Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter"

Transkript

1 Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere abonnementer samt eventuelle tillægsydelser. Disse personer betegnes samlet som Kunden. Aftalen om abonnement indgås mellem Kunden og DanskNet A/S, CVR-nr (herefter DanskNet). Aftalen forudsætter, at Kunden har bopæl i Danmark, og er myndig. 2. Aftalens omfang DanskNet Bredbånd produceres enten ved fiber eller ved anvendelse af DSL teknologi, som benytter en kobberforbindelse mellem etableringsadressen og den tilknyttede telefoncentral. Den eller de tjenester, der leveres af DanskNet, er beskrevet i ordrebekræftelsen, som DanskNet har sendt til Kunden efter modtagelse af Kundens bestilling. Vilkårene udgør sammen med ordrebekræftelsen samt eventuelle tillægsbetingelser aftalen mellem Kunden og DanskNet. Aftalen er gældende for DanskNet Bredbåndsydelser med internet og telefoni samt tillægsydelser som eksempelvis Offentlig IP adresse og eventuelle andre ydelser fra tredjepart. Samlet betegnes disse leverancer herefter som Bredbåndsydelser. Vilkårene er dækkende for ethvert mellemværende mellem Kunden og DanskNet, med mindre andet udtrykkeligt fremgår af særskilt, skriftlig aftale. 3. Etablering af kundeforholdet og fortrydelsesret Der kan alene etableres et kundeforhold i forbindelse med bestilling og oprettelse af en Bredbåndsydelse. Det er en forudsætning for indgåelse af aftalen mellem Kunden og Dansk Net, at Kunden: 1. Oplyser korrekt navn, leverings- forsendelses- og faktureringsadresse. 2. Oplyser en gyldig adresse, som Dansk Net kan anvende til fremsendelse af al elektronisk information som faktura eller anden vigtig information 3. Oplyser et fungerende fastnet/mobil telefonnummer. Kunden er herefter forpligtet til at holde alle sine personlige oplysninger, herunder ovennævnte, opdateret hos Dansk Net til ethvert tidspunkt. Enhver form for fejl i registreringen af ovenstående oplysninger og de omkostninger, der måtte opstå og afholdes som følge deraf, påhviler Kunden, som faktureres herfor af DanskNet. Fakturering sker på baggrund af gældende pris- og gebyrliste på DanskNets hjemmeside, alternativt efter regning fra underleverandører evt. pålagt et ekspeditionsgebyr fra DanskNets side. Information der er fremsendt, samt information på Dansk Nets hjemmeside og selvbetjeningsfunktion på Dansk Nets kundeportal (begge på vil kun forefindes i en dansk udgave. Etablering af kundeforholdet er omfattet af en generel fortrydelsesret på 14 kalenderdage fra aftaleindgåelse. Hvis Kunden ved bestillingen har fraskrevet sig fortrydelsesretten og derved accepteret, at Dansk Net påbegynder levering af tjenesten/tillægsydelsen inden fortrydelsesfristens udløb, ophører kundens fortrydelsesret dog ved DanskNets modtagelse af fraskrivelsen af fortrydelsesretten.. Levering har fundet sted, når forbindelsen til tjenesten Fra Dansk Nets side er etableret. Ønsker Kunden at gøre brug af fortrydelsesretten, bortfalder enhver brugsret til ydelsen, og kunden er forpligtet til for egen regning (50-100DKK afhængigt af leverandør) og ansvar at returnere evt. fremsendt udstyr til DanskNet Har kunden udtrykkelig anmodet om levering inden fortrydelsesfristens udløb, skal kunden ved fortrydelse betale et beløb, der modsvarer de omkostninger, DanskNet i forbindelse med kredsløbsetablering, konfiguration, porto og administration mv. på tidspunktet for modtagelse af kundens fortrydelse har afholdt eller ikke kan standse afholdelsen af. Beløbet fastsættes individuelt af DanskNet og kan være op til den annoncerede mindstepris for abonnementet. Fortrydelsesretten udøves ved at Kunden inden fortrydelsesfristens udløb fremsender de i bilag 1 viste oplysninger til DanskNet på mailadressen Oplysningerne skal fremsendes som tekst eller i filformatet.docx,.jpg eller.bmp Ved bestilling af tilslutning af Fiberydelse fra DanskNet, kan DanskNet kræve dokumentation for Kundens retmæssige adgang til at foretage ændringer på den oplyste installationsadresse. Såfremt Kunden er lejer på den oplyste levering adresse, skal Kunden forevise skriftlig tilladelse fra ejendommens ejer til etablering af tilslutning. I tilladelsen skal ejer af ejendommen frafalde ethvert krav om erstatning eller reetablering i forbindelse med etablering af Fiberydelse til Kunden, således at dette alene er mellem Kunden og ejer af ejendommen. 4. Godkendelse af Kunden Dansk Net foretager en individuel godkendelse af Kunden, i den forbindelse tager Dansk Net hensyn til geografisk dækning og kreditværdighed m.v. Dansk Net er berettiget til at nægte aftaleindgåelse, samt ophæve eller foretage indskrænkelser i Kundens benyttelse af Dansk Nets Bredbåndsydelser. Herunder er Dansk Net berettiget til at indføre et kreditmaksimum på forbrugsbaserede ydelser inden for faktureringsperioden. 5. Kommunikation Kunden accepterer ved indgåelse af denne aftale, at DanskNet som udgangspunkt fremsender materiale elektronisk. 5.1: og sms: DanskNet fremsender oplysninger til Kunden i elektronisk form til den af Kunden oplyste adresse samt på sms efter DanskNets valg. Oplysninger fremsendes som tekst evt. i html format eller som vedhæftet PDF-fil. Kunden er forpligtet til løbende at holde sig orienteret på den opgivne adresse samt via det opgivne mobiltelefonnummer. 5.2: Markedsføring: DanskNet er berettiget til via mail, telefonisk (herunder via opkald og sms) samt breve at rette henvendelse til Kunden med henblik på markedsføring af egne produkter. Kunden kan frabede sig dette efter abonnementsoprettelse ved henvendelse til DanskNet. Side 1

2 6. Ansvar & fortrolighed Brugeroplysninger udleveret til Kunden er fortrolige og må ikke videregives til tredjemand. Kunden er selv ansvarlig for eventuelt misbrug af disse brugeroplysninger og hæfter således for alt forbrug på Bredbåndsydelsen. Bortkommer brugeroplysninger, eller har Kunden mistanke om at tredjemand har kendskab til disse, skal Kunden straks kontakte DanskNet, som spærrer for den pågældende konto og fremsender nye brugeroplysninger. I tilfælde af tredjemands misbrug af Kundens abonnement, påhviler det Kunden at dokumentere dette. DanskNet videregiver alene oplysninger, når det kræves i henhold til gældende lovgivning og bekendtgørelser på området, eller efter aftale med Kunden om eksempelvis opgivelse af telefonnummer til oplysningstjenester eller lignende. DanskNet videregiver ligeledes ikke informationer til tredjepart, medmindre det er i forbindelse med køb og/eller salg af tredjepartsydelser. 7. Etablering af forbindelse Særligt for DSL-kunder: Det er en betingelse for leverancen af DanskNets Bredbåndsydelse, at der kan blive etableret en kobberforbindelse til Kundens etableringsadresse, at der er et fungerende telefonstik tilsluttet kobberforbindelsen, som DanskNets udstyr tilsluttes, og at udstyret også tilsluttes elnettet (230V). Kunden kan selv, såfremt det er teknisk muligt, tilslutte det medfølgende udstyr til forbindelsen/stikket. Hvis det i særlige tilfælde skulle vise sig ikke at være muligt, vil DanskNet bestille et teknikerbesøg som faktureres Kunden ifølge den gældende prisliste. Kunden forpligter sig ved teknikerbesøg til at give adgang til teknikeren i det oplyste tidsrum på hverdage ml. kl. 7:30 og 16:00. Hvis det er nødvendigt for teknikeren at komme ind på selve adressen, er teknikeren kun forpligtet til at sikre etableringen af telefonstikket og yder ikke support iht. punkt 8. DanskNet forbeholder sig ligeledes retten til at fakturere Kunden, hvis en tekniker går forgæves i forbindelse med en aftale på etableringsadressen. Forgæves teknikerbesøg faktureres jf. gældende prisliste. Etableringen på Kundens etableringsadresse placeres som udgangspunkt ved den eksisterende forbindelse til husstanden. Hvis der tidligere er etableret et telefonstik (NTP eller KAP stik) benyttes dette. Ved teknikerbesøg er det teknikeren der afgør, hvilket stik der skal benyttes og/eller hvor dette skal placeres. Kunden skal give teknikeren adgang til alle telefonstik på etableringsadressen. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt, at der trækkes ekstra kabler. Kunden må ikke selv foretage indgreb i installationen. Udstyr bestilt af Kunden ved aftaleindgåelse fremsendes særskilt via fragt/postvirksomhed efter DanskNets valg. Såfremt det ikke er muligt at aflevere udstyret på den oplyste adresse, er Kunden selv ansvarlig for at afhente udstyret på en af fragt/postvirksomheden defineret adresse inden etableringsdagen. Det er en betingelse for leverancen af DanskNets Bredbåndsydelse, at der kan blive etableret en fiberforbindelse til Kundens etableringsadresse. Al etablering foregår på tilbudsbasis og forudsætter som udgangspunkt, at Kunden ved accept af tilbud foretager forudbetaling af installationsomkostninger. Fiberforbindelsen afsluttes enten som 1GbE singlemode fiber (SFP) eller som 1GbE kobber (RJ45). Nødvendig elforsyning til brug for nettermineringspunktet og/eller tilslutningsudstyret påhviler Kunden. DanskNet fastlægger fiberforbindelsens tilkoblingspunkt til fibernettet, og Kunden skal efter nærmere aftale give adgang til installationsadressen. Al etablering forudsætter absolut frost- og tørt, nedbørsfrit vejr og betingelser. DanskNet etablerer derfor fortrinsvis fiberforbindelser i sommerhalvåret, når forudsætningerne af DanskNet vurderes at være til stede. Forsinkelser som følge af vejret kan ikke tilregnes DanskNet, som ikke kan ifalde betaling eller erstatning for forsinket etablering eller følger deraf uanset årsag og omfang.. Normalt foretages installation i gadeplan via den husmur, der ligger nærmest tilslutningspunktet. Kunden kan foreslå alternativ placering. Hvis en sådan alternativ placering betyder merudgifter til gravning og installation, opkræves Kunden særskilt herfor. DanskNet foranstalter nedgravning af fiberrøret, etablering af fiberforbindelsen og installation af termineringsudstyret på Kundens ejendom. Kunden forestår eventuel flytning og bortskaffelse af buske, retablering af haveanlæg, murværk, tapet, bemaling, belægning m.v. Hvis tekniske forhold kræver det, har DanskNet ret til efterfølgende at kræve fiberforbindelsen flyttet for egen regning. Det er til enhver tid Kundens ansvar at sikre hele fiberinstallationen, herunder også det nedgravede fiberrør, således at fiberen ikke beskadiges. Eventuelle skader udbedres på Kunden regning. Kunden er selv ansvarlig for at registrere beliggenheden af fiberrør/fiberstikledning på Kundens matrikel. Dette registreres ikke af DanskNet. Såfremt Kunden ikke har mulighed for at give adgang til nettermineringspunkt på det varslede tidspunkt, skal Kunden give DanskNet besked herom senest 3 hverdage i forvejen. Giver Kunden ikke besked herom med det nævnte varsel, vil Kunden blive faktureret for forgæves installationsforsøg. Nægter, eller forsømmer Kunden gentagne gange at give adgang til nettermineringspunktet, faktureres Kunden listeprisen for fibertilslutningen. Kunden må ikke selv foretage indgreb i installationen. Udstyr bestilt af Kunden ved aftaleindgåelse fremsendes særskilt via fragt/postvirksomhed efter DanskNets valg. Såfremt det ikke er muligt at aflevere udstyret på den oplyste adresse, er Kunden selv ansvarlig for at afhente udstyret på en af fragt/postvirksomheden defineret adresse inden etableringsdagen. 8. Afhjælpning & support Vejledning til opsætning og installation m.v. fremsendes med udstyret og forefindes på DanskNets hjemmeside. Kunden kan kontakte DanskNet via eller telefon for yderligere vejledning. DanskNet yder Kunden fri support på Bredbåndsydelser. Support omfatter alene vejledning om opsætning af Bredbåndsydelser leveret af DanskNet. Som led i DanskNets kvalitetssikring og dokumentation optages alle telefonsamtaler. Information om DanskNets support-funktion fremgår af DanskNets hjemmeside ( 9. Fejlretning DanskNet afhjælper hurtigst muligt fejl i egne anlæg og installationer, hvilket kan kræve Kundens aktive medvirken på Kundens installationsadresse. Fejlretning sker i almindelighed indenfor normal arbejdstid. Hvis DanskNet skønner, at fejlretning er nødvendig på etableringsadressen, er Kunden forpligtet til at give DanskNet eller dennes samarbejdspartner adgang til etableringsadressen på arbejdsdage i tidsrummet mellem kl. 7:30 og 16:00. DanskNet forbeholder sig i henhold til punkt 10 ret til at fakturere Kunden for unødig fejlretning, som tydeligt skyldes fejl fra Kundens side. Ligeledes hvis en tekniker går forgæves i forbindelse med en aftale på etableringsadressen, faktureres Kunden jf. gældende prisliste. Side 2

3 10. Priser & taksering Priser og Taksering for Bredbåndsydelser i forbindelse med nærværende aftale, følger de til hver tid gældende priser og takseringer for DanskNet. DanskNet kan herudover opkræve betaling for særlige tillægsydelser bestilt af Kunden. Oplysninger om de til enhver tid gældende priser kan for DSL-kunder findes på DanskNets hjemmeside ( for fiberkunder på eller ved henvendelse til DanskNet. Ændringer i priserne er underlagt samme betingelser som ændringer i nærværende Vilkår, jf. punkt 17. Bredbåndsydelsen takseres for en abonnementsdel, som dækker internetforbrug inden for den valgte båndbredde og eventuelt en eller flere abonnementslinjer til telefoni. Taksering af de enkelte telefonopkald sker efter endt opkald i henhold til gældende takst for tidspunktet for opkaldet. Hvis et opkald pågår over et periodeskift med forskellig taksering, vil de enkelte dele af opkaldet takseres særskilt. 11. Betalingsforhold Løbende abonnementsydelser betales via betalingskort, PBS eller girokort (manuel faktura). Det er til enhver tid Dansk Nets ret at bestemme hvilket betalingsmiddel, der kan benyttes af den enkelte kunde, eller at nægte kunden brug af et eller flere betalingsmidler. Checks af enhver art anses ikke som gyldigt betalingsmiddel. Abonnementsbaserede ydelser samt oprettelsespriser faktureres forud til udgangen af efterfølgende måned. Bredbåndsydelser, der er aktivitetsbestemte, enkeltstående eller forbrugsafhængige, herunder opkald til udland og mobiltelefoner, faktureres månedsvis bagud. DanskNet forbeholder sig ligeledes retten til at opkræve ufaktureret forbrug fra tidligere perioder. DanskNet er til enhver tid berettiget til at tage et gebyr for tilsendelse af faktura (manuel fakturering). Enhver faktura skal betales senest til forfaldsdatoen, der er minimum 8 dage efter modtagelse hos Kunden. Kunden har således altid en mulighed for at kontakte DanskNet inden betalingen, hvis Kunden mener der er fejl eller mangler ved regningen. Hvis Kundens eventuelle betalingskort eller PBS-aftale afvises eller fejler, vil Kunden blive overført til manuel fakturering og dermed skulle betale ekstra gebyrer. Kunden kan til enhver tid tilmelde et nyt betalingskort/ny PBS-betalingsaftale, men skal indtil dennes ikrafttræden betale gebyr for manuel fakturering. Den første faktura indeholder en delperiode der løber fra Bredbåndsydelsens etableringstidspunkt til den sidste dato i kvartalet, samt den efterfølgende periode. Den første faktura opkræves op til 14 kalenderdage før etableringstidspunktet. Prioritetsrækkefølgen, som betalinger afregnes efter, når de modtages fra Kunden, er: 1. Rykkergebyrer 2. Renter 3. Abonnementsbetalinger, og Kundens samlede udestående vil til enhver tid gøres til genstand for denne prioritetsrækkefølge. DanskNet benytter ved betalingskort en underleverandør, som er godkendt af PBS international og PBS til betalingsløsning. DanskNet er berettiget til at opkræve ethvert gebyr, som DanskNet pålægges af tredjemand for Kundens betaling via PBS eller kortbetaling. Disse gebyrer vil fremgå af DanskNets hjemmeside, Ved automatisk trækning på betalingskort gemmes Kundens kortinformationer ikke hos DanskNet, men hos underleverandøren. Kunden kan til enhver tid tilmelde et nyt betalingskort og dermed slette det hidtidige kort. Dette gøres på DanskNets kundeportal eller ved personlig henvendelse til DanskNet. Ved spærring af betalingskort eller -konto er Kunden selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding af nyt betalingskort/ -konto. Dette gøres ligeledes på DanskNets kundeportal eller ved personlig henvendelse til DanskNet. Ved indgåelse af denne aftale giver Kunden tilladelse til, at DanskNet foretager automatiske trækninger på Kundens betalingskort i henhold til ovenstående. Kunden vil ved hver trækning af abonnementsbetaling med betalingskort få tilsendt elektronisk kvittering på den af Kunden oplyste mailadresse herfor, ligesom Kunden til enhver tid vil kunne se foretagne korttrækninger via kundeportalen hos DanskNet. Ved forsinket betaling er DanskNet berettiget til at afbryde alle ydelserne indtil betalingsforholdet er bragt i orden. DanskNet er til enhver tid berettiget til at foretage trækning af eventuelle forfaldne udeståender fra det eller de af Kunden registrerede betalingsmidler. Det kontraktlige forhold forbliver bindende uafhængigt af Kundens betalingsstatus. Hvis DanskNet afbryder ydelser pga. manglende betaling, refunderes den tabte abonnementsperiode ikke. DanskNet er berettiget til at opkræve administrationsbeløb for udsendelse af rykkere samt for fremsendelse af sager til inkasso. Specifikation af Kundens telefoniforbrug er tilgængeligt på DanskNets kundeportal på DanskNets hjemmeside. Ovenstående betalingsbetingelser gælder uafhængigt af, om der er indgået særskilt aftale med DanskNet om betaling via tredjemand. 12. Udstyr Særligt for DSL-kunder: I forbindelse med oprettelsen stiller DanskNet udstyr til rådighed for Kunden og er berettiget til at fakturere Kunden for dette efter den til enhver tid gældende prisliste. Udstyr, der stilles til rådighed for Kunden, forbliver DanskNets ejendom, og DanskNet er berettiget til at fakturere Kunden for dette ved for sen eller manglende tilbagelevering, eller såfremt modemmet returneres i defekt eller på anden vis beskadiget stand. For udnyttelse af Bredbåndsydelsen anvendes udstyr der understøtter den aktuelle teknologi samt eventuelt analog telefoni (ETSI PSTN). Kunden skal sikre, at Kundens eget udstyr, der tilsluttes DanskNets Bredbåndsydelse, er CE-mærket i overensstemmelse med gældende regler og i øvrigt opfylder kravene i den til enhver tid gældende lovgivning. Kunden er indforstået med, at DanskNet ikke er forpligtet til at supportere, ombytte, eller på anden måde kompensere Kunden, såfremt Kundens eget udstyr af system- og/eller hardwaretekniske årsager eller øvrige årsager, ikke fungerer på Bredbåndsydelsen, eller at ændringer af Bredbåndsydelsen og/eller det leverede udstyr, gør Kundens udstyr uanvendeligt i tilknytning hertil. Hvis Kundens eget udstyr tilsluttes DanskNets Bredbåndsydelse, og dette giver anledning til forstyrrelser af Bredbåndsydelsen på grund af fejl eller lignende i eget udstyr, er Kunden forpligtet til straks at koble det forstyrrende eget udstyr fra, og i øvrigt træffe eventuelle andre relevante modforanstaltninger. Bredbåndsydelsen leveres med det antal telefonlinjer der bestilles og netværkstilslutning (LAN) via kablet eller trådløst Ethernet. DanskNet kan løbende opdatere og optimere indstillingerne og software i udstyret, mens Kunden ikke kan opnå ret til at overskrive softwaren i udstyret. Softwaren i udstyret forbliver DanskNets ejendom, og Kunden er uberettiget til at videreformidle denne til tredjemand. Såfremt DanskNet ved tilslutning af Bredbåndsydelsen hos Kunden har stillet udstyr til rådighed, forbliver dette DanskNets ejendom, og følger Vilkår for DSL-kunder, jf ovenfor, medmindre andet ejerskab til udstyr udtrykkeligt og skriftligt er aftalt. Er udstyret fastmonteret af DanskNet ved etablering af forbindelse, må enhver form for servicering, demontering eller udskiftning alene foretages af DanskNet, der er berettiget til at fakturere Kunden for udstyrets bortkomst eller beskadigelse. Kunden skal sikre, at Kundens eget udstyr, der tilsluttes DanskNets Bredbåndsydelse, er CE-mærket i overensstemmelse med gældende regler og i øvrigt opfylder kravene i den til enhver tid gældende lovgivning. Kunden er indforstået med, at DanskNet ikke er forpligtet til at supportere, ombytte, eller på anden måde kompensere Kunden, såfremt Kundens eget udstyr af system- og/eller hardwaretekniske årsager eller øvrige årsager, Side 3

4 ikke fungerer på Bredbåndsydelsen, eller at ændringer af Bredbåndsydelsen og/eller det leverede udstyr, gør Kundens udstyr uanvendeligt i tilknytning hertil. Hvis Kundens eget udstyr tilsluttes DanskNets Bredbåndsydelse, og dette giver anledning til forstyrrelser af Bredbåndsydelsen på grund af fejl eller lignende i eget udstyr, er Kunden forpligtet til straks at koble det forstyrrende eget udstyr fra, og i øvrigt træffe eventuelle andre relevante modforanstaltninger 13. Anvendelse & begrænsninger Den købte ydelse er en privattjeneste og må således ikke anvendes i kommerciel sammenhæng. Ved kommerciel anvendelse forstås videresalg og/eller distribution til tredje part, o. lign. Dansk Net forbeholder sig retten til at opsige abonnementsforholdet, såfremt det konstateres, at ydelsen anvendes til kommercielle formål. Kunden har tilsvarende ikke mulighed for at benytte præfiks-telefoni eller alarmsignaleringskanaler sammen med Bredbåndsydelsen. Kunden må ikke uden tilladelse fra Dansk Net lade andre overtage, videresælge eller på anden måde lade andre disponere over Bredbåndsydelsen. Bredbåndsydelsen må således ikke anvendes til formidling af ydelser til andre end Kunden og dennes husstand. Bredbåndsydelsen giver fri adgang til internettet med den valgte båndbredde. Dansk Net forbeholder sig retten til at spærre for anvendelse/specifikke hjemmesider, når det er nødvendigt som følge af lovmæssige eller sikkerhedsmæssige forhold. Som standard er der af sikkerhedshensyn opsat NAT. Ved indikation om misbrug kan Dansk Net spærre for port 25. Kunden kan ved brug af bredbåndsydelsen risikere at inficere sin hardware og software med virus, spyware og andre skadelige applikationer. Dansk Net kan ikke drages til ansvar herfor. Dansk Net Bredbånd produceres ved anvendelse af DSL teknologi som benytter en kobberforbindelse mellem etableringsadressen og den tilknyttede telefoncentral. De fysiske love der gælder, betyder at den maksimale transmissionshastighed afhænger af forbindelsens længde, alder og generelle kvalitet. I nogle tilfælde benytter Dansk Net fiberforbindelse mellem etableringsadressen og den tilknyttede telefoncentral. I de tilfælde hvor kobberforbindelsen ikke understøtter den bestilte båndbredde, leverer Dansk Net den makismalt mulige båndbredde. Internettets udformning og fysiske forhold kan betyde, at båndbredden varierer over tid. Mailadresser på DanskNets domæner og de(n) statiske offentlige IP-adresse(r) tilhører DanskNet, og stilles kun til Kundens rådighed indtil abonnementsaftalen ophører. DanskNet forbeholder sig ret til at ændre den enkelte statiske offentlige IP-adresse, hvis påkrævet. Særligt for DSL-kunder: De fysiske love der gælder, betyder at den maksimale transmissionshastighed afhænger af forbindelsens længde, alder og generelle kvalitet. I nogle tilfælde benytter DanskNet fiberforbindelse mellem etableringsadressen og den tilknyttede telefoncentral. I de tilfælde hvor kobberforbindelsen ikke understøtter den bestilte båndbredde, leverer DanskNet den makismalt mulige båndbredde. Internettets udformning og fysiske forhold kan betyde, at båndbredden varierer over tid. Der skal ved alle forbindelser tages højde for, at ca % af båndbredden ved DSL bruges til overhead (dvs. til forbindelsens håndtering af afsendelse og modtagelse af data). Ved trådløse forbindelser kan båndbredden variere med det miljø, forbindelsen bruges i, og DanskNet kan ikke holdes ansvarlig for de forringelser, Kunden måtte opleve ved overgangen fra kabel til trådløs forbindelse. 14. Flytning & overdragelse Kunden kan skriftligt, indenfor DanskNets dækningsområde i Danmark, bestille flytning af Bredbåndsydelsen mod betaling for flyttehåndteringen. Flytning medfører, at abonnementets bindingsperiode forlænges med 6 måneder. Hvis det ikke er muligt at bestille en abonnementsaftale på den nye etableringsadresse, ophører abonnementet med normalt opsigelsesvarsel. Ved flytning inden for en eventuel bindingsperiode, forbliver kontrakten bindende indtil udløb af perioden, uanset om der kan etableres en forbindelse på den nye adresse, og uanset om en given Bredbåndsydelse er af tilsvarende størrelse. Kunden kan efter skriftlig aftale med DanskNet overdrage abonnementsaftalen til tredjemand. DanskNet forbeholder sig ret til at afvise en overdragelse med henvisning til punkt 4, samt at fakturere den der overtager abonnementet en overdragelsespris, jf. gældende prisliste. Kunden kan ikke tage Bredbåndsydelsen eller fastmonteret udstyr med sig til ny adresse. Fjernes eller beskadiges udstyr, vil Kunden blive faktureret herfor og evt. for en ny tilslutning. 15. Misligholdelse Misligholder Kunden sit abonnement, er DanskNet berettiget til at afbryde eller lukke dette med øjeblikkelig virkning uden forudgående varsel. Et eller flere af følgende punkter kan være en væsentlig misligholdelse: Optræden i strid med god skik på internettet herunder afsendelse og/eller distribution af SPAM eller spredning af virus. Forsøg på ulovlig indtrængen i netværk eller udførelse af serverangreb (denial of service). Overtrædelse af gældende lovgivning, herunder udbredelse/ distribution af racistiske budskaber eller billeder som skønnes at nedgøre minoritetsgrupper. Chikanerende eller truende adfærd overfor DanskNets ansatte. Ukorrekte eller manglende kundeoplysninger og/eller installationsoplysninger. Videresalg, udleje, udlån, overdragelse m.v. af abonnementet til tredjemand. Herunder netværksdeling med andre husstande eller andre juridiske enheder. Forsinket eller manglende betaling. Overskridelse af kreditmaksimum. Tilslutning af Kundens eget udstyr, der ikke er CE-mærket, ikke er godkendt af DanskNet eller beregnet til tilslutning til DanskNets Bredbåndsydelse Undladelse frakobling af Kundens eget udstyr efter krav fra DanskNet, såfremt det skønnes at dette giver anledning til forstyrrelser af DanskNets Bredbåndsydelse. Hvis DanskNet afbryder Bredbåndsydelsen som følge af misligholdelse, vil DanskNet orientere Kunden om årsagen. Kunden er ikke berettiget til afslag i abonnementsprisen som følge af afbrydelser i forbindelse med misligholdelse. Side 4

5 16. Opsigelse, bindingsperiode og ændringer i abonnement Alle produkter fra DanskNet er behæftet med en bindingsperiode på 6 måneder fra oprettelsesdatoen. I bindingsperioden er abonnementet at betragte som uopsigeligt, hvorved kunden ikke kan frigøre sig fra abonnementet uden at betale den annoncerede mindstepris svarende til alle omkostninger til oprettelse, levering samt abonnement for den resterende aftaleperiode. Kunden binder sig til de bestilte produkter og er ikke berettiget til at ændre bestillingen indenfor bindingsperioden. Aftalen kan tidligst til udgangen af bindingsperioden opsiges af Kunden med et varsel på 30 kalenderdage. Dansk Net fremsender herefter en bekræftelse på opsigelsen. Ved Dansk Nets varsling, jf. punkt 17, af ikke-begunstigende ændringer af vilkår, priser eller produkter, kan Kunden i varslingsperioden opsige abonnementsaftalen. En sådan opsigelse skal ske til udgangen af varslingsperioden med et varsel på mindst 14 kalenderdage, uanset en eventuel bindingsperiode og uanset det normale opsigelsesvarsel. Udstyr ejet af Dansk Net skal for kundens regning med postomdeling returneres til DanskNets adresse senest 14 kalenderdage efter lukning af Bredbåndforbindelsen. Sker dette ikke er Dansk Net berettiget til at fakturere Kunden herfor jf. punkt 10. Dansk Net kan opsige nærværende aftale og Bredbåndsydelser med 30 kalenderdages varsel. DanskNet kan, hvis Kunden anmoder derom, og kun efter bindingsperiodens udløb, vælge at tilbyde at sætte Kundens abonnement i bero i en nærmere bestemt periode, jf. gældende prisliste. 17. Ændringer af vilkår Dansk Net forbeholder sig ret til at ændre vilkår, priser og produkter. Ændringer, der er begunstigende for Kunden, kan gennemføres uden forudgående varsel. Er der tale om en forringelse af Kundens vilkår, udsendes der elektronisk information herom til Kunden. Sådanne ændringer varsles med 30 kalenderdage. Alle ændringer annonceres på Dansk Nets hjemmeside. I visse tilfælde kan Kunden opsige abonnementet jf. punkt 16 som følge af ændringer af vilkår, priser eller produkter. Kunden har ansvaret for til enhver tid at holde sig underrettet om Dansk Nets gældende vilkår, priser og produkter. 18. Erstatningsforhold DanskNet er ikke erstatningsansvarlig for følgende forhold: Direkte og indirekte tab opstået som følge af vedligeholdelse, forstyrrelser, afbrydelser eller nedbrud af Bredbåndsydelserne. Kundens brug af tredjemands installationer (omfattende, men ikke begrænset til alarmer og overvågningsudstyr) og/eller support, samt uvedkommendes adgang til Kundens data og/eller systemer. Helt eller delvist manglende adgang til DanskNets Bredbåndsydelser såfremt dette skyldtes forhold uden for DanskNets kontrol betegnet som Force Majeure. Force Majeure kan være, men er ikke begrænset til, lynnedslag, oversvømmelse, terror, ildebrand, krig, lokal- og generalstrejke, lokal- eller generallockout, herunder også strejke og lockout blandt DanskNets egne medarbejdere, strømafbrydelser, samt overbelastning af nettet, fejl i andres netværk og systemnedbrud. Midlertidig afbrydelse af Bredbåndsydelserne som følge af aftale indgået mellem Kunden og DanskNet. Eventuelle omkostninger til reetablering af Kundens forbindelse eller telefonnummer ved overdragelse til tredjemand. Tab af data eller økonomiske tab som følge af Kundens utilsigtede download af virus eller andre skadelige programmer. Forhold der skyldes Kundens brug af ikke godkendt udstyr eller Kundens egen installation, herunder strømforsyning på installationsadressen. DanskNet forbeholder sig ret til at kunne udføre vedligehold eller andet, som DanskNet anser for påkrævet, og er ikke ansvarlig for afbrydelse o.l., som dette måtte forårsage. DanskNet er under ingen omstændigheder ansvarlig for abonnentens driftstab, tidstab, avancetab eller andre indirekte tab. DanskNet bærer ikke ansvaret for tab som følge af uvedkommendes adgang til abonnentens datasystemer. DanskNets eventuelle erstatningspligt er maksimeret til en forholdsmæssig del af den af abonnenten senest betalte månedlige abonnementsafgift svarende til den forholdsmæssige abonnementsafgift for det tidsrum hvor abonnementsydelsen har været ude af drift. Abonnenten har ikke krav på forholdsmæssigt prisnedslag eller erstatning udover hvad der følger af ovenstående. Skade (omfattende, men ikke begrænset til brandskade, vandskade, lynskade) på DanskNets udstyr, forsætligt eller ej, samt tyveri eller bortkomst dækkes under alle omstændigheder af Kunden, der er ansvarlig for udstyret, som om nødvendigt må dækkes af Kundens egen indboforsikring. DanskNets økonomiske krav stilles altid direkte til Kunden, der ikke kan frasige sig dette. 19. Tvister & klage Kunden kan klage skriftligt til DanskNet på mail: Dansk Net vil i de fleste tilfælde behandle klagen og træffe en afgørelse inden 30 kalenderdage og senest inden 3 kalendermåneder. DanskNets afgørelse kan indbringes for Teleankenævnet (Nørre Voldgade 48, 1358 København K.). 20. Ikrafttrædelse Disse vilkår træder i kraft 13. juni Side 5

6 Bilag 1: Standardfortrydelsesformular (Formularen udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende. Indholdet af den korrekt udfyldte formular indsættes i mail, der sendes til Til DanskNet A/S, Markedsgade 8, 4300 Holbæk. Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med købsaftale om levering af følgende tjenesteydelser: Bestilt dato: Forbrugerens fulde navn(e): Forbrugerens adresse: Side 6

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013 1. Definitioner 1.1 Ved Abonnementsbetaling forstås den løbende betaling, som Abonnenten skal erlægge for de af Abonnenten til enhver tid bestilte Tjenester.

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Disse vilkår gælder for Abonnentens tilslutning til Bredbånd Nords fibernet. 1. DEFINITIONER Ved Abonnenten forstås den person eller juridiske enhed, som har

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned.

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned. Gældende fra 1/12 2015 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen: Som medlem af Mørke-Aadalens Net (Ma-net) kan man tegne abonnement for tilslutning til foreningens internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private Introduktion RAH EnergiMidts Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem RAH EnergiMidt

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 1 3. E-mail-adresse... 2 4. Fast ip-adresse...

Læs mere

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler 1 Denne aftale regulerer vilkårene for køb og fremføring af fritvalgskanaler mellem Jerlev Antenneforening, cvr. nr. 18137739 (herefter kaldet foreningen)

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 2. Gyldighed og udløb... 2 3. Kvalitets- og serviceniveau... 2 4. Dækningsområde... 2 5. Roaming... 3 6. Kundens

Læs mere

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil Vilkår OiSTER Fri taletid til mobil Marts 2015 Version 1.13 1. Aftalen... 2 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 2 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 2 1.3 Indhold i Startpakke OiSTER Fri taletid... 2

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Juni 2016 1. Tillægsaftalen Denne tillægsaftale gælder for aftaler om abonnement på Mofibo-tjenesten, der udbydes af Mofibo ApS (Mofibo). Mofibo-tjenesten giver adgang til

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Anlægsejeren kan ved skriftlig meddelelse til abonnenten opsige abonnementet med 30 dages varsel til udgangen af en måned.

Anlægsejeren kan ved skriftlig meddelelse til abonnenten opsige abonnementet med 30 dages varsel til udgangen af en måned. ABONNEMENTSVILKÅR - PARKERING BLOX Anlægsejer: Realdania By & Byg A/S, CVR-nr. 10 13 07 51, Jarmers Plads 2, 1551 København V. Driftsoperatør: Securitas A/S, CVR-nr. 88 66 32 17, Sydvestvej 98, 2600 Glostrup.

Læs mere

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftale om TDC Betalingskonto der udbydes af TDC A/S (herefter TDC). En aftale om TDC Betalingskonto

Læs mere

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til:

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til: 1. Sådan fungerer det Du betaler kun for taletid, SMS, WAP, MMS og GPRS. Du betaler forud for dit forbrug og kender derfor dine omkostninger. Hver gang du tanker op, tillægges det indbetalte beløb din

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Oktober 2012 Version 2.0 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser opdateret. 11.01.15 Almindelige betingelser for køb og brug af TV 2 PLAY gældende pr. 11. januar 2016. Aftalens indgåelse Når du køber adgang til TV 2 PLAY, indgår du aftale med TV2

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem AURA Fiber A/S og

Læs mere

Indhold. Velkommen 3. Generelle aftalevilkår for Zaptor 4. Særlige aftalevilkår for Zaptor. ved leje af Zaptor-boks 20. Kontaktinformation 22

Indhold. Velkommen 3. Generelle aftalevilkår for Zaptor 4. Særlige aftalevilkår for Zaptor. ved leje af Zaptor-boks 20. Kontaktinformation 22 Zaptor aftalevilkår Indhold Velkommen 3 Generelle aftalevilkår for Zaptor 4 Særlige aftalevilkår for Zaptor ved leje af Zaptor-boks 20 Kontaktinformation 22 3 Tillykke med Zaptor! Du har nu bestilt Zaptor

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Oktober 2012 Version 1.13 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. Indhold i OiSTER Taletidspakker... 2 2.1. Taletid til danske numre... 2 2.2. Dataforbrug... 2

Læs mere

Abonnementsvilkår for NOE

Abonnementsvilkår for NOE Abonnementsvilkår for NOE Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og NOE. NOE har her fremhævet nogle vigtige punkter i abonnementsvilkårene. Vi anbefaler

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen Abonnementsvilkår for bredbånd via telefonstik (xdsl) og bredbånd via kabel-tv-stik (coax) hos Fullrate (Nye vilkår Fullrate kan uden varsel præcisere vilkårsteksten) Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni).

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni). Betingelser for Fast Telefoni abonnement hos UnoTel Version 2.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr Side 1 Denne aftale er gældende for indgåelse af aftaler om etablering og benyttelse af EWII Bredbånds fibernet til erhverv i EWII Bredbånds forsyningsområde. Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver

Læs mere

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse 1.1 Betingelserne gælder for alle aftaler om MHD s salg og levering af produkter/ydelser til

Læs mere

(Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne 1-10 nedenfor.

(Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne 1-10 nedenfor. Vilkår for køb og brug af tjenester på sitet Kort præsentation af vilkår (Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD).

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD). Abonnementsbetingelser IPTV Gældende pr. 1. maj 2007 1 Abonnementsaftalen og dens parter: 1.1 Nærværende abonnementsbetingelser er en del af aftalen mellem ComX Networks A/S Herstedvang 8 2620 Albertslund

Læs mere

1. Om medlemskab af duka serviceordning

1. Om medlemskab af duka serviceordning Abonnementsbetingelser 1. Om medlemskab af duka serviceordning 1.1. Generelle vilkår og forudsætninger Disse vilkår er gældende for aftalen mellem dig som kunde på den ene side og på den anden side dukapc

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf. JANUAR 2013 1. AFTALEN 1.1 Disse abonnementsbetingelser er gældende for alle Altibox abonnementer vedr. ADSL (Internet). Aftalen er gældende for parterne Altibox Danmark A/S (CVR nr. 31 586 283) (Altibox

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale)

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) YouSee kodet Tv via kabel-tv-stik YouSee Tv via telefonstik eller

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm TM GOD ENERGI 1 Aftale om leverance af produktet enkel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret.

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret. Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj 2008 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnement på TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnement Campingvogn

Abonnement Campingvogn Abonnementsbetingelser Abonnement Campingvogn Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Abonnementet dækker efter de danske betingelser på

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser For aftaler om udvikling og design af hjemmesider og Vi-gør-hver-især-hvad-vi-er-bedst-tilpakken, herefter benævnt abonnementet, hos Transdesign.dk 1. Omfang Disse standardvilkår

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Juni 2017 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER for forbrugere og ikke-forbrugere 1. Generelle oplysninger CVR nr. 38 26 81 63 Hasselvej 14 3210 Vejby E-mail: ss@danskaktieraadgivning.dk eller ur@danskaktieraadgivning.dk

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes Abonnementsvilkår for TELMORE Bredbånd Oktober 2007 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene er sammen

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private INTRODUKTION Eniigs Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenes ter) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem Eniig og kunden (Abonnenten)

Læs mere

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Januar 2008 Sammen med tilslutningsaftalen er de almene betingelser grundlaget for Aftalen mellem dig og Energi Fyn Bredbånd A/S. 1. Definitioner

Læs mere

Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni

Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni 1 Aftaleforholdet Abonnementsvilkår for TeleNordic abonnement (herefter benævnt som "aftalen") gælder mellem TeleNordic ApS, Munkegårdsvej 21A, 3490 Kvistgård (herefter

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010

Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010 Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester af Waoo!, der leveres via et SEAS-NVE.

Læs mere

Abonnement Hobby Trailer Privat

Abonnement Hobby Trailer Privat Abonnementsbetingelser Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet dækker efter de danske betingelser

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

Abonnement: EL Knallert / EL Scooter

Abonnement: EL Knallert / EL Scooter Abonnementsbetingelser Abonnement: EL Knallert / EL Scooter Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark, med undtagelse af Færøerne og Grønland. Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Abonnementsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Abonnementsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Abonnementsvilkår for NRGi Fibernet A/S Marts 2012 1. Generelle bestemmelser 1.1 Disse Abonnementsvilkår for NRGi Fibernet ( Abonnementsvilkår ) omfatter vilkårene for Abonnentens Tilslutning til Fibernet

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 16. maj Generelt Levering Betaling og kreditvurdering Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 16. maj Generelt Levering Betaling og kreditvurdering Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 16. maj 2017 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag... 2 3.4

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Generelle vilkår og betingelser Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Version 1.1. Ikrafttrædelse pr. 8. juni 2012 På denne og de følgende sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

Falck Køreklar Privat

Falck Køreklar Privat Abonnementsbetingelser Falck Køreklar Privat Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Dækningskode: 1261 Falck Køreklar

Læs mere