JAMMERBUGT KOMMUNE BUDGETOPFØLGNING BESKÆFTIGELSESUDVALGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JAMMERBUGT KOMMUNE BUDGETOPFØLGNING BESKÆFTIGELSESUDVALGET"

Transkript

1 JAMMERBUGT KOMMUNE BUDGETOPFØLGNING BESKÆFTIGELSESUDVALGET Pr. ultimo maj

2 JAMMERBUGT KOMMUNE Beskæftigelsesudvalg og 6 Omplaceringer 2015 Total Arbejdsmarkedsområdet, Pol Forsikrede ledige, Pol Samlet overblik Samlet set forventes der på beskæftigelsesudvalgets område et merforbrug ved årets udgang på 4,533 mio. kr. Det forventede merforbrug ses på politikområde 5, der omfatter alle udgifter på beskæftigelsesområdet, ekskl. udgifter til forsikrede ledige. Det er primært på områderne sygedagpenge, uddannelseshjælp og ledighedsydelse, der forventes merudgifter, fordi der for disse 3 målgrupper er en del flere modtagere af ydelser end forudset ved budgetlægningen i efteråret Dette billede tegnede sig allerede i november 2014, hvor der sås stigninger på de nævnte målgrupper. Der er i det forventede resultat indregnet kompenserende besparelser på 1,466 mio. kr. Tidligere r og 6 omplacering pr. Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarkedsområdet, politikområde Forsikrede ledige, politikområde Disse r er kendetegnet ved, at der mere var tale om omplaceringer frem for egentlige tillægsbevillinger. Således udgjorde de 3,1 mio. kr. ekstra udgifter på integrationsområdet som følge af flere flygtninge, hvilket blev modsvaret af en ekstra indtægt på kommunens indtægtskonto på 3.3 mio. kr. Tilsvarende blev der flyttet 2,3 mio. kr. til boligydelse-/tilskud, som for mestedelens vedkommende (1,8 mio. kr.) tidligere ved en fejl var blevet kassehenlagt. Ændrede forudsætninger for indeværende år 2

3 Arbejdsmarkedsområdet JAMMERBUGT KOMMUNE incl 2014 (pl-15) Total Integration og udlændinge Ungetilbud Førtidspension Sygedagpenge Kontant- og uddannelseshjælp Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Revalidering Fleksjob og ledighedsydelse Ressourceforløb Øvrige sociale ydelser Driftsudgifter m.v. vedr. aktiveringsindsats Administration Der forventes et merforbrug på politikområde 5 på 4,533 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug vedrørende integration og udlændinge på 0,500 mio. kr. som en følge af kompenserende besparelser. Der forventes samlet et merforbrug på 4,040 mio.kr. vedrørende de forbundne kar, som er førtidspension, sygedagpenge, revalidering, fleksjob, ledighedsydelse samt ressourceforløb. Det forventede merforbrug vedrørende kontanthjælp og uddannelseshjælp er på 2,747 mio.kr Vedrørende øvrige områder forventes der et mindreforbrug på 1,754 mio.kr., hvilket gælder driftsudgifter ved aktiveringsindsatsen og ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, øvrige sociale ydelser samt administration. Ændrede forudsætninger for indeværende år Områderne vedrørende sygedagpenge, kontant- og uddannelsehjælp, fleksjob, ledighedsydelse samt ressourceforløb er alle udfordret i Der er dog stadig en forventning om, at de igangsatte initiativer vil kunne skabe resultater i den resterende del af året. Disse forventninger er indarbejdet i resultatet. 3

4 Tidligere r omplacering pr. Total Integration og udlændinge Ungetilbud Førtidspension Sygedagpenge Kontant- og uddannelseshjælp Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Revalidering Fleksjob og ledighedsydelse Ressourceforløb Øvrige sociale ydelser Driftsudgifter m.v. vedr. aktiveringsindsats Administration

5 Arbejdsmarkedsområdet Integration og udlændinge incl 2014 (pl-15) Integration og udlændinge Beboelse Forebyggende foranstaltninger Integrationsprogram Kontanthjælp til udlændinge Repatriering Kontanthælp visse grupper flygtninge Der er pr. ansøgt om og givet tillægsbevilling på 3,1 mio. kr. finansieret af det Ekstraordinære Integrationstilskud i henhold indgået aftale mellem KL og Regeringen primo Integration og udlændinge omfatter følgende udgifter: 0.11 Beboelse vedrører kommunens udgifter til leje af boliger, som skal stå klar til modtagelse af flygtninge. Huslejen til disse boliger er omfattet af 100% statsrefusion, mens forbrugsafgifter som el, vand og varme er en ren kommunal udgift Forebyggende foranstaltninger omfatter udgifter til familiekonsulent ansat i Jobcenter Integration. Formålet hermed er at rådgive og vejlede familier med børn. Der modtages 100% statsrefusion af udgiften Integrationsprogram vedrører kommunens driftsudgifter i forbindelse med integrationsprogram og introduktionstilbud til personer omfattet af Integrationsloven samt udgifter til danskundervisning til personer omfattet af Lov om Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Der modtages 50% statsrefusion på driftsudgifterne inden for en rådighedsramme. Der modtages 50% statsrefusion på udgifter til danskundervisning i henhold til Lov om Danskuddannelse. Herudover omfatter området indtægter fra grundtilskud og resultattilskud for udlændinge, som - efter at have gennemgået et integrationsprogram - består danskprøve, starter kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet eller integrationsloven samt hjælp i særlige tilfælde for flygtningen og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven. Der modtages 50% statsrefusion af udgifter på dette område Repatriering vedrører udgifter i henhold til Lov om Repatriering. Der er 100% statsrefusion på disse udgifter Kontanthjælp visse grupper af flygtningen. Der er tale om udgifter til uledsagede flygtningebørn samt til handicappede flygtninge. Der er 100% statsrefusion af udgifterne. Aktivitetsudvikling Oprindelig budget 2015 blev udarbejdet med udgangspunkt i antal aktive flygtninge pr. juni 2014 plus tilgang 2014, fratrukket flygtninge, der udgår af integrationsperioden i løbet af 2015 samt tillagt den på daværende tidspunkt udmeldte kvote på 35 personer. De oprindelige budgetforudsætninger var derfor på budgetteringstidspunktet følgende: 5

6 Oprindelige forudsætninger 2015 Indtægts- og udgiftsområder Helårspers. Grundtilskud 131 Uledsagede flygtningebørn 5 Resultattilskud bestået danskprøve 18 Resultattilskud kompetencegivende uddannelse 15 Resultattilskud ordinær besk. 4 Driftsudgifter integrationsprogram 99 Driftsudgifter introduktionsprogram 10 Ydelser (forsørger, ikke-forsørger, hjemmeboende, udeboende 109 Ekstra flygtning modtaget i 2014 med virkning i 2015: I 2014 var den udmeldte kvote 60 flygtninge (frivillige model), hvortil Jammerbugt Kommune i løbet af året accepterede at modtage yderligere 10. Dertil tillagt et skøn for antal familiesammenførte personer på 17. Ved udgangen af 2014 har det vist sig, at det faktiske personantal (ikke helårspersoner) flygtninge inklusiv udmelding om ekstra tilgang i løbet af 2014 har været som vist i nedenstående oversigt. Antal personer Faktisk modtagne flygtninge iht. Kvote 85 Faktisk modtagne antal familiesammenførte 17 Faktiske antal personer 2014 *) 102 *) heraf 8 personer, med ankomst efter 1. januar 2015 De ekstra flygtninge modtaget i 2014 samt senest udmeldte kvote for 2015 på 111 personer har således medført følgende forventede ændringer i de oprindelige forudsætninger for budget 2015: Forudsætninger pr Helårspers. Grundtilskud 234 Uledsagede flygtningebørn 7 Resultattilskud bestået danskprøve 30 Resultattilskud kompetencegivende uddannelse 18 Resultattilskud ordinær besk. 5 Driftsudgifter integrationsprogram 175 Driftsudgifter introduktionsprogram 15 Ydelser (forsørger, ikke-forsørger, hjemmeboende, udeboende 190 Tidligere r omplacering pr. 6

7 Integration og udlændinge Beboelse Forebyggende foranstaltninger Integrationsprogram Kontanthjælp til udlændinge Repatriering Kontanthjælp visse grupper flygtninge Ændrede forudsætninger for indeværende år Med baggrund i det stigende antal helårspersoner, som danner baggrund for - dels merindtægter via grundtilskud og programtilskud, men også merudgifter til ydelse og hjælp i særlige tilfælde - forventedes pr. 28. februar 2015 en nettomerudgift på 3,1 mio. kr. Siden har Beskæftigelsesudvalget besluttet, at der på området skal gennemføres en rammebesparelse på kr. Ændrede budgetforudsætninger for næste år Der er p.t. ingen sikre indikationer for størrelsen på den tildelte kvote for Dog må det forventes, at det store indtag af flygtninge ultimo 2014 og 2015 tillagt kvote for 2016 vil give anledning til udfordringer i 2016 svarende til minimum 2015 niveau. Der skal derfor i forbindelse med budgetlægningen for 2016 være en særlig opmærksomhed på indtægter også. 7

8 Arbejdsmarkedsområdet - Ungetilbud incl 2014 (pl-15) Ungetilbud Ungdomsvejledning Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelse STU Der forventes pt. ingen på området. Området omfatter udgifter til ungdomsvejledning og ungdomsuddannelse. I forbindelse med erhvervsgrunduddannelser (EGU) er der 35% kommunal medfinansiering på udgifter til skoleydelse samt 50% af udgifter til undervisning. På de øvrige udgifter er der 100% kommunal finansiering. Ungdomsvejledning er overført fra politikområde 2 til politikområde 5 pr. den 1. januar Tidligere r omplacering pr. Ungetilbud Ungdomsvejledning Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelse STU Der er på området tilført et beløb på 0,362 mio.kr. Dette skyldes, at budget 2015 ved budgetlægningen ved en fejl blev reduceret med 0,362 mio.kr. Ændrede budgetforudsætninger for næste år Vedrørende ungdommens uddannelsesvejledning (UU) blev ovenstående reduktion i budget 2015 endvidere medtaget i overslagsårene Med henblik på at få rettet budget op i forhold til de medtagne reduktioner, medtages en konsekvensrettelse i det tekniske budgetforslag henholdsvis 2016 med 0,540 mio.kr, 2017 med 0,584 mio.kr, med 0,595 mio.kr. Derudover forventes der ikke ændrede budgetforudsætninger til budget

9 Arbejdsmarkedsområdet - Førtidspension incl 2014 (pl-15) Førtidspension Førtidspension Førtidspension Førtidspension Området omfatter udgifter til den kommunale medfinansiering vedrørende førtidspension, som er en del af de sammenhængende ydelser vedrørende overførselsindkomster. Vedrørende førtidspension efter gammel ordning på henholdsvis 568 og 569 er den kommunale medfinansiering på 50% og 65%. Der er taget højde for den kendte afgang på grund af alder. Vedrørende førtidspension efter ny ordning på 570 er den kommunale medfinansiering på både 65% og 50%. Der er dels taget højde for den kendte afgang på grund af alder, anden afgang samt en tilgang på 3 sager pr. måned. Der er taget udgangspunkt i det faktiske antal førtidspensioner, aktuelle beregninger samt en nedsættelse af den forventede månedlige tilgang fra 4 til 3 sager. Aktivitetsudvikling Beregnet antal helårspersoner Året 2015 ved højeste vejl sats Jan Feb Mar Apr Maj Førtidspension Udviklingen fra januar til februar skyldes en regulering. Tidligere r omplacering pr. Førtidspension Førtidspension Førtidspension Førtidspension Ændrede forudsætninger for indeværende år Korr. budget Faktisk Beregnet og disponeret middeltal regnskab antal helårspersoner ved højeste vejledende sats

10 Førtidspension Førtidspension, gammel ordning Førtidspension, gammel ordning Førtidspension, ny ordning Der forventes et fald over året på gamle ordninger på samlet 45 helårspersoner i forhold til gennemsnitlig regnskab På den nye ordning forventes samlet et fald på 5 helårspersoner, idet afgang og tilgang stort set forventes at modsvare hinanden. Ændrede budgetforudsætninger for næste år Det er endnu ikke muligt at forudse de økonomiske konsekvenser af de forventede refusionsomlægninger, som forventes at skulle træde i kraft pr. 1. januar

11 Arbejdsmarkedsområdet - Sygedagpenge incl 2014 (pl-15) Sygedagpenge Sygedagpenge Området omfatter udgifter til sygedagpenge, som er en del af de sammenhængende ydelser vedrørende overførselsindkomster. Der er ingen kommunal andel vedrørende sygedagpenge i de første 4 uger, men fra 4 52 uger er den kommunale andel differentieret med 50 pct. / 70 pct. afhængigt af, om aktiviteten er ordinær uddannelse/virksomhedsrettet eller passiv/anden aktivering. Efter 52 uger er der tale om en 100 pct. kommunal udgift. Der forventes samlet et merforbrug på 3,388 mio.kr. Dette skyldes, at der er flere personer med varighed på over 52 uger. Desuden er der færre personer med aktivering, som udløser høj refusion. Aktivitetsudvikling Beregnet antal helårspersoner Året 2015 ved højeste vejl sats Jan Feb Mar Apr. Maj Sygedagpenge Pr. 1. maj 2015 er Jammerbugt Kommune overgået til nyt sagsbehandlersystem. I den forbindelse tyder det på, at der er sket fejlkonvertering på sygedagpengeområdet, hvorved antal borgere i maj er for lav. Der arbejdes på at identificere og rette fejlen. I ovenstående resultat er det lave antal borgere ikke indregnet. Der er således taget udgangspunkt i næsten uændret niveau i forhold til april. Tidligere r omplacering pr. Sygedagpenge Sygedagpenge Ændrede forudsætninger for indeværende år Korr. budget Faktisk Beregnet og disponeret middeltal regnskab antal helårspersoner ved højeste vejledende sats Sygedagpenge Sygedagpenge efter 52 uger Sygedagpenge mellem 5-8 uger

12 Sygedagpenge mellem 9-52 uger Sygedagpenge, løntilskud Som det fremgår af tabellen, er området udfordret. Det faktiske middeltal i årets første måneder er højere end forventet regnskab for Den igangsatte indsats forventes således at have effekt i løbet af Samtidig er der taget højde for det forventede sæsonudsving. Ændrede budgetforudsætninger for næste år Det er endnu ikke muligt at forudse de økonomiske konsekvenser af de forventede refusionsomlægninger, som forventes at skulle træde i kraft pr. 1. januar

13 Arbejdsmarkedsområdet Kontant og -uddannelseshjælp incl 2014 (pl-15) Kontant- og uddannelseshjælp Kontant- og uddannelseshjælp Aktiverede kontant- og uddannelseshjælp Området omfatter udgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp, som er en del af de sammenhængende ydelser vedrørende overførselsindkomster. Den kommunale andel er differentieret med 50 pct. / 70 pct. afhængigt af, om borgerne deltager i en aktivitet, der er virksomhedsrettet / i ordinær uddannelse / løntilskud eller på den anden side passiv / anden aktivering. Der forventes samlet et merforbrug på 2,747 mio.kr. Vedrørende uddannelseshjælp forventes merforbruget at udgøre 2,282 mio.kr, hvilket er en følge af et øget antal unge med uddannelseshjælp. Det øgede antal unge skyldes blandt andet, at unge på STU-uddannelsen er flyttet fra revalidering til uddannelseshjælp. Hertil kommer, at der har været et større frafald på mange erhvervsuddannelser. Der er dog fortsat et optimistisk skøn over udviklingen i løbet året Vedrørende kontanthjælp og øvrige udgifter i forbindelse med uddannelses- og kontanthjælp udgør det resterende forventede merforbrug 0,465 mio.kr. Aktivitetsudvikling Beregnet antal helårspersoner Året 2015 ved højeste vejl sats Jan Feb Mar Apr. Maj Kontanthjælp og uddannelseshjælp Uddannelseshjælp Kontanthjælp Tidligere r omplacering pr. Kontant- og uddannelseshjælp Kontant- og uddannelseshjælp Aktiverede kontant- og uddannelseshjælp Ændrede forudsætninger for indeværende år Korr. budget Faktisk Beregnet og disponeret middeltal regnskab antal helårspersoner ved højeste vejledende sats

14 Kontanthjælp og uddannelseshjælp Uddannelseshjælp Uddannelseshjælp, passiv Uddannelseshjælp, aktiv Kontanthjælp Kontanthjælp, passiv Kontanthjælp, aktiv Som det fremgår af tabellen, er området udfordret. Det faktiske middeltal i årets første måneder er højere end forventet regnskab Den igangsatte indsats forventes således at have effekt i løbet af Samtidig er der taget højde for det forventede sæsonudsving. Ændrede budgetforudsætninger for næste år Det er endnu ikke muligt at forudse de økonomiske konsekvenser af de forventede refusionsomlægninger, som forventes at skulle træde i kraft pr. 1. januar

15 Arbejdsmarkedsområdet Særlig uddannelsesordning incl 2014 (pl-15) Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Området omfatter udgifter til driftsudgifter i forbindelse med den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Ordningen vedrørende særlig uddannelsesydelse til ledige, som havde opbrugt dagpengeretten, ophørte i 2013 og Den efterfølgende midlertidige arbejdsmarkedsydelse trådte i kraft den 1. januar Denne ydelse udbetales af A-kasserne sammen med dagpenge til forsikrede ledige. Dermed er udgiften medtaget på politikområde 6 under 578 Dagpenge. Løntilskud i forbindelse med midlertidig arbejdsmarkedsydelse er endvidere flyttet til 591 på politikområde 6. Idet der aktuelt ikke er nogle løntilskud i denne sammenhæng, er der her medtaget et mindreforbrug på 0,250 mio.kr vedrørende løntilskud. Tidligere r omplacering pr. Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Ændrede forudsætninger for indeværende år Korr. budget Faktisk Beregnet og disponeret middeltal regnskab antal helårspersoner ved højeste vejledende sats Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Særlig uddannelsesydelse, passiv Særlig uddannelsesydelse, aktiv Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, løntilskud Ændrede budgetforudsætninger for næste år forudsætninger til forventes fastholdt i forhold til det nuværende niveau. 15

16 Arbejdsmarkedsområdet - Revalidering incl 2014 (pl-15) Revalidering Revalidering Området omfatter udgifter i forbindelse med revalidering, som er en del af de sammenhængende ydelser vedrørende overførselsindkomster. Den kommunale andel er differentieret med 35 pct. / 50 pct. og 70 pct. afhængigt af, om det er revalideringsydelse med virksomhedspraktik / løntilskud, eller om det er revalideringsydelse med ordinær / erhvervsrettet uddannelse, eller om det er revalideringsydelse med anden uddannelse / aktivitet. Der forventes samlet et mindreforbrug på -1,047 mio.kr, hvilket hænger sammen med en flytning af ydelsen vedrørende unge på STU uddannelsen fra revalidering til uddannelseshjælp samt i øvrigt et lavere antal revalideringssager. Aktivitetsudvikling Beregnet antal helårspersoner Året 2015 ved højeste vejl sats Jan Feb Mar Apr. Maj Revalidering Tidligere r omplacering pr. Revalidering Revalidering Ændrede forudsætninger for indeværende år Korr. budget Faktisk Beregnet og disponeret middeltal regnskab antal helårspersoner ved højeste vejledende sats Revalidering Revalideringsydelse ved vejledning / opkvalificering, lav refusion Revalideringsydelse ved virksomhedspraktik, høj refusion Revalideringsydelse ved uddannelse, høj refusion Løntilskud ved revalidenders ansættelse i løntilskud

17 Ændrede budgetforudsætninger for næste år Det er endnu ikke muligt at forudse de økonomiske konsekvenser af de forventede refusionsomlægninger, som forventes at skulle træde i kraft pr. 1. januar

18 Arbejdsmarkedsområdet Fleksjob og ledighedsydelse incl 2014 (pl- 15) Fleksjob og ledighedsydelse Løntilskud til personer i fleksjob og ledighedsyd Området omfatter udgifter i forbindelse med fleksjob og ledighedsydelse, som er en del af de sammenhængende ydelser vedrørende overførselsindkomster. Fleksjob er løntilskud for personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen ansat i fleksjob, flekslønstilskud og løntilskudsstillinger. Den kommunale andel heraf udgør 35 pct. vedrørende løntilskud til personer i fleksjob og flekslønstilskud, samt 50 pct. vedrørende løntilskudsstillinger for handicappede. Den kommunale andel vedrørende ledighedsydelse i de første 18 mdr. er differentieret med 50 pct. / 70 pct. afhængigt af, om aktiviteten er ordinær uddannelse/virksomhedsrettet eller passiv/anden aktivering. Efter 18 måneder er der tale om en 100 pct. kommunal udgift. Der forventes samlet et merforbrug på 1,944 mio.kr. Vedrørende ledighedsydelse forventes et merforbrug på 1,349 mio.kr, hvilket er en følge af et stort antal personer på ledighedsydelse i de første måneder i 2015.Desuden er der færre personer med aktivering, som udløser høj refusion. Vedrørende fleksjob forventes merforbruget at udgøre 0,595 mio.kr, hvilket er en følge af en stor tilgang til flekslønstilskud, der er dyrere end de fleksjobmuligheder, som var tilgængelige forud for førtidspensions-og fleksjobreformen. Aktivitetsudvikling Beregnet antal helårspersoner Året 2015 ved højeste vejl sats Jan Feb Mar Apr. Maj Fleksjob og ledighedsydelse Ledighedsydelse Fleksjob Aktivitetsudviklingen på dette område svinger, idet antal borgere under kategorien Fleksjob beregnes med udgangspunkt i de refusionsanmodninger, som arbejdsgiverne har indsendt i den pågældende periode. Tidligere r omplacering pr. 18 Fleksjob og ledighedsydelse Løntilskud til personer i fleksjob og ledighedsyd

19 Ændrede forudsætninger for indeværende år Korr. budget Faktisk Beregnet og disponeret middeltal regnskab antal helårspersoner ved højeste vejledende sats Fleksjob og ledighedsydelse Ledighedsydelse Ledighedsydelse over 18 mdr, ikke refusionsberettiget Ledighedsydelse, passiv Ledighedsydelse, aktiv med lav refusion Ledighedsydelse, aktiv med høj refusion Ledighedsydelse under ferie Fleksjob og løntilskud Løntilskud til løntilskudsstillinger (tidl.skånejob) Fleksjob, løntilskud til arbejdsgiver /selvstændige (Gml) Fleksjob, flekslønstilskud (ny) Fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende (ny) Som det fremgår af tabellen, er området udfordret, da det faktiske middeltal i årets første måneder er højere end forventet regnskab Den igangsatte indsats forventes således at have effekt i løbet af Ændrede budgetforudsætninger for næste år Det er endnu ikke muligt at forudse de økonomiske konsekvenser af de forventede refusionsomlægninger, som forventes at skulle træde i kraft pr. 1. januar

20 Arbejdsmarkedsområdet - Ressourceforløb incl 2014 (pl-15) Ressourceforløb Ressourceforløb Området omfatter udgifter til Ressouceforløbydelser i forbindelse med såvel Ressouceforløb samt Jobafklaringsforløb, som er en del af de sammenhængende ydelser vedrørende overførselsindkomster. Den kommunale andel er differentieret med 50 pct. / 70 pct. afhængigt af, om aktiviteten er virksomhedsrettet/ordinær uddannelse/løntilskud eller passiv/anden aktivering. Dog er den kommunale andel 100% ved jobafklaringsforløb med varighed over 52 uger. Området omfatter endvidere de tilknyttede drifts- og mentorudgifter, hvoraf den kommunale andel er 50%. Udgifterne på dette område er en følge af førtidspensions-, fleksjob- og sygedagpengereformen. Jobafklaringsforløbene trådte i kraft den 1. juli Der forventes samlet et merforbrug på 0,713 mio.kr. Vedrørende Jobafklaring forventes merforbruget at udgøre 0,838 mio.kr, Vedrørende ressourceforløb samt øvrige udgifter forventes et mindreforbrug på -0,125 mio.kr. Aktivitetsudvikling Beregnet antal helårspersoner Året 2015 ved højeste vejl sats Jan Feb Mar Apr. Maj Ressourceforløb og Jobafklaring Ressourceforløb Jobafklaringsforløb Tidligere r omplacering pr. Ressourceforløb Ressourceforløb Ændrede forudsætninger for indeværende år Korr. budget Faktisk Beregnet og disponeret middeltal regnskab antal helårspersoner ved højeste vejledende sats Ressourceforløb og Jobafklaring Ressourceforløb Jobafklaringsforløb

21 Da ressourceforløb og jobafklaringsforløb er nye tiltag fra hhv og er det naturligt, at der forventes en stigning i antal borgere på ydelsen fra regnskab 2014 og til forventet regnskab Området skal ses i sammenhæng med førtidspension, fleksjob og sygedagpenge, som samlet set er under pres i 2015, hvorfor der er iværksat initiativer i et forsøg på at sikre budgetoverholdelse for Ændrede budgetforudsætninger for næste år Det er endnu ikke muligt at forudse de økonomiske konsekvenser af de forventede refusionsomlægninger, som forventes at skulle træde i kraft pr. 1. januar

22 Arbejdsmarkedsområdet Øvrige sociale ydelser incl 2014 (pl-15) Øvrige sociale ydelser Anvisningsret boliger Indtægter fra den centrale refusinsordning Personlige tillæg Sociale formål Boligydelse til pensionister Boligsikring Seniorjob til personer over 55 år Området omfatter udgifter til personlige tillæg, enkeltudgifter, sygebehandling, boligstøtte, seniorjob. Der forventes samlet et mindreforbrug på 0,159 mio.kr. Tidligere r omplacering pr. Øvrige sociale ydelser Anvisningsret boliger Indtægter fra den centrale refusinsordning Personlige tillæg Sociale formål Boligydelse til pensionister Boligsikring Seniorjob til personer over 55 år Ændrede forudsætninger for indeværende år Der er ingen nøgletal på området. Ændrede budgetforudsætninger for næste år I budget forventes der vedrørende boligsikring og boligydelse et forbrug svarende til 2014 og Idet budget ikke var tilpasset i forhold til det stigende antal sager, ligesom en Dut-kompensation ikke blev udmøntet, forventes der til budget en korrektion på 2,335 mio.kr, hvilket er medtaget i det tekniske oplæg. Derudover forventes der ikke ændrede budgetforudsætninger til budget

23 Arbejdsmarkedsområdet - Driftsudgifter incl 2014 (pl-15) Driftsudgifter m.v. vedr. aktiveringsindsats Driftsudgifter Løn til forsikrede ledige Beskæftigelsesordninger Området omfatter driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, arbejdsgiverandelen af løn til forsikrede ledige ansat i kommunen og beskæftigelsesordninger vedr. kontant- og uddannelseshjælp, mentorudgifter mv. Driftsudgifterne (590) vedrører udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats på de forskellige målgrupper. Den kommunale medfinansiering er 50%, såfremt udgifterne holdes inden for driftslofterne på området. Hertil er der enkelte undtagelser afhængig af målgruppe. Den kommunale andel er 100% af driftsudgifter, der overskrider driftslofterne. Beskæftigelsesordninger (598) vedrører udgifter til hjælpemidler, befordring mv. vedrørende kontantog uddannelseshjælp, årige, mentorudgifter, udgifter / indtægter ved projekter / puljemidler samt udgifter vedrørende interne aktører. Der forventes samlet et mindreforbrug på -1,245 mio.kr. Vedrørende driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats forventes et mindreforbrug på -0,500 mio.kr. som følge af genforhandlinger af priser med de socialøkonomiske virksomheder. Vedrørende beskæftigelsesordninger forventes mindreforbrug på 0,745 mio.kr, hvilket er en flytning af udgifterne til husleje, IT og kørsel vedrørende Virksomhedsservice fra konto 5 til konto 6 og dermed til politilkområde 13. Tidligere r omplacering pr. Driftsudgifter m.v. vedr. aktiveringsindsats Driftsudgifter Løn til forsikrede ledige Beskæftigelsesordninger Ændrede forudsætninger for indeværende år Korr. budget Faktisk middeltal Beløb i kr Driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen, netto Driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen, brutto

24 Ledighedsrelateret driftsudgifter vedrørende forsikrede ledige, kontant- og uddannelseshjælp, selvforsørgende Øvrige driftsudgifter vedrørende revalidering, sygedagpenge og ledighedsydelse Øvrige diverse udgifter Betaling til/fra andre kommuner Refusion Refusion, ledighedsrelateret driftsloft Refusion, øvrigt driftsloft Det ledighedsrelaterede driftsloft vedrører driftsudgifter til modtagere af A-dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp samt selvforsørgende. Rådighedsbeløbet pr. helårsperson for 2015 er kr. årligt. Beløbet er efter budgetvedtagelsen i oktober 2014 reduceret i forhold til den foreløbige udmelding fra til årligt. Det øvrige driftsloft vedrører driftsudgifter til modtagere af revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse. Rådighedsbeløbet pr. helårsperson for 2015 er kr. årligt. Ændrede budgetforudsætninger for næste år I budget forventes der overført budget fra konto 5 til konto 6 til husleje, IT og kørsel vedrørende Virksomhedsservice. Dermed er der i det tekniske oplæg medtaget ,745 mio.kr. Derudover forventes der ikke ændrede budgetforudsætninger til budget

25 Arbejdsmarkedsområdet - Administration incl 2014 (pl-15) Administration Sekretariat og forvaltning Jobcentre Der er en forventet mindreudgift på -0,1 mio.kr., idet der skal flyttes 0,1 mio. kr. fra politikområde 13 til politikområde 5 vedr. en budgetlagt besparelse på lægeerklæringer i budget Tidligere r omplacering pr. Administration Sekretariat og forvaltning Jobcentre Ændrede forudsætninger for indeværende år Der er ingen nøgletal på området. Ændrede budgetforudsætninger for næste år I budget forventes der overført en budgetteret besparelse vedrørende lægeerklæringer på -0,1 mio.kr fra konto 6 på politikområde 13 til konto 6 på politikområde 5. Dette er medtaget i det tekniske oplæg. Derudover forventes der ikke ændrede budgetforudsætninger til budget

26 JAMMERBUGT KOMMUNE Forsikrede ledige ' Politikområde 6 incl 2014 (pl-15) Forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Området omfatter dagpenge til forsikrede ledige vedrørende udgifter til A-dagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse samt løntilskud. Der er ingen kommunal medfinansiering af dagpengeudgifterne inden for de første 4 uger, som er karensperioden. Herefter er den kommunale medfinansiering differentieret med 50 pct. / 70 pct. afhængigt af, om aktiviteten er virksomhedsrettet/ ordinær uddannelse eller anden aktivering/passiv. Løntilskud til forsikrede ledige vedrører udgifter til løntilskud, hvor der er 50 pct. kommunal medfinansiering. Desuden dækker området løntilskud i forbindelse med uddannelsesaftaler (voksenlærlinge) og jobrotation, hvor der er 0 pct. i kommunal medfinansiering samt personlig assistance, hvor der er 50 pct. kommunal medfinansiering. Den kommunale andel af disse områder er finansieres via Beskæftigelsestilskuddet. Der forventes pt. ingen. Aktivitetsudvikling Beregnet antal helårspersoner Året 2015 ved højeste vejl sats Jan Feb Mar Apr. Maj Dagpenge forsikrede ledige Marts indeholder regulering. Tidligere r Politikområde 6 omplacering pr. 26 Forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 0 0 0

27 Ændrede forudsætninger for indeværende år Korr. budget Faktisk Beregnet og disponeret middeltal regnskab antal helårspersoner ved højeste vejledende sats Dagpenge forsikrede ledige A-dagpenge Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Korr. budget Faktisk Beregnet og disponeret middeltal regnskab antal helårspersoner ved højeste vejledende sats Løntilskud forsikrede ledige Jobrotation og løntilskud voksenlærlinge Løntilskud Ændrede budgetforudsætninger for næste år Der er pt. ingen ændrede forudsætninger i forhold til budget , idet dette afventer en udmelding af beskæftigelsestilskuddet for

JAMMERBUGT KOMMUNE BUDGETOPFØLGNING BESKÆFTIGELSESUDVALGET

JAMMERBUGT KOMMUNE BUDGETOPFØLGNING BESKÆFTIGELSESUDVALGET JAMMERBUGT KOMMUNE BUDGETOPFØLGNING BESKÆFTIGELSESUDVALGET Pr. ultimo oktober 2015 1 JAMMERBUGT KOMMUNE Beskæftigelsesudvalg Omplaceringer Total 525.626 4.450 0 530.076 453.176 542.290 12.214 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget Beskæftigelses og Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget 20142017 "!!! "!! "! Ungdomsuddannelse 19.736 20.973 1.238 19.736 20.974 1.238 19.736 20.973 1.238 19.736 20.973 1.238 Integration 10.185

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. oktober J. nr.: 15/018418-001 pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget opfølgning pr. 30. april Beskæftigelsesudvalget 1 Bevillingsansøgning Oprindeligt Korrigeret (R) p/l 1000. kr 2014 (OB) (KB) (FVR) (KB-FVR) +=mindreforbrug - =merforbrug Forsørgelse: garanti ikke rammebelagt:

Læs mere

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget 1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1 Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt ERHVERVS-, TURISME- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Aktivitets- og ydelsesområdet 109.274 68.837 105.701-3.573 Beskæftigelse 9.673 3.817 9.239-442 Turisme 3.614 3.033 3.614 I alt 122.561 75.687 118.554-4.015

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

Budgetområde: 722-Beskæftigelse

Budgetområde: 722-Beskæftigelse Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 28. april -026793-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag:

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag: Hjørring Kommune Internt notat Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 09-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 97 Budget 2012 Budget overslag 2013 Budget overslag 2014 Budget overslag 2015 Arbejdsmarkedsudvalget 644.352 656.468 668.063 682.988 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 644.352

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 117 Indkomstoverførsler 423.800.400-117.817.000 305.983.400 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 9.216.000-4.677.800 4.538.200 Indkomstoverførsler 3901050001 9.216.000-4.677.800 4.538.200

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 15,45 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 15,45 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 2. august Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet 2015

Arbejdsmarkedsområdet 2015 Arbejdsmarkedsområdet i alt 265.909 284.207 285.070 19.161 971 Social sikring 180.462 198.210 197.889 17.427 0 002511 Beboelse 119 17 107-12 0 2015010009 Boliger vedr. flygtninge 119 107 17-12 1 Drift

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

03 Beskæftigelse- & Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget

03 Beskæftigelse- & Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget Budgetbemærkninger til budget 20122015!!!!"!# $!# $!!$# $#%#!%!!$# $#%#!%!!$# $#%#!% 305 Ungdomsuddannelse 31.588 32.288 33.371 1.084 31.725 32.449 724 31.725 32.449 724 31.725 32.449 724 310 Integration

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget -2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i -priser 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 672.411 671.390 670.393 670.393 + Rammeændringer,

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET VERSION 4 - pr. 24. august 2015 BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET BILAG 1 '+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter Oversigt over korrektioner - - 2019 1.000 kr./-pl (netto)

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug opfølgning 31. marts tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering, nettoudgifter Forbrug 31-03- Oprindeligt budget Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 20,9 95,6

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 05.46 Tilbud til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57 Kontante

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4. %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og integration 616,620

Læs mere

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. august 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt Budget 2014 / Basisbudget 2015 Budgetforslag

Læs mere

Budget 2017 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2017 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Midlertidige ydelser...3 16.558 Permanente ydelser...8 16.568 Arbejdsmarkedsindsatser...10 1 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 alt 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv.

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere