Vedrørende ansøgning til årets projektområde 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedrørende ansøgning til årets projektområde 2008"

Transkript

1 Hedensted Kommune Att.: Teamudvalget Tofteskovvej Juelsminde 25. februar 2008 Vedrørende ansøgning til årets projektområde 2008 Kimen til projekt udvikling er opstået på basis af ønsker fra borgerne om et generelt løft af områdets faciliteter, aktiviteter og servicetilbud. Projektet vil kunne danne fundament for områdets videre udvikling som det første fælles projekt mellem de tre lokalråd. Samt kan projektet indgå som katalysator i Hedensted Kommunes udviklingsstrategi om attraktive levevilkår i landdistrikterne. Ved attraktive levevilkår, opnås ligeledes sundhed. Sundhed er en samlet vurdering af velbefindende, såsom trivsel, selvværd, udvikling, socialt samvær og sidst men ikke mindst fremtidsmuligheder. Hjarnø Lokalråd Snaptun Lokalråd Glud Lokalråd Bjarne Sørensen Per Rosendal Leif Andersen

2 Ansøgning til årets projektområde 2008 i Hedensted Kommune Projekt Udvikling Hjarnø Lokalråd Snaptun Lokalråd Glud Lokalråd Lokalsamfund bindes sammen af noget man har til fælles, er enige om, har samme synspunkt på og deler med hinanden.

3 Mål Medvirke til udvælgelse som årets projektområde 2008 i Hedensted Kommune. Formål Lokalrådsgruppen Hjarnø, Snaptun og Glud forventer med dette projekt at kunne lægge et fælles lag ind over de af Lokalrådene udarbejdede planer. Projektet skal medvirke til at fastholde fokus på området, og med en deltagerstyret proces, at få udarbejdet en fælles udviklingsstrategi, som kan fastholde og udvikle et aktivt lokalområde, med et befolkningsgrundlag, som er bæredygtig samt udviser engagement, entusiasme og fællesskab. Området skal ligeledes kunne være hjemsted for bæredygtige erhverv, aktiviteter og servicetilbud. Til strategien hører også en opgradering af den infrastruktur, der binder området sammen, således der opnås en stærk korridor, der naturligt vil fungere som krumtap i den fælles udvikling. Hjarnø Lokalråd: Formand Bjarne Sørensen Snaptun Lokalråd: Formand Per Rosendal Glud Lokalråd: Formand Leif Andersen Bilag/referencer: - Lokal kort fra Google - Helhedsplan Hjarnø - Helhedsplan Snaptun - Helhedsplan Glud

4 Indledning HJARNØ Denne fælles plan for området danner et solidt fundament for det videre arbejde med områdets udvikling. Planen er essensen af en deltagerorienteret proces, hvorigennem områdets borgere har indgået som et utrolig vigtigt element. Planens initiativtagere har lagt meget vægt på dette engagement for at sikre ejerskab både til procesfasen og til den kommende implementeringsfase. Gennem realiseringen af planen muliggøres en række elementer og initiativer, der falder i tråd med Hedensted Kommunes strategi omkring trafik, turisme, sundhed og velfærd. Området er rigt på natur og har et pragtfuldt miljø, hvori der indgår en stor del af kommunens kyststrækning, vådområder, rekreative områder, skovarealer samt kommunens eneste havn hvor færgefart, erhvervsfiskeri og privatsejlads forenes. SNAPTUN Området besøges i sommerperioden af mange turister, der fordeler sig mellem endagsturister, sommerhusgæster, hotelgæster og sejlere. Ferieformerne varierer fra den rene daseferie til den hyperaktive. I store dele af området er der en igangværende kloakering, hvor reetableringsfasen kan koordineres med kærkomne forskønnelser og forbedringer. Området huser en del virksomheder, der betjener sig af mange store og tunge køretøjer samt entreprenørmateriel, for at sikre den videre udvikling af disse virksomheder, og hermed sikring af arbejdspladser, samt behov for en forbedret infrastruktur. Havnens udvikling er ligeledes i stigende grad en medvirkende belastning af infrastrukturen. GLUD Der foreligger et signifikant behov for en sammenhængende udvikling og koordinering af ressourcer i forbindelse med områdets skole, daginstitutioner, dagpasning, ældreboliger, foreningsliv, sportsfaciliteter og naturskole.

5 Lokalgruppen har valgt at opdele de igangværende projekter i 6 hovedspor, hvor der er berøringsflade mellem de 3 lokalråd, her listet i punktform. En mere uddybende forklaring til de enkelte emner, kan findes i vedhæftede tabel side 6, eller i de enkelte helhedsplaner. Trafik og Miljø Cykelsti mellem Glud og Snaptun. Forbedring af vejforhold. Omfartsvej ved Glud. Færgefart. Trafiksikring. Parkeringsforhold i Glud og på Snaptun Havn. Glud Park. Bæredygtig helårs ø. Havnemiljøer. By-forskønnelse. Trafiksikring ved Glud skole. Natur og Turisme Fælles informativt stisystem. Fælles information om. overnatningsmuligheder: Camping, hotel, sommerhuse og privat. Etablering af mindre lystbådehavn på Hjarnø. Udvidelse af parkeringsmulighederne på Snaptun Havn. Fremme de maritime turistmuligheder for havkajaksejlads, lystbåde, kanosejlads, surfing og jollesejlads. På længere sigt at kunne etablere Østjysk Smakkecenter. Udvidelse af Snaptun lystbådehavn. Informere om, at Snaptun Havn også er en erhvervshavn med færgeafgange til Hjarnø og Endelave, samt en driftig erhvervshavn som er interessant at opleve. Kultur og Foreningsliv - Institutioner og dagpasning Bedre faciliteter ved ældrecentret i Glud. Udbygning af klubhuset ved Glud hallen. Udbygning af Glud hallen. Etablering af en ny fodboldbane i Glud. Nyt lysanlæg til banen i Glud. Etablering af en multibane i Glud. Etablering af petanque bane ved idrætsanlægget i Glud. Atletikbane ved idrætsanlægget i Glud. Ældrepolitik Etablering og udbygning af ældreboliger i lokalområderne. Etablering af mindre ældrecentre/fælleshuse hvor de ældre kan mødes lokalt. Bibeholde allerede eksisterende hjemmeplejetilbud. Etablere et frivilligt lokalt besøgstilbud. Bibeholde og udvide eksisterende omsorgstilbud. Udvikle samarbejdet mellem pensionistforeningerne. Udvikle samarbejdet mellem lokalområderne og ældresagen. Erhverv Færgefart Vejforholdene Erhvervsgrunde Havne Boligpolitik/udstykninger Udstykning langs Hovedvejen på Hjarnø. 3 områder beliggende syd for Snaptunvej er projekteret som udviklingsområde i Snaptun. Ønsket om at ændre status fra landzone til byzone for Glud. Omfartsvej øst for Glud med udstykning til storparceller. Erhvervsområde til små-håndværk m.m. ved Møllen i Bisholt. Udstykninger i Glud.

6 Hjarnø Nærværende ansøgning om at komme i betragtning som projektområde, indeholder emner som binder området sammen. Derudover findes de individuelle helhedsplaner på Eller som beskrevet herunder Hjarnø Værdidebatopfølgningen for Hjarnø findes på Denne plan er tilvejebragt i forbindelse med debatdag afholdt i forsamlingshuset. Snaptun Snaptun Snaptun Helhedsplan findes på Udarbejdet til formidling af borgernes ønsker og ideer til områdets udvikling. Planen vil altid være at finde på Lokalrådets hjemmeside i den nyeste version. Glud Glud Der forefindes faseopdelte planer for Glud på Disse planer er baseret på og udarbejdet efter borgerne ønsker, der fremkom under to afholdte borgermøder. Gennemførte projekter I den korte tid lokalrådene har eksisteret er der blevet lagt vægt på udarbejdelse af helhedsplaner, samt hele processen med at få konstitueret Rådene. og er nogle af de informationsværktøjer der benyttes til at informere lokalbefolkningen. Projekt REN DAG på Hjarnø og i Snaptun er en tilbagevendende aktivitet som har stor lokal opbakning. Nyt bus venteskur på havnen i Snaptun, er noget alle de ventende nyder godt af, og så i et design, som passer til havnemiljøet. Landsbyplan , udarbejdet for Hjarnø i samarbejde med kommunen. Hjarnø Bådehavn. Glud byudviklingsplan udarbejdet sammen med kommunen, er projekteringsklar. Genbrugsplads på Hjarnø til flasker og papir. Aftale med kommunen om bevaring af Hjarnø som en helårs ø Kontakt til Energi Horsens betød at Glud og Snaptun blev de første i området der fik fiber til bredbåndsløsning samt TV, som medvirker til at gøre området attraktivt. Storskraldordning på Hjarnø.

7 Fælles problematikker og samarbejdsflader Trafik og Miljø. Natur og Turisme. Overskrifter Vejforhold Cykelsti Snaptun til Glud Omfartsvej fra Glud til Snaptun By forskønnelse Offentlig transport Turisme Stisystemer Uddybende beskrivelse Gode argumenter for valg af Hjarnø,Snaptun og Glud til lokaludvikling findes i nedennævnte plan Vejbelægning efter kloakering, vil i indeværende oplæg kun blive genetableret til et Glud Helhedsplan minimum. - Kan koordineres med områdets ønsker til forskønnelse. Snaptun Helhedsplan Vejen mellem Glud og Snaptun er klassificeret som farlig vej hele året, vurdereret af Snaptun Helhedsplan Horsens Politi efter foretaget trafiktælling Glud Helhedsplan Fjerne den tunge trafik i midtbyen i Glud, skabe sikker fædsel. Mere optimale vejforhold for erhvervstrafik til Snaptun. Imødekomme den stigende trafik med Glud Helhedsplan turisme, samt trafikken til færgerne. Snaptun og Glud har været igennem kloakering og området skal genetableres. De Snaptun Helhedsplan individuelle ønsker tages med som grundlag inden den endelige reetablering. Glud Helhedsplan En større Hjarnø færge, som sikkerhedsmæssigt er tidssvarende. Den offentlige Hjarnø Helhedsplan transport skal tilgodese de lokale behov og ikke mindst den stigende turisme. Snaptun Helhedsplan Der kan arbejdes med at udbygge stisystemerne og udarbejde oplysningsfoldere om Hjarnø Helhedsplan stier. Det skal gøres nemmere at følge stisystemerne i Tønballe skov og Jensgårds skov - Tønballe naturcenter kan indgå mere med aktivitetstilbud - Kystlinien - der skal udvikles aktiviteter som tager udgangspunkt i vandet og kystlinien. Det kan være sejleraktiviteter, fuglekiggeri, fiskeri mm. - Gårdbutikker - økologi - Der findes en del gårdbutikker som også er økologiske, dette bør være et varemærke som udvikles og formidles. - Hjarnø og Snaptun havn - Der findes 2 museer i området som kan udbyde aktiviteter - Glud museum + Ferguson museet - Hotel Sirius i Glud - I helhedsplanerne beskrives turistmuligheder og tilbud nøje, her er også udarbejdet forslag til udvikling af disse, samt helt nye aktiviteter. Tønballe, Snaptun, Skovene ved Jensgård - Borre Knob - Der findes rigtig mange stier i hvert enkelt område, en del er stier som kun kendes af de lokale - nogle er offentligt anlagte - det vil være godt hvis der blev udarbejdet en samlet oversigt, evt. med forslag til aktiviteter og formidling af viden om de områder stierne er anlagt i Snaptun Helhedsplan Snaptun Helhedsplan Ferieboliger og lokalplan for udbygning Der kommer et område ved Sønderby - Der udarbejdes i øjeblikket lokalplaner. Glud helhedsplan Naturadgang og bevarelse Stor kystlinje - Det er vel lidt det samme som turistme - aktiviteterne henvender sig både til lokale og turister. I alle planerne er naturområderne beskrevet, der er også udarbejdet ideer til hvordan man evt. kan forbedre og passe på naturen. Hjarnø Helhedsplan

8 Fælles problematikker og samarbejdsflader Kultur og Foreningsliv - Institutioner og dagpasning Ældrepolitik Erhverv Boligpolitik/udstykninger Overskrifter Sportsfaciliteter Gode argumenter for valg af Hjarnø,Snaptun og Glud til lokaludvikling Skjold idrætsanlæg - Glud idrætsanlæg - Glud Hallen - Tennisbaner i Snaptun Sportsbane på Hjarnø - Petanquebane - Skydebane Hallen og omgivelserne planlægges som byens samlingssted Der findes mange idrætsanlæg af varierende stand, det bør vurderes hvordan behovet er og laves planer for vedligeholdelsen. Man bør også vurdere alternative muligheder for anvendelse for at sikre overlevelsen og tilskud til drift Alle helhedsplanerne har en oversigt over de faciliteter som findes i deres område. I Gluds plan er der detaljerede forslag til ændringer og fornyelser af anlægget ved Glud - både udendørs baner og hallen Uddybende beskrivelse findes i nedennævnte plan Glud Helhedsplan Snaptun Helhedsplan Skole og institutioner SFO - Giraffen - Idrætsbørnehave - Ældrecenter - Skjold skolen - Dagplejere Glud Helhedsplan Foreningsliv Foreningslivet koncentrerer sig primært omkring Glud hvor skolen og hallen danner rammen for mange af aktiviteterne. I alle planerne er der oversigt over hvilke foreninger der findes. Det kan være svært at finde nye ledere/bestyrelsesmedlemmer til foreninger - derfor vil det være godt hvis der arbejdes for hjælpe/støtte foreningerne i dette. Glud Helhedsplan Indkøb Håndkøbsudsalg, post og brugs - Gårdbutikker - Der kan evt. udarbejdes en folder Glud Helhedsplan som fortæller om hvad man kan købe i de enkelte gårdbutikker. Der er ikke mange indkøbsmuligheder - Det kan være at gårdbutikkerne kan være med til at styrke dagligvarehandlen ved at have tilbud som borgere fra andre dele af kommunen, samt folk udefra vil køre efter. Snaptun Helhedsplan Offentlig transport Den offentlige transport kan tilrettelægges bedre Færgefart Områdets eneste færgehavn, er et aktiv som skal tilgodeses i områdets udvikling, Hjarnø Helhedsplan både med infrastruktur samt sikkerhedsmæssigt. - Parkeringsforhold skal være tidssvarende. Snaptun Helhedsplan Fiskeri Områdets eneste aktive fiskerihavn findes i Snaptun, den stadig stigende aktivitet skal tilgodeses med tidssvarende anlæg. Snaptun Helhedsplan Andet erhverv Tilgodese erhversaktiviteterne med sikring af arbejdspladser. Snaptun Helhedsplan Udstykningsmuligheder er indarbejdet i planerne. Glud Helhedsplan Ældreboliger Der er behov for ældreboliger i alle lokalområderne for at sikre, at ældre borgere kan Hjarnø Helhedsplan blive boende i deres nærområde. Alle 3 helhedsplaner har overvejelser og forslag om dette. Snaptun Helhedsplan Glud Helhedsplan Nye udstykninger beboelse Mangler nye udstykninger for at tilgodese udviklingen. Snaptun Helhedsplan

9 VÆRDIDEBATOPFØLGNING Hjarnø lokalråd.

10 Ressourcer på Hjarnø. Hjarnø, et ø-samfund med ca. 115 beboere beliggende i mundingen af Horsens Fjord 5 min. Sejlads fra Snaptun. 1. Virksomheder. Hjarnø Morris Mascot. Hovedvejen 17 Remaljeringsselskabet. Hovedvejen 12 Husky Dane. Hovedvejen 12 Cafe Den Gamle Smedje. Hovedvejen 27 Hjarnø Camping. Hovedvejen 29 Gårdejer, malkekvæg. Carl Holmberg. Hovedvejen 25 Gårdejer, malkekvæg. Gunner Jensen. Hovedvejen 33 Kursuscenter/Hotel. Hovedvejen 41 Vævestuen, privat indkvartering. Ulla Pedersen Nordre Strandvej 3 Free Lance Journalist og Landmand Jens Grøn Pedersen Hovedvejen 2. Institutioner. Ældreboliger ved Broen. 2 stk Omsorgsarbejde der foregår i Forsamlingshuset. 3. Foreninger. Hjarnø Lokalråd. Formand. Bjarne Sørensen, Hovedvejen 12, Hjarnø Beboerforening, Formand Bjarne Sørensen Hovedvejen 12, Hjarnø Beboer-og Grundejerforening, V. Keld Tørnæs, Ø. Kirkevej, Hjarnø Færgefart, V. Gunner Jensen, Hovedvejen 31, Hjarnø Sport. Lars Lauersen Hovedvejen 37, Hjarnø Forsamlingshus, V. Knud Quist Nordre Strandvej 7, Skolens Venner, Gunner Jensen, Hovedvejen 31, Hjarnø Vinlaug, Hans Hauge, Hovedvejen 7, Hjarnø Bådelaug. V. Lars Lauersen. Hovedvejen, Hjarnø Bådehavn, Projektgruppe, V. Bjarne Sørensen, Hovedvejen 12, Hjarnø Menighedsråd, V. Susanne Schibler, Hovedvejen 23, Jagtforeningen, Jens Jørren Jensen, Hovedvejen 22, Omsorgsklubben, Hedensted kommune

11 4. Turistmål. Naturen. Herunder Odden med skibssætningerne samt yngleområder for fugle. Stisystem fra Kirken via Odden, Skrænterne til vendepladsen mod øst. Hjarnø Kirke. Danmarks næstmindste kirke og eneste med et vikingeskib som kirkeskib Campingpladsen. Badestranden ved Odden. Diverse udstillinger i Den Gamle Skole. Cafe Den Gamle Smedje. (Kvægbrug) 5. Borgersammensætning. Børn år 8 Unge år 9 Voksne Lokale ressourcepersoner. Som det fremgår af foreningslisten findes der mange ildsjæle på øen. 7. Særlige forhold. Hjarnø er en lille ø ca. 1,5 x 3km, øen er flad, højeste punkt 7m. En lille skov og masser af strandenge. Øen ligger i mundingen af Horsens Fjord i et EU-ramsardområde. Øens eneste mulighed for at komme til fastlandet er med den lille færge som afgjort er øens livsnerve. Overfartstiden er 5 min. til Snaptun Færgen medtager biler max 5 stk og lastbiler. Totalt må færgen medtage 19 ton. Øens beliggenhed med den korte færgetid og de mange daglige afgange (29) gør, at såvel øens beboere såvel som turister har gode muligheder for transport. På årsbasis besøges øen af ca turister. De fleste er endagsturister, men mange benytter campingpladsens gode faciliteter. Mange af Hjarnøs beboere har arbejde på fastlandet og er derfor meget afhængig af færgens mange afgange.

12 PRIORITERING AF VÆRDIAFDÆKNINGERNE Overordnet skelet i forhold til værdierne En overordnet vision for Hjarnø er, at Hjarnø vedbliver at være en leve-/bæredygtig helårsø, hvor der er gode eksistensmuligheder både for børn og voksne. Hjarnø ønsker en velafbalanceret turisme uden at naturværdier og miljø belastes. 1. Prioritet. DET VIGTIGSTE FOR ØEN ER FÆRGEFARTEN. Der var fuld enighed om, at færgen er øens livsnerve Det er vigtigt at have en færgefart med lokal indflydelse som i dag. Færgens afgange skal passe til en levende ø med en masse pendlere. Erhvervslivet skal have mulighed for levering af gods ØNSKE. EN NY OG STØRRE FÆRGE. Færgen er mere end 20 år gammel. Færgen er for lille til nutidens behov især godsmængde er et problem da færgen har for lille lasteevne (19 ton) 2. Prioritet. ØEN SKAL VEDBLIVE AT VÆRE EN HELÅRSØ. Bopælspligten skal håndhæves så helårshusene ikke får status af sommerboliger. Færgeafgangene skal vedblive at have samme serviceniveau. Det er vigtigt, at der bor mennesker i husene hele året. Vi opfordrer kommunen til at videreføre 1996-aftalen som blev indgået mellem den daværende kommune og Hjarnø. Der lægges vægt på en videreførelse af det kontinuerlige, tætte og tillidsfulde samarbejde med kommunen

13 3. Prioritet. NATURVÆRDIER. Mulighed for bevaring og beskyttelse af naturen Vedligeholdelse og kystsikring af Odden Afgræsning af strandenge. Bedre skiltning af stierne både til glæde for turisterne men også til glæde for fuglelivet, især i yngleperioden. Bedre informationsmateriale om øens naturværdier 4. Prioritet. OFFENTLIG SERVICE. Bedre offentlige busforbindelser til især Horsens. Det er umuligt at passe en videregående uddannelse eller et job via de nuværende forbindelser. Flere ældreboliger (vi har 2) Gode internetforbindelser der muliggør hjemmearbejdspladser. 5. Prioritet TURISME. Regulering af endagsturister. Bedre skiltning af eks. Stisystem. Turister gør øen levende og er en væsentlig indtægtskilde til færgefarten. Turistmål er: Kirke. Stensætningerne. Campingpladsen. Cafe Den Gamle Smedje. Kursuscentret. Den Gamle Skolehave. Div. Udstillinger i den gamle skole. Vinmarken, Og ikke mindst naturen med det rige fugleliv En gennemførelse af projekt bådehavn ville det være attraktivt for sejlernes besøg på Hjarnø.

14 SWOTANALYSE 1. Bevare serviceniveau for nuværende færge 2. Ny, større færge 3. Bevare nuværende helårshuse, ikke sælges til sommerhuse. 4. Natur og miljø 1. Bevare serviceniveauet for nuv. Færge. Stærke sider Svage sider Mange daglige afgange Færgen er gammel Mulighed for ekstrature Passagerer og biler er på samme Afgangene passer til de behov dæk, især om sommeren når der er pendlere har morgen og aften mange turister Lokal indflydelse via færgeselskabet Ringe lasteevne (19ton) = 5-6 ton pr. lastbil. Max 5 personbiler. Færgen er enkeltskroget Muligheder Appel til færgeselskabet Appel til kommunen 2. Ny Færge. Stærke sider Større = mulighed for bedre sikkerhed for passagerer. Mulighed for flere biler Mulighed for mere godsmængde Mulighed for transport af store arbejdsmaskiner til landbrug samt lastbiltræk Gående passagerer adskilt fra biler Muligheder Projektet er lavet. Der er givet tilladelse til enmandsbetjening. Sammenslutningen af Danske Småøer er inddraget i problematikken omkring tilskud. Samtidig har øens færgeselskab rettet henvendelse til indenrigsministeriet. Trusler Kommunal sparerunde Svage sider Manglende økonomi. Regeringens politik i.f.b.m. kommunalreformen har fjernet tidligere muligheder for øremærket støtte til nye færger. Gives nu som bloktilskud. Trusler Økonomien er ikke på plads.

15 3. Hjarnø som en helårsø. Stærke sider Mange afgange til Snaptun. Kort sejltid (5min.) Gode muligheder for at pendle i egen bil Smuk natur. Alle huse har udsigt til vandet Gode skolebustider til Glud Nærmeste børnehave i Glud Muligheder Der er udarbejdet vision om byggegrunde i samarbejde med øen. Svage sider Appellerer ikke til alle. Bopælspligt svær at overholde (ny EU-dom) Tomme huse forfalder. Trusler Bopælspligten svær at overholde. Øen bliver affolket om vinteren hvis helårsstatus overgår til sommerhusstatus. Tomme huse forfalder. 4. Natur og miljø. Stærke sider At se på noget smukt. At være meget tæt på naturen. At opleve årsskifte. At opleve roen og freden At de ynglende fugle har et sted de kommer til hvert år. Vi ligger i Ramsarområdet Horsens Fjord. Hjarnø har en unik natur hvor land og vand mødes. Muligheder Stinetgruppe er oprettet. Genskabe stier med hjælp fra kommunen. Beskytte yngleområder (3 steder) via information og skiltning. Genskabe informationstavler der beskriver fugle mm Svage sider Kystsikring af Odden er vanskelig at få lov til. Hvem ligger dyr til afgræsning. (Amtet før) Der mangler skiltning. Der mangler vedligehold af eks. Stier. Bibeholde informationsmateriale. (Amt før) Trusler Manglende hjælp fra kommunen. Odden nedbrydes/flyttes hvis der ikke kystsikres

16 5. Offentlig Service. Stærke sider Gode færgeforbindelser God hjemmepleje Gode skolebusforbindelser God miljøordning Muligheder Appel til busselskabet om bedre forbindelser. Appel til kommunen om yderligere ældreboliger. Måske et Olle Kolle? Svage sider De offentlige busser passer ikke til øens behov. Hvordan ser fremtiden ud i forhold til kommunen Vi mangler ældreboliger Trusler Manglende lydhørhed Ovenstående prioriteret på generalforsamlingen Udover dette fremkom følgende på VISIONSDAGEN i oktober ERHVERV Bedre vilkår for transport til og fra øen (økonomi). Både af gods og evt. mulighed for rabatordning for folk fra fastlandet der får arbejde på øen. Bevare de arbejdspladser der er. Skabe nye arbejdspladser. Bedre internetforbindelser. INFRASTRUKTUR. Etablering af bådehavn for fritidssejlere. Fælles kraftvarmeværk

17 Helhedsplan for Snaptun og omegn En havneby, rig på natur, og som fokuserer på fastholdelse og udvikling, og hvor information er en vigtig kilde til formidling af budskabet

18 Indhold; 1. Mål 2. Formål 3. Indledning 4. Snaptun dengang 5. Snaptun i dag 6. Foreninger 7. Snaptuns udviklingsperspektiv 8. Erhverv i Snaptun 9. Infrastruktur a. Offentlig vej b. Stisystemer og vandreruter c. Vandreruter vest for havnen 10. Gadebelysning 11. Udstykninger 12. Hedensted Kommune Snaptun Lokalråd er en forening med hjemsted i Snaptun, under Hedensted Kommune Lokalrådets formål er: At varetage Snaptuns interesser over for kommunale og andre offentlige myndigheder. At formidle samarbejde mellem nabobyer og foreninger, institutioner m.v. i Snaptun. At støtte initiativer i anliggender, der skønnes at have almen betydning for Snaptun. Snaptun Lokalråds informationskilde er infoskabet på Havnen, samt hjemmesiden som er upolitisk, og fremstå etisk og nobelt i sin fremtræden. Bilag: Swotanalyse Lokalrådets ønsker til området Vejchikaner Tønballe stisystem Sti kort Gadebelysning Byudvikling Kilder: Navn Snaptun Søren Knudsens bog Museumsbestyrer Glud Tønballe Naturcenter Kort: Hedensted kommune Tønballe Naturcenter Fotos: Snaptun dengang er udlånt af Jørn Henriksen Luftfoto er udlånt af Jesper Nielsen Snaptun i dag er udlånt af Henrik Thomsen Tekst Snaptun lokalråd Layout: Henrik Thomsen Dato: Version Dato Version Revideres årlig, altid med indsættelse ikke overskrivninger Helhedsplan for Snaptun og omegn version

19 1. Mål Medvirke til formidling af borgernes ønsker og ideer til områdets udvikling i form af udfærdigelse af en helhedsplan. Planen skal være tilgængelig på Lokalrådets hjemmeside. 2. Formål Anvendes som udviklingsperspektiv for de næste år samt danner ramme og grundlag for den videre dialog med Hedensted Kommune. Indgår som bidrag til den kommende kommuneplan, lokalplaner samt er inspirator for potentielle tilflyttere. 3. Indledning Hermed foreligger helhedsplanen for Snaptun og omegn. Planen er et resultat af en længere proces, drevet af Lokalrådet med inspiration fra borgernes ønsker og ideer, som blev afgivet ved et etableringsmøde på Snaptun Færgegaard onsdag den 10. maj Ønsker du dialog med Lokalrådet, kan du altid sende en mail til eller benytte infoskabets postkasse. Se løbende nyheder på Lokalrådet forventer, med udgangspunkt i helhedsplanen, at blive inddraget i væsentlige kommunalpolitiske tiltag og aktiviteter, der måtte påtænkes for området samt at være medvirkende til prioriteringen af samme. Lokalrådet har ligeledes en forventning til, at Hedensted Kommune aktivt medvirker til en sikring af planens gennemførelse. Det er et utroligt vigtigt signal over for Hedensted Kommune, at borgerne engagerer sig i og støtter op om helhedsplanen. Hedensted Kommune har opfordret sine 26 lokalråd til at udarbejde disse planer for at kunne kende til områdernes ønsker om udvikling og tiltag. Det er Lokalrådets overbevisning, at helhedsplanen bliver et nyttigt redskab for borgere, tilflyttere, foreninger, virksomheder, og sidst men ikke mindst Hedensted Kommune i arbejdet med at sikre fortsat positiv udvikling af området. En af Lokalrådets målsætninger med helhedsplanen er, at Snaptun skal være et godt sted at bo, hvor ressourcer og værdier i det lokale miljø fastholdes og udvikles, og hvor der skal være en moderat og konstant vækst af private ejerboliger. Lokalrådet er kommet frem til placeringer, hvor man kan udstykke nye boligog erhvervsområder, uden at ødelægge områdets karakter og særpræg. Der er her tale om forslag, som naturligvis kun kan realiseres, hvis de pågældende grundejere er indforstået hermed. Snaptun lokalråd opkræver ikke kontingent, omkostninger til daglig drift finansers af lokale erhvervsdrivendes annoncer. Du kan altid få en adresse med Lokalrådet vil medvirke til, at den nuværende positive dialog mellem områdets borgere og erhvervsinteresser opretholdes og videreudvikles, således at der fortsat kan foretages forventningsafstemning med hensyn til områdets udvikling. Lokalrådet vil sammen med Lokalrådet for Glud og omegn medvirke til Glud skoles fortsatte udvikling, idet skolen udgør en af de mest essentielle grundpiller i et lokalsamfund. Med fundament

20 i en god funktionel skole med tilhørende idrætsfaciliteter muliggøres opretholdelse af de nuværende servicefaciliteter, såvel offentlige som private. GLUD SKOLE Lokalrådet forventer, at helhedsplanen er et dynamisk værktøj, som løbende justeres, ændres og udvikles, og som mindst en gang om året i forbindelse med generalforsamlingen i maj måned tages op til revurdering.

21 4. Snaptun dengang "Snaptun Vjl. (Vejle) 1810 Snaptun, muligvis et imperativnavn af at snappe, snuppe, hugge snappe med munden samt muligvis substantiv af torn tjørn, der her udtales [tu n]. Spidstjørn vil kunne opfattes som et nedsættende navn, sigtende til knaphed på mad. Navnet har betegnet husene ved færgestedet til Hjarnø". Nostalgi i Snaptun Snaptun er en ganske ung handelsplads. Navnet er oprindelig et marknavn, sammen med ordet torn, der i stedets dialekt udtales med u-lyd. Snap: Spids af ager, skovstrimmel der strækker sig ind i marken Tun: Salt-ughn >>Saltovn<< Citat fra Søren Knudsens bog Museumsbestyrer Glud Navnet Snaptun er, trods sin nye oprindelse, allerede en uløselig gåde, vistnok ingen kan gøre rede for, hvorledes det er fremkommet. Et sagn derom siger at en stor Tjørn (Som på stedsmålet hedder Tuun skulde passeres (eller fra søen holdes over et med en anden genstand, så var man snart ved stedet, hvor der kunne fåest Snaps). Broen: I 1856 blev pakhuset (også kaldet Handelspladsen) med anløbsbro opført, så man kunne ud-/indskibe korn, kul, tømmer, brædder m.m. Ligeledes blev broen brugt til anløb for dampskibsbådene fra Horsens morgen og aften. Broen havde skinner, så man kunne fragte varer fra skibe ind til pakhuset med troljer (vogne) - der var 3 troljer og drejeskammel ved pakhuset, så man kunne få varerne under halvtag. Havnen: Denne påbegyndtes i 1933 og blev færdiggjort i Det indledende møde blev holdt hos fisker Anders Henriksen (han boede, hvor Jørn Henriksen bor i dag ). Fiskerne købte broen af pakhuset for kr. 3000,00. Der var nu bolværk mod vest og øst, nogenlunde som vi ser i dag, men med strand mod land. Det var et stort arbejde - alle pæle, der skulle i vandet, skulle fyldes med 1,5" trådsøm, flere tusinde. Træet kom fra Tønballe Skov, da der havde været en stærk storm den 8. februar, der væltede mange træer. Det blev så købt billigt. I 1935 havde brødrene Helbæk deres båd på beddingen, som var etableret i 1927 på Hjarnø Odde. Omkring påsken 1935, da deres båd igen skulle i vandet, var beddingen efterhånden tilsandet så meget, at de skulle have en anden fiskerkutter til at trække dem fri. Herefter blev det besluttet at flytte beddingen til Snaptun. Det hele blev afmonteret og slæbt på en flåde til Snaptun. I den nye havn, hvor der var fladstrand, blev beddingen placeret. Det er der, hvor den også er i dag. Helbækkene passede beddingen i 45 år.

22 I 1956 blev der etableret bolværk på ca. halvdelen af fladstranden. Fiskerhuset afsluttede bolværket med et slæbested. Hjarnø færgen I 1959/1960 blev der lavet færgeleje, så Endelave-færgen "Ravnsborg" kunne komme til land og få køretøjer ombord uden slisker (planker som man lagde fra færgen til land). I 1966 blev Hjarnø-færgen ændret fra at være privatejet (ombygget fiskerkutter) til at være en kommunalt ejet bilfærge, og der blev etableret færgeleje nr. 2. I 1990 blev Snaptun Lystbådehavn etableret på andelsbeviser. Den 3. august samme år påbegyndtes byggeriet, og den blev indviet den 4. maj Etableringsomkostninger var ca. kr. 1,1 mio., og derudover blev der lavet meget frivilligt arbejde. Endelave færgen I 1993 den 4. januar påbegyndtes arbejdet med at bygge klubhus, havnekiosk samt offentlige toiletter på havnen. Det var Snaptun Lystbådehavn, som var bygherre. Alrø cykelfærge

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE EN BÆREDYGTIG FREMTID - EN UDVIKLINGSPLAN FOR AALE - HJORTSVANG 2 Udviklingsplanen for Aale Hjortsvang er udarbejdet for Hedensted Kommune af NIRAS Konsulenterne i et samarbejde

Læs mere

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Arbejdsgrundlag for skabeloner Intentioner, sammenhæng, identitet, potentialer, indsatsområder og skabeloner Landområderne: Gyrstinge-Ørslevvester, Haraldsted-Allindemagle,

Læs mere

Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden

Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden 2011-20 Handlingsplanen ved Agersø Beboerforening er støttet af Slagelse Kommune og Småøernes Aktionsgruppe med midler fra EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET 2013-14 Udviklingsplan for Asperup og Roerslev sogne Asperup og Roerslev sogne ligger naturskønt på og omkring Baaring banke på Nordvestfyn, ud til Båring Vig. Området

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Lokal Udviklings Plan

Lokal Udviklings Plan Lokal Udviklings Plan Indholdsfortegnelse DEL 1 Visioner og planer for Kr. Stillinge 1. Forord 2. Indledning 2.2. Baggrund 2.3. Proces og metode 2.4. Ressourceprofil 3. Vision 3.2. Det langsigtede 3.3.

Læs mere

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By!

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By! Helhedsplan Ruds Vedby Ruds Vedby - Bedre By! Borgmesterens forord Helhedsplan Ruds Vedby - Ruds Vedby Bedre By! Sigtet med denne helhedsplan er at igangsætte en udvikling, der ikke alene forskønner de

Læs mere

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen Ugelbølle Udsnit af Ugelbølle set fra Aarhusvej. Fotograf Jane Bay www.ugelboelle.dk Ugelbølle er også på Facebook Ugelbølle, august 2013 Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen landsbyraadet@ugelboelle.dk

Læs mere

Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009

Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009 Rolfsted Sogn ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009 Baggrund for lokalråd og udviklingsplan Formål med udarbejdelse af udviklingsplan 2 Indhold Baggrund for lokalråd og udviklingsplan...

Læs mere

ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ

ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ ØSTBIRK OG VESTBIRK Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ 2 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk Horsens Kommunes Vision Byrådet har vedtaget en række visioner for kommunens indsats på forskellige områder.

Læs mere

Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top. Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp

Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top. Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp rer, keri iske ling rne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Favrskov top Udviklingsplan 2013 for landsbyerne Sønder Vinge, Vester Velling og Terp 12/12/08 11:31:13 AM Indhold Favrskov Top Forord

Læs mere

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan Gabøl/Nustrup landdistrikt Udviklingsplan indhold Udviklingsplaner... 3 Livet i landistriktet... 4 Udvikling i landistriktet... 6 Landistriktets styrker og udfordringer... 8 Mere bevægelse i landistriktet...

Læs mere

Haldum. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne.

Haldum. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Haldum Udviklingsplan 2013 Indhold Haldum Forord

Læs mere

Udviklingsplan 2010 Gislev Lokalråd

Udviklingsplan 2010 Gislev Lokalråd Udviklingsplan 2010 Gislev Lokalråd Udgiver: Gislev Lokalråd Redaktion og tekst: Ebbe Andersen Finn Hviid Ove Møller Tekst Gislev Kirke: Mette Sauerberg Kilder: Beboere i Gislev Sogn Virksomheder i Gislev

Læs mere

Indkomne bemærkninger til oplægget til helhedsplan for Bønnerup Havn.

Indkomne bemærkninger til oplægget til helhedsplan for Bønnerup Havn. Indkomne bemærkninger til oplægget til helhedsplan for Bønnerup Havn. Indholdsfortegnelse til bilagsmappe: 1. Referat fra borgermødet på Feriehotel Kattegat den 17. januar 2009 2. Afrapportering fra de

Læs mere

Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog

Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Ferslev - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Efteråret 2008 Ferslev visions- og idékatalog Indledning & baggrund Ferslev by har efter en årrække med højt aktivitetsniveau og vækst

Læs mere

LANDSBYPLAN FOR VEJRUP - ET IDEKATALOG VEJRUP LANDSBYPLAN 1

LANDSBYPLAN FOR VEJRUP - ET IDEKATALOG VEJRUP LANDSBYPLAN 1 LANDSBYPLAN FOR VEJRUP - ET IDEKATALOG VEJRUP LANDSBYPLAN 1 FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 21 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et

Læs mere

Hovedgård. Helhedsplan for Hovedgård TEKNIK OG MILJØ

Hovedgård. Helhedsplan for Hovedgård TEKNIK OG MILJØ Hovedgård Helhedsplan for Hovedgård TEKNIK OG MILJØ 2 Helhedsplan for Hovedgård Horsens Kommunes Vision Byrådet har vedtaget en række visioner for kommunens indsats på forskellige områder. Det er ikke

Læs mere

Lundeborgs fremtid. Udviklingsplan for Lundeborg udarbejdet af byens borgere

Lundeborgs fremtid. Udviklingsplan for Lundeborg udarbejdet af byens borgere Lundeborgs fremtid Udviklingsplan for Lundeborg udarbejdet af byens borgere Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under

Læs mere

LANDSBYEN DE 7 SOGNE

LANDSBYEN DE 7 SOGNE LANDSBYEN DE 7 SOGNE INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND side 5 - historien - bymosaik Morsø Kommune - 1. borgermøde - tilgang (de 3 skalaer) REGISTRERING OG ANALYSE side 11 - landskab og natur - funktioner og

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND

STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND PROJEKT FOR UDVIKLING AF LOKALE KVALITETER I STRUER KOMMUNES LANDDISTRIKTER Indhold INDLEDNING...3 SAMMENFATNING...4 SIGNALEMENT OG IDEER... 4 INDSATSER... 4 MIDLER... 5

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING

STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING OM PLANEN OM PLANEN En temaplan er en del af kommuneplanen. Med ændringer i planloven åbnedes der mulighed for at koncentrere revisionen

Læs mere

Landsbyplan 2014 for Voerså, Lyngså og Præstbro. Udarbejdet af borgerne i Voerså, Lyngså og Præstbro

Landsbyplan 2014 for Voerså, Lyngså og Præstbro. Udarbejdet af borgerne i Voerså, Lyngså og Præstbro Landsbyplan 2014 for Voerså, Lyngså og Præstbro Udarbejdet af borgerne i Voerså, Lyngså og Præstbro INDLEDNING I sensommeren 2014 satte Distriktsudvalget et pilotprojekt med landsbyplaner i gang. Udvalget

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Odder

Udviklingsstrategi for LAG Odder Udviklingsstrategi for LAG Odder Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Fiskeriudviklingsprogrammet 2007 2013 Indholdsfortegnelse Gyldighed og revision af Udviklingsstrategien... 3 Formalia... 3 Kontaktpersoner...

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Midtby Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for arbejdet

Læs mere

Vellev Udviklingsplan 2012

Vellev Udviklingsplan 2012 Vellev Udviklingsplan 2012 Indhold Forord Lidt om Vellev Borgernes Vellev Vellevs beliggenhed Vellevs historie Fredninger, beskyttet natur og andre bestemmelser Landskabet omkring Vellev Bybeskrivelse

Læs mere

Landsbyerne. - i Løkken-Vrå Kommune

Landsbyerne. - i Løkken-Vrå Kommune Landsbyerne - i Løkken-Vrå Kommune Sdr. Harritslev Hundelev Hundelev-området Nr. Lyngby Rubjerg/ Gølstrup Rakkeby-området Rakkeby Vittrup Løkken-området Løkken Vejby Børglum Vrå-området Vrensted-området

Læs mere

udviklingsplan TUNØ I BALANCE

udviklingsplan TUNØ I BALANCE udviklingsplan TUNØ I BALANCE 2011 2020 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til Udviklingsplanen 3 2. Kort sammenfatning af konklusionerne/anbefalingerne 4 3. Baggrunden Hvorfor har Tunø valgt at udarbejde

Læs mere