Teknisk udstyr Filtrering Hvorfor Når du nu har brugt både tid og penge på at anlægge dit bassin, så kommer de næste store udfordringer, det er nu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk udstyr Filtrering Hvorfor Når du nu har brugt både tid og penge på at anlægge dit bassin, så kommer de næste store udfordringer, det er nu"

Transkript

1 Teknisk udstyr Filtrering Hvorfor Når du nu har brugt både tid og penge på at anlægge dit bassin, så kommer de næste store udfordringer, det er nu tid til at vælge hvilket filter der skal renholde dit bassin. Det er ikke kun for, at du skal have klart vand, at der skal et filter på dit bassin, det er også for, at havedammens kommende beboere skal kunne leve der, og have et godt liv. Det er sådan, at langt de fleste fisks sygdomme og død skyldes dårlig vandkvalitet, enten direkte eller indirekte. Skulle jeg træffe beslutningen for dig, ville jeg vælge den uanset prisen bedste løsning, da jeg uden tvivl mener, at rent vand er det vigtigste i et bassin, da det er et haveanlæg som i den grad er visuelt, (dog er lyden af vand noget af det mest fantastiske at høre på efter min mening), så derfor er det vigtigt, at sørge for at filteranlægget er det bedste til dit bassins størrelse. Det som filteret skal kunne er; at sikre rent og godt vand, være nemt at vedligeholde og samtidigt være til at betale, både ved indkøb og ved vedligeholdelse, mange typer filtre er meget konkurrencedygtige ved indkøb, men de udskiftelige filtermaterialer kan ofte gøre at disse filter typer kan blive betydeligt dyre, efter blot få år. Husk, sådanne anlæg skal gerne holde i rigtigt mange år, det er også her som i de senere afsnit vigtigt, at minde dig om, at anlæggene bruger strøm, så denne post skal også indregnes. Du kan med fordel kopiere de skemaer der er her i bogen, så glemmer du ikke noget når du skal træffe det store valg. Hvordan Rent og godt vand, hvad mener jeg så med det? Jo, jeg mener, at man kort fortalt kan opdele vandrensning i to grupper og et filteranlæg skal kunne klare begge dele, for at det er noget værd det siger sig selv, at dimensioneringen skal gælde for begge typer rensning, som jeg nu vil beskrive mere dybdegående. Mekanisk filtrering Det som kaldes for den mekaniske filtrering, kan beskrives som den rensning af vandet som gør, at vi kan se fiskene selv om de står helt ved bunden af bassinet. Denne rengøring af vandet er ganske simpel, det kræver enten et fintmasket filtermateriale, der tilbageholder de i vandet svævende partikler og opfange dem, således, at de kan udvaskes af filtermaterialet under rengøring, det er dette slam der opbygges i filteret, der påkræver, at filteret skal renses jævnligt, jo mere slam der opbygges i filteret jo mindre flow vil der være i filteret. Eller også kan denne bortskafning af slam ske via et båndfilter, tromlefilter eller et sieve filter, der alle fungerer ved at det grovere skidt og slam sies fra, de findes i mange forskellige udformninger og fabrikater. Nogle af de større filtertyper kombinere derfor de ovennævnte typer rensning med bundfældning, bundfældning foregår nemmest i en rund cyklon/vortex, her cirkuleres vandet rundt hvilket gør, at der i centrum af dette kammer vil være meget langsomt flydende vand, hvilket muliggør, at der sker en bundfældning af de tunge slampartikler som derfra kan fradrænes, via et afslamningssystem, der tillader de tunge partikler at bliver fjernet, uden at tømme filteret totalt (herved spares der vand). Mekanisk filtrering har udover at skaffe os klart vand også det formål, at sikre, at der ikke opbygges store mængder slam i bassinet, som vil medføre at der med tiden vil opstå slam i bunden af bassinet, som vil nedbrydes og denne nedbrydning medføre iltsvind, der i værste fald kan være dødeligt for fiskene og samtidigt vil det iltfattige slam være hjemsted, for nogle af de hyppigste patogene (sygdomsfremkaldende) typer af parasitter og bakterier i vores bassiner.

2 Biologisk filtrering Den biologiske filtrering gør det muligt for dammens dyr at overleve i vandet, i filterets biologiske del vil der ske nedbrydning af de affaldsstoffer der opstår i forbindelse med dyrenes stofskifte, henfald af planter og andre processer, der medføre, at der opstår affaldsstoffer i vandet. I den del af filteret hvor den biologiske filtrering foregår, skal der være dels et egnet filtermateriale og et højt iltindhold i vandet, dette kan enten opnås ved at bruge en luftpumpe der tilføre luft til vandet, eller vandet kan via kraftig bevægelse gøres mere iltholdigt. Filtermaterialet i den biologiske del af filteret er vigtigt, det skal være af højeste kvalitet således, at det gør det muligt for det største antal gavnlige bakterier at overleve, og dermed nedbryde de skadelige stoffer. Den mere tekniske forklaring af hvad der sker i denne del af filteret er, at her sker nitrifikationsprocessen det er omsætningen fra skadelig ammoniak og ammonium til det næsten uskadelige nitrat, til denne proces skal der bruges bakterier som bør tilsættes nystartede, nyrensede, genopstartede og kemisk behandlede filtre (i forbindelse med sygdomsbehandling), samt i forbindelse med større vandskift (over 20 %), disse bakterier lever af affaldsstofferne. Det første trin i processen er, at en gruppe af de gavnlige bakterier optager ammoniak og ammonium som føde, til processens andet trin afgives nitrit, som optages, som føde af andre gavnlige bakteriergrupper og omsætter nitrat til næringssaltet nitrat, som kun i meget store mængder er skadeligt for damens beboere. Nitrat optages som gødning, af planterne og derfor er det vigtigt, at nedklippe og fjerne døende blade fra bassinets planter, inden de afgiver den optagne næring tilbage til vandet. Det meste af den resterende nitrat fjernes ved de årlige delvise vandskift, således, at nitrat indholdet altid holdes på et acceptabelt niveau, det siger sig selv, at et bassin uden planter vil kræve hyppigere/større vandskift end et beplantet bassin. Vær opmærksom på nitratniveauet, hvis du satser meget på ung fisk og yngel, da det kan have en negativ virkning på væksten hos unge fisk (især koi). Nedbrydning gennem den oxidation som andre af de nitrificerende bakterier udfører Nedbrydning gennem den oxidation som nogle af de nitrificerende bakterier udfører

3 Filtre Et filter kan ikke blive for stort, men det kan ikke betale sig at overdemissionere for voldsomt, da det blot vil medføre, at filteret ikke udnyttes til fuld kapacitet. At fastslå hvor ofte et filter skal renses, kan ikke lade sig gøre, da der er så mange faktorer som spiller ind; antallet af solskinstimer, antallet, størrelsen og typen af fisk, literantallet og forholdet mellem antallet af fisk og literantallet, den fodermængde der gives og den type foder der bruges, mængden af naturligt affald, som blade og pollen og meget andet. Hvis du har 50 cm fisk pr liter vand (som er det absolut maksimale jeg vil anbefale, og som kun kan anbefales til de mere erfarne i hobbyen), vil du stille store krav til dit filter i nogle perioder af året hvor behovet for filtrering er størst, hvis ikke dit filter er lidt overdemissioneret. Filtrering består af flere stadier, nogle filter er kompakte typer, hvor du har alt i et, disse filtre henvender sig mest til små og mellemstore bassiner (op til 8000 liter), de skal renses oftere end andre typer, men er meget lette at vedligeholde, der findes andre typer filtre, som er mere eller mindre avancerede, der er filter hvor alle filterets stadier er opbygget i sektioner, som så kan tilkøbes efter behov, der findes forfiltre og der er større sammenbyggede filtre, tromlefiltre, beadfiltre, båndfiltre, moving-bed filtre. Den grundige rensning af et hvilken som helst filter, vil kræve, at alle filtermedier fjernes og rengøres og de enkelte sektioner/kar rengøres med rent vand fra vandhanen, alle filtermedier til den mekaniske filtrering kan ligeledes rengøres med rent vandhanevand, hvorimod filtermedier til den biologiske rensning, kun skal skylles, så det løse snavs/slam kommer af og dette skal ske i vand fra bassinet, for at bevarer så meget af den gavnlige bakteriekultur intakt. Det er bedst at rense et kammer ad gangen, da de gavnlige bakterier dør hurtigt, hvis de ikke har både vand og tilstrækkelig ilt. Skal der udskiftes filtermedier i den biologiske del af filteret, må det anbefales, at skifte dem enkeltvis og i hele perioden pode filteret med nye gavnlige bakterier. Filtermedier som skumsvampe og måtter har en begrænset holdbarhed, da de mættes med snavs/slam og kan ikke renses fuldt ud, samtidig falder skummet samme og mister sin evne til at rette sig ud på plads i den oprindelige form, da de ikke længere er fleksible mister de evnen til at oplagre det fine svæv eller de gavnlige bakterier, som på grund af den ringe gennemstrømning får forringet deres leveforhold. Derfor er det vigtigt, enten at vælge en filterløsning som bruger mere holdbare filtermedier, eller være forberedt på at ud skifte skumsvampe eller måtter med 1-3 års mellemrum. Tilslutning Omhyggelighed må være det gennemgående ord i forbindelse med alle de tilslutninger, der skal laves, hvad enten der er tale om opsætning af udstyr, eller montage af slanger og rør, det ser nu en gang pænere ud at alle rør og slanger sidder pænt, lige og i samme afstand, end at der er tale om et kaos hvor slanger, ledninger og rør snor sig i uordnede bundter. Brug et vaterpas når der skal hænges UVC anlæg og andet op. Sørg for, at være grundig med afrensning af rørender der skal limes og følg forretningens instrukser vedrørende brug af lim og andre sammen-føjnings produkter. Sørg for, at save alle multistudser til, så de passer til den valgte slangestørrelse, så der ikke opstår flaskehalse, der nedsætter systemets flow. Sørg for at spænde alle spændebånd og andre samlinger efter, så du er sikker på at alt er spændt korrekt. Nogle installationer kræver, at de tilsluttes af en fagmand, det vil dog altid fremgå om det er tilfældet. Det kan dog altid anbefales, at få en elektriker til at montere udendørs stik, hvor filter og andet udstyr er placeret, så du undgår lange forlængerledninger, der skal helt ind i huset.

4 Sidst men ikke mindst sørg for at dit filter står i vatter og at det står i den rigtige højde så vandstanden bliver optimal, dette er især vigtigt for bunddræns fødte anlæg, ikke så højt at ikke hele filteret udnyttes og ikke så lavt at der er risiko for at filteret oversvømmes (især ved strømafbrydelser). For pumpefødte anlæg er det især vigtig at der er tilstrækkeligt fald på afgangsrøret så filteret ikke oversvømmer. Hvad skal jeg vælge bunddrænsfødt eller pumpefødt? Lad os starte med at få klargjort de to metoder du kan vælge mellem, til at føde dit filter. Hvilken løsning du vælger er helt op til dig, men denne gennemgang skulle gerne gøre dig mere rustet til at træffe det rette valg. Pumpefødt Et pumpefødt anlæg er et anlæg hvor pumpen findes ude i bassinet og er især egnet til mindre bassiner med mindre fisk, der er nogle ulemper ved denne type bassin, for det første pumpe og slanger som er med til at få bassinet til at se kunstigt ud, medmindre disse skjules, hvilket ofte kan være svært, da det skal være muligt at få pumpen op af bassinet når den skal rengøres, hvilket skal ske for at sikre at der er en effektiv gennemgang, så gennemstrømningen ikke begrænses af trådalger, blade, slam eller andet. Den største ulempe er, at hvis du over vandoverfladen får en utæthed i enten slange, tilslutninger, filter eller andet vil det medføre at bassinet vil blive tømt for vand, hvis det ikke opdages inden, husk hvis dit bassin er på 4000 liter og din pumpe er på 8000 liter, så vil du i værste fald kun have en ½ time til at opdage fejlen, inden katastrofen er sket, hvis det er en slange der er hoppet af og der er uhindret afløb. Det bør derfor altid anbefales, at montere en form for flydeafbryder på denne type bassin, så er man sikret mod at bassinet tømmes. Den anden store ulempe ved denne type anlæg er, at det kan være svært at skjule filteret, da det skal stå over vandoverfladen af bassinet, da vandet fra filteret selv løber tilbage til bassinet. Fordelen ved denne type anlæg er, at du til mindre anlæg kan få kompakte trykfiltre, som kan være nedgravet og derfor lette at skjule og som er særdeles effektive, når man tager deres størrelse i betragtning. Pumpen skal være placeret på det dybeste sted af bassinet, sørg for, at der er et fald på min. 2-5 grader hele vejen rundt mod pumpen, så der ikke opstår steder på bunden hvor der kan samles slam. Et pumpefødt system kræver at du har en pumpe placeret ude i bassinet, optimalt altid på bassinets dybeste punkt, så sikrer du dig, at mest muligt af det uundgåelige bundslam vil blive transporteret væk fra bassinet og op i filteret, hvor det kan omsættes og senere blive renset bort. Et pumpefødt filters udløb skal være placeret højere end vandstanden i bassinet, således, at vandet kan løbe uhindret retur til bassinet. Fordele ved pumpefødte systemer: Lettere at installerer. Kræver ikke ekstra gravearbejde. Bassinet kan bebos af mindre fisk. Ulemper ved pumpefødte systemer: Du har en pumpe med slange liggende i bassinet som kan være meget svær at skjule. Der vil gro trådalger på pumpens indsugningscover som vil kræve jævnlig rengøring. Et brud på en slange kan medfører at bassinet tømmes hvis du ikke opdager bruddet i tide. Bunddrænsfødt At et anlæg er bunddrænsfødt vil sige, at der er et filter forbundet til bassinet og dette filters vandstand er i samme højde som bassinet, dette vil i langt de fleste tilfælde kræve at filteret er gravet ned i en filterbrønd, den helt store fordel ved denne type er, at det er nemt at skjule det påkrævede filter, samt at der i bassinet ikke findes pumper og slanger som er med til at få bassinet til at se kunstigt ud, med mindre disse skjules, hvilket ofte kan være svært, da det skal være muligt at få pumpen op af bassinet.

5 Ved brug af bunddræn er der intet at se udover en hvælvet klokke på bunden af bassinet. Ulempen ved et bunddrænsfødt anlæg er, at det ikke er muligt, at have de mindste fisk sikkert i sådan et bassin, da de uhindret kan søge op i gennem rørføringen og ende i filteret, så det kan ikke anbefales at have fisk der er mindre en cm, hvis man har valgt et bunddrænsfødt system. Jeg skal her indskyde, at fiskeyngel ikke er det store problem, da yngel ikke vil søge mod de dybeste steder i bassinet men holde sig langs kanten. Jeg vil anbefale, at bunddræn mindst en gang hvert år renses på samme måde som man renser kloakrør, enten med en rensefjeder, en spuleforsats til enten vandslange eller højtryksrenser, eller endnu bedre ved at systemet er lavet således at der kan skylles direkte ud i alle bunddræn. Årsagen til behovet for udslamning er mest af sikkerheds grunde, da der med tiden kan opbygges store mængder af slam i røret hvis en gren eller en anden større genstand sætter sig fast undervejs i rørføringen og kan nedsætte eller hindre passagen igennem røret, hvilket vil gøre, at der kan ske det, at filteret suges tørt for vand hvilket vil medføre at pumpen stopper og bassinets vandstand vil stige, med den fra filterets udpumpede mængde vand. Det er også derfor det er så vigtigt, at have en så kort rørføring som muligt og ikke mindst med så få knæk/sving som muligt. Et bunddræn skal være placeret på det dybeste sted af bassinet, sørg for at der er et fald på min. 2-5 grader hele vejen rundt i bassinet mod bunddrænet, så der ikke opstår steder på bunden hvor der kan samles slam. Dette er efter min mening den bedste løsning til bassiner på over liter og i nogle tilfælde endda også mindre anlæg. Et af argumenterne til at vælge bunddræn er, at du får en mere effektiv belysning med dit UVC lys, da du altid placere dit UVC lys som første del efter pumpen, hvilket gør, at det i et bunddrænsfødt system hvor du suger vandet ud af filterets sidste del, altid vil lede rent vand uden snavs og slam forbi dit UVC lys, således, at grønalgerne der er så små, at de fleste uhindret vil passerer igennem filteret, nu vil blive belyst i rent vand. Rengøringen af pumpen reduceres til næsten intet, da pumpen ikke udsættes for slam, da den er placeret sidst i filteret og dermed kun pumpe rent vand og den udsættes ikke for mange trådalger, da de ikke vil kunne gro særlig godt når der en mangel på lys, som der vil være i filteret. Der er ingen tvivl om, at denne løsning er den optimale til større anlæg, da større anlæg er lig med større filtre, disse filter er ikke ligefrem skønheder at side og se på, så jo mere de kan skjules des bedre. For at beskrive et bunddrænsfødt anlæg skal vi se lidt på naturlovenes regler, som siger, at vandstanden i to med hinanden forbundne kar altid vil være den samme, dette muliggør, at du kan lave et bassin uden tekniske installationer ude i bassinet. Husk, når du planlægger, så skal du altid bestræbe en så direkte rørføring og begrænse brugen af bøjninger mest muligt. Hvis du skal bruge bøjninger, så er det bedre at bruge flere med mindre graders bøjning med et stykke lige rør på mindst 50 cm i mellem. Så skal du dreje 45 grader, er det optimalt, at bruge 4 stk. 11,25 graders bøjning med 50 cm rør i mellem hver bøjning, end 2 stk.22,5 graders bøjning med 50 cm rør i mellem hver bøjning, hvilket dog er bedre end en 45 graders bøjning, 90 graders bøjninger må betragtes som værende uegnede til rørføring i forbindelse med bassiner, netop for at opnå bedst muligt flow. Skal dit rør stige, bør stigningen aldrig blive over 30 grader, for mest muligt at forhindre, at der kan opstå ophobninger af slam, fordi flowet ikke kan trykke slammet med op, ad en for stejl stigning. Fordele ved bunddrænsfødte systemer: Kan håndterer store mængder bundslam. Filteret er nede i niveau og derved meget let at skjule, for eksempel med en terrasse oven på, hvor der er lemme der kan åbnes under rengøring. Ved uheld med brud på slanger tømmes bassinet ikke helt af pumpen. Da UVC anlægget altid sidder som første del efter pumpen, vil det altid være rent vand der lige har været gennem filteret som du belyser, hvilket vil gøre algebekæmpelsen mere effektiv. Giver mulighed for at lave et simpelt afslamnings/drænings system.

6 Du kan suge fra flere bunddræn på samme filter, det gør at du kan holde bassinet mere effektivt rent. Det er nemt at forberede systemet til vinterdrift. Ulemper ved bunddrænsfødte systemer: Kræver lidt snilde ved anlægning. Bassinet kan ikke bebos af fisk under 15 cm da de vil kunne smutte gennem indsugningen. Omstændigt at rense rør hvis det er nødvendigt (samme arbejde som at rense kloakrør). Bunddræn, slanger, rør og fittings Det kræver naturligvis, at filteret er forbundet med bassinet, uanset om bassinet er med pumpefødt eller bunddrænsfødt filter, for at vandet kan renses. Denne forbindelse kan ske enten med rør eller slanger, eller som oftest med en kombination af begge dele. Fordelen ved at bruge slanger er, at du undgår samlinger og det er let at bruge, men slanger over 50 mm er ret bekostelige, men til de pumpefødte anlæg, hvor der ikke er krav om slangedemissioner der er større end 50 mm, er det mest almindeligt, at bruge slangeføring for så, at føre vandet retur i rørføring. Rør er langt den hyppigste forbindelse mellem bunddrænsfødte anlæg. Når vandet skal retur til bassinet, kan det med fordel betale sig, at slutte i en udstrømmer gerne i en såkaldt venturi, som udnytter vandet flow til at trække luft ind, som tilføres vandet således, at vandet altid er beluftet tilstrækkelig selvom luftpumpen skulle sætte ud. Hvis vandet ledes retur via et åløb, kan du dele udløbet i to med et y-stykke og derved føre en del af vandet retur i slange eller rør. En venturi bør have sit udløb 5-10 cm under overfladen, således at der samtidig skabes overfladebevægelse, på grund af vandets strømning. Det er også vigtigt, at kunne lukke af for vandet når du skal rense filteret eller slamme ud i dine bunddræn, enten med haner eller shuntventiler (spadeventil), til rør og slanger kan det være nødvendigt at bruge forskellige former for fittings i form af bøjninger, reduktioner, unioner, haner og meget andet, der findes et stort udvalg i følgende demissioner: 12 mm, 16 mm, 20 mm, 32 mm, 40 mm 50 mm, 75 mm, 90 mm, 110 mm og 160 mm i alle typer og udformninger, så der er rig mulighed for at få systemet til at fungerer perfekt. For at få al slange og rørføring til at side pænt, bør du altid monterer tilstrækkeligt med rørbærer, så slutresultatet er både overskueligt og praktisk. Alt denne rørføring kræver en meget grundig planlægning. Det kan anbefales, at have en mulighed for at tømme bassinet fra sin rørføring, men til dette formål vil jeg altid anbefale, at du bruger en hane, da de er langt sikre med hensyn til at holde tæt. Bunddræn Udformningen af bunddræn kan variere, men deres funktion er den samme nemlig at udnytte fysikkens love, om at forbundne kar altid vil tilstræbe, at der samme vandstand i begge kar, dette kan vi udnytte til at få et sug fra bunddrænet, som vil fjerne urenheder fra bunden over et stort område fra bunddrænet. Hvilken type bunddræn du vælger må være op til din smag, men det skal anbefales, at du bruger et af den type hvor der er mulighed for at tilføre luft. Beluftning øger dels iltindholdet men samtidigt vil de opstigende luftbobler lave en sugende effekt så bunddrænets effekt også øges med op til %. Haner og ventiler Sørg altid for, at der er haner på alle afgange hvor vandet kan afledes fra bassinet eller filteret, da en kuglehane er mere sikker end en shuntventil, som let slides og kan sive. Til gengæld må det anbefales at bruge shuntventiler i det lukkede system mellem filter og bassin, da de er lettere at betjene og det er vigtigt, at den daglige drift er så nem og uproblematisk som muligt. Til mindre dimensioner (under 50 mm) og til luft bør der udelukkende bruges haner.

7 Rør, slanger og fittings Vælg altid den bedste kvalitet af slanger og rør, da der er så lidt at spare ved at vælge den billigere løsning, især når det holdes op mod risikoen for, at der sker en lækage som kan medføre at bassinet tømmes helt eller delvist. Sørg også altid for, at alle samlinger er tætte og er sikrede med spændebånd, og at alle rørsamlinger er limede eller samlet med de fleksible gummimanchetter der fås i flere størrelser og udformninger, de er meget egnede, da de dels kan kompensere for eventuelle skævheder der ellers kan medføre træthedsbrud, og de vil kunne reducere den støj der videreføres, da gummiet opsuger mange vibrationer og ikke mindst tillader disse gummimanchetter, at systemet kan skilles. Udstrømmere/venturis Ved at reducere diameteren ved udløbet i udstrømmeres indgang, i forhold til fødeledningens dimension øges hastigheden på vandets flow, når det kommer ud i blandingskammeret det øgede flow giver et undertryk, som suger luft ned via studsen som enten skal side over vandet, eller der skal monteres en slange som vil side over vandoverfladen og blander luft og vand, som så forlader udstrømmeren. Gennemføringer Hvis du skal føre ledninger, slanger, udstrømmere eller sidesug igennem bassinfolien har du brug for en såkaldt gennemføring, som i princippet monteres efter samme metode som et bunddræn. Fittings Al rørføring kan samles og videreføres med utallige muligligheder, ved hjælp af fittings udført i pvc og kan enten samles med lim eller med gevind, det muliggør tilslutning af slanger og rør til alle de tekniske installationer, som du har behov for, for at holde vandet i bedste kvalitet. Pumper Det du skal se efter når du vælger pumpe er strømforbruget, da det også kan varierer meget for pumper der yder samme antal liter, husk også, at løftehøjden kan afgøre valget af den rette pumpe. Løftehøjden beregnes altid fra vandoverfladen og til udløbets højde. For at pumpen skal yde optimalt, skal der naturligvis tilsluttes slanger der passer til pumpestørrelsen, en optimal slange vil medfør mindst muligt effekttab (1-2 % pr. løbende meter), så sørg derfor altid for, at have kortest mulige slanger på anlægget, da det ellers kan være skyld i at du skal bekoste en større og dyre pumpe, for at opnå det ønskede flow. Husk, at en bassinpumpe er et ret fint stykke mekanik, som er beregnet til at køre uafbrudt dag ud og dag ind, hvis du kun køre med pumpen i den varme periode (når vandet er over 8-10 grader), så køre den ca. 250 dage om året hvilket vi sige ca timer, køre du med den året rundt er det 8760 timer om året, det kræver, at en sådan pumpe er i balance og at lejerne er fremstillet til kontinuerligt brug, så den kan holde til den udfordring det er. I dag er der nye typer af pumper på markedet, der via en elektronisk styring kan yde variabelt drift, dette gør dig i stand til at styre den afgivne mængde vand. Skal du have springvand, vandsten eller andet som skal fødes fra bassinet, kan det bedst betale sig, at have disse elementer til at køre på separate pumper, der kun køre efter behov. Så du kan have din pumpe til filteret kørende 24 timer i døgnet, som den skal for at dit filter kan køre optimalt. Har du vandfald og ikke gider høre på det natten igennem, kan det let klares ved at have en hane og et y-stykke, så du kan lede vandet i en anden retning, blot ved at dreje på en hane.

8 Sørg for at vedligeholde og rengør dine pumper jævnligt, så de altid kører optimalt følg altid producentens forskrifter, med hensyn til både montering, rengøring, vedligeholdelse og ikke mindst opbevaring, hvis du ikke har pumpen kørende året rundt, læs altid disse afsnit i instruktionsmanualen grundigt, så du følger producentens råd. Luftpumper Ilt er grundlaget for så at sige alt organisk liv, derfor er det vigtigt at kunne belufte sit bassin med en passende mængde luft året rundt, om vinteren er det ikke for at tilføre ilt til vandet men den cirkulation der opstår i forbindelse med de opadstigende luftbobler vil næsten altid kunne holde en våge åben, der kan virke som en slags skorsten, som kan afgasse de skadelige gasser som kan opstå i forbindelse med den forrådnelse af blade og andet organisk materiale der kan ligge på bunden, selvom du har været nok så grundig med vinterklargøringen. Der er flere måder du kan tilføre bassinet luft på, den mest traditionelle er de porøse luftsten der monteres direkte på enden af slangen og giver meget fine små luftbobler. Overfladeskimmer En overfladeskimmers funktion er, at forhindre at der ligger blade, pollen eller andet på overfladen, der er flere muligheder for tilslutning af en overfladeskimmer, det kan være en separat enhed der tilsluttes efter behov og der er overfladeskimmere der køre forbundet med enten forfilteret, eller det komplette filtersystem, husk det er bedst, at slukke for overfladeskimmeren imens fiskene spiser, så det ikke bliver overfladeskimmeren der spiser alt foderet, inden fiskene får noget, bedst er det at have en kontakt med forsinkelse på, således, at den selv tænder igen efter for eksempel 30 minutter. UVC Anlæg Ultraviolet lys findes i tre typer UVA, UVB og UVC, UVC har den korteste bølgelængde ( nm) dette lys spektre opfanges fuldstændigt i atmosfæren og kan kun fremstilles kunstigt her på jorden. Det er UVC lys der er interessant i denne sammenhæng, da UVC nedbryder de fleste organiske molekyler. Formålet med et UVC anlæg er at forhindre, at der opstår det der kaldes for grønt vand det vil sige at UVC lys bestråler de svævende grønalger, således at de bliver ude af stand til at kunne dele sig og derved kan de ikke skaber problemer for vandkvaliteten, herefter vil de bestrålede grønalger dø, da de kun har en livscyklus på ca. 10 dage, de døde alger klumper nu sammen og kan opfanges i filteret. Et passende UVC anlæg indeholder en lyskilde der udsender ultraviolet lys i bølgelængde C, det er netop denne bølgelængde der skal til at gøre algerne ude af stand til at dele sig. Det er vigtigt, at anlægget ikke er for lille til bassinet, en god tommelfingerregel er ikke under 2 w og helst 3 w pr. m 3 eller pr. m 2 alt efter hvilket af tallene der er størst, men gerne mere, da pumpens flow og belysningstiden også spiller ind. Hvad enten der er tale om en pære eller et lysstofrør, så er det altid sådan, at fra lyskilden tændes første gang og til den har mistet så meget kraft, at den bør udskiftes går der normalt 8-12 måneder, eller sagt på en anden måde maksimalt timer, det må derfor anbefales at udskifte sin lyskilde hver sæson.

I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål

I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål Nyhedsbrev d. 29. maj 2015 I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål Hej Koi Team Enghavegaard Jeg har en bakki shower med en sieve foran, som jeg ikke

Læs mere

LUFTPUMPER & LUFTTILBEHØR

LUFTPUMPER & LUFTTILBEHØR LUFTPUMPER & LUFTTILBEHØR Side Afsnit 8 2 ECO-Oxy 3 ECO-Oxy 4 Luftsten 5 AIR-Set 6 Lufttilbehør 7 Diffusere 8 Spindrifter 9 OXY-Light 10 Spindrifter dræn og hætte Afsnit 8 side 1 Mere luft - med mindre

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter aktiv beluftning

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter aktiv beluftning Installationsadresse: Dato: Det beplantede filter er dimensioneret for personer og opfylder SO krav. Det beplantede filter med aktiv beluftning (Forced Bed Aeration, FBA ): Bundfældningstank pumpebrønd

Læs mere

Varekatalog for filter

Varekatalog for filter 0 Varekatalog for filter Opdateret den 25. marts 2013 Filter Skimmer og Filtermateriale: Måtter Svampe Medie Varekatalog 1 Vare : Easy Pod m/luftpumpe Nexus Easy 210 Vare nr : 3301 3302 Beskrivelse : Max

Læs mere

Lugt- og. æstetiske gener i. kanaler ved. Sluseholmen. Ideer til afhjælpning. Grundejerforeningen ved Peter Franklen

Lugt- og. æstetiske gener i. kanaler ved. Sluseholmen. Ideer til afhjælpning. Grundejerforeningen ved Peter Franklen Lugt- og æstetiske gener i kanaler ved Sluseholmen Ideer til afhjælpning Grundejerforeningen ved Peter Franklen 5. maj 2017 Grundejerforeneingen ved Peter Franklen 5. maj 2017 www.niras.dk Indhold 1 Indledning

Læs mere

Pilefordampningsanlæg med hævertpumpe

Pilefordampningsanlæg med hævertpumpe DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Pilefordampningsanlæg med hævertpumpe Installationsadresse: Dato: Pilefordampningsanlægget er dimensioneret for personer Pilefordampningsanlæg: Husets spildevand/afløb

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Varekatalog for filter

Varekatalog for filter - 0 - Varekatalog for filter Opdateret den 29. juni 2014 Filter Skimmer og Filtermateriale: Måtter Svampe Medie Varekatalog - 1 - Vare: Easy Pod m/luftpumpe Nexus Easy 210 Vare-nr : 3301 3302 Beskrivelse:

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer., SOP krav, med hævert pumpe og efterfølgende nedsivning: Husets spildevand/afløb afledes til et beplantet filter, der består af en (ny) bundfældningstank

Læs mere

Anleggs- og funktionsbeskrivelse. Klekke-anlegg

Anleggs- og funktionsbeskrivelse. Klekke-anlegg Side 1 af 17 Anleggs- og funktionsbeskrivelse Klekke-anlegg Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Vandets vej gennem anleggget... 3 2. Kar (punkt 1)... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3. Mekanisk rensning

Læs mere

Sapro bekæmper sygdomme, som forårsages af skimmelinfektioner. Sapro helbreder finne-råd, mundskimmel og hudsløring hurtigt og effektivt.

Sapro bekæmper sygdomme, som forårsages af skimmelinfektioner. Sapro helbreder finne-råd, mundskimmel og hudsløring hurtigt og effektivt. FISKEPLEJE VELDA plejemidler kurerer hurtigt og effektivt fiskesygdomme, hvis behandlingen foretages rettidigt. Bactimon bekæmper sygdomme, som er forårsaget af bakterielle infektioner. Bactimon helbreder

Læs mere

skal jeg bare skrubbe udstrøminings slangen på og så sidre den fast..? eller skal jeg bruge nogle spænde ringe? eller noget andet?

skal jeg bare skrubbe udstrøminings slangen på og så sidre den fast..? eller skal jeg bruge nogle spænde ringe? eller noget andet? reactor 1000 Indsendt af Kim Pliniussen - 02. Feb 2011 17:03 Jeg har ervhertret mig en reactor 1000 til spredningen af min co2.. men er lidt i tvivl med montaringen.. skal jeg bare skrubbe udstrøminings

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer og opfylder SO-krav. : Bundfældningstank pumpebrønd beplantet filter afløb Husets spildevand ledes til en bundfældningstank, hvor der foregår en

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter/biologisk sandfilter (Polonite)

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter/biologisk sandfilter (Polonite) Installationsadresse: Dato: Det beplantede filter er dimensioneret for personer. Det beplantede filter, SOP krav, med Polonite-fosforbrønd: Husets spildevand/afløb afledes til et beplantet filter, der

Læs mere

Vandbehandling i trykfilter

Vandbehandling i trykfilter Vandbehandling i trykfilter Af Bjarne Søes, serviceleder SILHORKO I naturligt, iltfattigt grundvand (råvand) forekommer der en række stoffer, der er uønskede i drikkevand. Målet er rent drikkevand i overensstemmelse

Læs mere

DANPURE OFFICE 1500 TDS,

DANPURE OFFICE 1500 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet Navn Adresse DANPURE OFFICE 1500 TDS TLF: DanPure DR IN KING WATER S YS TEM REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE OFFICE 1500 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer., SOP krav, med efterfølgende nedsivning : Husets spildevand/afløb afledes til et beplantet filter, der består af en (ny) bundfældningstank og

Læs mere

2. Spildevand og rensningsanlæg

2. Spildevand og rensningsanlæg 2. Spildevand og rensningsanlæg 36 1. Fakta om rensningsanlæg 2. Spildevand i Danmark 3. Opbygning rensningsanlæg 4. Styring, regulering og overvågning (SRO) 5. Fire cases 6. Øvelse A: Analyse af slam

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Hej XXXXX Rigtigt godt emne da der er flere parameter i dette spørgsmål som der skal tages stilling til.

Hej XXXXX Rigtigt godt emne da der er flere parameter i dette spørgsmål som der skal tages stilling til. Nyhedsbrev d. 22. maj. 2015 Vi har modtaget en del spørgsmål fra kunder omkring stort og småt, vi forsøger hele tiden at besvare alle spørgsmålene direkte på mail. De spørgsmål som rammer bredeste tages

Læs mere

VANDPLEJE. VELDA vandbehandlingsprodukter plejer og regulerer havedammen, så både fisk og planter får optimale livsbetingelser.

VANDPLEJE. VELDA vandbehandlingsprodukter plejer og regulerer havedammen, så både fisk og planter får optimale livsbetingelser. VANDPLEJE VELDA vandbehandlingsprodukter plejer og regulerer havedammen, så både fisk og planter får optimale livsbetingelser. Alle vandbehandlingsprodukter virker hurtigt og effektivt, og er uskadelige

Læs mere

BLÅT TEMA. Fra råvand til drikkevand

BLÅT TEMA. Fra råvand til drikkevand BLÅT TEMA Fra råvand til drikkevand Vandbehandling, rensning for almindelige stoffer, udpumpning, måling, styring, alarmanlæg m.m., nyheder, tips og idéer 73 Fra råvand til drikkevand Vandbehandling, rensning

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

Bedre vandmiljø i Knolden's sø

Bedre vandmiljø i Knolden's sø Bedre vandmiljø i Knolden's sø Søens tilstand Søen er 15 x 25 meter. Dybeste sted er måske 1½-2 meter. Søer er vokset til med vandplanten hornblad. Der er også et 20-40 centimeter tykt lag næringsrigt

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

EXPO-NET Danmark A/S Phone: +45 98 92 21 22 Georg Jensens Vej 5 Fax: +45 98 92 41 89. Kontaktfiltrering

EXPO-NET Danmark A/S Phone: +45 98 92 21 22 Georg Jensens Vej 5 Fax: +45 98 92 41 89. Kontaktfiltrering Etablering af store bundfældningsbassiner med slamskraber er ofte en kostbart investering. Driften af disse bassiner kan være meget uregelmæssigt, idet bundfældningsbassinerne naturligvis er meget afhængig

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Chr. Graver cand. scient. biologi

Chr. Graver cand. scient. biologi Chr. Graver cand. scient. biologi 1980-1983: Speciale i modning og genfodring af hanål. 1983-1987: Driftsleder 20 tons produktionsanlæg. DK 1987-1988: Driftsleder 100 tons produktionsanlæg. N 1988-1991:

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Ryttermarken 21 5700 Svendborg Tlf. 63 21 55 15 post@vandogaffald.dk www.vandogaffald.dk

Ryttermarken 21 5700 Svendborg Tlf. 63 21 55 15 post@vandogaffald.dk www.vandogaffald.dk ÅBNINGSTIDER PÅ GENBRUGSSTATIONERNE Odensevej 230, 5700 Svendborg Mandag-fredag 10.00 18.00 Lørdag, søndag og helligdage 9.00-18.00 Lukket den 24., 25. og 31. december samt 1. januar Industrivænget 1,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

»Sådan får De bedre vand-vaner«

»Sådan får De bedre vand-vaner« »Sådan får De bedre vand-vaner«danske Vandværkers Forening Det forventer vi af drikkevandet: Det er billigt Det er ikke sundhedsfarligt at drikke Det smager godt Det er klart Det er køligt Det lugter ikke

Læs mere

Havens fisk. Benny B. Larsen F. Ingemann Hansen. Vælg de rigtige fisk til havedammen. Pas fiskene rigtigt, så de lever i mange år

Havens fisk. Benny B. Larsen F. Ingemann Hansen. Vælg de rigtige fisk til havedammen. Pas fiskene rigtigt, så de lever i mange år Pas fiskene rigtigt, så de lever i mange år Her præsenteres de mest almindelige bassinfisk og nogle af de mere specielle arter, så der skulle være mulighed for at finde passende fisk til alle bassin størrelser.

Læs mere

PureAquaCleaner. Omvendt osmose / deioniserings vandrensningssystem designet til vinduespudsning med vandførende teleskopstænger

PureAquaCleaner. Omvendt osmose / deioniserings vandrensningssystem designet til vinduespudsning med vandførende teleskopstænger Omvendt osmose / deioniserings vandrensningssystem designet til vinduespudsning med vandførende teleskopstænger 1 Oversigt Følgende information kan hjælpe dig med at forstå hvordan PureAquaCleaner fungerer.

Læs mere

Her er din nye støvsuger. FRITHIOF centralstøvsugere

Her er din nye støvsuger. FRITHIOF centralstøvsugere Her er din nye støvsuger B e d r e i n d e k l i m a M i n d r e s t ø j H ø j s u g e e v n e N e m i n s t a l l a t i o n I n g e n l u g t g e n e r B e d r e e r g o n o m i FRITHIOF centralstøvsugere

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

NY EMHÆTTE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY EMHÆTTE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY EMHÆTTE - og få den rigtige emhætte Gå efter den bedst mulige emhætte 2 Energimærket kan hjælpe dig med at vælge den rigtige emhætte til netop dit behov. Der er også EU-krav til nye emhætters energieffektivitet,

Læs mere

INSTALLATIONS BRUGERVEJLEDNING

INSTALLATIONS BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONS & BRUGERVEJLEDNING MASSAGEBADEKAR Tak fordi du valgte et massage badekar fra Noro. Her finder du, det du skal tænke på, når du skal installerer el og vand, samt funktioner i dit massage badekar

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Her er din nye støvsuger. Nilfisk-Frithiof centralstøvsugere

Her er din nye støvsuger. Nilfisk-Frithiof centralstøvsugere Her er din nye støvsuger Nilfisk-Frithiof centralstøvsugere Fordele ved en Nilfisk-Frithiof centralstøvsuger Bedre indeklima Diskret installation Høj sugeevne Ingen lugtgener Mindre støj Bedre ergonomi

Læs mere

Beer Machine Q/A. minutter. Herefter er monteringen nemmere Pensel evt. lidt madolie på indersiden af holderne

Beer Machine Q/A. minutter. Herefter er monteringen nemmere Pensel evt. lidt madolie på indersiden af holderne Beer Machine Q/A Samling og test Problem Den store firkantede pakning hopper op i hjørnerne Holderne kan være svære at montere efter pakningen er monteret Beer Machine holder ikke trykket Beer Machine

Læs mere

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning?

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandstønde Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandsopsamling er et enkel og billigt system til vandbesparelser. Du behøver nemlig ikke nødvendigvis at bruge rent drikkevand til toiletskyl,

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

Fun n Easy POOL Ø 3,0m & Ø 4,57m En Fun n Easy pool giver børn og voksne unikke muligheder for at få nogle gode oplevelser sammen i haven.

Fun n Easy POOL Ø 3,0m & Ø 4,57m En Fun n Easy pool giver børn og voksne unikke muligheder for at få nogle gode oplevelser sammen i haven. HOME SWIM POOLS HOME SWIM POOLS HOME SWIM PUMPER Alexis 28.000 liter Home Swim Alexis pool er produceret i USA. Poolvæggen er udført i kraftig aluminiums konstruktion i meget høj kvalitet. Alle løsdele

Læs mere

BIOKUBE TYPEGODKENDTE RENSEANLÆG TIL EJENDOMME I DET ÅBNE LAND OG I SOMMERHUSOMRÅDER

BIOKUBE TYPEGODKENDTE RENSEANLÆG TIL EJENDOMME I DET ÅBNE LAND OG I SOMMERHUSOMRÅDER RENSEANLÆG TIL EN- KELT EJENDOMME OG SOMMERHUSE BIOKUBE TYPEGODKENDTE RENSEANLÆG TIL EJENDOMME I DET ÅBNE LAND OG I SOMMERHUSOMRÅDER BioKubes kendemærker er: - Lave investeringsomkostninger - Små løbende

Læs mere

Manual Welldana Sandfilter.

Manual Welldana Sandfilter. Manual Welldana Sandfilter. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 07 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Welldana Sandfilter. Læs manualen grundigt igennem

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Unit Magnet/posefiltre

Unit Magnet/posefiltre Unit Magnet/posefiltre 1-100 mikron/2,4 210 m 3 /h Heco Magnet/posefilter Units anvendes, hvor der er behov for en komplet løsning for pålidelig fjernelse af magnetiske partikler og kombinerer fordelene

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Bio Unit serien Bio Unit Bio Unit

Bio Unit serien Bio Unit Bio Unit Bio Unit serien Bio Unit er et MBBR anlæg for 100 % genbrug til bilvask, hvor kvaliteten er 80 % bedre end kravene til miljøcertificering i Europa. Bio Unit kan også med fordel monteres i mellem en mindre

Læs mere

Når tingene er som de bør være!

Når tingene er som de bør være! Når tingene er som de bør være! Ja så er der tid til det her Men weekenden 12. 15. januar 2007 Blev en sort dag for det danske drikkevand & især forbrugerne i Vandværket Lyngens forsyningsområde Velkommen

Læs mere

Dagbog fra min spejlsø

Dagbog fra min spejlsø Dagbog fra min spejlsø Undgå at forurene, og brug kun regnvand direkte fra skyerne. Det er rådet til at holde vandet rent i en ny sø. Efter det princip er min nye spejlsø bygget. Men der gik ikke lang

Læs mere

Lake Relief TM. - effekter på trådalger, næringsindhold og dyreliv august 2007

Lake Relief TM. - effekter på trådalger, næringsindhold og dyreliv august 2007 Lake Relief TM - effekter på trådalger, næringsindhold og dyreliv august 2007 Notat udarbejdet af CB Vand & Miljø, august 2007. Konsulent: Carsten Bjørn Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1 Beskrivelse

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

S U N S T A R P O O L A B S O R B E R BATEC. Danmarksvej 8 DK 4681 Herfølge Tlf : + 45 56 27 50 50 Fax : + 45 56 27 67 87

S U N S T A R P O O L A B S O R B E R BATEC. Danmarksvej 8 DK 4681 Herfølge Tlf : + 45 56 27 50 50 Fax : + 45 56 27 67 87 S U N S R P O O L S O R R Danmarksvej 8 DK 4681 Herfølge lf : + 45 56 27 50 50 Fax : + 45 56 27 67 87 1999 Før De går i gang...1.0 ing De skal huske...2.0 Montering af solfangerne...3.0 Sammenkobling af

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

ERFARINGER FORSØG ANALYSER TEST

ERFARINGER FORSØG ANALYSER TEST Perfekte løsninger giver perfekte resultater ACTIVE NS MANUAL ERFARINGER FORSØG ANALYSER TEST Indholdsfortegnelse Hvad er Active NS? Anvendelse: Gylletanke, gyllelaguner, svinestalde, kvægstalde Forsøgsresultater:

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Tankrensningssystemer. Type BR Ejektor-venturisystemer med neddykkede pumper PROVEN TECHNOLOGY

Tankrensningssystemer. Type BR Ejektor-venturisystemer med neddykkede pumper PROVEN TECHNOLOGY Tankrensningssystemer Type BR Ejektor-venturisystemer med neddykkede pumper PROVEN TECHNOLOGY Høj-effektiv rengøring af tanke 2 Tankrensningssystemer Anvendelse Regnvandsbassiner får stadig større betydning

Læs mere

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade PRODUKTKATALOG rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade va-godkendt på teknologisk institut fra Ø100 til Ø250mm, også til strømpeforet rør i disse dimensioner Udført i rustfrit, bejdset stål

Læs mere

Solar Heater XP2. Manual DK

Solar Heater XP2. Manual DK Solar Heater XP2 Manual DK ID KODE:M-1631.2013 ID KODE:M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhedsanvisninger 2 2. Sådan fungerer det

Læs mere

SLANGER, BASSINER, KAR, & TILBEHØR

SLANGER, BASSINER, KAR, & TILBEHØR SLANGER, BASSINER, KAR, & TILBEHØR Side Afsnit 16 2 Slanger 3 SPA & SPX slanger 4 Spændebånd 5 Poser. Inspektion & Fotokar 6 Salgskar & Salgsanlæg 7 Salgs & karantænekar 8 Bocetti tanke 9 Bocetti tanke

Læs mere

Pasningsvejledning Havedam

Pasningsvejledning Havedam Pasningsvejledning Havedam Havedammen i Danmark egner sig til opdrættede ferskvandsfisk, hvis vilde artsfæller lever i koldtvandsmiljøer, heriblandt guldfisk, græskarpe, grundling, guldemde, bitterling,

Læs mere

Drift Lokal og vedligeholdelse

Drift Lokal og vedligeholdelse Drift Lokal og vedligeholdelse nedsivning af LAR Anlæg af regnvand Praktiske erfaringer Fordele og muligheder som grundejer Forord I forbindelse med et udført LAR Projekt er det vigtigt med en god overlevering

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømningsordning på Langeland! Hvorfor er jeg på tømningsordningen? Formålet med tømningsordningen er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Fremtidens biologiske rensning af spildevand

Fremtidens biologiske rensning af spildevand RENSNING AF SPILDEVAND INDUSTRI SLAGTERIER LUFT- RENSNING FISKEINDUSTRI MEJERIER BEBOELSER RENSEANLÆG DANMARK A/S Fremtidens biologiske rensning af spildevand Som et resultat af mange års erfaring har

Læs mere

SCANDICSAND vil igennem produktions- og organisationsoptimering fastholde muligheden for at tilbyde høj kvalitet til meget attraktive priser.

SCANDICSAND vil igennem produktions- og organisationsoptimering fastholde muligheden for at tilbyde høj kvalitet til meget attraktive priser. Virksomheden SCANDICSAND blev etableret i marts 2009, med en klar målsætning - at tilbyde prisbillige kvalitetsløsninger inden for børsteslibning til træ- metalog plastindustrien. SCANDICSAND sikrede sig

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Hiker Water Microfilter (Model #8013829) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR RUS

Hiker Water Microfilter (Model #8013829) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR RUS Hiker Water Microfilter (Model #8013829) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR RUS Denmark Tak fordi du har valgt et transportabelt vand mikrofilter system fra Katadyn. Katadyn Hiker mikrofilter opfylder

Læs mere

Professionelle elektriske insektfangere

Professionelle elektriske insektfangere Hvorfor benytte elektriske insektfangere Flyvende insekter udgør en hygiejnerisiko, hvor fødevarer produceres og håndteres. Dette gælder både I bageriet, restauranten, hos slagteren og I de store farmaceutiske

Læs mere

NY EMHÆTTE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY EMHÆTTE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY EMHÆTTE - og få den rigtige emhætte Gå efter den bedst mulige emhætte Emhætter skal nu have EU s energimærke. Energimærket kan hjælpe dig med at vælge den rigtige emhætte til netop dit behov. Der er

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

Minirens - også til sommerhuse!

Minirens - også til sommerhuse! Minirens - også til sommerhuse! velegnet til svingende belastninger Resume: BioKube er velegnet og anvendes til mange andre hustyper end traditionelle helårsboliger. Specielt i sommerhuse sikrer BioKubes

Læs mere

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual DK ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual DK ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual DK ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Vejledning for UV-system 18 W inklusive specialbeholder Artikelnummer: 1604 Komplet UV-system for integreret

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Installationsvejledning KRAPPAN 300

Installationsvejledning KRAPPAN 300 Installationsvejledning KRAPPAN 300 Installationsvejledning DANSK Indhold Beregn antal samt placering af sugekontakter... 4 Installering af rørsystemet.. 5 - Montering af Y- og T-stykker... 5 - Typiske

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

BADKAR & MASSAGEBADKAR

BADKAR & MASSAGEBADKAR BADKAR & MASSAGEBADKAR & Tak fordi du valgte et massage badekar fra Noro Skandinavia. Her finder du, det du skal tænke på, når du skal installerer el og vand, samt funktioner i dit massage badekar og tips

Læs mere

Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN

Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN Undersøgelse af drabseffekten overfor mikroorganismer ved hjælp af Clean Air Systemet til rensning af cirkulationsluften og overflader i en kølecontainer.

Læs mere

FlexTechnic. VLHC- Installation i væksthuse. Instruktion

FlexTechnic. VLHC- Installation i væksthuse. Instruktion FlexTechnic VLHC- Installation i væksthuse Instruktion 1 Placering af maskinen Maskinen skal placeres op til en af siderne I væksthuset, dog så man kan komme omkring maskinen (mindst 50 cm). Maskinen skal

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

Guide til perfekt Poolvand

Guide til perfekt Poolvand Guide til perfekt Poolvand Fagbegreber til bassin 4 5 Plejetrin 1: ph-regulering Hvorfor? ph-værdien er basis for alle de efterfølgende plejetrin. De øvrige plejemidlers virkning optimeres og forlænges.

Læs mere

Uponor Smart Trap Effektiv fjernelse af forurening og sediment i regnvand

Uponor Smart Trap Effektiv fjernelse af forurening og sediment i regnvand Uponor Smart Trap Effektiv fjernelse af forurening og sediment i regnvand Uponor Smart Trap Effektiv rensning af regnvand 01 1 Forurenet regnvand et voksende problem I takt med at antallet af områder med

Læs mere