Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer:"

Transkript

1 Notat 15. september 2010 Borgmesterens oplæg til budgetforslag Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: 10-U-1 Innovationspulje ØK R-6 Reduktion af tid til andre opgaver - skoleområdet FI R-8 Reduktion i tildeling pr. barn i SFO FI U-10 Særligt dyre enkeltsager FI Juniorklub, lukning på 3 skoler FI R-4 Nedlægggelse af varmtvandsbassin SÆ R-1 Asfaltbesparelse NTM R-1 Forbedringer inden aflevering af veje til private NTM Busdrift, budget fra regionen NTM U-5 Telebusordning NTM A-9 Kolindsund NTM Ny materielgård og salg af gamle NTM R-5 Kontanthjælp, øget indsats AU Tilskud og grundskyld, genberegnet ØK Uændret skatteprocent, 25,4 ØK Selvbudgettering af skat og tilskud ØK Samlede ændringer På byrådets mødet den 2. september 2010 blev der dannet følgende liste over nye blokke til budgetforslaget: 10-R-2 Administrationsudgifter, yderligere ØK R-5 Seniordage ØK R-7 Yderligere forebyg. Forsikring ØK R-15 Reduktion af ny lønpulje ØK R-19 Rammebesp., Ungdomsskole FI R- 10C Syddjurs Bostøtte - 46% brugertidspct. SÆ Demografipulje - nedsættelse yderligere SÆ R U-7 Kafe Kolind SÆ U-8 Sektorplan voksen handicap SÆ U-10 Ebeltoft sundhedscenter SÆ R-3 Vintertjeneste NTM R-5 Rammebesparelse naturpleje NTM R-11 Private skoler, energi vedr. bygninger NTM R-12 Private skoler, huslejeindtægter NTM U-10 Drift af hallen i Feldballe PUK Jobcenter - ændrede budgetforudsætninger 16-R-4 AU A-2 Yderligere salg ejendomme ØK Side 1 af 6

2 14-A-11 Energibesparende foranstaltninger NTM R-16 Udmelding af 16 særtilskud ØK R-16 Låneansøgning vedr. kvalitetsfond ØK R-16 Yderligere renteudg. ved mindre lånopt. ØK R-16 Yderligere afdrag Ved mindre lånopt. ØK R-17 Udligningsreform (landbrugsjord) ØK R-18 Lånoptagelse energibesp. Foranst. ØK R-18 Yderligere rente og afdrag ved låneoptagelse. ØK R-11 er ændret i forhold til prisstigning på energi indregnet som teknisk korrektion. 10-R-16 er ændret i forhold til gennemregning i model fra Kommunekredit. Den samlede liste over reduktioner er herefter: 10-R-1 Beredskab ØK R-2 Administrationsudgifter ØK R-2 Administrationsudgifter, yderligere ØK R-3A Besparelser på administrationsløn - 1% ØK R-4 Lederuddannelse ØK R-5 Seniordage ØK R-6 Seniorpolitiske initiativer ØK R-7 Forebyggende foranstaltninger - forsikring ØK R-7 Forebyggende foranstaltninger - yderligere ØK R-8 Arbejdsskade - forsikring ØK R-15 Reduceret behov for pulje til ny løn ØK R-12 Erhvervsudvikling - engangsbesparelse ØK R-1 Takstnedsættelser børn- og ungeområdet FI R-3 Døgnpladser til handicappede unge (afledt anlæg) FI R-6 Reduktion af tid til andre opgaver - skoleområdet FI R-7 Reduktion i tildeling til 10. klasse ( pr. elev) (afledt anlæg) FI R-8 Reduktion i tildeling pr. barn i SFO FI R-3 Træningsområdet - effektivisering/omlægning SÆ R-4 Nedlægggelse af varmtvandsbassin SÆ R-8 Syddjurs træner for en bedre fremtid SÆ R-9 Takstreduktion, 5% SÆ R-9 SYBA, Nulstilling af 1% effektivisering SÆ R-10B Syddjurs Bostøtte effektivisering - BTP 46% SÆ R-12 Revisitation af sager og etablering af tilbud i Syddjurs Kommune SÆ R-13 Takstreduktion Misbrugscentret SÆ Side 2 af 6

3 12-R-13 Misbrugscenter, nulstilling af 1% reduktion SÆ R-14 Demografipulje - nedsættelse yderligere SÆ R-14 Demografipulje - nedsættelse SÆ R-1 Asfaltbesparelse NTM R-1 Forbedringer inden aflevering af veje til private NTM R-2A Vejdrift - nedklassificering af veje - byområde i nuv. stand NTM R-3 Vintertjeneste ændring af regulativ NTM R-5 Rammebesparelse på naturpleje NTM Energibesparelser (ny) (afledt anlæg) R-8 NTM Private skoler, energi vedr. bygninger R-11 NTM Private skoler, energi vedr. bygninger, R-11 korr. NTM R-12 Private skoler, huslejeindtægter NTM Busdrift, budget fra regionen NTM R-1 Udviklingspuljen - LAG - nedsættelse af tilskudspuljen PUK R-2 International strategi - reduktions af puljen PUK R-19 Rammebesparelse, ungd.sk. PUK Juniorklub, lukning på tre skoler PUK R-4 Kontanthjælp, ændrede forudsætninger AU R-5 Kontanthjælp, øget indsats AU R-1 Øget aktivering af forsikrede AU R-2 Øget aktivering af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere AU R-3 Intensivering af arbejdet - sygedagpengemodtagere AU Samlede reduktioner Udvidelser Følgende udvidelser er indarbejdet i oplægget: 10-U-1 Innovationspulje ØK U-10 Særligt dyre enkeltsager FI U-7 Kafè Kolind tilbud SÆ U-8 Udviklingspulje til sektorplanlægning SÆ U-10 Videreudvikling af Ebeltoft Sundhedscenter SÆ U-10 Drift af hallen i Feldballe PUK U-5 Telebusordning NTM A-9 Kolindsund NTM Samlede udvidelser Side 3 af 6

4 Anlæg Der er foreslået følgende ændringer til anlægsbudgettet: 10-A-1 Salg af ejendomme ØK A-1 Salg af ejendomme, yderligere ØK Familieværket (skal afklares) FI A-3 Margrethe Børnehaven - børn med særlige behov FI A-4 Rosmus Børnehus - nybygning FI A-5 Ådalen - ombygning til integreret institution FI Daginstitutioner, Finansieret af ramme FI A-3 Søhusparken - servicearealer/grundkapital SÆ A-11 Energibesparende foranstaltninger NTM A-3 Søhusparken - salg af grund SÆ A-3 Søhusparken - servicearealtilskud SÆ A-12 Udskydelse af stier, trafiksikkerhed og jordforsyning (ændret) NTM Ny materielgård og salg af gamle NTM Samlede anlæg For 12-A-3 er indskud i landsbyggefonden flyttet til finansieringskonti. Ændringer betyder at investeringerne i budgetoplægget er som følger: Salg af grunde - indtægter ØK Byggemodning boliger i Syddjurs NTM Salg af ejendomme ØK IT Plan - skoleområdet ØK Skoler - Rammebeløb FI Pavilloner i Pindstrup FI Daginstitutioner - ombygning FI Familieværket (skal afklares) FI Margrethe Børnehaven FI Rosmus Børnehus - nybygning FI Ådalen - ombygning til integreret institution FI Søhusparken - servicearealer/grundkapital SÆ Søhusparken - salg af grund SÆ Søhusparken - servicearealtilskud SÆ Cykelstier og stier NTM Frellingvejs forlængelse NTM Materielgård NTM Vejafvandingsbidrag NTM Trafiksikkerhedsplan NTM Renovering vejbelysning NTM Renovering af offentlige toiletter NTM Vejbelysning nedgravning af led. NTM Uddybelse af havnebassin NTM Vand-, varme- og spildevandsplanlægning NTM Energispareinvesteringer, pulje NTM Energibesparende foranstaltninger NTM Udskydelse af stier, trafiksik. og jordfors. NTM Kolind Byfornyelse PUK I alt Heraf KVALITETSFOND Side 4 af 6

5 Finansiering I finansiering er indregnet ministeriets udmeldinger vedrørende særtilskud og lånedispensation og heraf afledte ændringer i renter og afdrag. Renter og afdrag er også tilpasset en forudsætning om låneoptagelse medio året. Låneoptagelsen er forøget med et beløb vedrørende energibesparende foranstaltninger. I overslagsårene er der forudsat et provenu ved reform af tilskuds- og udligningssystemet på 12 mio. kr. svarende til ændring af reglen om udligning af fiktivt skattegrundlag fra produktionsjord. Generelle tilskud og grundskyld er genberegnet på baggrund af afstemning til selvbudgetteringsskema fra staten og tilskudsmodel fra KL. Der er indregnet en merindtægt fra valg af selvbudgettering og et merprovenue på baggrund af valg af uændret skatteprocent på 25,4 i 2011 og overslagsårene. Det sidste kræver efterfølgende godkendelse i Indenrigs- og sundhedsministeriet Renteindtægter - Indskud i pengeinst Renteudgifter af lån Kommunekreditfo Ældreboliger kommunekredit Gevinst ved swap-aftale Generelle tilskud, Statstilsk ti Efterreg. Udlign./gen. tilskud Indtægter Generelle tilskud, Kom. udlignin Finansindtægt, Udligning vedr. u Kommunalt grundbidrag vedr. sund Kommunalt udviklingsbidrag Statstilskud ældreområdet Tilskud til daghøjskoler Tilskud særligt vanskeligt stille tilskud fra kvalitetsfonden Refusion af købsmoms Udgifter til købsmoms Forskudsbeløb kommunal indkomsts Afr. af forskelsbeløb, kom.ind.s Afr. skrå skatteloft, kom.ind.sk Forskudsbeløb af selskabsskat m Bruttoskat 48E kildeskattelov, Grundskyld Dækn.afgift af off. ejendom. For Grundkapital til almene ældrebol Bidrag Kolind Vandværk Kirkelig ligning Låneoptagelse, Kommunekreditforening Afdrag på lån, Kommunekreditforening Afdrag på lån, ældreboliger Finansiering, samlet Side 5 af 6

6 Samlet økonomi Med de givne valg og forudsætninger ser den samlede økonomi i det nuværende forslag ud som følger: Hele kr Korrigeret basisbudget Lov- og cirkulæreprogram Tekniske blokke Udvidelser Reduktioner Drift og statsrefusion Anlæg Drift, statsrefusion og anlæg Pris- og lønstigning 2% p.a Finansiering Kassebeholdning (+=underskud) Overskud i 2011 i budget Forskel Side 6 af 6

Budgetkatalog 2011 Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog 2011 Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Den 12. august 2010 Budgetkatalog 2011 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 9 Udvidelser... 17

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for Syddjurs Kommune

Halvårsregnskab 2014 for Syddjurs Kommune 1 of 26 Halvårs 2014 for Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Side Regnskabsopgørelse 2 Finansieringsoversigt 3 Bemærkninger til Regnskabsopgørelse og Finanseringsoversigt 3 Regnskabsoversigt 5 Bemærkninger

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-6 Driftsoverskud på 44,5 mio. kr. i 2015... 7-8 Hovedoversigt for perioden 2013 2018... 9 Budgetforudsætninger...

Læs mere

Vedtaget budget 2010-13

Vedtaget budget 2010-13 Budget 2010-2013 Vedtaget budget 2010-13 Side 1 Generelle budgetforudsætninger Udgangspunktet for budgetlægningen er budgetoverslagsårene 2010-2012 fra det budget, som Byrådet vedtog den 7. oktober 2008.

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016

Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016 Budget 2013-2016 Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016 Indholdsfortegnelse Side Finansielt budget 2 til det finansielle budget 5 Resultatet af ordinær drift 7 Servicerammeopgørelse 8 Bevillingsoversigt

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budgetnotat August 2010

Budgetnotat August 2010 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET 13. september 2011. Budget 2012-2015. Budgetoplæg 2012-15. Side 1

ØKONOMIUDVALGET 13. september 2011. Budget 2012-2015. Budgetoplæg 2012-15. Side 1 Budget 2012-2015 Budgetoplæg 2012-15 Side 1 Budget 2012-2015 i 2012-priser - Finansielt budget DRIFT Serviceområder i alt 1.498.872 1.513.266 1.513.714 1.514.078 1. Overførselsområder i alt 482.903 494.133

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb Indholdsfortegnelse Hovedoversigt for det skattefinansierede budget 2009 2012... 1 Driftsoverskud på 13 mio.kr....

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN, 7. oktober 2008. Budget 2009-2012. Vedtaget budget. Side 1

ØKONOMIAFDELINGEN, 7. oktober 2008. Budget 2009-2012. Vedtaget budget. Side 1 Budget 2009-2012 Vedtaget budget Side 1 Generelle budgetforudsætninger Udgangspunktet for budgetlægningen er det korrigerede budget for 2008 før sparerunde, men med genopretningen af Social- og Sundhedsudvalgets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat Notat Haderslev Kommune FS Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 6. august 2014 Sagsident: 14/18648 lb.nr. 138479 Sagsbehandler:

Læs mere

Budget 2015. Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014

Budget 2015. Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014 Budget 2015 Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014 Fokus på EU s krav om at offentlige underskud ligger under 3% af BNP (stabilitets- og vækstpagten) Syddjurs Kommune har egne udfordringer

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2013-2016

Bilag til teknisk budget 2013-2016 Bilag til teknisk budget 2013-2016 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 BUDGETTET I TAL... 2 INDTÆGTER...2 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET...12 KORREKTIONER PÅ DRIFTSOMRÅDET...13

Læs mere

Materiale til Budget 2013-2016

Materiale til Budget 2013-2016 Materiale til Budget -2016 Basisbudget Overordnede bemærkninger og oversigter Ikast-Brande Kommune Økonomiafdelingen 10. august 2012 3. Budgetbog Indholdsfortegnelse Basisbudget Side Resultatopgørelse

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2007-2010

Generelle bemærkninger til budget 2007-2010 Generelle bemærkninger til budget 2007-2010 1. Indledning og sammendrag af økonomien i 2007-2010 Jammerbugt Kommunes budget for 2007 og overslagsårene 2008-10 er vedtaget i Sammenlægningsudvalget den 10.

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Budgetforslag 2010 Økonomiudvalgets flertal 1. behandling

Budgetforslag 2010 Økonomiudvalgets flertal 1. behandling Budgetforslag 2010 Økonomiudvalgets flertal 1. behandling Budgetforslag Generelle bemærkninger Bevillingsoversigt Takstoversigt 1 2 Indholdsfortegnelse Budgetforslag 2010 5 Generelle bemærkninger 12 1.

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2014-2017

Bilag til teknisk budget 2014-2017 Bilag til teknisk budget 2014-2017 Indholdsfortegnelse BUDGETLOVEN M.V.... 2 BUDGETTET I TAL... 3 INDTÆGTER...3 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET... 12 KORREKTIONER PÅ

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2009. 3. Generelle bemærkninger

SKIVEKOMMUNE Budget 2009. 3. Generelle bemærkninger 3. Generelle bemærkninger 13 14 3.1 Resultatopgørelse 2009-2012 Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.668,4 1.687,5 1.704,1 1.754,6 Tilskud og udligning 648,2 723,4

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere