Hjemmeopgave 2. Afleveringsfristen ses på opgaveoversigten. For sent afleverede opgaver rettes ikke.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjemmeopgave 2. Afleveringsfristen ses på opgaveoversigten. For sent afleverede opgaver rettes ikke."

Transkript

1 Hjemmeopgave 2 Hjemmeopgave 2 består af i alt fem tidligere eksamensopgaver, der skal afleveres: Opgave 1 DV 2013, opgave 2 DV 2013 og opgave 3 DV 2013 (Investeringsteori på Diplom i Valuar) samt opgave 2 EOF 2011 og opgave 4 EOF 2011 (Ejendomsinvestering og finansiering). Aflever til følgende Afleveringsfristen ses på opgaveoversigten. For sent afleverede opgaver rettes ikke. Opgavesættet skal afleveres i én samlet mail og i emnefeltet angives hold. Enten: 1) EOF Jylland, 2) EOF København eller 3) EOF DEAS. Skriv tydelig navn, opgavenavn, dato, og fag (EOF) på alle hjemmeopgavens sider og sørg for, at hjemmeopgaven afleveres i udskriftvenlig form. Benyt eventuelt den udleverede Excel skabelon ( eof_opg_skabelon ). Der må gerne afleveres én fil i word og én fil i excel. Hvis der er opgaver, du ikke kan løse, skal du aflevere så meget af opgaven som muligt. En tilfredsstillende del af hjemmeopgaven skal være rigtig, før den godkendes.

2 Opgave 1 DV 2013 (Diplom i Valuar, investeringsteori, 25 %) En energikonsulent har foreslået tre mulige projekter til en boligudlejningsejendom. Investering I) og II) har en levetid på 5 år, mens investering III) har en levetid på 3 år. Ejendomsselskabet, der ejer ejendommen, bruger en kalkulationsrente på 7 procent. Pengestrømmene (cash flow) kan opstilles således for de tre investeringer: År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Investering I) Investering II) Investering III) A) Beregn den interne rente for de tre mulige investeringer. Hvilke investeringer bør gennemføres, hvis investeringerne er uafhængige af hinanden? B) Beregn nutidsværdi for de tre mulige investeringer. Hvilke investeringer bør gennemføres, hvis investeringerne er uafhængige af hinanden? C) Beregn tilbagebetalingstiden (både udiskonteret og diskonteret) for de tre mulige investeringer. Du får nu at vide, at ejendomsselskabet normalt gennemfører investeringer, der har en tilbagebetalingstid på 3 år eller kortere ved den udiskonterede payback periode. Hvilke investeringer bør gennemføres, hvis investeringerne er uafhængige af hinanden? D) Hvis kun én af investeringerne kan gennemføres. Hvilken investering bør nu gennemføres? E) Antag nu, at det er muligt at gennemføre de investeringer, man ønsker. Investeringerne er uafhængige af hinanden. Det oplyses nu, at hvis alle de tre investeringer gennemføres, betyder det, at boligudlejningsejendommen kan få et energimærke D i stedet for et energimærke E. Det vil betyde en ekstra indtægt i år 0 på kr Hvilke investeringer bør nu gennemføres og hvilket energimærke medfører det, at ejendommen så vil have? (Begrund dit svar).

3 Opgave 2 DV 2013 (Diplom i Valuar, investeringsteori, 15 %) Ejendomsselskabet, Garden Commercial, ejer en domicilejendom, hvor et større firma er eneste lejer. Lejer har spurgt Garden Commercial, om man vil være interesseret i at investere i et større klimaanlæg mod, at lejen bliver forhøjet i klimaanlæggets økonomiske levetid. Leverandøren af klimaanlægget har indvilliget i at nedtage klimaanlægget uden omkostninger. Leverandøren vil også betale scrapværdien på klimaanlægget, når det tages ned. Garden Commercial skal betale for investeringen og også betale de løbende driftsomkostninger og vedligeholdelsesomkostninger. Den tekniske levetid på klimaanlægget er 8 år, hvilket svarer til den resterende længde af lejekontrakten på ejendommen. Ejendomsselskabet anvender en kalkulationsrente på 7 procent om året, og anser det for muligt at finde alternative investeringsmuligheder, der vil give et afkast på 7 procent. Der er følgende oplysninger om investeringen Anskaffelsespris klimaanlæg: kr. Kalkulationsrente: 7 procent Afskrivning: 30 procent af scrapværdien per år Driftsomkostninger : kr. Vedligeholdelsesomkostninger: kr. i år 1 stiger med 40 procent om året fremover Ekstra lejeindtægt per år: kr. A) Hvilke overvejelser kan indgå i fastsættelsen af kalkulationsrenten? B) Skal ejendomsselskabet investere i klimaanlægget? Hvis ejendomsselskabet vælger at investere i klimaanlægget, hvor lang er så den økonomiske levetid? C) Det oplyses nu, at den ekstra lejeindtægt i år 8 er til forhandling. Lejer ønsker at have klimaanlægget i hele den resterende lejeperiode på 8 år. Hvor meget skal lejer tilbyde ejendomsselskabet i ekstra lejeindtægt i år 8 for at investeringen får en økonomisk levetid på 8 år?

4 Opgave 3 DV 2013 (Diplom i Valuar, investeringsteori, 20 procent) En ejendomsvirksomhed Mauti overvejer at købe en ejendom. Hvis de skal købe ejendommen kræver det, at de låner 80 millioner kroner. Ejendomsvirksomheden har indhentet to lånetilbud. Nettoprovenuet er 80 mio. kr. på de to lånetilbud, og de har begge en løbetid på 10 år. Det ene tilbud er et annuitetslån på følgende vilkår: Optagelsesomkostninger: Lånesagsgebyr: kr. Stempelomkostninger: 1,5 % af hovedstol Øvrige lånebetingelser: Optagelseskurs: 95 Nominel rente: Kvartalsvise terminer med en kvartalsvis rente på 1 % Det andet tilbud er et serielån på følgende vilkår: Optagelsesomkostninger: Lånesagsgebyr: kr. Stempelomkostninger: 1,5 % af hovedstol Øvrige lånebetingelser: Optagelseskurs: 99 Nominel rente: 5 % p.a. med årlige terminer og årlig rentetilskrivning A) Hvad er hovedstolen på de to lån? B) Hvad er ydelserne på de to lån? C) Hvad er den årlige effektive rente på de to lån? D) På baggrund af ovenstående oplysninger, hvilket af de to lån skal ejendomsvirksomheden vælge? (Begrund dit svar).

5 Opgave 2 EOF 2011 (Ejendomsinvestering og finansiering, 15 procent) Ejendommen Luck er en velbeliggende kontorejendom med et større antal kontorlejemål. I stueetagen ligger et butikslejemål. Ejendommen Luck blev købt d. 1. januar 2010 for markedsværdien 300 mio. kr. I 2010 er nettoindtægterne i alt 15 mio. kr. Ejendommen bliver vurderet d. 1. januar 2011 til 320 mio. kr. A) Beregn totalt afkast, direkte afkast og værditilvækst ved Time-Weighted Return, der beregnes for hver måned i Antag, at der er lige store nettoindtægter i hver måned. Antag yderligere, at kapitalværdien ændres med samme beløb i hver måned. B) Hvad bliver det totale afkast for 4. kvartal 2010? C) Antag nu, at der i hver måned hele året igennem er foretaget en investering på 1 mio. kr., det vil sige i alt 12 mio. kr. i samlede investeringer for hele året. Hvad bliver totalt afkast, direkte afkast og værditilvækst nu?

6 Opgave 4 EOF 2011 (Ejendomsinvestering og finansiering, 25 procent) Kontorejendommen Elway ligger i det centrale København. I ejendommen Elway er der flere lejere fordelt på forskellige etager. I alt er der kvadratmeter i ejendommen, og markedslejen vurderes til kr. per kvadratmeter. Markedslejen svarer til den aktuelle leje. Lejen reguleres årligt med inflationen, som er på 2 procent, hvilket svarer til den Europæiske Centralbanks langsigtede inflationsmål. Alle lejere har betalt 6 måneders depositum af den aktuelle leje. Den risikofrie rente ved en statsobligation med en løbetid svarende til den gennemsnitlige uopsigelighed på ejendommens lejekontrakter antages at være på 3 procent. Der er foretaget særindretning for en af lejerne, og det er aftalt at lejeren betaler t.kr. (10 mio. kr.) i 2011, t.kr. i år 2012, t.kr. i år 2013 og t.kr. i år Herefter skal lejeren ikke betale mere for særindretningen. Der betales ikke deposita af særindretningen. Det antages, at der har været tale om en særlig aftale, der ikke kommer til at gentage sig fremover. I årlig vedligeholdelse af ejendommen afsættes 60 kr. per kvadratmeter. Driftsudgifter (udvendig vedligeholdelse) er på t.kr. Det antages, at der i hvert år er 5 procent tomgang. 10 procent af udgiften til tomgang skal yderligere afsættes til at betale varme og fællesudgifter. Der er ikke planlagt vedligeholdelse af ejendommen. Der er budgetteret med t.kr. i 2012 og t.kr. i investeringer i 2018, og der budgetteres med t.kr. i terminalåret. Diskonteringsrenten er på 7 procent. Forudsætninger: Beløb er angivet i tusinde kroner (t.kr.) Inflation og renter Driftsudgifter i Inflation 2,0 % Diskonteringsrente 7,0 % Løbende vedligeholdelse Antal kvm Deposita af årsleje kontor Løbende vedligeholdelse pr. kvm. (DKK) 60 Forrentning af deposita 3,0 % Måneders deposita 6 mdr. Planlagt vedligeholdelse: År Leje og administration Årlig leje 2011 per kvm. (DKK) Herefter et gennemsnit over de seneste 10 år 0 Administration i forhold til årsleje kontor 4,0 % Investeringer: År Forventet tomgang af årsleje kontor: År År % Forventede gennemsnitlige investeringer herefter Forventet gennemsnitlig tomgang efter 10 år 5 % Ejers andel af omkostninger ved tomgang = 10 % af tomgang Der er foretaget en særindretning til en lejer, som indbringer: t.kr. i 2011, t.kr. i år 2012, t.kr. i år 2013 og t.kr. i år Besvar følgende: A) Beregn værdien af ejendommen ved hjælp af både den afkastbaserede model og DCFmodellen. Beløbene skrives i tusinde kroner (t.kr.). Bliver værdien den samme ved de to metoder? B) Hvor meget af værdien skyldes særindretningen?

7 C) Hvor meget af værdien skyldes den løbende vedligeholdelse i år 2012 alene? D) Det oplyses nu, at der også skal betales administration af særindretningen til administrator. Beregn den nye værdi af ejendommen ved hjælp af både den afkastbaserede model og DCFmodellen. Bliver den nye ejendomsværdi den samme ved de to metoder? E) Bør værdien af ejendommen være den samme ved den afkastbaserede model og DCFmodellen? Forklar kort hvorfor.

DEAS PROPERTY VALUATION BRUGERMANUAL

DEAS PROPERTY VALUATION BRUGERMANUAL DEAS PROPERTY VALUATION BRUGERMANUAL Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 GENERELT... 4 OPBYGNING... 4 SÅDAN KOMMER DU I GANG... 5 FORUDSÆTNINGER... 6 Stamoplysninger... 6 Energimærke... 6 Fremskrivning

Læs mere

En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten:

En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten: 15. Finansiering Opgave 15.1 En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten: 1. Kassekredittens maksimum er kr. 1.200.000. 2. Nominel rente af kassekreditten er 12% p.a. +

Læs mere

Værdiansæt t else af erhvervsejendom m e - 1. års afk ast og DCF. v/nic holas Thurø

Værdiansæt t else af erhvervsejendom m e - 1. års afk ast og DCF. v/nic holas Thurø Værdiansæt t else af erhvervsejendom m e - 1. års afk ast og DCF 0 v/nic holas Thurø RED Property Advisers Palægade 6, 4. 1261 København K. Tlf.: 33 13 13 99 RED Propert y Advisers Rådgiver og erhvervsmægler

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand 2014

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand 2014 Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand 2014 FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2013 Indholdsfortegnelse Begrundelse for tillægget Udregning af tillægget 2.1 Afskrivninger...

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Rentesregning Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling er udarbejdet

Læs mere

Investeringsteorien bag DLBR INVE

Investeringsteorien bag DLBR INVE Investeringsteorien bag DLBR INVE Denne vejledning omhandler, hvordan beregningerne i INVE er definerede. Vejledningen omhandler det teoretiske grundlag for vurdering og beregning af rentabiliteten for

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 29. maj 2001 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. Matema10k C-niveau, Frydenlund Side 1 af 10 Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige

Læs mere

Skriftlig eksamen i Økonomistyring

Skriftlig eksamen i Økonomistyring Skriftlig eksamen i Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 30%

Læs mere

Værdiansættelse af investeringsejendomme. Definition af forrentningskrav. ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40

Værdiansættelse af investeringsejendomme. Definition af forrentningskrav. ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 Værdiansættelse af investeringsejendomme Definition af forrentningskrav ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 Værdiansættelse af investeringsejendomme - Definition af forrentningskrav Udgivet af: Ejendomsforeningen

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi

Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi Ken L. Bechmann 25. november 2013 1 Totaløkonomi hvorfor: Analysere hvad der samlet bedst betaler sig Foretage økonomiske

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A 7. november 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A U D K A S T Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. udgave som E-bog til tablets 2012 by

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag.

Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Sommereksamen 29. maj 996 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes frem til et bestemt tal. I disse situationer

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Rådgivningsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 Fuld rapport: Eksempel (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 6 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45

JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45 JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 5 Til aktionærerne 6 Hoved- og nøgletal 8 Jeudan i 2014 12 Regnskabsberetning 20 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE

Læs mere