Notat. Økonomiske konsekvenser af kontanthjælpsreformen. Indledning:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Økonomiske konsekvenser af kontanthjælpsreformen. Indledning:"

Transkript

1 Notat Vedrørende: Konsekvenser af kontanthjælpsreformen Sagsnavn: Konsekvenser af kontanthjælpsreformen Sagsnummer: P Skrevet af: Annette Bærnholdt Forvaltning: Social og Arbejdsmarked, Ydelseskontoret Dato: Sendes til: Beskæftigelsesudvalget og socialudvalget Økonomiske konsekvenser af kontanthjælpsreformen Indledning: Folketinget har indgået en bred politisk aftale om en reform af kontanthjælpssystemet, der betyder differentierede målgrupper for borgere, der er henholdsvis over eller under 30 år. Unge under 30 år visiteres til lovgivningens nye målgrupper ud fra deres uddannelsesbaggrund, hvor det afgørende er, om borgeren har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse. Disse unge vil blive inddelt i målgrupperne: åbenlyst uddannelsesparat, uddannelsesparat eller aktivitetsparat. Den unge vil modtage uddannelseshjælp, hvilket er en nedsat ydelse svarende til SU-niveau. Aktivitetsparate unge har desuden mulighed for at få et aktivitetstillæg forudsat, at den unge tilkendegiver at ville deltage i aktiviteter, dog tidligst efter at have modtaget uddannelseshjælp i tre måneder, medmindre den unge bliver visiteret som aktivitetsparat ved den første samtale. Aktivitetstillægget vil sammen med ydelsen svare til hidtidige kontanthjælpssats. Unge med en uddannelse vil blive inddelt i målgrupperne: jobparate eller aktivitetsparate. Disse unge vil modtage kontanthjælp med eller uden aktivitetstillæg. I forbindelse med kontanthjælpsreformen indføres desuden gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende, hvor begge personer er fyldt 25 år, hvis den ene eller begge modtager uddannelseseller kontanthjælp. Antal personer, der berøres økonomisk af reformen På baggrund af målgruppeindplaceringer fra Jobcentret har Ydelseskontoret i perioden 15. november til 20. december 2013 udsendt partshøringsbreve og efterfølgende afgørelsesbreve til de berørte borgere. I alt drejede det sig om 1120 borgerer under 30 år, som Jobcentret placerede således i målgrupperne: (tal udtrukket fra KMD Opera den ) 1

2 43 personer - Jobparate med kompetencegivende uddannelse (2.2) 45 personer - Aktivitetsparate med kompetencegivende uddannelse (2.3) 739 personer - Uddannelsesparate uden kompetencegivende uddannelse (2.12) 293 personer - Aktivitetsparate uden kompetencegivende uddannelse (2.13) Ydelseskontoret har ikke mulighed for at udtrække tal fra vores IT-systemer på hvor mange af disse borgere, som gjorde indsigelser i forbindelse med partshøring, men det er Ydelseskontorets umiddelbare vurdering, at tallet ligger mellem 10 og 15 %. Efter partshøringen udsendes afgørelsesbreve, og der er frem til registreret i alt 16 klager over målgruppeindplaceringerne, hvoraf den nedsatte ydelse følger. Der kan fortsat indkomme klager for de sager, som blev afgjort sidst i december måned 2013, ligesom der kan være indkommet klager til sagsbehandlerne som endnu ikke er registreret. Afgørelser om nye ydelser til de sidste borgere blev fremsendt umiddelbart før juleferien, hvilket betyder, at klagefristen for disse borgere udløber senest den 31. januar Ydelseskontorets IT-systemer giver ikke mulighed for udtræk på, hvordan borgerne under 30 år, som er blevet nedsat i ydelse, fordeler sig på målgrupper for fx forsørgere, enlige, personer med psykiatrisk lidelse osv. Medarbejderne på Ydelseskontoret har dog primo januar foretaget en manuel omregistering af sagerne i udbetalingssystemet og har i den forbindelse foretaget en manuel optælling fordelt på målgrupper. Tallene herfra varierer fra tallene pr , da der er personer, som i mellemtiden er udgået af hjælp, bl.a. på grund af opstart på uddannelse, flytning fra kommunen eller andet. Der er således 136 færre personer midt januar end tallene fra Dette tal skiller sig ikke ud i forhold til udfald i kontanthjælp fra december til januar øvrige år og kan således ikke tilskrives reformen. Målgrupperne Jobparate og Uddannelsesparate går ned i ydelse og disse fordeler sig således: 2

3 Kontanthjælp Pers. u/ 30 med en uddannelse, jobparate (2.2) Målgruppe Antal Ydelse 2013 Ydelse 2014 Forskel pers Enlige forsørgere forsørgere, gift/samlevende med person på SU eller KH/UH under 30 år forsørgere gift/samlevende med person som IKKE er på SU eller KH/UH under 30 år gravide efter 12 uge Satsregulering psykisk lidelse, forsørgere Satsregulering psykisk lidelse, ikke hj.bo Statsregulering fyldt 25, udeboende fyldt 25, hjemmeboende under 25, udeboende Satsregulering under 25, hj.boende Satsregulering IALT 40 1 Hvert år fastsættes nye satser for det kommende år i en vejledning fra Beskæftigelsesministeriet. Ydelserne for 2014 ses i Vejledning om satser m.v nr af 19. november

4 Uddannelseshjælp Pers. u/ 30 uden uddannelse, uddannelsesparate (2.12) Målgruppe Antal Ydelse 2013 Ydelse 2014 Forskel pers Enlige forsørgere forsørgere, gift/samlevende med person på SU eller KH/UH under 30 år forsørgere gift/samlevende med person som IKKE er på SU eller KH/UH under 30 år gravide efter 12 uge Satsregl psykisk lidelse, forsørgere Satsregl psykisk lidelse, ikke hj.bo Stasregl fyldt 25, udeboende fyldt 25, hjemmeboende under 25, udeboende under 25, hj.boende ANTAL PERSONER I ALT 585 Ved en sammentælling ud fra de to tabeller ovenfor fremgår det, at i alt 314 borgere fremover vil modtage en kontanthjælp/uddannelseshjælp, der er mindst kr mindre end den ydelse i modtog i Heraf vil 221 modtage en ydelse der er mindst kr kr. mindre end i 2013 og heraf vil igen 72 personer modtage en ydelse, der er mindst kr mindre end det de fik i Det skal bemærkes, at tallene i disse tabeller udelukkende omhandler nedsættelse af grundydelse, og at nogle af de personer, som er nedsat i ydelse ligeledes kan blive ramt af den gensidige forsørgelsespligt. Modsat vej gælder det, at nogle af ovennævnte grupper har mulighed for at modtage supplerende ydelser i form af særlig støtte til høje boligudgifter (aktivlovens ) og tilskud svarende til bidragstaksten for forsørgere, som ikke bor sammen med deres barn, som samlet set vil reducere nedgangen i samlet ydelse. Ydelseskontoret vil manuelt foretage en optælling af hvilke målgrupper, der rammes af den gensidige forsørgelsespligt. Ydelseskontoret starter med at træffe afgørelser om gensidig forsørgelsespligt den 21. januar De borgere, som er visiteret aktivitetsparate, modtager samme ydelse som hidtidig kontanthjælpsniveau. Fordelingen ser således ud: 4

5 Kontanthjælp Pers. u/ 30 med udd., aktivitetsparate (2.3) Målgruppe Antal Ydelse 2013 Ydelse 2014 Forskel pers Enlige forsørgere Satsregl forsørgere, gift/samlevende med person på SU eller KH/UH under 30 år forsørgere gift/samlevende med person som IKKE er på SU eller KH/UH under 30 år gravide efter 12 uge psykisk lidelse, forsørgere psykisk lidelse, ikke hj.bo fyldt 25, udeboende fyldt 25, hjemmeboende under 25, udeboende under 25, hj.boende ANTAL PERSONER I ALT 60 5

6 Uddannelseshjælp Pers. u/30 uden udd., aktivitetsparate (2.13) Målgruppe Antal Ydelse 2013 Ydelse 2014 Forskel pers Enlige forsørgere Udelukkende Satsregulering forsørgere, gift/samlevende med person på SU eller KH/UH under 30 år forsørgere gift/samlevende med person som IKKE er på SU eller KH/UH under 30 år gravide efter 12 uge psykisk lidelse, forsørgere psykisk lidelse, ikke hj.bo fyldt 25, udeboende fyldt 25, hjemmeboende under 25, udeboende under 25, hj.boende ANTAL PERSONER I ALT 299 Nedsættelse af grundydelse - men mulighed for supplerende ydelser Særlig støtte Aktivlovens er en bestemmelse, som giver mulighed for at give støtte til personer med en særlig høj boligudgift. I forbindelse med kontanthjælpsreformen er der i lavet overgangsbestemmelser på denne bestemmelse for personer mellem 25 og 29 år, som ikke modtager aktivitetstillæg, og som i øvrigt opfylder betingelserne for ydelsen. Nye ansøgere af uddannelseshjælp/kontanthjælp vil være berettiget til ydelsen i tre måneder, og de allerede eksisterende kontanthjælpsmodtagere kan få ydelsen i perioden til Der er således lovgivningsmæssigt forsøgt taget højde for, at give de personer, som nedsættes i ydelse et halvt år til at indrette sig økonomisk på deres nye situation. Målgruppen for særlig støtte er personer, som har været udsat for en social begivenhed, som har særlig høje boligudgifter og som opfylder betingelserne for kontanthjælps/uddannnelseshjælp. Det er en betingelse at nettoboligudgifterne overstiger Beskæftigelsesministeriets fastsatte grænsebeløb på kr for ikke-forsørgere og kr for forsørgere med hjemmeboende børn. I praksis betyder dette, at det primært er personer, som bor alene på adressen, som vil kunne få udløst særlig støtte. Forsøgere som ikke har haft en hidtidig indtægt, hvor 90% af denne overstiger taksten for kontanthjælps/uddannelseshjælp, vil ikke kunne få udløst støtte efter selvom de er omfattet af målgruppen. 6

7 Særlig støtte Målgruppe 2013 Pr Overgangsbestemmelser Under 25 år (23.2.9/ /10) Ikke målgruppe for Ikke målgruppe for Ingen Mellem 25 og 29, som IKKE modtager aktivitetstillæg (23.2.7/ /8) Mellem 25 og 29, som modtager aktivitetstillæg (23.2.7/ /8) Målgruppe for Målgruppe for Over 30 år Målgruppe for i tre måneder, derefter ingen Målgruppe Målgruppe for Eksisterende kan få i perioden til Ingen Ingen Forsørgere /2/ /2/3 Gravide Psykisk lidelse / /6 Målgruppe for Målgruppe for Ingen Tillæg for børnebidrag Forsørgere som ikke bor sammen med deres børn fik før reformen forsørger-takst. Efter indplaceres disse borgere på ikke-forsørger-takst, men hvis pgl. har dokumenteret bidragspligt, får pgl. et månedligt tillæg, der svarer til det fastsatte bidrag, dog højst normalbidraget. Gensidig forsørgelsespligt for samlevende Den gensidige forsørgelsespligt betyder, at samlevende har pligt til at hjælpe hinanden økonomisk på samme måde, som ægtefæller har. Gensidig forsørgelsespligt indebærer, at hver af de samlevende får pligt til at overlade den anden part tilstrækkeligt til, at denne kan få fyldestgjort sit behov i fornødent omfang. En gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende indebærer, at beregningen af uddannelses- eller kontanthjælp foretages ud fra, hvad hver af parterne er berettiget til at modtage i hjælp. Man kan på tilsvarende vis ikke modtage hjælp, hvis samleveren har en formue i form af eksempelvis indestående i banken, friværdi i ejerbolig eller bil til en værdi over kr pr. person, altså kr samlet for et samlevende par. Hvornår samlevende Personer vil blive betegnet som samlevende, hvis o begge er fyldt 25 år o begge er ugifte o har fælles bolig o ikke er slægtninge i ret op- eller nedstigende linje o ikke er søskende 7

