SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for udførelse af samtlige arbejder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SA 15.3.2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for udførelse af samtlige arbejder"

Transkript

1 Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø (NNPAN) Postboks 1614, 3900 Nuuk SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for udførelse af samtlige arbejder Bådhus i Vestre Vig for Grønlands Naturinstitut, Nuuk

2 Bådhus til Grønlands Naturinstitut, Nuuk I Indholdsfortegnelse I. INDHOLDSFORTEGNELSE I Indholdsfortegnelse I/1 II Tegningsfortegnelse II/1-3 III Forundersøgelser forekommer ikke 1. Almindelige bestemmelser for alle fag 1/ Nedrivningsarbejde forekommer ikke 3. Udgravning og jordarbejde 3/1-5 4 Kloakarbejde se afsnit 18 5 Terrænbefæstelsesarbejde 5/1-2 6 Vandledningsarbejde se afsnit 19 7 Beton- og jernbetonarbejder 7/1-5 8 Murerarbejde 8/1-6 9 Tømrerarbejde 9/ Tagdækningsarbejde 10/ Snedkerarbejde 11/ Glarmesterarbejde er indeholdt i Blikkenslagerarbejde er indeholdt i 9 & Smedearbejde 14/ Specielle gulvbelægninger er indeholdt i 9 16 Malerarbejde 16/ Særligt inventar (bygherreleverance) forekommer ikke/ udbydes senere 18 Indvendige spildevandsledninger 18/ Koldt- og varmtvandsinstallation samt sanitet 19/ Varmeanlæg 20/ Ventilation 21/ Køleanlæg forekommer ikke 23 Isolering af tekniske installationer 23/ Gasinstallationer forekommer ikke 25 Brandslukningsudstyr Er indeholdt i afsnit El-installationer 26/ Køle- og fryserum forekommer ikke 28 Svagstrømsanlæg forekommer ikke 1

3 Bådhus til Grønlands Naturinstitut, Nuuk II Tegningsfortegnelse TEGNINGSFORTEGNELSE Tegn. nr. Emne: Mål Dato: Arkitekttegninger A010-0 Stueplan 1: A salsplan/ indskudt dæk 1: A015-0 Tværsnit A-A 1: A016-0 Tværsnit B-B 1: A017-0 Tværsnit C-C 1: A020-0 Facade mod nord og syd 1: A021-0 Facade mod øst og vest 1: A030-0 Opstalter, døre og vinduer 1: A040-0 Trapper og gelændere 1: A055-0 Vandrette detaljer V.1-V-9 1: A056-0 Lodrette detaljer L.1-L.14 1:

4 Bådhus til Grønlands Naturinstitut, Nuuk II Tegningsfortegnelse Terræn-tegninger I Situationsplan 1: I Terrænplan og snit 1:100/1: I Vandledning Detaljer 1:20/1: Konstruktions-tegninger I Fundamentsplan 1: I Betondetaljer 1: I Stålkonstruktioner, Plan 1: I Stålkonstruktioner Rammeoversigt 1: I Stålkonstruktioner (eftersendes) Detaljer 1: I Tømmer detaljer (eftersendes) 1:50/1: VVS-tegninger I Fundamentsplan VVS-installationer 1: I Stueplan Afløb og brugsvand 1: I Stueplan Varme og ventilation 1: I Indskudt dæk og bådhal Varme og ventilation 1: I Principsnit VVS-installationer 1: I Diagram 1:~

5 Bådhus til Grønlands Naturinstitut, Nuuk II Tegningsfortegnelse Afløb I Diagram 1:~ Brugsvand I Diagram 1:~ Varme I Diagram 1:~ Eltegninger Ventilation E-400 Situationsplan 1: E-401 Hovedstrømsskema 1:~ Tavle E-402 Nøgleskema 1:~ M-93 E-403 Koblingsdiagram 1:~ El-frostsikringsanlæg E-404 Forsidetegning 1: TLF og EDB X-felt E-410 Plantegning, stueplan 1: El-lysinstallationer E-411 Plantegning, 1. salsplan 1: El-lysinstallationer E-420 Plantegning, stuen 1: El-kraft/svagstrømsinstallationer E-421 Plantegning, 1. salsplan 1: El-kraft/svagstrømsinstallationer 3

