Periapikal patologi - set fra en ikke-endodontisk synsvinkel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Periapikal patologi - set fra en ikke-endodontisk synsvinkel"

Transkript

1 Periapikal patologi - set fra en ikke-endodontisk synsvinkel JESPER REIBEL og Birgit KENRAD Undervisnings- og forskningsmæssigt indgår den periapikale patologi, væsentligst apikal parodontitis og radikulær cyste, primært i fagområderne endodonti, dentoalveolær kirurgi og oral patologi. Dette har til tider ført til terminologisk og begrebsmæssig forvirring, og det opleves, at der i en del tilfælde tales forbi hinanden inden for disse fagområder. Eksempelvis opererer endodontien med ægte ( periapical true cyst ) og uægte ( periapical pocket cyst ) radikulære cyster, hvilket i vid udstrækning er ukendte termer inden for dentoalveolær kirurgi og oral patologi. Det skal pointeres, at vi ikke arbejder klinisk i det endodontiske univers og derfor ikke vil adressere de centrale problemer inden for endodontien, men snarere forsøge at udrede nogle af diskrepanserne mellem faggrupperne set med ikke-endodontiske øjne. Apikal parodontitis Apikal parodontitis er en inflammatorisk tilstand i parodontiet, initieret af irritanter fra rodkanalen i den afficerede tand. I størstedelen af den endodontiske litteratur betragtes tilstedeværelsen af mikroorganismer i rodkanalen som nødvendige for udvikling af apikal parodontitis (1). Apikal parodontitis inddeles i akutte og kroniske former. Disse termer får uvægerligt patologen til at tænke på betændelsesinfiltratets sammensætning. Inden for endodontien henviser det 69

2 akutte eller kroniske dog primært til klassisk klinisk symptomatologi og sjældent til det histopatologiske billede (2), bl.a. fordi der i de fleste tilfælde ikke vil foreligge en histologisk undersøgelse af vævet inden primær endodontisk behandling. Granulationsvæv og akut præget inflammation ses sjældent i de tilfælde af apikal parodontitis, vi ser i det daglige diagnostiske arbejde. Dette kan formentlig forklares ved, at de læsioner, der undersøges histologisk, er dem, der persisterer efter ortograd endodontisk behandling og derfor fjernes i forbindelse med retrograd kirurgisk/endodontisk behandling. Hyppigst ses i disse tilfælde kollagent bindevæv med varierende, ofte relativt svage, grader af kronisk inflammation, og hyppigt er bindevævet tydeligt arlignende (Fig. 1). Bedømt udelukkende fra det histopatologiske billede er det spørgsmålet, om det havde været nødvendigt at fjerne sådant svagt inflammeret arlignende væv. De kliniske indikationer herfor er dog oftest uoplyst for patologen. Ikke sjældent ses imidlertid epiteløer og -strenge i disse læsioner, hvorfor udvikling af en radikulær cyste er en mulighed på længere sigt, evt. i forbindelse med en eksacerbation af inflammationen. Meget hyppigt anvendes i endodontisk litteratur betegnelsen apikalt granulom synonymt med apikal parodontitis og beskrivelsen granulomatøst væv og granulomatøs betændelse om det, der histologisk karakteriserer en apikal parodontitis. Ifølge Den Store Danske (Gyldendals åbne encyklopædi) kommer betegnelsen granulom fra det latinske granum, der betyder korn og anvendes om en vævsforandring, der kan optræde både hos mennesker og hvirveldyr som en reaktion på et fremmedlegeme eller en infektion (Jørgen Rygaard). Dette er i overensstemmelse med anvendelsen som synonym til apikal parodontitis. Problemet er, at granulom/granulomatøs i patologien primært anvendes om en afgrænset dannelse af betændelsesceller, oftest makrofager, i form af epiteloidcellegranulomer, der ses ved visse (granulomatøse) sygdomme som sarkoidose og mb. Crohn. Endvidere anvendes disse betegnelser i forbindelse med fremmedlegemereaktioner (fremmedlegemegranulom). Det må derfor an- 70

3 befales ikke at anvende betegnelserne granulom og granulomatøst væv/betændelse som diagnose eller generel beskrivelse af vævet i apikal parodontitis. Figur 1. Apikal parodontitis fra tidligere rodbehandlet tand. Arlignende bindevæv med let kronisk inflammation er et meget hyppigt histologisk billede i apikale processer, der fjernes i forbindelse med retrograd rodbehandling. Figur 2. Epitelø i apikal parodontitis. Bemærk centralt henfald af epitelet, der formentlig er begyndelsen til dannelse af en radikulær cyste. Cystedannelse Som nævnt indeholder mange tilfælde af apikal parodontitis epitel, der er rester af Hertwigs rodepitelskede (Malassezske epitelrester). Dette epitel er ofte infiltreret af betændelsesceller, og det formodes, at inflammatoriske mediatorer påvirker epitelet til proliferation. Cystedannelsen antages at ske ved, at epitelproliferationen udklæder en kavitet, fx i forbindelse med en absces, eller at proliferationen fører til en større epitelansamling, hvori der sker centralt henfald på grund af manglende næringstilførsel. Begge teorier synes sandsynlige (3), og især sidstnævnte støttes af observationer i den daglige diagnostik (Fig. 2). Tilstedeværelsen af epitel i apikal parodontitis giver anledning til mulige fejltolkninger (se senere). 71

4 Radikulær cyste Cysten udgøres af et lumen beklædt med uforhornet pladeepitel. Epitelet er i tidlige cystefaser ofte uregelmæssigt prolifererende. I senere stadier er det tyndere, mere regelmæssigt pladeepitel, hvori kan ses metaplasi i form af bægerceller, kubisk epitel og endog epitel, der ligner respirationsvejsepitel. Sidstnævnte kan også ses i cyster fra underkæben og er således, i det mindste ikke altid, et resultat af indvækst af epitel fra sinus maxillaris (4). I bindevævet ses varierende grader af kronisk inflammation. I sene stadier er inflammationen ofte meget svag. Kolesterolkrystaller, eller rettere de spalteformede hulrum efter samme, ses hyppigt såvel i nekrotiske vævsrester i cystelumen som i bindevævet. I relation hertil ses fremmedlegemereaktion og ofte hæmosiderinudfældninger. Kolesterolansamlinger i lumen gør cysteindholdet til en gullig væske eller en mere tyk, brunlig, glinsende creme. Kolesterolansamlinger i cystevæggen kan ofte erkendes peroperativt som små gule knuder, især hvis en sådan ansamling protruderer ind i cystelumen. Det er en udbredt opfattelse, at diagnosen radikulær cyste kan stilles histologisk, men der er ikke tale om en specifik histologisk diagnose. Ovenstående beskrivelse er typisk, men andre cyster, herunder residualcysten og den paradentale cyste samt udviklingsbetingede cyster med svær sekundær inflammation, kan vise et lignende billede. Den korrekte histologiske diagnose på ovenstående beskrivelse af en cyste beliggende periapikalt er således cystevæv med kronisk inflammation med angivelse af, at billedet er foreneligt med en radikulær cyste. Af de odontogene kæbecyster er det kun keratocysten, den laterale periodontale cyste, den glandulære odontogene cyste og, ved tilstedeværelsen af reduceret emaljeepitel i cystebeklædningen, den follikulære cyste, der kan stilles alene på histologisk grundlag. Diagnosen, eller foreneligheden, er ofte forbundet med nogen usikkerhed (5). Diagnostikken bygger for det første i langt hovedparten af tilfældene på blødtvæv fjernet apikalt på en tand 72

5 der, af gode grunde, ikke er medtaget i præparatet, og for det andet oftest på flere fjernede fragmenter, hvor aflange vævsstykker bestående af kollagent bindevæv beklædt med epitel vil føre til patologens opfattelse af, at det drejer sig om en cyste (Fig. 3). I tilfælde, hvor præparatet udgøres af en tand med tilhørende apikalt patologisk væv, ses imidlertid ikke sjældent, at en apikal parodontitis på overfladen mod tandens apex er beklædt med prolifererende epitel, såkaldt epithelial attachment (6) (Fig. 4). En fjernelse af sådant blødtvæv alene vil give patologen det fejlagtige indtryk, at det har drejet sig om en cyste. Dersom den histologiske undersøgelse skal anvendes forskningsmæssigt eller i beslutningsmæssigt øjemed, er det derfor vigtigt, at det peroperativt forsøges konstateret, hvorvidt der er tale om en cyste eller ikke. Dette synes sjældent at være tilfældet, idet mange læsioner, der klinisk diagnosticeres som cyste eller apikal parodontitis, viser sig ikke at stemme overens med det kliniske indtryk ved histologisk undersøgelse. Medmindre der modtages en intakt cyste, Figur 3. Aflange vævsstykker, hvis ene lange side dels udgøres af granulationsvæv, dels er beklædt med uforhornet pladeepitel. Billedet giver patologen opfattelse af, at vævet stammer fra en cyste, men i realiteten kan et cystelumen ikke erkendes. 73

6 Figur 4. Tand med vedhæftende apikal parodontitis. I vævet ses epitelproliferationer, og mod apex er bindevævet beklædt med epitel. Hvis kun blødtvævet var fjernet, kunne dette give patologen opfattelse af en cyste. som konstateres at bestå af et lumen beklædt med uforhornet pladeepitel med underliggende inflammeret kollagent bindevæv, kan patologen i virkeligheden ikke være sikker på cystediagnosen og kan højst udtale, at billedet er foreneligt med en radikulær cyste, men at der ikke er konstateret egentlig cystekavitet. Som nævnt i indledningen inddeles radikulære cyster i den endodontiske litteratur i ægte ( periapical true cysts ) og uægte ( periapical pocket cysts ) cyster (7,8). Sidstnævnte er en åben cyste, hvori rodkanalen udmunder (Fig. 5), mens førstnævnte er en aflukket cyste uden kommunikation med rodkanalen (Fig. 6). Baggrunden for at skelne mellem disse typer er, at sidstnævnte med større sandsynlighed vil hele, mens førstnævnte vil persistere efter ortograd endodontisk behandling (5). Evidensen herfor er lille, idet en videnskabelig undersøgelse heraf er vanske- 74

7 lig/umulig at udføre, men opfattelsen er logisk. Det skal pointeres, at den histologiske undersøgelse af det fjernede væv ikke kan afgøre, hvorvidt der er tale om en ægte eller uægte radikulær cyste, medmindre den apikale proces foreligger fastsiddende på tanden, hvilket kun sker i meget få tilfælde. Ikke sjældent modtages bindevævsmembraner uden epitelbeklædning, men med tydelig beklædning, der udgøres af granulationsvæv. Her har der formentlig været tale om en cyste, hvor epitelet er gået til grunde på grund af en eksacerbation af inflammationen. Diagnosen vil være granulationsvævsbeklædt bindevæv med kronisk inflammation med en angivelse af, at der formentlig har været tale om cystevæv, hvor epitelet er erstattet med granulationsvæv. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at der har været tale om en absceskavitet, hvor indholdet er skyllet bort under fiksering og vævspræparation. Figur 5. Tand med vedhæftende radikulær cyste af typen periapical pocket cyst, hvor rodkanalen udmunder i cysten. Figur 6. Tand med vedhæftende radikulær cyste af typen periapical true cyst, hvor cysten er isoleret fra tandens apex. Bemærk også epitelbeklædning af bindevævet mod tandens apex (jævnfør Fig. 4). 75

8 Differentialdiagnoser Ud over apikal parodontitis og radikulær cyste kan en række andre forandringer manifestere sig i relation til tændernes apikale område. Nogle er definitionsmæssigt udelukkende lokaliseret til apices, andre er hyppigt eller af og til - af mere eller mindre tilfældige årsager - lokaliseret i denne region. Førstnævnte omfatter periapikal ossøs (cemental) dysplasi og cementoblastom, sidstnævnte inkluderer væsentligst idiopatisk osteosklerose, udviklingsbetingede cyster, fokal ossøs dysplasi, osteom, ossificerende fibrom og odontogene tumorer. Differentialdiagnostikken bygger i nogle tilfælde primært på klinisk-radiologiske karakteristika, i andre er supplerende histologisk undersøgelse nødvendig. Periapikalt lokaliserede processer Periapikal ossøs dysplasi (POD) manifesterer sig som periapikale forandringer lokaliseret til typisk 2-3 principielt vitale underkæbeincisiver (9). POD er ikke inflammatorisk betinget, men årsagen kendes ikke. Tilstanden benævntes tidligere periapikal cemental dysplasi og var placeret i WHO s klassifikation af odontogene tumorer. I nyeste WHO-klassifikation fra 2005 (10) er POD klassificeret som en af de ossøse dysplasier under overskriften Bone-related lesions og betragtes således ikke mere som en odontogen tumor. POD begynder som en radiolucent proces bestående af fibrøst væv, hvori dannes knogle-/cementlignende hårdtvæv, der fører til et radiopakt slutstadie. I de tidlige stadier er ligheden med en apikal parodontitis/radikulær cyste åbenbar, men den ikke-inflammatoriske årsag (intakte vitale tænder) er naturligvis af afgørende betydning differentialdiagnostisk og for herved at undgå endodontisk behandling. Er diagnosen åbenbar, vil man almindeligvis afstå fra biopsi og behandling. Histologien er imidlertid typisk og sammenholdt med klinikken diagnostisk. Cementoblastom (tidligere benævnt benignt cementoblastom) er en benign odontogen tumor karakteriseret ved dannelse af 76

9 cementlignende hårdtvæv i direkte forbindelse med en tandrod (10). Tumor resorberer dele af tandroden og erstatter denne med det cementlignende hårdtvæv. Der er altså tale om en fusion mellem tandrod og tumor. Inden manifest hårdtvævsdanelse er sket, vil processen fremstå helt eller delvist radiolucent, mens slutstadiet er radiopakt, oftest med en tynd radiolucent randzone. Cementoblastomet ses hyppigst i mandiblen og her hyppigst relateret til første molar. Tilstanden er hyppigt forbundet med smerte, og i nogle tilfælde forårsager den ekspansion af knoglen. Differentialdiagnostisk er fusionen mellem tand og tumor essentiel. Histologisk har tumor ofte et aggressivt udseende og ved små biopsier, hvor relationen til tandroden ikke fremgår, og et røntgenbillede ikke er medsendt til patologen, er der risiko for fejldiagnostik (osteosarkom). Behandlingen vil ofte inkludere fjernelse af den involverede tand. Recidiver er ikke sjældne ved inkomplet fjernelse. Histologien er typisk og sammenholdt med klinikken diagnostisk. Processer med mulig periapikal lokalisation Denne gruppe er ikke definitionsmæssigt lokaliseret periapikalt, men kan i mange tilfælde have denne lokalisation og dermed give differentialdiagnostiske problemer over for apikal parodontitis/radikulær cyste. Idiopatisk osteosklerose (IO) kan være vanskelig at differentialdiagnosticere fra en skleroserende apikal parodontitis (11, 12). IO er ikke inflammatorisk betinget og ofte lokaliseret periapikalt eller i det mindste relateret til en tandrod. Tilstanden er ikke sjælden. Den præsenterer sig som en radiopak forandring, oftest velafgrænset, og der ses ikke en radiolucent randzone. Væsentligt er det for sikker differentialdiagnostik over for skleroserende apikal parodontitis, at den relaterede tand er vital eller, hvis vitalitetstest ikke kan udføres, at tanden ikke har dybe carieslæsioner eller store restaureringer, hvilket vil indikere en inflammatorisk betinget tilstand. Ved lokalisation af en lignende radiopak proces i et område, hvor tænder tidligere er ekstrahe- 77

10 ret, er diagnosen uklar, idet en inflammatorisk ætiologi (fokal skleroserende ostitis) før eller efter tandekstraktionen oftest ikke kan udelukkes. Endelig kan differentialdiagnostikken over for osteom (benign neoplasi) (13) og over for skleroserende apikal parodontitis være vanskelig, men en konstatering af fortsat vækst, ekspansion af cortex og displacering af tænder vil ikke ses ved IO og skleroserende apikal parodontitis. Dog kan der ved IO hos yngre patienter til tider konstateres vækst (14). Medmindre der er mistanke om andre tilstande end IO, skleroserende apikal parodontitis eller osteom, vil histologisk undersøgelse næppe være indiceret med henblik på differentialdiagnostik, idet det histologiske billede blot viser knoglevæv uden specifikke fund ( bone within bone ). Fokal ossøs dysplasi (FOD) klassificeres i samme gruppe som POD (10) og har en lignende udvikling i form af nedbrydning af den normale knogle, der erstattes med fibrøst væv (radiolucent stadie), hvori dannes knoglelignende hårdtvæv (radiopakt slutstadie). FOD er ikke inflammatorisk betinget, ses hyppigst posteriort i mandiblen og har begrænset vækstpotentiale. Sædvanligvis er størrelsen under 1,5 cm. Definitionsmæssigt er den ikke relateret til en tandrod, men denne lokalisation er ikke sjælden. Det er karakteristisk, at den er omgivet af en radiolucent randzone. Differentialdiagnostisk er ossificerende fibrom (benign neoplasi) af betydning, idet disse tumorer klinisk og histologisk ligner FOD, men karakteristisk for en neoplasi er fortsat vækst og evt. displacering af tænder. Ossificerende fibrom er oftest meget velafgrænset med kapseldannelse, hvilket reflekteres i det forhold, at FOD oftest må fjernes i flere vævsfragmenter, mens ossificerende fibrom oftest kan enukleeres i ét eller få stykker (15, 16). Den skarpe afgrænsning til omgivende knogle kan endvidere erkendes histologisk, hvis periferien er medtaget i biopsi eller operationspræparat. Udviklingsbetingede odontogene cyster kan være lokaliseret i tæt relation til en tandrod og herved give mistanke om inflammatorisk betinget radikulær cyste. Især drejer det sig om keratocysten (Fig. 7), der nu, noget kontroversielt, af WHO (10) klassi- 78

11 ficeres som en odontogen tumor (keratocystisk odontogen tumor), samt den sjældnere glandulære odontogene cyste (17). Den laterale periodontale cyste er beliggende mellem rødderne på to tænder, typisk præmolarer i underkæben, og vil kunne imitere en lateralt stillet radikulær cyste/apikal parodontitis. Parodontalmembranen vil dog sædvanligvis kunne erkendes intakt og tanden vil være vital. Det skal endvidere nævnes, at den udviklingsbetingede non-odontogene cyste, nasopalatinal cyste, kan mistolkes som en radikulær cyste på overkæbeincisiverne. Histologisk undersøgelse vil i alle de nævnte tilfælde afkræfte det kliniske indtryk af en inflammatorisk betinget apikal proces, idet sekundær inflammation dog vil kunne gøre differentialdiagnostikken vanskelig. Også odontogene tumorer som ameloblastom og ameloblastisk fibrom (radiolucente) og odontom (radiopakt) kan, omend sjældnere, give differentialdiagnostiske problemer over for apikal parodontitis og radikulær cyste. I vort arkivmateriale og i litteraturen findes endvidere eksempler på talrige andre processer, der klinisk har givet indtryk af apikal parodontitis eller radikulær cyste, eksempelvis centralt kæmpecellegranulom, neurilemmom og hæmangiom. Fælles for de nævnte eksempler er, at de ikke har en inflammatorisk årsag, og at relaterede tænder derfor principielt er vitale. Figur 7. Velafgrænset cyste periapikalt med radiopak randzone. Den kliniske diagnose var radikulær cyste, men histologisk var der tale om en typisk keratocyste. 79

12 LITTERATUR 1. Nair PNR. Pathogenesis of apical periodontitis and causes of endodontic failures. Crit Rev Oral Biol Med 2004;15: Reit C, Bergenholtz G, Hørsted-Bindslev P. Introduction to Endodontology. In: Reit C, Bergenholtz G, Hørsted-Bindslev P. Textbook of Endodontology. 2 nd ed. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.; Shear M, Speight PM. Cysts of the oral and maxillofacial regions. 4th ed. Oxford: Blackwell Munksgaard; 2007: Takeda Y, Oikawa Y, Furuya I, Satoh M, Yamamoto H. Mucous and ciliated cell metaplasia in epithelial linings of odontogenic inflammatory and developmental cysts. J Oral Sci 2005;47: Nair PNR. New perspectives on radicular cysts: do they heal? Int Endod J 1998;31: Nair PNR, Schroeder HE. Epithelial attachment at diseased human tooth-apex. J Periodont Res 1985;20: Simon JH. Incidence of periapical cysts in relation to root canal. J Endod 1980;6: Nair PNR, Pajarola G, Schroeder HE. Types and incidence of human periapical lesions obtained with extracted teeth. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1996;81: Gregersen P, Reibel J, Sewerin I. Periapikal cemento-ossøs dysplasi. En oversigt og præsentation af to patienttilfælde. Tandlægebladet 2003;107: Barnes L, Eveson JW, Reichart P, Sidransky D (eds.). WHO classification of tumours. Pathology and genetics. Head and neck tumours. Lyon: IARCPress; Halse A, Molven O. Idiopathic osteosclerosis of the jaws followed through a period of years. Int Endod J 2002;35: Schulz M, Reichart PA, Dula K, Bornstein MM. Fokale Osteosclerosen im Kiefer. Schweiz Monatsschr Zahnmed 2010;120: Kaplan I, Nicolaou Z, Hatuel D, Calderon S. Solitary central osteoma of the jaws: a diagnostic dilemma. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2008;108:e22-e29. 80

13 14. Petrikowski CG, Peters E. Longitudinal radiographic assessment of dense bone islands. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1997;83: Su L, Weathers DR, Waldron C. Distinguishing features of focal cemento-osseous dysplasias and cemento-ossifying fibromas. I. A pathologic spectrum of 316 cases. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1997;84: Su L, Weathers DR, Waldron C. Distinguishing features of focal cemento-osseous dysplasias and cemento-ossifying fibromas. II. A clinical and radiographic spectrum of 316 cases. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1997;84: Olsen ML, Aaboe M, Reibel J, Savery E, Hjørting-Hansen E. Glandulær odontogen cyste. En oversigt og præsentation af et tilfælde. Tandlægebladet 2002;106:

14

Den hyppigste periapikale forandring er apikal parodontitis,

Den hyppigste periapikale forandring er apikal parodontitis, Abstract Har den periapikale patologi betydning i endodontien? De periapikale inflammatoriske forandringer forårsaget af nekrose og bakterievækst i pulpa, apikal parodontitis og radikulær cyste, er velbeskrevet

Læs mere

Opklaring ved apex +6 Opklaring ved apex 2+

Opklaring ved apex +6 Opklaring ved apex 2+ Differentialdiagnostik En opklaring eller en fortætning i knogle Hvad almindelige praktiserende tandlæger støder på Opklaring/radiolucens i knoglen Fortætning/sklerosering/radiopacitet i knoglen Ann Wenzel

Læs mere

Infektion i kæbeknogle

Infektion i kæbeknogle Infektion i kæbeknogle Hvordan sker infektion i knogle? Caries kan føre til necrosis pulpa White SC & Pharoah MJ. 5th edition Oral Radiology Kapitel 20: Inflammatory lesions of the jaws AP opstå ved nekrotisk

Læs mere

Benigne tumorer i knogle

Benigne tumorer i knogle Exostoser Hyperplasi/Exostose - Torus mandibularis White SC & Pharoah MJ. 6th edition Oral Radiology Kapitel 22: Benign tumors of the jaws udviklingsanomali Exostoser Hyperplasi/Exostose - Torus mandibularis

Læs mere

Kirurgisk endodonti. Temadag for 7. semester. Apikale opklaringer. Undervisning Kirurgisk endodonti. Undervisning Litteratur, kirurgisk endodonti

Kirurgisk endodonti. Temadag for 7. semester. Apikale opklaringer. Undervisning Kirurgisk endodonti. Undervisning Litteratur, kirurgisk endodonti Kirurgisk endodonti Temadag for 7. semester 19. september 2014 tto chmidt, øren chou, Lise-Lotte Kirkevang 7. semester: Undervisning Kirurgisk endodonti Temadag (19.09.2014) Fantomkursus (06.10.2014-10.10.2014)

Læs mere

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

Kirurgisk endodonti. Temadag for 7. semester. Apikale opklaringer. Undervisning Kirurgisk endodonti. Otto Schmidt, Søren Schou

Kirurgisk endodonti. Temadag for 7. semester. Apikale opklaringer. Undervisning Kirurgisk endodonti. Otto Schmidt, Søren Schou Kirurgisk endodonti Temadag for 7. semester 20. september 2013 tto chmidt, øren chou 7. semester: Undervisning Kirurgisk endodonti Temadag (20.09.2013) Fantomkursus (28.10.2013-31.10.2013) 7.-10. semester:

Læs mere

Den glandulære odontogene cyste (GOC) er en sjældent

Den glandulære odontogene cyste (GOC) er en sjældent videnskab & klinik Kasuistik Abstract Glandulær odontogen cyste et atypisk patienttilfælde Baggrund Glandulær odontogen cyste er en sjældent forekommende odontogen cyste, som findes fortrinsvis i underkæben.

Læs mere

Unicystisk ameloblastom (UA) er en sjældent forekommende

Unicystisk ameloblastom (UA) er en sjældent forekommende VIDENSKAB & KLINIK Kasuistik ABSTRACT Unicystisk ameloblastom histologisk undersøgelse nødvendig for at stille den korrekte diagnose Baggrund Det unicystiske ameloblastom er en benign odontogen tumor,

Læs mere

Florid cemento-ossøs dysplasi (FCOD) defineres i

Florid cemento-ossøs dysplasi (FCOD) defineres i Florid cementoossøs dysplasi En oversigt og præsentation af et radiologisk diagnosticeret tilfælde Ib Sewerin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet

Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet KAJ STOLTZE Min første erfaring med relationerne mellem parodontiet og pulpa fandt sted for mere end 40 år siden. Omstændighederne var følgende: Som undervisningsassistent

Læs mere

Den odontogene keratocyste (OKC) er en relativt almindelig

Den odontogene keratocyste (OKC) er en relativt almindelig videnskab & klinik Originalartikel Abstract Korrekt diagnostik af keratocyster er vigtig for adækvat behandling og opfølgning Baggrund Den odontogene keratocyste (OKC) udgør omkring 10 % af alle cyster

Læs mere

Jan Tagesen. Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Jan Tagesen. Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Indikationer for kirurgi Jan Tagesen Afd. For Kæbekirurgi og Oral Patologi Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Århus Universitet Indikationer for kirurgi i Definition: Ordet indikation

Læs mere

Kirurgi på børnepatienter. Del I: Dento-alveolær kirurgi

Kirurgi på børnepatienter. Del I: Dento-alveolær kirurgi Kirurgi på børnepatienter. Del I: Dento-alveolær kirurgi Peter Marker Overtandlæge, specialtandlæge i TMK-kirurgi KÆBESYGDOMME (Intraossøse læsioner) 1 Odontogene tumorer 2 Neoplasmer og andre kæbelæsioner

Læs mere

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer og urincytologi Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer Klassifikationer Tumortyper med fokus på urotellæsioner gammel (Bergkvist) og ny (WHO 2004) klassifikation

