Byggesagsbeskrivelse (BSB)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggesagsbeskrivelse (BSB)"

Transkript

1 Byggesagsbeskrivelse (BSB) Statens Serum Institut Bygning 84 Ombygning af laboratorier Udarbejdet af SSI 19. marts 2014

2 Indholdsfortegnelse Side : 1/26 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Byggesagen Generelt Entrepriser/arbejder Bygherreleverancer Projektorganisation Projektmaterialet Beskrivelser Tegninger/bygningsmodeller Fælles værktøjer Bygherreformularer Digital kommunikation... 7 Projektweb standard Pålæg Arbejdsklausul Evaluering Referencer Generelt Bekendtgørelser Cirkulærer Danske standarder Øvrige referencer AB A. Aftalegrundlaget Almindelige bestemmelser Bygherrens udbud Entreprenørens tilbud Entrepriseaftalen Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv B. Sikkerhedsstillelse og forsikring Entreprenørens sikkerhedsstillelse Bygherrens sikkerhedsstillelse Forsikring C. Entreprisens udførelse Arbejdsplan og afsætning Entreprenørens ydelse Projektgennemgang, dokumentation og prøver... 12

3 Indholdsfortegnelse Side : 2/26 Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdelse Forhold til myndigheder Ændringer i arbejdet Uklarheder, hindringer eller lignende forhold Fortidsminder Bygherrens tilsyn Entreprenørens arbejdsledelse Byggemøder Samvirke med andre entreprenører Tilkaldelse af bygherren og entreprenøren. Parternes ophold i udlandet. 12 D. Bygherrens betalingsforpligtelse Betaling Entreprenørens ret til at standse arbejdet E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Bygherrens ret til tidsfristforlængelse Bygherrens hæftelse ved forsinkelse F. Arbejdets aflevering Afleveringsforretningen Afleveringsprotokol G. Mangler ved arbejdet Mangelsbegrebet Mangler påvist ved afleveringen Mangler påvist efter afleveringen Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt mv Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen Entreprenørens ansvar for følgeskader Mangelansvarets ophør H. 1- og 5-års eftersyn års eftersyn års eftersyn Fælles regler for eftersyn I. Særligt om ophævelse Bygherrens hæveret Entreprenørens hæveret Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord mv En parts død Fælles regler om ophævelse J. Tvister Syn og skøn Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed mv Voldgift... 14

4 Indholdsfortegnelse Side : 3/26 4. Byggeplads Generelt Bestemmelser Generelt Myndighedsforskrifter og vejledninger Myndighedstilladelser og anmeldelser Håndtering af materialer og produkter Overdragelse og aflevering af byggepladsen Eksisterende forhold Bygherrens afsætninger Byggepladsens indretning Byggepladstegning Byggepladsens afgrænsning, indhegning og afskærmning Afgrænsning Indhegning Afskærmning Aflukning Interimslukning Aflåsning Vagtordning Tyverisikring Skiltning Forbuds- og påbudsskilte Skilte på skure Fælles byggepladsskilte Førstehjælpskasser Brandslukningsmateriel Byggepladsens færdselsarealer Parkering Udendørs færdselsarealer Færdselsarealer i bygninger Afdækning af huller i færdselsarealer Etablering af rækværk i færdselsarealer Belysning af færdselsarealer Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer Oprydning og renhold af færdselsarealer Skurby og oplagsplads Skurforhold Oplagsplads Teltværksteder Affaldshåndtering og affaldscontainer Belysning i skurby og på oplagsplads Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads Oprydning i skurby og på oplagsplads Arbejdsområder... 18

5 Indholdsfortegnelse Side : 4/ Afdækning af huller i arbejdsområder Etablering af rækværk i arbejdsområder Belysning i fælles arbejdsområder Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder Oprydning og renhold i arbejdsområder Tekniske hjælpemidler Kraner og materielehejse Personelevatorer Stillads og arbejdsplatform Forsyning til byggeplads Vand og afløb El Kommunikation Særlige forhold ved bygninger i brug Generelt Information til tredjemand Midlertidig drift Sikkerhed og sundhed Generelt Organisation Byggepladskoordinering Sikkerhedsmøder Plan for Sikkerhed og Sundhed Der er ikke krav om udarbejdelse af Plan for Sikkerhed og Sundhed, da der på pladsen vil være flere arbejdsgivere, men maksimalt 10 ansatte i alt Byggepladsen henregnes til små byggepladser, jf. BEK Arbejdsmiljø Generelt Begrænsning af støjgener Begrænsning af skader og gener fra vibrationer Begrænsning af støvgener Begrænsning af ergonomiske gener Forholdsregler ved farlige arbejder Omgivende miljø Generelt Støj Vibrationer Støv Emissioner til atmosfæren Spild af olie og kemiske produkter Kvalitetsstyring Generelt... 23

6 Indholdsfortegnelse Side : 5/ Byggeledelsen Byggemøder Kvalitetsplan Projektgennemgangsmøde Opstartsmøder for arbejder Entreprenørens kontrol og dokumentation Generelt Styring af udførelsesdokumenter Arkivering af dokumentation Kontroldokumentation D&V-dokumentation Aflevering Kvalitetssikring efter aflevering Tidsstyring Generelt Tidsplan Vejrligsdage... 24

7 1. Orientering Side : 6/26 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.010, Basisbeskrivelse byggesag/september 2008 er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 1.2 Byggesagen Generelt Byggesagen omhandler ombygning af laboratorie områder i bygning 84. Byggeriet skal foregå i 3 etaper, jf. Udbudstidsplan. Bygningen skal være i brug under ombygningen. Der gøres opmærksom på, at projektets gennemførelse er betinget af endelig godkendelse i SSI s Direktion Entrepriser/arbejder Byggesagen opdeles i 3 storentrepriser: - E1: Bygningsmæssige arbejder E1.1: Murer-, tømrer- og miljøsaneringsentreprise E1.2: Malerentreprise E1.3: Gulventreprise E2: VVS, ventilation og el - E3: CTS/SCADA I forbindelse med samarbejde med de øvrige entreprenører på pladsen, skal de enkelte entreprenører indbyrdes koordinere udførelsestidspunkter, hvor de forskellige arbejder griber ind i hinanden så den samlede tidsplan overholdes Bygherreleverancer Laboratorieinventar inkl. stinkskabe udbydes i særskilt entreprise. De enkelte storentreprenører skal medvirke til koordinering i forbindelse med levering og montering. Grænseflader fremgår af de respektive arbejdsbeskrivelser. 1.3 Projektorganisation Bygherre samt projekterende bygningsmæssige arbejder: Statens Serum Institut Artillerivej 5 (Ørestads Boulevard 5) 2300 København S Kontaktperson: Ellen Harre Tlf / Mobil Byggepladsen: Bygning 84 Statens Serum Institut

8 1. Orientering Side : 7/26 Byggeledelse: Statens Serum Institut Byggeleder Curtis Lane Tlf.: / Mobil Projekterende VVS, ventilation, el og SCADA arbejde: MOE A/S Buddingevej Søborg Projektleder: Ida Lindemann Jensen Tlf SSI kontakt: Data: Jan Findsen mobil: El: Jan Findsen mobil: VVS og Ventilation: Nikolaj Brinkmann mobil: Projektmaterialet Beskrivelser Hvor der i arbejdsbeskrivelserne henvises til basisbeskrivelser, er følgende udgaver gældende: bips B2.100, Basisbeskrivelse byggeplads/januar 2012 bips B2.400, Basisbeskrivelse bygningsinstallationer/maj 2012 bips B2.410, Basisbeskrivelse vvs/maj 2012 bips B2.430, Basisbeskrivelse ventilation/maj 2012 bips B2.450, Basisbeskrivelse el/maj 2012 bips B2.460, Basisbeskrivelse bygningsautomation/december 2009 bips B2.480, Basisbeskrivelse teknisk isolering/maj Tegninger/bygningsmodeller 1.5 Fælles værktøjer Bygherreformularer Der skal anvendes følgende formularer: Aftale om udførelse af varmt arbejde Digital kommunikation Projektweb standard 1.6 Pålæg Arbejdsklausul ILO-konvention nr. 94 vedrørende arbejdsvilkår er gældende.

9 1. Orientering Side : 8/ Evaluering Det er et krav, at entreprenøren i forbindelse med afleveringen og 1-års eftersyn af byggeriet afleverer nøgletal. Entreprenøren er forpligtet til sammen med sit tilbud at vedlægge: Nøgletal fra tidligere evalueringer. En erklæring om, at virksomheden vil lade entreprisen evaluere, hvis virksomheden vinder licitationen. Entreprenøren forpligter sig til samtidig med indgåelse af kontrakt med bygherren at indgå aftale med et evalueringsfirma om evaluering af den pågældende entreprise. Entreprenøren betaler honorar til et evalueringsfirma, og modtager ikke kompensation fra bygherren til dækning heraf. Udgiften til honorar og tidsforbrug ved udfyldelse af spørgeskemaer mv. er en del af entreprenørens arbejde. Entreprenøren skal i sit kontraktmateriale med eventuelle underentreprenører og rådgivere, som han selv har kontrakt med, stille krav om, at disse deltager i evalueringen med alle nødvendige oplysninger. Entreprenøren er forpligtet til senest 8 uger efter afleveringsforretningen at aflevere et faktablad med byggeriets nøgletal til bygherren

10 2. Referencer Side : 9/26 2. Referencer 2.1 Generelt Ad stk. 1. Som supplement til referencerne i basisbeskrivelsen er nedennævnte udvalgte referencer ligeledes gældende. 2.2 Bekendtgørelser ILO-Konvention nr. 94: Bekendtgørelse nr. 1 af 4. januar 1957 om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference i Geneve i året 1949 vedtagne konvention om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter Udenrigsministeriet. Ad stk. 1. Erstattes af KS-bekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr af 23. september 2010 om kvalitetssikring af byggearbejder Økonomi- og Erhvervsministeriet. eller KS-bekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 773 af 27. juni 2011 om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri mv. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer Socialministeriet. Ad stk. 2. med senere ændringer: Bekendtgørelse nr af 27. december 2008 om ændring af bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø. Ad stk. 3. Erstattet af: Bekendtgørelse nr af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde Beskæftigelsesministeriet. Ad stk. 4. Erstattet af: Bekendtgørelse nr. 477 af 18. april 2011 om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts Erhvervs- og Byggestyrelsen "995 finder dog fortsat anvendelse på bygge- og anlægsarbejder udbudt inden 20/5 2011" Ad stk. 10. med senere ændringer: Bekendtgørelse nr. 20 af 20. januar 2009 om ændring af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser)

11 2. Referencer Side : 10/ Cirkulærer Fastpriscirkulæret Cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. Bygge- og Boligstyrelsen. samt cirkulære nr af 28. november 2003 om ændring af cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. Erhvervs- og Boligstyrelsen. 2.4 Danske standarder 2.5 Øvrige referencer Ad stk. 2: Rettelsesblad til s. 61, sept Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

12 3. AB 92 Side : 11/26 3. AB 92 A. Aftalegrundlaget Tilføjelser til AB92 er angivet under de enkelte paragraffer. AB92 og Tilføjelser til AB92 supplerer hinanden, men i tilfælde af modstrid gælder Tilføjelser til AB92 forud for AB92. Almindelige bestemmelser 1. Bygherrens udbud 2. Tilbud afgives ved fremsendelse af de udleverede tilbudslister fuldt udfyldt og underskrevet. Enhedspriser vægter som angivet i tilbudslisten under hovedtilbudssum. Entreprenørens tilbud 3. Stk. 5. Vedståelsesfristen er 40 arbejdsdage fra fristen for modtagelse af bud på licitationsdagen. Entrepriseaftalen 4. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv. 5. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring Entreprenørens sikkerhedsstillelse 6. Bygherrens sikkerhedsstillelse 7. Arbejdet er et offentligt byggearbejde. Der ydes ikke sikkerhedsstillelse for bygherrens betalingsforpligtigelse. Forsikring 8. C. Entreprisens udførelse Arbejdsplan og afsætning 9. Entreprenørens ydelse 10. Produktionstegninger m.v. skal, i det omfang dette fremgår af Særlige Arbejds- og Bygningsdelsbeskrivelser, udarbejdes af entreprenørerne og skal i god tid forinden arbejdets udførelse fremsendes til de projekterende teknikere til udtalelse.

13 3. AB 92 Side : 12/26 Projektgennemgang, dokumentation og prøver 11. Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdelse 12. Forhold til myndigheder 13. Ændringer i arbejdet 14. Udførelse af ekstraarbejder må kun iværksættes efter skriftlig accept, aftaleseddel eller rekvisition fra bygherren. Uklarheder, hindringer eller lignende forhold 15. Entreprenøren er pligtig til at gøre sig bekendt med forholdende på byggegrunden. Fortidsminder 16. Bygherrens tilsyn 17. Entreprenørens arbejdsledelse 18. Byggemøder 19. Samvirke med andre entreprenører 20. Tilkaldelse af bygherren og entreprenøren. Parternes ophold i udlandet 21. D. Bygherrens betalingsforpligtelse Betaling 22. Der udarbejdes forud for fremsendelse af den 1. acontobe gæring en liste med entreprisens opdeling på de enkelte arbejdsoperationer og byggeområder efter nærmere aftale med byggeledelsen. Kopi af denne liste anvendes til acontobegæringen ved anføring af % udført arbejde ud for de enkelte poster, hvorefter entreprenørens tilgodehavende udregnes. Ekstraarbejder faktureres særskilt. Bygherrens betalingsfrist ændres til 25 arbejdsdage fra modtagelse af anmodning.

14 3. AB 92 Side : 13/26 Entreprenørens ret til at standse arbejdet 23. E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse 24. Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse 25. Bygherrens ret til tidsfristforlængelse 26. Bygherrens hæftelse ved forsinkelse 27. F. Arbejdets aflevering Afleveringsforretningen 28. Afleveringsprotokol 29. G. Mangler ved arbejdet Mangelsbegrebet 30. Mangler påvist ved afleveringen 31. Mangler påvist efter afleveringen 32. Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt mv. 33. Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen 34. Entreprenørens ansvar for følgeskader 35. Mangelansvarets ophør 36. H. 1- og 5-års eftersyn 1-års eftersyn 37.

15 3. AB 92 Side : 14/26 5-års eftersyn 38. Fælles regler for eftersyn 39. I. Særligt om ophævelse Bygherrens hæveret 40. Ud over det i 40, stk. 1 anførte har bygherren ret til at foretage hel eller delvis ophævelse af entreprisen, såfremt der under arbejdets gang indtræder sådanne ansvarspådragende forsinkelser, at der er betydelig risiko for, at en væsentlig termin ikke overholdes, og en delvis ophævelse af entreprisen muliggør, at forsinkelsen undgås eller mindskes ved overførsel af dele af arbejdet til anden entreprenør. Entreprenørens hæveret 41. Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord mv. 42. En parts død 43. Fælles regler om ophævelse 44. J. Tvister Syn og skøn 45. Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed mv. 46. Voldgift 47.

16 4. Byggeplads Side : 15/26 4. Byggeplads 4.1 Generelt 4.2 Bestemmelser Generelt SSI forskrifter: Info til fremmede håndværkere Myndighedsforskrifter og vejledninger Myndighedstilladelser og anmeldelser Den enkelte entreprenører skal for egne arbejder rettidigt indhente de fornødne tilladelser og foretage de fornødne anmeldelser Håndtering af materialer og produkter 4.3 Overdragelse og aflevering af byggepladsen Entreprenøren skal foretage en registrering af de bygningsdele, der findes i eller grænser op til det arbejdsområde, der er knyttet til arbejdet. Eventuelle skader skal være registreret før arbejdets påbegyndelse. Lokaliteterne overtages ryddede for alt løst inventar. Fast inventar mv. fjernes af de respektive entreprenører, i det omfang dette fremgår af arbejdsbeskrivelserne. Ad Stk. 2. udgår og erstattes med: Entreprenøren skal retablere de arealer og bygningsdele, der ikke indgår i det færdige arbejde, men som entreprenøren anvender/skader i forbindelse med udførelsen af arbejdet, således at de fremstår som ved overtagelsen dog kun i det omfang, det ikke strider mod dansk rets almindelige erstatningsregler. 4.4 Eksisterende forhold Ad Stk. 1. udgår og erstattes med: Eksisterende bygningsdele, udearealer og vejanlæg inkl. udstyr, ledninger samt beplantning, der ikke er omfattet af byggesagen, må ikke beskadiges. Der skal foretages de nødvendige beskyttende foranstaltninger til at sikre eksisterende forhold. Midlertidige flytninger eller demonteringer af udstyr eller lignende samt beskæring af træer og buske må ikke foretages uden byggeledelsens godkendelse. 4.5 Bygherrens afsætninger 4.6 Byggepladsens indretning Byggepladstegning Byggepladsforhold fremgår af byggepladsplanen Byggepladsens afgrænsning, indhegning og afskærmning Afgrænsning Byggepladsens afgrænsning fremgår af byggepladstegningen.

17 4. Byggeplads Side : 16/26 Indhegning Byggepladsen indhegnes ikke. Afskærmning Aflukning Interimslukning Se pkt Aflåsning For at få adgang til bygning 84, kræves der adgangskort Vagtordning Bygherren etablerer ikke vagtordning Tyverisikring Bygherren etablerer ikke tyverisikring Skiltning Forbuds- og påbudsskilte Hver entreprenør er selv ansvarlig for skiltning i og/eller omkring eget arbejdsområde. Skilte på skure Fælles byggepladsskilte Førstehjælpskasser E1 skal levere forbindingskasse og øjenskyl og har ansvaret for at forbindingskasse indeholder de nødvendige rekvisitter jf. Arbejdstilsynets krav hertil. De skal være tilgængelige i bygning Brandslukningsmateriel E1 skal levere og vedligeholde brandslukningsmateriel. 1 stk. 6 kg ABC-pulverslukker. Placeres i bygning 84 efter aftale med byggeledelsen. 4.7 Byggepladsens færdselsarealer Parkering Privatparkering skal ske på afmærkede p-pladser. Se også Info til fremmede håndværkere Udendørs færdselsarealer De udendørs færdselsarealer må på intet tidspunkt spærres helt eller delvist uden tilladelse fra byggeledelsen Færdselsarealer i bygninger Færdselsarealer i bygninger må på intet tidspunkt spærres helt eller delvist uden tilladelse fra byggeledelsen. I bygning 84 er færdsel kun tilladt i byggepladsområdet, tekniketage og kælder.

18 4. Byggeplads Side : 17/ Afdækning af huller i færdselsarealer Etablering af rækværk i færdselsarealer Belysning af færdselsarealer Færdselsveje er belyst. Entreprenørerne sørger selv for supplerende arbejdslys. Udendørs færdselsarealer er belyst Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer Oprydning og renhold af færdselsarealer E1 renholder færdselsarealer i bygningen for støv og lignende, som ikke kan henføres til en bestemt entreprenør. Dette skal ske hver dag efter endt arbejde. Rengøring foretages ved støvsugning med Hepafilter. 4.8 Skurby og oplagsplads Skurforhold E1 etablerer fælles mandskabsskur med velfærdsfaciliteter til 10 personer. E1 etablerer kontorskur med to arbejdspladser Oplagsplads E1 etablerer, vedligeholder, vejrligssikrer og retablerer de på byggepladstegning viste oplagspladser. Oplag af materialer på færdselsarealer må ikke finde sted. Der kan påregnes mindre midlertidig oplagsplads i 80 er gangen efter nærmere aftale med byggeledelsen Teltværksteder Affaldshåndtering og affaldscontainer E1 opstiller 2 stk. affaldscontainere til fælles brug, og sørger for tømning. E1 opstiller 1 stk. affaldscontainer til fælles brug syd for bygning, nærmere placering aftales med byggeledelsen, og sørger for daglig tømning. Entreprenøren skal sortere og behandle bygningsaffald i henhold til de kommunale regler herom. Affaldscontainer opstilles i henhold til byggepladstegning. Affaldet skal afleveres på godkendte modtageanlæg. Statens Serum Instituts containere må ikke benyttes uden aftale med byggeledelsen.

19 4. Byggeplads Side : 18/ Belysning i skurby og på oplagsplads Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads Oprydning i skurby og på oplagsplads De enkelte entreprenører har pligt til løbende at foretage oprydning på deres respektive oplagspladser. Følges byggeledelsens anvisninger ikke vedrørende oprydning og renhold, kan byggeledelsen lade arbejdet udføre for entreprenørens regning. Udgiften hertil fratrækkes entreprenørens tilgodehavende. 4.9 Arbejdsområder Afdækning af huller i arbejdsområder Hver entreprenør afdækker egne huller for rørgennemføringer i dæk Etablering af rækværk i arbejdsområder Belysning i fælles arbejdsområder I fælles arbejdsområder, hvor flere entreprenører arbejder samtidigt sørger den enkelte entreprenør selv for arbejdsbelysning Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder Oprydning og renhold i arbejdsområder Den enkelte entreprenør er pligtig til hver dag at foretage oprydning og fjerne sit affald fra arbejdsstedet. Opmærksomheden henledes på, at bygningen er i brug under ombygningen, så det er meget vigtigt at der tages hensyn til SSI s personale. Følges byggeledelsens anvisninger ikke vedrørende oprydning og renhold, kan byggeledelsen lade arbejdet udføre for entreprenørens regning. Udgiften hertil fratrækkes entreprenørens tilgodehavende. Da laboratorieområder er i brug under ombygning, henledes opmærksomheden på, at der er særlig omhu under udførsel og der ikke svines unødvendigt. Al støv fjernes omhyggeligt før bygningsdele lukkes.

20 4. Byggeplads Side : 19/ Tekniske hjælpemidler Kraner og materielehejse Personelevatorer Stillads og arbejdsplatform 4.11 Forsyning til byggeplads Vand og afløb E2 etablerer vand og afløb til mandskabsvogn El E2 etablerer og vedligeholder orienteringsbelysning og byggestrøm til egne arbejder. Der etableres for byggestrøm 2 stk. byggestrømstavler som hver især indeholder minimum HPFI-relæer, Bimåler, automatsikringer samt 6 stk. 10A stikkontakter, 2 stk. 16A CEE-stikkontakter. Der placeres 1 stk. i stue etage og 1 stk. i tag etage. Til forsyning etableres via gummikabel af byggestrømstavlerne etableres kabling fra disponibel gruppe i hovedtavle. Efter endt arbejde demonterer E2 al byggestrøm frem til tavle L02. E2 etablerer elforsyning til mandskabsskur og kontorskur. E2 etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyningen til byggebrug for alle entreprenører. Elforbruget til materialecontainere betales af bygherren Øvrigt elforbrug på byggepladsen betales af bygherren Kommunikation Der opsættes ikke telefonlinjer. Der benyttes mobiltelefoner 4.12 Særlige forhold ved bygninger i brug Generelt Værktøj skal vælges således, at dette giver færrest mulige gener for eventuelle ansatte med hensyn til støj, vibrationer, støv og emissioner. Der gøres særlig opmærksom på at bygningen er i brug under ombygningen. Der må ikke benyttes radio og lignende på lokaliteten. Entreprenørerne skal bemande opgaven med personer, der kan tage det fornødne hensyn til ansatte i bygningen. Hvis en person gentagne gange ikke tager behørigt hensyn, vil byggeledelsen kunne bortvise personen fra pladsen.

21 4. Byggeplads Side : 20/26 Adgang til lokaliteter i brug skal ske efter følgende regler: Alle entreprenørens ansatte, der ønsker adgang til lokaliteterne, skal have udstedt et identitetskort. Entreprenøren har pligt til omgående at anmelde et eventuelt mistet ID-kort. ID-kort bestilles hos SSI ved Curtis Lane. E1 forestår administration af nøgler Information til tredjemand Midlertidig drift Hver entreprenør skal i planlægning og drift af byggepladsens fælles arealer i bygningerne tage hensyn til, at bygningen er i drift.

22 5. Sikkerhed og sundhed Side : 21/26 5. Sikkerhed og sundhed 5.1 Generelt Organisation Bygherren overdrager rollen som Sikkerheds- og sundhedskoordinator til Storentreprenør 1. Øvrig organisation fremgår af punkt 1.3 Projektorganisation Byggepladskoordinering Sikkerhedsmøder Der er ikke krav om overholdelse af sikkerhedsmøder. 5.2 Plan for Sikkerhed og Sundhed Der er ikke krav om udarbejdelse af Plan for Sikkerhed og Sundhed, da der på pladsen vil være flere arbejdsgivere, men maksimalt 10 ansatte i alt. Byggepladsen henregnes til små byggepladser, jf. BEK Arbejdsmiljø Generelt Der må ikke anvendes vinkelsliber i bygningen Begrænsning af støjgener Begrænsning af skader og gener fra vibrationer Begrænsning af støvgener Støvende arbejder skal i videst mulig omfang begrænses. Der etableres støvvægge under entreprise E1, således at støvende arbejder foretages inden for dette område. Døre til øvrige rum med særligt følsomt udstyr, der ikke er berørt af ombygningen, forsegles af bygherren Begrænsning af ergonomiske gener 5.4 Forholdsregler ved farlige arbejder Ad Stk. 2.: Sikkerhedskoordinator erstattes med arbejdsmiljøkoordinator (b).

23 6. Omgivende miljø Side : 22/26 6. Omgivende miljø 6.1 Generelt 6.2 Støj 6.3 Vibrationer 6.4 Støv 6.5 Emissioner til atmosfæren 6.6 Spild af olie og kemiske produkter

24 7. Kvalitetsstyring Side : 23/26 7. Kvalitetsstyring 7.1 Generelt 7.2 Byggeledelsen 7.3 Byggemøder Der afholdes formandsmøder ved opstart af særlige arbejder, der kan være til gene for brugerne, på pladsen. Der afholdes byggemøder 1 gang ugentligt. 7.4 Kvalitetsplan Ad stk. 1. Senest 10 arbejdsdage efter overdragelse af arbejdet skal entreprenøren fremsende kvalitetsplanen til byggeledelsen. Senest 5 arbejdsdage efter byggeledelsens eventuelle kommentarer til kvalitetsplanen skal entreprenøren fremsende den reviderede kvalitetsplan til byggeledelsen til godkendelse. 7.5 Projektgennemgangsmøde Der afholdes kombineret projektgennemgangs- og opstartsmøde. 7.6 Opstartsmøder for arbejder Mødetidspunktet for opstartsmødet aftales med byggeledelsen. 7.7 Entreprenørens kontrol og dokumentation Generelt Styring af udførelsesdokumenter Arkivering af dokumentation Kontroldokumentation Kontroldokumentation skal afleveres i 1 stk. samlede sæt ved afleveringsforretningen. Kontroldokumentation skal minimum indeholde følgende: Dato for kontrol Hvem der har gennemført kontrollen Hvad kontrollen har omfattet Resultatet af kontrollen D&V-dokumentation D&V-dokumentation skal afleveres 10 arbejdsdage inden afleveringsforretningen. 7.8 Aflevering 7.9 Kvalitetssikring efter aflevering

25 8. Tidsstyring Side : 24/26 8. Tidsstyring 8.1 Generelt 8.2 Tidsplan 8.3 Vejrligsdage

26 Bilag 1, Paradigma for sikkerhedsstillelse Side : 25/26 Police nr. FORSIKRINGSSELSKAB, BANK SPAREKASSE eller lignende. ENTREPRENØRGARANTI i medfør af AB 92 ' 6 med 5-års mangelsansvar (byggearbejder) På foranledning af: (entreprenøren)_ indestår vi herved overfor: (bygherren) som garant for betaling af indtil i alt kr.: skriver kroner som sikkerhed for opfyldelse af alle entreprenørens forpligtelser i henhold til entreprisekontrakt/accept/tilbud af: omfattende udførelse af (projektet): Garantien påvirkes ikke af, at bygherren giver entreprenøren udsættelse med hensyn til opfyldelse af dennes forpligtelser. Krav omfattet af garantien bortfalder ikke, selvom bygherren efter afleveringen udbetaler entreprisesummen eller dele deraf til entreprenøren. I. Udbetaling i henhold til garantien Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til denne garanti, skal dette i medført af AB 92 ' 6, stk. 7, skriftligt og samtidigt meddeles til entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Dette beløb udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre entreprenøren forinden over for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i AB 92 ' 46. Såfremt den sagkyndiges beslutning går ud på, at der skal ske udbetaling under garantien, skal beløbet udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og garanten har fået skriftlig meddelelse om beslutningen, jf. AB 92 ' 46, stk. 7. Garantibeløbet nedskrives med udbetalte beløb.

27 Bilag 1, Paradigma for sikkerhedsstillelse Side : 26/26 II. Garantiens nedskrivning og ophør (frigivelse) A. Når aflevering har fundet sted, jf. AB 92 28, nedskrives garantien til 10% af entreprisesummen, jf. AB 92 6, stk. 2. B. 1 år efter afleveringstidspunktet nedskrives garantien til 2%, jf. AB 92 6, stk. 4. Dette gælder dog ikke, såfremt bygherren forinden over for entreprenøren skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives garantien, når manglerne er afhjulpet. C. Garantien ophører 5 år efter afleveringstidspunktet, jf. AB 92 6, stk. 5. Dette gælder dog ikke, såfremt bygherren forinden over for entreprenøren skriftlig har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald ophører garantien, når manglerne er afhjulpet. D. Bortset fra spørgsmål om udbetaling under garantien, jf. AB 92 6, stk. 7, behandles tvister mellem garanten og bygherren af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, jf. AB og 47. E. Af ordensmæssige grunde skal det originale garantidokument tilbagesendes til garanten umiddelbart efter garantiens ophør.

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010 Udbudsparadigme Ballerup Kommune Center for Ejendomme Center for Miljø og Teknik C Vers. 2014-1 Sagsid: 82.00.00-P21-1-13 BSB - light Byggesagsbeskrivelse jf. bips B2.010 Indholdsfortegnelse Byggesag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AARHUS

URBAN MEDIASPACE AARHUS 2013-04-18 URBAN MEDIASPACE AARHUS BYGGEPLADSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BYGHERRELEVERANCER OG INDBYGNING AF KUNST Urban Mediaspace Aarhus Side 2 42 Indholdsfortegnelse Dato : 2013-04-18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik. Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013 Sagnr. 12001 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen... 3 1.1 Generelt...

Læs mere

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fas se 4 Prøvetagning og Dialysee Byggesagsbeskrivelse Dato: 15. september 20144 0 Udgave Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA Dato Udført APU Kontrol NHH Godkendt

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

Mogens V. Zeltner a/s

Mogens V. Zeltner a/s Mogens V. Zeltner a/s Generelle betingelser for underentreprenører 4. udgave 23. Oktober 2014 Mogens V. Zeltner a/s Rugmarken 14 3520 Farum Tlf: 44 95 07 44 Fax: 44 95 46 34 Mail: mvz@mvz.dk Http://www.mvz.dk

Læs mere

Plan of health and safety

Plan of health and safety Qualitas Architects Plan of health and safety Søndersø Skolen Nordmark Afdeling Steven S Jensen 1/8/2014 Dato : 08-01-2013 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: SSJ Kontrolleret: Godkendt: Kapitel

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4

Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4 Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4 Prøvetagning og Dialyse Plan for Sikkerhed og Sundhed Dato: 15. september 2014 0 Udbud 15.09.2014 JBA APu FON Udgave Betegnelse/Revision Dato Udført Kontrol Godkendt

Læs mere

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren.

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren. GENERELLE BETINGELSER FOR UNDERENTREPRISER Dato: 2014.04.01. Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller leverandører og Disse generelle betingelser skal opfattes

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift UCH tilbygning Telefon: 97 45 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail lape@lape.dk Internet www.lape.dk CVR nr. 29 12 12 6512 UCH tilbygning

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole Ny adgangsvej ved Terndrup Skole r September 2013 Udarbejdet af: Preben Schmidt Kontrolleret af: Mandy P. Mittelstädt Godkendt af: Benny W. Jepsen Dato: 26.09.2013 Version: 1 Projekt nr.: 4789-018 MOE

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Fællesbetingelser. Januar 2012

Fællesbetingelser. Januar 2012 Fællesbetingelser Januar 2012 Rev. nr. 2 februar 2012 Fællesbetingelser Forord Nærværende Fællesbetingelser udgør Christiansen og Essenbæk A/S almindelige juridiske vilkår for aftaler med underentreprenører

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Entreprise 1220.400 Færdsels- og vejvisningstavler 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 - Tværvej N April 2015 2 af 47 Indhold 1220.400 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 74 Vejledning om AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i Bygge- og anlægsvirksomhed af 10.12.1992 Bygge- og Boligstyrelsen, januar 1994 VEJ nr 22 af 31/01/1994 (Gældende) LOV

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Genmarkering af kørebaneafmærkning 2016-2017 September 2015 GEN-KA-SD-3 Syddanmark GEN-KA-OD-4 Østdanmark Sjælland GEN-KA-OD-5 Østdanmark Hovedstaden Genmarkering

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere