SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for udførelse af samtlige arbejder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SA 15.3.2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for udførelse af samtlige arbejder"

Transkript

1 Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø (NNPAN) Postboks 1614, 3900 Nuuk SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE for udførelse af samtlige arbejder Bådhus i Vestre Vig for Grønlands Naturinstitut, Nuuk

2 Bådhus til Grønlands Naturinstitut, Nuuk I Indholdsfortegnelse I. INDHOLDSFORTEGNELSE I Indholdsfortegnelse I/1 II Tegningsfortegnelse II/1-3 III Forundersøgelser forekommer ikke 1. Almindelige bestemmelser for alle fag 1/ Nedrivningsarbejde forekommer ikke 3. Udgravning og jordarbejde 3/1-5 4 Kloakarbejde se afsnit 18 5 Terrænbefæstelsesarbejde 5/1-2 6 Vandledningsarbejde se afsnit 19 7 Beton- og jernbetonarbejder 7/1-5 8 Murerarbejde 8/1-6 9 Tømrerarbejde 9/ Tagdækningsarbejde 10/ Snedkerarbejde 11/ Glarmesterarbejde er indeholdt i Blikkenslagerarbejde er indeholdt i 9 & Smedearbejde 14/ Specielle gulvbelægninger er indeholdt i 9 16 Malerarbejde 16/ Særligt inventar (bygherreleverance) forekommer ikke/ udbydes senere 18 Indvendige spildevandsledninger 18/ Koldt- og varmtvandsinstallation samt sanitet 19/ Varmeanlæg 20/ Ventilation 21/ Køleanlæg forekommer ikke 23 Isolering af tekniske installationer 23/ Gasinstallationer forekommer ikke 25 Brandslukningsudstyr Er indeholdt i afsnit El-installationer 26/ Køle- og fryserum forekommer ikke 28 Svagstrømsanlæg forekommer ikke 1

3 Bådhus til Grønlands Naturinstitut, Nuuk II Tegningsfortegnelse TEGNINGSFORTEGNELSE Tegn. nr. Emne: Mål Dato: Arkitekttegninger A010-0 Stueplan 1: A salsplan/ indskudt dæk 1: A015-0 Tværsnit A-A 1: A016-0 Tværsnit B-B 1: A017-0 Tværsnit C-C 1: A020-0 Facade mod nord og syd 1: A021-0 Facade mod øst og vest 1: A030-0 Opstalter, døre og vinduer 1: A040-0 Trapper og gelændere 1: A055-0 Vandrette detaljer V.1-V-9 1: A056-0 Lodrette detaljer L.1-L.14 1:

4 Bådhus til Grønlands Naturinstitut, Nuuk II Tegningsfortegnelse Terræn-tegninger I Situationsplan 1: I Terrænplan og snit 1:100/1: I Vandledning Detaljer 1:20/1: Konstruktions-tegninger I Fundamentsplan 1: I Betondetaljer 1: I Stålkonstruktioner, Plan 1: I Stålkonstruktioner Rammeoversigt 1: I Stålkonstruktioner (eftersendes) Detaljer 1: I Tømmer detaljer (eftersendes) 1:50/1: VVS-tegninger I Fundamentsplan VVS-installationer 1: I Stueplan Afløb og brugsvand 1: I Stueplan Varme og ventilation 1: I Indskudt dæk og bådhal Varme og ventilation 1: I Principsnit VVS-installationer 1: I Diagram 1:~

5 Bådhus til Grønlands Naturinstitut, Nuuk II Tegningsfortegnelse Afløb I Diagram 1:~ Brugsvand I Diagram 1:~ Varme I Diagram 1:~ Eltegninger Ventilation E-400 Situationsplan 1: E-401 Hovedstrømsskema 1:~ Tavle E-402 Nøgleskema 1:~ M-93 E-403 Koblingsdiagram 1:~ El-frostsikringsanlæg E-404 Forsidetegning 1: TLF og EDB X-felt E-410 Plantegning, stueplan 1: El-lysinstallationer E-411 Plantegning, 1. salsplan 1: El-lysinstallationer E-420 Plantegning, stuen 1: El-kraft/svagstrømsinstallationer E-421 Plantegning, 1. salsplan 1: El-kraft/svagstrømsinstallationer 3

6 Bådhus til Grønlands Naturinstitut, Nuuk SA 01 Almindelige bestemmelser for alle fag 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR ALLE FAG 1.1. ARBEJDETS OMFANG Arbejdets omfang og grundlag fremgår af de SÆRLIGE BETINGELSER (SB) INDLEDNING Grønlands Selvstyre, Departement for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, ønsker at opføre et bådhus til Grønlands Naturinstitut. Projektet omfatter opførelse af et bådhus, udført som halbyggeri. Bådhuset placeres delvist på nyt opfyld i bunden af Vestre Vig, Nuuk. Der etableres et rampeanlæg til ophaling af instituttets både. Der foreligger godkendt lokalplan 1B1-3, Vestre Vig, vedr. havneorienterede funktioner, herunder Naturinstituttets bådhus PROJEKT Projektet består af følgende: Nærværende arbejdsbeskrivelse, særlige betingelser, samt dertil hørende tegninger SA er fagvis opdelt I hver fagbeskrivelse er angivet hvilke arbejder, der normalt henregnes under det pågældende fag. Alle ikke nævnte biydelser, der er nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse, henregnes også til det pågældende fagarbejde. Den samlede beskrivelse skal gennemlæses, da en biydelse til et fag eventuelt har tilknytning til et andet fag og kun står anført herunder Tegninger og beskrivelser supplerer hinanden Således at en anvisning har gyldighed, selvom den kun er angivet et af stederne. Dersom nogen anvisning i projektmaterialet måtte være uklar, utilstrækkelig eller divergerende for entreprenøren eller for leverandøren, er de pligtigt til at indhente nærmere oplysninger hos byggeledelsen. Entreprenøren er pligtig til at foretage denne henvendelse i så god tid, at arbejdets udførelse ikke forsinkes. Entreprenøren må i denne forbindelse være opmærksom på, at byggeledelsen har pligt til, og må have tid til, at forelægge ethvert spørgsmål om ændringer af eller afvigelser fra projektet, for bygherren. Tegninger i større mål, gælder frem for tegninger i mindre målestok, f.eks. 1:20 foran 1:50. Evt. senere daterede tillæg til et dokument har gyldighed foran dette. 1

7 Bådhus til Grønlands Naturinstitut, Nuuk SA 01 Almindelige bestemmelser for alle fag Arbejdsgang Byggeriet/ byggeprocessen kan kort beskrives som følgende hovedfaser: 1. Jord- og terrænarbejder 2. Betonarbejder 3. Stålkonstruktioner, lukning af råhus, tømrer- og snedkerarbejder og murerarbejder 4. Installationer, VVS- og El-arbejder 5. Malerarbejde Tegninger Alle tegninger forsynes med tegnestuens tegningshoved og alle tegninger forsynes med tegningsnummer. Tegningsnummeret opbygges af A for Arkitekttegning, et løbenummer iht. nedenstående oversigt. Arkitekttegninger Tegningsnummer fra A.xxx vedrørende arkitekttegninger (udarbejdet af Qarsoq Tegnestue ApS) VVS-tegninger og diverse ingeniørtegninger Tegningsnummer I.xxx vedrører ingeniørtegninger (udarbejdet af INUPLAN A/S) El-tegninger Tegningsnummer E.xxx vedrører el-installationer (udarbejdet af Sarfaa) Revisioner Evt. revisioner betegnes med løbenumre, f.eks. revision nr. 1 tegn. nr. A GRUNDLAG FOR ALLE ARBEJDER Gældende bestemmelser Arbejdet skal udføres i nøje overensstemmelse med følgende bestemmelser, hvoraf førstnævnte har gyldighed frem for en efterfølgende: 1. De i Grønland gældende love og offentlige forskrifter knyttet til byggeri og anlægsarbejder, herunder bygningsreglement BR 2006 samt diverse cirkulærer, anvisninger, regulativer, normer, henvisninger, vejledninger og rapporter. 2. Byggeledelsens ordrer. 3. Eventuelle godkendte arbejds- og materialeprøver. 4. Betingelser gældende i henhold til særlig skriftlig aftale. 5. Nærværende arbejdsbeskrivelse. 6. De for arbejdet gældende tegninger. 2

8 Bådhus til Grønlands Naturinstitut, Nuuk SA 01 Almindelige bestemmelser for alle fag Forskrifter Grønlands Bygningsreglement af Grønlands Hjemmestyre: Forskrifter for beregning af bygningers varmetab Dansk Ingeniørforenings: Norm for sikkerhedsbestemmelser for konstruktioner, DS 409, 1. udgave. Juni Norm for last på konstruktioner, DS 410, 3. udgave, Stærkstrømsreglementet af 1962 og Fællesregulativet af 1983, begge med senere ændringer og tilføjelser. Fællesbestemmelser for stærkstrømsanlæg, Grønland, bind I og II. Arbejdstilsynets publikationer Mål og vægt Alle betegnelser i henseende til mål og vægt er danske, når ikke andet er bestemt eller fremgår af selve betegnelsen MATERIALER Leverancer Under alle fagafsnit hører leverancer til de af arbejdsydelserne fornødne materialer Kvalitet på materialer Materialer, der ikke i arbejdsgrundlaget er specificeret på anden måde, skal være af kvalitet svarende til gode handelsvarer. Materialer, der er behæftet med skadelige eller skæmmende fejl, må ikke anvendes i bygværket Materialer og produkter Den krævede dokumentation for anvendte materialer og produkter, eksempelvis i form af produktcertifikater, recepter eller lignende, skal forelægges byggeledelsen for gennemsyn. I projektmaterialet kan materialer og produkter være foreskrevet ved bestemte fabrikater. Der kan anvendes andre fabrikater, hvis disse er ligestillet med de foreskrevne. Dokumentation herfor skal forelægges byggeledelsen Standardiserede materialer Materialer, for hvilke standardisering er gennemført, skal tilfredsstille Dansk Standards forskrifter med hensyn til kvalitet, mål og vægt m.m., såfremt dette ikke strider mod de i arbejdsgrundlaget givne specifikationer ARBEJDETS UDFØRELSE Kvalitet Arbejdet udføres efter arbejdsgrundlaget. 3

9 Bådhus til Grønlands Naturinstitut, Nuuk SA 01 Almindelige bestemmelser for alle fag Bortset fra særlige krav, der måtte fremgå af dette, skal alle arbejder udføres smukt, solidt og i enhver henseende som førsteklasses håndværksarbejde. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med de i Ingeniørforeningens normer, forskrifter og betingelser, givne arbejdsanvisninger og i henhold til fabrikantens anvisninger, når sådanne foreligger, for bestemte materialers vedkommende. Hvor tegninger, beskrivelser med mere, ikke kan yde tilstrækkelig vejledning til enkelte arbejders udførelse, eller hvis noget i det foreliggende projektmateriale måtte stå entreprenøren uklar, skal entreprenøren i tide indhente nærmere instruks herom hos byggeledelsen Beskyttelsesforanstaltninger Inden for alle fag skal arbejdets gode udførelse sikres mod skadelig indvirkning af naturforholdene ved iagttagelse af de fornødne forholdsregler, f.eks. tørholdelse af gruber, beskyttelse mod regn og sne, respektivt mod udtørring, varme og frost. De udførte konstruktioner skal sikres tilsvarende, så længe skade kan indtræffe. For arbejde ved lave temperaturer skal Vinterforholdsregler ved anlægs og byggearbejder udgivet af Byggecentrum, være retningsgivende. Sikringsforanstaltninger henregnes under det fag, hvis arbejde skal sikres. Der skal ligeledes træffes foranstaltninger for, at allerede udførte konstruktioner ikke beskadiges under udførelse af senere arbejder. Disse foranstaltninger henhører, hvor ikke andet er nævnt, under de arbejder, hvis udførelse kan forvolde skaderne. Foranstaltningerne skal opretholdes, så længe der er behov herfor, også for andre fag Afdækning og afskærmning Det påhviler entreprenøren at sørge for nødvendige afdækninger og afskærmninger under arbejdets udførelse til beskyttelse af såvel materialer, som udstyr og mandskab Efterreparationer Udføres af hvert fag i fornøden udstrækning, inden arbejdets aflevering - om nødvendigt i flere omgange Renholdelse Det indskærpes entreprenørerne til stadighed at holde alt i ryddelig stand. Emballagematerialer og andet affald holdes ude af byggepladsen Rengøring og oprydning Udføres overalt af hver entreprenør efter egne arbejder. Oprydning skal foretages senest arbejdstids ophør. Offentlig veje og gangarealer skal holdes fri for alt affald. 4

10 Bådhus til Grønlands Naturinstitut, Nuuk SA 01 Almindelige bestemmelser for alle fag Arbejdsledelse Samtlige entreprenører er forpligtiget til at holde sig orienteret om byggeriets stade, således at unødige forsinkelser undgås. Entreprenørerne er samtidig forpligtiget til at underrette anden entreprenør, såfremt dette er nødvendigt for at færdiggøre et arbejdsforløb. I tvivlstilfælde kontaktes byggeledelsen øjeblikkelig Kvalitetssikring Kvalitetssikring udføres i henhold til vejledning vedrørende "Kvalitetssikring i udførelsesfasen", samt "Entreprenørens kvalitetssikring" udarbejdet af Grønlands arbejdsgiverforening. Arbejdet skal kontrolleres af entreprenøren i henhold til de i udbudskontrolplanerne anførte positioner, samt bygherrens stikprøvekontrol med udførte arbejder. Entreprenørerne skal udføre kvalitetssikring af de anvendte materialer og de udførte arbejder. Entreprenøren skal udarbejde en kvalitetssikringshåndbog, hvori det skal anføres, hvornår de enkelte arbejder er aftjekket og evt. fejl eller mangler skal anføres og omgående udbedret. Entreprenøren skal en uge efter accept af tilbud fremsende udkast til kvalitetssikringshåndbog til godkendelse hos byggeledelsen Sikkerhedsforanstaltninger Affald Sikkerhedsforanstaltninger ved brug af åben ild på byggepladsen. Det påhviler entreprenøren at drage omsorg for, at ethvert arbejdshold, som han sættes til at udføre, som er brandfarligt arbejde, selv medbringer et sæt håndslukningsmateriel bestående en 6 kg kulsyreslukker og en 10 l håndsprøjte, og at holdets leder er instrueret i brugen og vedligeholdelsen deraf. Materiellet skal være klargjort til brug og anbragt let tilgængelig, så nær det brandfarlige arbejdssted, som det er forsvarligt. Det påhviler endvidere alle entreprenører at følge Dansk Brandteknisk Instituts: Brandteknisk vejledning for varmt arbejde nr. 10, 10A og 10B. Alle entreprenører skal hver især sørge for oprydning og bortkørsel af egen affald. Dette skal foretages fortløbende, således at affald ikke er til gene for andre entreprenører og byggeriets videre gang. 5

11 Bådhus til Grønlands Naturinstitut, Nuuk SA 03 Udgravnings- og jordarbejdet 3 UDGRAVNING OG JORDARBEJDE 3.1 ARBEJDETS OMFANG Almindelige bestemmelser Fremgår af afsnit Arbejdet omfatter al jordarbejde for samtlige i denne beskrivelse, og på tilhørende tegninger viste parkerings-, lednings- og terrænanlæg. Endvidere udgravning, tilfyldning for bygningsfundamenter, herunder i det væsentligste: Udgravning for terrænanlæg, vandstikledning olieudskiller og samletank samt fundamenter i terræn. Tilfyldning i ledningsgrav. Påfyldning for terrænanlæg. Tilfyldning uden for fundament til underside bærelag Indfyldning i fundament med knuseros Kapillarbrydende lag Påfyldning med knuseros på topfyldt sprængstensbærelag for terrænanlæg 3.2 MATERIALER Materialer til tilfyldning skal være grove, ikke frostfarlige materialer uden indhold af organiske dele m.m. Materialet skal altid være filterstabilt overfor det omgivende materiale. Om nødvendigt må tilfyldningen udføres i lag af materiale med forskellig kornkurve. Alternativt kan der benyttes filterdug. Største tilladelige stenstørrelse er 40 cm, hvor andet ikke er krævet. Det skal dog understreges at komprimeringsmateriel, lagtykkelse og max. stenstørrelse skal afpasses efter hinanden jvf. senere punkt i nærværende afsnit Filterdug skal være fabrikat Fibertex type F-2B eller med non-woven fiberdug med tilsvarende tykkelse på min. 110 g/m 2.

12 Bådhus til Grønlands Naturinstitut, Nuuk SA 03 Udgravnings- og jordarbejdet 3.3 ARBEJDETS UDFØRELSE Afsætning og opmåling Afsætning sker i henhold til afsætningsplanen. Al afsætning og afklaring af evt. tvivlsspørgsmål skal være tilendebragt før arbejderne påbegyndes. Afsætningen skal sikres solidt og omhyggeligt for at undgå fejl i udførelsen Ledninger, kabler m.v. Der træffes uopfordret sådanne foranstaltninger, at kabler, ledninger, udgravninger, fundamenter og bygværker, som er direkte synlige, vist på tegninger eller kendt på anden måde, ikke beskadiges under arbejdets udførelse. Før arbejdets påbegyndelse i nærheden af elektriske ledninger, skal Nukissiorfiits godkendelse af de trufne forholdsregler indhentes i hvert enkelt tilfælde. Før arbejdet påbegyndes i nærheden af telekabler, skal Tele Greenlands godkendelse af de trufne foranstaltninger indhentes i hvert enkelt tilfælde. Såfremt der herudover under arbejdets udførelse uventet mødes ledninger, gamle fundamenter m.v., skal dette meddeles tilsynet, som træffer bestemmelse om dispositioner i denne anledning. I øvrigt gøres opmærksom på, at placering af alle på planerne viste ledninger og kabler kun er omtrentlige, og at entreprenøren bærer det fulde ansvar for evt. beskadigelser af eksisterende anlæg Udgravning Der udgraves for fundamenter, samletank, olieudskiller, vandledning, afvandingstrug, parkerings-, adgangs- og oplagsareal iht. tegningsmaterialet og i øvrigt i den udstrækning, det er nødvendigt for arbejdets gennemførelse. Eksisterende nedgravede målepunkter opgraves. Der udgraves til underside fundamenter, dog min. til bæredygtig bund. Afgravet bund afrettes med mindre sprængsten og komprimeres med pladevibrator (min. 400 kg) til plan, fast og bæredygtig overflade Vandlænsning Under arbejdet skal arbejdspladsen tørholdes i nødvendigt omfang, for at undgå opblødning af jordlag i funderingsniveau Afstivning af udgravninger udføres i et sådant omfang, at arbejdets rette udførelse sikres, ligesom arbejdernes sikkerhed skal tilgodeses i henhold til AT-bekendtgørelse nr af 15. december 2005 og nr. 305 af 24. juni 1986 for Grønland om arbejdets udførelse.

13 Bådhus til Grønlands Naturinstitut, Nuuk SA 03 Udgravnings- og jordarbejdet Påfyldning Der påfyldes for de på tegninger viste terrænanlæg og rampe. Det aktuelle niveau for påfyldning afpasses efter befæstelsens samlede tykkelse. Påfyldning under befæstede arealer skal udføres med sprængsten eller alternativt med vejlgraduerede grove materialer fra udgravninger i fraktionerne sten, grus og sand. Al påfyldning udføres ved udlægning af fyldmaterialer i lag, hvis tykkelse afpasses det valgte komprimeringsmateriel. Vedr. stenstørrelse, lagtykkelse og komprimering, se nedenfor. Over sprængstensbærelagets overflade udlægges der et lag knuseros, som reguleres og komprimeres. Opfyldte og afgravede skråninger udføres med hældning 1:1,5, hvor intet andet er angivet. Overfladen udføres ved udlægning af sprængsten, så der opnåes en jævn og ensartet overflade. Udlægning og afretning forudsættes udført med maskine. Sprængstensopfyldning: Krav til jævnhed kontrolleres med 6 meter retskede, tolerance +0/- 50 mm. Knuseros: Krav til jævnhed kontrolleres med 6 meter retskede tolerance +10/-30 mm Skråninger: Kontrolleres med skråningsmåler eller vaterpas og kontrolleres for jævnhed Tilfyldning for bygninger Der tilfyldes langs fundamenter med grove ikke-frostfarlige, ikke-muldholdige og ikke-frosne materialer, jvf. pkt Tilfyldningen må først ske, når konstruktionerne har opnået den nødvendige styrke. Tilfyldningen udføres med lagtykkelser i løst mål på højst 30 cm, og hvert lag komprimeres omhyggeligt, før næste lag påføres. Tilfyldning mod betonfundamenter skal udføres samtidig på begge sider. Indenfor fundament skal tilfyldning ske med knuseros til underside af skærvelag. Tilfyldning skal ske lagvis, og hvert lag skal komprimeres omhyggeligt Tilfyldning, ledningsgrave samt olieudskiller og samletank Ledningsgravens bund afrettes med et min. 15 cm tykt lag singels/skærver (16-32). Før udlægning af skærvelaget lægges en bane filterdug i ledningsgravens fulde bredde. Afretningslaget komprimeres med pladevibrator. Udjævnings- og beskyttelseslaget udføres af sand/grusmaterialer der har en sigtekurve som er beliggende indenfor det område der angives iht. gældende Anvisning i projektering af helårsvandledninger i Grønland 4. udgave januar 2005 udarbejdet af Nukissiorfiit.

14 Bådhus til Grønlands Naturinstitut, Nuuk SA 03 Udgravnings- og jordarbejdet Ledningerne skal, hvor intet andet er angivet, omgives af beskyttelseslag mindst iht. tegninger. Inden komprimering af beskyttelseslag, skal det sikres, at der opnås friktion mellem fiberdug og rørgravens sider. Filterdugen udlægges rundt om udjævnings- og beskyttelseslaget med mindst 300 mm overlæg i såvel længde som tværsamlinger. Hvor der jvf. ovenstående sker ændringer i udjævnings- og beskyttelseslagets kornkurve adskilles materialerne ligeledes af filterdug. Der tilfyldes omkring stikledningventil og spindelbeskytter med samme slags materialer som i beskyttelseslaget. Ved udskiftning af blød bund anvendes skærver. Omkring og indtil 20 cm over top af ledning tilfyldes med groft sand eller grus, der håndstampes (min. 15 kg) 3 gange. Den resterende tilfyldning sker med egnede materialer af sand, grus og/eller stenfraktioner. Lagtykkelsen må højst være 30 cm og der udføres omhyggelig komprimering efter hvert lag. Stenstørrelsen for evt. sprængsten max. 2/3 af lagtykkelsen, dog maks. 125 mm. Påfyldningen skal ske i lag, der følger terrænets fremtidige overflade. Tilfyldning omkring olieudskiller og samletank udføres i princippet på samme måde som ledninger med fiberdug og sand.

15 Bådhus til Grønlands Naturinstitut, Nuuk SA 03 Udgravnings- og jordarbejdet Tilfyldning og komprimering, generelt Tilfyldning udføres i lag, hvor tykkelse afhænger af det benyttede komprimeringsmateriel. Flg. kombination af vibrationsplade, lagtykkelse og max. stenstørrelse kan godkendes. Vibrationsplade, Lagtykkelse Stenstørrelse Antal over kørsler Min egenvægt kg cm cm Envalset vibrationstromle Lagtykkelse Stenstørrelse Antal overkørsler min. statisk linielast t/m cm cm 2, Hvis der benyttes andre kombinationer, skal der i god tid forinden arbejdets påbegyndelse indhentes godkendelse herfor Bortkørsel Overskydende udgravet materiale bortkøres til depot anvist af byggeledelsen.

16 Bådhus til Grønlands Naturinstitut, Nuuk SA 05 Terrænbefæstelsesarbejder 5 TERRÆNBEFÆSTELSESARBEJDE 5.1 ARBEJDETS OMFANG Arbejdet omfatter Alle befæstelsesarbejder, afvandingstrug mv. i omfang, som vist på tegningerne og nedenfor beskrevet, herunder i det væsentlige: Skråningssikring Afvandingstrug Parkerings-, oplags- og adgangsarealer. Retablering af alle berørte arealer 5.2 MATERIALER Alle stenmaterialer skal være stærke, uforvitrede, vejrfaste og frostbestandige samt slidstærke bjergarter Grusbefæstede arealer Udføres ved udlægning og komprimering af mekanisk stabilt grus. Færdigtromlet lagtykkelse 60 mm Mekanisk stabilt grus til grusbefæstede arealer og underlag for befæstede arealer, udføres af knuste velgraduerede materialer mm med et uensformighedstal større end ARBEJDETS UDFØRELSE Afsætning Arbejdet omfatter afsætning ud fra bygninger. Sikring af denne afsætning påhviler entreprenøren Udlægning af stabilt grus. Stabilt grus udlægges i en tykkelse, så det i færdigkomprimeret stand bliver af den forskrevne tykkelse. Afvigelse fra en 6 m retskede må ikke overstige ± 2 cm på det færdige gruslag.

17 Bådhus til Grønlands Naturinstitut, Nuuk SA 05 Terrænbefæstelsesarbejder Komprimeringen foretages ved minimum 4 passager med en envalset vibrationstromle med statisk linielast på 2,5 tons pr. m eller alternativt 4 overkørsler med en pladevibrator på 350 kg (statisk vægt) Reetablering af terrænbefæstelser Eksisterende terrænbefæstelser som berøres af arbejderne reetableres.

18 Bådhus til Grønlands Naturinstitut, Nuuk SA 6A Vandledningsarbejde 6A. VANDLEDNINGSARBEJDE. 6A.1. 6A.1.1. ARBEJDETS OMFANG Almindelige bestemmelser Fremgår af afsnit 1. 6A.1.2. Arbejdets omfatter Arbejdet omfatter levering og montering af de i nærværende SA og på tegningerne viste ydelser for etablering af ny vandstikledning til nyt bådhus i Nuuk. Arbejdet omfatter i hovedtræk følgende: Etablering af nye vandstikledninger. Etablering af stikledningsventil. Tilkobling til eksisterende hovedvandledning i duktilt støbejern. Kloring af samtlige vandledninger før ibrugtagning. Trykprøvning. 6A.1.3. Generelle krav Næstefter nærværende SA gælder: 1. Anvisning i projektering af helårsvandledninger i Grønland, 4. udg. januar 2005, udarbejdet af Nukissiorfiit. 2. Dansk Ingeniørforenings "Norm for vandinstallationer" med tilhørende kommentarer. Arbejdet betragtes ikke som afsluttet, før rettede indmålingstegninger er afleveret til tilsynet. 6A.1.4. Arbejdets tilrettelæggelse Før materialebestilling skal entreprenøren gennemgå ledningstracé, og herunder foretage en endelig fastlæggelse af materialeleverancens omfang. 6A.2. 6A.2.1. MATERIALER Følgende forkortelser er anvendt: VVS = Rørforeningens kataloger. 6A.2.2. Nedenstående kvalitetsfordringer til de anvendte materialer gælder overalt. 1

19 Bådhus til Grønlands Naturinstitut, Nuuk SA 6A Vandledningsarbejde 6A.2.3. Præisolerede rør Ledningsanlægget opbygges i sin helhed af præisolerede elfrostsikrede rørlængder og præisolerede fittingsstykker. Skal være præisoleret rør som fabrikat Logstor Industri: Ny vandstikledning: Medierøret skal være PE-rør, ø40 mm PN 10 i h.t. DS 2119, kvalitet PE 80. Ledningerne opskummes fra fabrik med CFC fri PUR skum i et kapperør. Kapperør for ledninger under terræn er PE, ø140mm PN 2,5. Isolering og kapperør udføres efter EN 253. Rør for elfrostsikring, 3 stk. Ø20x2 mm PELM-rør, fastlimet til medierøret i position 2 stk. kl. 12 og 1 stk. kl , med indlagt trækketråd og varmefordelingssystem i alutape som ringtape type RPPI 903 pålægges ab fabrik. 6A.2.4. Fittingsstykker Præfabrikerede og præisolerede fittingstykker leveres med specifikationer som lige rør. Medierør skal være tryktrin 10 bar. Rørsamlinger og øvrige formstykker udføres med elektrosvejsemuffer som Frialen tryktrin PN10. Fittings skal, så vidt muligt, leveres præisolerede som de lige rørstykker. Til svejsning anvendes Frialen svejsesystem. Fabriksfremstillede fittings skal underkastes samme trykprøve som krævet for ledningsanlægget i øvrigt. Prøvningsattest skal medleveres de fabriksfremstillede fittings. 6A.2.5. Samling af PE-medierør Udføres med elektrosvejsemuffer. Fittings og svejseapparat skal være af samme fabrikat. 6A.2.6. Isoleringsrørskåle, samlinger Skal være Rørskåle af polyurethanskum med samme specifikationer som isolering anvendt i præisolerede rør, i 2 lag. Rørskåle leveres i overlængde og tilskæres på stedet, så de passer til samlingerne. 6A.2.7. Samling af PE kappe Udføres med krympe-/skydemuffe af PE fabrikat Logstor Industri, i henhold til tegningsmaterialet. Hvor det ikke er muligt at anvende krympemuffe over rørskåle, kan der efter aftale med tilsynet, anvendes Bituthene. 2

20 Bådhus til Grønlands Naturinstitut, Nuuk SA 6A Vandledningsarbejde Krympemuffer påkrympes med jævn varme, indtil der er opnået en jævn tæt kontakt uden luftlommer og blåfarvning. Påkrympningen må ikke afbrydes før hele arbejdsprocessen er afsluttet. 6A.2.8. Samling ved stikledningsventiler. Udføres med polystyrenblokke der tilpasses i h.t. tegningsmaterialet. Hulrum omkring ventilen fyldes op med polystyrenkugler, så vidt muligt pakket i poser eller lignende. Polystyrenplader klæbes sammen med tape, og der påklæbes et lag Bituthene over hele samlingen. Påkrympningen må ikke afbrydes før hele arbejdsprocessen er afsluttet. 6A.2.9. Tape Skal være trækfast tape, bredde min. 50 mm, type LASSOTAPE. 6A Bituthene. skal være som type Bitu Generelt skal påkrympning foretages til der er opnået en jævn tæt kontakt uden luftlommer og blåfarvning 6A Endekappe På rørender som angivet i tegningsmaterialet skal være fabrikat Logstor Industri. 6A Reduktionsmuffer 6A Flanger Elsvejsereduktionsmuffer på PE-ledninger skal være fabrikat Frialen type MR, i dimension som angivet på tegning. Svejseflanger til afgreninger samt overgange fra PE til støbejernsledninger skal være fabrikat Frialen type EFL. Ved indskæring i på støbejernsledninger anvendes AVK combi-flange til støbejern VVS nr med trækfast pakningssæt VVS nr som overgang til ventiler/flangerør. Hulantal og hulafstand ved sammenbygningselementer kontrolleres inden bestilling. Bolte og møtrikker der anvendes til flanger skal være i rustfrit stål. 6A Flangepakringe skal være af EPDM-plade med stålindlæg type G-ST, VVS nr A Stikledningsventil På afgrening fra hovedvandledning skal være som DN40 AVK skydeventil med flange/pe-rør, VVS. nr (PE100-PN10). PE-spidsende samt afgreningsstuds på T-stykke afkortes således, at samling med svejsemuffe til T-stykke gøres så kort som muligt. 3

21 Bådhus til Grønlands Naturinstitut, Nuuk SA 6A Vandledningsarbejde 6A Tilslutning til eksisterende støbejernsledning Der indskæres på eksisterende ø200 mm duktilt støbejernshovedledning ved montering af ø200 mm støbejerns flange-t VVS nr Der medleveres teleskopisk garniture VVS nr For overgang til eksisterende hovedledning anvendes AVK combi-flange som beskrevet under pkt Flanger. 6A Spindelsbeskytter Der leveres og monteres spindelbeskytter som vist på tegning afsluttet med hanedæksel og betonplade (betonplade henhøre under andet fagafsnit). 6A.3. ARBEJDETS UDFØRELSE 6A.3.1. Optagning og bortkøring Materialer der ikke genanvendes, køres til dump. 6A.3.2. Ledningsarbejde generelt Afsætning af ny ledning sker i overensstemmelse med tegningsmaterialet. Mindre korrektioner kan komme på tale for at opnå en optimal ledningsføring. Det skal sikres, at rørene ikke beskadiges ved transport og håndtering. Defekter kan medføre senere utætheder. Dette gælder i særdeleshed kapperørsenderne, hvor samlingen skal hæfte vandtæt. Aflæsning og nedlægning. Aflæsning og nedlægning af komponenter skal ske med 150 mm brede nylonstropper, aldrig med wire eller kæde. Stropper placeres symmetrisk omkring rørets midte med en indbyrdes afstand på maksimum 4 m. Komponenterne må aldrig tippes eller kastes fra transportvogne eller lignende. Aflægning skal ske på jævnt underlæg, så røret har størst mulig understøtningsflade. Underlaget må ikke indeholde sten, der kan beskadige kappen. Hvis komponenterne skal ligge i længere tid, skal de opbevares beskyttet mod direkte sollys og vejrlig og afproppes. Rør, der er skadet eller deformeret (banan form), og det kan godtgøres, at anvisninger ikke er fulgt, kan blive kasseret. Rørene må ikke stables højere end 2 m. Det skal sikres, at der i forvejen er forberedt en jævn liggeplads på et tørt sted med de nødvendige planker m.v. for understøtning og afstivning af rørstabel. 4

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø (NNPAN) Postboks 1614, 3900 Nuuk UBK 15.3.2010 UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Bådhus i Vestre Vig for Grønlands Naturinstitut,

Læs mere

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1

Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk. TILBUDSLISTE nr. 1 Grønlands Naturinstitut Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Postboks 1614 3900 Nuuk TILBUDSLISTE nr. 1 Undertegnede tilbyder vedrørende:, Nuuk Entreprise nr. 1, Jord- og terrænarbejdet

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. Noah Mølgårdip aqqutaa 3 3952 Ilulissat 1 Indholdsfortegnelse side 1. Arbejdet omfang 2. Projekt 3. Arbejdsgrundlag 4. Materialer 5. Arbejdets

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. Nyt tag på B-10 Aron Mathiessenip Aqq. 7 3952 Ilulissat 1 Indholdsfortegnelse side 1. Arbejdet omfang 2. Projekt 3. Arbejdsgrundlag 4. Materialer

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende:

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende: Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE Undertegnede tilbyder vedrørende: HOVEDENTREPRISE vedr. entrepriser 1, 2, 3, 4, 5, 6

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Vådrumssystem LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Love og regler Bygningsreglementet: Bygningsreglementet skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet. På baggrund af BR-95 er indført

Læs mere

Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord.

Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord. 19/12/2017 UDFØRELSE Leca terrændæk Terrændækket er betegnelsen for husets gulvkonstruktion, når denne opbygges direkte på bæredygtig jord. Løse Leca letklinker indgår naturligt i denne konstruktion som

Læs mere

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold SA Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Malerarbejde af B995 til B999 Severin Kristoffersenip Aqq 1-9, 3952 Ilulissat Ilulissat 11/02/2015 Side 1 / 9 Indhold 1.

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

STATE STREET BANK 3.0 MURER, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE

STATE STREET BANK 3.0 MURER, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE Sag: State Street Bank, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE side 1 STATE STREET BANK 3.0 MURER, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE 30. JUNI 2015 Rev. A 9. JULI 2015 Sag: State Street Bank, BESKRIVENDE TILBUDSLISTE side 2 3.0.

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

Montagevejledning for Purus Corner

Montagevejledning for Purus Corner Montagevejledning for Purus Corner Purus Corner er universal til montering i hjørne eller op mod væg. VIGTIGT Klinke/flisetykkelsen skal kendes før montage af Purus Corner. Læs hele denne anvisning før

Læs mere

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste.

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. REV.nr. 01, 22.04.14 Side 1 af 7 sider Undertegnede hoved-entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. For

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE Særlige arbejdsbeskrivelse (SA) SA 01.09.2014 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser vedrørende ENFAMILIEHUS TIL FORMANDEN FOR INATSISARTUT tnt nuuk a/s INUPLAN A/S postbox 189,

Læs mere

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER. Renovering af bad/toilet i Nammaarfik 18-20, 3952 Ilulissat

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER. Renovering af bad/toilet i Nammaarfik 18-20, 3952 Ilulissat SA Projektnr.: EGB 42-323-401 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Renovering af bad/toilet i Nammaarfik 18-20, 3952 Ilulissat Ilulissat 09/03/2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. Indholdsfortegnelse

Læs mere

1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer.

1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer. 1.1 Jord/beton/kloakarbejder Kap.-side : 1.1-1 1.1 GENEREL DEL. 1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer. 1.1.02 Fagbeskrivelsens opbygning. Fagbeskrivelsen

Læs mere

Anvisning for Perstrup Tanken

Anvisning for Perstrup Tanken Perstrup Beton Industri A/S Anvisning for Perstrup Tanken Udgravning og tilfyldning Husk geoteknisk undersøgelse er påkrævet Bilag 1. Vurdering af jordbundsforhold 2. Skitse udgravning 3. Tolerancer 4.

Læs mere

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 Gulvbelægningsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk Internet www.atra.dk

Læs mere

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Dato: 25.10.2012 Sags nr: 12.541 Rev A: 19-11-2012 RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Arkitektfirmaet lars remfeldt Rønne Alle 25, 2791 Dragør. tlf. 4058 3325 mail lars@arklar.dk Sag

Læs mere

Montagevejledning for Purus Line

Montagevejledning for Purus Line Montagevejledning for Purus Line Purus Line er universal til op mod væg-montage eller frit placeret i gulvet. Ved fri montage anbefaler vi, at du placerer afløbsrenden ved åbningen til brusenichen. Hermed

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

Anvisning for Perstrup Greenline-tank

Anvisning for Perstrup Greenline-tank Perstrup Beton Industri A/S Anvisning for Perstrup Greenline-tank Udgravning og tilfyldning Husk geoteknisk undersøgelse er påkrævet Bilag 1. Vurdering af jordbundsforhold 2. Skitse udgravning 3. Tolerancer

Læs mere

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser.

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser. AB Stubmøllegård Rubinsteinsvej 39, kælderen 2450 København SV Den 30. januar 2015, Sag nr. 00.1464.24 HAK, HAK/ip AB Stubmøllegården Istandsættelse af badeværelser Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Indholdsfortegnelse OMFANG 2 Generelt...2 Normer og forskrifter...2 Arbejdets omfang...2 Bygningsdele...4 Projektering...4 Byggeplads...4 Indretning og drift...4 Vejrligsforanstaltninger...4

Læs mere

Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A.

Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A. Nyt produktionskøkken til Aaqa B-1521, Tilbudsliste-A. Side 1 af 6 sider Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. for et samlet beløb : skriver:

Læs mere

RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI. Sag: 5190 UDBUDSBREV Dato: 15.12.10 Ref.: SN/BKR Side: 1 af 5

RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI. Sag: 5190 UDBUDSBREV Dato: 15.12.10 Ref.: SN/BKR Side: 1 af 5 BRIX & KAMP A/S RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI BADEHUSVEJ 18, 9000 AALBORG Tlf.: 98 12 78 66 Fax: 98 12 74 15 E-mail: aalb@brixkamp.dk NØRREGADE 27, 9800 HJØRRING Tlf.: 98 92 28 88 Fax: 98 92 40 47

Læs mere

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage *

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage * Produkt datablad Version: 06.11.2013 Sikadur -33 Sikadur -33 2-komponent thixotropisk epoxy klæber Produktbeskrivelse Anvendelse Sikadur-33 er en thixotropisk 2-komponent klæber baseret på epoxy, leveret

Læs mere

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde Side 1 SIGNATURER: : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hård isolering (vandfast) : Blød isolering : Hul i beton : Udsparing, dybde angivet : Støbeskel : Understøbning/udstøbning : Hul, ø angiver

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98 Side 1 Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum MONTERING Produkt Generelt BR-95 og BR-S 98 Valg af produkter foretages

Læs mere

Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum

Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum DK Monteringsinfo 09-2014 Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum Produkter Valg af produkter foretages bl.a. ud

Læs mere

Kørestrømsanlæg. AAB Beton. Banestyrelsen. Dokument: AAB Beton Udg 02 Udgave: Udg. 02 Udgavedato: 01.11.2001 Ref.: 071

Kørestrømsanlæg. AAB Beton. Banestyrelsen. Dokument: AAB Beton Udg 02 Udgave: Udg. 02 Udgavedato: 01.11.2001 Ref.: 071 Dokument: Udg 02 Udgave: Udg. 02 Udgavedato: 01.11.2001 Ref.: 071 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Atkins Danmark Kørestrøm Pilestræde 58 1112 København K BWS LLA VPE Tlf. 8233 9000 Lokal 79626

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: Murerarbejde Østergade 36-38

Arbejdsbeskrivelse Dato: Murerarbejde Østergade 36-38 2. Omfang... 2 2.1. Generelt... 2 2.2. Bygningsdele... 2 2.3. Projektering... 3 2.4. Byggeplads... 3 2.5. Sikkerhed og sundhed... 3 2.6. Omgivende miljø... 3 2.7. Kvalitetsstyring... 3 2.7.1. Generelt...

Læs mere

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato :

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato : REVISION B TILBUDSPLANKET Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, besigtigelse på skolen, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre

Læs mere

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Bredgade/Markedsgade, 8870

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

19 KOLDT- OG VARMTVANDSINSTALLATION SAMT SANITET

19 KOLDT- OG VARMTVANDSINSTALLATION SAMT SANITET Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde 19/1 19 KOLDT- OG VARMTVANDSINSTALLATION SAMT SANITET 19.1 ARBEJDETS OMFANG Almindelige bestemmelser fremgår af afsnit 1. 19.1.1 Arbejdet omfatter

Læs mere

Læggeanvisning for Everfloor Marinegulve 14 mm side 1 Læs hele læggeanvisningen inden montering påbegyndes Bryd ikke emballagen før gulvet lægges. Pakken opbevares i rummet 48 timer før lægning. Egnede

Læs mere

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Hurtigthærdende cement (Lynmørtel) For øjeblikkelig lukning af utætheder i beton og murværk, selv under højt tryk. Anvendelsesområde: er en cement-baseret pulver, der blandet

Læs mere

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Oplæg til beskrivelsespositioner for: Rev. 02.12.04 Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Leverandør: Holbæk Byggemateriale Compagni A/S, tlf. 59 44 12 00 www.hbc-as.dk

Læs mere

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3 Udbud af rammeaftaler for ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE Aftalebilag 3 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Orientering...3 1.1 Generelt...3 1.2 Udbudsmaterialet...3 1.2.1 Grundlag for udbud...3 1.2.2 Almengyldige

Læs mere

LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678

LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678 LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678 31/3-2016 1. ALMINDELIGE BETINGELSER. 1.1. Generelt. Nærværende Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) omhandler

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Hovedprojekt Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte.

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Gentofte Fjernvarme (GFj) Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte Tlf.: 39 98 81 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk CVR nr:

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF. BYGHERRE: NUKISSIORFIIT GRØNLANDS ENERGIFORSYNING SA Kommune. Sermersooq SA-nr. 2011.13 By/Bygd. Tasiilaq Dato. April 2011 Opgave. Hovedvandledninger punkt 4 47 og 4 5 6-7 Pas-nr. 180.45.017 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE

Læs mere

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 BYGHERRE: Dato: 01.11.2012 KUMMUNE KUJALLEQ SA ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser tnt nuuk a/s postboks 189, 3900 Nuuk, sag nr. 08450 INUPLAN

Læs mere

Vådrumssystem. Vandtætning Fliseopsætning Fugning. www.lip.dk. -når der bygges på kvalitet!

Vådrumssystem. Vandtætning Fliseopsætning Fugning. www.lip.dk. -når der bygges på kvalitet! www.lip.dk Vådrumssystem Vandtætning Fliseopsætning Fugning K K G 2400 1400 Love og regler og fugtig zone inddeling Bygningsreglementerne skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet.

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Murer-/ malerarbejde Nedre Facade Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København

Læs mere

Rørføring. PREMANT fjernvarmerør

Rørføring. PREMANT fjernvarmerør MNT fjernvarmerør 6.230 Rørføring Der stilles ikke specielle krav til rørføringen for MNT fjernvarmerør, og røret bør overvejende udvælges på basis af ekspansionsevnen. I en normal rørføring vælges først

Læs mere

PLANSILOELEMENTER Agro og industri. rc-beton.dk

PLANSILOELEMENTER Agro og industri. rc-beton.dk PLANSILOELEMENTER Agro og industri rc-beton.dk RC PLANSILO ET KOMPLET SILOSYSTEM Med plansiloer fra RC Beton fås et komplet fremtidssikret silosystem til landbrug og industri. Her er der tænkt på alle

Læs mere

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet, chh@vd.dk Resume Udbudsforskriften for kalkstabilisering omfatter råjorden består af lerjord med utilstrækkelige

Læs mere

Neotherm MiniHeat gulvvarme

Neotherm MiniHeat gulvvarme Neotherm MiniHeat gulvvarme Monteringsvejledning Side 1 DK Side 2 Om NeoTherm MiniHeat gulvvarme...4 Til renoveringsopgaver og til rum med begrænset indbygningshøjde...4 Teknisk beskrivelse...4 Montering...5

Læs mere

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne BR 95 og BR-S 98 angiver de overordnede regler Vandnormen og Afløbsnormen Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne SBi s anvisninger henvisning i BR om at SBi s anvisninger

Læs mere

TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR:

TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR: TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR: Entreprise: Hovedentreprise Undertegnede Hovedentreprenør tilbyder herved at levere og udføre ovenstående entreprise i henhold til det udleverede

Læs mere

PLANSILO Systembrochure

PLANSILO Systembrochure PLANSILO Systembrochure www.rc.dk Et stærkt system RC plansiloelementer er komplette silosystemer Med plansiloer fra RC Betonvarer fås et komplet fremtidssikret silosystem til landbrug og industri, hvor

Læs mere

Produkt- og montagebeskrivelse

Produkt- og montagebeskrivelse Produkt- og montagebeskrivelse Bagmur og skillevægge af tegl Februar 2008 1. Arbejdets omfang: Arbejdet omfatter levering og montage af bagmur og skillevægge udført af præfabrikerede teglvægge, (som teglvægge

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Brønde og ledninger på strækninger og sideanlæg UDBUD 2008 - vejdrift side 40 af

Læs mere

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk OP1300 link seal med AISI 316 bolte Tryk Max 5 bar Temp. Type A4 (EPDM sort) -40ºC til +110º Type B-A4 (EPDM blå) -40ºC til +110º Type O-A4 (Nitril grøn) -40ºC til +110º Type T-8.8 (Silikone grå) -55ºC

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE Bygherre: Dato: 04.04.2014 Departementet for Familie og Justitsvæsen Sag nr: 13020 SA Renovering samt ombygning af B-46 Nuuk SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser tnt nuuk a/s

Læs mere

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact Enhver brug af produktet til andre formål end dem der er fastsat i betingelserne for brug, skal indsendes til Tarkett til godkendelse. Omnisports belægningen kan monteres på forskellige underlag alt efter

Læs mere

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder Anlæg & Fornyelse Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder (GAB Asfalt) Filnavn: GAB Asfalt_udg 1.docx Udgave nr.: 1 Dato: 16.07.2009 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: BCA JEC LAFO GAB

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste.

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. Side 1 af 7 sider Undertegnede hoved-entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. For et samlet beløb : skriver:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Side 1 af 8 ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Indholdsfortegnelse 01.2. Omfang...

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse . Kapitel : 1 Hovedentreprise Side : 1/6 Arbejdsbeskrivelse -Jordarbejde Dato : 2015-10-20 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 (10).001 Jord... 2 BPS Basisbeskrivelse jord, publikation B207,

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC Løsuld August 2011 ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC BLT 7 Disse anvisninger vedrører løsuldsisolering i hulrum, primært i forbindelse med renovering

Læs mere

Lægningsinstruktion for jordslanger

Lægningsinstruktion for jordslanger V ø l u n d v a r m e p u m p e r Lægningsinstruktion for jordslanger til Vølund anlæg Optimal udnyttelse af jordens egne ressourcer Member of the NIBE Group Indholdsoversigt Afsnit 1 : Indledning... 2

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.7 - Beton, generelt og pladsstøbt 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Summationsark Initialer PRT/THB/TEK/JRD Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Appendiks E Kontrolplaner

Appendiks E Kontrolplaner Entrepriseaftale 2011 Side 1 af 5 E Kontrolplaner Kvalitetskontrol for PE-rør og formstykker (1 side) Udbudskontrolplan for jordarbejdet (2 sider) Udbudskontrolplan for vandledningsarbejdet (1 side) Entrepriseaftale

Læs mere

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012 BR01 KANTSTEN Kantsten er kantbegrænsning af forskellige materialer, der sættes for at markere grænser eller markere niveauforskelle mellem fortov, cykelsti, kørebane, rundkørsler, midterrabat og/eller

Læs mere

(29)5.01 (29)5.01. Maglegårds Allé 65 - Svalegange Maglegårds Allé 65 A-H, Matr. nr. 2d Buddinge EKJ sag nr DETALJER AF BJÆLKEFORSTÆRKNING

(29)5.01 (29)5.01. Maglegårds Allé 65 - Svalegange Maglegårds Allé 65 A-H, Matr. nr. 2d Buddinge EKJ sag nr DETALJER AF BJÆLKEFORSTÆRKNING (29)5.01 Maglegårds Allé 65 - Svalegange Maglegårds Allé 65 A-H, Matr. nr. 2d Buddinge EKJ sag nr. 12.0600 revision : init. kontr. rev. dato Modelfil DETALJER AF BJÆLKEFORSTÆRKNING (29)5.01 mål tegn. af

Læs mere

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1 af 6 SAB Afmærkning H1114.45 Afmærkningsmateriel 1. Alment Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1.1 Omfang

Læs mere

Bindemiddel til fremstilling af mørtler

Bindemiddel til fremstilling af mørtler Teknisk datablad Version: 05.05 Icosit -255 Icosit -255 Bindemiddel til fremstilling af mørtler Anvendelsesområder Icosit-255 anvendes som bindemiddel til fremstilling af flyde- og grovmørtel på overflader

Læs mere

X 2. Willab Garden AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i materialer, konstruktion og design.

X 2. Willab Garden AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i materialer, konstruktion og design. 7985DK Termotag 50 mm UV-bestandig polykarbonat med plastprofilsystem Willab Garden 2017-05 VIGTIGT! Læs hele monteringsanvisningen inden du påbegynder monteringen! Hvis anvisningerne ikke følges, fungerer

Læs mere

Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. Flisegang med lys

Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. Flisegang med lys Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. LeT svært Sværhedsgrad: Det er kun middelsvært at lægge en ordentlig flisegang. Men det er til gengæld hårdt arbejde,

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger Flere tilgange Arbejdstilsynet Vinterbekendtgørelsen Overenskomsterne Arbejdstilsynet Periode 1.10-31.3 Stationært arbejde under halvtag mm Inddækning af stilladser og råhuse Undgå

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL

UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) Februar 2011 Vejregelrådet INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. ALMENT 3 2. MATERIALER 3 2.1 Gradering

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele.

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele. Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING HAWLE - SYNOFLEX HAWLE. MADE FOR GENERATIONS.

MONTERINGSVEJLEDNING HAWLE - SYNOFLEX HAWLE. MADE FOR GENERATIONS. MONTERINGSVEJLEDNING HAWLE - SYNOFLEX HAWLE. MADE FOR GENERATIONS. HAWLE. MADE FOR GENERATIONS. 2 D Kære Kunde, Tillykke med dit valg af HAWLE SYNOFLEX trækfast universalkobling. De har købt et højkvalitets

Læs mere

installationsmanual for FlexWorks Geoflex S & D rørsystem, hvor S er lagt i yderrør

installationsmanual for FlexWorks Geoflex S & D rørsystem, hvor S er lagt i yderrør installationsmanual for FlexWorks Geoflex S & D rørsystem, hvor S er lagt i yderrør...det naturlige valg! Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 Generelle bestemmelser (krav)...3 Forberedelse af rørgrav

Læs mere