Læs mere

CIN KLASSIFIKATION. Cytologisk Årsmøde 2012 ved Marianne Lidang

CIN KLASSIFIKATION. Cytologisk Årsmøde 2012 ved Marianne Lidang CIN KLASSIFIKATION Cytologisk Årsmøde 2012 ved Marianne Lidang CIN klassifikation Ved diagnostik af vævsprøver fra livmoderhalsen med forstadier til kræft i pladeepitelet anvendes på verdensplan 2 klassifikationssystemer

Læs mere

Desmoplastisk ameloblastom (DA) er en sjældent

Desmoplastisk ameloblastom (DA) er en sjældent VIDENSKAB & KLINIK Kasuistik ABSTRACT Desmoplastiske ameloblastomer har høj recidivfrekvens langvarig kontrol er nødvendig Baggrund Desmoplastisk ameloblastom er en sjældent forekommende benign odontogen

Læs mere

MALIGN KNOGLETUMOR MALIGN KNOGLETUMOR

MALIGN KNOGLETUMOR MALIGN KNOGLETUMOR KNOGLETUMORER Benignitetskriterier Malignitetskriterier Ø Velafgrænset Ø Uskarp afgrænsning Ø Ekspansiv vækst Ø Corticalisbrud Ofte asymptomatiske Ø Periostal knoglenydannelse Fortrinsvis børn Ø Bløddelskomponent

Læs mere

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Vejledning: I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Generelt Optagelserne inkl. beskrivelse fremsendes på en cd-rom med almindelig post inkl. tilhørende software Den fremsendte cd-rom indeholder

Læs mere

Aseptisk knoglenekrose - synonymer

Aseptisk knoglenekrose - synonymer Aseptisk knoglenekrose - synonymer Avaskulær nekrose (idiopatisk/subkondral) Subkondralt infarkt Osteonekrose, osteochondrose Steroid nekrose Legg-Calvé-Perthes (caput femoris) Freiberg = Köhler II (caput

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 2 ENDODONTI - ANDRE ENDODONTISKE BEHANDLINGER Overkapning (OVKA) Overkapning

Læs mere

Biopsi. Søren Schou. Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

Biopsi. Søren Schou. Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Biopsi Søren Schou Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Definition Biopsi: Bios (gr.): Liv Opsis (gr.): Syn Vævsprøve taget fra en levende organisme m.h.p.

Læs mere

Apikal parodontit. F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2005; 115: 266 70. Lars Bjørndal

Apikal parodontit. F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2005; 115: 266 70. Lars Bjørndal F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 25; 115: 266 7 Lars Bjørndal Apikal parodontit Principper for behandling af akut apikal parodontit med udgangspunkt i et patienttilfælde Det er vigtigt at forstå at behandlingen

Læs mere

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside.

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Implanter i kæberne: Billedserie Klik her Alment Et implantat er et

Læs mere

2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER

2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Røntgenstråling forplanter sig: a. som elektromagnetiske bølgerb b. med konstant bølgelb lgelængde og frekvens c. som partikelstråling ling d. ikke indendørs e. efter

Læs mere

Den traumatiske knoglecyste er en velafgrænset cyste

Den traumatiske knoglecyste er en velafgrænset cyste videnskab & klinik Kasuistik Abstract Traumatisk knoglecyste Baggrund Traumatisk knoglecyste er en godartet cyste, der præsenterer sig som en tom eller væskefyldt knoglekavitet uden epitelbeklædning. I

Læs mere

Fibrøs dysplasi (FD) er en fibro-ossøs godartet lidelse

Fibrøs dysplasi (FD) er en fibro-ossøs godartet lidelse VIDENSKAB & KLINIK Kasuistik ABSTRACT Fibrøs dysplasi en godartet lidelse, som kan nødvendiggøre kirurgisk korrektion Fibrøs dysplasi Patienttilfælde med toårs klinisk og radiologisk opfølgning Baggrund

Læs mere

Appendix. TS-kursus i gastropatologi Lene Riis Patologiafdelingen, Herlev Hospital

Appendix. TS-kursus i gastropatologi Lene Riis Patologiafdelingen, Herlev Hospital Appendix TS-kursus i gastropatologi 2016 Lene Riis Patologiafdelingen, Herlev Hospital Appendix Dimensioner Længde normalt 5-12 cm (op til 20 cm) Diameter ca. 7 mm Lumen 1-2 mm Placering Ofte hvor de tre

Læs mere

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003.

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom Januar 2003 Side 1 af 8 INDHOLD 1. FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN... 3 2. PATIENTUDVÆLGELSE... 3 3. DIAGNOSTISK

Læs mere

Traumer på tænder. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume 01-05-2014

Traumer på tænder. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume 01-05-2014 Traumer på tænder Akut mekanisk traume Fraktur af krone og rod White SC & Pharoah MJ. 6th edition Kapitel 29: Trauma to teeth and facial structures Akut mekanisk traume Fraktur af rod Luksationer i alveolen

Læs mere

Endodonti blandt alment praktiserende tandlæger faktorer der former behandlingskvalitet

Endodonti blandt alment praktiserende tandlæger faktorer der former behandlingskvalitet Endodonti blandt alment praktiserende tandlæger faktorer der former behandlingskvalitet LARS BJØRNDAL Forskel i endodontiske behandlingsresultater Det er velkendt fra endodontiske tekstbøger (1) og ældre

Læs mere

Heling og komplikationer efter tandekstraktion

Heling og komplikationer efter tandekstraktion Heling og komplikationer efter tandekstraktion Søren Schou Heling efter tandekstraktion 2 Heling efter tandekstraktion 3 Heling efter tandekstraktion 4 Heling efter tandekstraktion 5 Heling efter tandekstraktion

Læs mere

Cementoblastomet (CB) er en forholdsvis sjældent

Cementoblastomet (CB) er en forholdsvis sjældent VIDENSKAB & KLINIK Kasuistik ABSTRACT Cementoblastom en sjældent forekommende tumor Baggrund Cementoblastomet er en benign odontogen tumor karakteriseret ved dannelsen af cementlignende væv i relation

Læs mere

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Kontrol og vedligeholdelse af implantater Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi,, Aarhus Universitet Program Sygdomme omkring implantater - Risikofaktorer - Forebyggelse Kontrolbesøg

Læs mere

PATOLOGI. Materiale... 1. Cytologi:... 1. Exfoliativ:... 1. Nåleaspiration:... 1. Svartiden... 3. Histologi:... 2

PATOLOGI. Materiale... 1. Cytologi:... 1. Exfoliativ:... 1. Nåleaspiration:... 1. Svartiden... 3. Histologi:... 2 PATOLOGI Materiale... 1 Cytologi:... 1 Exfoliativ:... 1 Nåleaspiration:... 1 Svartiden... 1 Histologi:... 2 Materiale ved operativ behandling af lungetumor... 2 Svartiden... 2 Diagnostik... 2 Metoderne...

Læs mere

Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference

Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference hanne hintze En stor del af den odontologiske radiologiske forskning er koncentreret omkring evaluering

Læs mere

Kondrogene Kartilaginøs exostose Kondrosarkom (perifert/ Kondroblastom Kondromyxoidt fibrom. Desmoplastisk fibrom

Kondrogene Kartilaginøs exostose Kondrosarkom (perifert/ Kondroblastom Kondromyxoidt fibrom. Desmoplastisk fibrom KNOGLETUMORER HISTOLOGISK INDDELING BENIGNE MALIGNE Osteogene Osteoid osteom Osteosarkom Osteoblastom (intramedullært, Osteom peri-/parostealt) Kondrogene Kartilaginøs exostose Kondrosarkom (perifert/

Læs mere

Ændringer i endodontisk status i Skandinavien gennem de sidste 40 år

Ændringer i endodontisk status i Skandinavien gennem de sidste 40 år Ændringer i endodontisk status i Skandinavien gennem de sidste 40 år Lise-Lotte Kirkevang Baggrund Formålet med enhver endodontisk behandling er at forebygge eller kurere apikal parodontitis (AP) og dermed

Læs mere

Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer

Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer Diagnostik og teori vedr. udredning af gynækologisk cancer Overlæge Doris Schledermann Afdeling for klinisk patologi Odense Universitetshospital 45 min med... Baggrundsviden Har peritoneal cytologi overhovedet

Læs mere

Ultralyd. Oversigt. Oversigt. Oversigt. Uro-radiologi 23-11-2013. Normal (UL)-anatomi teknik Nyrer Ureter Blære

Ultralyd. Oversigt. Oversigt. Oversigt. Uro-radiologi 23-11-2013. Normal (UL)-anatomi teknik Nyrer Ureter Blære Oversigt Uro-radiologi Ultralyd Normal (UL)-anatomi teknik Nyrer Ureter Blære Arne Hørlyck Billeddiagnostisk afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby Oversigt Oversigt Patologi Nyrer Hydronefrose (-ureter)

Læs mere

Dentoalveolær kirurgi Live operationer

Dentoalveolær kirurgi Live operationer Dentoalveolær kirurgi Live operationer Jens Lætgaard Visdomstænder? Irreversibel patologi Profylaktisk - v. risiko for udvikling af patologi Tæt/kompleks relation til can. mand. taler imod Coronectomi

Læs mere

Sygdomme i galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje. Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010

Sygdomme i galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje. Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Sygdomme i galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje Medfødte anomalier

Læs mere

Juni 2012, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Juni 2012, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elektron, der er løsrevet fra et atom: a. er en negativ ion b. er en kerneomdannelse c. er en isotop d. er en elementarpartikel e. er en proton. DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER

Læs mere

Invasiv cervikal rodresorption et overset klinisk problem?

Invasiv cervikal rodresorption et overset klinisk problem? Invasiv cervikal rodresorption et overset klinisk problem? menina zubcevic og bente nyvad Mange tandlæger har de seneste år bemærket en tilsyneladende øget forekomst af cervikale rodresorptioner. Mange

Læs mere

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens ydelser fra 1. oktober 1999 ( justeringer efter ændringerne pr. 1. april 2004). Afregningssystemet i sygesikringsoverenskomsten

Læs mere

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet Ann Wenzel professor phd, dr.odont. Aarhus Tandlægeskole Odontologisk Institut Aarhus Universitet 2011 1 Målbeskrivelse for

Læs mere

Mælketandsæt med nye tænder på vej. Db-42/9-21-22-23

Mælketandsæt med nye tænder på vej. Db-42/9-21-22-23 Tandudvikling Mælketandsæt med nye tænder på vej Db-42/9-21-22-23 TANDORGANET TANDEN krone rod OMGIVENDE VÆV TANDORGANET KRONE emalje dentin tandben pulpa pulpa dentis pulpakammer nerven tandmarven TANDORGANET

Læs mere

Billedet viser udseendet af livmodermunden ved en klinisk undersøgelse.

Billedet viser udseendet af livmodermunden ved en klinisk undersøgelse. Tekst til billede 1 Billedet viser udseendet af livmodermunden ved en klinisk undersøgelse. Skeden er udvidet med et såkaldt speculum. Lige under instrumentets øverste gren ses en blomkålslignende svulst,

Læs mere

Ultralyd til apikal. og retrograd rodfyldning med IRM-cement. Ultralyd forekommer som bedste valg til apikal kavitetspræparation

Ultralyd til apikal. og retrograd rodfyldning med IRM-cement. Ultralyd forekommer som bedste valg til apikal kavitetspræparation 746 VIDENSKAB & KLINIK ORIGINALARTIKEL Abstract Ultralyd forekommer som bedste valg til apikal kavitetspræparation Introduktion Formålet med denne retrospektive kliniske e undersøgelse var at evaluere

Læs mere

Mastocytomer hos hunden

Mastocytomer hos hunden Cancerregistret, nyhedsbrev. Mastocytomer hos hunden Hund Mastocytomer er en af de mest almindelige tumorer på verdensplan i huden hos hunden og tidligere studier har fundet at de repræsenterer ca. 20%

Læs mere

BEHANDLING AF TUMOR ORBITAE

BEHANDLING AF TUMOR ORBITAE BEHANDLING AF TUMOR ORBITAE Kliniske retningslinier Udarbejdet af: Dansk Oftalmo-Onkologisk Gruppe, November 2006 Fra øjenafdelingen Rigshospitalet Jan Ulrik Prause, overlæge, professor Peter Toft, overlæge

Læs mere

Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold

Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold PICO 1 Bør patienter med odontogene abscesser tilbydes antibiotika, hvis deres

Læs mere

Spinocellulær hudcancer (SCC)

Spinocellulær hudcancer (SCC) Spinocellulær hudcancer (SCC) Formål At beskrive guidelines for behandling af spinocellulær hudcancer (SCC) fraset tumorer lokaliseret perianalt, genitalt eller tumorer involverende slimhinde. Guidelines

Læs mere

Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik

Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik Praktisk vejledning Sektion for Oral Radiologi Hanne Hintze August 2013 Vinkelhalveringsteknik Er en intraoral teknik, der kan bruges til periapikale optagelser

Læs mere

Hoveduddannelsen Mål for læger i hoveduddannelse. Marts 2011

Hoveduddannelsen Mål for læger i hoveduddannelse. Marts 2011 Cytodiagnostik for yngre læger Programmet og tjeklisten er udarbejdet med udgangspunkt i målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i patologisk anatomi og den beskriver minimumskravene. Introduktionsuddannelsen

Læs mere

Håndfile og maskinelt roterende nikkel-titanium instrumenter

Håndfile og maskinelt roterende nikkel-titanium instrumenter Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 4 ENDODONTI MASKINEL MEKANISK UDRENSNING Rodbehandling er et nuanceret samspil

Læs mere

Tandtraumer brush-up

Tandtraumer brush-up Tandtraumer brush-up Afdelingstandlæge Dorthe Berenth Madsen og Lektor Nuno Hermann Afdeling for Pædodonti og Klinisk Genetik, Odontologisk Institut, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Københavns Universitet

Læs mere

ÅTS * TA * HL TANDHISTOLOGI

ÅTS * TA * HL TANDHISTOLOGI TANDHISTOLOGI EMALJENS OVERFLADER YDRE Emaljehinde Emaljeoverflade Perikymatier EMALJENS OVERFLADER YDRE Emaljehinde Emaljeoverflade Perikymatier INDRE Emaljedentingrænse Odontoblastudløbere fra dentin

Læs mere

Den traumatiske knoglecyste blev første gang beskrevet

Den traumatiske knoglecyste blev første gang beskrevet Traumatisk knoglecyste En 10-års-opgørelse og præsentation af et usædvanligt tilfælde Eva Krogsgaard Jensen og Henning Lehmann Bastian - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Cervixdysplasi Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Gynækologisk-obstetrisk afdeling

Cervixdysplasi Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Gynækologisk-obstetrisk afdeling Cervixdysplasi Lærebog 4. udgave Jan Blaakær Gynækologisk-obstetrisk afdeling Vancouver - oktober 2012 Hvert minut får en kvinde stillet diagnosen CIN Hver time får en kvinde stillet diagnosen cervixcancer

Læs mere

Identifikation af uidentificerede odontogene foci

Identifikation af uidentificerede odontogene foci Identifikation af uidentificerede odontogene foci HENRIK NIELSEN Summary Identification of unidentified odontogenic foci Identification of unknown, odontogenic foci is a challenging task for a dentist.

Læs mere

Når vi laver en rodbehandling, ønsker vi enten at

Når vi laver en rodbehandling, ønsker vi enten at videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Endodontiske behandlinger og resultater i Danmark For at kunne informere patienterne om forskellige behandlingsmuligheder er det vigtigt at kende prognosen

Læs mere

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling

11% 71% 11/05/15. Tandlægeoverenskomsten. Tandlægeoverenskomsten. Økonomi i din behandling Tandlægeoverenskomsten Hvad handler Tandlægeoverenskomsten om? Regler om tandlægepraksis som virksomhed Styring af tilbuddet af tandplejeydelser til befolkningen Ydelsesbeskrivelser Honoraraftaler Spilleregler

Læs mere

Juni 2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Juni 2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Røntgenstråler: a. er en form for korpuskular stråling b. er en form for partikelstråling ling c. har en gennemtrængningsevne, ngningsevne, der varierer med bølgelængden

Læs mere

Os temporale og de cerebellopontine vinkler. Edith Nielsen Neuroradiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital

Os temporale og de cerebellopontine vinkler. Edith Nielsen Neuroradiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Os temporale og de cerebellopontine vinkler Edith Nielsen Neuroradiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital CT eller MR? Generelt vælges MR til retrocochleær patologi og CT til patologi i de ossøse

Læs mere

Diagnostik af bløddelstumorer. John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG

Diagnostik af bløddelstumorer. John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG Diagnostik af bløddelstumorer John Gelineck Radiologisk Afdeling Århus Universitetshospital NBG Bløddelstumorer 200 benigne pr. 100.000 3 maligne pr. 100.000 Diagnostik af bløddelstumorer Rtg., UL og CT

Læs mere

Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus. Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011

Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus. Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011 1 Danske tandlægers bud på behandlingsplanen for et parodontitis kasus Resultater fra Tandlægeforeningens Symposium 2011 Niklaus P. Lang, Professor, dr.odont, PhD, MD, The University of Hong Kong, Hong

Læs mere

Sygdomme i vulva. Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Overlæge, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling

Sygdomme i vulva. Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Overlæge, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Sygdomme i vulva Lærebog 4. udgave Jan Blaakær Overlæge, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Lærebog - kapiteloversigt Kapitel 1: Embryologi og anatomi Kapitel 17: Gynækologiske tumorer Kapitel 19:

Læs mere

Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology

Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology Indledning Kvalitetssikring af behandlinger indenfor sundhedsvæsnet er et område, der tiltrækker

Læs mere

Reumatologiske tilstande i og omkring bækkenet kliniske overvejelser, diagnostik og behandling. Berit Schiøttz-Christensen

Reumatologiske tilstande i og omkring bækkenet kliniske overvejelser, diagnostik og behandling. Berit Schiøttz-Christensen Reumatologiske tilstande i og omkring bækkenet kliniske overvejelser, diagnostik og behandling Berit Schiøttz-Christensen Spondylartritis Spondyloarthropathy or Spondyloarthritis Rygsmerter hvor mange?

Læs mere

Dobbeltfarvning med p16/ki-67 (CINtec PLUS) på cervixcytologiske prøver med low grade of intraepithelial lesion (LSIL)

Dobbeltfarvning med p16/ki-67 (CINtec PLUS) på cervixcytologiske prøver med low grade of intraepithelial lesion (LSIL) Dobbeltfarvning med p16/ki-67 (CINtec PLUS) på cervixcytologiske prøver med low grade of intraepithelial lesion (LSIL) Cytologisk årsmøde 2-3 marts 2012, Odense Marianne Waldstrøm Specialechef, ledende

Læs mere

Når bakterier inficerer pulpa som følge af caries,

Når bakterier inficerer pulpa som følge af caries, videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Cone Beam Computertomografi kan endnu ikke anbefales som standardmetode til diagnostik af periapikale læsioner Formålet med denne undersøgelse var at vurdere

Læs mere

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR-skanning er det bedste billedværktøj til at finde kræft i prostata og kommer til at spille en stor rolle i diagnostik og behandling af sygdommen i

Læs mere

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Årsmøde Dansk Cytologiforening 2015 CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Ved Helle Broholm Overlæge Patologiafd. Rigshospitalet CSV -CSF cerebro spinal væske (rygmarvsvæske) Hvad er cerebrospinalvæske?

Læs mere

Det haltende barn - Radiologiske overvejelser

Det haltende barn - Radiologiske overvejelser Det haltende barn - Radiologiske overvejelser Lene Bak, overlæge, Radiologisk afdeling, Kolding Sygehus Michel Bach Hellfritzsch, overlæge, Radiologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital Case 7-årig

Læs mere

Adgangskrav: Sundhedsstyrelsen skal have vurderet tandlægens grunduddannelse som egnet til afprøvning.

Adgangskrav: Sundhedsstyrelsen skal have vurderet tandlægens grunduddannelse som egnet til afprøvning. D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET S A G S N O T A T 31. AUGUST 2011 Vedr.: Studieordning for tredjelandstandlæger FAKULTETSSEKRETARIATET,

Læs mere

HYMEN IMPERFORATUS EN DEL AF EN UDVIKLINGSANOMALI. Reservelæge Francis Barrios Rivero Overlæge Anette Koch Holst Radiologisk afdeling, OUH

HYMEN IMPERFORATUS EN DEL AF EN UDVIKLINGSANOMALI. Reservelæge Francis Barrios Rivero Overlæge Anette Koch Holst Radiologisk afdeling, OUH HYMEN IMPERFORATUS EN DEL AF EN UDVIKLINGSANOMALI Reservelæge Francis Barrios Rivero Overlæge Anette Koch Holst Radiologisk afdeling, OUH Sygehistorie 1 Anamnese 14 årig pige Abdominale smerter Udfyldning

Læs mere

wilms tumor Børnecancerfonden informerer

wilms tumor Børnecancerfonden informerer wilms tumor i wilms tumor 3 Sygdomstegn De fleste børn med Wilms tumor viser fra starten kun udvendige sygdomstegn i form af stor mave med synlig og/eller følelig svulst i højre eller venstre side. Svulsten

Læs mere

Diagnostiske indikationer for CT og MRI

Diagnostiske indikationer for CT og MRI SMÅDYR Diagnostiske indikationer for CT og MRI CT (computer tomografi) og MRI (magnetresonansundersøgelse) er inden for de sidste år blevet tilgængelig som diagnostiske metoder i mindre husdyrpraksis,

Læs mere

Mærkelige dimser på knoglerøntgen Dansk Radiologisk Selskabs 9. årsmøde Odense, 30. januar 2014

Mærkelige dimser på knoglerøntgen Dansk Radiologisk Selskabs 9. årsmøde Odense, 30. januar 2014 Mærkelige dimser på knoglerøntgen Dansk Radiologisk Selskabs 9. årsmøde Odense, 30. januar 2014 Birthe Højlund Bech Radiologisk Klinik X, Rigshospitalet BILLEDDIAGNOSTIK KONVENTIONEL RØNTGEN!!!!!!!!!!!!!

Læs mere

Rodresektion af molarer i underkæben er vanskelig pga.

Rodresektion af molarer i underkæben er vanskelig pga. Heling efter retrograd rodforsegling af molarer i underkæben med dentinbinder og plast Vibe Rud og E. Christian Munksgaard Retrograd rodfyldning af molarer i underkæben er oftest vanskelig at udføre, især

Læs mere

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Ikke neoplastiske celleforandringer Billeder fra: http://nih.techriver.net/atlas.php Normale celler, LUS UST 45 år, rutine

Læs mere

Konference 2017 for klinikassistenter

Konference 2017 for klinikassistenter Efteruddannelse Konference 2017 for klinikassistenter Endodonti 3. november 2017 Bella Center ARRANGØR: TANDLÆGEFORENINGENS EFTERUDDANNELSE Forsideillustration: TrueTooth by DentalCadre.com VELKOMMEN til

Læs mere

A-kursus: Lever Tumorer. Alastair Hansen

A-kursus: Lever Tumorer. Alastair Hansen A-kursus: Lever Tumorer Alastair Hansen Klassifikation Benigne: Fokal Nodulær Hyperplasi (FNH) Von Meyenburg komplex Galdegangs adenom Hepatocellulær adenom Præmaligne : Dysplastiske levercelle noduli

Læs mere

Forandringer i pladeepitelet

Forandringer i pladeepitelet Forandringer i pladeepitelet Klassifikationer Præmaligne og maligne forandringer Udredning og behandling Bioanalytikerunderviser Dorthe Ejersbo Afdelingen for Klinisk Patologi, OUH At klassificere betyder

Læs mere

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU:

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Valg -fag Bundne Specialefag Bundne Områdefag SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Skoleundervisningen på hovedforløbet er

Læs mere

Eksamensopgavesæt KLADDE

Eksamensopgavesæt KLADDE Eksamensopgavesæt KLADDE Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 09.10.2015. Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan

Læs mere

Næsens og bihulernes sygdomme

Næsens og bihulernes sygdomme Næsens og bihulernes sygdomme Edith Nielsen Neuroradiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Sinus maxillaris dræneres via et ostium placeret superomedialt. 30% har yderligere et ostium inferiort

Læs mere

Hvornår er CT-skanning et væsentligt diagnostisk hjælpemiddel?

Hvornår er CT-skanning et væsentligt diagnostisk hjælpemiddel? Hvornår er CT-skanning et væsentligt diagnostisk hjælpemiddel? HANNE HINTZE & PAOLO M. CATTANEO Todimensionelle (2D-) røntgenbilleder i form af periapikale, panorama- og cefalostatoptagelser har været

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2017 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS ENDODONTI MASKINEL MEKANISK UDRENSNING

Cariologi og Endodonti Februar 2017 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS ENDODONTI MASKINEL MEKANISK UDRENSNING Cariologi og Endodonti Februar 2017 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 5 ENDODONTI MASKINEL MEKANISK UDRENSNING Rodbehandling er et nuanceret samspil

Læs mere

Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III INTERN BLEGNING AF TÆNDER

Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III INTERN BLEGNING AF TÆNDER Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III Vejledning nr. 1 INTERN BLEGNING AF TÆNDER Indikationsområde/årsag til misfarvning Endodontisk

Læs mere

Heling og komplikationer efter tandekstraktion

Heling og komplikationer efter tandekstraktion Heling og komplikationer efter tandekstraktion Heling af ekstraktionsalveolen Søren Schou Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Komplikationer Definition Komplikationer

Læs mere

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Department of Dental Pathology, Operative Dentistry and Endodontics, Royal Dental College, Faculty of Health Sciences, Aarhus University, Denmark Henrik Løvschall

Læs mere

Kolesteatom ( benæder )

Kolesteatom ( benæder ) HVIS DU VIL VIDE MERE OM KOLESTEATOM ( benæder ) Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det indre øre. Tre mellemøreknogler danner forbindelsen mellem trommehinden og

Læs mere

GINGIVITIS- OG PARODONTITIS-DIAGNOSTIK

GINGIVITIS- OG PARODONTITIS-DIAGNOSTIK PARODONTOLOGI VEJLEDNING A8 Q:\PARO\Vejledninger\2010 GINGIVITIS- OG PARODONTITIS-DIAGNOSTIK Gingivitis og parodontitis er betegnelser på tilstande, der afficerer tændernes støttevæv: gingiva, rodhinde,

Læs mere

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Oversat til dansk af Maria Lajer med tilladelse fra Human Reproduction. Denne artikel blev trykt først i Human Reproduction 2009;24(5):1012-7 BAGGRUND:

Læs mere

Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI

Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI Program Ortodontiske diagnoser Tandgrupper, normal eruption og manglende eruption 6+6 Incisiver

Læs mere

Neurofibromatose i almen praksis

Neurofibromatose i almen praksis Neurologi i almen praksis Af Sven Frederick Østerhus Biografi Forfatter er praksisamanuensis, fase III i hoveduddannelse til almen medicin i Region Sjælland og er stødt på de to patienter i sin praksisamanuensis

Læs mere