8 Der vil desuden blive lagt vægt på, om personerne har o fælles børn, o har været registreret som samlevende i ATP, eller o tidligere har været gift, medmindre personerne er blevet separeret eller skilt inden for de seneste tre måneder. Personer kan desuden anses for at være samlevende, hvis de har et samliv af ægteskabslignende karakter. Her vil der blive foretaget en konkret, individuel vurdering, hvor kommunen blandt andet ser på, om personerne har fælles bolig, gæld, formue eller bankkonto samt varigheden af samlivet. Overgangsbestemmelse I perioden 1. januar 2014 til den 31. december 2014 gælder der særlige regler for den gensidige forsørgelsespligt for samlevende. Overgangsordningen vil betyde, at forsørgelsespligten alene har halv virkning det første år. Antal personer i Randers Kommune Der er i Randers Kommune ca. 570 adresser, hvorpå der bor to eller flere personer over 25 år, som ikke er gift med hinanden, og hvor en eller flere modtager kontanthjælp/uddannelseshjælp. Ydelseskontoret har udsendt breve til personer på disse adresser med generel information om den gensidige forsørgelsespligt for samlevende og bedt dem udfylde en samlivserklæring. Fristen for indsendelse af denne er den 17. januar 2014, hvorefter Ydelseskontoret skal træffe afgørelse om, hvorvidt der er tale om samlevende, der har gensidig forsørgelsespligt eller om samboende, som ikke er omfattet af den gensidige forsørgelsespligt. Såfremt parret på samlivserklæringen selv beskriver sig om havende et samliv af ægteskabslignende karakter, vil der blive truffet afgørelse om gensidig forsørgelsespligt. Såfremt parret selv erklærer sig som ikke havende et samliv af ægteskabslignende karakter, vil parrets oplysninger på samlivserklæringen blive kontrolleret i form af opslag i diverse offentlige registre. Hvis Ydelseskontoret vurderer, at der er afgivet urigtige oplysninger, og at de korrekte oplysninger vil føre til gensidig forsørgelsespligt, vil parret blive partshørt om, at Ydelseskontoret påtænker at træffe afgørelse om gensidig forsørgelsespligt. Såfremt parret ikke umiddelbart opfylder betingelserne i Aktivlovens 2a, stk. 1 og 2, skal det vurderes, hvorvidt parret alligevel vurderes at have et forhold af ægteskabslignende karakter. I disse tilfælde vil Ydelseskontoret samarbejde med Randers Kommunes Adressekontrolgruppe, som vil tage en samtale med ansøgeren/parret i forhold til en vurdering af karakteren af deres samliv. Efter vurdering af om der er tale om et samlevende par, som er omfattet af reglerne om gensidig forsørgelsespligt, skal samleveren målgruppeindplaceres, således samlevers fiktive ydelse til samberegning kan fastslås. Såfremt samlever er under 30 år, vil taksten være afhængig af, hvorvidt samlever har en erhvervskompetencegivende uddannelse eller ej, tilsvarende personen på hjælp. Målgruppeindplaceringen af ægtefælle eller samlever under 30 år sker på følgende måde 1) Fastlæg om pågældende har en erhvervskompetencegivende uddannelse 2) Vurder om pågældende er uddannelsesparat / jobparat / aktivitetsparat 8

9 Ægtefælle / samlevers forhold: Målgruppe: Ansat i alm. job med erhvervskomp. Jobparat (2.2) uddannelse Ansat i alm. job uden erhvervskomp. Uddannelsesparat (2.12) uddannelse Studerende Uddannelsesparat (2.12) Efterlønsmodtager Jobparat (2.2) Førtidspensionist Aktivitetsparat med akt. tillæg (2.3 / 2.13) Ansat i fleksjob Aktivitetsparat med akt. tillæg (2.3 / 2.13) Revalidering Aktivitetsparat med akt.tillæg (2.3 / 2.13) Overgangsbestemmelse: Overgangsbestemmelsen for gensidig forsørgelsespligt for samlevende betyder, at forsørgelsespligten alene har halv virkning i 2014, hvorefter den indfases fuld ud. Det betyder i praksis, at der foretaget en beregning af, hvad ansøger ville være berettiget til uden hensynstagen til reglerne om gensidig forsørgelsesligt, og en beregning af, hvad pgl. vil være berettiget til med hensynstagen til reglerne om gensidig forsørgelsespligt. De to tal lægges sammen og deles med to. Hvis en ansøger således efter de nye regler ikke er berettiget til hjælp, vil pågældende i hele 2014 få halvdelen af, hvad pgl. ellers ville være berettiget til uden samberegning med samleveren. Der er flere borgere, som har henvendt sig til Ydelseskontoret om det grundlovsstridige i bestemmelsen. Der er ligeledes flere borgere, som problematiserer, at den gensidige forsørgelsespligt for samlevende på andre punkter ikke er tilsvarende ægtefællers, fx har samlevende ikke mulighed for at overføre skattefradrag til hinanden, ligesom der ikke er samme arveretslige regler for samlevende som for ægtefæller. Dette er genkendeligt fra den generelle debat. Hvis samlever ikke opfylder den gensidige forsørgelsespligt skal kommunen udbetale hjælp til ansøger, og kan efterfølgende opkræve pengene hos samlever. Eksempel på beregning af ydelse til samlevende, som både berøres af nedsat ydelse og gensidig forsøgelsespligt: Ansøger er under 30 år, visiteret uddannelsesparat, er samlevende med en person under 30 år, som har en erhvervskompetencegivende uddannelse, og parret har børn. 9

10 Samlever har en månedlig indtægt = (160 timer/timefradrag er fratrukket) Takst til ansøger = kr. Ansøger Samlever brutto uddannelseshjælp kontanthjælpsniveau overskydende indtægt fra samlever indtægt til modregning 355 kr. i supplerende kontanthjælp (2015) kr. Ansøger fik i 2013 = kr Ansøger får i 2014 = kr ( /2) Ansøger får i 2015 = kr. 355 Konsekvenserne for ægtepar Jf. ovenstående eksempel på udmåling af ydelse vil en gift person på hjælp ligeledes blive berørt af reformen, såfremt deres ægtefælle er under 30 år. Samberegningen for ægtefæller betyder, at et ægtepar til sammen ikke må have mere end hvad hver af parterne ville være berettiget til i kontanthjælp/uddannelseshjælp, på samme måde som samlevende. Idet reformen betyder, at personer, herunder ægtefæller, under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelser nu vil indplaceres på uddannelseshjælp til samberegningen, vil pågældende få tilsvarende mindre udbetalt. Ægtefæller under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse modtager kontanthjælp med en særlig ungesats, og nedsættes således også i ydelse i forhold til taksten før reformen. Det bemærkes, at der ikke gælder nogen overgangsordning for ægtefæller. Mulighederne for støtte efter aktivlovens kapitel 10 enkeltydelse Aktivlovens kapitel 10 omhandler hjælp til enkeltudgifter. Ydelseskontoret forventer en stigning af ansøgninger om enkeltydelser i forbindelse med kontanthjælpsreformen, idet såvel nedsættelse af ydelse og gensidig forsørgelsespligt mellem samlevende vil betyde væsentlig indtægtsnedgang for mange kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Der er ikke som følge af kontanthjælpsreformen fra Statens side sket konsekvensrettelser i bestemmelserne i aktivlovens kapitel 10. Rådighedsbeløb ved økonomisk behovsvurdering: En af betingelserne for at være berettiget til en enkeltydelse er generelt, at ansøgeren ikke selv har økonomisk mulighed for at afholde udgiften. I forbindelse med denne vurdering har Randers Kommune fastsat interne retningslinjer for, hvordan en økonomisk behovsvurdering foretages. Disse retningslinjer er fastsat på baggrund af afgørelser fra Det sociale Nævn og principafgørelser fra Ankestyrelsen. Randers Kommune har desuden fastsat en takst for, hvad der vurderes at være et rimeligt rådighedsbeløb efter afholdelse af nødvendige, faste udgifter. Disse takster er senest politisk vedtaget på Socialudvalgets møde den 21. april Dette rådighedsbeløb er vejledende i forhold til sagsbehandlingen og erstatter ikke et konkret og individuel skøn i den enkelte sag. Det bemærkes, at Ankestyrelsen ikke har fundet anledning til at hjemvise eller ændre afgørelser i forbindelse med behandling af klagesager fra Randers Kommune med henvisning til rådighedsbeløbsgrænser. 10

11 Vurdering af rimelig rådighedsbeløb : Hjemmeboende kr Samlevende kr Enlige kr Ægtepar kr Enlige/samlevende med børn der tillægges kr. 550 pr. 1 og 2. barn og derefter 400 kr. pr. barn Ægtepar med børn der tillægges kr pr. 1 og 2. barn og derefter 800 kr. pr. barn Det må forventes, at flere unge mennesker efter en konkret økonomisk behovsvurdering opfylder betingelserne for at få støtte efter aktivlovens kapital 10. Det bemærkes endvidere, at Socialafdelingen og Familieafdelingen lægger sig op af Ydelseskontorets retningslinjer ved deres økonomiske beregninger i forbindelse med ansøgninger efter serviceloven, hvorfor kontanthjælpsreformen også må forventes at have konsekvenser her. Hjælp til udsættelsestruede lejere: Pr blev der indført en ny bestemmelse i Aktivlovens kapitel 10, nemlig 81a. Denne bestemmelse giver mulighed for at yde hjælp til rimeligt begrundede midlertidige huslejeudgifter til personer, der er udsættelsestruet pga huslejerestancer. Det er en betingelse for hjælpen, at personen ikke har økonomisk mulighed for at betale huslejeudgifterne. I modsætning til aktivlovens 81, som altid vil være en enkeltydelse, er der mulighed for at give en løbende bevilling efter aktivlovens 81a. Ydelseskontoret har vurderet flere ansøgninger efter denne bestemmelse i 2013, men kun anvendt bestemmelsen i et enkelt tilfælde, idet det er vurderet, at øvrige ansøgninger har været dækket af aktivlovens 81. Det bemærkes, at 81a er subsidiær anden lovgivning, hvilket betyder, at såfremt der er mulighed for at dække udgiften efter andre bestemmelser skal disse udtømmes først. Som konsekvens af kontanthjælpsreformen må det forventes en stigning af antallet af ansøgninger om huslejerestance, samt fremadrettede huslejeudgifter, som skal vurderes efter såvel 81 som 81a. Ydelseskontoret vurderer, at borgere, som er blevet nedsat i deres ydelse efter kontanthjælpsreformens regler, eventuelt vil have mulighed for at få støtte efter 81a, såfremt de opfylder betingelserne i øvrigt. Det er Ydelseskontorets vurdering, at bestemmelsen kan benyttes i de tilfælde, hvor borgeren har en plan for ændring af sin økonomiske situation, således det sikres, at tilskuddet efter 81 a bliver midlertidig, som lovens tekst siger. Det kan for eksempel være, at en borger, som er blevet nedsat i hjælp og derfor ikke har mulighed for at betale sine nuværende huslejeudgifter, er optaget på en uddannelse inden for et vis antal måneder, hvorefter pgl. vil få mulighed for at optage et SU-lån til supplement til SU en og dermed igen kunne betale sin husleje. Det kan også være i de tilfælde, hvor borgeren har fundet en billigere bolig, men der er et vis antal måneder til flytningen kan ske. Til vurderingen af hvor længe midlertid kan være, læner Ydelseskontoret sig op af overgangsbestemmelsen for særlig støtte, som giver eksisterende ansøgere ret til særlig støtte til høje boligudgifter i 6 måneder. Med muligheden for at yde et behovsbestemt tillæg til huslejeudgifterne i en midlertidig periode på op til 6 måneder, vil de berørte borgere fx have 11

12 mulighed for at blive boende i deres nuværende bolig frem til optagelse på en uddannelse, da der på de fleste uddannelser er optag to gange årligt. Når de unge mennesker bliver studerende vil de have mulighed for at optage et studielån og have supplerende arbejdsindtægt, hvilket betyder, de igen vil kunne betale deres huslejeudgifter. Endvidere vil en periode på 6 måneder ville kunne dække opsigelsesvarsler i lejede boliger, hvis borgeren har fundet en billigere bolig. Flyttehjælp: Aktivlovens 85 giver desuden mulighed for hjælp til flytteudgifter, som forbedrer ansøgerens boligeller erhvervsforhold, herunder flytning, hvor der flyttes fra en bolig med en boligudgift, der ikke svare til ansøgerens økonomiske formåen, til en bolig med en lavere boligudgift. Samarbejde med Randers Bolig En forudsætning for at undgå udsættelser og hjemløshed er naturligvis, at der er boliger til rådighed i Randers Kommune, hvor huslejen kan betales af ydelser svarende til SU-niveau. Det er pt vanskeligt at skaffe boliger i Randers til en husleje mellem kr og Ydelseskontoret har i samarbejde med Sekretariatet i Social og Arbejdsmarked afholdt indledende møde med Randers Bolig i forhold til behovet for billigere boliger til de unge mennesker, som er blevet nedsat i ydelse samt de par, som rammes af gensidig forsørgelsespligt. Behovet for flere billige boliger, som Randers Kommune kan henvise borgerene til, er fremsat til Boligforeningen, og udvalget vil blive orienteret om fremdriften i arbejdet. Administration af borgerenes økonomi Ydelseskontoret administrerer ca. 300 borgeres økonomi. For de flestes vedkommende administreres husleje og forbrugsafgifter, men der er også borgere, som blot har behov for aftale om, at Ydelseskontoret fx sørger for at betale deres medicinudgifter før udbetaling af hjælp, eller trækker til kost på herberger eller andet. Ydelseskontoret har gennemgået vores administrationsklienter for vurdering af, hvorvidt det efter fortsat vil være muligt at trække beløbet til administration af deres eventuelle nye ydelse. Der er i alt 29 borgere, som efter trækning til deres huslejeudgifter har mindre end kr. til rådighed, men der er kun 5 af disse som har et lavere rådighedsbeløb i 2014 i forhold til 2013 på grund af reformen. Disse borgere vil blive kontaktet for råd og vejledning omkring deres situation. Økonomisk rådgivning på Ydelseskontoret Ydelseskontoret har i efteråret 2013 oprettet en økonomisk rådgivning, som supplerer Randers Kommunes øvrige tiltag vedr. økonomisk rådgivning (Sundhedshuset, Betalingskontoret og Byrådssekretariatet) Ydelseskontorets målgruppe er borgere, som modtager uddannelseshjælp/kontanthjælp, eller andre ydelser efter aktivloven, og som har andre problemer ud over ledighed. Rådgivningen består i at støtte borgeren i at skabe overblik over sin økonomiske situation ved gennemgang af diverse støttemuligheder, gennemgang af udgifter og gældsposter og udarbejdelse af budget. Hvis borgeren har behov herfor, støttes borgeren i kontakt til bank, kreditorer osv. Der kan efterfølgende indgås en aftale med borgeren om administration af deres kontanthjælp. Rådgivningen foretages af en socialformidler og en bankuddannet medarbejder. 12

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag?

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Kontanthjælpsreformen - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Job og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget December 213 Definitioner på persongrupper Matchsystemet afskaffes,

Læs mere

Hvad nu med pengene. Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi

Hvad nu med pengene. Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi Hvad nu med pengene Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi Den nye kontanthjælpsreform for dem under 30 år, der træder i kraft d. 1. januar

Læs mere

Kontanthjælpsreformen. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Kontanthjælpsreformen. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Kontanthjælpsreformen Reformens hovedsigte Unge skal have en målrettet indsats, der kan hjælpe dem i gang med en uddannelse Created Borgere, with der Aspose.Slides kan arbejde, skal mødes for med.net klare

Læs mere

Temadrøftelse Kontanthjælpsreformen og omsætningen heraf

Temadrøftelse Kontanthjælpsreformen og omsætningen heraf Temadrøftelse Kontanthjælpsreformen og omsætningen heraf Familie- og Socialudvalget 28. februar 2014 Disponering af oplæg 1) Ny lovgivning: baggrund, målgrupper og kategorisering (herunder gennemgang af

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest muligt på varig, passiv forsørgelse.

Læs mere

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag.

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag. Til kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse

Læs mere

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse.

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Vi skriver til dig, fordi du modtager kontanthjælp fra Fredericia kommune. Den 1. januar 2014 træder en ny kontanthjælpsreform

Læs mere

Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen. På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der afgivet følgende bestilling:

Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen. På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der afgivet følgende bestilling: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der

Læs mere

Gennemgang af personsager som er omfattet af reglerne om samliv og gensidig forsørgelsespligt

Gennemgang af personsager som er omfattet af reglerne om samliv og gensidig forsørgelsespligt www.pwc.dk Gennemgang af personsager som er omfattet af reglerne om samliv og gensidig forsørgelsespligt Revision. Skat. Rådgivning. Gennemgang af personsager som er omfattet af reglerne om gensidig forsørgelsespligt

Læs mere

Ny kontanthjælpsreform 2014

Ny kontanthjælpsreform 2014 Økonomidirektøren December 2013 Ny kontanthjælpsreform 2014 Folketinget vedtog den 28. juni 2013 en kontanthjælpsreform, som træder i kraft 1. januar 2014. Reformen indebærer, at alle mødes med klare krav

Læs mere

Nyt fra Ankestyrelsen

Nyt fra Ankestyrelsen Nyt fra Ankestyrelsen Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og aktivloven Ankechef Lone Birgitte Christensen Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Praksisundersøgelse om kommunernes visitation af unge marts

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] 225-timers regel Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Notat om nye regler om integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225 timers regel.

Notat om nye regler om integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225 timers regel. BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 25. februar 2016 Tlf. dir.: 4477 3472 E-mail: cme@balk.dk Kontakt: Afsnitsleder Claus Mercebach Notat om nye regler om integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014 d. 28.8.214 Kontanthjælpsreform Ledigheden er faldet fra 213 til 214. Dette skyldes bl.a. at færre bliver kategorisereret som arbejdsmarkedsparate og flere som ikke-arbejdsmarkedsparate under den nye kontanthjælpsreform.

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Notat Pkt. 3 Emne Til Kopi til Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Den 9. marts 2012 Aarhus Kommune Betingelserne for at modtage kontanthjælp

Læs mere

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper Baggrund Den 19. november 2015

Læs mere

Nyttig viden om kontanthjælpsloftet. Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer

Nyttig viden om kontanthjælpsloftet. Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer Nyttig viden om kontanthjælpsloftet Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer 2 Kontanthjælpsloftets konsekvenser 30.000 familier forventes at blive berørt af kontanthjælpsloftet, der træder

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 19. marts 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 19. marts 2015 Referat torsdag den 19. marts 2015 Kl. 16:15 i Hotal Strandparken Holbæk HOTEL STRANDPARKEN Kalundborgvej 58 4300 Holbæk Tlf. + 45 59 43 06 16 Fax: +45 59 43 32 76 hotelstrandparken@vilcon.dk www.hotelstrandparken.dk

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Godkendelse: Sagsbehandling ved vurdering af samliv

Godkendelse: Sagsbehandling ved vurdering af samliv Punkt 12. Godkendelse: Sagsbehandling ved vurdering af samliv 2015-016722 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalgets godkender forvaltningen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 19. marts 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 19. marts 2015 Referat torsdag den 19. marts 2015 Kl. 16:15 i Hotal Strandparken Holbæk HOTEL STRANDPARKEN Kalundborgvej 58 4300 Holbæk Tlf. + 45 59 43 06 16 Fax: +45 59 43 32 76 hotelstrandparken@vilcon.dk www.hotelstrandparken.dk

Læs mere

Det er kommunens ansvar at implementere og administrere de reformer og regler, som Folketinget har besluttet.

Det er kommunens ansvar at implementere og administrere de reformer og regler, som Folketinget har besluttet. Notat Vedrørende: på spørgsmål til byrådets åbne spørgetid den 5. september vedr. kontanthjælpsloft Sagsnavn: Spørgsmål til byrådets åbne spørgetid den 5. september 2016 fra Lisbeth Sand vedr. kontanthjælpsloft

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Ankestyrelsen. Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 Rådhuset 8722 Hedensted. Vi sender her en kopi af Ankestyrelsens brev af dags dato.

Ankestyrelsen. Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 Rådhuset 8722 Hedensted. Vi sender her en kopi af Ankestyrelsens brev af dags dato. Ankestyrelsen Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 Rådhuset 8722 Hedensted Vi sender her en kopi af Ankestyrelsens brev af dags dato. Ankestyrelsen er også sekretariat for fire nævn: Klagenævnet for Specialundervisning

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Notat Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: Forvaltning: Dato: Sendes til: Baggrund

Notat Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af:   Forvaltning: Dato: Sendes til: Baggrund Notat Vedrørende: Notat vedr. håndtering af sager om gensidig forsørgelsespligt jfr. lov om social aktivpolitik Sagsnavn: Ombudsmanden høring om byrådsbeslutning om gensidig forsørgelsespligt Sagsnummer:

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide Guide til til uddannelsesog kontanthjælp kontanthjælp januar 2014 INDHOLD s. 04 1. former for økonomisk støtte S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp S. 04 Særlig støtte

Læs mere

Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune

Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune UDKAST Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato for fremsendelse til MBA Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Den årlige afrapportering om udviklingen

Læs mere

Klage over Frederikshavn kommunes ulovlige håndtering af afgørelser om samliv ifølge aktivlovens 2b

Klage over Frederikshavn kommunes ulovlige håndtering af afgørelser om samliv ifølge aktivlovens 2b Fra: ulf harbo [mailto:ulfbaldrian@hotmail.com] Sendt: 7. maj 2015 16:04 Til: Tilsynet Emne: Klage over Frederikshavn kommunes ulovlige håndtering af afgørelser om samliv ifølge aktivlovens 2b Klage over

Læs mere

Information om ny lov og anmodning om oplysninger

Information om ny lov og anmodning om oplysninger Information om ny lov og anmodning om oplysninger Folketinget har vedtaget en række lovændringer i forlængelse af den indgåede aftale om kontanthjælpsreformen. Lovændringerne træder i kraft d. 1. januar

Læs mere

Tak for din henvendelse af 19. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 19. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. Direktør Signe Færch, MB Dato 27. maj 2014 Sagsnr. 2014-0099873 Dokumentnr. 2014-0099873-6 Kære Signe Færch Tak for din henvendelse af 19. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp eller starthjælp... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp...

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet opsparingsmulighed - flytning - boligmæssig forbedring

Ankestyrelsens principafgørelse om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet opsparingsmulighed - flytning - boligmæssig forbedring KEN nr 9377 af 16/06/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-06-2015 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 27-15 om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet

Læs mere

Effekter af ydelsesreduktioner supplerende materiale

Effekter af ydelsesreduktioner supplerende materiale d. 06.10.2015 Effekter af ydelsesreduktioner supplerende materiale Notatet indeholder supplerende figurer og uddybende dokumentation til afsnit III.4 i Dansk Økonomi, efterår 2015. 1 Supplerende figurer

Læs mere

Til Ulrik Kohl, MB. Sagsnr Dokumentnr Kære Ulrik Kohl

Til Ulrik Kohl, MB. Sagsnr Dokumentnr Kære Ulrik Kohl KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 24-03-2015 Sagsnr. 2015-0069148 Dokumentnr. 2015-0069148-8 Kære Ulrik Kohl Tak

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN S. 1 SÅDAN FÅR DU... GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP APRIL 2016 INDHOLD S. 05 1. FORMER FOR ØKONOMISK HJÆLP S. 05 Integrationsydelse, uddannelseshjælp

Læs mere

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Landsforeningen Autisme Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Kontanthjælpsreformen 1.1.2014 Baggrund Over 50.000 kontanthjælpsmodtagere var under 30 år Over 90 % havde ingen erhvervskompetencegivende

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Tak for din henvendelse af 3. juni 2016, hvor du har videresendt en række spørgsmål fra en borger vedr. Jobreform fase I, som du ønsker svar på.

Tak for din henvendelse af 3. juni 2016, hvor du har videresendt en række spørgsmål fra en borger vedr. Jobreform fase I, som du ønsker svar på. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Andreas Keil, MB E-mail: Andreas_Keil@br.kk.dk 13-06-2016 Sagsnr. 2016-0244835 Dokumentnr. 2016-0244835-1 Kære Andreas Keil

Læs mere

Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen

Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen Notat Dato 14. marts 2016 MEB Side 1 af 11 Inspiration til TR/AMiR: Hvordan håndterer vi konsekvenserne af de nye lave ydelser? Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen Den nye lov om kontanthjælpsloft

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers

KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers reglen KL har modtaget udkast til lovforslag om indførsel af kontanthjælpsloft og 225 timers reglen. Stor risiko for stigende udsættelser

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar I oktober 2016 modtog i alt personer integrationsydelse ifølge Jobindsats.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar I oktober 2016 modtog i alt personer integrationsydelse ifølge Jobindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ninna Hedeager Olsen, MB E-mail: Ninna_hedeager_olsen@br.kk.dk 18-01-2017 Sagsnr. 2017-0038704 Dokumentnr. 2017-0038704-1

Læs mere

OVERSIGT - MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE

OVERSIGT - MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE December 2016 Til frivillige i tilknytning til Dansk Flygtningehjælp OVERSIGT - MULIG ØKONOMISK HJÆLP TIL FLYGTNINGE OG DERES FAMILIE Reglerne om økonomisk hjælp er blevet ændret adskillige gange de sidste

Læs mere

Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse

Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse Notat Dato 1. februar 2017 MEB Side 1 af 5 Inspiration til TR/AMiR: Hvordan håndterer vi konsekvenserne af de nye lave ydelser? Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse Loven om udvidelse af målgruppen

Læs mere

Tårnby Kommune TÅRNBY KOMMUNE GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP

Tårnby Kommune TÅRNBY KOMMUNE GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP Tårnby Kommune TÅRNBY KOMMUNE GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP 2 TÅRNBY KOMMUNE Indhold 1. FORMER FOR ØKONOMISK HJÆLP... 4 INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSESHJÆLP ELLER KONTANTHJÆLP...

Læs mere

Uddannelseshjælp og kontanthjælp

Uddannelseshjælp og kontanthjælp Uddannelseshjælp og kontanthjælp Mister du muligheden for at forsørge dig selv, kan du søge om at få midlertidig uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Betingelserne for at få hjælp For at have ret til hjælp

Læs mere

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Vedtagelsen af kontanthjælpsreformen med ikrafttræden 01.01.14 og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med ikrafttræden 30.12.13 har medført en ny aktiveringsmulighed

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvor mange bosiddende i København vil blive påvirket af det netop indførte kontanthjælpsloft?

Spørgsmål 1 Hvor mange bosiddende i København vil blive påvirket af det netop indførte kontanthjælpsloft? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen E-mail: Borgmesteren@suf.kk.dk Kære Ninna Thomsen 2-5-216 Sagsnr. 216-212113

Læs mere

Orientering om Jobreform fase 1

Orientering om Jobreform fase 1 Punkt 3. Orientering om Jobreform fase 1 2016-016342 Famillie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Jobreform 1. Konsulent Bente Kloster fra Jobcentersekretariatet

Læs mere

18 år de unges forsørgelse og økonomi

18 år de unges forsørgelse og økonomi 18 år de unges forsørgelse og økonomi Regler og betingelser i aktivloven (AKL), beskæftigelsesindsatsloven (LAB) og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (BAB) Visitation og indplacering af

Læs mere

Status på udvidelsen af personkredsen for integrationsydelsen samt Jobreform fase I (kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen)

Status på udvidelsen af personkredsen for integrationsydelsen samt Jobreform fase I (kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. Kontor Aktivitetsparate og sygedagpengemodtagere NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Status på udvidelsen af personkredsen

Læs mere

Vejledning om satser m.v. 2016

Vejledning om satser m.v. 2016 VEJ nr 904 af 8/0/06 (Gældende) Udskriftsdato:. oktober 06 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. Senere ændringer

Læs mere

Analyse 13. december 2013

Analyse 13. december 2013 13. december 2013 Kontanthjælpsreform: konsekvenser for rådighedsbeløb Regeringen, V, K, O og I har vedtaget en omfattende reform af kontanthjælpssystemet. Det centrale sigte i reformen er at sikre, at

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, uddannelseshjælp eller kontanthjælp 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår behandling af en sag om uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Du vil ikke kunne modtage hjælp til forsørgelse, hvis din samlever har formue eller tjener tilstrækkeligt til at kunne forsørge dig.

Du vil ikke kunne modtage hjælp til forsørgelse, hvis din samlever har formue eller tjener tilstrækkeligt til at kunne forsørge dig. YDELSESKONTORET Xxxx xxx Beskæftigelsesafdeling Rådhuset, Torvet Tlf. 9628 2828 Lokal 9628 4155 Sikkermail: kt.soc.sec@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 32.21.12-G01-88-14 Kontaktperson: Ydelseskontoret

Læs mere

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,.

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 (Omtryk - 16-12-2015 - Ændret ordlyd) BEU Alm.del Bilag 58 Offentligt UDKAST til Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Analyse 25. juni 2014

Analyse 25. juni 2014 25. juni 2014 Gensidig forsørgerpligt mindsker gevinsten ved arbejde for ugifte par Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev indført den 1. januar 2014, har betydet

Læs mere

A-KASSE. Kontanthjælp. Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge?

A-KASSE. Kontanthjælp. Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge? A-KASSE Kontanthjælp Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge? APRIL 2015 Indhold Kontanthjælp 3 Kan jeg få kontanthjælp? 5 Kan jeg få støtte? 9 Hvor og hvornår skal jeg søge? 9 Hvilke krav

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 6-16 om uddannelseshjælp - kontanthjælp - integrationsydelse - formue - kassekredit - fast ejendom

Ankestyrelsens principafgørelse 6-16 om uddannelseshjælp - kontanthjælp - integrationsydelse - formue - kassekredit - fast ejendom KEN nr 9217 af 17/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2018 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-4024-36419 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

19. Henvendelse fra Folketingets ombudsmand om gensidig forsørgelsespligt

19. Henvendelse fra Folketingets ombudsmand om gensidig forsørgelsespligt Referat Møde: Byrådet Mødetid: 18. januar 2016kl. 16:00 Mødested: Det gamle Rådhus Sekretariat: Sekretariatet 19. Henvendelse fra Folketingets ombudsmand om gensidig forsørgelsespligt Sagsnr: 00.01.00-K00-4-15

Læs mere

Jobcentret har vurderet, at den unge ikke kan påbegynde en ordinær uddannelse

Jobcentret har vurderet, at den unge ikke kan påbegynde en ordinær uddannelse Besvarelse af 10 dages forespørgsel Til Jette Jensen, Byrådsmedlem for Enhedslisten Forespørgsel om kontanthjælpsreformen 1. Det ønskes oplyst, hvor mange kontanthjælpsmodtagere i Aarhus Kommune, der i

Læs mere

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie Indhold Denne startvejledning indeholder en helt overordnet gennemgang af de regelændringer, som er vedtaget af Folketinget den 17. marts 2016 ved 3. behandlingen af lovforslag L 113 Forslag til Lov om

Læs mere

BilagARU_130829_pkt.04.01

BilagARU_130829_pkt.04.01 O P L Æ G 2 9-0 8-2 01 3 INDLEDNING Alle borgere kommer til at mærke store forandringer i indsatsen Unge skal have en målrettet indsats, der kan hjælpe dem i gang med en udd. Borgere der kan arbejde skal

Læs mere

A-KASSE. Kontanthjælp. Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge?

A-KASSE. Kontanthjælp. Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge? A-KASSE Kontanthjælp Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge? JANUAR 2017 Indhold Kontanthjælp 3 Kan jeg få kontanthjælp? 5 Når du har fået kon tanthjælp i et år 9 Kan jeg få støtte? 10

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 164 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 164 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 164 Offentligt Redegørelse om gensidig forsørgelsespligt for samlevende i Horsens Kommune Spørgsmål 1. Antal afgørelser i perioden 1. januar

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune Til Byrådsservice Side 1 af 1 Svar på 10-dages forespørgsel fra Medlem af Beskæftigelsesudvalget Lene Horsbøl (V) vedrørende Uddannelseshjælp og Nyttejob SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune

Læs mere

A-KASSE. Kontanthjælp. Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge?

A-KASSE. Kontanthjælp. Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge? A-KASSE Kontanthjælp Kan jeg få kontanthjælp, hvis jeg mister mine dagpenge? FEBRUAR 2016 Indhold Kontanthjælp Kontanthjælp 3 Kan jeg få kontanthjælp? 5 Kan jeg få støtte? 9 Hvor og hvornår skal jeg søge?

Læs mere

Indtægter skal fratrækkes i hjælpen til en borger, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse

Indtægter skal fratrækkes i hjælpen til en borger, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse KEN nr 10483 af 22/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. august 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-4035-17791 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0022858 Lovforslag nr. L XX Udkast af 2. april 2014 Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

2014/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. september Forslag. til

2014/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. september Forslag. til 2014/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0034708 Fremsat

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Er du under 30 år Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Den nye kontanthjælpsreform for dem under 30 år, der træder i kraft d. 1. januar 2014, betyder bl.a. Alle skal have en erhvervskompetencegivende

Læs mere

225-timers reglen LAS 13 f

225-timers reglen LAS 13 f 225-timers reglen LAS 13 f Formål Folketinget vedtog den 17. marts 2016 lovforslaget om 225-timers regel for modtagere af integrationsydelse, kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Formålet med bestemmelsen

Læs mere

Til Socialudvalget. Sagsnr Dokumentnr Orientering om Jobreform fase I mv.

Til Socialudvalget. Sagsnr Dokumentnr Orientering om Jobreform fase I mv. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Jobreform fase I mv. Den 1. april 2016 trådte de lovændringer i kraft, som udmønter hhv. Jobreform fase

Læs mere

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Orientering til ØU i sagen om gensidig forsørgerpligt

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Orientering til ØU i sagen om gensidig forsørgerpligt KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU Orientering til ØU i sagen om gensidig forsørgerpligt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har i vedlagte notat orienteret

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Kontanthjælpsloft Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Lovændringen er trådt i kraft den 1. april 2016 og har virkning for ret til ydelse fra den 1. juli 2016.

Lovændringen er trådt i kraft den 1. april 2016 og har virkning for ret til ydelse fra den 1. juli 2016. Til samtlige kommuner Orienteringsskrivelse om lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

Den årlige afrapportering om udviklingen i fattigdom i kommunen.

Den årlige afrapportering om udviklingen i fattigdom i kommunen. Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato for fremsendelse til MBA Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Den årlige afrapportering om udviklingen i

Læs mere

Politisk aftale om kontanthjælpsreform april 2013

Politisk aftale om kontanthjælpsreform april 2013 Politisk aftale om kontanthjælpsreform april 2013 Hoved elementer - I Uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp til unge under 30 år, der ikke har en uddannelse: Kontanthjælp bliver afskaffet og erstattet

Læs mere

I løbet af 2014 var der 51 personer under 30 år på 110 forsorgshjem. Det er 9 færre end i 2013, svarende til et fald på 15 %.

I løbet af 2014 var der 51 personer under 30 år på 110 forsorgshjem. Det er 9 færre end i 2013, svarende til et fald på 15 %. Notat Vedrørende: Statistisk opfølgning på unge kontanthjælpsmodtagere Sagsnavn: Muligheden for statistisk opfølgning på unge kontanthjælpsmodtagere Sagsnummer: 15.00.00-P05-1-14 Skrevet af: Troels Rasmussen

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Vedrørende: Udviklingen i Jobcentrets målgrupper i 3. Kvartal 215 Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal 215. et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper

Læs mere

Kompetenceplan for Ydelsescenter. Gældende fra 9. april 2015

Kompetenceplan for Ydelsescenter. Gældende fra 9. april 2015 Kompetenceplan for Ydelsescenter Gældende fra 9. april 2015 Indhold Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område... 3 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats... 4 Lov om aktiv socialpolitik...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

2013 Udgivet den 5. juli 2013. 4. juli 2013. Nr. 894.

2013 Udgivet den 5. juli 2013. 4. juli 2013. Nr. 894. Lovtidende A 2013 Udgivet den 5. juli 2013 4. juli 2013. Nr. 894. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre

Læs mere

I det følgende gengives Enhedslistens forslag et for et, og Sociale Forhold, og Beskæftigelses bemærkninger knyttes til.

I det følgende gengives Enhedslistens forslag et for et, og Sociale Forhold, og Beskæftigelses bemærkninger knyttes til. Udtalelse Side 1 af 6 Til Aarhus Byråd via Magistraten Kontanthjælpsloft, 225 timers reglen og integrationsydelse 1. Konklusion Sociale forhold og beskæftigelse har igangsat en række indsatser for at opnå

Læs mere