Politik for mødet med borgeren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politik for mødet med borgeren"

Transkript

1 Politik for mødet med borgeren Godkendt af byrådet den 1. marts 2012

2 Formål Med afsæt i Byrådets vision er service og kvalitet nøgleordene. Borgerne skal opleve Rebild Kommune som faglig, professionel, troværdig og serviceorienteret samarbejdspartner. Vejen til målet går via satsning på medarbejdernes kompetencer, trivsel og arbejdsglæde. Politikken fastlægger de overordnede rammer for mødet mellem kommunens borgere og medarbejdere herunder hvordan mødet håndteres og prioriteres. Fokus er på borgeren som menneske og person med de rettigheder og pligter der følger heraf. Sigtet er, at give kommunens medarbejdere et fælles ståsted om retssikkerhed og service i mødet med borgeren. Uddrag: Vision for Rebild Kommune Rebild Kommune vægter nærdemokrati og borgertrivsel højt. Borgerinddragelse og en service overfor borgerne, der er kendetegnet ved kvalitet og rettidighed i planlægningen, er derfor centrale mål. Rebild Kommune opleves som en moderne og veldrevet offentlig virksomhed, der tiltrækker og fastholder gode, kompetente og udviklingsorienterede medarbejdere. Målgruppe Alle medarbejdere i Rebild Kommune såvel ansatte i centre som på kommunens institutioner. Det er desuden væsentligt for vurderingen af kommunens behandling af borgerne, at disse generelt har mulighed for, at kommentere den leverede kommunale service. Rebild Kommune vægter borgerens retssikkerhed højt. Det indebærer blandt andet, at vi ud over at overholde gældende regler og love også søger at indarbejde borgerens rettigheder i serviceringen af borgerne, således at arbejdet i Rebild Kommune er kendetegnet ved en høj kvalitet. Rebild Kommune respekterer og overholder gældende lovgivning, cirkulærer og vejledninger, der eksempelvis kan stamme fra speciallovgivninger og lignende. Lovene forventes overholdt i kommunen, og udgangspunktet er, at såvel borgerrådgivning som sikring af borgerens retssikkerhed er en kerneopgave for alle ansatte. Udover love er der internt i Rebild Kommune besluttet en række politikker, værdigrundlag og retningslinjer som forudsættes overholdt. Politikken gælder for hele den kommunale organisations servicering af borgere og brugere, og finder anvendelse, hvor der ikke er angivet andet i lovgivningen, kommunens politikker eller værdier. Værdier Politikken beskriver værdisættet, der ligger bag den måde borgeren mødes og behandles på, og kan derfor betragtes som god skik og brug i mødet mellem borgeren og kommunen. Det betyder: Åbenhed omkring afgørelser og beslutninger og at indgå i dialog om den kommunale service hvor det er muligt. At alle borgere har krav på en individuel og professionel behandling. Professionel behandling er, når kommunen har mødt borgeren i øjenhøjde, med gensidig respekt parterne imellem. Mødet er præget af venlighed, faglighed, ordentlighed, respekt og sammenhæng i opgaveløsningen. Også i tilfælde, hvor lovgivning og vurdering nødvendiggør en myndighedsafgørelse til ugunst for borgeren. Borgeren mødes af kompetente medarbejdere, der tager ansvar for den service de yder, således at borgeren oplever at deres henvendelser behandles med professionalisme og ydmyghed overfor opgaven. At Rebild Kommune ønsker at etablere et samarbejde, der er baseret på både tillid, rettigheder og pligter. Det forventes derfor at begge parter så vidt mulig bidrager med alle relevante oplysninger og dokumenter til sagen, så sagen bliver bedst muligt belyst og den rigtige afgørelse kan træffes. Side 2 af 6

3 At Rebild Kommune møder den enkelte borger med udgangspunkt i den ankerkendende tilgang. Vi ser på muligheder frem for begrænsninger, med udgangspunkt i den måde, vi taler om tingene er med til at skabe vores virkelighed. Rebild kommune leverer både service og er myndighed Rebild Kommune er både leverandør af service og hjælp, når det er nødvendigt og en myndighed, der træffer beslutninger, der har indflydelse på enkelte borgers hverdag og liv. Med vedtagelsen af politikken, ønsker Byrådet i Rebild Kommune at slå fast, at enhver borger, der henvender sig til Rebild Kommune, har krav på en ordentlig, redelig og professionel behandling fra kommunens medarbejdere. Særligt indenfor de områder, hvor kommunen optræder som myndighed stilles der særlige krav til behandlingen. Medarbejderne har derfor et særligt ansvar for at skabe ligeværdighed i relation til borgerne. Sproget og sprogtonen spiller en stor rolle i borgernes oplevelse af kommunens service. Uanset om det er i form af afgørelser, nyhedsbreve eller hjemmeside skal information altid være tydelig, let forståelig og skrevet i en venlig og ordentlig tone. Mødet mellem borgeren og kommunens medarbejdere skal hvad enten det er ansigt til ansigt, i telefonen eller skriftligt være en positiv oplevelse. Samtidig ønsker Rebild Kommune i vidt omfang at bistå borgerne med råd og vejledning omkring kommunens service og borgerens retsstilling, ligesom borgernes egne forpligtelser tydeliggøres. Overordnede målsætninger I kontakten til kommunen skal kommunens medarbejdere møde borgeren på en måde, så borgeren oplever: At være i centrum ved kontakt til kommunen: Det vil kommunen opnå ved, at tage hånd om borgerens samlede situation og sikre, at opgaveløsningen hænger sammen på tværs af kommunens fagområder og institutioner og på tværs af forskellige myndigheder. Sammenhængende og effektiv service: Det vil kommunen opnå ved at kommunikere med borgeren i øjenhøjde. Det indebærer bl.a., at borgere ikke bør føle sig til ulejlighed, ligesom valg af kommunikationsmedie skal overvejes i hver enkelt sag. Hvis det er muligt, at anvende en digital kanal til servicering af borgerne, skal denne være den bærende med en forventning om, at borgerne anvender dem, hvorfor de personbetjente løsninger vil træde mere i baggrunden. Respekt for borgerens ret og pligt: Det vil kommunen opnå ved at, vi i mødet med borgeren etablerer et tillidsfuldt samarbejde, der er baseret på rettigheder og pligter, og som respekterer den pågældendes borgers funktionsniveau- og ressourcer. Borgeren skal kende deres rettigheder og pligter for, at kunne tage ansvar for deres egen situation. I mødet med kommunen skal borgerne opleve: at kommunen prioriterer åbenhed, men naturligvis beskytter borgerens retssikkerhed, hvor det er nødvendigt. at borgeren om muligt inddrages i sagens behandling og indenfor øvrige retningslinjer og beslutninger i Byrådet - har indflydelse på den modtagne service. at en sag er tilstrækkeligt oplyst og de nødvendige oplysninger er indhentet, forinden afgørelse træffes jf. officialprincippet. at borgerne behandles lige og at afgørelser og beslutninger træffes ud fra saglige og upartiske hensyn jf. lighedsprincippet. Side 3 af 6

4 at borgeren, forinden der træffes en afgørelse til ugunst for ham/hende og indenfor gældende lovgivning, har mulighed for et komme med sine kommentarer til forvaltningens fakta og vurderinger jf. principperne om partshøring. at der henset til målet og proportionalitetsprincippet - anvendes den mindst indgribende nødvendige foranstaltning i forhold til borgerens hverdag i de tilfælde, hvor sanktion er nødvendig. at afgørelser og beslutninger jf. legalitetsprincippet træffes inden for lovens rammer og den hjemmel, der i øvrigt er givet kommunerne. at afgørelser og vurderinger er velbegrundede og skriftlige, således at der i alle sager foreligger skriftlig dokumentation for fakta, vurderinger m.v. at oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, der er af væsentlig betydning for sagens afgørelse, noteres ned og dokumenteres skriftligt jf. notatpligten. at borgerens retssikkerhed beskyttes, hvilket bl.a. indebærer, at borgerne hvor muligheden eksisterer altid oplyses om muligheden for at klage over kommunens afgørelser. at alle borgere i videst muligt omfang jf. offentlighedsreglerne har adgang til alle data, der vedrører egen sag. at kommunens ansatte har tilstrækkelige redskaber og kompetencer til at mødet med borgeren opleves professionelt, fagligt, respektfuldt og ordentligt. at oplysninger, givet til kommunen, behandles med respekt og fortrolighed jf. forvaltningsrettens regler om tavshedspligt. at reglerne om habilitet overholdes. Kommunens ansatte skal være professionelle og omhyggelige i arbejdet, så risikoen for fejl minimeres. Hvis der sker fejl, vil Rebild Kommune sikre, at der etableres interne rutiner så fejl opsamles og indgår i det interne kvalitetssikringsarbejde, således der uddrages læring heraf og gentagelser dermed undgås. Alle borgere har ret til at lade sig repræsentere ved en stedfortræder eller at have en bisidder med, ved mødet med kommunen. Side 4 af 6

5 Bilag Dialog og møder med kommunen Rebild Kommune er inden for lovens rammer - åben for at drøfte kommunens vurderinger, beslutninger og afgørelser. Kommunens ansatte hjælper i fornødent omfang borgeren med relevant vejledning, herunder oplysninger om den kommunale organisation, såfremt en henvendelse nødvendiggør at løfte kompetence- og beslutningsniveauet. Alle henvendelser behandles med respekt og professionalisme. Klager over kommunens sagsbehandling eller afgørelser, rettes i første omgang til den relevante leder/chef/direktør. I en række speciallovgivninger er der angivet konkrete klagemuligheder, ligesom anden lovgivning fastlægger, at kommunen træffer den endelige myndighedsafgørelse. Sådan lovgivning vil være gældende uanset formuleringerne i nærværende politik. Svarfrister ved skriftlige og personlige henvendelser I tilknytning til denne politik er der udarbejdet retningslinjer for modtagelse af skriftlige henvendelser til kommunen (se bilag). Nærværende regel og retningslinje er gældende, hvor der ikke er anden lovgivning, der regulerer svartiden. Ifølge Retssikkerhedsloven skal Rebild Kommune fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse. Disse sagsbehandlingstider er offentlige tilgængelige på kommunens hjemmeside og kan oplyses ved henvendelse til de enkelte centre. Som generel regel og retningslinje for skriftlige henvendelser (brev/ /fax/digital kommunikation) gælder: Alle skriftlige borgerhenvendelser skal besvares hurtigst muligt og senest 10 hverdage regnet fra modtagelsen. Det bør tilstræbes, at der tages kontakt til borgeren hurtigst muligt. Såfremt det er muligt tilstræbes det, at sagen behandles og afgøres inden tidsfristen på 10 hverdage. Som minimum fremsender sagsbehandler kvitteringsskrivelse med oplysninger om sagsbehandlers navn, kontaktoplysninger og forventet sagsbehandlingstid. Bemærk venligst de politisk fastsatte sagsbehandlingstider på det sociale område. Som generel regel og retningslinje for personlige henvendelser (telefon/personlig) gælder: Ved personlige henvendelse i Borgerservice skabes der om muligt umiddelbar kontakt til sagsbehandler/afdeling. Såfremt dette ikke er muligt noteres borgerens henvendelse og telefonnummer og sagsbehandler kontaktes. Sagsbehandler kontakter borgeren hurtigst muligt, dog senest inden 10 hverdage. Modtagelsestidspunkt, datostempling m.v. En skriftlig henvendelse regnes for modtaget, når den er datostemplet. Det vil fremgå af elektronisk kommunikation, hvornår det er indkommet. I tvivlspørgsmål regnes henvendelser inden afslutningen af rådhusets normale åbningstid som modtaget på dagen. Besvarelse af henvendelser Alle henvendelser med sagsrelevans skal besvares. Kommunikation via digitale løsninger (fx borger.dk eller e-boks) besvares af samme vej. Mail besvares i udgangspunktet med mail (se dog nedenfor vedr. sikker mail). Side 5 af 6

6 Breve besvares i udgangspunktet pr. brev, eller digital postkasse efter konkret vurdering. I videst muligt omfang vil der blive valgt en digital form for kommunikation. Dog vil der i konkrete tilfælde kunne svares mundtligt på en skriftlig henvendelse. Fax besvares i udgangspunktet pr. brev eller efter konkret vurdering. Hvor det er hensigtsmæssigt besvares henvendelser personligt ved møde eller telefon. Der må aldrig sendes personfølsomme oplysninger i alm. mail. Sikker mail enten via mailsystemet eller via borger.dk skal om muligt anvendes. Ellers kommunikeres pr. brev. På er der mulighed for henvendelse til kommunen via sikker-post formular ligesom der er link til øvrige digitale kanaler. Særligt om henvendelser til fælles-postkasse Ved henvendelser til er der en automatisk kvitteringsfunktion, således der straks oplyses om, at henvendelsen er modtaget. Om personlige henvendelser i Borgerservice Ved personlige henvendelse i Borgerservice skabes der om muligt kontakt til sagsbehandler/afdeling. Såfremt dette ikke er muligt noteres borgerens henvendelse og sagsbehandler kontaktes Sagsbehandler kontakter borgeren hurtigst muligt, dog senest inden 10 hverdage jf. retningslinjer for modtagelse af skriftlig henvendelse. Om notatpligt Der er journal- og notatpligt ved alle sagsrelaterede borgerhenvendelser. Notatpligten omfatter alle oplysninger, der er af betydning for sagens behandling. Side 6 af 6

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere Helhedsorienteret Kontrol - en vejledning til de kommunale medarbejdere 1 Forord Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Borgerservice Danmark og KL. Formålet med vejledningen er at opstille

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget.

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget. P ersonalepolitik Helsingør Kommunes overordnede er godkendt af økonomiudvalget. Indholdsfortegnelse Forord...2 Helsingør Kommunes mission, vision og værdier...3 Helsingør Kommunes mission...3 Helsingør

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014 Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 august Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Borgerrådgiverens funktion og opgaver 2.1 Borgerrådgiverfunktionen 2.2 Formål med

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationsindsatsen i bred forstand skal understøtte og medvirke til virkeliggørelse af visionen og de strategier, der følger af Haderslev Kommunes overordnede

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 Kommunikationspolitik 2014 Denne politik er en redigeret udgave af Kommunikationsstrategi 2011. Kommunikationspolitikken tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede strategiplan

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Udbud af plejecenter Søhusparken

Udbud af plejecenter Søhusparken Udbud af plejecenter Søhusparken Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opgavens omfang... 5 1.2 Oversigt over udbudsmaterialet... 5 2 Konkurrencebetingelser... 6 2.1 Ordregivende myndighed... 6 2.2

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE Rammer, regler og gode eksempler 1 KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE - RAMMER, REGLER OG GODE EKSEMPLER Redaktion Københavns Kommunes Frivillignetværk

Læs mere

Klare mål i kommunerne MARTS 2006 INSPIRATION

Klare mål i kommunerne MARTS 2006 INSPIRATION Klare mål i kommunerne MARTS 2006 INSPIRATION Indhold 1. Klare mål - hvorfor?...5 2. Klare mål på det statslige område...12 3. Strategi for klare mål...19 4. Ramme for arbejdet med klare mål...27 3 4 1.

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE Samarbejdsaftale om børn og unge med sindslidelse Centerchef Uwe Klahn Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød Ebbe Ro Madsen Ledende psykolog Hørsholm Kommune Indholdsoversigt Aftaleindhold Aftaleparter

Læs mere