6 Bådhus til Grønlands Naturinstitut, Nuuk SA 01 Almindelige bestemmelser for alle fag 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR ALLE FAG 1.1. ARBEJDETS OMFANG Arbejdets omfang og grundlag fremgår af de SÆRLIGE BETINGELSER (SB) INDLEDNING Grønlands Selvstyre, Departement for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, ønsker at opføre et bådhus til Grønlands Naturinstitut. Projektet omfatter opførelse af et bådhus, udført som halbyggeri. Bådhuset placeres delvist på nyt opfyld i bunden af Vestre Vig, Nuuk. Der etableres et rampeanlæg til ophaling af instituttets både. Der foreligger godkendt lokalplan 1B1-3, Vestre Vig, vedr. havneorienterede funktioner, herunder Naturinstituttets bådhus PROJEKT Projektet består af følgende: Nærværende arbejdsbeskrivelse, særlige betingelser, samt dertil hørende tegninger SA er fagvis opdelt I hver fagbeskrivelse er angivet hvilke arbejder, der normalt henregnes under det pågældende fag. Alle ikke nævnte biydelser, der er nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse, henregnes også til det pågældende fagarbejde. Den samlede beskrivelse skal gennemlæses, da en biydelse til et fag eventuelt har tilknytning til et andet fag og kun står anført herunder Tegninger og beskrivelser supplerer hinanden Således at en anvisning har gyldighed, selvom den kun er angivet et af stederne. Dersom nogen anvisning i projektmaterialet måtte være uklar, utilstrækkelig eller divergerende for entreprenøren eller for leverandøren, er de pligtigt til at indhente nærmere oplysninger hos byggeledelsen. Entreprenøren er pligtig til at foretage denne henvendelse i så god tid, at arbejdets udførelse ikke forsinkes. Entreprenøren må i denne forbindelse være opmærksom på, at byggeledelsen har pligt til, og må have tid til, at forelægge ethvert spørgsmål om ændringer af eller afvigelser fra projektet, for bygherren. Tegninger i større mål, gælder frem for tegninger i mindre målestok, f.eks. 1:20 foran 1:50. Evt. senere daterede tillæg til et dokument har gyldighed foran dette. 1

7 Bådhus til Grønlands Naturinstitut, Nuuk SA 01 Almindelige bestemmelser for alle fag Arbejdsgang Byggeriet/ byggeprocessen kan kort beskrives som følgende hovedfaser: 1. Jord- og terrænarbejder 2. Betonarbejder 3. Stålkonstruktioner, lukning af råhus, tømrer- og snedkerarbejder og murerarbejder 4. Installationer, VVS- og El-arbejder 5. Malerarbejde Tegninger Alle tegninger forsynes med tegnestuens tegningshoved og alle tegninger forsynes med tegningsnummer. Tegningsnummeret opbygges af A for Arkitekttegning, et løbenummer iht. nedenstående oversigt. Arkitekttegninger Tegningsnummer fra A.xxx vedrørende arkitekttegninger (udarbejdet af Qarsoq Tegnestue ApS) VVS-tegninger og diverse ingeniørtegninger Tegningsnummer I.xxx vedrører ingeniørtegninger (udarbejdet af INUPLAN A/S) El-tegninger Tegningsnummer E.xxx vedrører el-installationer (udarbejdet af Sarfaa) Revisioner Evt. revisioner betegnes med løbenumre, f.eks. revision nr. 1 tegn. nr. A GRUNDLAG FOR ALLE ARBEJDER Gældende bestemmelser Arbejdet skal udføres i nøje overensstemmelse med følgende bestemmelser, hvoraf førstnævnte har gyldighed frem for en efterfølgende: 1. De i Grønland gældende love og offentlige forskrifter knyttet til byggeri og anlægsarbejder, herunder bygningsreglement BR 2006 samt diverse cirkulærer, anvisninger, regulativer, normer, henvisninger, vejledninger og rapporter. 2. Byggeledelsens ordrer. 3. Eventuelle godkendte arbejds- og materialeprøver. 4. Betingelser gældende i henhold til særlig skriftlig aftale. 5. Nærværende arbejdsbeskrivelse. 6. De for arbejdet gældende tegninger. 2

8 Bådhus til Grønlands Naturinstitut, Nuuk SA 01 Almindelige bestemmelser for alle fag Forskrifter Grønlands Bygningsreglement af Grønlands Hjemmestyre: Forskrifter for beregning af bygningers varmetab Dansk Ingeniørforenings: Norm for sikkerhedsbestemmelser for konstruktioner, DS 409, 1. udgave. Juni Norm for last på konstruktioner, DS 410, 3. udgave, Stærkstrømsreglementet af 1962 og Fællesregulativet af 1983, begge med senere ændringer og tilføjelser. Fællesbestemmelser for stærkstrømsanlæg, Grønland, bind I og II. Arbejdstilsynets publikationer Mål og vægt Alle betegnelser i henseende til mål og vægt er danske, når ikke andet er bestemt eller fremgår af selve betegnelsen MATERIALER Leverancer Under alle fagafsnit hører leverancer til de af arbejdsydelserne fornødne materialer Kvalitet på materialer Materialer, der ikke i arbejdsgrundlaget er specificeret på anden måde, skal være af kvalitet svarende til gode handelsvarer. Materialer, der er behæftet med skadelige eller skæmmende fejl, må ikke anvendes i bygværket Materialer og produkter Den krævede dokumentation for anvendte materialer og produkter, eksempelvis i form af produktcertifikater, recepter eller lignende, skal forelægges byggeledelsen for gennemsyn. I projektmaterialet kan materialer og produkter være foreskrevet ved bestemte fabrikater. Der kan anvendes andre fabrikater, hvis disse er ligestillet med de foreskrevne. Dokumentation herfor skal forelægges byggeledelsen Standardiserede materialer Materialer, for hvilke standardisering er gennemført, skal tilfredsstille Dansk Standards forskrifter med hensyn til kvalitet, mål og vægt m.m., såfremt dette ikke strider mod de i arbejdsgrundlaget givne specifikationer ARBEJDETS UDFØRELSE Kvalitet Arbejdet udføres efter arbejdsgrundlaget. 3

9 Bådhus til Grønlands Naturinstitut, Nuuk SA 01 Almindelige bestemmelser for alle fag Bortset fra særlige krav, der måtte fremgå af dette, skal alle arbejder udføres smukt, solidt og i enhver henseende som førsteklasses håndværksarbejde. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med de i Ingeniørforeningens normer, forskrifter og betingelser, givne arbejdsanvisninger og i henhold til fabrikantens anvisninger, når sådanne foreligger, for bestemte materialers vedkommende. Hvor tegninger, beskrivelser med mere, ikke kan yde tilstrækkelig vejledning til enkelte arbejders udførelse, eller hvis noget i det foreliggende projektmateriale måtte stå entreprenøren uklar, skal entreprenøren i tide indhente nærmere instruks herom hos byggeledelsen Beskyttelsesforanstaltninger Inden for alle fag skal arbejdets gode udførelse sikres mod skadelig indvirkning af naturforholdene ved iagttagelse af de fornødne forholdsregler, f.eks. tørholdelse af gruber, beskyttelse mod regn og sne, respektivt mod udtørring, varme og frost. De udførte konstruktioner skal sikres tilsvarende, så længe skade kan indtræffe. For arbejde ved lave temperaturer skal Vinterforholdsregler ved anlægs og byggearbejder udgivet af Byggecentrum, være retningsgivende. Sikringsforanstaltninger henregnes under det fag, hvis arbejde skal sikres. Der skal ligeledes træffes foranstaltninger for, at allerede udførte konstruktioner ikke beskadiges under udførelse af senere arbejder. Disse foranstaltninger henhører, hvor ikke andet er nævnt, under de arbejder, hvis udførelse kan forvolde skaderne. Foranstaltningerne skal opretholdes, så længe der er behov herfor, også for andre fag Afdækning og afskærmning Det påhviler entreprenøren at sørge for nødvendige afdækninger og afskærmninger under arbejdets udførelse til beskyttelse af såvel materialer, som udstyr og mandskab Efterreparationer Udføres af hvert fag i fornøden udstrækning, inden arbejdets aflevering - om nødvendigt i flere omgange Renholdelse Det indskærpes entreprenørerne til stadighed at holde alt i ryddelig stand. Emballagematerialer og andet affald holdes ude af byggepladsen Rengøring og oprydning Udføres overalt af hver entreprenør efter egne arbejder. Oprydning skal foretages senest arbejdstids ophør. Offentlig veje og gangarealer skal holdes fri for alt affald. 4

10 Bådhus til Grønlands Naturinstitut, Nuuk SA 01 Almindelige bestemmelser for alle fag Arbejdsledelse Samtlige entreprenører er forpligtiget til at holde sig orienteret om byggeriets stade, således at unødige forsinkelser undgås. Entreprenørerne er samtidig forpligtiget til at underrette anden entreprenør, såfremt dette er nødvendigt for at færdiggøre et arbejdsforløb. I tvivlstilfælde kontaktes byggeledelsen øjeblikkelig Kvalitetssikring Kvalitetssikring udføres i henhold til vejledning vedrørende "Kvalitetssikring i udførelsesfasen", samt "Entreprenørens kvalitetssikring" udarbejdet af Grønlands arbejdsgiverforening. Arbejdet skal kontrolleres af entreprenøren i henhold til de i udbudskontrolplanerne anførte positioner, samt bygherrens stikprøvekontrol med udførte arbejder. Entreprenørerne skal udføre kvalitetssikring af de anvendte materialer og de udførte arbejder. Entreprenøren skal udarbejde en kvalitetssikringshåndbog, hvori det skal anføres, hvornår de enkelte arbejder er aftjekket og evt. fejl eller mangler skal anføres og omgående udbedret. Entreprenøren skal en uge efter accept af tilbud fremsende udkast til kvalitetssikringshåndbog til godkendelse hos byggeledelsen Sikkerhedsforanstaltninger Affald Sikkerhedsforanstaltninger ved brug af åben ild på byggepladsen. Det påhviler entreprenøren at drage omsorg for, at ethvert arbejdshold, som han sættes til at udføre, som er brandfarligt arbejde, selv medbringer et sæt håndslukningsmateriel bestående en 6 kg kulsyreslukker og en 10 l håndsprøjte, og at holdets leder er instrueret i brugen og vedligeholdelsen deraf. Materiellet skal være klargjort til brug og anbragt let tilgængelig, så nær det brandfarlige arbejdssted, som det er forsvarligt. Det påhviler endvidere alle entreprenører at følge Dansk Brandteknisk Instituts: Brandteknisk vejledning for varmt arbejde nr. 10, 10A og 10B. Alle entreprenører skal hver især sørge for oprydning og bortkørsel af egen affald. Dette skal foretages fortløbende, således at affald ikke er til gene for andre entreprenører og byggeriets videre gang. 5

11 Bådhus til Grønlands Naturinstitut, Nuuk SA 03 Udgravnings- og jordarbejdet 3 UDGRAVNING OG JORDARBEJDE 3.1 ARBEJDETS OMFANG Almindelige bestemmelser Fremgår af afsnit Arbejdet omfatter al jordarbejde for samtlige i denne beskrivelse, og på tilhørende tegninger viste parkerings-, lednings- og terrænanlæg. Endvidere udgravning, tilfyldning for bygningsfundamenter, herunder i det væsentligste: Udgravning for terrænanlæg, vandstikledning olieudskiller og samletank samt fundamenter i terræn. Tilfyldning i ledningsgrav. Påfyldning for terrænanlæg. Tilfyldning uden for fundament til underside bærelag Indfyldning i fundament med knuseros Kapillarbrydende lag Påfyldning med knuseros på topfyldt sprængstensbærelag for terrænanlæg 3.2 MATERIALER Materialer til tilfyldning skal være grove, ikke frostfarlige materialer uden indhold af organiske dele m.m. Materialet skal altid være filterstabilt overfor det omgivende materiale. Om nødvendigt må tilfyldningen udføres i lag af materiale med forskellig kornkurve. Alternativt kan der benyttes filterdug. Største tilladelige stenstørrelse er 40 cm, hvor andet ikke er krævet. Det skal dog understreges at komprimeringsmateriel, lagtykkelse og max. stenstørrelse skal afpasses efter hinanden jvf. senere punkt i nærværende afsnit Filterdug skal være fabrikat Fibertex type F-2B eller med non-woven fiberdug med tilsvarende tykkelse på min. 110 g/m 2.

12 Bådhus til Grønlands Naturinstitut, Nuuk SA 03 Udgravnings- og jordarbejdet 3.3 ARBEJDETS UDFØRELSE Afsætning og opmåling Afsætning sker i henhold til afsætningsplanen. Al afsætning og afklaring af evt. tvivlsspørgsmål skal være tilendebragt før arbejderne påbegyndes. Afsætningen skal sikres solidt og omhyggeligt for at undgå fejl i udførelsen Ledninger, kabler m.v. Der træffes uopfordret sådanne foranstaltninger, at kabler, ledninger, udgravninger, fundamenter og bygværker, som er direkte synlige, vist på tegninger eller kendt på anden måde, ikke beskadiges under arbejdets udførelse. Før arbejdets påbegyndelse i nærheden af elektriske ledninger, skal Nukissiorfiits godkendelse af de trufne forholdsregler indhentes i hvert enkelt tilfælde. Før arbejdet påbegyndes i nærheden af telekabler, skal Tele Greenlands godkendelse af de trufne foranstaltninger indhentes i hvert enkelt tilfælde. Såfremt der herudover under arbejdets udførelse uventet mødes ledninger, gamle fundamenter m.v., skal dette meddeles tilsynet, som træffer bestemmelse om dispositioner i denne anledning. I øvrigt gøres opmærksom på, at placering af alle på planerne viste ledninger og kabler kun er omtrentlige, og at entreprenøren bærer det fulde ansvar for evt. beskadigelser af eksisterende anlæg Udgravning Der udgraves for fundamenter, samletank, olieudskiller, vandledning, afvandingstrug, parkerings-, adgangs- og oplagsareal iht. tegningsmaterialet og i øvrigt i den udstrækning, det er nødvendigt for arbejdets gennemførelse. Eksisterende nedgravede målepunkter opgraves. Der udgraves til underside fundamenter, dog min. til bæredygtig bund. Afgravet bund afrettes med mindre sprængsten og komprimeres med pladevibrator (min. 400 kg) til plan, fast og bæredygtig overflade Vandlænsning Under arbejdet skal arbejdspladsen tørholdes i nødvendigt omfang, for at undgå opblødning af jordlag i funderingsniveau Afstivning af udgravninger udføres i et sådant omfang, at arbejdets rette udførelse sikres, ligesom arbejdernes sikkerhed skal tilgodeses i henhold til AT-bekendtgørelse nr af 15. december 2005 og nr. 305 af 24. juni 1986 for Grønland om arbejdets udførelse.

13 Bådhus til Grønlands Naturinstitut, Nuuk SA 03 Udgravnings- og jordarbejdet Påfyldning Der påfyldes for de på tegninger viste terrænanlæg og rampe. Det aktuelle niveau for påfyldning afpasses efter befæstelsens samlede tykkelse. Påfyldning under befæstede arealer skal udføres med sprængsten eller alternativt med vejlgraduerede grove materialer fra udgravninger i fraktionerne sten, grus og sand. Al påfyldning udføres ved udlægning af fyldmaterialer i lag, hvis tykkelse afpasses det valgte komprimeringsmateriel. Vedr. stenstørrelse, lagtykkelse og komprimering, se nedenfor. Over sprængstensbærelagets overflade udlægges der et lag knuseros, som reguleres og komprimeres. Opfyldte og afgravede skråninger udføres med hældning 1:1,5, hvor intet andet er angivet. Overfladen udføres ved udlægning af sprængsten, så der opnåes en jævn og ensartet overflade. Udlægning og afretning forudsættes udført med maskine. Sprængstensopfyldning: Krav til jævnhed kontrolleres med 6 meter retskede, tolerance +0/- 50 mm. Knuseros: Krav til jævnhed kontrolleres med 6 meter retskede tolerance +10/-30 mm Skråninger: Kontrolleres med skråningsmåler eller vaterpas og kontrolleres for jævnhed Tilfyldning for bygninger Der tilfyldes langs fundamenter med grove ikke-frostfarlige, ikke-muldholdige og ikke-frosne materialer, jvf. pkt Tilfyldningen må først ske, når konstruktionerne har opnået den nødvendige styrke. Tilfyldningen udføres med lagtykkelser i løst mål på højst 30 cm, og hvert lag komprimeres omhyggeligt, før næste lag påføres. Tilfyldning mod betonfundamenter skal udføres samtidig på begge sider. Indenfor fundament skal tilfyldning ske med knuseros til underside af skærvelag. Tilfyldning skal ske lagvis, og hvert lag skal komprimeres omhyggeligt Tilfyldning, ledningsgrave samt olieudskiller og samletank Ledningsgravens bund afrettes med et min. 15 cm tykt lag singels/skærver (16-32). Før udlægning af skærvelaget lægges en bane filterdug i ledningsgravens fulde bredde. Afretningslaget komprimeres med pladevibrator. Udjævnings- og beskyttelseslaget udføres af sand/grusmaterialer der har en sigtekurve som er beliggende indenfor det område der angives iht. gældende Anvisning i projektering af helårsvandledninger i Grønland 4. udgave januar 2005 udarbejdet af Nukissiorfiit.

14 Bådhus til Grønlands Naturinstitut, Nuuk SA 03 Udgravnings- og jordarbejdet Ledningerne skal, hvor intet andet er angivet, omgives af beskyttelseslag mindst iht. tegninger. Inden komprimering af beskyttelseslag, skal det sikres, at der opnås friktion mellem fiberdug og rørgravens sider. Filterdugen udlægges rundt om udjævnings- og beskyttelseslaget med mindst 300 mm overlæg i såvel længde som tværsamlinger. Hvor der jvf. ovenstående sker ændringer i udjævnings- og beskyttelseslagets kornkurve adskilles materialerne ligeledes af filterdug. Der tilfyldes omkring stikledningventil og spindelbeskytter med samme slags materialer som i beskyttelseslaget. Ved udskiftning af blød bund anvendes skærver. Omkring og indtil 20 cm over top af ledning tilfyldes med groft sand eller grus, der håndstampes (min. 15 kg) 3 gange. Den resterende tilfyldning sker med egnede materialer af sand, grus og/eller stenfraktioner. Lagtykkelsen må højst være 30 cm og der udføres omhyggelig komprimering efter hvert lag. Stenstørrelsen for evt. sprængsten max. 2/3 af lagtykkelsen, dog maks. 125 mm. Påfyldningen skal ske i lag, der følger terrænets fremtidige overflade. Tilfyldning omkring olieudskiller og samletank udføres i princippet på samme måde som ledninger med fiberdug og sand.

15 Bådhus til Grønlands Naturinstitut, Nuuk SA 03 Udgravnings- og jordarbejdet Tilfyldning og komprimering, generelt Tilfyldning udføres i lag, hvor tykkelse afhænger af det benyttede komprimeringsmateriel. Flg. kombination af vibrationsplade, lagtykkelse og max. stenstørrelse kan godkendes. Vibrationsplade, Lagtykkelse Stenstørrelse Antal over kørsler Min egenvægt kg cm cm Envalset vibrationstromle Lagtykkelse Stenstørrelse Antal overkørsler min. statisk linielast t/m cm cm 2, Hvis der benyttes andre kombinationer, skal der i god tid forinden arbejdets påbegyndelse indhentes godkendelse herfor Bortkørsel Overskydende udgravet materiale bortkøres til depot anvist af byggeledelsen.

16 Bådhus til Grønlands Naturinstitut, Nuuk SA 05 Terrænbefæstelsesarbejder 5 TERRÆNBEFÆSTELSESARBEJDE 5.1 ARBEJDETS OMFANG Arbejdet omfatter Alle befæstelsesarbejder, afvandingstrug mv. i omfang, som vist på tegningerne og nedenfor beskrevet, herunder i det væsentlige: Skråningssikring Afvandingstrug Parkerings-, oplags- og adgangsarealer. Retablering af alle berørte arealer 5.2 MATERIALER Alle stenmaterialer skal være stærke, uforvitrede, vejrfaste og frostbestandige samt slidstærke bjergarter Grusbefæstede arealer Udføres ved udlægning og komprimering af mekanisk stabilt grus. Færdigtromlet lagtykkelse 60 mm Mekanisk stabilt grus til grusbefæstede arealer og underlag for befæstede arealer, udføres af knuste velgraduerede materialer mm med et uensformighedstal større end ARBEJDETS UDFØRELSE Afsætning Arbejdet omfatter afsætning ud fra bygninger. Sikring af denne afsætning påhviler entreprenøren Udlægning af stabilt grus. Stabilt grus udlægges i en tykkelse, så det i færdigkomprimeret stand bliver af den forskrevne tykkelse. Afvigelse fra en 6 m retskede må ikke overstige ± 2 cm på det færdige gruslag.

17 Bådhus til Grønlands Naturinstitut, Nuuk SA 05 Terrænbefæstelsesarbejder Komprimeringen foretages ved minimum 4 passager med en envalset vibrationstromle med statisk linielast på 2,5 tons pr. m eller alternativt 4 overkørsler med en pladevibrator på 350 kg (statisk vægt) Reetablering af terrænbefæstelser Eksisterende terrænbefæstelser som berøres af arbejderne reetableres.

18 Bådhus til Grønlands Naturinstitut, Nuuk SA 6A Vandledningsarbejde 6A. VANDLEDNINGSARBEJDE. 6A.1. 6A.1.1. ARBEJDETS OMFANG Almindelige bestemmelser Fremgår af afsnit 1. 6A.1.2. Arbejdets omfatter Arbejdet omfatter levering og montering af de i nærværende SA og på tegningerne viste ydelser for etablering af ny vandstikledning til nyt bådhus i Nuuk. Arbejdet omfatter i hovedtræk følgende: Etablering af nye vandstikledninger. Etablering af stikledningsventil. Tilkobling til eksisterende hovedvandledning i duktilt støbejern. Kloring af samtlige vandledninger før ibrugtagning. Trykprøvning. 6A.1.3. Generelle krav Næstefter nærværende SA gælder: 1. Anvisning i projektering af helårsvandledninger i Grønland, 4. udg. januar 2005, udarbejdet af Nukissiorfiit. 2. Dansk Ingeniørforenings "Norm for vandinstallationer" med tilhørende kommentarer. Arbejdet betragtes ikke som afsluttet, før rettede indmålingstegninger er afleveret til tilsynet. 6A.1.4. Arbejdets tilrettelæggelse Før materialebestilling skal entreprenøren gennemgå ledningstracé, og herunder foretage en endelig fastlæggelse af materialeleverancens omfang. 6A.2. 6A.2.1. MATERIALER Følgende forkortelser er anvendt: VVS = Rørforeningens kataloger. 6A.2.2. Nedenstående kvalitetsfordringer til de anvendte materialer gælder overalt. 1

19 Bådhus til Grønlands Naturinstitut, Nuuk SA 6A Vandledningsarbejde 6A.2.3. Præisolerede rør Ledningsanlægget opbygges i sin helhed af præisolerede elfrostsikrede rørlængder og præisolerede fittingsstykker. Skal være præisoleret rør som fabrikat Logstor Industri: Ny vandstikledning: Medierøret skal være PE-rør, ø40 mm PN 10 i h.t. DS 2119, kvalitet PE 80. Ledningerne opskummes fra fabrik med CFC fri PUR skum i et kapperør. Kapperør for ledninger under terræn er PE, ø140mm PN 2,5. Isolering og kapperør udføres efter EN 253. Rør for elfrostsikring, 3 stk. Ø20x2 mm PELM-rør, fastlimet til medierøret i position 2 stk. kl. 12 og 1 stk. kl , med indlagt trækketråd og varmefordelingssystem i alutape som ringtape type RPPI 903 pålægges ab fabrik. 6A.2.4. Fittingsstykker Præfabrikerede og præisolerede fittingstykker leveres med specifikationer som lige rør. Medierør skal være tryktrin 10 bar. Rørsamlinger og øvrige formstykker udføres med elektrosvejsemuffer som Frialen tryktrin PN10. Fittings skal, så vidt muligt, leveres præisolerede som de lige rørstykker. Til svejsning anvendes Frialen svejsesystem. Fabriksfremstillede fittings skal underkastes samme trykprøve som krævet for ledningsanlægget i øvrigt. Prøvningsattest skal medleveres de fabriksfremstillede fittings. 6A.2.5. Samling af PE-medierør Udføres med elektrosvejsemuffer. Fittings og svejseapparat skal være af samme fabrikat. 6A.2.6. Isoleringsrørskåle, samlinger Skal være Rørskåle af polyurethanskum med samme specifikationer som isolering anvendt i præisolerede rør, i 2 lag. Rørskåle leveres i overlængde og tilskæres på stedet, så de passer til samlingerne. 6A.2.7. Samling af PE kappe Udføres med krympe-/skydemuffe af PE fabrikat Logstor Industri, i henhold til tegningsmaterialet. Hvor det ikke er muligt at anvende krympemuffe over rørskåle, kan der efter aftale med tilsynet, anvendes Bituthene. 2

20 Bådhus til Grønlands Naturinstitut, Nuuk SA 6A Vandledningsarbejde Krympemuffer påkrympes med jævn varme, indtil der er opnået en jævn tæt kontakt uden luftlommer og blåfarvning. Påkrympningen må ikke afbrydes før hele arbejdsprocessen er afsluttet. 6A.2.8. Samling ved stikledningsventiler. Udføres med polystyrenblokke der tilpasses i h.t. tegningsmaterialet. Hulrum omkring ventilen fyldes op med polystyrenkugler, så vidt muligt pakket i poser eller lignende. Polystyrenplader klæbes sammen med tape, og der påklæbes et lag Bituthene over hele samlingen. Påkrympningen må ikke afbrydes før hele arbejdsprocessen er afsluttet. 6A.2.9. Tape Skal være trækfast tape, bredde min. 50 mm, type LASSOTAPE. 6A Bituthene. skal være som type Bitu Generelt skal påkrympning foretages til der er opnået en jævn tæt kontakt uden luftlommer og blåfarvning 6A Endekappe På rørender som angivet i tegningsmaterialet skal være fabrikat Logstor Industri. 6A Reduktionsmuffer 6A Flanger Elsvejsereduktionsmuffer på PE-ledninger skal være fabrikat Frialen type MR, i dimension som angivet på tegning. Svejseflanger til afgreninger samt overgange fra PE til støbejernsledninger skal være fabrikat Frialen type EFL. Ved indskæring i på støbejernsledninger anvendes AVK combi-flange til støbejern VVS nr med trækfast pakningssæt VVS nr som overgang til ventiler/flangerør. Hulantal og hulafstand ved sammenbygningselementer kontrolleres inden bestilling. Bolte og møtrikker der anvendes til flanger skal være i rustfrit stål. 6A Flangepakringe skal være af EPDM-plade med stålindlæg type G-ST, VVS nr A Stikledningsventil På afgrening fra hovedvandledning skal være som DN40 AVK skydeventil med flange/pe-rør, VVS. nr (PE100-PN10). PE-spidsende samt afgreningsstuds på T-stykke afkortes således, at samling med svejsemuffe til T-stykke gøres så kort som muligt. 3

21 Bådhus til Grønlands Naturinstitut, Nuuk SA 6A Vandledningsarbejde 6A Tilslutning til eksisterende støbejernsledning Der indskæres på eksisterende ø200 mm duktilt støbejernshovedledning ved montering af ø200 mm støbejerns flange-t VVS nr Der medleveres teleskopisk garniture VVS nr For overgang til eksisterende hovedledning anvendes AVK combi-flange som beskrevet under pkt Flanger. 6A Spindelsbeskytter Der leveres og monteres spindelbeskytter som vist på tegning afsluttet med hanedæksel og betonplade (betonplade henhøre under andet fagafsnit). 6A.3. ARBEJDETS UDFØRELSE 6A.3.1. Optagning og bortkøring Materialer der ikke genanvendes, køres til dump. 6A.3.2. Ledningsarbejde generelt Afsætning af ny ledning sker i overensstemmelse med tegningsmaterialet. Mindre korrektioner kan komme på tale for at opnå en optimal ledningsføring. Det skal sikres, at rørene ikke beskadiges ved transport og håndtering. Defekter kan medføre senere utætheder. Dette gælder i særdeleshed kapperørsenderne, hvor samlingen skal hæfte vandtæt. Aflæsning og nedlægning. Aflæsning og nedlægning af komponenter skal ske med 150 mm brede nylonstropper, aldrig med wire eller kæde. Stropper placeres symmetrisk omkring rørets midte med en indbyrdes afstand på maksimum 4 m. Komponenterne må aldrig tippes eller kastes fra transportvogne eller lignende. Aflægning skal ske på jævnt underlæg, så røret har størst mulig understøtningsflade. Underlaget må ikke indeholde sten, der kan beskadige kappen. Hvis komponenterne skal ligge i længere tid, skal de opbevares beskyttet mod direkte sollys og vejrlig og afproppes. Rør, der er skadet eller deformeret (banan form), og det kan godtgøres, at anvisninger ikke er fulgt, kan blive kasseret. Rørene må ikke stables højere end 2 m. Det skal sikres, at der i forvejen er forberedt en jævn liggeplads på et tørt sted med de nødvendige planker m.v. for understøtning og afstivning af rørstabel. 4

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 BYGHERRE: Dato: 01.11.2012 KUMMUNE KUJALLEQ SA ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser tnt nuuk a/s postboks 189, 3900 Nuuk, sag nr. 08450 INUPLAN

Læs mere

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film.

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film. BYGGESAGSBESKRIVELSE FOR ATELIER ROEPSTORFF & TRÆ FILM JANUAR 2015 Side 2 af 73 Byggesagsbeskrivelse 1. Orientering 1.1. Byggesagen Byggesagen omfatter opførelse af Atelier Roepstorff & Træ Film. 1.2.

Læs mere

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING INDHOLD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) 4 1. ARBEJDSPLADS M.V. 5 1.1 SITUATIONEN VED ARBEJDETS

Læs mere

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle 01.06.2010 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Kirketorvet 22, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:01.06.2010 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100.

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22 m.fl. Renovering af baderum. Sag nr. 06.100 FÆLLESBETINGELSER OG FAGBESKRIVELSER

Læs mere

E. VVS-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

E. VVS-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 VVS-installationer 2.0 Blikkenslagerarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

SAB-BYG-AV-GEN AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014

SAB-BYG-AV-GEN AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014 SAB-BYG-AV-GEN AV-OD-HN-117 Vedligehold af almindelige bygværker November 2014 SIDE 2 af 61 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. Arbejdsplads...4 1.1 Situationen ved arbejdets start og under

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse

Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse SAB-KLOAK INDHOLDSFORTEGNELSE (SAB-KLOAK) 0. GENERELT... 2 0.1 Grundlag for arbejdet... 2 0.2 Entreprenørens personale... 2 1. ARBEJDSPLADS MED VIDERE...3

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.4 Afløb i jord Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev. dato:

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Omfang... 3 2.1 Alment om beskrivelsen:... 3 2.2 Omfang... 3 2.2.1 Afgrænsning generelt... 3 2.2.2 Afgrænsning vand, afløb og sanitet:...

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - A ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MURER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for murer, stål og belægningsarbejder

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/30 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype SAB Særlige Arbejdsbeskrivelser Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) SÆRLIGE

Læs mere

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole Ny adgangsvej ved Terndrup Skole r September 2013 Udarbejdet af: Preben Schmidt Kontrolleret af: Mandy P. Mittelstädt Godkendt af: Benny W. Jepsen Dato: 26.09.2013 Version: 1 Projekt nr.: 4789-018 MOE

Læs mere

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE FAGBESKRIVELSE LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OM- OG TILBYGNING ELEVVÆRELSER MV. 2013 SAGS NR. 4039 DATO: 01.05.13!! ÅBOULEVARDEN 28-6880 TARM - TLF. 97371800 - POST@THORUPGRUPPEN.DK!! WWW.THORUPGRPPEN.DK

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade AB BLÅGÅRDSGADE 10/ BAGGESENSGADE 19 SAG NR.: 57.4003 FEBRUAR 2005 Indhold AB BLÅGÅRDSGADE 10/BAGGESENSGADE 19 INDHOLD. 0 INTRODUKTION. 2 1 HOVEDENTREPRISEN 3

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv -gør det lettere at gøre det selv - med beton og mørtel Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven Fundamenter............ side 4-5 Boligfundament Garagefundament Punktfundament

Læs mere

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering Weber håndbogen Weber håndbogen dit daglige arbejdsværktøj Så er vi klar med en opdateret version af vores populære byggehåndbog. Håndbogen er først

Læs mere

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv Kan anvendes til alle opgaver Styrkeklasse 52,5 N 25 kg -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel BASIS AALBORG CEMENT Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven Fundamenter... side 4-5 Boligfundament Garagefundament Punktfundament

Læs mere

VÅDRUMSPROJEKTERING. Eksempler på Bygningsdelsbeskrivelser Arbejdsbeskrivelser Kvalitetssikringsformularer Drift og vedligehold

VÅDRUMSPROJEKTERING. Eksempler på Bygningsdelsbeskrivelser Arbejdsbeskrivelser Kvalitetssikringsformularer Drift og vedligehold VÅDRUMSPROJEKTERING Eksempler på Bygningsdelsbeskrivelser Arbejdsbeskrivelser Kvalitetssikringsformularer Drift og vedligehold VÅDRUMSPROJEKTERING UDFØRT AF Forord Hjælperedskab til projektering af vådrum

Læs mere

Montage supplement - Spæncom

Montage supplement - Spæncom Montage supplement - Spæncom Denne vejledning består af en generel del og en produkt specifik del. Hvor det drejer sig om elementer, der er behandlet i branchevejledningen er denne vejledning et supplement,

Læs mere

Leca terrændæk. Naturlige fordele:

Leca terrændæk. Naturlige fordele: Dato: Januar 2010 Blad: 03-18 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Leca terrændæk Naturlige fordele: Varmeisolerende Kapillarbrydende Muliggør effektiv trykudligning for radon Hurtig og nem udlægning Tilpasser

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE. Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder. "Etab. nr. - Etablissement" "Projektbetegnelse - byggesag"

ARBEJDSBESKRIVELSE. Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder. Etab. nr. - Etablissement Projektbetegnelse - byggesag ARBEJDSBESKRIVELSE Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder "Etab. nr. - Etablissement" "Projektbetegnelse - byggesag" Udarbejdet af Forsvarets Bygningstjeneste Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse

Læs mere