Inventarudbud ARBEJDSBESKRIVELSE - INVENTAR. Tilbygning til Patologisk Institut Randers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inventarudbud ARBEJDSBESKRIVELSE - INVENTAR. Tilbygning til Patologisk Institut Randers"

Transkript

1 ARBEJDSBESKRIVELSE - INVENTAR Randers Inventarudbud 18. april 2010 Bygherre: Regionshospitalet Randers og Grenå Regionmidtjylland Udført af: Aarhus Arkitekterne A/S Europaplads Århus C

2 2.0 omfang 2.1 Generelt De tekniske angivelser i nærværende beskrivelser er at betragte som kvalitative mindste fordringer. Dette gælder samtlige tilbud. Tilbud som ikke eller delvist opfylder de fordrede mindstekrav, kommer på grund af ufuldstændighed ikke i betragtning. Hvor der i beskrivelsen eller på tegninger refereres til eller nævnes fabrikat/type er dette et udtryk for den ønskede norm dvs. at der kan tilbydes et dermed tilsvarende produkt. Det påhviler entreprenøren i god tid, før produktet skal indgå i byggeriet, at fremkomme med prøver mv. til godkendelse hos byggeledelsen. Sideordnede tilbud skal kun anerkendes såfremt hovedtilbuddet er udfyldt. Sporgasprøver skal være indeholdt i tilbuddet og skal i den forbindelse varetages af anerkendt sagkyndig. 2.2 Levering og montering af inventar Levering og montering af inventar i henhold til inventarplaner med angivelse af inventarnumre (se tegninger og opstalter). Hensyn til bygherreleverancer: Fremføring af installationer til inventaret udføres af totalentreprenøren. Inventarleverandøren skal indgå i et tæt samarbejde med totalentreprenøren i forbindelse med projekteringen og koordineringen af diverse installationsfremføringer og tilslutninger. Inventarleverandøren skal ved planlægningen af sit arbejde i forbindelse med montage af inventar deltage i koordineringen af bygherreleverancer. Således at tilsikrer et fornuftigt montageforløb og at bygherreleverancerne indarbejdes i projektet mest optimalt. 2.3 Projektering Der skal i tilbuddet indregnes udførelse af fædigprojektering af inventaret inkl. produktionstegninger af de enkelte inventardele. Inventarleverandøren skal påregne at deltage i 3 møder med brugerne, bygherrerådgiveren og bygherren, hvor den endelige udformning af inventaret fastlægges. Efterfølgende skal produktionstegningerne i god tid fremsendes til bygherrerådgiver / bygherrens godkendelse. Ved projekteringen skal Erhvervs- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 169 af 15. marts 2004 om kvalitetssikring af byggearbejder overholdes. Projektmaterialet skal leveres til bygherren / bygherrerådgiveren i 2 eksemplarer. Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. Projektmaterialet skal kunne godkendes af byggemyndighederne. 2.4 Byggeplads Generelt Der henvises generelt til byggesagsbeskrivelsen. Transport og oplagring af materialer og produkter skal følge producent- og/eller leverandøranvisninger og foregå på en sådan måde, at materialer og produkter ikke lider skade, og således at projektmaterialets krav til det færdige bygværk opfyldes. Leverandøren skal levere en montage/håndteringsanvisning til byggeledelsen og montøren. Entreprenøren skal udføre alt for arbejdets udførelse nødvendige transport og håndlangning af hjælpemidler samt materialer og inventardele. Ved aflevering på byggepladsen af monteringsfærdigt inventar. Vil der ved afløsningen af tilsynet blive anvist holdeplads for hvor lastbil med videre kan holde midlertidigt, imens inventarer flyttes ind i de lokaler hvori det skal monteres Leveringsprogram

3 Elementer skal leveres efter et leveringsprogram inddelt i hele læs. Leveringsprogrammet, der angiver leveringsrækkefølge og tidspunkter for samtlige elementer, udarbejdes af montøren. Leveringsprogrammet skal forelægges til accept for de implicerede parter og til gennemsyn for byggeledelsen. Leveringsprogrammet skal, med et rimeligt varsel og i øvrigt efter byggeledelsens afgørelser, kunne æderes, efterhånden som erfaringer før dette ønskeligt. Montørens endelige leveringsprogram skal foreligge senest 10 arbejdsdage før montagens start og leveres til leverandør og byggeledelsen Tilkørselsforhold Der henvises til byggesagsbeskrivelse. I forbindelse med adgangsforhold er inventarleverandøren bekendt med de bygningsmæssige forhold og dermed også hvilke rammer inventaret skal monteres i. Herunder lofthøjder gangbredder, dørbredder og adgangsveje. Der henvises i den forbindelse til projektets hovedtegninger Ventetid og spildtid Montøren skal modtage elementer, så leverandøren ikke udsættes for vente- og aflæsningstid ud over 1 time i forhold til det aftalte leveringstidspunkt for det enkelte læs Stødlagre Oprettelse af stødlagre på byggepladsen må kun ske efter aftale med byggeherren. Elementer skal under lagring understøttes på en sådan måde, at elementer ikke beskadiges Elementoverdragelse Elementer overdrages fra leverandøren til montøren, når de er løftet fra vognen af montagekranen, og der har været fornøden tid til at syne dem. Elementer med fejl og skader, der ikke umiddelbart kan repareres, skal fjernes fra byggepladsen. For sådanne elementer skal leverandøren hurtigst muligt levere erstatningselementer. Kassation af et element fritager ikke leverandøren for at overholde tidsplanen. Dersom et fejlbehæftet eller skadet element er monteret, afgør byggeledelsen, om elementet kan forsøges repareret på stedet, eller om det skal udskiftes. Bygherren kan kassere et repareret element, hvis reparationen ikke lever op til de stillede krav Vejrlig Fra modtagelsen og frem til den permanente beskyttelse af elementer, påhviler det montøren at sikre disse mod alle former for vejrlig. 2.5 Sikkerhed og sundhed Der henvises til byggesagsbeskrivelsen. I forbindelse med montage af fast inventar, henvises der generelt til vejledninger fra Branchearbejdsmiljørådet for bygge og anlæg. Der henvises endvidere til håndbog for sikkerhedsgruppen, bygge og anlæg af april omgivende miljø Der henvises generelt til byggesagsbeskrivelsen. 2.7 Kvalitetsstyring Generelt Kvalitetsdokumentation Kontrolplaner skal 10 arbejdsdage efter overdragelse af arbejdet afleveres i 2 eksemplarer til byggeledelsen D&V-dokumentation Der henvises generelt til byggesagsbeskrivelsen Garantierklæringer

4 Der henvises generelt til byggesagsbeskrivelsen Dokumentation af projektering Følgende dokumentation skal leveres: Dokumentation af, at projekteringsydelser er kontraktmæssigt udført. Erklæring om risikobehæftede forhold 2.8 Arbejdets planlægning Generelt Arbejdet skal holdes således bemandet, at hovedtidsplanen til enhver tid overholdes. Der henvises endvidere generelt til byggesagsbeskrivelsen Arbejdsdokumenter Før udførelse af arbejdet påbegyndes, skal der udarbejdes fornødne arbejdsdokumenter i form af arbejdstegninger, arbejdsinstruktioner, beskrivelser, beregninger mv, der sikrer, at de i projektmaterialet angivne specifikationer vil blive roverholdt under udførelsen. Arbejdsdokumenter, som skal fremsendes til byggeledelsens gennemsyn, vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. Montage/håndteringsanvisninger vil foreligge senest 5 arbejdsdage før montagens opstart. 2.9 Prøver Der skal leveres prøver af samtlige typer af inventar for godkendelse hos bygherrerådgivern samt bygherre. De leverede prøver kan, såfremt de godkendes, indbygges i det færdige byggeri. Det præciseres i den forbindelse af inventarleverandøren fremsender produktionstegninger til gennemsyn ved fagtilsyn og bygherre som i den forbindelse har 10 arbejdsdage til at kommenterer på disse. Følgende prøver for fastlæggelse af udfaldskrav skal udføres: Materialeprøver Til bygherren skal afleveres prøver af samtlige materialer i alle de valgte farver. Alle prøver skal være tydeligt mærkede med fabriksnavn, typeangivelse og farve nr. samt dato for udtagning. Endvidere vedlægges daterede skriftlige specifikationer. 3. Generelle specifikationer 3.1 Referencer Normer og standarder Arbejdet udføres iht. normer gældende for inventarets anvendelse, herunder relevante DS/EN normer. Det præciseres at laboratorierne generelt udføres i Laboratorieklasse 2 jf. AT bekendtgørelse 864 af 10. november Herunder skal stinkskabe være klassificeret til Laboratorieklasse 2 samt sikkerhedsklasse II iht. DS/EN Anvisninger By- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 202 af den 23. marts 2000 om kvalitetssikring af byggearbejder. 3.2 Materialer og produkter Generelt Såfremt der kan tilbydes andre ligestillede materialer skal disse egenskaber dokumenteres og godkendes særskilt ved bygherrens tilsyn. Dokumentation for, at fabrikater er tilsvarende, skal forelægges byggeledelsen senest 10 arbejdsdage efter entreprisekontrakt er underskrevet. Hvor der i beskrivelse eller på tegninger refereres til eller nævnes fabrikat/type er dette et udtryk for den ønskede norm dvs. at der kan tilbydes er dermed ligestillet produkt, dog efter fremlagt prøver til endelig godkendelse hos byggledelsen. Det påhviler entreprenøren at fremkomme med prøver m.v. for godkendelse.

5 Alle bordoverflade, stinkskabe og øvrige skabe skal kunne tåle laboratoriets daglige rengøring ved brug af sprit, virkon og klor Almindelige materialeforskrifter, jern Alt jern Alt jern skal have en glat overflade, fri for rust, revner, løse skaller eller andre fejl samt være fri for koldskørhed og spartlinger. Smedegods skal, hvor andet ikke er foreskrevet, være blødt stål med en bundgrænse på 3700/4500 kg/cm2 og en brudforlængelse på mindst 20%. Materialer skal være svejseligt og fri for rørskørhed. Jern i rør og stænger skal være lige uden opbankede buler og beskadigede kanter. Tildannelse af stål Hvor ikke andet er foreskrevet, skal samlingerne udføres ved svejsning enten med elektrisk lysbue svejsning eller gassvejsning, alt efter arbejdets eller materialets karakter. Svejste samlinger skal være gennemsvejste og svejsesømme skal være uden bundskærv, sideskærv, kratre, blærer eller revner, ifølge forskrifter for udførelse og kontrol med smeltesvejsning af stål DS Alle samlinger af enhver art skal være tætte, glatte og smukt afslebne. Specielt bemærkes, at svejsesømme i indadgående hjørner nedfiles, så hjørner står skarpe. Efter forarbejdning må der ikke forekomme samlinger ude af vinkel eller vindskævhed i understel og ling Overfladebehandling Alt smedearbejde, der ikke er foreskrevet behandlet på anden måde ved de enkelt emner, skal pulverlakeres med ca. 100 my i farve efter aftale Syrefast rustfrit stål Stålbordplader levers med slebet glat overflade. Der leveres prøve af overflade for godkendelse. Stålbordplader udføres i overfladekvalitet RA AISI 316. Alt rustfrit stål skal slibes med korn 180/240 i emnets længderetning. Tildannelse af rustfri stålarbejder: Plader skal være fuldstændig plane og glatte Alle hjørner skal være afrundede med undtagelse af stinkskabe og LAF bænke. Disse udføres med vulst på alle 4 sider. Alle svejsesømme skal være fuldstændig glat afpudsede Aluminium Aluminium skal have en glat overflade, fri for støbehuller, ridser eller andre fejl, såsom buler og beskadigede kanter eller ling. Endvidere skal materialet have en ensartet overflade med samme blankhedsgrad. Alt aluminium skal overfladebehandles ved natureloxering. Der skal mindst opnås enlagtykkelse på 15 my almindelige materialeforskrifter, træ Spånplader Spånplade skal i kvalitet være som Slåndex V 20 fra Novopan Pindstup A/S, eller tilsvarende Krydsfiner Sokler udføres af birk krydsfiner 1. kvalitet, pålagt laminat Plastbelægning Plastiklaminat skal være som 0,9 mm højtrykslaminat af bedste kvalitet fra anerkendt fabrik og med svagt præget overflade med ringe lysrefleksion. Plastiklaminaten skal bøjes på bordplader. I forbindelse med afgivelse af tilbud skal det oplyses, hvilket fabrikat der tilbydes. Ved pålægning af plastikbelægninger afspærres med modstående side afspærringsmateriale. For reolhylder med plastiklaminat, pålægges dette på begge sider Tilpasningslister

6 Hvor inventar støder op mod vægge og andre bygningsdele, anvendes tilpasningslister af 19 mm hvide meleminbelagte plader Beslag, hængsler, greb m.v. Skabsdøre beslås, hvor andet ikke er foreskrevet, med hængsler leverandørens standard. Alle skabsdøre over 1,6 m højde beslås med 4 hængsler. Greb til hængslede døre og skuffer er som bøjlegreb. Magnetlåse er som leverandørens standard. Skabsdøre og skuffer med cylinderlåse skal altid monteres med såvel greb som magnetlåse, uanset der monteres låse i dem. Hyldebærere skal være montagevinkler af stål. Alle skruer til fastskruning, og alt andet beslag skal være glansforzinkede Overfladebehandling Skabskorpus udføres af 19 mm hvid 100 gram melaminbelagte plader, som standardprodukt. Skabsfronter og kanter udføres med 2 mm ABS frontlister udenpå Fastgørelse Inventarelementerne monteres som vist på medfølgende inventarplanter. Alle elementer skal monteres i fuldstændig lod og vage samt i ens højder for at opnå en vandret og lige gennemgående flugt. Alle hylder på Erfaskinner leveres og monteres. Alle elementer og tilslutningslister skal være færdigmalet før monteringen. På murværk og betonvægge fastgøres vægskinnerne i bordhøjde og idet øverste hul med ekspansionsbøsning, hvori fastskrues en maskinskrue. Alle øvrige fastgørelser udføres pr. 200 mm med træskruer i rawlplugs fiberbøsninger, der indbores i væggene. På gipsvægge fastgøres vægskinnerne pr. 200 m med specielle Expandent Silver Red Rosette eller Turbo K fra Universal Fastgørelse A/S, Venusvej 12, 2860 Søborg, eller tilsvarende. Entreprenøren kan også vælge andre fastgøringsmetoder, men ansvaret er alene hans, og han skal garantere for, at vægskinner og skabe m.v. sidder urokkeligt fast efter montage og kan bære fuld belastning på alle hylder og skabe. Hvor skabskorpus, eller bordplade, støder mod eksist. eller ny væg, skal der fuges med hvid elastiskfuge mellem skabskorpus og væg. 3.3 Udførelse Producent- og/eller leverandøranvisninger for valgte eller foreskrevne materialer og produkters korrekte anvendelse og indbygning skal følges. Der er i almindelighed ikke angivet stød og/eller samlinger på tegninger. Disse udføres således at styrken af den enkelte del og/eller konstruktionen ikke forringes Mål og tolerancer Målmarkeringer skal udføres således, at disse, når de fjernes, ikke giver anledning til nogen form for beskadigelse af bygningsdele eller forringelse af synlige overflader. Målmarkeringerne skal være fjernet ved arbejdets afslutning. Den på tegningerne viste målsætning skal nøje overholdes. Entreprenøren har pligt til at undersøge op opmåle eksisterende forhold inden opstart og søge de forekomne unøjagtigheder i konstruktionerne udlignet bedst muligt under udførelsen af sine arbejder. 3.4 Kontrol Generelt Der skal udarbejdes kontrolplaner, som beskriver arten og omfanget af den kontrol, som agtes udført og dokumenteret. Kontrolplanerne skal som minimum omfatte punkerne i udbudskontrolplanen. Justeringer i art og omfang af kontrollen foranlediget af projektgennemgangen skal indarbejdes i kontrolplanerne.

7 3.4.2 Projekteringskontrol Projektdokumenter skal kontrolleres før fremsendelse til byggeledelsen Materialekontrol Det skal kontrolleres, at de materialer og produkter, der skal anvendes, er i overensstemmelse med de angivne specifikationer, og at dokumentationen herfor er Montagekontrol Hvis der ikke har været udført materialekontrol, kontrolleres materialer og produkter ved modtagelse i henhold til forskrifterne i Materialekontrol. Materialer og produkter, der er kontrolleret i henhold til Materialekontrol, kontrolleres ved modtagelsen for at være identiske med den foreliggende dokumentation Udførelseskontrol Generelt gælder at der skal udføres visuel kontrol af, hvorvidt udfaldskravene er overholdt, Hvis der er tvivl om, hvorvidt disse er overholdt, skal udfaldskravene kontrolleres ved måling. Viser målingen af udfaldskravene ikke er overholdt, skal der rettes henvendelse til byggeledelsen Slutkontrol Før aflevering af arbejdet som grundlag for et efterfølgende arbejde før afleveringsforretning. Skal der gennemføres en slutkontrol. Det skal visuelt kontrolleres, at arbejdet er korrekt udført. Inden aflevering skal alle låger, skuffer m.v. inkl. beslag og låse efterjusteres. Skuffer skal efterpasses, så de har en let gang, dog uden at slubre. Alle påtalte fejl og mangler rettes, også sådanne som måtte være skader påført af anden entreprenør, idet entreprenøren er ansvarlig for alle sine materialer og arbejder indtil den endelige aflevering. 3.5 Relationer til andre arbejder Generelt Forinden tildannelse af de komponenter til entreprisen påbegyndes, må entreprenøren kontrollere, at de af andre entreprenører udførte arbejder, som har betydning for entreprisens udførelse, er i overensstemmelse med tegningerne. Alle mål skal således efterkontrolleres. Endvidere må entreprenøren sikre sig at ingen bygningsdele, uanset om disse er udført i henhold til tegningerne, vil være til hinder for de under denne entreprise hørende komponenters fulde funktion efter hensigten. Såfremt dette skulle være tilfældet, må entreprenøren orientere bygberren så betids, at eventuelle nødvendige forholdsregler kan tages uden forrykkelse af tidsplanen Koordinering Inventarleverandøren skal deltage i koordineringen og planlægningen med andre arbejder. Opmærksomheden henledes specifikt på følgende arbejder: Loftarbejder Gulvarbejder VVS arbejder Ventilationsarbejder EL-arbejder Gasarbejder Bygherreleverancer 3.6 Arbejdsmiljø Der henvises generelt til byggesagsbeskrivelse

8 4. Bygningsdelsbeskrivelser 4.1 Inventar (generelt) Arbejdets omfang Levering og montering af: - Stinkskabe - Bordplader - Hylder - Faste depot og opbevaringsskabe - Bakker - Eksisterende inventar Der henvises i den forbindelse til følgende tegninger: - S1-123, Inventarplan niveau 3 - S1-124, Inventarplan Niveau 4 - S1-125, Inventarplan Niveau 5 (Ingen inventar leverancer her, vedlagt til orientering) - Facader: S1-201, S1-202, S1-203 (vedlagt materialet til orientering) - Snit: S1-301, S1-302, S1-311, S1-312, S1-313, S Rumopstalter: S1-501, S1-502, S1-503, S1-504, S1-505, S1-506, S1-507, S1-508, S1-509, S1-510, S1-511, S1-512, S Dataliste for stinkskabe - Inventarliste for øvrigt fastinventar Stinkskab Generelt: Stinkskabe leveres eleverbare med elektrisk hejs. Vandring udføres fra nedre position på 730 mm til øvre position på 1100 mm. Totalvandring på 370 mm. Udtag og teknik udføres i iht. de datablade for de enkelte stinkskabe. Stinkskabe med skrå og refleksfri glasrude uden kant i bunden af ruden. Omfang og placering af vaske, stik mv. udføres iht. tegninger og datablade. Stik til PC skal generelt placeres under bordplade i skabe. Gennemføringer fra skærm og gennem bordplader skal udføres tætte med kraver som slutter tæt omkring kabler. Stinkskabe leveres med bordplader af rustfri stål. Det præciseres at stinkskabe udføres således det maksimale lydniveau fra disse ikke overstiger 54db(A) Glasspor til glasrude udføres i kompaktmateriale fra at sikre jævn og ubesværet vandring. 4.2 Arbejdsborde, Edb-arbejdsstationer (fast / hæve- sænke) Bordplader leveres med højtrykslaminat på flader og kanter, udført med min. 0,9 mm højtrykslaminat. Forkanter og bagkanter med opkant uføres afrundede (post formning). Sammeskæringer og samlinger udføres præcise og tætte. Vægmonteret hæve- / sænkbare bæringer udføres med elektrisk hejs. Vandring fra 680 mm til 1200 mm. Faste bæringer udføres i firkantede stålrør med 45 grader skråt afskårne og lukkede ender. Bordben udføres i runde stålrør med stilleskrue ved gulv. Endelig placering af kabelgennemføringer aftales med bygherren. 4.3 Hylder Hylder udføres som laminat belagt med laminat på flader og udføres med 2 mm PP kantbånd og kantede hjørner. Hylderne monteres på Aweso skinner og hyldeknægte med over- og underpart passende til vægskinne.

9 4.4 Faste depot og opbevaringsskabe Skabskorpus generelt Skabskorpus fremstilles af 19 mm spånplade og min. 6 mm bagbeklædning. Pladerne skal leveres belagt med min. 100 gram melamin. Korpusdelene skal være forsynet med forkantliste i PP med affasede kanter og inkl. tætningsprofil af hensyn til støvtæthed. Skabet skal være samlet med lim og dyvler og dernæst maskinpresset. Låger Lågen skal være udført i min. 16 mm spånplade belagt med min. 0,9 mm. højtrykslaminat på begge sider og være udført i høj kvalitet med lang levetid og høj funktionalitet. Lågen skal være forsynet med min. 2 mm PP kantbånd og kantede hjørner. Hængsler skal have en åbningsvinkel på 270 grader iht. DIN 4554, og Skuffer leveres selvlukkende og med skuffedæmpere. Låger og skuffer skal være forsynet med greb i mat krom finish, endelig valg af greb samt placering skal afklares med bygherren inden produktionen igangsættes. Sokkel: Sokkelhøjde iht. tegningerne, med smig samlinger i hjørnerne. Sokler udføres i min. 18 mm vandfast plade belagt med laminat. Kanterne affases svagt, så de ikke virker skærende. 4.5 Bakker Vedrørende omfang af bakker i ABS skabe. Følgende bakker skal være indregnet følgende bakker i ABS skabe: - Skab nr. F06, 5 stk. pr. skab - Skab nr. F10, 10 stk. pr.skab - Skab nr. F12, 10 stk. pr.skab - Skab nr. F13, 10 stk. pr.skab - Skab nr. F14, 10 stk. pr.skab Bygherren forbeholder sig dog retten til at returnere overskudshylder op til 3 uger efter afleveringen af byggeriet. Bygherren forbeholder sig endvidere retten til at regulerer de afsatte mængder og lade disse ændres til skuffeindsatse, plastkurve, skillestykker o.lign. 4.6 Eksisterende inventar Entreprenøren skal i sit tilbud medregne nedtagning / flytning og genopstilling af eksisterende stinkskabe og inventar. Omfanget fremgår af tegningsmaterialet og inventarlister. Omfang af renovering af eksisterende stinkskab er angivet i databladene.

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Fast inventar Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Indholdsfortegnelse OMFANG 2 Generelt...2 Normer og forskrifter...2 Arbejdets omfang...2 Bygningsdele...4 Projektering...4 Byggeplads...4 Indretning og drift...4 Vejrligsforanstaltninger...4

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.371 Døre, vinduer og porte, montage R2.00 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 1 - Omfang... 3 1.1 - Generelt... 3 1.2 - Bygningsdele... 3 1.3 - Projektering... 3 1.4 - Byggeplads...

Læs mere

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING HOVEDENTRERISE A A.23 KØKKEN OG INVENTAR ARBEJDSBESKRIVELSE SAGSNR.: 25182-02 DATO:

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5 Vvs Side 1 af 5 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (52)50.05 Nedtagning

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web:

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web: Indholdsfortegnelse 39.0.00 SOLAFSKÆRMNING / MØRKLÆGNING... 2 39.1.00 ALMENT... 2 39.2.00 KRAV TIL PRODUKTER... 3 39.3.00 ARBEJDETS UDFØRELSE... 4 39.4.00 KVALITETSSIKRING... 5 39.5.00 SPECIFIKATION...

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele.

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele. Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter

Læs mere

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7 Maler Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (00) Afrensning

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6 EL Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (01) HPFI relæ

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.4 Byggeplads... 4 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Side 1 af 8 ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Indholdsfortegnelse 01.2. Omfang...

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. :

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. : Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 1 af 6 KAP. 7. KVALITETSSTYRING Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 2 af 6 7.1 Generelt Entreprenøren skal kvalitetssikre sit arbejde, jf By og Boligstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Danmarks Stærkeste hængsel

Danmarks Stærkeste hængsel Danmarks Stærkeste hængsel Stina Inventar har udviklet det stærkeste hængsel til dato. Vi har i samarbejde med R & D og en danske beslag producent, udviklet et stærkt hængsel til inventar med svær belastning.

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 2. Omfang... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Bygningsdele... 1 2.3 Projektering... 1 2.4 Byggeplads... 2 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.330 Maling R1.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

Læs mere

Element - Produktion

Element - Produktion Element - Produktion 1 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 2 KONTROLPLANER 3 VEDLIGEHOLDELSE 4 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER Byggesag: Bygherre: Entreprise: Firma: Virksomhedens interne organisation

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Tagentreprisen Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse tagdækning Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 2010.06.18 Kap.-side Version 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

AKB Kbh. afd Øbro 95

AKB Kbh. afd Øbro 95 AKB Kbh. afd. 1026 - Øbro 95 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Tømrerarbejdet Bilag 5 April 2012 Dokument nr. K 003 Revision nr. Udgivelsesdato 10.04.2012 Sags. nr. A020599 / P-76583-B-2 Udarbejdet UBJ

Læs mere

Facadebeklædning med Sinus:

Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med sinusplader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Indeks. Side 3-02 3-03 3-04 3-05 3-06 3-07 3-08 3-09 3-10 3-11 3-12 3-13 3-14 3-15 3-16 3-17 3-18 3-19 3-20 3-21 3-22 3-23 3-01-11

Indeks. Side 3-02 3-03 3-04 3-05 3-06 3-07 3-08 3-09 3-10 3-11 3-12 3-13 3-14 3-15 3-16 3-17 3-18 3-19 3-20 3-21 3-22 3-23 3-01-11 Indeks Side Bordplader Tillæg til bordplader Vaske Tilbehør Bæringer til bordplader Tilbehør Pladehylder Pladehylder Bæringer til pladehylder Ristehylder Opsatse til borde / nedhængte hylder 3-02 3-03

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.3 Projektering... 4 2.7 Kvalitetsledelse...

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. Noah Mølgårdip aqqutaa 3 3952 Ilulissat 1 Indholdsfortegnelse side 1. Arbejdet omfang 2. Projekt 3. Arbejdsgrundlag 4. Materialer 5. Arbejdets

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for

Læs mere

Det pålægges således altanentreprenøren selv at foretage gennemgang og godkendelse af egne arbejder inden der foretages en egentlig aflevering.

Det pålægges således altanentreprenøren selv at foretage gennemgang og godkendelse af egne arbejder inden der foretages en egentlig aflevering. Nedenstående angiver udfaldskrav til altanernes finish. Afvigelser fra nedenstående udfaldskrav vil ikke blive godkendt og vil dermed blive kasseret ved aflevering. Det pålægges således altanentreprenøren

Læs mere

Vinduer/Vinduespartier

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier Udbudsbeskrivelse: Vinduer og vinduespartier med VELFAC 200 Energy Producent: VELFAC A/S - Bygholm Søpark 23-8700 Horsens Anvendelse: Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter til inspiration

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Skoler og institutioner. Inventarbeskrivelse

Skoler og institutioner. Inventarbeskrivelse Skoler og institutioner Inventarbeskrivelse ST Skoleinventar A/S. Januar 201 201 ST Skoleinventar A/S INDHOLD 1.0 SKABE 1.1 Korpus 1.2 Hylder 1.3 Sokler 1. Tilsætning til skab 1.5 Lys E 2.0 LÅGER 2.1 Laminatlåger

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Murer-/ malerarbejde Nedre Facade Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København

Læs mere

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme Dato: 2017.12.15 Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning 0 1. Orientering... 2 1.1. Generelt... 2 1.2. Definitioner... 2 2. Omfang... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Bygningsdele... 3 2.3. Projektering... 3 2.4.

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.380 Fast inventar Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B2.380 Fast inventar Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B2.380 Fast inventar Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse

Læs mere

BYGNINGSDELSBESKRIVELSE

BYGNINGSDELSBESKRIVELSE Renovering af plejecenter krydsrum arkitekter side 1 af 6 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE ARBEJDER BB.01 Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende elementer m.v. BB.02 Køkkener: Levering og montering af nye

Læs mere

LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678

LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678 LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678 31/3-2016 1. ALMINDELIGE BETINGELSER. 1.1. Generelt. Nærværende Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) omhandler

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS STÅLKONSTRUKTION (SM) Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Boligkontoret Århus Nydamsparken afd. 23 Indholdsfortegnelse

Læs mere

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 Gulvbelægningsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk Internet www.atra.dk

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11 Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: Murerarbejde Østergade 36-38

Arbejdsbeskrivelse Dato: Murerarbejde Østergade 36-38 2. Omfang... 2 2.1. Generelt... 2 2.2. Bygningsdele... 2 2.3. Projektering... 3 2.4. Byggeplads... 3 2.5. Sikkerhed og sundhed... 3 2.6. Omgivende miljø... 3 2.7. Kvalitetsstyring... 3 2.7.1. Generelt...

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Indholdsfortegnelse 11-04-2013 ARBEJDSBESKRIVELSE. Bygningsdele Side 2 Referencer Side 2 Arbejdets kvalitet Side 2 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE Afgrænsning, produkter

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. Nyt tag på B-10 Aron Mathiessenip Aqq. 7 3952 Ilulissat 1 Indholdsfortegnelse side 1. Arbejdet omfang 2. Projekt 3. Arbejdsgrundlag 4. Materialer

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

SB/SA. SÆRLIGE BETINGELSER og SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Renovering af klimaskærm. vedr. udførelsen af. Avallia 26-32, 3900 Nuuk

SB/SA. SÆRLIGE BETINGELSER og SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Renovering af klimaskærm. vedr. udførelsen af. Avallia 26-32, 3900 Nuuk SB/SA SÆRLIGE BETINGELSER og SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. udførelsen af Renovering af klimaskærm Avallia 26-32, 3900 Nuuk 11.12.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT SIDE 1 SÆRLIGE BETINGELSER... 2 1.1

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - I ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MALER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Indholdsfortegnelse Side : 1/41 Udarbejdet: RDH Kontrolleret: CH

Læs mere

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt 2017-03-29 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - E ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE GULV DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Arbejdsbeskrivelse Gulve Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/24

Læs mere

Beboervalg mellem 3 forskellige typer greb, se tegn. nr. TA.X.4.03_X_1

Beboervalg mellem 3 forskellige typer greb, se tegn. nr. TA.X.4.03_X_1 Sorgenfrivang II Inventaroversigt: Generelt: Som udgangspunkt er der ikke trægulv under eksisterende køkkenelementer. Der skal udføres nyt spånpladegulv hvor eksisterende køkkenelementer har stået. (se

Læs mere

Indhold. MOVE-MH-01-D-DA.doc 2

Indhold. MOVE-MH-01-D-DA.doc 2 Indhold Leverancens indhold... 3 Typer af vægge/befæstigelse... 3 Montage... 4 Nødvendigt værktøj for montage... 4 Kontrol af hulmål... 4 Afstande mellem væg og karm... 4 Montage af karm... 5 Montage af

Læs mere

Derbigum, varmt tag, fladt Indledning

Derbigum, varmt tag, fladt Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, varmt tag, fladt Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

4.0 Bygningsdelsbeskrivelse Installationer

4.0 Bygningsdelsbeskrivelse Installationer 4.0 Bygningsdelsbeskrivelse Installationer 4.0.1 Generelt Installationsunit Gas-El-ventilation skal styres af et trykafprøvningssystem (installationsunit) med elektrisk frakobling, gasdetektering, frakobling

Læs mere

Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning

Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i

Læs mere

Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning

Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

Derbigum, parkeringsdæk Indledning

Derbigum, parkeringsdæk Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, parkeringsdæk Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

MONTERINGSFORSKRIFTER M.M.

MONTERINGSFORSKRIFTER M.M. MONTERINGSFORSKRIFTER M.M. Vedligeholdelsesvejledning Monteringsforskrift for klassificerede døre Diverse vejledninger Fabriksvej 6 DK-6973 Ørnhøj Tlf. 96 92 60 00 Fax 96 92 60 01 E-mail: trehoeje@trehoeje.dk

Læs mere

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : 16.05.2011 Rev.

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : 16.05.2011 Rev. ØSTERGADE 51 Familie- og ungdomsboliger Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/35 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sags nr: Dato: Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5

Sag: Slagelse Gymnasium Sags nr: Dato: Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5 Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5 (00) Afdækning med gulvpap (42) Malerbehandling af indv. vægge (42)1 Malerbehandling af indvendigt træværk (43) Malerbehandling af lofter: (44) Malerbehandling af

Læs mere

7.0 VVS-arbejde Østergade 36-38

7.0 VVS-arbejde Østergade 36-38 Orientering Entreprenøren skal levere og montere samt nedrive og aflukke alle de på tegningerne viste installationer. Samt aflukning og bortskaffelse af evt. skjulte installationer. Entreprenøren skal

Læs mere

RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN

RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN 30028 PLEJEHJEMMET STRANDHØJ RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 24.07.2017 rev 00 Fagentrepriser Side : 1/7 Udarbejdet: MDO Kontrolleret:

Læs mere

Produkt- og montagebeskrivelse

Produkt- og montagebeskrivelse Produkt- og montagebeskrivelse Bagmur og skillevægge af tegl Februar 2008 1. Arbejdets omfang: Arbejdet omfatter levering og montage af bagmur og skillevægge udført af præfabrikerede teglvægge, (som teglvægge

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-1 af 6 KAP. 10. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-2 af 6 10.1 Generelt De administrative bestemmelser indeholder forudsætninger

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer Leverandørbrugsanvisning for Betonelementer Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Lovgrundlaget... 3 Brugsanvisningen... 3 Ansvarsfordeling... 4 Rådgiveren... 4 Leverandøren... 4 Montageentreprenøren... 4

Læs mere

KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG

KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG Firma: Murerfirma Niels Bugge ApS Kertemindevej 66 8900 Randers KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG Byggesag: 10431 - Randers Lilleskole Revision: 1 Bygherre: Randers Lille skole Entreprise:

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.3 TEKNISK ISOLERING Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt herfor. Vi gør opmærksom

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tagdækning Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse................................................

Læs mere

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00 DK... Fritstående skinnesystem, justerbart Vers. 3.00 Fritstående skinnesystemer, justerbare Varenr.: 553000 556000 556297 1.00.... Formål og anvendelse.... 3 1.01...Producent...3 1.02...Anvendelsesformål

Læs mere

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I medfør af 113 og 160 i lov om almene boliger m.v., 25, stk.

Læs mere

Derbigum, grønt tag Indledning

Derbigum, grønt tag Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, grønt tag Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold til

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2 Bilag 2 Generelle bestemmelser Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen, jfr. SB ad 11, stk. 1. Kontrolplanen skal udarbejdes på grundlag af: - Udbudskontrolplan for entreprisen - Resultater

Læs mere

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger 4.0 Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/7 4.0 4.1 Orientering Følgende bips basisbeskrivelse(r) er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet: bips B2.270, Basisbeskrivelse træ

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere