TIL BEBOERNE I AFDELING 25

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIL BEBOERNE I AFDELING 25"

Transkript

1 TIL BEBOERNE I AFDELING 25 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse Årsregnskab Forslag 28. august 2015

2 Dato 28. august 2015 Afdeling 25 DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE i Stakladen, Preben Hornum Stuen, Frederik Nielsen Vej 2 torsdag den 10. september 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 3. Fremlæggelse og godkendelse af beretning for perioden siden sidste møde 4. Godkendelse af budget og vedligeholdelsesplan for Indkomne forslag a. Udskiftning vinduespartier b. Askebægere c. Tilladt at have hund d. Tilladt at have kat e. Betalingsvaskeri f. Nye møbler i selskabslokale g. Parkeringspladser h. Ferietur i. Træer j. Fugleskræmsler k. Timer på lys i opgange l. Sommerudflugt til Legoland i 2016 m. Parkeringspladser 6. Valg a. Valg af formand for to år (på valg er Johnny Defeuth Eriksen ønsker ikke genvalg) b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (på valg er Bettina Hou Mandsfeldt, Carina Marie Halvorsen og Thomas Hou Mandsfeldt. Carina ønsker ikke genvalg) c. Valg af suppleant(er) 7. Eventuelt Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

3 Forretningsorden for afdelingsmødet Afdeling 25 Afdelingsmødets opgaver 1. På det årlige, obligatoriske afdelingsmøde (budgetmødet) godkender afdelingsmødet afdelingens driftsbudget, idet det samtidig besluttes, hvor detaljeret godkendelsen skal være. 2. Afdelingsmødet beslutter, om afdelingens årsregnskab fremover skal godkendes på afdelingsmødet. I så fald skal der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder et budgetmøde og et regnskabsmøde. Afdelingsmødet beslutter også, hvilket af de to ordinære møder der skal være valgmøde med valg af repræsentanter til afdelingsbestyrelse og eventuelt til repræsentantskab. 3. Hvis afdelingsmødet har besluttet, at der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder, så skal afdelingsbestyrelsen fremlægge sin beretning på regnskabsmødet. 4. Afdelingsmødet træffer beslutning om: Arbejder og aktiviteter (fx forbedringer, renoveringer og forebyggende socialt arbejde) Individuel måling af vand Ændringer af husorden (herunder regler om husdyr) Udvidet råderet for beboerne (udvendige råderetsarbejder og kollektiv råderet) Sammenlægning af afdelinger Indvendig vedligeholdelses- og istandsættelsesordning (A- eller B-ordning). 5. Afdelingsmødet godkender eller forkaster øvrige forslag fra beboerne i afdelingen, afdelingsbestyrelsen, boligorganisationens bestyrelse og øverste myndighed. 6. Afdelingsmødet kan uddelegere afdelingsmødets og afdelingsbestyrelsens kompetence på konkrete områder til beboergrupper, opgange, udvalg el. lign. Afdelingsmødets afholdelse 7. Alle beboere og myndige medlemmer i husstandene har adgang til afdelingsmødet. Boligorganisationens bestyrelse og medarbejdere har også adgang til mødet men uden stemmeret. Afdelingsmødet kan desuden beslutte, at andre deltager i mødet, ligeledes uden stemmeret. Boligorganisationens bestyrelse kan også beslutte, at andre deltager i mødet med taleret og uden stemmeret. 8. Afdelingsbestyrelsen sikrer, at der udleveres to stemmesedler til hver fremmødt husstand. De fremmødte kontrolleres ved afkrydsning på beboerlisten. 9. Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder mødet og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen. Dirigenten sikrer, at vedtægterne og forretningsorden overholdes. 10. Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg. Dirigenten fastsætter antallet af medlemmer til stemmeudvalget. 11. Afdelingsmødet vælger en referent, der laver et referat af beslutninger og eventuelle afstemninger. Referatet underskrives af dirigenten og afdelingsformanden. Referatet skal gøres tilgængeligt for afdelingens beboere senest fire uger efter mødet på afdelingens hjemmeside eller ved opslag for afdelingens beboere. 12. Dirigenten styrer rækken af talere. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller afdelingsmødet beslutter at fastsætte en begrænsning. Man kan ikke komme med indlæg til et punkt på dagsordenen, at debatten om punktet er slut. Valg og afstemninger 13. Afdelingsmødet bestemmer afdelingsbestyrelsens størrelse (mindst tre og et ulige antal) og vælger medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 14. Afdelingsmødet beslutter, om formanden for afdelingsbestyrelsen vælges på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv. 15. Afdelingsmødet beslutter, om der vælges repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter for disse på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen udpeger afdelingens repræsentantskabsmedlemmer. I begge tilfælde er afdelingens beboere og disses myndige husstandsmedlemmer valgbare. 16. Ved valg og øvrige afstemninger har hvert tilstedeværende beboelseslejemål to stemmer uanset antallet af fremmødte personer fra lejemålet. 17. Afdelingsmødet afgør alle spørgsmål ved almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer bortset fra valg og de spørgsmål, som if. vedtægterne har fastlagte stemmeandele. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i afgivne stemmer. 18. Ved valg foretages skriftlig afstemning. Forslag om skriftlig afstemning om andre spørgsmål afgøres ved almindeligt flertal. Herudover afgør dirigenten afstemningsformen. 19. Hvis afdelingsmødet skal vælge formand og der kun er én kandidat, så er personen valgt uden afstemning. 20. Hvis der er to kandidater til formandsvalget, så vælges den, der ved skriftlig afstemning får over halvdelen af de afgivne stemmer. Hvis begge kandidater opnår lige mange stemmer, foretages omvalg. Hvis der herefter stadig er stemmelighed, findes formanden ved lodtrækning. 21. Hvis der er foreslået flere end to kandidater til formandsvalget, og ingen kandidater ved første skriftlige afstemning får flere end halvdelen af de afgivne stemmer, så foretages ny skriftlig afstemning mellem de to kandidater, der ved første afstemning opnåede flest stemmer. 22. Ved valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, repræsentanter til boligorganisationens repræsentantskab og suppleanter gælder, at der stemmes på det antal personer, der skal vælges. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig. 23. Oplysning om afdelingsbestyrelsens sammensætning (antal, navne, adresser og evt. ) sendes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Oplysning om afdelingens repræsentanter (antal, navne, adresser og evt. ) sendes ligeledes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Referat af afdelingsmødet sendes til administrationen senest én måned efter mødet.

4 Budget 2016 hovedlinjer Afdeling 25 Reginehøj Hvad er budget 2016? Budgettet viser, hvad din afdeling forventer af indtægter og udgifter i I almene boliger må der ikke budgetteres med over- eller underskud. Hvis udgifterne er større end indtægterne, stiger din husleje. Vedligeholdelsesplanen afgør, hvilke forbedringer af boligerne, der kan sættes i værk. På afdelingsmødet fremlægger afdelingsbestyrelsen budgettet, som er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Og sammen med dine naboer skal du godkende budgettet på afdelingsmødet. Det gælder også de arbejder i vedligeholdelsesplanen, der skal gennemføres i Huslejen stiger med 3% i 2016 Din husleje stiger med 3% fra 1. januar Eksempler på fremtidig husleje (budgettet som foreslået) Afd Boligtype Månedlig leje Ny leje Stigning 1-rumsbolig (37 m2) kr kr. 70 kr. 2-rumsbolig (74 m2) kr kr. 106 kr. 3-rumsbolig (85 m2) kr kr. 117 kr. 4-rumsbolig (96 m2) kr kr. 128 kr. Bemærk, at der kun er tale om eksempler. De kan afvige fra din husleje også i samme boligstørrelse. Vedligeholdelsesplan Budgettet omfatter også en plan for de projekter, der er nødvendige at gennemføre i det kommende år. Du kan se hele vedligeholdelsesplanen i et særskilt bilag. Du skal særligt være opmærksom på, om der står beløb under Optagelse af lån. Det betyder, at der optages et lån, der medfører lejeforhøjelse. Henlæggelser Hvert år lægger afdelingen penge til side i budgettet. Den opsparing går til vedligeholdelsesarbejder i afdelingen. I 2016 henlægger afdelingen 225 kr. pr. kvadratmeter. I alt var der ved udgangen af 2014 henlagt 181 kr. pr. kvadratmeter i afdelingen. Beløbene skal ses i sammenhæng med de projekter, der står på vedligeholdelsesplanen de næste årtier. Er der mange eller store projekter, kræver det store henlæggelser er der færre, kan afdelingen klare sig med lidt mindre. Du kan se i vedligeholdelsesplanen, om der over de næste 20 år henlægges nok til de arbejder, der skal laves.

5 Udgifter 2016 Budget 2016 Nogle punkter i budgettet kan du og dine naboer påvirke på afdelingsmødet (GRØN). Andre punkter i budgettet kan beboerne ikke umiddelbart påvirke medmindre man fx sparer mere på energien (GUL). Endelig er nogle punkter i budgettet givet af lovgivning og andre forhold, som afdelingsmødet ikke har indflydelse på (RØD): Påvirkes Besluttes Ingen indflydelse Konto Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Ændring (betyd.) Almindelig vedligeholdelse % Ejendomsfunktionær og renholdelse % Drift af fællesvaskeri Drift af fællesfaciliteter Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter m.m El og varme % Vandafgift Renovation m.m Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse % Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning Henlæggelse til tab ved fraflytning Andre udgifter Ydelser på prioritetslån % Ydelse på forbedringslån % Landsbyggefond, dispositionsfond og arbejdskapital Administrationsbidrag % Ejendomsskatter % Forsikringer Overført til resultatkonto Tab ved lejeledighed I alt % Udgifterne bliver dækket af disse indtægter: Konto Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Ændring (betyd.) Husleje % Renter Afvikling af overskud m.v % Andre indtægter I alt % Da udgifterne er større end indtægterne, er det som anført ovenfor nødvendigt at hæve huslejen med 3%. Kapitaludgifter Offentlige udgifter m.m. Administration Henlæggelser Ejendomsfunktionær og renholdelse Vedligeholdelse Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter Andre driftsudgifter 2% 1% 7% 12% 10% 24% 36% 8% Du kan få det fulde budget for afdeling 25 Reginehøj på eller Det kan også findes på Boligkontoret Århus afdeling 25 2 af 2

6 Vedligeholdelsesopgaver i 2016 Afdeling 25 Reginehøj Afdelingsmødet skal vedtage, hvilke vedligeholdelsesopgaver der skal laves i afdelingen i Nedenfor kan du se afdelingsbestyrelsens forslag til projekter i det kommende år. De er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Bygningsdel Aktivitet Næste år Belægninger Grillplads Belægninger Vedligeholdelse af haveanlæg* Belægninger Udsk. og vedl. asfalt på veje og p-pladser * Afløbssystem (samlet) Renovering af kloakledninger* Legepladsudstyr Gennemgang/rep. og årlig inspektion på legeplads Overført mi * Småbygninger ikke reg. som bygninger Vedligehold af servicebygning * Altan Vedligeholdelse af Z-profiler * Dækkonstruktion Renovering af kælderdæk, P-kældre Dør Indgangsdøre ved stuelejemål og facade inkl. dørtelefon * Indvendig dør Udskiftning af kælderdøre fra træ til stål inkl. lys * Gulv Afslibning/lakering/udskiftning gulve ved fraflytning * Overflader Malerbehandling af kældervægge * Overflader Øvrig maling ved fraflytning * Overflader Gennemgang af murer ved fraflytning * Overflader Gennemgang af tømrer ved fraflytning * Indvendige vægoverflader fællesarealer Malerbehandling og vedligeholdelse af vægge i vaskerier Indvendige vægoverflader fællesarealer Vedligeholdelse af vægge i trappeopgang og elevator * Trappe Totalrenovering af trappeopgange inkl. terrazzo, lydisolerin * Vindue Gennemgang/smøring og justering af vinduer og døre * Vindue Gennemgang/rep af diverse glas * Vindue Vedligeholdelse af elastiske fuger* Vindue Udskiftning af vinduespartier mod altaner * Facadebeklædning Rådgivning til opstart af facaderenovering Ydervæg Malerbehandling ved indgangspartier Opsamling Ombygning fra kar til bruser * Opsamling Rep./udskiftning af sanitet * Afløbssystem (samlet) Renovering af kloakledninger i bygninger inkl. rensning * Afløbssystem (samlet) Vedligehold/udskiftning af afløbsrør i gulv* Elforsyningsanlæg (samlet) Renovering af el-installation ved fraflytning * Transportsystem (samlet) Service/rep. af elevator * Transportsystem (samlet) Sikkerheds opgradering af elevatorer Vandsystem (samlet) Rep. og vedligehold af rør, fittings og vandarmaturer * Varmeanlæg (samlet) Vedligehold, opdatering og batteriskift på CTS-anlæg * Varmeanlæg (samlet) Rep. og vedl. af rad.ventiler, radiatorer og røranlæg * Vaskemaskiner Vedl. og udsk. af udstyr og maskiner i vaskeri* Ventilationsanlæg (samlet) Service på ventilationsanlæg * Affaldscontainer, -beholder og -stativ Serviceaftale på centralsug * Køkkeninventar Udskiftning af komfurer, køle- og fryseskabe * Tekst Næste år Planlagt vedligeholdelse Optagelse af lån : Lån kr. vinduespartier (forslag) + lån ca medfører en forhøjelse på max. 0,6 % Budgetteret henlæggelse Henlæggelser først på året Henlæggelser sidst på året Vedligeholdelsesopgaver mærket med * gentages hvert år. Den fulde vedligeholdelsesplan for afdeling 25 Reginehøj er vedlagt til orientering.

7 Budget 2016 vedligeholdelsesplan Afdeling 25 Reginehøj Vedligeholdelsesplanen beskriver de arbejder, der skal laves i afdelingen de næste 19 år for at holde afdelingen i forsvarlig stand. Det er afdelingsmødet, der hvert år beslutter vedligeholdesplanen for det følgende år i år altså Afdelingen er over perioden nødt til at optage lån til vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder på i alt kr., fordi der ikke er sparet nok op. Det belaster de fremtidige beboere i afdelingen, selv om det efter lovgivningen bør være de nuværende beboere, der sparer op til vedligeholdelsen. Derfor skal låneoptag kun accepteres, hvis det slet ikke er muligt at henlægge til arbejderne. Det betyder også, at henlæggelserne under alle omstændigheder bør øges for at undgå, at afdelingen forfalder. Bygningsdel Aktivitet Belægninger Smårep. på fortove Belægninger Hegn og lys Belægninger Grillplads Belægninger Vedligeholdelse af haveanlæg Belægninger Udskiftning af stibelægning inkl. ny bund Belægninger Udsk. og vedl. asfalt på veje og p-pladser Afløbssystem (samlet) Renovering af kloakledninger Vej- og pladsbelysningsanlæg Parkbelysning Varmeanlæg (samlet) Hovedledning til blokkene (vand og varme) undersøgelse af ti Varmeanlæg (samlet) Renovering af varmerør i jord, delstrækninger. Overført Legepladsudstyr Gennemgang/rep. og årlig inspektion på legeplads Overført mi Småbygninger ikke reg. som bygninger Vedligehold af servicebygning Småbygninger ikke reg. som bygninger Indretning gæsteværelse Altan Vedligeholdelse af Z-profiler Dækkonstruktion Renovering af kælderdæk, P-kældre Dør Indgangsdøre ved stuelejemål og facade inkl. dørtelefon Indvendig dør Udskiftning af kælderdøre fra træ til stål inkl. lys Gulv Afslibning/lakering/udskiftning gulve ved fraflytning Gulv fællesarealer Udskiftning af gulvbelægning i selskabslokale Overflader Malerbehandling af kældervægge Overflader Øvrig maling ved fraflytning Overflader Gennemgang af murer ved fraflytning Overflader Gennemgang af tømrer ved fraflytning Indvendige vægoverflader fællesarealer Malerbehandling af vægge i selskabslokaler Indvendige vægoverflader fællesarealer Malerbehandling og vedligeholdelse af vægge i vaskerier Indvendige vægoverflader fællesarealer Vedligeholdelse af vægge i trappeopgang og elevator Indvendige vægoverflader fællesarealer Renovering af kælderlokale maling og køkken i blok B Indvendige vægoverflader fællesarealer Afrensning og maling af p-kælder Tagkonstruktion Udskiftning af tagfolie Trappe Totalrenovering af trappeopgange inkl. terrazzo, lydisolerin Vindue Gennemgang/smøring og justering af vinduer og døre Vindue Udskiftning af vinduer på indgangsfacaden Vindue Gennemgang/rep af diverse glas Vindue Vedligeholdelse af elastiske fuger Vindue Udskiftning af vinduespartier mod altaner Vindue Udskiftning af Z-profiler på altaner Facadebeklædning Rådgivning til opstart af facaderenovering Indervæg Maling, rørisolering m.v. i teknikrum Indervæg Ombygning af varmehal Overført Ydervæg Afvaskning af facader Ydervæg Malerbehandling af sokler Ydervæg Vedligehold af stålplader Overført Ydervæg Malerbehandling ved indgangspartier Ydervæg Renovering af facadebeklædning Opsamling Ombygning fra kar til bruser Opsamling Rep./udskiftning af sanitet Opsamling Rensning af faldstammer Afløbssystem (samlet) Renovering af kloakledninger i bygninger inkl. rensning Afløbssystem (samlet) Vedligehold/udskiftning af afløbsrør i gulv Elforsyningsanlæg (samlet) Bimålere til 5 vaskerier. Overført Elforsyningsanlæg (samlet) Renovering af el-installation ved fraflytning Transportsystem (samlet) Service/rep. af elevator Boligkontoret Århus afdeling 25

8 Transportsystem (samlet) Sikkerheds opgradering af elevatorer Forbrugsanlæg Trykforøgeranlæg Grundfos. Overført Målerarrangement Koldvands måler i hver blok Overført Målerarrangement Koldt- og varmtvandsmålere Vandsystem (samlet) Rep. og vedligehold af rør, fittings og vandarmaturer Målerarrangement Varmemålere Målerarrangement Udskiftning af energimålere Målerarrangement Batteriskift i energimålere Varmeanlæg (samlet) Udskiftning af cirkulationspumper varme Varmeanlæg (samlet) Vedligehold, opdatering og batteriskift på CTS-anlæg Varmeanlæg (samlet) Rep. og vedl. af rad.ventiler, radiatorer og røranlæg Vaskemaskiner Vedl. og udsk. af udstyr og maskiner i vaskeri Ventilationsanlæg (samlet) Service på ventilationsanlæg Ventilationsanlæg (samlet) Rensning og indregulering samt udskiftning af aggregater eta Ventilationsanlæg (samlet) Udskiftning af ventilation i p-kældre Affaldscontainer, -beholder og -stativserviceaftale på centralsug Affaldscontainer, -beholder og -stativnye styring til centralsug. Overført Affaldscontainer, -beholder og -stativudskiftning af sugecontainer Køkkeninventar Udskiftning af komfurer, køle- og fryseskabe Møbler Inventar i fællesrum Møbler Istandsættelse af Hyggeren Bruges til El i systue Møbler Nye hynder til stole i fællesrum Maskiner og maskinanlæg Udskiftning af traktor Maskiner og maskinanlæg Udskiftning af fejemaskine og anhænger Maskiner og maskinanlæg Udskiftning af græsklippere Maskiner og maskinanlæg Udskiftning af skræntklipper Total Tekst Planlagt vedligeholdelse Optagelse af lån Budgetteret henlæggelse Henlæggelser sidst på året Forslag lån kr. vinduespartier. Rest lån ca kr. medfører en forhøjelse på max. 0,6 % ved optagelse af et lån med en løbetid på 10 år Planlagt vedligeholdelse Optagelse af lån Budgetteret henlæggelse Henlæggelser sidst på året Boligkontoret Århus afdeling 25

9 Regnskab 2014 Afdeling 25 Reginehøj Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget Udgifter kr. kr. kr. Ydelser på oprindelige lån i afdelingen Vand- og vandafledningsafgifter Renovation Afdelingens energiforbrug Administrationsbidrag Dispositionsfonden og bidrag til arbejdskapital Ejendomsskat, forsikring samt evt. A- og G-indskud Offentlige og andre faste udgifter i alt Ejendomsfunktionær og renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse Vedligeholdelse dækket af henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v Istandsættelse dækket af henlæggelser Vaskeri, fælleslokaler m.m Diverse udgifter, herunder afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter Variable udgifter i alt Henlæggelser til vedligeholdelse og fraflytning Samlede ordinære udgifter Ydelse på lån til forbedringsarbejder m.v Tab ved lejeledighed m.v Tab dækket af dispositionsfonden Tab dækket af henlæggelser Tab ved fraflytning Tab dækket af dispositionsfonden Tab dækket af henlæggelser Overført fra resultatkonto Andre ekstraordinære udgifter Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud overført til resultatkonto Udgifter og evt. overskud i alt Indtægter Leje Renter Drift af fællesfaciliteter Overført fra resultatkonto Andre ordinære indtægter Ordinære indtægter i alt Tilskud og driftsstøtte Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Årets underskud overført til resultatkonto Indtægter og evt. underskud i alt

10 Regnskab 2014 fortsat Balance pr. 31. december Aktiver kr. kr. Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Henlæggelser: Planlagt og periodisk vedligeholdelse Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Fælleskonto 0 0 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Istandsættelse 0 0 Tab ved lejeledighed og fraflytning Øvrige henlæggelser Resultatkonto Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Regnskabet for afdelingen er revideret i henhold til instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Hvis du ønsker et mere detaljeret regnskab, kan du kontakte administrationen eller se på

11 Aarhus, den 10/ FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 25 Udskiftning af vinduespartier Der er afsat kr. i vedligeholdelsesplanen pr. år til udskiftning af vinduespartier til altansiden. Afdelingsbestyrelsen foreslår der afsættes yderligere kr. pr. år i vedligeholdelsesplanen fra 2016 for at få udskiftet vinduespartierne hurtigere end i dag. Vi mener det er nødvendigt. Det er nødvendigt at optage et lån med en løbetid på 10 år til finansiering af udgiften det første år og som planen ser ud nu 2 eller 3 gange mere inden de alle er udskiftet. Det vil medføre en forhøjelse på max. 0,5 % hvis vi skal låne yderligere ca kr. i 2016 eller Forhøjelsen udgør ca. 12 kr. pr. måned for en 1 rums bolig på 37 m 2, ca. 18 kr. for en 2 rums på 74 m 2, ca. 20 kr. for en 3 rums på 85 m 2 og ca. 22 kr. for en 4 rums på 96 m 2. Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

12 FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING august 2015 Mit forslag går ud på, at der sættes skodbeholdere op ved alle indgangspartier og andre egnede steder i området. Begrundelse Jeg synes der mange steder omkring på Reginehøj smides cigaretskodder. Det ser ikke godt ud. Det kan ikke være rigtig, at andre skal samle dem op. Skodderne skal heller ikke ligge, så små børn kan samle dem op og puttet de farlige skodderne i munden. Hilsen Henny Bach Rasmussen, Reginehøjvej th.

13 FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING august 2015 Jeg foreslår, at vi ændrer vores husorden, så den giver tilladelse til at holde én hund med flg. formulering: Det er tilladt at have én hund i boligen. Hunden skal være i snor eller bæres, når den færdes på afdelingens område. Du skal sørge for, at hunden ikke forurener afdelingens områder. Hilsen Vibeke Schneider Reginehøjvej 9 3. th

14 FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING august 2015 Jeg foreslår, at vi ændrer vores husorden, så den giver tilladelse til at holde én kat med flg. formulering: Det er tilladt at have én kat i boligen. Katten skal være i snor eller bæres, når den færdes på afdelingens område. Du skal sørge for, at katten ikke forurener afdelingens områder. Hilsen Vibeke Schneider Reginehøjvej 9 3. th

15 Aarhus, den 11. august 2015 FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 25 Betalingsvaskeri Jeg stiller forslag om betalingsvaskeri. Vibeke Schneider Reginehøjvej 9 3. th.

16 Aarhus, den 11. august 2015 FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 25 Jeg foreslår der indkøbes nyt møblement i selskabslokalet (borde og stole i det store lokale). Vibeke Schneider Reginehøjvej 9 3. th.

17 FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING august 2015 Som beboer i afdeling 25 Reginehøjvej vil jeg hermed gerne stille forslag om at der bliver etableret flere parkeringspladser i afdelingen. Da det er åbenlyst for os der har bil, at der er for få pladser. Kommer man hjem efter kl 19 er det tæt på umuligt at finde en p plads. Som jeg ser det kan der etableres 18 nye p pladser op langs Reginehøjvej. med venlig hilsen Per lykke Jensen reginehøjvej 21 1 th

18 FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING august 2015 Forslag: Fælles sommerferieaktivitet Da skolernes sommerferie ofte kan være lang for børnefamilierne og da ikke alle har råd til at rejse på sommerferie, har jeg følgende forslag: En ferietur for børnefamilier + andre interesserede. Det kunne være et ophold af 5-7 dages varighed i en spejderhytte eller en anden billig form for overnatningsmulighed. Der skal bare være køjer, køkken og bad, som vi deles om. Samt udendørsarealer hvor børnene kan lege, der kan grilles, laves bål m.m. Evt. i nærheden af en strand, hvis det er muligt. Jeg forestiller mig, at der er delvis egenbetaling af opholdet. Beregnet ud fra hvor mange voksne og børn der deltager fra den enkelte husstand. Turen kunne evt. laves i samarbejde med de boligsociale medarbejdere. En sådan tur ville være med til, at beboerne lærer hinanden at kende og dermed kan det styrke sammenholdet i Reginehøj. Venlig hilsen Noura Houssein Dir Reginehøjvej 43, 1. th Mobil nr

19 FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING august 2015 Træer i afdelingens park Der må kun fældes træer som er syge. Meget store træer kan evt. beskæres. Hvis et træ fældes skal der plantes et ny (ikke nødvendigvis samme sted). Forslagsstiller: Carina Halvorsen, nr. 43, 3. th.

20 FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING august 2015 Som beboer i afdeling 25 ønsker jeg at fremsætte forslag om at der bliver opstillet fugleskræmsler til at skræmme måger bort - så vi kan blive fri for de mågeskrig på alle tider af døgnet og som forhåbentlig sidegevinst stoppe at beboere smider brød udover altanen. med venlig hilsen Per lykke Jensen Reginehøjvej 21 1 th

TIL BEBOERNE I AFDELING 45

TIL BEBOERNE I AFDELING 45 TIL BEBOERNE I AFDELING 45 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 70

TIL BEBOERNE I AFDELING 70 TIL BEBOERNE I AFDELING 70 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE

DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE TIL BEBOERNE I AFDELING 20 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

1-3034 Vestergården 1

1-3034 Vestergården 1 1-3034 Vestergården 1 Ordinært afdelingsmøde Onsdag den 10. september 2014, kl. 19:00 i mødesalen på Herlev Skole Velkommen til ordinært afdelingsmøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste bestemmende

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243 AlmenBo Aarhus Mandagonsdag 101209 1315 Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Kontortid Dagsorden; AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL CVR 59645013 wwwalmenboaarhus.dk Telefon 8938 2000 Boligorganisationen

Læs mere

1-3071 Kløvermarken. Ordinært afdelingsmøde onsdag den 8. september 2010 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238

1-3071 Kløvermarken. Ordinært afdelingsmøde onsdag den 8. september 2010 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238 1-3071 Kløvermarken Ordinært afdelingsmøde onsdag den 8. september 2010 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238 1. september 2010 Velkommen til ordinært afdelingsmøde i Kløvermarken Afdelingsmødet

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 8

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 8 Kontortid 9. Eventuelt REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE CVR 59645013 Telefon 8938 2000 Frydenlunds Allé 8 8210 Aarnus V AlmenBo Aarhus wwwalrnenboaarhus.dk Boligorgarilsationen LmenBo fælleslokalet

Læs mere

rlmenbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE Torsdag den 30. august2012, kl. 19.00 Til beboerne i afdeling 37

rlmenbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE Torsdag den 30. august2012, kl. 19.00 Til beboerne i afdeling 37 Frydenlunds Allé 8 Fredag lukket Torsdag 101209 1317 Kontortid 6. Eventuelt Dagsorden: REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE 23. august2012 CVR 59645013 wwwalrnenboaarhus.dk post@almenboaarhus.dk Telefon

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE iilmenbo Til beboerne i afdeling 15 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Postooks 1243 8210 Aarhus V Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk woiw.alrnenboaarhus.dk CVR 59645013 10. september

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Tirsdag den 11. september2012, kl 19.00. Til beboerne i afdeling 19 Postboks 1243

[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Tirsdag den 11. september2012, kl 19.00. Til beboerne i afdeling 19 Postboks 1243 Frydenlunds Allé B Torsdag 1012 og 1317 Fredag lukket Mandagonsdag 101209 1315 Dagsorden: AFDELINGSMØDE 4. september2012 Telefon 8938 2000 CVR 59645013 8210 Aarnus V AlmenBo Aarhus [menbo 2. Godkendelse

Læs mere

r[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Torsdag den 30. august 2012, kl. 18.00 Til beboerne i afdeling 27

r[menbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Torsdag den 30. august 2012, kl. 18.00 Til beboerne i afdeling 27 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 23. august 2012 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Teleton 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www.almenboaarhusdk CVR 59645013

Læs mere

riiiemenbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Tirsdag den 28. august2012, kl. 19.00 Til beboerne i afdeling 7

riiiemenbo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE Tirsdag den 28. august2012, kl. 19.00 Til beboerne i afdeling 7 Frydenlunds Allé 8 Fredag lukket Torsdag 101209 1317 Telefon 8938 2000 Til beboerne i afdeling 7 AlmenBo Aarhus Mandagonsdag 101209 1315 Kontortid 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE CVA 59645013 www.almenboaarhus.dk

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 6. maj 2014 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 8. maj 2014, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation a. Økonomisk orientering

Læs mere

Afd. 2. Indkaldelse til ORDINÆRT BEBOERMØDE. Onsdag den 29. april 2015 kl. 19.00. i selskabslokalet Bygholmen 22

Afd. 2. Indkaldelse til ORDINÆRT BEBOERMØDE. Onsdag den 29. april 2015 kl. 19.00. i selskabslokalet Bygholmen 22 Afd. 2 Indkaldelse til ORDINÆRT BEBOERMØDE Onsdag den 29. april 2015 kl. 19.00 i selskabslokalet Bygholmen 22 Velkommen til beboermøde Med håb om en god og saglig debat bydes du velkommen til beboermødet.

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE LmenBo Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Til beboerne i afdeling 41 8L Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus,dk www.almenboaarhus.dk CVR 59645013 28. august 2012 REVIDERET DAGSORDEN

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013 Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte sommer 2013 Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger... 3 Lovgivningen - og alt det andet... 4 Lov om almene boliger.... 4 Lov om leje af almene boliger....

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete).

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete). Rypen Årgang 31 Nummer 124 Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Efterår Side 2 Lederen Side 3 14 Referat fra afdelingsmødet Side 15 Dit skrald Side 16 Opslagstavlen Side 17-18 Informationer Er der nogen smukkere

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 26. februar 2015 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 5. marts 2014, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation Kl. 17:15

Læs mere

Der skal træffes en beslutning

Der skal træffes en beslutning Oktober 2012 Nu er tiden kommet Der skal træffes en beslutning Den 23. oktober 2012, kl. 19.00 afholdes ekstraordinært besluttende afdelingsmøde i FrederiksborgCentret. Det er her, beboerne i Skoleparken

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere