skal passe til en levende ø med en masse pendlere. Erhvervslivet skal have mulighed for levering af gods ØNSKE. EN NY OG STØRRE FÆRGE. Færgen er mere end 20 år gammel. Færgen er for lille til nutidens behov især godsmængde er et problem da færgen har for lille lasteevne (19 ton) 2. Prioritet. ØEN SKAL VEDBLIVE AT VÆRE EN HELÅRSØ. Bopælspligten skal håndhæves så helårshusene ikke får status af sommerboliger. Færgeafgangene skal vedblive at have samme serviceniveau. Det er vigtigt, at der bor mennesker i husene hele året. Vi opfordrer kommunen til at videreføre 1996-aftalen som blev indgået mellem den daværende kommune og Hjarnø. Der lægges vægt på en videreførelse af det kontinuerlige, tætte og tillidsfulde samarbejde med kommunen

13 3. Prioritet. NATURVÆRDIER. Mulighed for bevaring og beskyttelse af naturen Vedligeholdelse og kystsikring af Odden Afgræsning af strandenge. Bedre skiltning af stierne både til glæde for turisterne men også til glæde for fuglelivet, især i yngleperioden. Bedre informationsmateriale om øens naturværdier 4. Prioritet. OFFENTLIG SERVICE. Bedre offentlige busforbindelser til især Horsens. Det er umuligt at passe en videregående uddannelse eller et job via de nuværende forbindelser. Flere ældreboliger (vi har 2) Gode internetforbindelser der muliggør hjemmearbejdspladser. 5. Prioritet TURISME. Regulering af endagsturister. Bedre skiltning af eks. Stisystem. Turister gør øen levende og er en væsentlig indtægtskilde til færgefarten. Turistmål er: Kirke. Stensætningerne. Campingpladsen. Cafe Den Gamle Smedje. Kursuscentret. Den Gamle Skolehave. Div. Udstillinger i den gamle skole. Vinmarken, Og ikke mindst naturen med det rige fugleliv En gennemførelse af projekt bådehavn ville det være attraktivt for sejlernes besøg på Hjarnø.

14 SWOTANALYSE 1. Bevare serviceniveau for nuværende færge 2. Ny, større færge 3. Bevare nuværende helårshuse, ikke sælges til sommerhuse. 4. Natur og miljø 1. Bevare serviceniveauet for nuv. Færge. Stærke sider Svage sider Mange daglige afgange Færgen er gammel Mulighed for ekstrature Passagerer og biler er på samme Afgangene passer til de behov dæk, især om sommeren når der er pendlere har morgen og aften mange turister Lokal indflydelse via færgeselskabet Ringe lasteevne (19ton) = 5-6 ton pr. lastbil. Max 5 personbiler. Færgen er enkeltskroget Muligheder Appel til færgeselskabet Appel til kommunen 2. Ny Færge. Stærke sider Større = mulighed for bedre sikkerhed for passagerer. Mulighed for flere biler Mulighed for mere godsmængde Mulighed for transport af store arbejdsmaskiner til landbrug samt lastbiltræk Gående passagerer adskilt fra biler Muligheder Projektet er lavet. Der er givet tilladelse til enmandsbetjening. Sammenslutningen af Danske Småøer er inddraget i problematikken omkring tilskud. Samtidig har øens færgeselskab rettet henvendelse til indenrigsministeriet. Trusler Kommunal sparerunde Svage sider Manglende økonomi. Regeringens politik i.f.b.m. kommunalreformen har fjernet tidligere muligheder for øremærket støtte til nye færger. Gives nu som bloktilskud. Trusler Økonomien er ikke på plads.

15 3. Hjarnø som en helårsø. Stærke sider Mange afgange til Snaptun. Kort sejltid (5min.) Gode muligheder for at pendle i egen bil Smuk natur. Alle huse har udsigt til vandet Gode skolebustider til Glud Nærmeste børnehave i Glud Muligheder Der er udarbejdet vision om byggegrunde i samarbejde med øen. Svage sider Appellerer ikke til alle. Bopælspligt svær at overholde (ny EU-dom) Tomme huse forfalder. Trusler Bopælspligten svær at overholde. Øen bliver affolket om vinteren hvis helårsstatus overgår til sommerhusstatus. Tomme huse forfalder. 4. Natur og miljø. Stærke sider At se på noget smukt. At være meget tæt på naturen. At opleve årsskifte. At opleve roen og freden At de ynglende fugle har et sted de kommer til hvert år. Vi ligger i Ramsarområdet Horsens Fjord. Hjarnø har en unik natur hvor land og vand mødes. Muligheder Stinetgruppe er oprettet. Genskabe stier med hjælp fra kommunen. Beskytte yngleområder (3 steder) via information og skiltning. Genskabe informationstavler der beskriver fugle mm Svage sider Kystsikring af Odden er vanskelig at få lov til. Hvem ligger dyr til afgræsning. (Amtet før) Der mangler skiltning. Der mangler vedligehold af eks. Stier. Bibeholde informationsmateriale. (Amt før) Trusler Manglende hjælp fra kommunen. Odden nedbrydes/flyttes hvis der ikke kystsikres

16 5. Offentlig Service. Stærke sider Gode færgeforbindelser God hjemmepleje Gode skolebusforbindelser God miljøordning Muligheder Appel til busselskabet om bedre forbindelser. Appel til kommunen om yderligere ældreboliger. Måske et Olle Kolle? Svage sider De offentlige busser passer ikke til øens behov. Hvordan ser fremtiden ud i forhold til kommunen Vi mangler ældreboliger Trusler Manglende lydhørhed Ovenstående prioriteret på generalforsamlingen Udover dette fremkom følgende på VISIONSDAGEN i oktober ERHVERV Bedre vilkår for transport til og fra øen (økonomi). Både af gods og evt. mulighed for rabatordning for folk fra fastlandet der får arbejde på øen. Bevare de arbejdspladser der er. Skabe nye arbejdspladser. Bedre internetforbindelser. INFRASTRUKTUR. Etablering af bådehavn for fritidssejlere. Fælles kraftvarmeværk

17 Helhedsplan for Snaptun og omegn En havneby, rig på natur, og som fokuserer på fastholdelse og udvikling, og hvor information er en vigtig kilde til formidling af budskabet

18 Indhold; 1. Mål 2. Formål 3. Indledning 4. Snaptun dengang 5. Snaptun i dag 6. Foreninger 7. Snaptuns udviklingsperspektiv 8. Erhverv i Snaptun 9. Infrastruktur a. Offentlig vej b. Stisystemer og vandreruter c. Vandreruter vest for havnen 10. Gadebelysning 11. Udstykninger 12. Hedensted Kommune Snaptun Lokalråd er en forening med hjemsted i Snaptun, under Hedensted Kommune Lokalrådets formål er: At varetage Snaptuns interesser over for kommunale og andre offentlige myndigheder. At formidle samarbejde mellem nabobyer og foreninger, institutioner m.v. i Snaptun. At støtte initiativer i anliggender, der skønnes at have almen betydning for Snaptun. Snaptun Lokalråds informationskilde er infoskabet på Havnen, samt hjemmesiden som er upolitisk, og fremstå etisk og nobelt i sin fremtræden. Bilag: Swotanalyse Lokalrådets ønsker til området Vejchikaner Tønballe stisystem Sti kort Gadebelysning Byudvikling Kilder: Navn Snaptun Søren Knudsens bog Museumsbestyrer Glud Tønballe Naturcenter Kort: Hedensted kommune Tønballe Naturcenter Fotos: Snaptun dengang er udlånt af Jørn Henriksen Luftfoto er udlånt af Jesper Nielsen Snaptun i dag er udlånt af Henrik Thomsen Tekst Snaptun lokalråd Layout: Henrik Thomsen Dato: Version Dato Version Revideres årlig, altid med indsættelse ikke overskrivninger Helhedsplan for Snaptun og omegn version

19 1. Mål Medvirke til formidling af borgernes ønsker og ideer til områdets udvikling i form af udfærdigelse af en helhedsplan. Planen skal være tilgængelig på Lokalrådets hjemmeside. 2. Formål Anvendes som udviklingsperspektiv for de næste år samt danner ramme og grundlag for den videre dialog med Hedensted Kommune. Indgår som bidrag til den kommende kommuneplan, lokalplaner samt er inspirator for potentielle tilflyttere. 3. Indledning Hermed foreligger helhedsplanen for Snaptun og omegn. Planen er et resultat af en længere proces, drevet af Lokalrådet med inspiration fra borgernes ønsker og ideer, som blev afgivet ved et etableringsmøde på Snaptun Færgegaard onsdag den 10. maj Ønsker du dialog med Lokalrådet, kan du altid sende en mail til eller benytte infoskabets postkasse. Se løbende nyheder på Lokalrådet forventer, med udgangspunkt i helhedsplanen, at blive inddraget i væsentlige kommunalpolitiske tiltag og aktiviteter, der måtte påtænkes for området samt at være medvirkende til prioriteringen af samme. Lokalrådet har ligeledes en forventning til, at Hedensted Kommune aktivt medvirker til en sikring af planens gennemførelse. Det er et utroligt vigtigt signal over for Hedensted Kommune, at borgerne engagerer sig i og støtter op om helhedsplanen. Hedensted Kommune har opfordret sine 26 lokalråd til at udarbejde disse planer for at kunne kende til områdernes ønsker om udvikling og tiltag. Det er Lokalrådets overbevisning, at helhedsplanen bliver et nyttigt redskab for borgere, tilflyttere, foreninger, virksomheder, og sidst men ikke mindst Hedensted Kommune i arbejdet med at sikre fortsat positiv udvikling af området. En af Lokalrådets målsætninger med helhedsplanen er, at Snaptun skal være et godt sted at bo, hvor ressourcer og værdier i det lokale miljø fastholdes og udvikles, og hvor der skal være en moderat og konstant vækst af private ejerboliger. Lokalrådet er kommet frem til placeringer, hvor man kan udstykke nye boligog erhvervsområder, uden at ødelægge områdets karakter og særpræg. Der er her tale om forslag, som naturligvis kun kan realiseres, hvis de pågældende grundejere er indforstået hermed. Snaptun lokalråd opkræver ikke kontingent, omkostninger til daglig drift finansers af lokale erhvervsdrivendes annoncer. Du kan altid få en adresse med Lokalrådet vil medvirke til, at den nuværende positive dialog mellem områdets borgere og erhvervsinteresser opretholdes og videreudvikles, således at der fortsat kan foretages forventningsafstemning med hensyn til områdets udvikling. Lokalrådet vil sammen med Lokalrådet for Glud og omegn medvirke til Glud skoles fortsatte udvikling, idet skolen udgør en af de mest essentielle grundpiller i et lokalsamfund. Med fundament

20 i en god funktionel skole med tilhørende idrætsfaciliteter muliggøres opretholdelse af de nuværende servicefaciliteter, såvel offentlige som private. GLUD SKOLE Lokalrådet forventer, at helhedsplanen er et dynamisk værktøj, som løbende justeres, ændres og udvikles, og som mindst en gang om året i forbindelse med generalforsamlingen i maj måned tages op til revurdering.

21 4. Snaptun dengang "Snaptun Vjl. (Vejle) 1810 Snaptun, muligvis et imperativnavn af at snappe, snuppe, hugge snappe med munden samt muligvis substantiv af torn tjørn, der her udtales [tu n]. Spidstjørn vil kunne opfattes som et nedsættende navn, sigtende til knaphed på mad. Navnet har betegnet husene ved færgestedet til Hjarnø". Nostalgi i Snaptun Snaptun er en ganske ung handelsplads. Navnet er oprindelig et marknavn, sammen med ordet torn, der i stedets dialekt udtales med u-lyd. Snap: Spids af ager, skovstrimmel der strækker sig ind i marken Tun: Salt-ughn >>Saltovn<< Citat fra Søren Knudsens bog Museumsbestyrer Glud Navnet Snaptun er, trods sin nye oprindelse, allerede en uløselig gåde, vistnok ingen kan gøre rede for, hvorledes det er fremkommet. Et sagn derom siger at en stor Tjørn (Som på stedsmålet hedder Tuun skulde passeres (eller fra søen holdes over et med en anden genstand, så var man snart ved stedet, hvor der kunne fåest Snaps). Broen: I 1856 blev pakhuset (også kaldet Handelspladsen) med anløbsbro opført, så man kunne ud-/indskibe korn, kul, tømmer, brædder m.m. Ligeledes blev broen brugt til anløb for dampskibsbådene fra Horsens morgen og aften. Broen havde skinner, så man kunne fragte varer fra skibe ind til pakhuset med troljer (vogne) - der var 3 troljer og drejeskammel ved pakhuset, så man kunne få varerne under halvtag. Havnen: Denne påbegyndtes i 1933 og blev færdiggjort i Det indledende møde blev holdt hos fisker Anders Henriksen (han boede, hvor Jørn Henriksen bor i dag ). Fiskerne købte broen af pakhuset for kr. 3000,00. Der var nu bolværk mod vest og øst, nogenlunde som vi ser i dag, men med strand mod land. Det var et stort arbejde - alle pæle, der skulle i vandet, skulle fyldes med 1,5" trådsøm, flere tusinde. Træet kom fra Tønballe Skov, da der havde været en stærk storm den 8. februar, der væltede mange træer. Det blev så købt billigt. I 1935 havde brødrene Helbæk deres båd på beddingen, som var etableret i 1927 på Hjarnø Odde. Omkring påsken 1935, da deres båd igen skulle i vandet, var beddingen efterhånden tilsandet så meget, at de skulle have en anden fiskerkutter til at trække dem fri. Herefter blev det besluttet at flytte beddingen til Snaptun. Det hele blev afmonteret og slæbt på en flåde til Snaptun. I den nye havn, hvor der var fladstrand, blev beddingen placeret. Det er der, hvor den også er i dag. Helbækkene passede beddingen i 45 år.

22 I 1956 blev der etableret bolværk på ca. halvdelen af fladstranden. Fiskerhuset afsluttede bolværket med et slæbested. Hjarnø færgen I 1959/1960 blev der lavet færgeleje, så Endelave-færgen "Ravnsborg" kunne komme til land og få køretøjer ombord uden slisker (planker som man lagde fra færgen til land). I 1966 blev Hjarnø-færgen ændret fra at være privatejet (ombygget fiskerkutter) til at være en kommunalt ejet bilfærge, og der blev etableret færgeleje nr. 2. I 1990 blev Snaptun Lystbådehavn etableret på andelsbeviser. Den 3. august samme år påbegyndtes byggeriet, og den blev indviet den 4. maj Etableringsomkostninger var ca. kr. 1,1 mio., og derudover blev der lavet meget frivilligt arbejde. Endelave færgen I 1993 den 4. januar påbegyndtes arbejdet med at bygge klubhus, havnekiosk samt offentlige toiletter på havnen. Det var Snaptun Lystbådehavn, som var bygherre. Alrø cykelfærge

VÆRDIDEBATOPFØLGNING. Hjarnø lokalråd. Ressourcer på Hjarnø.

VÆRDIDEBATOPFØLGNING. Hjarnø lokalråd. Ressourcer på Hjarnø. VÆRDIDEBATOPFØLGNING Hjarnø lokalråd. Ressourcer på Hjarnø. Hjarnø, et ø-samfund med ca. 115 beboere beliggende i mundingen af Horsens Fjord 5 min. Sejlads fra Snaptun. 1. Virksomheder. Hjarnø Morris Mascot.

Læs mere

Helhedsplan for Snaptun og omegn

Helhedsplan for Snaptun og omegn Helhedsplan for Snaptun og omegn En havneby, rig på natur, og som fokuserer på fastholdelse og udvikling, og hvor information er en vigtig kilde til formidling af budskabet Indhold; 1. Mål 2. Formål 3.

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Dialogmøde 2007. Mellem foreninger/institutioner og Skads/Andrup Lokalråd

Dialogmøde 2007. Mellem foreninger/institutioner og Skads/Andrup Lokalråd Dialogmøde 2007 Mellem foreninger/institutioner og Skads/Andrup Lokalråd Dagsorden Velkomst og præsentation af lokalrådets arbejde i den forgangne periode. Forslag til opstart af Skads/Andrup info dag.

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

Vi har arbejdet med de punkter, som idegruppen lagde op til ved Borgermødet den 2/9 2015.

Vi har arbejdet med de punkter, som idegruppen lagde op til ved Borgermødet den 2/9 2015. Skive Kommune Teknisk Forvaltning, Plan og Support Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller tek@skivekommune.dk Civilingeniør Fejl! Hyperlinkreferencen er ugyldig. Teknisk Forvaltning - Plan & Support - Plan

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Borgerbudgettering 2014 Hjarnø

Borgerbudgettering 2014 Hjarnø Så er forslagene kommet til brug af de 60000 kr. som Hedensted Kommune har stillet til rådighed gennem borgerbudgettering. Vi skal stemme om hvilket af det 9 forslag som skal gennemføres for midlerne,

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Grundfør?

Hvordan skal vi udvikle Grundfør? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i GRUNDFØR Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Grundfør og Borgerforeningen i Grundfør

Læs mere

Borgerplan for Kvols

Borgerplan for Kvols Borgerplan for Kvols Beskrivelse af byen og landskabet: Kvols er meget smukt beliggende på vestsiden af Hjarbæk fjord. Byens huse ligger tæt opad skrænterne fra den lille havn ved fjorden og holder sig

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Ansøgning - Stier i Videbæk

Ansøgning - Stier i Videbæk 23. marts 2015 Videbæk Borgerforening Ansøgning - Stier i Videbæk Videbæk Borgerforening ønsker flere borgere på byens stier Ringkøbing-Skjern kommune søges om: Etablering af nogle nye stistrækninger i

Læs mere

VS: Indsigelse. Klubhus/kajak Snaptun havn. X 02-02-2015 10:09:36 DDKOM\lene1404

VS: Indsigelse. Klubhus/kajak Snaptun havn. X 02-02-2015 10:09:36 DDKOM\lene1404 Lene Stegemejer Fra: Sendt: 2. februar 2015 08:44 Til: Lene Stegemejer Emne: VS: Indsigelse. Klubhus/kajak Snaptun havn Nr. 1 Journaliseret: JournaliseretInfo: X 02-02-2015 10:09:36 DDKOM\lene1404 Planlægger

Læs mere

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Uvelse-Lystrup Lokalråd December 2011 1 Hillerød Kommune Indhold Baggrund. 3 Trafik 4 Bolig. 5 Erhverv. 5 Natur 6 Børn og Ungdom 7 Ældre 7 Foreninger fritid indkøb 8 2

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Landsbyplan for Sødring Udbyhøj. Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan. for SØDRING UDBYHØJ

Landsbyplan for Sødring Udbyhøj. Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan. for SØDRING UDBYHØJ Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan for SØDRING UDBYHØJ Randers Kommune Udarbejdet foråret 2013 Indhold Introduktion til arbejdet med landsbyplanen... 3 Planer og bindinger... 9 Indledning... 5 Værdier...

Læs mere

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011 Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011 Lokalrådet December 2011 1 Kilde. Kms/Hillerød kommune 2 Baggrund Sommeren 2011 afholdt lokalrådet for Alsønderup sogn en visionsdag på Kulsviergården i Alsønderup,

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Vi har samlet diverse informationer om vores område i denne præsentation. God fornøjelse

Vi har samlet diverse informationer om vores område i denne præsentation. God fornøjelse Informationer om Vonge-Kollemorten Er du tilflytter, eller tænker du på at flytte til vores område, så se her! Vi har samlet diverse informationer om vores område i denne præsentation God fornøjelse Indhold

Læs mere

Hjarnø. Landsbykatalog. Generalstabskort udarbejdet 1842-1899. Hjarnø 1986-1997. Udarbejdet af Juelsminde Kommune - november 2005

Hjarnø. Landsbykatalog. Generalstabskort udarbejdet 1842-1899. Hjarnø 1986-1997. Udarbejdet af Juelsminde Kommune - november 2005 Kig fra færgen til Hjarnøs færgeleje. Landsbykatalog Hjarnø Hjarnø 1986-1997 Generalstabskort udarbejdet 1842-1899 Udarbejdet af Juelsminde Kommune - november 2005 Det gamle mejeri og forsamlingshus fortæller

Læs mere

NØDEBO. Visionsplan 2013

NØDEBO. Visionsplan 2013 NØDEBO Visionsplan 2013 Nødebo Aktiv skovby ved Esrum Sø Natur, kultur og fællesskab gennem engagement Kendetegn: Gribskov Esrum Sø Nødebo Kro Nødebo Kirke 1.200-talskirke Nødebo Skole og Fritidscenter

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

FORSLAG TIL INDHOLD I EN LOKALPLAN REGISTRERING OG ANALYSE AARHUS KOMMUNE, Bilag 3 MULIG ÆNDRING AF SKÆRING STRAND FRA SOMMERHUSOMRÅDE TIL BYZONE

FORSLAG TIL INDHOLD I EN LOKALPLAN REGISTRERING OG ANALYSE AARHUS KOMMUNE, Bilag 3 MULIG ÆNDRING AF SKÆRING STRAND FRA SOMMERHUSOMRÅDE TIL BYZONE FORSLAG TIL INDHOLD I EN LOKALPLAN Bilag 3 REGISTRERING OG ANALYSE MULIG ÆNDRING AF SKÆRING STRAND FRA SOMMERHUSOMRÅDE TIL BYZONE AARHUS KOMMUNE, Center for Byudvikling og Mobilitet i samarbejde med OPDRAG

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017

Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017 Mål og plan for indsatsen i Ørebro for 2015 til 2017 - en perle i Danmark Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Understøttelse af skole og landdistriktsudvikling Indhold 1. Lokalsamfund/skoledistrikt...

Læs mere

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: 79755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.00-P19-3-14 18.3.2015 Notat til bemærkninger i forbindelse med naboorientering

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed UDSYN A/S - Frederiksø 2, bygning 3, 1. sal - 5700 Svendborg - 8888 6977 - mail@udsyn.com - www.udsyn.com PROJEKTSALG Type : boliger Byggerets m² : 3.760 m² Projekterede byggeri m² : 3.192 m² Pris pr.

Læs mere

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 1 Torrild lokalråds bestyrelse, Torrild den 8. december 2015. Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 Dagsorden: 1. Velkomst ved formand Henrik Iversen 2. Oplæg ved Kommunaldirektør

Læs mere

http://www.dn-esbjerg.dk/udvalg_aktivitetsudvalget/udvalg_vadehavsudvalget/dn_esbjerg_vadehavsgrp.htm

http://www.dn-esbjerg.dk/udvalg_aktivitetsudvalget/udvalg_vadehavsudvalget/dn_esbjerg_vadehavsgrp.htm Ideer til nationalparkplanen udarbejdet i samarbejde mellem: DN Esbjerg (http://www.dn-esbjerg.dk) Vadehavsudvalget http://www.dn-esbjerg.dk/udvalg_aktivitetsudvalget/udvalg_vadehavsudvalget/dn_esbjerg_vadehavsgrp.htm

Læs mere

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune 1 Nordrup Kirkeskov Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune Projektbeskrivelse som grundlag for Ansøgning til Landsbyforum Ringsted & Friluftsrådet Version 1.0 Udarbedjet

Læs mere

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Handlingsplan Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Projekt Vækstgrupper for landdistriktsudvikling Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Indledning Denne handlingsplan er kommet i stand på 2 møder med Borgerforeningens

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 13. Nymindegab 13.01 Nymindegab 13.02 Houstrup 13.03 Lønne 13.10 Åbent land Nymindegab Bevaringsværdige bygninger Rammer 13.01 Nymindegab Status Nymindegab er en kystby med udviklingspotentiale indenfor

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Udbygningsplan for Idrætsfaciliteterne i Tuse-området. Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Planens fokus: Denne plan ønsker primært at sætte fokus på at etablere nogle motions- og bevægelsesspor

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat!

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat! TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015 Kursen er sat! LEMVIG 23.-25. MAJ 2015 TEMA: FISK & FISKERI - FØR OG NU Fisk og fiskeri har altid fyldt meget i Lemvig og derfor har vi valgt dette tema for Pinsestævne

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde

Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.295.000,- Side 1 Vindinge Byg din drømmebolig

Læs mere

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling Slagelse Kommune 2009 Ø-politik i Slagelse - Agersø og Omø i udvikling Øerne i Slagelse Kommune Øerne Agersø og Omø ligger i Storebælt. De er en del af Slagelse Kommune. Begge øer rummer små lokalsamfund

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Teknisk vurdering af forslag til: Vandre- og cykelrute Skovgårde Fjellerup Strand i Norddjurs Kommune

Teknisk vurdering af forslag til: Vandre- og cykelrute Skovgårde Fjellerup Strand i Norddjurs Kommune Teknisk vurdering af forslag til: Vandre- og cykelrute Skovgårde Fjellerup Strand i Norddjurs Kommune 24. september 2015 Ved Jens Erik Larsen Foreningen Frie Fugle Jens Erik Larsen er civilingeniør og

Læs mere

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling

Slagelse Kommune. Ø-politik i Slagelse. - Agersø og Omø i udvikling Slagelse Kommune 2009 Ø-politik i Slagelse - Agersø og Omø i udvikling Øerne i Slagelse Kommune Øerne Agersø og Omø ligger i Storebælt. De er en del af Slagelse Kommune. Begge øer rummer små lokalsamfund

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Foto: BOGO Projektbeskrivelse I Hovedgård ønsker vi at udvikle Hovedgård Hallen til et aktivt og imødekommende samlingssted for alle byens borgere

Læs mere

Kalvehave Strandpark. Foreningen Den Gule Stald - Kalvehave Havn - www.dengulestald.dk - tlf. +45 26212703 19. oktober 2013

Kalvehave Strandpark. Foreningen Den Gule Stald - Kalvehave Havn - www.dengulestald.dk - tlf. +45 26212703 19. oktober 2013 Kalvehave Strandpark Havneomdannelse i et yderområde Der har været meget N fokus på omdannelsen af de store havne, hvor man har kunnet profitere af beliggenheden midt i større byer. De små havne som f.eks.

Læs mere

Snaptun Lokalråd. Afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 kl på True North Efterskole Snaptun Havnevej 11, Snaptun

Snaptun Lokalråd. Afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 kl på True North Efterskole Snaptun Havnevej 11, Snaptun Snaptun Lokalråd Afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 kl. 19.30 på True North Efterskole Snaptun Havnevej 11, Snaptun Med venlig hilsen Snaptun Lokalråd 1 Snaptun Lokalråd Afholder

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

Notat. Naturskolen på Bågø. Forslag 1: Nyt naturcenter som barmarksprojekt. Til: KFU. Fra: Karen Mann

Notat. Naturskolen på Bågø. Forslag 1: Nyt naturcenter som barmarksprojekt. Til: KFU. Fra: Karen Mann Notat Til: KFU Fra: Karen Mann Naturskolen på Bågø På KFU mødet d. 8. august blev der præsenteret fire modeller for den fremtidige naturskole på Bågø. I dette notat redegøres kort for to af modellerne

Læs mere

Bord 1 Else og Johs. Klog, Vera Hansen, Aliss Hansen, Rosa og Jørgen Damsbo, Inga og Ejler Svan

Bord 1 Else og Johs. Klog, Vera Hansen, Aliss Hansen, Rosa og Jørgen Damsbo, Inga og Ejler Svan Bord 1 Else og Johs. Klog, Vera Hansen, Aliss Hansen, Rosa og Jørgen Damsbo, Inga og Ejler Svan 1 En indvendig stige til den nye badebro ved Skåningen, med rækværk på bro og stige. 2. En ny vej fra Ålborgvej

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Forestil jer, at året er 2025 og vi ser tilbage på udviklingen i Mariagerfjord

Læs mere

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning Turismeområde Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser,

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

Fjordlivet i Mellerup

Fjordlivet i Mellerup MELLERUP I Mellerup lever vi det gode og aktive liv. Byen, naturen og menneskene - alle er præget af Randers Fjord og de mange muligheder den giver. Det er Fjordlivet. Fjordlivet i Mellerup Mellerup landsby

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Åbent møde med sommerhusgrundejerne den 28. marts 2015

Åbent møde med sommerhusgrundejerne den 28. marts 2015 Oversigt over ideer og forslag fra workshop på Åbent møde med sommerhusgrundejerne den 28. marts 2015 alfabetisk med navn og kontaktoplysninger Ideer / forslag Kontaktperson m.m. Adgangsveje / stier, Rørvig

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021

Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021 Punkt 12. Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021 2015-061874 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP 1 Til Slagelse kommune april 2015-04-13 OM AT GÅ SINE EGNE VEJE VISION BISSERUP I SLAGELSE KOMMUNEPLAN 2009 2020 i afsnittet De 100 landsbyer s.47 står følgende om Bisserup ( bilag 1): Citat: er et meget

Læs mere

Turismeområde. Omø - udvidelse af campingmulighederne. Planlægning

Turismeområde. Omø - udvidelse af campingmulighederne. Planlægning Turismeområde Omø - udvidelse af campingmulighederne Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser, og på baggrund

Læs mere

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side Bredsten Balle Udvikling i fællesskab registrering af Bredsten Balle side Bredsten kirke Bredsten Balle registrering af side Bredsten Balle - INFO Indbyggertal 2008 Hjemmeside Bredsten og Balle 1622 pers

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Efterårsmødet mellem Udvalget for Økonomi og Erhverv og udviklingsrådene

Efterårsmødet mellem Udvalget for Økonomi og Erhverv og udviklingsrådene Mælkefestival Ølgod BY Night Land og BY Branding af Ølgod -TV Syd og medier Arbejdet med udviklingsplaner Struktur eks. Helle Øst og Helle Vest Udviklingsplaner Iværksætterhus Kulturhus Hallen Byskovcenter

Læs mere

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Mål og midler...3/13 Ishøj Landsby...4/13 Offentlige funktioner...5/13 Helhedsplan for Ishøj Landsby...6/13 En grønnere landsby...7/13 Tranegilde...9/13 Offentlige

Læs mere

Ombygning og udvidelse af Lohals Havn på Nordlangeland. Projektbeskrivelse 2016

Ombygning og udvidelse af Lohals Havn på Nordlangeland. Projektbeskrivelse 2016 Ombygning og udvidelse af Lohals Havn på Nordlangeland. Projektbeskrivelse 2016 1 Indholdsfortegnelse Præsentation og historie... 3 Banjen... 4 Lohals / Hou... 5 Lohals Havn i dag... 6 Projektet... 7 Fremtidsønsker...

Læs mere

Masterplan for udviklingen af landsbyerne

Masterplan for udviklingen af landsbyerne Masterplan for udviklingen af landsbyerne Ødis, Ødis Bramdrup og Fovslet Sogneforeningen, Tænketanken ØSU og andre interessenter 2015 Vi ønsker: Muligheder for udstykning af byggegrunde på Skolebakken

Læs mere

Udviklingsplan for. Boest. Projektgruppen

Udviklingsplan for. Boest. Projektgruppen Udviklingsplan for Boest Projektgruppen Februar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne plan er lavet af Projektgruppen

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Ansøgning om Multihus i Vester Nebel

Ansøgning om Multihus i Vester Nebel Ansøgning om Multihus i Vester Nebel Ansøgning om Multihus i Vester Nebel Visionen for Vester Nebel Multihus Vester Nebel Multihus er stedet, hvor byens borgere samles. Et sted, der summer af aktivitet

Læs mere

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale Situationen i dag Fordelingen af grønne arealer, som Bæveren kan benytte til fællesarealer, er i dag meget usammenhængende og giver ikke mulighed for at danne et godt offentligt rum, hvor folk kan mødes.

Læs mere

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Indhold: Baggrund.3 Vision.4 Strategi..5 Handlingsplan..7 Opfølgning..9 Baggrund Horsens by og havnen hører sammen og har gjort det i hundredvis af år. Havnen

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Vi holder, hvad vi lover Regions- og kommunalvalg 2017 Indholdsfortegnelse 1. Erhvervslivet... 3 Arbejdspladser... 3 Vi skal styrke iværksætteri... 3 2. Kultur &

Læs mere

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby.

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B.03.03.01 Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Center for Teknik og Miljø september 2015 Indkomne bemærkninger 1. Bjarne Pedersen. Dokumentnr. 60. Ønsker ikke

Læs mere

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup 11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller: at der tages principiel beslutning om, om den udlagte vejreservation til en omfartsvej

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere