Ejerforeningen Nordre Munkegård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerforeningen Nordre Munkegård"

Transkript

1 Ejerforeningen Nordre Munkegård Den 3. maj 2015 Bestyrelsens beretning for Finn Erling Vores tidligere varmemester døde den 10. oktober 2014, 72 år gammel. Æret være hans minde. Bestyrelsen Bestyrelsen har i bestået af Jan Rubin (formand), Jørgen Hartmann (næstformand), Trine Jensen, Lars Otto Larsen (formand for haveudvalg), og Ole Tange som repræsentant for Aage V. Jensens Fonde, samt suppleanterne Jeanne Degnbol og Hans Schlüter. Bestyrelsen har i holdt 10 møder. Formanden og andre medlemmer af bestyrelsen har desuden deltaget i møder om blandt andet renoveringen og 1 års gennemgangen, fællesvaskeri, håndværkere og møder om klimasikring og nedsivning på egen grund. Administrator og varmemester har deltaget i bestyrelsesmøderne og i en del møder vedrørende byggesagen, ligesom administrator har rådgivet i juridiske anliggender. Bestyrelsens medlemmer modtager mange henvendelser fra beboere, som vi hver især forsøger at besvare bedst muligt eller henvise til administrator, varmemester, forsyningsselskaber, kommunen eller andre. Særlig formanden bruger megen tid på møder og henvendelser fra beboere og andre. Formanden er desuden webmaster og bruger tid på udvikling og vedligeholdelse af Bestyrelsen har derfor foreslået at afsætte kr. på budgettet for 2015 til et midlertidigt vederlag til formanden for hans store arbejdsindsats. Bestyrelsen har i mange år holdt en meget lav profil med hensyn aflønning af sig selv, men har måttet erkende, at især byggesagen og forberedelserne til LAR projektet har krævet en ekstraordinær indsats, hvor det tunge læs er blevet trukket af formanden. Formanden har tidligere annonceret, at han ikke ønsker genvalg, når valgperioden udløber i Bestyrelsen søger derfor medlemmer, der er villige til at stille op til bestyrelsen og senere som formand. Side 1/7

2 Foreningens økonomi I 2014 har vi haft et underskud på regnskabet på 0,339 mio. kr., og vores egenkapital er dermed reduceret til 7,4 mio. kr. Underskuddet skyldes hovedsageligt, at en række udgifter til renoveringen ikke var bogført, da vi opgjorde omkostningerne til projektet, og at omkostninger derfor ikke kunne opkræves direkte hos den enkelte ejer, i stedet må vi afholde omkostningerne over driften som ekstraordinære udgifter vedrørende byggesagen. Garager Ejerforeningen har fået tilbudt at købe de garager, som vi lejer til traktorer, græsslåmaskiner og andet udstyr. Bestyrelsen har ikke truffet beslutning, om vi vil acceptere tilbuddet, eller om vi vil fortsætte med at leje garagerne. Samtidig har Aage V. Jensens Fonde tilbudt de nuværende lejere, at de kan købe de garager, de nu lejer, ligesom øvrige beboere vil få tilbudt at købe garagerne. Fondene overvejer at udbyde de resterende garager til anden side. Bestyrelsen med undtagelse af repræsentanten for Aage V. Jensens Fonde har den opfattelse, at garagerne ikke frit kan omsættes, da de i sin tid indgik i det antal parkeringspladser, som kommunen forlangte, skal være til rådighed for bebyggelsen. Et sådant salg vil efter bestyrelsens opfattelse svare til at parkeringspladserne nedlægges, og at nedlæggelsen skal godkendes af Gentofte Kommune inden salg. Bestyrelsen har besluttet at føre strøm frem til alle garageblokke. Fra målerskabet vil den enkelte bruger kunne få ført strøm frem til garagen for egen regning. Installationen skal udføres efter bestyrelsens anvisninger og med en bimåler, så strømforbruget kan afregnes for den enkelte garage. Såfremt der installeres en automatisk garageåbner, skal der samtidig installeres mulighed for nøglebetjent tvangsåbning af garagen. Personale Foreningen har haft 4-5 ansatte. Varmemester Jørgen Nielsen, kontorassistent Jytte M. Nielsen (15-20 timer/uge) og ejendomsfunktionærerne El Houssin Rabti, Bendt Reinhold Madsen og Birger Schøpsinsky. Flere opgaver med blandt andet affaldshåndtering, og en stigende mængde vedligeholdelses- og oprydningsopgaver betød, at bestyrelsen valgte at udvide bemandingen og fastansætte Bendt Reinhold Madsen. Det betyder samtidig, at vi bedre er i stand til at klare de daglige opgaver i ferier, under spidsbelastninger og ved sygdom blandt personalet. Som princip, afspadserer varmemesteren, ejendomsfunktionærerne og kontorassistenten overarbejde. Nu da vi har afsluttet renoveringen og 1-års gennemgangen, er de opgaver Jytte Nielsen blev ansat til at varetage, ved at være afsluttet. Bestyrelsen besluttede derfor at opsige Jytte med udgangen af juni Jytte har gjort et meget stort arbejde under renoveringen og op til 1- års gennemgangen, som bestyrelsen siger hende tak for. Viceværtfunktion for lejere Ejerforeningen har indgået aftale med Aberdeen Asset Management og Aage V. Jensens Fonde om, at varmemesteren fungerer som vicevært for lejerne i det daglige. Varmemesterkontorets ekstra arbejde afregnes på timebasis til Aage V. Jensens Fonde. Side 2/7

3 Viceværtfunktionen har givet anledning til misforståelser. Bestyrelsen understreger, at viceværtfunktionen kun er til rådighed for lejere hos Aage V. Jensens Fonde og ikke vederlagsfrit for andre ejere, der har udlejet deres lejligheder. Ny byggesagkyndig Bestyrelsen har besluttet at tilknytte ejendomskonsulent Jens Skovlunde som byggesagkyndig til Nordre Munkegård. Jens er bygningskonstruktør af uddannelse og har erfaring som entreprenør, tilsynsførende og som bygningssagkyndig med eget firma. Renovering og 1-års gennemgang Efter afslutningen af renoveringen fik ejerforeningen opdateret energimærket for hver af blokkene, så lejlighederne nu har energimærke D mod tidligere E. Erhvervsejendommen (Netto, børnehave og det tomme lejemål) har fortsat energimærke E. Velfac havde ikke fået kørt sin produktionslinje ind i Polen, da de startede på at levere vinduer og altandøre til os. Det har betydet, at vi flere gange om måneden har haft en eller flere Velfac montører til at reparere og justere vinduer med mere. Det ser ud til, at vi er ved at have udbedret de fleste fejl. Bestyrelsen vil fastholde Velfac på deres tilsagn om, at de ikke forlader Nordre Munkegård, før end alle fejl er udbedret. Op til 1-års gennemgangen indsamlede varmemesterkontoret mangler fra de enkelte lejligheder. Manglerne blev besigtiget af arkitekt Janne Sønderberg fra Friborg -Lassen A/S og byggeleder Per Nielsen fra Adserballe & Knudsen A/S i samarbejde med ejerforeningens nye byggesagkyndige Jens Skovlunde. De mangler, som ejerne selv måtte udbedre, blev sorteret fra, og der blev udarbejdet en plan for udbedring af de resterende mangler, og alle med nogle enkelte undtagelser, skulle være udbedret. Tilbage er et udestående om yderdørene i blok 9, 10 og 11. Ejerforeningen har forlangt garanti for, at de nye døre opfylder kravene i udbudsmaterialet og de generelle krav til yderdøre, så vi ikke senere kommer til at stå med en stor regning til vedligeholdelse af dørene. Da renoveringen af Nordre Munkegård var afsluttet kunne vi samtidig lukke byggelånet og opgøre den samlede renteudgift på lånet. Renteudgiften blev lige som de øvrige byggeomkostninger delt ud på de enkelte lejligheder efter fordelingstal. Det er ejerforeningens opfattelse, at renterne kan trækkes fra på selvangivelsen, men retstilstanden er ikke helt afklaret, og vi kan derfor ikke garantere det. Fugt og indeklima De nye vinduer er meget tætte. Det betyder, at den naturlige ventilation, som vi havde med de gamle vinduer ikke længere er der. Vi får derfor i nogle lejligheder problemer med fugt, som vi ikke havde tidligere. Bestyrelsen anbefaler stærkt, at man lufter ud dagligt og har lavet en vejledning på dansk og på engelsk, som kan hentes på hjemmesiden, eller som man kan få på varmemesterkontoret. Side 3/7

4 Varmeanlæg Vi har gennem en del år haft problemer med støj fra varmeanlægget. Ved renoveringen fik vi løst en del af problemerne, men desværre ikke alle. Tilbage er en række bankelyde og generel støj fra anlægget, som generer ejere og lejere i bebyggelsen. Varmemesteren og bestyrelsen ønsker selvsagt at få fjernet disse støjgener, men erfaringen har vist, at det ikke altid er lige let, og at det nogle gange tager længere tid end godt er. Vi samarbejder derfor med en erfaren, ekstern VVS ingeniør og vores VVS leverandør om at få løst de tilbageværende problemer. Varmeregnskab og varmemålere Varmeregnskabet har i lighed med tidligere år haft nogle store, uventede udsving for enkelte lejligheder. Det har også i år været et problem at komme ind og aflæse målerne i alle lejligheder. De nuværende målere er fordampningsmålere, som giver usikre resultater. Bestyrelsen har derfor besluttet at indhente tilbud på udskiftning af målerne til en type elektroniske målere, der kan fjernaflæses. Ud over at give en mere pålidelig måling, sparer vi udgiften til aflæsning, og den enkelte beboer vil lettere kunne følge med i varmeforbruget. Klimasikring og Lokal Afledning af Regnvand (LAR) Orbicon har detailprojekteret vores projekt for klimasikring og nedsivning af regnvand på egen grund. I projektet indgår et ønsker om at bruge permeable belægninger på en del af vores parkeringspladser. Det giver en elegantere løsning og bedre nedsivning, men det har også betydet, at vi ikke har kunnet få tilladelse til nedsivning endnu. Nordre Munkegård ligger i indvindingsområdet for Søborg Vandværk, og området er vurderet som særlig følsomt. Vores projekt er sendt i høring i Gladsaxe Kommune, som ønsker at få udarbejdet en risikovurdering. Samtidig med at Gentofte Kommune har haft skiftende sagsbehandlere, har det gjort, at sagen har trukket i langdrag. I mellemtiden har bestyrelsen besluttet at få tilbud på en lille del af projektet, så vi kan få renoveret kloakker og lavet nogle mindre terrænændringer ved blok 3B og 4B (de lave blokke). Ændringerne vil betyde, at vandet bliver ledt bort fra de to bygninger, og vi forhåbentlig på den måde kan undgå nogle fugtproblemer, som kan skyldes indtrængende vand. Dette er noget, som foreningen under alle omstændigheder skulle have lavet, uanset om LAR og klimasikring senere bliver gennemført. Forsinkelsen betyder, at udskiftning af asfalt på fordelingsvejene, udvikling af de grønne områder og fornyelse af den udendørs belysning sammen med klimasikringen desværre ikke har kunnet sættes i gang. På grund af udskydelsen er vores hensættelser til klimasikring og LAR i dag så stor, at bestyrelsen vurderer, at den formentlig også vil kunne dække en delvis fornyelse af den udendørs belysning. Lys i fællesområder Forsøget med belysningsstyring i blok 5 er forløbet positivt. Styringen virker overbevisende, men besparelsen har ikke været imponerende. Desværre har det ikke været muligt at opdele besparelse på kælder og opgange, men det er bestyrelsens opfattelse, at besparelsen vil væ- Side 4/7

5 re størst og i bedste fald kun rentabel i kældre. I opgangene styres lyset af skumringsrelæer, der sørger for at slukke lyset i dagtimerne, mens lyset brænder konstant i kældrene. Bestyrelsen har på den baggrund indhentet to tilbud på styring af lyset i kældrene i de øvrige blokke. En ny styring vil koste kr. og med en kwh pris på knapt 2 kr., begge dele inklusive moms, vil tilbagebetalingstiden være ca. 2,5 år. Bestyrelsen er derfor indstillet på at gennemføre projektet. I det omfang, der er behov for at skifte armaturer i kældre, i opgange eller på svalegange, vil nye armaturer blive med LED lyskilde. Det vil i sig selv give lavere strømforbrug og samtidig et mindre behov for skift af "pærer". Fællesarealer, grønne områder Indtil vi ved, i hvilken form LAR projektet kan gennemføres, har bestyrelsen besluttet ikke at lave større ændringer af de grønne områder. Det betyder, at vi bruger kræfterne på at holde arealerne i den nuværende form, at beskære og om nødvendigt fælde træer, så de ikke er til gene eller fare, forny sand, reparere legeredskaber og havemøbler. Ligeledes vil vi flytte rundt på enkelte beplantninger, som alligevel skal flyttes, så vi kan nå at redde planterne, inden de bliver for store. Derimod vil vi ikke bruge penge på nyplantninger, når vi ikke er sikre på, om beplantningen vil overleve LAR projektet. Efter renoveringen blev der sat nye hegn op flere steder mellem haverne. Det ser ikke alle steder lige kønt ud. Det er desværre svært at håndhæve forbuddet i ordensreglerne, da mange hævder, at der er tale om reparation af hegn fra før 2002 og ikke en fornyelse. Fællesvaskeri Vi kunne den 2. oktober 2014 indvie det nye fællesvaskeri, der kom til at ligge i kælderen under Dalstrøget 81. Firmaet Nortec System A/S ejer og driver vaskeriet, mens ejerforeningen stiller lokaler med vand og afløb til rådighed. Vaskeriet har haft en pæn udnyttelse af maskinerne fra starten, og der har været stor tilfredshed med den nye mulighed. Der har fra flere sider været rejst ønske om også at kunne vaske uld- og finvask. Vaskeriet er forberedt til, at det kan lade sig gøre. Bestyrelsen har derfor bedt Nortec om at installere de ekstra funktioner. Nortec tøver, da de ikke er sikre på, hvor stor efterspørgslen vil være. Vaskeriet kan være svært at bruge for beboere uden Internetadgang og netbank. De kan ganske vist reservere maskinerne på skærmen i vaskeriet, men betalingen skal ske enten via netbank eller ved en bankoverførsel og kan ikke ske med et Dankort eller lignende fra terminalen i vaskeriet. Affaldssortering og renovation Vi fik i efteråret 2014 mulighed for at sortere vores affald yderligere. Vi fik nye containere til rent pap, og vi fik mulighed for at aflevere mindre mængder af kemikalier i containergården. Side 5/7

6 Vi har haft vores gårdmænd på kursus i håndtering af farligt affald, så vi kan undgå, at de kommer til skade ved håndteringen, og så de kan sortere affaldet rigtigt. Desværre har vi stadig problemer med beboere, der ikke kan finde ud af at sortere deres affald eller at stille det de rigtige steder. Det giver ekstra arbejde for gårdmændene, der nærmest dagligt må hente dagrenovation og plastsække op af containeren til haveaffald, må samle flasker og andet affald, der er stillet ved siden af de nedgravede affaldscontainere og samle affald, som er sat ved de enkelte opgange eller i kældre. Noget af affaldet kommer også udefra og bliver især stillet ved siden af vore Molokker. Bestyrelsen vil gennemføre en oprydning, hvor gårdmændene fjerner efterladte cykler, cykellig, klapvogne, barnevogne med mere, hvis ikke de er mærket. Oprydningen vil blive varslet i god tid, og de brugbare ting vil blive doneret til Netværkshuset. Vedligeholdelse Varmemesteren og vores håndværkere har i årets løb fået ordnet mange vedligeholdelsesopgaver. Blandt opgaverne har været udskiftning af en knækket hovedvandledning, fjernet eller mindsket støj fra varmeanlæg og varmt vand, reparation af murværk, udskiftning af kældervinduer og meget mere. Bestyrelsen gør opmærksom på retningslinjerne for større ombygninger, som det er en rigtig god idé at læse, inden man går i gang. Hvis man påtænker at flytte bærende vægge eller renovere badeværelser, skal man have tilladelse af administrator, og måske skal ombygningen anmeldes til Gentofte Kommune. Ejerforeningen har valgt at skifte VVS firma, så vi nu bruger firmaet Watertech-VVS ApS. Bestyrelsen anbefaler at bruge ejendommens VVS firma, når der skal lukkes for vand og varme i forbindelse med arbejdet. Ordensregler og vedtægter Vores ordensregler passer ikke længere med de faktiske forhold og er på enkelte andre områder også utidssvarende. Bestyrelsen vil derfor nedsætte en arbejdsgruppe sammen med beboerrepræsentanterne for at gennemgå de nuværende regler og komme med forslag til et nyt sæt ordensregler. Bestyrelsen, varmemester og administrator får jævnligt klager over hundeejere, der ikke holder deres hund i snor og ikke fjerner hundens efterladenskaber. Det er ligeledes bestyrelsens fornemmelse, at ikke alle hunde er anmeldt til administrator og betaler afgift til ejerforeningen. For mindre børn kan selv en lille hund være meget skræmmende, og ikke alle, heller ikke voksne, ønsker at sige goddag til hunde uanset størrelsen. Det er træls at glide i en hundelort eller slæbe den med ind i lejligheden, ned på kontoret eller i frokoststuen. Bestyrelsen indskærper derfor, at hunde skal være anmeldt til administrator, skal føres i snor på ejerforeningens arealer, og at ejeren skal fjerne hundens efterladenskaber. Side 6/7

7 Formand, bestyrelse, varmemester og administrator har i årets løb modtaget og behandlet flere klager over nabostøj og chikane. Den slags sager tager uforholdsmæssig megen tid, og vi forsøger at forlige parterne så hurtigt som muligt og inden, det udvikler sig til det værre. Vi ser rotter med jævne mellemrum og giver besked til kommunens rottefænger hver gang. Som regel er det strejfere, men der er ingen grund til at lokke dem til ved at fodre fuglene, da vi så også fodrer rotterne. Flere beboere har følt sig generet af, at der blev røget i opgange og i kældre. Bestyrelsen har derfor sat opslag op i alle opgange for at minde om rygelovens bestemmelse om, at det er forbudt at ryge på indendørs områder, hvor der er offentlig adgang. Information og hjemmeside Bestyrelsen har også i det forgangne år prioriteret at informere beboerne i Nordre Munkegård bredt, såvel ejere som lejere. Informationen sker gennem ejerforeningens hjemmeside og ved opslag på ejendommens opslagstavler. Webmaster har skrevet et forslag til kravspecifikation til en ny hjemmeside og er sammen med Martin Sørensen ved at tjekke forskellige CMSer (Content Management System), så vi kan indhente tilbud på ny teknik til hjemmesiden, og flere kan skrive og vedligeholde hjemmesiden. Velkomstmappe For at hjælpe nye beboere til rette har bestyrelsen lavet et velkomstbrev med en række bilag om de praktiske forhold i ejerforeningen. Mange af dokumenterne er på dansk og engelsk. Vi håber, at velkomstbrevet vil give nye beboere svar på mange spørgsmål og kan lette varmemesterens arbejde - bare en lille smule. Velkomstbrevet kan findes på under Praktisk. Munketorvet og Dalstrøget Selv om kommunen flere gange har ændret lyskrydset ved Munketorvet, fungerer det ikke helt tilfredsstillende. Krydset er kompliceret og svært at få til at virke logisk. Bestyrelsen håber, at det lykkes at finde en bare lidt bedre og sikrere regulering, end den vi har nu. Vi har fået besked fra kommunen om, at bumpene på Dalstrøget vil blive etableret i foråret på trods af ejerforeningens tidligere protester. Bestyrelsen Ejerforeningen Nordre Munkegård Side 7/7

Ejerforeningen Nordre Munkegård

Ejerforeningen Nordre Munkegård Ejerforeningen Nordre Munkegård Den 23. april 2016 Bestyrelsens beretning for 2015 2016 Bestyrelsen Bestyrelsen har i 2015-2016 bestået af Jan Rubin (formand), Jørgen Hartmann (næstformand), Trine Jensen,

Læs mere

Ejerforeningen Nordre Munkegård. Velkommen til Ordinær Generalforsamling

Ejerforeningen Nordre Munkegård. Velkommen til Ordinær Generalforsamling Ejerforeningen Nordre Munkegård Velkommen til Ordinær Generalforsamling Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed 3. Det reviderede årsregnskab 4. P.E. Grønnings sag 5. Budget

Læs mere

Ejerforeningen Nordre Munkegård

Ejerforeningen Nordre Munkegård Ejerforeningen Nordre Munkegård Den 24. april 2014 Bestyrelsens beretning for 2013 2014 Bestyrelsen Bestyrelsen har i 2013-2014 bestået af Jan Rubin (formand), Trine Jensen (næstformand), Lars Otto Larsen

Læs mere

Ejerforeningen Nordre Munkegård. Velkommen til Ordinær Generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2016

Ejerforeningen Nordre Munkegård. Velkommen til Ordinær Generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2016 Ejerforeningen Nordre Munkegård Velkommen til Ordinær Generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed 3. Det reviderede årsregnskab 4. Indkomne

Læs mere

Orienteringsmøde. Velkommen til Ejerforeningen Nordre Munkegårds orienteringsmøde 9. april 2014

Orienteringsmøde. Velkommen til Ejerforeningen Nordre Munkegårds orienteringsmøde 9. april 2014 Orienteringsmøde Velkommen til Ejerforeningen Nordre Munkegårds orienteringsmøde 9. april 2014 Orienteringsmøde Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Orientering om klimasikring, Lokal Afledning af Regnvand

Læs mere

NORDRE MUNKEGÅRD. Referat fra ordinært beboermøde 27-3-2014. Deltagere: Dagsorden: Pkt. 1- Valg af dirigent. Pkt. 2- Beretning og regnskab.

NORDRE MUNKEGÅRD. Referat fra ordinært beboermøde 27-3-2014. Deltagere: Dagsorden: Pkt. 1- Valg af dirigent. Pkt. 2- Beretning og regnskab. NORDRE MUNKEGÅRD. Referat fra ordinært beboermøde 27-3-2014. Deltagere: Jan Fabricius og Maj-Britt Beboerrepræsentanterne Christensen fra Aberdeen. (BR) samt 30 lejere. Jan Rubin (JR)ejerforeningens formand

Læs mere

Ejerforeningen Nordre Munkegård

Ejerforeningen Nordre Munkegård Ejerforeningen Nordre Munkegård 30. april 2012 Bestyrelsens beretning for 2011 2012 Bestyrelsen Bestyrelsen har i 2011-2012 bestået af Jan Rubin (formand), Trine Jensen (næstformand), Lars Otto Larsen

Læs mere

Ejerforeningen Nordre Munkegård

Ejerforeningen Nordre Munkegård Ejerforeningen Nordre Munkegård Den 20. marts 2014 Renovering af Ejerforeningens 11 boligblokke med 496 lejligheder, samt de 3 erhvervslejemål og 66 garager er blevet gennemgribende renoveret. Overordnet

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald.

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald. E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN AFFALD Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Intet affald må henkastes i gården, eller anbringes noget andet sted i bygningerne

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013

Vedligeholdelsesplan 2013 Vedligeholdelsesplan 2013 Med udgangspunkt i bygningsgennemgangen fra 2008 suppleret med vores egne observationer siden da.. Samt de projekter der ikke blev vedtaget i 2012 har forårsaget at vi har lavet

Læs mere

Referat af Ordinært beboermøde for lejerne d. 15. Marts 2016.

Referat af Ordinært beboermøde for lejerne d. 15. Marts 2016. Nordre Munkegård Referat af Ordinært beboermøde for lejerne d. 15. Marts 2016. Beboerrepræsentanterne (MBC) fra administrator Aberdeen. (BR) og ca. 25 lejere deltog. Derudover deltog Maj-Britt Christensen

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN Varmemesterkontor : Valhøjs Alle 121 i gavlen, telefon 3670 0317 Kontortid : Mandag og torsdag personlig henvendelse mellem kl.

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Nordre Munkegård. Ekstraordinær Generalforsamling 15. Maj 2012. Renoveringsprojekt

Nordre Munkegård. Ekstraordinær Generalforsamling 15. Maj 2012. Renoveringsprojekt Nordre Munkegård Ekstraordinær Generalforsamling 15. Maj 2012 Renoveringsprojekt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til at tegne kontrakt med den valgte entreprenør

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Referat af beboermøde torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 11. september 2015 Deltagere: 31 husstande, 62 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da Astrid

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Ejerforeningen Nordre Munkegård

Ejerforeningen Nordre Munkegård Ejerforeningen Nordre Munkegård 15. april 2011 Bestyrelsens beretning 2010-2011 Bestyrelsen Ejerforeningens bestyrelse har i 2010-2011 holdt 10 bestyrelsesmøder, heraf et kort, ekstra møde i december.

Læs mere

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden revideret ordinær generalforsamling 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Generelt 3 3. Husdyr 3 4. Affald 3 5. Barnevogne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent.

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent. Dagsorden: 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens årsberegning v. Formanden 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2014 v. administrator Spar Nord

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Denne husorden erstatter tidligere husorden. Denne husorden er aktiv ved flertalsafstemning.

Denne husorden erstatter tidligere husorden. Denne husorden er aktiv ved flertalsafstemning. Denne husorden erstatter tidligere husorden. Denne husorden er aktiv ved flertalsafstemning. Beboere og gæster opfordres til at vise hensynsfuldhed overfor hinanden og ejendommen. Alle skal aktivt bidrage

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2014

Ordinær Generalforsamling 2014 Ordinær Generalforsamling 2014 8. maj 2014 Dagsorden Dagsorden i henhold til vedtægternes 9, stk. 1. 1) Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab. 3)

Læs mere

EJERFORENINGEN BYPORTEN

EJERFORENINGEN BYPORTEN Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. december 2011 Deltagere fra Bestyrelsen: Brian Rømer Michael Rolin Carsten Uhre Peter Mering Øvrige deltagere: Allan Jørgensen, Datea Finn Leth, Datea Sisse Veje, Datea Marianne

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

Den 25. september 2014. Inspektør Allan Haarh Personalechef Jens Møller Varmemester Bo Jespersen

Den 25. september 2014. Inspektør Allan Haarh Personalechef Jens Møller Varmemester Bo Jespersen Afdelingsbestyrelsens beretning Den 25. september 2014 Gæster: Alboa Alboa Dirigent: Inspektør Allan Haarh Personalechef Jens Møller Varmemester Bo Jespersen Bent Nedergaard Jeg vil i min beretning komme

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Bestyrelsen vil undersøge mulighederne.

Bestyrelsen vil undersøge mulighederne. Referat af bestyrelsesmøde d. 6. August 2015 Tilstede: John Steen Johansen, Flemming Jørgensen, Merrit Rosberg, Teia Hauerslev, Barbara Cros. Thor Nielsen med på telefon i tilfælde af afstemning. Afbud

Læs mere

Beboerbrev / Husorden for

Beboerbrev / Husorden for Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen Søgårdsvej 4-6, Gentofte Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen "Søgårdsvej 4-6" revision af april 2013 Kære beboer! Hermed følger nogle anvisninger

Læs mere

AB Toftevang. Nyhedsbrev

AB Toftevang. Nyhedsbrev AB Toftevang Nr. 3/2012 Nyhedsbrev Kontakt til bestyrelsen: Formand Peter Sørensen, Toftevang 40, 1.th tlf 21727973 Næstformand Rune Svendsen, vacant fra 1. september på grund af flytning Kasserer Olivia

Læs mere

Beretning for året 2013 i E/F Garnisonsparken

Beretning for året 2013 i E/F Garnisonsparken Beretning for året 2013 i E/F Garnisonsparken En bestyrelsesberetning handler om det år, der er gået siden sidste generalforsamling. Lad os tænker et år tilbage til sidste generalforsamling. På det tidspunkt

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. FEBRUAR 2014 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere nuværende

Læs mere

Husorden afdeling 78 - Isagervej

Husorden afdeling 78 - Isagervej Indhold Lejlighed... 1 Ventilation... 2 Ændringer... 2 Husdyr... 2 Støj... 2 Fællesområder... 3 Rygeloven... 3 Fællesvaskeriet... 3 Antenneforhold... 3 Affaldshåndtering... 4 Terrasser... 4 Knallerter...

Læs mere

Ordinært beboermøde afholdt den 26.3.2007, Ny Munkegård, Vangedevej 156A, kl. 20

Ordinært beboermøde afholdt den 26.3.2007, Ny Munkegård, Vangedevej 156A, kl. 20 BEBOERREPRÆSENTATIONEN NORDRE MUNKEGÅRD Dalstrøget 60-124 og 63-131 Ordinært beboermøde afholdt den 26.3.2007, Ny Munkegård, Vangedevej 156A, kl. 20 Formanden T. Hill-Madsen (THM) bød velkommen til lejerne

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT For ejendommen: Matr.nr. [INDSÆT] Bygning [INDSÆT] Udlejer: [INDSÆT] Lejer: [INDSÆT] 1. Det lejede 1.1 Lejemålet omfatter til lejers særskilte brug kontorlokaler, hvis bruttoareal

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 4. maj 2011 kl. 17.00 19.00 Til stede: John Jensen, Myrna Rønning, Else Marie Petersen, Willy Døj, Connie Andersen, varmemester

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 Vi vil gerne med denne lille folder ønske dig/jer velkommen til afd. 6. og håber du/i vil falde godt til. I denne folder vil du finde de fleste oplysninger, der er brug

Læs mere

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Vedtaget den 15. marts 2006. Det er vigtigt, du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af lejekontrakten, denne HUSORDEN, vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens 1 December 2012 gælder radio og tv. Husorden for Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum. Der henvises endvidere til foreningens vedtægter. Orden Enhver beboer må iagttage, hvad der hører til god husorden

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Pæregrenen 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Herbo-Administration A/S

Herbo-Administration A/S G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2015, den 1. december kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Den

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej VELKOMMEN TIL AFDELING 71 «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 6. onsdag den 20. april 2016

Afdelingsmøde Afdeling 6. onsdag den 20. april 2016 Afdelingsmøde Afdeling 6 onsdag den 20. april 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af Stemmeudvalg 4. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning 5. Orientering fra afdelingens

Læs mere

Rådsmøde den 9/3 2008 kl. 19.00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 9/3 2008 kl. 19.00 i Centerbygningen Rådsmøde den 9/3 2008 kl. 19.00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Louise Grann Anderson (LGA) 19D Bettina Jørgensen () 20F Kasper Østergaard Linde (KØL) 8A Solvej Hansen (SH) 15F Cecilie Vej-Hansen

Læs mere

Ejerforeningen Langelinie 17-27

Ejerforeningen Langelinie 17-27 Ejerforeningen Langelinie 17-27 Foreningen Foreningen omfatter 18 lejligheder. I nr. 17, findes, i stuen lejl. 1-4 i opgangen og på 1. sal lejl. 1-5 på svalegangen og lejl. 6-9 i opgangen. Derudover nr.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat År 2016, tirsdag den 3. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Annebergparken 10. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter for følgende

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 021 - Gormsvej Godkendt på afdelingsmøde den 21.08.2012 ETAGEBOLIGER Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Beplantninger... 2 Musik og

Læs mere

Vejledning til lejerne

Vejledning til lejerne Vejledning til lejerne Postadresse: TDC Pensionskasse, Aarhus afd. Ejendomsservice Sletvej 30, 6-044 8310 Tranbjerg J e-mail: pensionejendom@tdc.dk telefon: 66 66 44 44 CVR-nr. 71967611 www.tdcpensionskasse.dk

Læs mere

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg Husorden for alle beboere i ejendommen Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg 1. Opslagstavler - klager Opslagstavlerne kan frit benyttes af beboerne til information vedrørende emner, der

Læs mere

Lidt om Nybrohave. Side 1

Lidt om Nybrohave. Side 1 Lidt om Nybrohave Ejendommen Nybrohave, Buddingevej 72, blev opført i 1939 som almennyttigt boligbyggeri. I 1967 blev ejendommen som så mange andre attraktive bebyggelser udstykket i ejerlejligheder. Efterhånden

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i Ejerforeningen Grönings Have onsdag den 24. april 2013

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i Ejerforeningen Grönings Have onsdag den 24. april 2013 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i Ejerforeningen Grönings Have onsdag den 24. april 2013 24. april 2013 Året der er gået har været et roligt år hvor der mest har været fokus på at få afsluttet

Læs mere

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer)

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden Husorden Pr. 17. juni 2013 (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Reglement for husorden for Afdeling 61 Alabu Bolig Generel opførsel Der skal være plads

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30 Til stede: Lina, Tom, Bo, Kristian, Thor og Jørgen. Afbud: Ida Marie Dagsorden 1. Informationer til bestyrelsen og indkomne mails 2. Status på

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

PRAKTISKE TIPS TIL BEBOERNE I EJERFORENINGEN BRØNDKILDE

PRAKTISKE TIPS TIL BEBOERNE I EJERFORENINGEN BRØNDKILDE PRAKTISKE TIPS TIL BEBOERNE I EJERFORENINGEN BRØNDKILDE I det følgende listes nogle oplysninger og tips, som beboeren i det daglige kan have brug for. I det omfang oplysningerne ikke er tilstrækkelige,

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 CYKLER, INDKØBSVOGNE M. M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V....

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING HUSORDEN AFDELING 405 LANGBJERG PARK BØR OPBEVARES SAMMEN MED LEJEKONTRAKT SEPTEMBER 2000 REV. 9. SEPTEMBER 2013 Skik og orden Enhver beboer forpligter sig til at iagttage

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

Generalforsamling i. Ejerforeningen Ringparken

Generalforsamling i. Ejerforeningen Ringparken Generalforsamling i Ejerforeningen Ringparken Dato: 23 marts 1998 Sted: Sønderborghus, Rød sal Fremmøde: 42% (32 ejere ud af 76) Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens årsberetning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 7. maj 2012 kl. 17.00 22.00 Til stede: Afbud: Else Marie Petersen, Willy Døj, Connie Andersen, varmemester John Th. Jørgensen

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN Frederiksberg, 18-11-2015 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg www.deas.dk Tel +45 70 30 20 20 info@deas.dk cvr. 20 28 34 16 Regionskontorer: Aalborg

Læs mere

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde Ejerforeningen Odense Maj 2010 Vedtagelse af husorden Ifølge 5 i lov om ejerlejligheder Samt 9 stk. stk. 2. i ejerforeningens vedtægter (bestyrelsen) Kan ejerforeningen i en husorden fastsætte almindelige

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens skriftlige beretning 2014

Afdelingsbestyrelsens skriftlige beretning 2014 Afdelingsbestyrelsens skriftlige beretning 2014 Vaskeri og varmecentral: Det nye vaskeri åbnede sidst på efteråret, med små og store problemer som et sådan byggeri nu kan indebærer. Tilsyneladende er småfejlene

Læs mere

Husorden i afdeling 37

Husorden i afdeling 37 Husorden i afdeling 37 1 September 2016 Afdelingsbestyrelsen har ansvar for, at husordenen bliver overholdt. De har pligt til, og ejendomsfunktionærerne har ret til, at påtale gældende bestemmelser. Det

Læs mere

H U S O R D E N M O S E P A R K E N

H U S O R D E N M O S E P A R K E N H U S O R D E N M O S E P A R K E N Ifølge lejeloven påhviler det boligselskabet efter bedste evne at sørge for, at der i det hele hersker god orden i ejendommen. Lejeren er pligtig til at efterkomme de

Læs mere

Ejerforeningen Nordre Munkegård

Ejerforeningen Nordre Munkegård Ejerforeningen Nordre Munkegård Den 24. november 2016 Klima og LAR projektet Indstilling Ejerforeningens bestyrelse har siden skybruddet den 2. juli 2011, der medførte oversvømmelse i en række af vores

Læs mere

Husorden for. Ejerforeningen Ejbyhave

Husorden for. Ejerforeningen Ejbyhave Husorden for Ejerforeningen Ejbyhave Version juni 2015 Version 4. maj 2011 Side 1 af 6 Ejbyhave baggrund Ejbyhave består af i alt 45 rækkehuse med tilhørende udhuse. Ejbyhave er dækket af lokalplan EL

Læs mere

Ordinært beboermøde afholdt den 18.2.2009, Ny Munkegård, Vangedevej 156A, kl. 20

Ordinært beboermøde afholdt den 18.2.2009, Ny Munkegård, Vangedevej 156A, kl. 20 BOERREPRÆSENTATIONEN NORDRE MUNKEGÅRD Dalstrøget 60-124 og 63-131 Ordinært beboermøde afholdt den 18.2.2009, Ny Munkegård, Vangedevej 156A, kl. 20 Formanden T. Hill-Madsen (THM) bød velkommen til lejerne

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning 2014 2015

Bestyrelsens årsberetning 2014 2015 Ejerforeningen Bangsbo Bakker Bestyrelsens årsberetning 2014 2015 Hermed fremlægges bestyrelsens årsberetning for perioden 2014 2015 for Ejerforeningen Bangsbo Bakker til godkendelse af nærværende generalforsamling.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Velkommen i vores afdeling

Velkommen i vores afdeling «Bruger_Initial» Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne lille folder vil være med til at gøre

Læs mere

Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park. Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning

Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park. Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning 1. Beboerrepræsentationen (BR) 2. Ejerforeningen og samarbejdet 3. Blue Vision Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning 4. Vedligeholdelse

Læs mere

Ejerforeningen Arnbjerg Allé

Ejerforeningen Arnbjerg Allé Ejerforeningen Arnbjerg Allé Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2009 Deltagere: Hans Kostow (formand), Anni Øgaard (kasserer), Gitte Morsund (sekretær), Afbud fra: Ketty Klein (suppleant) Sted: Hos Anni

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009.

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 62

VELKOMMEN TIL AFDELING 62 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 62 «Bruger_Initial» Ramblaen, Niels Bohrs Vej 36-40 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar

Læs mere

Referat fra generalforsamling beboerforeningen Dambakken 7-63

Referat fra generalforsamling beboerforeningen Dambakken 7-63 Referat fra generalforsamling beboerforeningen Dambakken 7-63 Dato: 25. januar 2012 Referent: Jens Tidemann, 59 st. tv. Antal fremmødte 20 (inkl. Bestyrelsen) Dagsorden 1. Velkommen. 2. Valg af dirigent.

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

Andelsboligforeningen Aarhus Lundbyesgade Århus C

Andelsboligforeningen Aarhus Lundbyesgade Århus C 2016 Andelsboligforeningen Aarhus Lundbyesgade 2 8000 Århus C Mail: mail@abf-aarhus.dk HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Godkendt på generalforsamlingen 27. marts 2008. Opdateret 2016 Om Andelsboligforeningen

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Regninger vil fremover sendes pr. mail til godkendelse, og det er muligt via brugernavn og password at få adgang til gårdens økonomi online.

Regninger vil fremover sendes pr. mail til godkendelse, og det er muligt via brugernavn og password at få adgang til gårdens økonomi online. Referater 2008-2009. Referat bestyrelsesmøde d. 10. februar 2009 Til stede: Frank, Karina, Grete, Jakob og Pia Information til Gården: Vi har skiftet administrator, det er fremover DATEA der er ansvarlig

Læs mere