Referat af bestyrelsesmøde 1/2009 Frederiksborg Gymnasium og HF onsdag den 18.februar kl.16.30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde 1/2009 Frederiksborg Gymnasium og HF onsdag den 18.februar kl.16.30"

Transkript

1 Mødets dagsorden: 1. Underskrivelse af referat fra mødet den 25. november 2008 (bilag A) 2. Godkendelse af dagsorden 3. Meddelelser a. Elevernes fagvalg og holddannelse b. Undervisningsministeriets analyse af studieadministrative arbejdsprocesser c. Andre meddelelser 4. Bestyrelsens arbejde 2009 (bilag B) 5. Skolens handlingsplan for skoleåret 2009/10 (bilag C) 6. Udbygning af skolen 7. Foreløbigt regnskab for 2008 (bilag D), herunder drøftelse vedrørende placering af overskydende likviditet. 8. revisionsprotokollat, PWC (bilag E) 9. Budget for 2009, version III (bilag F) 10. Budget g Forventede besparelser. 11. Eventuelt Til stede fra bestyrelsen: Lars Kirdan (LK) (repr. for privat virksomhed med akademisk arbejdskraft) Benedikte Andersen (BA) (repr. for medarbejderne) Mads Møller Angelsø (MA) (repr. for elevrådet) Thomas Schultz (TS) (repr. for medarbejderne) Mette Skougaard (MS) (repr. for kulturlivet i lokalsamfundet) Katherine Richardson (KR) (repr. for de videregående uddannelser) Line Marie Jakobsen (LJ) (repr. for elevrådet) Jørgen Hougaard (JH) (repr. for grundskolesektoren i Hillerød) Thomas Vang Christensen (TC) (repr. for det lokale erhvervsliv) Benedikte Kiær (BK) (repr. for Region Hovedstaden) Ikke mødt: Kirsten Jensen (KJ) (repr. for kommunalbestyrelsen i Hillerød) Til stede fra ledelsen: Rektor Peter Kuhlman Referent Vicerektor Orla Petersen (PK) (OP) 1. Underskrivelse af referat fra mødet den 25. november 2008 (bilag A) De tilstedeværende underskrev. Side 1 af 6

2 2. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Referat 3. Meddelelser i. Elevernes fagvalg og holddannelse OP redegjorde for holddannelsen. 32 elever måtte vælge om på grund af bloklægning. 96 % af alle ønsker er opfyldt. Bestyrelsen accepterede at enkelte hold lå under 10 elever. Der var tilfredshed med at naturvidenskabelige højniveauhold f.eks. i fysik blev oprettet trods den svage tilslutning. Rektor vil holde et møde med fysikgruppen for at få belyst problematikken. Til sammenligning havde 44 elever valgt kemi på A-niveau. ii. Undervisningsministeriets analyse af studieadministrative arbejdsprocesser PK: Finansministeriet ønsker at finde ud, hvor der kan spares. Der er udsendt et stort spørgeskema. Vi kan ikke svare på alt. F.eks. hvor lang tid, der anvendes på eksamensplanlægning, forsømmelsesregistrering og opfølgning. Besparelsen er allerede indregnet i UVM s katalog over sådanne. Vedr. administrative fællesskaber: Der kan søges midler til at undersøge, om FG med fornuft kan indgå i et eller flere administrative fællesskaber. Der skal for disse midler udarbejdes et beslutningsgrundlag. Vi søger en del af puljen. Bestyrelsen vil blive forelagt et beslutningsgrundlag og skal herefter kunne træffe en beslutning om eventuelt at indgå i et eller flere adm. fællesskaber. Andre meddelelser Den attraktive arbejdsplads: TS: Vi arbejder stadig med projekt den attraktive arbejdsplads. COWI har lavet et materiale til GL, som vil være udgangspunkt for en gennemført undersøgelse på FG. Nogle data: Vedr. arbejdsopgaver og den dertil afsatte tid tid: 33.4% er utilfredse, 39.7% er tilfredse. Vedr. efteruddannelse: fald fra 49% tidligere til nu kun19% utilfredse. Forholdet bør undersøges nærmere, da skoleåret rent faktisk har haft et lavt aktivitetsniveau på området. TS:Kollegerne er blevet spurgt om 3 forbedringsforslag/focusområder Heraf er følgende værd at nævne: 1)Tid til arbejdsopgaverne 2) Efteruddannelse Bestyrelsen kunne med tilfredshed notere sig, at lærerkollegiet markerer en opadgående tilfredshed med FG som arbejdsplads. Der er altid rum for forbedring. Men dette er et godt resultat. 4. Bestyrelsens arbejde 2009 (bilag B) Side 2 af 6

3 LK: Der er opstillet en række fokuspunkter, der kan danne udgangspunkt for en dialog om, hvordan denne bestyrelse overdrager sit arbejde til den efterfølgende bestyrelse. Målsætning bør være, at det skal blive nemmere at være den næste bestyrelse. Vi skal markere hvortil vi er kommet (bestyrelsens testamente). Hvilke medløbsbolde ruller. Hvilke udfordringer udestår? Hvilke kompetencer skal den næste bestyrelse have. BK: Et fokusområde som bør medtages er idéer til anvendelse af Regionens puljepengene. Der kan søges penge til Biotek-studieretningen. Der er 36 mio. Der er ansat en person til at gå i dialog med institutionerne. Det kunne være focus på ulighed i uddannelse. Hillerød ligger ikke så godt som Allerød (I Hillerød søger kun 78 % af en ungdomsårgang en ungdomsuddannelse). BA: Vi har søgt og fået det svar, at midler til støtte for indvandrere var forbeholdt erhvervsskolerne. BK: Brobygning kunne også blive et focusområde. MS: det er i undersøgelsesfasen, at der skal bruges megen tid. Det betyder, at der skal præsteres meget arbejde inden, man kan få eventuel støtte. Har lærerne tid til det blandt de mange øvrige opgaver? JH: kommunens høring hos erhvervslivet viste efterspørgsel på elever, der kan tysk, fransk og fysik. BK: sender en liste over projekter, som kan få støtte fra Regionen. Et projekt kunne være at få belyst hvem der tager en videregående uddannelse. PK: UVM har CPR.numrene. Ministeriet kunne godt lave den undersøgelse sammen med Danmarks Statistik, men det er dyrt. Herefter tog bestyrelsen en drøftelse af branding. Om hvor meget FG er i (lokal)pressen, om at få en skarp og professionel hjemmeside, og om FG er på de platforme, hvor eleverne selv er (for eksempel Facebook og Myspace) Rektor oplyste at hjemmesiden er under opdatering. Bestyrelsen opfordrede skolens ledelse til at indarbejde spots og videoindslag m.v.. Eleverne kunne lave klip fra skolen, så FG viser sin interne dialog frem. PK oplyste at skolen har fået et tilbud på ca kr. for nyopsætning af hjemmesiden. Bestyrelsen syntes, at det lød meget billigt. Måske for billigt. Bestyrelsen vedtog at integrere fokuspunkterne i de resterende møders dagsordener for resten af Det betyder, at vi tager to punkter op pr. møde i resten af udpegningsperioden. 5. Skolens handlingsplan for skoleåret 2009/10 (bilag C) PK: EVA har fundet ud af, at Gymnasiet er et AT-gymnasium i stedet for et studieretningsgymnasium. Der efterlyses: Hvad er den særlige studieretningsprofil? HF skal være anvendelsesorienteret. Campus Hillerød åbner nye muligheder. Laborant, fysioterapeuter. Side 3 af 6

4 Internationalisering. Vi skal have lavet et papir. Det bør tage udgangspunkt i en holdning til, hvad det betyder at være et internationalt gymnasium. Bestyrelsen holdes orienteret om dette arbejde. 6. Udbygning af skolen OP redegjorde for tidsplanen for Lokalplanens vedtagelse. Kommunen har vist stor fleksibilitet og lægger op til at teknisk udvalg skal holde ekstraordinært møde den 16. juni, for at vi kan komme i gang med at grave før start af næste skoleår. Der skal etableres cykelparkering mod syd i den nederste del af skolegården. Der er udlagt byggefelt til en sportshal mod Byskolens areal. Byskolen har fået indplaceret et felt til parkering, idet grusparkeringen på den anden side af Carlsbergvej forventes nedlagt. Der er fundet oldtidsminder på stedet, så vi håber Lokalhistorisk Museum kikker på området i god tid før graveprocessen for alvor begynder. LJ: Bliver der tilstrækkelig med pladser til cykler? Svar: FG skal af egne midler (ca. 1,5 mio.) etablere cykelparkering og stativer (oplæningstype) i tilstrækkeligt omfang. TC: Hvis nogen kan indbringe sagen for Naturklagenævnet standses processen i 10 måneder. 7. Foreløbigt regnskab for 2008 (bilag D), herunder drøftelse vedrørende placering af overskydende likviditet. PK kommenterede enkelte poster. BK: flot regnskab. Hvorfor har man ikke brugt så meget på lønsum? Er bekymret over signalet til Christiansborg. Det kan inspirere til besparelse, når overskuddene er så store. PK: I 2007 havde gymnasieskolerne på landsbasis et overskud på 340 mio. kr. bl.a. fordi man ikke trak for frafaldet af elever. Det vil jo ske fremover. TC: som kommentar til overskuddet: man kan hensætte til investeringer. Overvej hensættelser. BA: der afsat 5% til lønudvikling. Er det mon tilstrækkeligt? KR: det er farligt at budgettere på 0. LK: Det er vigtigt, at FG forholder sig strategisk og klogt til aflægningen af årsregnskabet og til formuleringen af ledelsens beretning. Hvis der er brug for det, deltager formanden meget gerne i dialogen med revisor. Strategisk økonomistyring vil være et fokuspunkt for den nye bestyrelse. Vedrørende placering af FGs løbende likviditet Side 4 af 6

5 PK: Danske bank (vores bankforbindelse) og Nordea, vil kun give lidt over 3% ved en binding for et år. TC: Handelsbanken og Jyske Bank prøv dem. Burde give omkring 5%. PK går videre med placeringen til de to nævnte banker. Han foreligger et bedre tilbud for bestyrelsesformanden. Herefter tages beslutning om, hvordan likviditeten placderes. Bestyrelsen orienteres efterfølgende. 8. Revisionsprotokollat, PWC (bilag E) Fremlagdes til godkendelse og underskrivelse. TS spurgte til manglende funktionsadskillelse, som er nævnt i protokollatet. PK: vi kan ikke adskille regnskabs- og kassefunktion. Det kræver dobbeltansættelse. Vi har en godkendelse fra de overordnede myndigheder. KR bemærkede, at der også var nævnt, at der var gjort fremskridt. Bestyrelsen tog protokollatet til efterretning og underskrev det. 9. Budget for 2009, version III (bilag F) På forslag fra TC enedes bestyrelsen om, at der bør afsættes penge til afledte udgifter i forhold til nybyggeriet? Budgettet bør indregne de fremtidige virkninger af afskrivninger. Bestyrelsen vedtog budgettet for Budget g Forventede besparelser. PK: Der venter os en besparelse 1100 kr. per elev i 2010 og senere 1200 kr. i BA bemærkede, at vi til den tid kom op på fuldt taksameter. 11. Eventuelt KR: efterlyste et mobil nr, som der kunne ringes til, hvis man var forsinket/forhindret. LK oplyste sit nr: Side 5 af 6

6 Lars Kirdan Bestyrelsesformand Kirsten Jensen Næstformand Mette Skougaard Thomas Vang Christensen Benedikte Kiær Katherine Richardson Jørgen Hougård Benedikte Neergård Andersen Medarbejderrepr. Thomas Schultz Medarbejderrepr. Mads Møller Angelsø Elevrepr. Line Marie Jakobsen Elevrepr. Peter Kuhlman Rektor Side 6 af 6

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Deltagere: Fraværende: Referent: Peter Lykke-Olesen, Palle Elholm, Leif Lund, Birgitte Lunddal (supplant for Stine Mortensen) Knud

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Referat Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Til stede: Bestyrelsen Henning Thomsen, formand, (HT) Eva Lund Bertelsen, næstformand, (ELB) Jens Skovholm (JS) Lise Søgaard Lund

Læs mere

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen.

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen. 25.03.2010 JMP/ask Referat fra bestyrelsesmøde den 24. marts 2010 på Kold college Deltagere Torben Mølgaard Andersen Lone Engberg Thomsen Morten Weiss-Pedersen Niels Henning Olsen Peter Zinck Thomas Johansen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 21. august 2012 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Mandag den 28. juni 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Mandag d. 30. juni 2014 kl. 16.00 ca. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra møde 0 er godkendt og underskrevet ved rundsendelse af referatet.

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Til stede: Niels Chr. Sidenius, Flemming Knudsen, Poul Holst Jensen, Stefan Møller Christiansen, Bodil Primsø, Lis Vivi Fonnesbæk Hansen, Peder Filskov,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015 Til stede: Formand Brian Bertelsen, næstformand Jens Arne Hedegaard, Jørgen Dyrskjøt Thorsen, Lars Bodum, Vibeke Gamst, Erik Baisgaard (Bg), Dorte

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00

Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00 Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00 Til stede: Hanne Baandrup, (HB, formand) Christina Bottke (CB) Niels Vangkilde (NV) Ronni Tønder (RT) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR,

Læs mere

VIA University College Harald Mikkelsen M

VIA University College Harald Mikkelsen M Mødereferat 9.4.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse M = stemmeberettigede medlemmer Dato: 1.4.2014 Tid: 15-17 Sted: Dania Randers, Minervavej 63 Deltagere: Bygholm Landbrugsskole/Learnmark

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning. Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning. Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Bestyrelsen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & Sundhedsskolen, Herning Den 25. marts 2008 Journal nr.: Bestyrelsen, 7. møde Sagsbehandler: SS Direkte nr.: 9627 2910 Referat fra møde i bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling 11. marts 2015

Generalforsamling 11. marts 2015 Generalforsamling 11. marts 2015 Vartov Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Beretning fra kredsene 6. Regnskab 7. Budget og fastlæggelse

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils og Frits Andersen. Fra ledelsen:

Læs mere

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 2011 4. Budget 2012 5. Indkomne forslag 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Referat af Generalforsamling

Læs mere

68. møde. Fredag den 13. april 2012 (D) 1. (Fremsættelse 29.03.2012).

68. møde. Fredag den 13. april 2012 (D) 1. (Fremsættelse 29.03.2012). Fredag den 13. april 2012 (D) 1 (Fremsættelse 29.03.2012). 68. møde Fredag den 13. april 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 32: Forespørgsel til ministeren for sundhed

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning

Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Deltagelse i og afbud til mødet fremgår af vedhæftede afkrydsningsliste. Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere