DANSK FLEXICURITY I KRISE?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK FLEXICURITY I KRISE?"

Transkript

1 DANSK FLEXICURITY I KRISE? T H O M A S B R E D G A A R D C E N T E R F O R A R B E J D S M A R K E D S F O R S K N I N G V E D A A L B O R G U N I V E R S I T E T F O R S K A R S E M I N A R I U M I U M E Å J A N U A R

2 Hvad er flexicurity? 1. En politisk strategi 2. En tilstand på arbejdsmarkedet 3. En analytisk ramme til at beskrive og sammenligne arbejdsmarkeder Kilde: T. Wilthagen & F. Tros (2004, s. 170): The Concept of Flexicurity A New Approach to Regulating Employment and Labour Markets, Transfer,2/04.

3 Flexicurity som analytisk ramme (Wilthagen matrixen) Jobsikkerhed Beskæftigelsessikkerhed Indkomstsikkerhed Kombinationssikkerhed (arbejde/livs balance) Numerisk fleksibilitet Funktionel fleksibilitet Arbejdstidsfleksibilitet Lønfleksibilitet Kilde: T. Wilthagen & F. Tros (2004): The Concept of Flexicurity A New Approach to Regulating Employment and Labour Markets, Transfer,2/04.

4 Flexicurity som analytisk ramme (Wilthagen matrixen) Jobsikkerhed Beskæftigelsessikkerhed Indkomstsikkerhed Kombinationssikkerhed (arbejde/livs balance) Numerisk fleksibilitet Danmark Danmark Funktionel fleksibilitet Arbejdstidsfleksibilitet Sverige (?) Sverige (?) Lønfleksibilitet Kilde: T. Wilthagen & F. Tros (2004): The Concept of Flexicurity A New Approach to Regulating Employment and Labour Markets, Transfer,2/04.

5 Den danske version af flexicurity Fleksibelt arbejdsmarked Efter- og videreuddannelse Social sikkerhed Beskæftigelsespolitik

6 Kort- og langsigtede udfordringer for dansk flexicurity D e n g l o b a l e f i n a n s i e l l e k r i s e h a r s k a b t s t i g e n d e u t r y g h e d o g u s i k k e r h e d p å a r b e j d s m a r k e d e t B e s k æ f t i g e l s e n f a l d t m e d c a p e r s o n e r ( 1 0 % a f d e n s a m l e d e b e s k æ f t i g e l s e ) f r a D e n r e g i s t r e r e d e l e d i g h e d b l e v t r e d o b l e t, c a t i l f u l d t i d s p e r s o n e r f r a D a g p e n g e r e f o r m f r a r e d u c e r e r i n d k o m s t s i k k e r h e d e n H a l v e r i n g a f d a g p e n g e p e r i o d e n f r a 4 t i l 2 å r F o r d o b l i n g a f g e n o p t j e n i n g s k r a v e t f r a 2 6 t i l 5 2 u g e r s o r d i n æ r t a r b e j d e R e f o r m e n r a m m e r l a n g t f l e r e e n d f o r u d s a g t ( c a p e r s o n e r m i s t e r d a g p e n g e r e t t e n f r a ) Tr y g h e d e n i d a g p e n g e s y s t e m e t f o r s ø g t g e n o p r e t t e t f r a ( m i d l e r t i d i g f o r l æ n g e l s e, a k u t s t i l l i n g e r, u d d a n n e l s e s y d e l s e, a r b e j d s m a r k e d s y d e l s e, k o n t a n t y d e l s e ) F l e k s i b e l g e n o p t j e n i n g a f d a g p e n g e r e t ( r e f o r m o k t o b e r ) o g t i l s k y n d e l s e t i l a t s ø g e k o r t v a r i g e s m å j o b s F a l d e n d e n e t t o k o m p e n s a t i o n s g r a d ( f r a d r a g 0, 3 p r o c e n t / å r l i g t o g m a n g l e n d e p e n s i o n t i l o v e r f ø r s e l s m o d t a g e r e ) F l e r e l ø n m o d t a g e r e d æ k k e s a f b e d r e a n s æ t t e l s e s b e s k y t t e l s e g e n n e m f u n k t i o n æ r l o v g i v n i n g

7 Dansk flexicurity i ubalance? Antagelser Det sociale sikkerhedsnet (fx dagpenge) understøtter et mobilt arbejdsmarked Udfordringer Gradvis udhuling af indkomstsikkerheden i dagpengesystemet Fald i antal arbejdsløshedsforsikrede Det fleksible arbejdsmarked og det sociale sikkerhedsnet Fagbevægelsen afholder sig fra krav om bedre ansættelsesbeskyttelse Arbejdsgiverne støtter et generøst og statsligt finansieret forsørgelsessystem Svækkelse af fagbevægelsen Fagbevægelsen kræver bedre ansættelsesbeskyttelse Flere lønmodtagere er dækket af funktionærlignende vilkår Arbejdsgiverne kræver nedskæringer i forsørgelsesordninger

8 OECD's EPL-indikator Ansættelsesbeskyttelse 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1, ,0 0,5 0,0 Beskyttelse af ordinært ansatte mod afskedigelse i en række OECD-lande i 2013

9 Anciennitet (job tenure) Kilde: OECD, Labour force statistics, job tenure.

10 Indkomstsikkerhed Figur 2.3. Nettokompensationsgrader i Gennemsnit af seks familietyper og tre indkomstniveauer i starten af ledighed (procent) Kilde: OECD s database Wages and Benefits (2015).

11 Beskæftigelsessikkerhed udgifter per arbejdsløs Figur 2.5. Udgifter til arbejdsmarkedspolitik pr. arbejdsløs opgjort i PPP (Euro) i Aktiv AMP Indkomstøtte Drift Kilde: Eurostats arbejdsmarkedspolitiske database. Oplysningerne for Irland, Spanien og Polen er fra Der foreligger ikke oplysninger for Storbritannien hverken for 2011 eller 2012.

12 Beskæftigelsessikkerhed deltagelse i voksen- og efteruddannelse (VEU) Figur 2.6. Deltagelse i offentlig eller privat VEU inden for de seneste fire uger, andel af de beskæftigede i alderen år, (I procent) Kilde: Eurostat (2015).

13 Data - spørgeskemaundersøgelser gennemført af Danmarks Statistik Lønmodtagerundersøgelse G e n n e m f ø r t i august 2013 m e d e t repræsentativt u d s n i t a f d a n s k e l ø n m o d t a g e r e ( gnm. m d l. arbejdstid > 8 0 timer) S t i k p r ø v e: personer B e s v a r e lser: personer S va r p r o c e n t : 5 8 procent We b b a s e r e de b e s v a r e l s e r ( 6 2 p rocent) og t e l e f o n b e s v arelser ( 3 8 p r o c e n t ) Arbejdsgiverundersøgelse Gennemført i september 2013 Repræsentativt udsnit af danske arbejdssteder (>6 ansatte) Svarpersoner er den personaleansvarlige eller direktøren/ejeren Stikprøve: arbejdssteder Besvarelser: arbejdssteder Svarprocent: 33 procent

14 Stadig fleksibelt arbejdsmarked F l e r e er dækket af f u n k t i o n æ r l ignende v i l k år, m e n b e s k yttelsen e r l e m p e lig i i n t e r n a t i o nalt p e r s p e k t i v F a g b e v æ g e lsen e r i k k e m e d e n k e l t e u n d t a g e l s e r k o m m e t i g e n n e m m e d k r a v om bedre a n s æ t t e l s e s b eskyttelse J o b o m s æ t n i ngen f o r b l e v h ø j u n d e r finanskrisen Danske lønmodtageres omtrentlige fordeling i forhold til rettighederne i funktionærloven, Ansættelsesvilkår Funktionærer i henhold til funktionærlovens bestemmelser Ansatte på funktionærlignende vilkår iht. funktionærloven Overenskomstansatte ikkefunktionærer Andel (procent) Ansatte på rent individuelle vilkår 4 Total 100

15 To-tredjedele af lønmodtagerne har korte opsigelsesvarsler (<3 mdr.) Opsigelsesvarsel Oplyst af virksomhederne (i procent af de ansatte) Oplyst af lønmodtagere (i procent af lønmodtagere) En måned eller mindre Fra en til og med tre måneder Fra tre til og med seks måneder Mere end seks måneder 7 10 Total N

16 Høj oplevet jobsikkerhed Tr e - f j e r d e d e l e a f l ø n m o d t a g e r n e m e n e r at s a n d s yn l igheden f o r a t de v i l m i s t e j o b b e t i n d e n f o r d e t n æ s t e år er lille e l l e r m e g e t l i lle. B l o t 8 % finder s a n d s yn l igheden s t o r e l l e r m e g e t s t o r Hvor stor tror du sandsynligheden er for, at du vil miste dit arbejde inden for det næste år? (Svar i procent). Meget stor Stor Hverken stor eller lille Lille Meget lille I alt

17 men stigende bekymring I hvilket omfang er du bekymret for at miste dit nuværende job? (Svar i procent). År En hel del I nogen grad Kun lidt Slet ikke Ved ikke I alt N

18 og frygt for ikke at kunne finde et lige så godt job Hvor svært eller nemt tror du, det ville være for dig at finde et andet arbejde, der er mindst lige så godt som dit nuværende? (Svar i procent). År Meget nemt Rimelig nemt Hverken nemt eller svært Rimelig svært Meget svært Ved ikke I alt N

19 Mange vurderer at den økonomiske tryghed er for lav Danske lønmodtageres vurdering af den økonomiske tryghed i dagpengesystemet. (Svar i procent). For lav Passende For høj Total LO-medlemmer FTF-medlemmer AC-medlemmer Medlemmer af andre a-kasser Total (a-kasse medlemmer) Total (alle lønmodtagere) Note: N=1134 (a-kassemedlemmer). N=1306 (alle lønmodtagere). Sammenhængen mellem a-kassetilhørsforhold og vurdering af trygheden er signifikant på niveau (chi2-test). Kilde: Obel-undersøgelsen (2013).

20 og at ansættelsestryghed er blevet vigtigere Betyder halveringen af dagpengeperioden, at tryghed i ansættelsen er blevet vigtigere for dig? (Svar i procent). Ja Nej Total LO-medlemmer FTF-medlemmer AC-medlemmer Medlemmer af andre a-kasser Total (a-kassemedlemmer) Total (alle) Note: N=1155 (for a-kassemedlemmer). N=1216 (for alle lønmodtagere). Sammenhængen mellem a- kassetilhørsforhold og vurderingen af, om jobtryghed er blevet vigtigere, er signifikant på niveau (chi2- test). Kilde: Obel-undersøgelsen (2013).

21 og holdning til jobmobilitet er blevet mindre positiv Det er godt at skifte job med jævne mellemrum Helt enig Enig Uenig Helt enig Total Kilde: 2013-data er fra Obel-undersøgelsen data er fra Eurobarometer 64.1 om mobilitet på arbejdsmarkedet.

22 Konklusioner D a n s k f l e x i c u r i t y b e s t å r D e r e r f o r t s a t b a l a n c e m e l l e m e t f l e k s i b e l t a r b e j d s m a r k e d o g s o c i a l e s i k k e r h e d s s y s t e m e r D e n a k t i v e b e s k æ f t i g e l s e s - og e f t e r / v i d e r e u d d a n n e l s e s i n d s a t s u n d e r s t ø t t e r b a l a n c e n M e n s a m t i d i g g r u n d t i l b e k y m r i n g S t i g e n d e a n d e l l ø n m o d t a g e r e e r b e k y m r e d e f o r a t m i s t e jobbet o g s k i f t e j o b s a m t ø n s k e r b e d r e a n s æ t t e l s e s t r y g h e d A r b e j d s g i v e r n e e r k r i t i s k e o v e r f o r f o r s ø r g e l s e s s y s t e m e t o g ( h o v e d p a r t e n ) k ø r e r p å f r i h j u l i b e s k æ f t i g e l s e s i n d s a t s e n A f t a l e m o d e l l e n e r p r e s s e t o g f a g b e v æ g e l s e n s v æ k k e t

23 Mere information I n d h o l d s f o r t e g n e l s e : D e l 1. B a l a n c e r n e i d a n s k f l e x i c u r i t y D a n s k f l e x i c u r i t y E r d a n s k f l e x i c u r i t y n o g e t s æ r l i g t? F l e x i c u r i t y o g i n s t i t u t i o n e l t e o r i D e l 2. D a n s k f l e x i c u r i t y i u b a l a n c e J o b s i k k e r h e d o g f l e k s i b i l i t e t I n d k o m s t s i k k e r h e d B e s k æ f t i g e l s e s s i k k e r h e d A r b e j d s g i v e r n e o g f l e x i c u r i t y D e l 3. P e r s p e k t i v e r p å f l e x i c u r i t y D e t k o l l e k t i v e a f t a l e s y s t e m o g u d v i k l i n g e n a f f l e k s i b i l i t e t o g s i k k e r h e d F l e x i c u r i t y, d a n s k ø k o n o m i o g d e n ø k o n o m i s k e k r i s e F l e x i c u r i t y, m o b i c a t i o n o g e u r o p æ i s k b e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k F l e x i c u r i t y, k ø n o g l i g e s t i l l i n g

De ansatte flygter efter krisen

De ansatte flygter efter krisen Center for Arbejdsmarkedsforskning, CARMA De ansatte flygter efter krisen Lederne Østjylland og Kronjylland Den 5. April 2011 Flemming Ibsen, Professor Center for arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet

Læs mere

Tryghed på arbejdsmarkedet

Tryghed på arbejdsmarkedet August 2010 Tryghed på arbejdsmarkedet Resume Det danske arbejdsmarked er generelt karakteriseret ved en meget betydelig jobomsætning. Aktuelt påbegynder godt 560.000 personer årligt ny beskæftigelse.

Læs mere

EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5.

EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5. EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5. april 2016, 05:00 Del: Vi kan takke vores fleksible arbejdsmarked for, at vi er så hurtige

Læs mere

Tryghed på arbejdsmarkedet

Tryghed på arbejdsmarkedet CENTER FOR ARBEJDSMARKEDSFORSKNING Tryghed på arbejdsmarkedet Analyse til Dansk Metal af danske lønmodtageres holdninger og ønsker til tryghed efter dagpengereformen Mads Peter Klindt 09-09-2014 Notatet

Læs mere

Svarstatistik for Flexicurity

Svarstatistik for Flexicurity Svarstatistik for Flexicurity 03/04/2007-10/05/2007 349 responses 0. Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i PL - Polen 47 13,5% NL - Nederlandene 41 11,7% DA - Danmark 38 10,9% CZ -

Læs mere

Udfordringer for den danske aftalemodel og flexicurity

Udfordringer for den danske aftalemodel og flexicurity Udfordringer for den danske aftalemodel og flexicurity Anna Ilsøe, Ph.d. og lektor FAOS, Københavns Universitet Den danske aftalemodel de fire kerneelementer (Due m.fl. 1993) 1. Et gennemorganiseret arbejdsmarked

Læs mere

Den danske model er et værn mod langtidsledighed

Den danske model er et værn mod langtidsledighed Den danske model er et værn mod langtidsledighed I Danmark er understøttelsen for langtidsledige forholdsvis høj. Alligevel er langtidsledigheden i Danmark relativt lav ovenikøbet trods det, at Danmark

Læs mere

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014 December 2014 Dagpengesystemet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om dagpengesystemet gennemført af Epinion for DeFacto i september/oktober 2014. Der er 1.066, der har besvaret undersøgelsen.

Læs mere

Flexicurity i Danmark

Flexicurity i Danmark En indføring i den danske arbejdsmarkedsmodel Flexicurity skaber job og dynamik I en tid, hvor store dele af Europa har oplevet en høj og fastlåst ledighed, har vi i Danmark tilsyneladende fundet en velfungerende

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Danmark er mester i at få folk i job

Danmark er mester i at få folk i job Den danske flexicurity-model Danmark er mester i at få folk i job Danmark har ifølge World Economic Forum det mest fleksible arbejdsmarked i Europa målt på, hvor let det er at hyre og fyre medarbejdere.

Læs mere

Danskernes holdninger til afskedigelsesvilkår

Danskernes holdninger til afskedigelsesvilkår Danskernes holdninger til afskedigelsesvilkår Januar 2012 Indhold Danskernes holdninger til afskedigelsesvilkår... 1 Lovgivningen om lønmodtagernes rettigheder er ude af trit med et moderne arbejdsmarked...

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Som artiklerne i dette temanummer dokumenterer

Som artiklerne i dette temanummer dokumenterer Debat Interview med Ton Wilthagen Thomas Bredgaard Professor Ton Wilthagen Baggrund Som artiklerne i dette temanummer dokumenterer til fulde er flexicurity og personen Ton Wilthagen næsten uløseligt forbundet.

Læs mere

Dagpengereformer og flexicurity i forandring

Dagpengereformer og flexicurity i forandring Dagpengereformer og flexicurity i forandring Delrapport 1 i projektet Dagpengereformer og flexicurity Mikkel Mailand April 2015 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked og det danske dagpengesystem

Fremtidens arbejdsmarked og det danske dagpengesystem Fremtidens arbejdsmarked og det danske dagpengesystem Niels Kærgård Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Københavns Universitet Rolighedsvej 25 1958 Frederiksberg Tlf.: 45 3533 2264 E-mail: nik@ifro.ku.dk

Læs mere

BORGER- PANEL. Vi går langt for at få et nyt job. februar 2012

BORGER- PANEL. Vi går langt for at få et nyt job. februar 2012 BORGER- PANEL februar 2012 Vi går langt for at få et nyt job Det kan kræve mange ændringer at finde et nyt job: Længere rejsetid, anden branche, ny uddannelse og lavere løn, eller måske er det nødvendigt

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Danmark fik betydelig international opmærksomhed

Danmark fik betydelig international opmærksomhed Flexicurity i modvind en analyse af den danske flexicurity-model under den økonomiske krise 1 Per Kongshøj Madsen Den danske arbejdsmarkedsmodel blev i 1990 erne og begyndelsen af 2000-årene et forbillede

Læs mere

Notat // 14/02/06. Danskernes arbejdstid i bund i OECD

Notat // 14/02/06. Danskernes arbejdstid i bund i OECD Danskernes arbejdstid i bund i OECD Danmark ligger blandt de lande i OECD med den største erhvervsdeltagelse. Dvs. en stor del af befolkningen i den erhvervsaktive alder deltager på arbejdsmarkedet. Ses

Læs mere

Dagpengereformer og flexicurity i forandring

Dagpengereformer og flexicurity i forandring 146 Dagpengereformer og flexicurity i forandring Mikkel Mailand April 2015 ISBN 978-87-93320-03-1 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

Flexicurity på Dansk

Flexicurity på Dansk CARMA Centre for Labour Market Research Aalborg University Flexicurity på Dansk Thomas Bredgaard Flemming Larsen Per Kongshøj Madsen Stine Rasmussen CARMA Research Paper 2009: 2 CARMA Research paper 2009:2

Læs mere

Konkurrenceevne og sammenhængskraft Bredgaard, Thomas; Madsen, Per Kongshøj; Klindt, Mads Peter; Rasmussen, Stine; Halkjær, Jon Lystlund

Konkurrenceevne og sammenhængskraft Bredgaard, Thomas; Madsen, Per Kongshøj; Klindt, Mads Peter; Rasmussen, Stine; Halkjær, Jon Lystlund Aalborg Universitet Konkurrenceevne og sammenhængskraft Bredgaard, Thomas; Madsen, Per Kongshøj; Klindt, Mads Peter; Rasmussen, Stine; Halkjær, Jon Lystlund Publication date: 2013 Document Version Pre-print

Læs mere

3. Det nye arbejdsmarked

3. Det nye arbejdsmarked 3. Det nye arbejdsmarked 3.1 Sammenfatning 87 3.2. Store brancheforskydninger de seneste 2 år 88 3.3 Stadig mange ufaglærte job i 93 3.1 Sammenfatning Gennem de seneste årtier er der sket markante forandringer

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Et godt sikkerhedsnet skaber fleksibilitet på arbejdsmarkedet

Et godt sikkerhedsnet skaber fleksibilitet på arbejdsmarkedet Et godt sikkerhedsnet skaber fleksibilitet på arbejdsmarkedet Tema: Den danske flexicurity-model Et godt sikkerhedsnet skaber fleksibilitet på arbejdsmarkedet Den danske flexicurity-model Udgivet af AE

Læs mere

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform marts 2012 Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform Indledning. Sammen med den tidligere borgerlige regering fik Danmark en beskæftigelsespolitik i stedet for den hidtil førte aktive arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Marts 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Dette faktaark

Læs mere

Flexicurity. Udfordringer for den danske model

Flexicurity. Udfordringer for den danske model Flexicurity Udfordringer for den danske model Forord Sidste efterår havde jeg besøg af min franske kollega, viceminister Gerard Larcher. Han kom for at kigge nærmere på vores unikke danske flexicurity.

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

OECD: Under job er i høj risiko for at blive automatiseret

OECD: Under job er i høj risiko for at blive automatiseret OECD: Under. job er i høj risiko for at blive automatiseret Gennem de senere år er det næsten blevet en sandhed, at der i løbet af de næste 1- år vil forsvinde 8. job fra det danske arbejdsmarked som følge

Læs mere

FRYGT Utrygge lønmodtagere sukker efter bedre dagpenge Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 19. oktober 2015, 05:00

FRYGT Utrygge lønmodtagere sukker efter bedre dagpenge Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 19. oktober 2015, 05:00 FRYGT Utrygge lønmodtagere sukker efter bedre dagpenge Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 19. oktober 2015, 05:00 Del: Siden 2002 er antallet af danskere, der er bange for at blive arbejdsløse, mere

Læs mere

Regeringens plan truer fagforeningers medlemstal

Regeringens plan truer fagforeningers medlemstal Regeringens plan truer fagforeningers medlemstal Hvert femte LO-medlem vil sandsynligvis eller helt sikkert skifte til en billigere fagforening grundet VKO s genopretningspakke, som sætter loft over fradrag

Læs mere

Et trygt og solidarisk dagpengesystem

Et trygt og solidarisk dagpengesystem Et trygt og solidarisk dagpengesystem Over 50.000 mennesker har allerede mistet deres dagpenge som følge af den katastrofale dagpengereform. Og tallet stiger måned for måned. Det skaber utryghed hos alle

Læs mere

Folketinget Arbejdsmarkedsudvalget og Europaudvalget. Udtalelse om Kommissionens grønbog om modernisering af arbejdsretten

Folketinget Arbejdsmarkedsudvalget og Europaudvalget. Udtalelse om Kommissionens grønbog om modernisering af arbejdsretten Folketinget Arbejdsmarkedsudvalget og Europaudvalget Kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og ligestilling Hr. Vladimír Špidla, Europa-Kommissionen, B-1049 Bruxelles,

Læs mere

Efterløn. En undersøgelse af hvordan ledere og virksomheder ser på tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Efterløn. En undersøgelse af hvordan ledere og virksomheder ser på tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Efterløn En undersøgelse af hvordan ledere og virksomheder ser på tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Ledernes Hovedorganisation Juni 2003 Indhold Indhold... 2 Sammenfatning... 2 Brug af efterlønsordningen...

Læs mere

Dagpengereformer og flexicurity i forandring

Dagpengereformer og flexicurity i forandring 146 Dagpengereformer og flexicurity i forandring Mikkel Mailand April 2015 ISBN 978-87-93320-03-1 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

Langtidsledighed og initiativer

Langtidsledighed og initiativer Langtidsledighed og initiativer Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Langtidsledighed Ledighedens anatomi Konsekvenser af langtidsledighed Danmark og langtidsledighed Aktiv arbejdsmarkedspolitik

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til samrådet i AMU om Vestas - samrådsspørgsmål T, V, W og X

Beskæftigelsesministerens tale til samrådet i AMU om Vestas - samrådsspørgsmål T, V, W og X Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 146 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til samrådet i AMU om Vestas - samrådsspørgsmål T, V, W og X 26. november 2010 J.nr.

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Flexicurity og det danske arbejdsmarked Et review med fokus på overenskomstsystemet

Flexicurity og det danske arbejdsmarked Et review med fokus på overenskomstsystemet 059 Flexicurity og det danske arbejdsmarked Et review med fokus på overenskomstsystemet Bidrag til: Flexicurity - Udfordringer for den danske model. Udgivet af Beskæftigelsesministeriet Søren Kaj Andersen

Læs mere

beskæftigelsesområdet

beskæftigelsesområdet Medlemsundersøgelse op til OK18 beskæftigelsesområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der

Læs mere

Krisen, de unge og arbejdsmarkedet

Krisen, de unge og arbejdsmarkedet Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Krisen, de unge og arbejdsmarkedet Per Kongshøj Madsen Center for Arbejdsmarkedsforskning Aalborg Universitet www.epa.aau.dk/carma Medlemskonference

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 15

Fleksibelt arbejdsmarked 15 Ledighed Et fleksibelt arbejdsmarked bidrager til, at arbejdskraften anvendes effektivt, og ledige hurtigt finder ny beskæftigelse. Hvis efterspørgslen falder i dele af økonomien, skal arbejdskraften kunne

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U)LQQ6 UHQVHQ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. I en tid hvor samfundet bliver mere og mere

Læs mere

TEKNOLOGISK INSTITUT. Succes med Flexicurity

TEKNOLOGISK INSTITUT. Succes med Flexicurity TEKNOLOGISK INSTITUT Succes med Flexicurity Analyse og Erhvervsfremme Juli 2009 Indhold 1. INDLEDNING...3 1.1. METODE OG DATAGRUNDLAG... 4 2. KONKLUSIONER...6 2.1. FLEXICURITY MODELLENS UDVIKLING DE SIDSTE

Læs mere

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER 200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER Den økonomiske vækst bremses i de kommende år af mangel på arbejdskraft. Regeringen forventer således, at

Læs mere

Arbejdsudbudsteori og Salamimetoden. Verner Sand Kirk, direktør Danske A-kasser NETOEK.DK 17. MARTS 2017

Arbejdsudbudsteori og Salamimetoden. Verner Sand Kirk, direktør Danske A-kasser NETOEK.DK 17. MARTS 2017 Arbejdsudbudsteori og Salamimetoden Verner Sand Kirk, direktør Danske A-kasser NETOEK.DK 17. MARTS 2017 Hvad er arbejdsmarkedspolitik? Flaskehalse Match Efterspørgsel Udbud Marginalisering Social sikring

Læs mere

Stor andel af danskerne er i job

Stor andel af danskerne er i job I Danmark går næsten tre ud af fire voksne danskere på arbejde. Det er en af de højeste beskæftigelsesfrekvenser i Europa, og før krisen lå vi med en beskæftigelsesgrad på 78 pct., faktisk på en 1. plads

Læs mere

Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet

Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Udfordring 1 Andel af befolkningen i arbejde, pct. Kilde: Finansministeriet, 2011

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. sprogcenterområdet. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. sprogcenterområdet. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 sprogcenterområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 Generelt Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat på en

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Den danske flexicurity-model tilbage på sporet

Den danske flexicurity-model tilbage på sporet jefr/jehø/liss 11-0012 -18.01.2011 Kontakt: ftf@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Den danske flexicurity-model tilbage på sporet Med udgangspunkt i den danske flexicurity-model perspektiver notatet de seneste

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet...

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet... Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2017 Ref. THP/- 03.01.2017 Om undersøgelsen...1 Hovedresultater...2 Jobtilfredshed...3 Stress...3 Psykisk arbejdsmiljø...6 Motivation og fleksibilitet...7

Læs mere

Behovet for arbejdskraft fremover

Behovet for arbejdskraft fremover Behovet for arbejdskraft fremover -danskeogeuropæiske perspektiver Henning Jørgensen professor Aalborg Universitet Vidensbazar Vejle 20.11.2008 Afgørende for udviklingstrin MULD MASKINER MENNESKER Generelle

Læs mere

Fakta om Tryghedsmåling 2011. Hovedkonklusioner I det følgende er samlet nogle af rapportens væsentligste konklusioner.

Fakta om Tryghedsmåling 2011. Hovedkonklusioner I det følgende er samlet nogle af rapportens væsentligste konklusioner. Fakta om Tryghedsmåling 2011 Tryghedsmåling 2011 er en videnskabelig undersøgelse og den femte i rækken af målinger, der siden 2004 har fulgt danskernes tryghedstilstand. Seneste måling var i 2009. Målingen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

Beskæftigelse, forbrug og jobadfærd en befolkningsundersøgelse

Beskæftigelse, forbrug og jobadfærd en befolkningsundersøgelse December 2013 Beskæftigelse, forbrug og jobadfærd en befolkningsundersøgelse I dette faktaark præsenteres resultaterne af en undersøgelse gennemført af Epinion for DeFacto i oktober 2013. Der er 1.070,

Læs mere

Salamimetoden. Verner Sand Kirk, direktør Danske A-kasser Christiansborg den 9. februar 2017

Salamimetoden. Verner Sand Kirk, direktør Danske A-kasser Christiansborg den 9. februar 2017 Salamimetoden Verner Sand Kirk, direktør Danske A-kasser Christiansborg den 9. februar 2017 Hvad er arbejdsmarkedspolitik? Flaskehalse Match Efterspørgsel Udbud Marginalisering Flexicurity Fleksibelt arbejdsmarked

Læs mere

Forskere: Behov for nedre grænse for arbejdstid?

Forskere: Behov for nedre grænse for arbejdstid? Forskere: Behov for nedre grænse for arbejdstid? I løbet af de seneste femten år er antallet af danskere, der arbejder under 15 timer ugentligt, næsten fordoblet. Det rejser spørgsmålet, om der er behov

Læs mere

Jobkonsulent i kreds Lillebælt

Jobkonsulent i kreds Lillebælt Akutpakken Hvad betyder akutpakken for de ledige - og for arbejdspladserne? Hvad er det der sker med dagpenge systemet og arbejdsmarkedspolitikken lige nu? Hvad vil fagbevægelsen og hvor står SL? Jobkonsulent

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet September 2014 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet gennemført af Epinion for DeFacto i juni 2014. Der er 1.058,

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

BORGERPANEL. Hver tiende frygter for jobbet i Februar 2013

BORGERPANEL. Hver tiende frygter for jobbet i Februar 2013 BORGERPANEL Februar 2013 Hver tiende frygter for jobbet i 2013 Knap en ud af ti beskæftigede frygter for deres job mens hver tredje tror, at det bliver vanskeligt eller umuligt at finde et nyt job på samme

Læs mere

Notat: Lavere skat får os ikke til at arbejde mere

Notat: Lavere skat får os ikke til at arbejde mere Notat: Lavere skat får os ikke til at arbejde mere Hovedformålet med den kommende skattereform er at få danskerne til at arbejde mere ved at sænke skatten på arbejde. Men for det første vil kun få arbejde

Læs mere

Hvordan ser fremtidens arbejdsmarked ud?

Hvordan ser fremtidens arbejdsmarked ud? Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Hvordan ser fremtidens arbejdsmarked ud? Per Kongshøj Madsen Center for Arbejdsmarkedsforskning Aalborg Universitet www.carma.aau.dk Uddannelsesforbundet

Læs mere

Løntilskud. Muligheder og faldgrupper

Løntilskud. Muligheder og faldgrupper Løntilskud Muligheder og faldgrupper 5DSSRUWHQYLVHUDWGHUHUNRQVWDWHUHW IRUWU QJQLQJLSFWDIGHXQGHUV JWH O QWLOVNXGVIRUO E$UEHMGVPDUNHGVVW\UHOVHQV GLUHNW U0DULH+DQVHQVLJHUWLOGHW $WGHUHUVNHWIRUWU QJQLQJLSURFHQWDI

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 produktionsskoler Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

Det danske arbejdsmarked er i europæisk top

Det danske arbejdsmarked er i europæisk top Det danske arbejdsmarked er i europæisk top Arbejdsløsheden i Euroområdet er kommet under pct., og i oktober var ledigheden i euroområdet den laveste, som er blevet målt siden juli 29. Mere end halvdelen

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Høj organisering øger velstand og lighed

Høj organisering øger velstand og lighed Ln (BNP per indbygger) Høj organisering øger velstand og lighed En stærk fagbevægelse sikrer lav ulighed og høj velstand. I en tid hvor fagbevægelsen sættes under stadig mere heftig beskydning, så viser

Læs mere

Tidsbegrænsede ansættelser i Danmark

Tidsbegrænsede ansættelser i Danmark Side 1 af 8 Tidsbegrænsede ansættelser i Danmark BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLIV Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til tidsbegrænsede ansættelser.... 3 2. Stabilt niveau for tidsbegrænsede ansættelser

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

University of Copenhagen. Dagpengereformer og flexicurity i forandring Mailand, Mikkel. Publication date: 2015

University of Copenhagen. Dagpengereformer og flexicurity i forandring Mailand, Mikkel. Publication date: 2015 university of copenhagen University of Copenhagen Dagpengereformer og flexicurity i forandring Mailand, Mikkel Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Kan den danske flexicurity-model overleve? Og bør den være forbillede for en EU model?

Kan den danske flexicurity-model overleve? Og bør den være forbillede for en EU model? Dansk velfærdspolitik som model for EU? Kan den danske flexicurity-model overleve? Og bør den være forbillede for en EU model? Søren Kaj Andersen March 21, 2006 Flexicurity For the Danish, A Job Loss Can

Læs mere

Flexicurity. afklaring af et begreb i bevægelse

Flexicurity. afklaring af et begreb i bevægelse Flexicurity afklaring af et begreb i bevægelse Thomas Bredgaard, Flemming Larsen & Per Kongshøj Madsen Flexicurity er et begreb på vandring. Det blev opfundet i Holland i midten af 1990erne og er siden

Læs mere

Sparepolitikkens kort- og langsigtede konsekvenser for EU. Seminar i NETØK: Hvad kan finanspolitikken? Chefanalytiker Erik Bjørsted

Sparepolitikkens kort- og langsigtede konsekvenser for EU. Seminar i NETØK: Hvad kan finanspolitikken? Chefanalytiker Erik Bjørsted Sparepolitikkens kort- og langsigtede konsekvenser for EU Seminar i NETØK: Hvad kan finanspolitikken? Chefanalytiker Erik Bjørsted Euro området har haft vanskeligt ved at komme ud af krisen Det begyndte

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget har i brev af 4. januar 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 224 (alm. del), som hermed besvares.

Beskæftigelsesudvalget har i brev af 4. januar 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 224 (alm. del), som hermed besvares. Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0815 Bilag 5 Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 224 1. Beskæftigelsesudvalget har i brev af 4. januar 2017 stillet følgende spørgsmål nr.

Læs mere

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Regeringens ungepakke: Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE?

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? THOMAS BREDGAARD, LEKTOR, PH.D. ERHVERVSUDVIKLINGSDØGNET, VIBORG, 20. MARTS 2015 Første citat Virksomhederne

Læs mere

Bettina Carlsen Maj Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor den samlet procentandel ikke nødvendigvis summerer til 100.

Bettina Carlsen Maj Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor den samlet procentandel ikke nødvendigvis summerer til 100. Bettina Carlsen Maj 2011 FTFs ungdomsundersøgelse 2011 De unge sygeplejerskers forventninger til og oplevelse af arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de 538 beskæftigede sygeplejerskers oplevelse

Læs mere

99:16 Virksomheders sociale engagement

99:16 Virksomheders sociale engagement 99:16 Virksomheders sociale engagement Virksomheders sociale engagement Årbog 1999 Mona Larsen & Hanne Weise Socialforskningsinstituttet 99:16 Socialforskningsinstituttet 99:16 000,00 inkl. 25 % moms ISSN

Læs mere

Gallup om dagpenge. Gallup om dagpenge. TNS Maj 2013 Projekt: 59297

Gallup om dagpenge. Gallup om dagpenge. TNS Maj 2013 Projekt: 59297 Feltperiode: Den 14. -15. maj 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.243 personer Stikprøven er vejet

Læs mere