Inventarudbud ARBEJDSBESKRIVELSE - INVENTAR. Tilbygning til Patologisk Institut Randers

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inventarudbud ARBEJDSBESKRIVELSE - INVENTAR. Tilbygning til Patologisk Institut Randers"

Transkript

1 ARBEJDSBESKRIVELSE - INVENTAR Randers Inventarudbud 18. april 2010 Bygherre: Regionshospitalet Randers og Grenå Regionmidtjylland Udført af: Aarhus Arkitekterne A/S Europaplads Århus C

2 2.0 omfang 2.1 Generelt De tekniske angivelser i nærværende beskrivelser er at betragte som kvalitative mindste fordringer. Dette gælder samtlige tilbud. Tilbud som ikke eller delvist opfylder de fordrede mindstekrav, kommer på grund af ufuldstændighed ikke i betragtning. Hvor der i beskrivelsen eller på tegninger refereres til eller nævnes fabrikat/type er dette et udtryk for den ønskede norm dvs. at der kan tilbydes et dermed tilsvarende produkt. Det påhviler entreprenøren i god tid, før produktet skal indgå i byggeriet, at fremkomme med prøver mv. til godkendelse hos byggeledelsen. Sideordnede tilbud skal kun anerkendes såfremt hovedtilbuddet er udfyldt. Sporgasprøver skal være indeholdt i tilbuddet og skal i den forbindelse varetages af anerkendt sagkyndig. 2.2 Levering og montering af inventar Levering og montering af inventar i henhold til inventarplaner med angivelse af inventarnumre (se tegninger og opstalter). Hensyn til bygherreleverancer: Fremføring af installationer til inventaret udføres af totalentreprenøren. Inventarleverandøren skal indgå i et tæt samarbejde med totalentreprenøren i forbindelse med projekteringen og koordineringen af diverse installationsfremføringer og tilslutninger. Inventarleverandøren skal ved planlægningen af sit arbejde i forbindelse med montage af inventar deltage i koordineringen af bygherreleverancer. Således at tilsikrer et fornuftigt montageforløb og at bygherreleverancerne indarbejdes i projektet mest optimalt. 2.3 Projektering Der skal i tilbuddet indregnes udførelse af fædigprojektering af inventaret inkl. produktionstegninger af de enkelte inventardele. Inventarleverandøren skal påregne at deltage i 3 møder med brugerne, bygherrerådgiveren og bygherren, hvor den endelige udformning af inventaret fastlægges. Efterfølgende skal produktionstegningerne i god tid fremsendes til bygherrerådgiver / bygherrens godkendelse. Ved projekteringen skal Erhvervs- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 169 af 15. marts 2004 om kvalitetssikring af byggearbejder overholdes. Projektmaterialet skal leveres til bygherren / bygherrerådgiveren i 2 eksemplarer. Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. Projektmaterialet skal kunne godkendes af byggemyndighederne. 2.4 Byggeplads Generelt Der henvises generelt til byggesagsbeskrivelsen. Transport og oplagring af materialer og produkter skal følge producent- og/eller leverandøranvisninger og foregå på en sådan måde, at materialer og produkter ikke lider skade, og således at projektmaterialets krav til det færdige bygværk opfyldes. Leverandøren skal levere en montage/håndteringsanvisning til byggeledelsen og montøren. Entreprenøren skal udføre alt for arbejdets udførelse nødvendige transport og håndlangning af hjælpemidler samt materialer og inventardele. Ved aflevering på byggepladsen af monteringsfærdigt inventar. Vil der ved afløsningen af tilsynet blive anvist holdeplads for hvor lastbil med videre kan holde midlertidigt, imens inventarer flyttes ind i de lokaler hvori det skal monteres Leveringsprogram

3 Elementer skal leveres efter et leveringsprogram inddelt i hele læs. Leveringsprogrammet, der angiver leveringsrækkefølge og tidspunkter for samtlige elementer, udarbejdes af montøren. Leveringsprogrammet skal forelægges til accept for de implicerede parter og til gennemsyn for byggeledelsen. Leveringsprogrammet skal, med et rimeligt varsel og i øvrigt efter byggeledelsens afgørelser, kunne æderes, efterhånden som erfaringer før dette ønskeligt. Montørens endelige leveringsprogram skal foreligge senest 10 arbejdsdage før montagens start og leveres til leverandør og byggeledelsen Tilkørselsforhold Der henvises til byggesagsbeskrivelse. I forbindelse med adgangsforhold er inventarleverandøren bekendt med de bygningsmæssige forhold og dermed også hvilke rammer inventaret skal monteres i. Herunder lofthøjder gangbredder, dørbredder og adgangsveje. Der henvises i den forbindelse til projektets hovedtegninger Ventetid og spildtid Montøren skal modtage elementer, så leverandøren ikke udsættes for vente- og aflæsningstid ud over 1 time i forhold til det aftalte leveringstidspunkt for det enkelte læs Stødlagre Oprettelse af stødlagre på byggepladsen må kun ske efter aftale med byggeherren. Elementer skal under lagring understøttes på en sådan måde, at elementer ikke beskadiges Elementoverdragelse Elementer overdrages fra leverandøren til montøren, når de er løftet fra vognen af montagekranen, og der har været fornøden tid til at syne dem. Elementer med fejl og skader, der ikke umiddelbart kan repareres, skal fjernes fra byggepladsen. For sådanne elementer skal leverandøren hurtigst muligt levere erstatningselementer. Kassation af et element fritager ikke leverandøren for at overholde tidsplanen. Dersom et fejlbehæftet eller skadet element er monteret, afgør byggeledelsen, om elementet kan forsøges repareret på stedet, eller om det skal udskiftes. Bygherren kan kassere et repareret element, hvis reparationen ikke lever op til de stillede krav Vejrlig Fra modtagelsen og frem til den permanente beskyttelse af elementer, påhviler det montøren at sikre disse mod alle former for vejrlig. 2.5 Sikkerhed og sundhed Der henvises til byggesagsbeskrivelsen. I forbindelse med montage af fast inventar, henvises der generelt til vejledninger fra Branchearbejdsmiljørådet for bygge og anlæg. Der henvises endvidere til håndbog for sikkerhedsgruppen, bygge og anlæg af april omgivende miljø Der henvises generelt til byggesagsbeskrivelsen. 2.7 Kvalitetsstyring Generelt Kvalitetsdokumentation Kontrolplaner skal 10 arbejdsdage efter overdragelse af arbejdet afleveres i 2 eksemplarer til byggeledelsen D&V-dokumentation Der henvises generelt til byggesagsbeskrivelsen Garantierklæringer

4 Der henvises generelt til byggesagsbeskrivelsen Dokumentation af projektering Følgende dokumentation skal leveres: Dokumentation af, at projekteringsydelser er kontraktmæssigt udført. Erklæring om risikobehæftede forhold 2.8 Arbejdets planlægning Generelt Arbejdet skal holdes således bemandet, at hovedtidsplanen til enhver tid overholdes. Der henvises endvidere generelt til byggesagsbeskrivelsen Arbejdsdokumenter Før udførelse af arbejdet påbegyndes, skal der udarbejdes fornødne arbejdsdokumenter i form af arbejdstegninger, arbejdsinstruktioner, beskrivelser, beregninger mv, der sikrer, at de i projektmaterialet angivne specifikationer vil blive roverholdt under udførelsen. Arbejdsdokumenter, som skal fremsendes til byggeledelsens gennemsyn, vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. Montage/håndteringsanvisninger vil foreligge senest 5 arbejdsdage før montagens opstart. 2.9 Prøver Der skal leveres prøver af samtlige typer af inventar for godkendelse hos bygherrerådgivern samt bygherre. De leverede prøver kan, såfremt de godkendes, indbygges i det færdige byggeri. Det præciseres i den forbindelse af inventarleverandøren fremsender produktionstegninger til gennemsyn ved fagtilsyn og bygherre som i den forbindelse har 10 arbejdsdage til at kommenterer på disse. Følgende prøver for fastlæggelse af udfaldskrav skal udføres: Materialeprøver Til bygherren skal afleveres prøver af samtlige materialer i alle de valgte farver. Alle prøver skal være tydeligt mærkede med fabriksnavn, typeangivelse og farve nr. samt dato for udtagning. Endvidere vedlægges daterede skriftlige specifikationer. 3. Generelle specifikationer 3.1 Referencer Normer og standarder Arbejdet udføres iht. normer gældende for inventarets anvendelse, herunder relevante DS/EN normer. Det præciseres at laboratorierne generelt udføres i Laboratorieklasse 2 jf. AT bekendtgørelse 864 af 10. november Herunder skal stinkskabe være klassificeret til Laboratorieklasse 2 samt sikkerhedsklasse II iht. DS/EN Anvisninger By- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 202 af den 23. marts 2000 om kvalitetssikring af byggearbejder. 3.2 Materialer og produkter Generelt Såfremt der kan tilbydes andre ligestillede materialer skal disse egenskaber dokumenteres og godkendes særskilt ved bygherrens tilsyn. Dokumentation for, at fabrikater er tilsvarende, skal forelægges byggeledelsen senest 10 arbejdsdage efter entreprisekontrakt er underskrevet. Hvor der i beskrivelse eller på tegninger refereres til eller nævnes fabrikat/type er dette et udtryk for den ønskede norm dvs. at der kan tilbydes er dermed ligestillet produkt, dog efter fremlagt prøver til endelig godkendelse hos byggledelsen. Det påhviler entreprenøren at fremkomme med prøver m.v. for godkendelse.

5 Alle bordoverflade, stinkskabe og øvrige skabe skal kunne tåle laboratoriets daglige rengøring ved brug af sprit, virkon og klor Almindelige materialeforskrifter, jern Alt jern Alt jern skal have en glat overflade, fri for rust, revner, løse skaller eller andre fejl samt være fri for koldskørhed og spartlinger. Smedegods skal, hvor andet ikke er foreskrevet, være blødt stål med en bundgrænse på 3700/4500 kg/cm2 og en brudforlængelse på mindst 20%. Materialer skal være svejseligt og fri for rørskørhed. Jern i rør og stænger skal være lige uden opbankede buler og beskadigede kanter. Tildannelse af stål Hvor ikke andet er foreskrevet, skal samlingerne udføres ved svejsning enten med elektrisk lysbue svejsning eller gassvejsning, alt efter arbejdets eller materialets karakter. Svejste samlinger skal være gennemsvejste og svejsesømme skal være uden bundskærv, sideskærv, kratre, blærer eller revner, ifølge forskrifter for udførelse og kontrol med smeltesvejsning af stål DS Alle samlinger af enhver art skal være tætte, glatte og smukt afslebne. Specielt bemærkes, at svejsesømme i indadgående hjørner nedfiles, så hjørner står skarpe. Efter forarbejdning må der ikke forekomme samlinger ude af vinkel eller vindskævhed i understel og ling Overfladebehandling Alt smedearbejde, der ikke er foreskrevet behandlet på anden måde ved de enkelt emner, skal pulverlakeres med ca. 100 my i farve efter aftale Syrefast rustfrit stål Stålbordplader levers med slebet glat overflade. Der leveres prøve af overflade for godkendelse. Stålbordplader udføres i overfladekvalitet RA AISI 316. Alt rustfrit stål skal slibes med korn 180/240 i emnets længderetning. Tildannelse af rustfri stålarbejder: Plader skal være fuldstændig plane og glatte Alle hjørner skal være afrundede med undtagelse af stinkskabe og LAF bænke. Disse udføres med vulst på alle 4 sider. Alle svejsesømme skal være fuldstændig glat afpudsede Aluminium Aluminium skal have en glat overflade, fri for støbehuller, ridser eller andre fejl, såsom buler og beskadigede kanter eller ling. Endvidere skal materialet have en ensartet overflade med samme blankhedsgrad. Alt aluminium skal overfladebehandles ved natureloxering. Der skal mindst opnås enlagtykkelse på 15 my almindelige materialeforskrifter, træ Spånplader Spånplade skal i kvalitet være som Slåndex V 20 fra Novopan Pindstup A/S, eller tilsvarende Krydsfiner Sokler udføres af birk krydsfiner 1. kvalitet, pålagt laminat Plastbelægning Plastiklaminat skal være som 0,9 mm højtrykslaminat af bedste kvalitet fra anerkendt fabrik og med svagt præget overflade med ringe lysrefleksion. Plastiklaminaten skal bøjes på bordplader. I forbindelse med afgivelse af tilbud skal det oplyses, hvilket fabrikat der tilbydes. Ved pålægning af plastikbelægninger afspærres med modstående side afspærringsmateriale. For reolhylder med plastiklaminat, pålægges dette på begge sider Tilpasningslister

6 Hvor inventar støder op mod vægge og andre bygningsdele, anvendes tilpasningslister af 19 mm hvide meleminbelagte plader Beslag, hængsler, greb m.v. Skabsdøre beslås, hvor andet ikke er foreskrevet, med hængsler leverandørens standard. Alle skabsdøre over 1,6 m højde beslås med 4 hængsler. Greb til hængslede døre og skuffer er som bøjlegreb. Magnetlåse er som leverandørens standard. Skabsdøre og skuffer med cylinderlåse skal altid monteres med såvel greb som magnetlåse, uanset der monteres låse i dem. Hyldebærere skal være montagevinkler af stål. Alle skruer til fastskruning, og alt andet beslag skal være glansforzinkede Overfladebehandling Skabskorpus udføres af 19 mm hvid 100 gram melaminbelagte plader, som standardprodukt. Skabsfronter og kanter udføres med 2 mm ABS frontlister udenpå Fastgørelse Inventarelementerne monteres som vist på medfølgende inventarplanter. Alle elementer skal monteres i fuldstændig lod og vage samt i ens højder for at opnå en vandret og lige gennemgående flugt. Alle hylder på Erfaskinner leveres og monteres. Alle elementer og tilslutningslister skal være færdigmalet før monteringen. På murværk og betonvægge fastgøres vægskinnerne i bordhøjde og idet øverste hul med ekspansionsbøsning, hvori fastskrues en maskinskrue. Alle øvrige fastgørelser udføres pr. 200 mm med træskruer i rawlplugs fiberbøsninger, der indbores i væggene. På gipsvægge fastgøres vægskinnerne pr. 200 m med specielle Expandent Silver Red Rosette eller Turbo K fra Universal Fastgørelse A/S, Venusvej 12, 2860 Søborg, eller tilsvarende. Entreprenøren kan også vælge andre fastgøringsmetoder, men ansvaret er alene hans, og han skal garantere for, at vægskinner og skabe m.v. sidder urokkeligt fast efter montage og kan bære fuld belastning på alle hylder og skabe. Hvor skabskorpus, eller bordplade, støder mod eksist. eller ny væg, skal der fuges med hvid elastiskfuge mellem skabskorpus og væg. 3.3 Udførelse Producent- og/eller leverandøranvisninger for valgte eller foreskrevne materialer og produkters korrekte anvendelse og indbygning skal følges. Der er i almindelighed ikke angivet stød og/eller samlinger på tegninger. Disse udføres således at styrken af den enkelte del og/eller konstruktionen ikke forringes Mål og tolerancer Målmarkeringer skal udføres således, at disse, når de fjernes, ikke giver anledning til nogen form for beskadigelse af bygningsdele eller forringelse af synlige overflader. Målmarkeringerne skal være fjernet ved arbejdets afslutning. Den på tegningerne viste målsætning skal nøje overholdes. Entreprenøren har pligt til at undersøge op opmåle eksisterende forhold inden opstart og søge de forekomne unøjagtigheder i konstruktionerne udlignet bedst muligt under udførelsen af sine arbejder. 3.4 Kontrol Generelt Der skal udarbejdes kontrolplaner, som beskriver arten og omfanget af den kontrol, som agtes udført og dokumenteret. Kontrolplanerne skal som minimum omfatte punkerne i udbudskontrolplanen. Justeringer i art og omfang af kontrollen foranlediget af projektgennemgangen skal indarbejdes i kontrolplanerne.

7 3.4.2 Projekteringskontrol Projektdokumenter skal kontrolleres før fremsendelse til byggeledelsen Materialekontrol Det skal kontrolleres, at de materialer og produkter, der skal anvendes, er i overensstemmelse med de angivne specifikationer, og at dokumentationen herfor er Montagekontrol Hvis der ikke har været udført materialekontrol, kontrolleres materialer og produkter ved modtagelse i henhold til forskrifterne i Materialekontrol. Materialer og produkter, der er kontrolleret i henhold til Materialekontrol, kontrolleres ved modtagelsen for at være identiske med den foreliggende dokumentation Udførelseskontrol Generelt gælder at der skal udføres visuel kontrol af, hvorvidt udfaldskravene er overholdt, Hvis der er tvivl om, hvorvidt disse er overholdt, skal udfaldskravene kontrolleres ved måling. Viser målingen af udfaldskravene ikke er overholdt, skal der rettes henvendelse til byggeledelsen Slutkontrol Før aflevering af arbejdet som grundlag for et efterfølgende arbejde før afleveringsforretning. Skal der gennemføres en slutkontrol. Det skal visuelt kontrolleres, at arbejdet er korrekt udført. Inden aflevering skal alle låger, skuffer m.v. inkl. beslag og låse efterjusteres. Skuffer skal efterpasses, så de har en let gang, dog uden at slubre. Alle påtalte fejl og mangler rettes, også sådanne som måtte være skader påført af anden entreprenør, idet entreprenøren er ansvarlig for alle sine materialer og arbejder indtil den endelige aflevering. 3.5 Relationer til andre arbejder Generelt Forinden tildannelse af de komponenter til entreprisen påbegyndes, må entreprenøren kontrollere, at de af andre entreprenører udførte arbejder, som har betydning for entreprisens udførelse, er i overensstemmelse med tegningerne. Alle mål skal således efterkontrolleres. Endvidere må entreprenøren sikre sig at ingen bygningsdele, uanset om disse er udført i henhold til tegningerne, vil være til hinder for de under denne entreprise hørende komponenters fulde funktion efter hensigten. Såfremt dette skulle være tilfældet, må entreprenøren orientere bygberren så betids, at eventuelle nødvendige forholdsregler kan tages uden forrykkelse af tidsplanen Koordinering Inventarleverandøren skal deltage i koordineringen og planlægningen med andre arbejder. Opmærksomheden henledes specifikt på følgende arbejder: Loftarbejder Gulvarbejder VVS arbejder Ventilationsarbejder EL-arbejder Gasarbejder Bygherreleverancer 3.6 Arbejdsmiljø Der henvises generelt til byggesagsbeskrivelse

8 4. Bygningsdelsbeskrivelser 4.1 Inventar (generelt) Arbejdets omfang Levering og montering af: - Stinkskabe - Bordplader - Hylder - Faste depot og opbevaringsskabe - Bakker - Eksisterende inventar Der henvises i den forbindelse til følgende tegninger: - S1-123, Inventarplan niveau 3 - S1-124, Inventarplan Niveau 4 - S1-125, Inventarplan Niveau 5 (Ingen inventar leverancer her, vedlagt til orientering) - Facader: S1-201, S1-202, S1-203 (vedlagt materialet til orientering) - Snit: S1-301, S1-302, S1-311, S1-312, S1-313, S Rumopstalter: S1-501, S1-502, S1-503, S1-504, S1-505, S1-506, S1-507, S1-508, S1-509, S1-510, S1-511, S1-512, S Dataliste for stinkskabe - Inventarliste for øvrigt fastinventar Stinkskab Generelt: Stinkskabe leveres eleverbare med elektrisk hejs. Vandring udføres fra nedre position på 730 mm til øvre position på 1100 mm. Totalvandring på 370 mm. Udtag og teknik udføres i iht. de datablade for de enkelte stinkskabe. Stinkskabe med skrå og refleksfri glasrude uden kant i bunden af ruden. Omfang og placering af vaske, stik mv. udføres iht. tegninger og datablade. Stik til PC skal generelt placeres under bordplade i skabe. Gennemføringer fra skærm og gennem bordplader skal udføres tætte med kraver som slutter tæt omkring kabler. Stinkskabe leveres med bordplader af rustfri stål. Det præciseres at stinkskabe udføres således det maksimale lydniveau fra disse ikke overstiger 54db(A) Glasspor til glasrude udføres i kompaktmateriale fra at sikre jævn og ubesværet vandring. 4.2 Arbejdsborde, Edb-arbejdsstationer (fast / hæve- sænke) Bordplader leveres med højtrykslaminat på flader og kanter, udført med min. 0,9 mm højtrykslaminat. Forkanter og bagkanter med opkant uføres afrundede (post formning). Sammeskæringer og samlinger udføres præcise og tætte. Vægmonteret hæve- / sænkbare bæringer udføres med elektrisk hejs. Vandring fra 680 mm til 1200 mm. Faste bæringer udføres i firkantede stålrør med 45 grader skråt afskårne og lukkede ender. Bordben udføres i runde stålrør med stilleskrue ved gulv. Endelig placering af kabelgennemføringer aftales med bygherren. 4.3 Hylder Hylder udføres som laminat belagt med laminat på flader og udføres med 2 mm PP kantbånd og kantede hjørner. Hylderne monteres på Aweso skinner og hyldeknægte med over- og underpart passende til vægskinne.

9 4.4 Faste depot og opbevaringsskabe Skabskorpus generelt Skabskorpus fremstilles af 19 mm spånplade og min. 6 mm bagbeklædning. Pladerne skal leveres belagt med min. 100 gram melamin. Korpusdelene skal være forsynet med forkantliste i PP med affasede kanter og inkl. tætningsprofil af hensyn til støvtæthed. Skabet skal være samlet med lim og dyvler og dernæst maskinpresset. Låger Lågen skal være udført i min. 16 mm spånplade belagt med min. 0,9 mm. højtrykslaminat på begge sider og være udført i høj kvalitet med lang levetid og høj funktionalitet. Lågen skal være forsynet med min. 2 mm PP kantbånd og kantede hjørner. Hængsler skal have en åbningsvinkel på 270 grader iht. DIN 4554, og Skuffer leveres selvlukkende og med skuffedæmpere. Låger og skuffer skal være forsynet med greb i mat krom finish, endelig valg af greb samt placering skal afklares med bygherren inden produktionen igangsættes. Sokkel: Sokkelhøjde iht. tegningerne, med smig samlinger i hjørnerne. Sokler udføres i min. 18 mm vandfast plade belagt med laminat. Kanterne affases svagt, så de ikke virker skærende. 4.5 Bakker Vedrørende omfang af bakker i ABS skabe. Følgende bakker skal være indregnet følgende bakker i ABS skabe: - Skab nr. F06, 5 stk. pr. skab - Skab nr. F10, 10 stk. pr.skab - Skab nr. F12, 10 stk. pr.skab - Skab nr. F13, 10 stk. pr.skab - Skab nr. F14, 10 stk. pr.skab Bygherren forbeholder sig dog retten til at returnere overskudshylder op til 3 uger efter afleveringen af byggeriet. Bygherren forbeholder sig endvidere retten til at regulerer de afsatte mængder og lade disse ændres til skuffeindsatse, plastkurve, skillestykker o.lign. 4.6 Eksisterende inventar Entreprenøren skal i sit tilbud medregne nedtagning / flytning og genopstilling af eksisterende stinkskabe og inventar. Omfanget fremgår af tegningsmaterialet og inventarlister. Omfang af renovering af eksisterende stinkskab er angivet i databladene.

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - A ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MURER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for murer, stål og belægningsarbejder

Læs mere

Rammeudbud, Stinkskabe med tilhørende rum automatik Kravspecifikationer Inkl. rettelsesblade

Rammeudbud, Stinkskabe med tilhørende rum automatik Kravspecifikationer Inkl. rettelsesblade Inkl. rettelsesblade November 2011 Inkl. rettelsesblade: September 2012. Side : Side 2 af 32 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. GENERELLE KRAVSPECIFIKATIONER... 4 1.1 Ordforklaring... 4 1.2 Rammeudbudets ydelser

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.1 Nedrivningsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/22 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

E. VVS-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

E. VVS-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 VVS-installationer 2.0 Blikkenslagerarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010 Udbudsparadigme Ballerup Kommune Center for Ejendomme Center for Miljø og Teknik C Vers. 2014-1 Sagsid: 82.00.00-P21-1-13 BSB - light Byggesagsbeskrivelse jf. bips B2.010 Indholdsfortegnelse Byggesag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film.

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film. BYGGESAGSBESKRIVELSE FOR ATELIER ROEPSTORFF & TRÆ FILM JANUAR 2015 Side 2 af 73 Byggesagsbeskrivelse 1. Orientering 1.1. Byggesagen Byggesagen omfatter opførelse af Atelier Roepstorff & Træ Film. 1.2.

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.1 Kap.-side: 1.1-1 Dato: 23.05.2014 Arbejdsbeskrivelse for Solcelle-arbejdet:... 2 2. Omfang... 3 2.2. Bygningsdele...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/30 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100.

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22 m.fl. Renovering af baderum. Sag nr. 06.100 FÆLLESBETINGELSER OG FAGBESKRIVELSER

Læs mere

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE FAGBESKRIVELSE LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OM- OG TILBYGNING ELEVVÆRELSER MV. 2013 SAGS NR. 4039 DATO: 01.05.13!! ÅBOULEVARDEN 28-6880 TARM - TLF. 97371800 - POST@THORUPGRUPPEN.DK!! WWW.THORUPGRPPEN.DK

Læs mere

Mogens V. Zeltner a/s

Mogens V. Zeltner a/s Mogens V. Zeltner a/s Generelle betingelser for underentreprenører 4. udgave 23. Oktober 2014 Mogens V. Zeltner a/s Rugmarken 14 3520 Farum Tlf: 44 95 07 44 Fax: 44 95 46 34 Mail: mvz@mvz.dk Http://www.mvz.dk

Læs mere

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fas se 4 Prøvetagning og Dialysee Byggesagsbeskrivelse Dato: 15. september 20144 0 Udgave Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA Dato Udført APU Kontrol NHH Godkendt

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AARHUS

URBAN MEDIASPACE AARHUS 2013-04-18 URBAN MEDIASPACE AARHUS BYGGEPLADSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BYGHERRELEVERANCER OG INDBYGNING AF KUNST Urban Mediaspace Aarhus Side 2 42 Indholdsfortegnelse Dato : 2013-04-18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.4 Afløb i jord Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev. dato:

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.83. Leverance af portaldragere. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 3 - Motorring 4 FEBRUAR 2010

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.83. Leverance af portaldragere. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 3 - Motorring 4 FEBRUAR 2010 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.83 Leverance af portaldragere Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 3 - Motorring 4 FEBRUAR 2010 INDHOLD 1210.83 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Struktur

Indholdsfortegnelse Struktur Indholdsfortegnelse Struktur 1. Forord... 3 2. Introduktion... 4 3. Byggesagers organisering... 5 4. Dokumenter knyttet til udførelse... 6 5. Beskrivelsers opbygning... 8 5.1...9 5.2 Projektspecifik beskrivelse...10

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere