Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011."

Transkript

1 19. august 2010 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Vigtigt om vejene Som nævnt på generalforsamlingen forventer vi at kunne udskyde nyasfaltering af vejene endnu et par år, forudsat at vejene kan vedligeholdes med mindre reparationer. Dermed kan vi spare mange penge for husejerne. Det kan kun lade sig gøre, hvis de planter og ukrudt, der breder sig på fortove og vokser mellem fliser og i rendestenen, bliver fjernet løbende, og det er husejernes ansvar. Bliver det ikke fjernet så hurtigt som muligt, ødelægger det asfalten og giver øgede omkostninger for alle. Derfor beder vi indtrængende alle om at sørge for, at den uvedkommende bevoksning i fortove og langs kanter fjernes. Hjemmeside Bemærk, at referater og anden aktuel information kan findes på Husejerforeningens hjemmeside der bliver opdateret, når bestyrelse eller et af udvalgene har nyt. På hjemmesiden ses også datoer for kommende møder i bestyrelse og servitutudvalg. Vi ønsker alle en god eftersommer! Bestyrelsen

2 Kontaktpersoner Bestyrelsen består af: Navn Adresse Mail Telefon Formand Dorthea Rose RB Næstformand Mogens Falch VH Kasserer Torben Burkal HPØ Best.medlem Anker Jørgensen ST Best.medlem Søren Thuen VH Best.medlem Thomas Buthler ENG Best.medlem Ulla Boje-Rasmussen RB Suppleant Jacob Søborg HPØ 42 Suppleant Niels Maagaard ENG 5 Voldgiftsmænd Mette Mathiasen RB 37 John Færgemand HA 95 Torsten Stjernholm VH 58 Servitutudvalg Kontaktperson Søren Thuen VH 24 Vejudvalg Kontaktperson Mogens Falch VH 18 Kabel-TV, Antennne m.m. Fejl meldes til YouSee eller egen leverandør Kontaktperson i bestyrelse: Torben Burkal HPØ 18 Udlån af stiger, split og kloakrenser Kontakt formanden eller i hendes fravær Anker Jørgensen, ST 4 Vandforsyning Ved manglende vandforsyning kontakt formanden eller et af bestyrelsens andre medlemmer. Kontakt kun VVS-installatør efter aftale med bestyrelsen. Kloakrensning: Kontakt formanden Affald og renovation Københavns Affaldsservice, Kontaktperson i bestyrelse: Mogens Falch VH 18 Lejespørgsmål/-lovgivning Mogens Christiansen ST

3 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 17. MAJ VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen foreslog Klaus Børch, som blev valgt uden modkandidater. Klaus Børch takkede for valget og konstaterede, at den husomdelte skriftlige indkaldelse var dateret 28. april Da ingen ønskede at bestride dette kunne generalforsamlingen betragtes som værende lovlig. 2. BESTYRELSENS BERETNING OG GODKENDELSE HERAF Formanden præsenterede bestyrelsen og fortalte om årets møder. Bestyrelsen har bl.a. taget stilling til følgende emner: Arbejdet med fjernelse af interceptorer i kvarterets samlebrønde. Det er nu udført. Som lovet på forrige generalforsamling er betaling på PBS nu indført. Alle har modtaget opkrævning af årets kontingent på PBS. Servitutter er der også arbejdet meget med, Søren Thuen uddyber. Kvarterets veje og deres tilstand var bestyrelsen meget spændt på at se efter den hårde vinter. Postkasser har også været på bestyrelsens dagsordener. Indbrud har desværre også været en del af hverdagen i vores kvarter. Hvor mange der har været udsat for dette vides ikke. Det er åbenbart en såkaldt listetyv, der forsøger om hoveddøren kan åbnes og derefter fjerner nemt tilgængelige genstande. Bestyrelsen planlægger et møde med lokalpolitiet for at få information om, hvad vi bedst kan gøre for at beskytte os. Bestyrelsen har også arbejdet med FFU Plads i håb om at kunne fortælle nyt, det vil Thomas Buthler gøre rede for. Bestyrelsen har også en deltager i et energiudvalg skabt af det fælles husejerforeningssamarbejde. Vi har bl.a. diskuteret hvordan vi kan forholde os til energiforbrug i vore forskellige huse.. Og vi har set på graffiti her i kvarteret. Servitutudvalget gør opmærksom på, at det er den enkelte husejers ansvar at sørge for fjernelse af grafittien. To fællesmøder mellem byggeforeningerne i København. Kommunens overtagelse af private veje er foretaget bl.a. i Kartoffelrækkerne. Vi forventer, det også vil ske her, men det forlyder, at kommunen ikke for nuværende har økonomi til dette yderligere skridt. Med indtægter via parkeringstilladelser ser kommunen det formentlig fortsat som en god ide at overtage private veje.

4 Også servitutter og overholdelse af disse har vi diskuteret med de andre foreninger, som ser meget op til os og vores ageren, hvor det selvfølgelig overordnet handler om bevarelse af kvarterernes særpræg. Strandvejskvarteret, der oprindelig fik en aftale med YouSee om fortsat levering af kabel TV etc. via foreningen, har nu oplevet selskabet agere på nøjagtig samme måde, som de gjorde overfor os. Vi har videregivet information om forløbet hos os til brug for deres argumentation, men desværre til ringe hjælp. Energiforbrug enkelte foreninger har produceret en oversigt over forskellige udvalgte huse i et kvarter, hvor energiforbruget er blevet målt. Derefter fandt man forslag til, hvordan der yderligere kan spares på energien. Det gælder både lys, varmt vand og fjernvarme. Og vi har diskuteret ideer til jubilæet for byggeforeninger, som finder sted i Vi har forsøgt at få gode ideer til fejringen. Det vil Torben fortælle om. Formanden gav derefter ordet til Torben Burkal: Opkrævning via PBS blev foreslået sidste år, hvorefter arbejdet med omlægningen gik i gang med hjælp fra personer i kvarteret, der kendte til systemet. Men en fiasko må det betegnes som i år mere end 25% havde ikke betalt inden den fastsatte dato, hvorfor de gamle blanketter måtte findes frem og sendes ud. I den sidste uge har 12 betalt, så det nu er ca. 50, der ikke har betalt. Vi håber det er en indkøringsfase og, at det næste år fungerer uden problemer. Torben er med i energiudvalget og kan konstatere, at vores forening ligger langt efter en anden byggehusforening, som har lavet specielle spørgeskemaer til ejendommene, hvor folk har rapporteret deres forbrug af vand, varme og el, for at man kunne få en ide om, hvad en gennemsnitsfamilie bruger. Det har gjort det muligt for alle i kvarteret at sammenligne forbrug af energi. Denne forening har lovet at sende spørgeskemaerne til de andre byggeforeninger, så vi også kan gøre nytte af dem, men endnu er det ikke sket. Vi vil vurdere om skemaerne vil være relevante for os. I enkelte foreninger har der været møder med en VVS-mand, som har forklaret de forskellige områder af en fjernvarmeunit, hvordan det fungerer, hvad man bør sørge for etc. Det vil vi meget gerne kopiere her i foreningen. Der er også ideer om investering i vindmøller, evt. nogle sat op omkring Sortedamssøen. Det forholder vi os afventende til. Vedrørende jubilæet havde vi, i forbindelse med vores eget jubilæum, selv luftet en ide for Postdanmark om produktion af frimærker med vore smukke huse. Reaktionen var, at det var alt for sent, i det deres produktion var flere år fremme. Nu har vi forsøgt igen med længere tidshorisont og fået positivt svar tilbage. De vil tage det med i deres vurdering af kommende frimærker. Vi forventer en afgørelse næste år. Søren Thuen fortæller om servitutter, hvor vi i 2010 har fået ca. 20 henvendelser fra ejendomme i kvarteret og selv taget nogle sager op. Vi bestræber os på at besvare dem så hurtigt som muligt. Det fremgår af foreningens hjemmeside, hvornår møderne holdes. Har man et spørgsmål af mere specifik eller vidtrækkende karakter, opfordrer vi til, at det mailes til udvalget. Det vil give alle parter noget mere håndfast at forholde sig til. Vi har også foretaget den årlige gennemgang af hele kvarteret. Her har vi fundet en række sager, hvoraf en del er klaret nu, men hvor der pt. er to uafsluttede sager, som måske går videre til advokaten. I min tid som formand har vi haft en del sager, som jeg finder vi må arbejde med.

5 Bl.a. malingskoder lagt ud på hjemmesiden, så man kan se, hvilke farver man bruger til træværket i kvarteret. Samarbejde med Byens Maler, som har hjulpet os med at finde de helt rigtige farvekoder, der kan benyttes både hos flere farvehandlere og til maling af såvel linolie som alkyd. I løbet af sommeren håber vi på at have det hele på plads, også farveprøver på træpinde. Med hensyn til teglsten synes vi, det generelt for den røde types vedkommende går godt, altså at de korrekte sten benyttes, men glaserede sten kan være svære at finde. Vi har pt. kontakt til Randers Tegl og til Brik & Brik/Jacobi, som er forholdsvis store firmaer med stort udvalg, men de kan ikke levere sten i kombinationen form og farve, som kræves i vores kvarter. Vi har også kontakt til Falkenløve og Petersen Tegl, som producerer brandkamstenene. De ligger alle i Jylland. Alle producerer de store mængder i hvert sortiment, hvorfor en mindre produktion til vores kvarter vil betyde en større meromkostning. Vi er opmærksomme på brug af ikkereglementerede sten på ejendomme mod Lyngbyvej. Når vi gør opmærksom på sagen, møder vi generelt stor lydhørhed. Bliver vi derefter spurgt, hvad man så skal gøre, må vi sige, at det er netop hvad vi arbejder på. Udvalgets mailboks er åben også for gode ideer til afhjælpning af dette dilemma. Vedrørende postkasser er der kommet lovkrav om, at vi fra 1. januar 2012 skal placere postkasser ud til skel. Bestyrelsen har nedsat en tre-mands gruppe, der arbejder med dette forslag. Vi har taget kontakt til Trafikstyrelsen for at finde ud af, hvordan vi i et kvarter med tinglyste servitutter kan håndtere dette. Vi har ikke store forventninger om at få dispensation. Vi har også kontakt til Strandvejskvarteret, der befinder sig i samme situation. De har taget kontakt til en arkitekt og bydesigner, men vi finder tidsfristen vigtig og håber at kunne komme med et udspil efter sommerferien, hvor vi informerer om krav til postkassers udseende og placering. Undlad dog at sætte postkassen udenpå stakittet. Vi håber at finde en rigtig løsning både for kvarteret og for Postdanmark. Mogens Falch er vejformand. Vi har været meget heldige efter denne vinter, kun et hul i FF Ulriksgade skal repareres og derfor har vi besluttet at forlænge perioden før vi igen skal asfaltere vejene. Under punktet økonomi vil dette også blive berørt. En opfordring til medlemmerne om at henvende sig, hvis man bemærker huller eller andre ting, så vi kan sørge for hurtig reparation og dermed undgå, at hullerne bliver større. Bede og vejtræer hører også med på opmærksomhedslisten. Vi ser at der bliver kørt op i bedene, som derefter kræver opretning af det gartnerfirma vi har tilknyttet. Vi vil gerne opfordre til større opmærksomhed på dette område, så skaderne mindskes eller helt forsvinder. I HP Ørumsgade og FF Ulriks Plads har vi problemer med at vejtræerne ofte ligger ned. Det ser vi som følge af ulovlig parkering, der skaber problemer for skraldebilerne, som ikke kan passere, og derfor vælter træerne. Undlad venligst den ulovlige parkering. Foreningen har fået pålæg af brandvæsnet om at opsætte flere pullerter for at forhindre den ulovlige parkering og vi har indsendt ansøgning til kommunen men endnu ikke fået svar. Vi arbejder videre på det. Thomas Buthler om FFU Plads, hvor bestyrelsen sidste år blev pålagt at undersøge muligheden for etablering af støjværn for at gøre pladsen mere brugervenlig. Bestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe med Thomas og Anne Diemer. Gruppen rettede henvendelse til kommunen, som desværre var meget længe om at reagere. Gruppen er åben for deltagelse af kvarterets beboere, og der er der kommet henvendelse fra to personer. Arbejdet er dog sat på hold indtil reel kontakt med kommunen foreligger. Omstrukturering i kommunen bevirker åbenbart meget forlængede arbejdsgange. Vi har rykket, men afventer fortsat.

6 Formanden afsluttede beretningen med at fremlægge fokuspunkter for den kommende periode: FFU plads, postkasser, etablering af ekstra pullerter, måling af energiforbrug og gode forslag til, hvad vi selv kan gøre for at mindske det nuværende forbrug og møde med lokalpolitiet, for at finde forslag til at hindre indbrud i kvarteret. Spørgsmål fra forsamlingen vedr. fornyelse af hjemmeside bl.a. med billeder. Søren svarer at aftalen var, at vi ville undersøge muligheder og det har vi gjort. Det eksisterende format er billigt eller næsten gratis på BrickSite og vores nuværende logo er der ikke plads til på denne platform. Med hensyn til billeder kan man godt lave et loop der kører rundt men der er grænser for, hvad den hjemmeside kan håndtere. Ser vi på andre hjemmesider er det klart, at vores falder igennem, derfor er det også med i bestyrelsens overvejelser, om en anden platform, der kan noget mere, skal benyttes i fremtiden. Spørgsmål om veje. Er der i forbindelse med renovering af vejene tiltænkt opmærkning af parkeringsbåse først og sidst i gaderne? Mogens svarer, at vi ikke skal asfaltere inden for de første år. Derfor kan forslaget godt fremlægges på en senere generalforsamling. Spørgsmål om ensretning af kørsel i gaderne. Begrundelse, at når to biler skal passere hinanden må den ene meget tit op på fortovet, det er meget generende. Vil opfordre bestyrelsen til at overveje dette. Postkasserne når bestyrelsen efter sommerferien kommer med en vejledning, vil denne da være gældende. Er dette rigtigt? Bekræftende svar fra Søren Thuen. Forslag om at udnytte pladsen, hvor de nye pullerter skal være til at placere to cykler eller en motorcykel, disse vil optage langt mindre plads end en bil. Bestyrelsen vil overveje. Langtidsparkering af biler i gaderne, hvad er politikken her, kan man ringe til politiet for at få bilerne fjernet? Svaret er, at såfremt det er indregistrerede biler, er parkeringen lovlig. Mogens Falch har i den senere tid observeret mange parkerede trailere i kvarteret. Reglerne er, at de max må holde i 24 timer, derfor en opfordring til at overholde reglerne. Dorthea svarer på forslaget om ensretning af kørsel i kvarteret, at bestyrelsen for flere år siden har undersøgt dette. Undersøgelsen viste, at det ville give meget mere kørsel rundt i gaderne og dermed bl.a. forringelse af luftkvaliteten. Forslaget skal ses som en opfordring til bestyrelsen om at se på muligheden. En fællesentreprise i forbindelse med indkøb af postkasser? Søren Thuen har undersøgt modeller hos forskellige firmaer. Skal dette være en langtidsholdbar løsning ser det ud til, både med henblik på pris og udseende, at det ikke vil være gældende om fem eller ti år. Men vi medtager det gerne i arbejdsgruppens overvejelser. Bestyrelsen vil komme med udspil om farver. Thomas kommenterer om hjemmesiden. Er på genvalg og vil gerne arbejde med dette emne, men vil også gerne opfordre andre med interesse for og viden på dette felt til at stille op til bestyrelsen. Beretningen blev godkendt.

7 3. FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB 2010 TIL GODKENDELSE Kassereren fortalte, at det har været et OK år for regnskabet, næsten alle forventede penge er indkommet. Vi har fortsat nogle uafklarede sager med medlemmer der har glemt at betale, nogle vælger bevidst ikke at betale. Dem kører vi retssag mod. Andre indtægter kommer fra ejendomsmæglere der har ejendomme til salg i kvarteret. De ønsker oplysninger, de selv kunne hente på hjemmesiden men skriver i stedet til foreningen. Vi leverer gerne mod en betaling på kr En ret god indtægt. Renter på girokontoen i Danske Bank giver 0 kroner, det koster kr. 25 om måneden at have kontoen. Vi har også en checkkonto, der giver ¼ %, ikke meget. I stedet laver vi indlån i forskellige banker, der giver mellem 2 og 2,5 % i rente. Der er ingen indlån i banker, der overstiger garantiordningen på kr På udgiftssiden har vi én stor post, det er kloakker og drejer sig for størsteparten om fjernelse af interceptorer. Til dette arbejde havde vi allerede i 2009 og 2010 opkrævet beløb til dækning af den forventede udgift. Det resterende beløb svarer nogenlunde til foregående års udgifter til reparation af kloakker og samlebrønde. Skulle vi, som en af de andre byggeforeninger, til at udskifte kloakker, vil det blive en betydelig udgift, der skal finansieres af den enkelte ejendom, da banken ikke vil låne foreningen pengene. Den omtalte forening, som er langt mindre end vores, havde en udgift omkring 6 mil. kr. Så længe udgiften til reparation af kloakkerne holder sig på et acceptabelt niveau, vil det være, hvad vi stræber efter. På administrationskontoen fremgår det, at vi ikke er en fattig forening. Vi ønsker ikke at skulle ud med ekstra opkrævninger ved eventuelle uforudsete udgifter. For ca. 14 år siden blev vi enige om, at foreningen skulle minimum have kr i kapital i datidens penge. Når beløbet fremskrives, er det ca. kr vi minimum skal have for at kunne imødekomme uforudsete udgifter. Sidste år var der tale om, at vi eventuelt skulle forhøje beløbet, men vi har valgt at fastholde og køre den samme linie med mindre, selvfølgelig, at medlemmerne ønsker anderledes. Vejkontoen viser vedligeholdelse af vejene, som vi mener er et meget vigtigt arbejde og med til at udskyde en kommende ny asfaltering. På vejvedligeholdelseskontoen har vi nu 1,8 mill. kr. Det er ikke mange penge, hvis vi skal asfaltere alle vejene på ny. Den oprindelige beregning på udgiften var ca. 1 mil., en fremskrivning, lidt pessimistisk, på ca. 3% pr. år, holder ikke mere. Asfaltprisen er afhængig af olieprisen, som er steget med mere end 3% om året. Skal vi asfaltere vejene nu eller næste år vil det koste minimum 4 mil., det har vi ikke penge til. Håbet er, at det ikke foreløbig bliver nødvendigt, og derfor har vi udskudt igen et år. Set i lyset af dette, mener vi ikke at egenkapitalen er for stor. Spørgsmål: renten på af 8 mill kr.? Kassereren svarer, at alle disponible beløb lægges ud på My Banker, hvor forskellige banker har mulighed for at komme med bud på indlånsrente. Pengene bindes i perioder mellem 1 og 12 måneder og giver selvfølgelig højere rente for lange bindingsperioder. For hele tiden at sikre at have penge til betaling af udgifter, arbejder kassereren med variable perioder på konti, der hele tiden skal fornyes. Dirigenten spørger forsamlingen om decharge kan meddeles til bestyrelsen, altså om regnskabet kan godkendes. Det kan det.

8 4. BEHANDLING AF FORSLAG FRA BESTYRELSEN Tilskud til Ulrik til udgivelse af Gadespejlet. Formanden informerer om modtaget henvendelse fra Ulrik. Bestyrelsen finder det en god ide, at fortsætte hjælpen med kr til bladet, som også giver sig udslag i megen god information til kvarteret beboere. Forslaget blev vedtaget. 5. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG Ingen forslag er modtaget. 6. FREMLÆGGELSE AF BUDGET FOR 2011 Kassereren fremlægger budgettet.: Udgifter på administrationskontoen dækker især advokatregninger, hvor hensigten ikke er at udnytte maksimumbeløbet men kun at bruge det nødvendige, for at kvarterets udseende kan opretholdes. Beløb til reparation af kloak er sat kraftigt ned, da vi ikke længere har udgifterne til fjernelse af interceptorer, bortset fra en enkelt vi havde overset. Til reparation af el og vand er beløbet fra sidste år fremskrevet med 5% hvilket forhåbentlig kan dække, selv om det kan være meget svært at forudse antal og omfang af skader. Vi vil gøre hvad vi kan, for at vejene holder sig gode så længe som muligt. En af grundene er, hvis vi er heldige, at Københavns Kommune overtager vejene, så de kan få ekstra indtægter fra parkeringsafgifter, men derefter skal de selvfølgelig også betale for vedligeholdelse af vore veje. Vi vil gerne overlade dem en brugt vej, ikke en nyasfalteret, hvor vi har brugt 4 eller flere millioner kroner, og vi ikke får en krone retur. Det skete netop i Kartoffelrækkerne, hvor kommunen lovede at holde vejene, hvilket de gør sådan nogenlunde. Hvis vi kan holde vejene, har vi håb om at undgå den store udgift men kan ikke satse på det. Kommunen har måske ikke råd til at købe disse private veje. Når tiden er inde til nyasfaltering, vil vi kontakte flere forskellige firmaer, og bede dem fortælle os mere nøjagtig, hvad der skal gøres ved vejene. Sidste år havde vi foreningens normale entreprenør til at se på sagen. De gav os tre forskellige muligheder, hvor man enten kunne lægge et tyndt lag asfalt ovenpå eller skrabe noget af asfalten af, det bliver ret dyrt, og det tredje, også at rette kantstene op og asfaltere fortove. Men det vil give problemer med husejerne, fordi faldet på fortovet vil være mod haverne. Alle tre forhold må tages op til overvejelse før, vi lægger os fast på metode ved ny asfaltering. Budgettet blev vedtaget. 7. FASTSÆTTELSE AF VEJBIDRAG FOR 2012 Bestyrelsen forslog et bidrag på kr Forslaget blev vedtaget. 8. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT OG BØDER FOR 2012 Bestyrelsens forslag på kontingent kr vedtages. Og uændret bøder på kr. 200, som også vedtages.

9 9. FASTSÆTTELSE AF HONORARER TIL TILLIDSMÆND FOR 2011 Bestyrelsens forslag er et samlet beløb på kr Tre personer modtager honorar, nemlig formanden, kassereren og formanden for servitutudvalget. Ændringsforslag: beløbet nedsættes til kr Thomas Buthler, der blev valgt til bestyrelsen sidste år, fortæller om det store arbejde der udføres af medlemmerne og finder, at bestyrelsens forslag på beløb er meget lille i sammenligning med tilsvarende foreningers administrationsudgifter. Der stemmes først om bestyrelsens forslag på kr Forslaget vedtages med 31 stemmer for og 2 mod. Ændringsforslaget bortfalder dermed. 10. VALG AF TILLIDSMÆND Formand: Dorthea Rose, valgt for 2 år Bestyrelsesmedl.: Anker Jørgensen, valgt for 2 år Bestyrelsesmedl.: Søren Thuen, valgt for 2 år Bestyrelsesmedl.: Thomas Buthler, valgt for 2 år Bestyrelsessuppleant: Jacob Søborg, valgt for 1 år - - Niels Maagaard, valgt for 1 år Revisor: Mogens Christiansen, valgt for 2 år - suppleant: Klaus Børch, valgt for 1 år Voldgiftsmænd: John Færgemand, HA 95, valgt for 1 år - - Torsten Stjernholm, VH 58, valgt for 1 år - - Mette Mathiasen, RB 37, valgt for 1 år (Voldgiftsmænd træder til, når juraen giver op, dem der kommer ind og mægler). 11. EVENTUELT Dirigenten præciserer at forslag ikke kan vedtages. En henstilling fra Torsten Stjernholm, om at bestyrelsen bør være åbne for at modtage forslag til alternative energikilder. Skriftligt forslag modtages. Spørgsmål vedr. placering af forhandlingsprotokollen til gennemsyn på generalforsamlingen. Dirigenten forklarer, at udviklingen har bevirket, at protokollen, som består af bestyrelsesreferater, formentlig ikke længere er i papirform men forefindes elektronisk. Formanden bekræfter at det er tilfældet. I vedtægterne står at forhandlingsprotokollen skal være fremlagt. Ønsker medlemmer at se den, kan de henvende sig til bestyrelsen. En tak fra Gadespejlet for det fortsatte bidrag. En opfordring til bestyrelsen om at generalforsamlingen i fremtiden behandler forslag til kontingent for det kommende år og ikke det vi næsten er midt i. Kassereren svarer, at det godt kan lade sig gøre. Det vil kræve en vedtægtsændring og at vi næste år godkender budgetter for 2 år.

10 Peter Wulff Kåri, også tak for bidraget og samtidig opfordring til at benytte bladet, og gerne melde sig til redaktionen. Jens Holm Madsen, RB 45 informerer om sin deltagelse i styregruppen vedr. kvartersløft, foreningen informeres løbende om tiltag på området. Opfordring til bestyrelsen om at overveje afmærkning af parkeringspladser i kvarteret også selv om der ikke nyasfalteres foreløbig. Formanden takkede dirigenten for eksemplarisk afholdelse af denne generalforsamling og foreslog takkeklap til dirigenten og bestyrelsens afgåede medlemmer Anne Diemer og Jan Boman, som desværre ikke kunne være til stede. Klaus Børch Dirigent Dorthea Rose formand

22. august 2012. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2012.

22. august 2012. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2012. 22. august 2012 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2012. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Vigtigt om

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2001 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Desuden vedlægges en telefon- og adresseliste for bestyrelsen m.fl. Klippes der langs den stiplede linie, passer den

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juni 2002 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Desuden vedlægges en telefon- og adresseliste for bestyrelsen m.fl. Klippes der langs den stiplede linie, passer den

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2004 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Ved generalforsamlingen blev den nye udgave af Håndbog for Husejere uddelt og vedlægges til de husejere, der ikke var

Læs mere

GENERALFORSAMLING Torsdag den 7. maj 2015 kl. 19.00 (dørene åbnes kl. 18.30) Lundehusskolens Aula, Lersø Parkallé 152, 2100 København Ø

GENERALFORSAMLING Torsdag den 7. maj 2015 kl. 19.00 (dørene åbnes kl. 18.30) Lundehusskolens Aula, Lersø Parkallé 152, 2100 København Ø Til Husejeren 27. marts 2015 Bestyrelsen indkalder til GENERALFORSAMLING Torsdag den 7. maj 2015 kl. 19.00 (dørene åbnes kl. 18.30) Lundehusskolens Aula, Lersø Parkallé 152, 2100 København Ø Dagsorden

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 1. VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen foreslog Klaus Børch, som blev valgt uden modkandidater. Klaus Børch takkede for valget og tilliden og konstaterede, at

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Til husejeren Bestyrelsen vil hermed indkalde til GENERALFORSAMLING 8. april 2002 tirsdag d. 23. april 2002 kl. 19.30. i Kantinen,VUC Nørrebro, Lersø Parkalle 2, 2100 København Ø. DAGSORDEN: 1. Valg af

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. September 2005 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Desuden vedlægges en telefon- og adresseliste for bestyrelsen m.fl. Klippes der langs den stiplede linie, passer

Læs mere

Graffitiafrensning starter oktober 2014

Graffitiafrensning starter oktober 2014 Graffitiafrensning starter oktober 2014 Generalforsamlingen besluttede at lade bestyrelsen iværksætte en graffitifjernelsesordning for facaderne i Lyngbyvejskvarteret. Derfor er der nu lavet en aftale

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 11. maj 2009 Til Husejeren Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 i festsalen, Københavns Erhvervsakademi, Lersø Park Alle 2 Bemærk mødestedet! DAGSORDEN 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 8. MAJ 2008

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 8. MAJ 2008 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 8. MAJ 2008 1. VALG AF DIRIGENT Klaus Børch blev valgt uden modkandidat og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Han forklarede hvordan afstemninger

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. MAJ 2009

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. MAJ 2009 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. MAJ 2009 1. VALG AF DIRIGENT Advokat Phillip Comerford blev foreslået af bestyrelsen og valgt som dirigent. Han konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Til husejeren Bestyrelsen vil hermed indkalde til GENERALFORSAMLING 14. april 2004 tirsdag d. 4. maj 2004 kl. 19.30 i Perronen, Egmont Kollegiet, Nørre Allé 75, 2100 København Ø DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej

Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej Referat af ordinær generalforsamling den 2. marts 2016 Velkommen ved formand Jens Christian. Foreslår Metta Frost som dirigent. Ingen indsigelser. - Metta Frost er

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat af generalforsamling 2015

Referat af generalforsamling 2015 Referat af generalforsamling 2015 Tidspunkt Tirsdag 7. maj 2014 kl. 19:00 Sted Dagsorden Lundehusskolens Aula, Lersø Parkallé 152, 2100 København Ø Ifølge vedtægterne Referat Hans-Henrik Kaaber (FFU 24),

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 8. MAJ 2007

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 8. MAJ 2007 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 8. MAJ 2007 1. Valg af dirigent Klaus Børch blev valgt uden modkandidat og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Han forklarede hvordan afstemninger

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Formand Leif Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 8. maj 2008 kl. 19.30. i selskabslokalet, Københavns Tekniske Gymnasium, Jagtvej 163. Bemærk mødestedet!

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 8. maj 2008 kl. 19.30. i selskabslokalet, Københavns Tekniske Gymnasium, Jagtvej 163. Bemærk mødestedet! Til husejeren 23. april 2008 Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Torsdag d. 8. maj 2008 kl. 19.30 i selskabslokalet, Københavns Tekniske Gymnasium, Jagtvej 163 Bemærk mødestedet! DAGSORDEN

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i husejerforeningen i Lyngbyvejs kvarteret d. 3/4 kl hos Torben, H.P. Ørumsgade 18.

Referat fra bestyrelsesmøde i husejerforeningen i Lyngbyvejs kvarteret d. 3/4 kl hos Torben, H.P. Ørumsgade 18. Referat fra bestyrelsesmøde i husejerforeningen i Lyngbyvejs kvarteret d. 3/4 kl. 19.30-22.00 hos Torben, H.P. Ørumsgade 18. Referent ved dette møde var Stine. Alle var tilstede. Underskrivning af tidligere

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Attebjerghøj torsdag den 25. februar 2016

Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Attebjerghøj torsdag den 25. februar 2016 Generalforsamling Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Attebjerghøj torsdag den 25. februar 2016 1. Valg af dirigent Bestyrelsens forslog Jens Rasmussen fra Æblevænget 20 A som dirigent, og

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling i E/F Victor Bendix Gade 16-24 Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Hos Advokaterne Arup & Hvidt, Nørre Voldgade 88, 1358 København K Til stede var ejerne

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 27. april 2006, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 27 husstande, 26 stemmeberettigede: 5, 12, 13, 14, 20, 30,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30

Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30 Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30 Tilstede: til beboermødet var der repræsenteret 12 stemmeberettigede lejemål Referent: Charlotte Siig Niclasen

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Holluf Piles ordinære generalforsamling tirsdag d. 15.2.2011

Referat af Grundejerforeningen Holluf Piles ordinære generalforsamling tirsdag d. 15.2.2011 Pkt. 1 valg af dirigent/referent: Ole Halkiær Jørgensen, HK 355, valgt som dirigent. Maya Lykke Nielsen, bestyrelsen, valgt som referent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 21. april 2010 Regnskab 2009/2010 Budget 2010/2011 Bestyrelsen 2010/2011 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. maj 2017 i Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret

Referat af generalforsamling den 18. maj 2017 i Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret Referat af generalforsamling den 18. maj 2017 i Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen og foreslog Karin Breck, HPØ 4, som dirigent. Karin blev valgt. Karin

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN 1. Valg af dirigent Formanden, Bo Wildfang bød velkommen. Som dirigent foreslog bestyrelsen advokat John

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

Generalforsamling 2015.

Generalforsamling 2015. Referat af Generalforsamling 2015. Velkommen: Formanden bød velkommen til de fremmødte 33 personer, repræsenterende 23 ejendomme i foreningens område. Bestyrelsen var repræsenteret ved: Ejnar Damkjær formand

Læs mere

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen 1. Valg af dirigent. Efter forslag fra bestyrelsen blev John Gylling valgt som dirigent Dirigenten konstaterede at generalforsamling

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 Der er 65 medlemmer til stede Formanden Ole Lyd Nielsen byder velkommen 1) valg af dirigent og referent - Kristian (Kiks) er dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 10-04-2016

Grundejerforeningen Krebsen 10-04-2016 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 6. april 2016 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på Krebsen, nr.: 3, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013

Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013 Grundejerforeningen Fjordhusene Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013 1) Valg af dirigent Anders (82) blev valgt. 2) Formandens beretning v. Jacob (152), se bilag 1. Generalforsamlingen godkendte

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 Formanden, Poul Lauridsen, bød velkommen. Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 1. Ole Ryttersgaard blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN Dato: 28. maj 2012 Referat fra generalforsamlingen den 16. april 2012 Fremmøde: 33 husstande Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Fremlæggelse af budget

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 53 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen. Jesper anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk

Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk Referat ordinær generalforsamling den 05. juli 2009 på Restaurant Lisestuen Bestyrelsen var repræsenteret ved Kirsten Vilhelmsen (51), Jan Heisterberg (63)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere