Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud"

Transkript

1 Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud Som supplement til den fremsendte ansøgning kan der knyttes oplysninger. Skolen er i god gænge med et godt samarbejde med UU-vejledningen i Viborg kommune, men er i den situation, at ombygningen af den købte bygning (Vestasbygningen på Marsk Stigs Vej) er en del mere omfattende end forudsat. Anlægsudgifter Skolen fik af Viborg Kommune bevilget et rentefrit lån på kr. 4 mio. samt kommunegaranti på 4,5 mio., som samlet skulle bruges til køb og ombygning af bygningen. Når ombygningen er blevet mere omfattende end forudsat, er det hovedsageligt begrundet i flere forhold. Det var forudsat, at det eksisterende køkken i bygningen var godkendt som produktionskøkken, hvorfor de grundlæggende funktioner forventedes at være etableret. Det var kun godkendt som et serveringskøkken, hvorfor etablering af et egentlig produktionskøkken var ganske mere omfattende. Der er tidligere foretaget ændringer af bygningen, som ikke er byggesagsbehandlet, hvorfor der skal etableres handicaptoilet, samt brandsektionering af vaskeri. Ændret anvendelse af bygningen til skole, herunder myndighedskrav ved etablering af klasselokaler og værksteder er mere omfattende end forudsat i budgetteringen af skolen. Som det fremgår af nedenstående skema, er der væsentlige afvigelser mellem det budgetterede og resultatet. Pr Budget Forventet Køb af bygning (incl. omkostninger) Ombygning køkken Inventar administration (IT - kopi mv.) Køb af Ladbil + Minibus Opstartsudgifter (Ventilation, CTS m.v.) I alt Manglende anlæg Indretning klasseværelse KUU (Tilbud) Indretning administration (Budget) Indretning af værksteder i hallen (Budget) I alt Drift Driftsunderskud 2014, likviditet Driftsunderskud 2015, likviditet I alt Finansieringsbehov

2 Til de manglende anlæg kan knyttes følgende kommetarer: For at kunne gennemføre undervisning på den Kombinerede Ungdoms Uddannelse (KUU) skal der etableres to godkendte klasseværelser Administrationen og lærere er uden videre flyttet ind i eksisterende lokaler for at kunne udnytte lokalerne og skabe effektive arbejdspladser, skal en mindre ombygning igangsættes. Der er 36 elever fordelt på tre værksteder i hallen, hvor der er lavet meget midlertidige afskærmninger, så de kan arbejde med simple opgaver. Der skal etableres rigtige værksteder med maskiner, så eleverne kan producere reelle varer fra bunden af, herunder få indsigt i processen fra rå materialer til færdige varer. Vi har hos myndighederne fået principgodkendt skitser for byggeri, som er mere omfattende end forudsat, idet der skal bygges i hallen. For at kunne levere en undervisning til de unge, som kan motivere, udvikle og klargøre dem til uddannelse og et fremtidig arbejdsliv, er det afgørende nødvendigt med et virkelighedsnært miljø, hvor de dels kan få succes med de projekter de arbejder med, dels kan få udviklet deres personlige- og sociale kompetencer. Er værksteder og miljø ikke acceptable kan eleverne ikke motiveres og fastholdes i deres forløb, hvorfor de dropper ud af skolen. Skolens kapacitet til antal elever, er ligeledes afhængige af relevante faciliteter. Drift Som det fremgår af de vedlagte driftsbudgetter, er driften her de første år presset. Vi er i en indkøringsfase, hvor alle nye projekter/tiltag kræver investeringer der er endnu ikke opbygget en grundlæggende base med materialer. I 2015 bliver resultatet formentlig et underskud på kr , hvilket er medvirkende til den pressede likviditet. Finansieringsbehov Opnået finansiering: Anlægstilskud Kommunekredit Lån Viborg Kommune Finansieringsbehov efter allerede opnået finansiering

3 Henset til ovenstående har vi brug for en likviditetsforøgelse på kr. 2 mio. til dækning af anlægsbehovet samt en buffer til de driftsudsving der erfaringsmæssigt er på en produktionsskole. Vi kan jf. den pressede drift ikke pt. finansiere yderligere lån. Er der brug for yderligere oplysninger, bedes I vende tilbage. Med venlig hilsen Viborg Produktionsskole Søren Gytz

4 Viborg Produktionsskole Budgetopfølgning ÅTD ( ) År 2015 Indtægter Rev. budget Realiseret Rev. budget Forventet res. Kommunalt tilskud Statstilskud Prod. (excl. Skoleydelse) Statstilskud KUU Øvrige indtægter (salg) Indtægter I alt Udgifter Rev. budget Realiseret Rev. budget Forventet res. Løn Løn omkostninger Løn I alt Værksteder Omkost. Service/ Køkken Omkost. Håndværk Omkost. Mennesker Værksteder i alt Andre omk. vedr. Undervisning Øvrige omk. Vedr. undervisning Andre omk. vedr. Undervisning i alt Undervisningsomkostninger I alt Bygningsomkostninger El, vand, varme Vedligeholdelse Bygningsomkostninger i alt Administrationsomkostninger Adm. omkostninger Administrationsomkostninger i alt Øvrige omkostninger Andre omkostninger i alt Omkostninger I alt Finansieringsomkostninger Renter Finansieringsomkostninger i alt Afskrivninger Afskrivninger Afskrivninger i alt Resultat Drift Finansieringsomkostninger Afdrag gæld Finansieringsomkostninger I alt Afskrivninger Afskrivninger Afskrivninger i alt Resultat likviditet Note

5 Budgetopfølgning - Noter Der budgetteres med 50 årselever i perioden 7. april dec. Der er pt. indskrevet 60 elever på skolen, men der forventes et fald umiddelbart efter sommerferien. De 2 ugers ferie i uge trækker ligeledes ned. Menneskelinjen starter op pr. 1. august, hvorfor kapaciteten øges til 60 elever. Der var oprindeligt budgetteret med 19 KUU elever, men der forventes kun opstart af 12 elever pr. 10. august. Grundtilskud udgør kr kr. Der er i reståret budgetteret med 7 lærere, 1 forstander, 1 viceforstander og 1 kontorassistent (flex) Der har i årets løb være ansat personale (uden elever) til forberedelse, svarende til en udgift på kr ) Af de realiserede udgifter er der i køkken og værksteder indkøbt redskaber/værktøj, som er opstartsudgifter svarende til kr Varmeudgiften opkræves aconto efter tidligere forbrug - kr i følges nøje El udgiften opkræves aconto kr pr. 2 mdr. 6 Af de realiserede udgifter er der i indkøbt kontorartikler samt designmanual, som er opstartsudgifter svarende til kr

6 Viborg Produktionsskole Indtægter Budget Kommunalt tilskud Statstilskud Prod. (excl. Skoleydelse) Statstilskud KUU Øvrige indtægter (salg) Indtægter I alt Udgifter Løn Løn omkostninger Løn I alt Værksteder Omkost. Service/ Køkken Omkost. Håndværk Omkost. Mennesker KUU Værksteder i alt Andre omk. vedr. Undervisning Øvrige omk. Vedr. undervisning Andre omk. vedr. Undervisning i alt Undervisningsomkostninger I alt Bygningsomkostninger El, vand, varme Vedligeholdelse Bygningsomkostninger i alt Administrationsomkostninger Adm. omkostninger Administrationsomkostninger i alt Øvrige omkostninger Andre omkostninger i alt Omkostninger I alt Finansieringsomkostninger Renter Finansieringsomkostninger i alt Afskrivninger Budget 2016 Afskrivninger Afskrivninger i alt Resultat Drift Note

7 Finansieringsomkostninger Afdrag gæld Finansieringsomkostninger I alt Afskrivninger Afskrivninger Afskrivninger i alt Resultat likviditet

8 Viborg Produktionsskole Indtægter Budget 2017 Budget Kommunalt tilskud Statstilskud Prod. (excl. Skoleydelse) Statstilskud KUU Øvrige indtægter (salg) Indtægter I alt Udgifter Løn Løn omkostninger Løn I alt Værksteder Omkost. Service/ Køkken Omkost. Håndværk Omkost. Mennesker KUU Værksteder i alt Andre omk. vedr. Undervisning Øvrige omk. Vedr. undervisning Andre omk. vedr. Undervisning i alt Undervisningsomkostninger I alt Bygningsomkostninger El, vand, varme Vedligeholdelse Bygningsomkostninger i alt Administrationsomkostninger Adm. omkostninger Administrationsomkostninger i alt Øvrige omkostninger Andre omkostninger i alt Omkostninger I alt Finansieringsomkostninger Renter Finansieringsomkostninger i alt Afskrivninger Afskrivninger Afskrivninger i alt Resultat Drift Note

9 Finansieringsomkostninger Afdrag gæld Finansieringsomkostninger I alt Afskrivninger Afskrivninger Afskrivninger i alt Resultat likviditet

10 Viborg Produktionsskole 1 ERKLÆRING AFGIVET AF UAFHÆNGIG REVISOR PÅ BUDGET Til ledelsen i Viborg Produktionsskole Vi har efter aftale undersøgt budgettet for Viborg Produktionsskole for 2015 til Budgettet omfatter driftsbudget og andre forklarende noter. Ledelsens ansvar Skolens ledelse har ansvaret for budgettet og for de forudsætninger som budgettet er baseret på. Revisors ansvar og de de udførte undersøgelser Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om budgettet på grundlag af vores undersøgelser. Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med den internationale standard om undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører undersøgelserne med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at de anvendte budgetforudsætninger er velbegrundede og ikke indeholder væsentlig fejlinformation, og en høj grad af sikkerhed for, at budgettet er udarbejdet på grundlag af disse forudsætninger. Vores undersøgelser har omfattet en gennemgang af budgettet med henblik på at vurdere, om de af ledelsen opstillede budgetforudsætninger er dokumenterede, velbegrundede og fuldstændige. Vi har endvidere efterprøvet, om budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med de opstillede budgetterforudsætninger, ligesom vi har efterprøvet den indre talmæssige sammenhæng i budgettet. Det er vores opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Konklusion På grundlag af vores undersøgelse af det bevis, der underbygger forudsætningerne, er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at disse forudsætninger ikke giver et rimeligt grundlag for budgettet. Det er endvidere vores konklusion, at budgettet i alle væsentlige henseender er udarbejdet på grundlag af de opstillede forudsætninger og er præsenteret i overensstemmelse hermed. De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra de budgetterede, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet, og afvigelserne kan være væsentlige. Viborg, den 31. juli 2015 midt revision registreret revisionsvirksomhed Morten Nørgaard registreret revisor

11 Viborg Produktionsskole Budget på investeringer og redegørelser for modtagne lån Pr Budget Forventet Køb af bygning (incl. omkostninger) Ombygning køkken Inventar administration (IT - kopi mv.) Køb af Ladbil + Minibus Opstartsudgifter (Ventilation, CTS m.v.) I alt Manglende anlæg Indretning klasseværelse KUU (Tilbud) Indretning administration (Budget) Indretning af værksteder i hallen (Budget) I alt Drift Driftsunderskud 2014, likviditet Driftsunderskud 2015, likviditet I alt Finansieringsbehov Opnået finansiering: Anlægstilskud Kommunekredit Lån Viborg Kommune Finansieringsbehov efter allerede opnået finansiering

12 Viborg Produktionsskole 1 ERKLÆRING AFGIVET AF UAFHÆNGIG REVISOR PÅ BUDGET Til ledelsen i Viborg Produktionsskole Vi har efter aftale undersøgt budgettet for Viborg Produktionsskole for Budgettet omfatter anlægsbudget samt redegørelse for modtaget finansering. Ledelsens ansvar Skolens ledelse har ansvaret for budgettet og for de forudsætninger som budgettet er baseret på. Revisors ansvar og de de udførte undersøgelser Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om budgettet på grundlag af vores undersøgelser. Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med den internationale standard om undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører undersøgelserne med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at de anvendte budgetforudsætninger er velbegrundede og ikke indeholder væsentlig fejlinformation, og en høj grad af sikkerhed for, at budgettet er udarbejdet på grundlag af disse forudsætninger. Vores undersøgelser har omfattet en gennemgang af budgettet med henblik på at vurdere, om de af ledelsen opstillede budgetforudsætninger er dokumenterede, velbegrundede og fuldstændige. Vi har endvidere efterprøvet, om budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med de opstillede budgetterforudsætninger, ligesom vi har efterprøvet den indre talmæssige sammenhæng i budgettet. Det er vores opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Konklusion På grundlag af vores undersøgelse af det bevis, der underbygger forudsætningerne, er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at disse forudsætninger ikke giver et rimeligt grundlag for budgettet. Det er endvidere vores konklusion, at budgettet i alle væsentlige henseender er udarbejdet på grundlag af de opstillede forudsætninger og er præsenteret i overensstemmelse hermed. De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra de budgetterede, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet, og afvigelserne kan være væsentlige. Viborg, den 31. juli 2015 midt revision registreret revisionsvirksomhed Morten Nørgaard registreret revisor

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden/Den selvejende Institution Opholdsstedet Bjerget Ornebjerglund 23 5492 Vissenbjerg CVR-nr. 15 62 75 06 Prisfastsættelsesbudget 2014 udarbejdet den 23. september 2013 Indholdsfortegnelse Beretning

Læs mere

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. DRIFTSBUDGET 1/4 2015-31/3 2016 VARMEVÆRKETS BUDGETBERETNING Budgettets formål Budgettet omfatter regnskabsåret 2015/16 og er udarbejdet som et led i den økonomiske styring

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. marts 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. marts 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. marts 2009 26. marts 2009. Nr. 231. Bekendtgørelse om ansøgning om individuel statsgaranti efter lov om finansiel stabilitet I medfør af 16 b, stk. 3, 16 c, stk. 4 og

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

B O L S J E F A B R I K K E N

B O L S J E F A B R I K K E N BOLSJEFABRIKKEN IBI udbyder ejerlejligheder i Bolsjefabrikken til salg. Lejlighederne sælges til eget brug, som forældrekøb eller som investeringsobjekt med udlejning for øje. INDHOLD 3 4 5 6 7 10 12 14

Læs mere

pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018

pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018 pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018... 1 PricewaterhouseCoopers Statsautorise 'et Revisionsaktieselskab, CVR-nr.16 99 42 94 Rytterkasernen 21, 5100 Odense C T: 63144200, F: 63144201,

Læs mere

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB 2012 SKOLEKODE

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

God budgetpraksis i DLBR

God budgetpraksis i DLBR God budgetpraksis i DLBR God budgetpraksis i DLBR Forfattere Tekstbidrag og fagredaktion Forlagsredaktør Forsidefoto Omslag Layout og opsætning Tryk Papir Per Kristensen, Kolding Herreds Landbrugsforening

Læs mere

Årsregnskab 10. april 2014

Årsregnskab 10. april 2014 2 Årsregnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsespåtegning... 4 2. Den uafhængige revisors erklæringer... 5 PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET... 5 Ledelsens ansvar for årsregnskabet... 5 Revisors ansvar...

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT

SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 265.019

Læs mere

Statsautoriseret. P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE. SkG1lelked1 665-$50. il 92. ÅllosIr2"..

Statsautoriseret. P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE. SkG1lelked1 665-$50. il 92. ÅllosIr2.. VESTJYSK Statsautoriseret 2E'll'Q---,Nd»11J[kt,iloy()w,N.skoiLeg»ui Nwrel )stjy11161 IIII CO-1 P)/ - ((Ü)( d 11), '1'1-,r1(0) 1 (Å Ik(0) Tf virfi)n 72 7672 LeP)11-fivflE SkG1lelked1 665-$50 il 92 ÅllosIr2"..

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29.18.84.75. Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32)

Faxe Kommune. CVR-nr. 29.18.84.75. Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32) CVR-nr. 29.18.84.75 Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32) Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1 2. er på den udførte revision 3 2.1 Revisorerklæring 3 2.2 Revisionens

Læs mere

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13 KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Søndergade 34 8370 Hadsten Telefon 86 98 34 33 CVRnr. 76 48 73 16 www.kvistjensen.dk hadsten@kvistjensen.dk Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09

Læs mere

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008 Deloitte S1a1sau!oriseret Revisionsaktiesb CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Virum Gymnasium CVR-nr. 29553831 Årsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. 1. januar 31. december 2009. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum

ÅRSRAPPORT 2009. 1. januar 31. december 2009. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum ÅRSRAPPORT 2009 1. januar 31. december 2009 Den selvejende institution Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum Skolekode 207007 Skolekode 207004 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsespåtegning og

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brovst Sogns Menighedsråd. i Jammerbugt Provsti. i Jammerbugt Kommune. Myndighedskode 8393. CVR-nr. 15326816

ÅRSREGNSKAB 2013. for Brovst Sogns Menighedsråd. i Jammerbugt Provsti. i Jammerbugt Kommune. Myndighedskode 8393. CVR-nr. 15326816 ÅRSREGNSKAB for Brovst Sogns Menighedsråd i Jammerbugt Provsti i Jammerbugt Kommune Myndighedskode 8393 CVR-nr. 15326816 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2009 5. regnskabsår TREKRONER REVISION A/S Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 827.300

Læs mere

HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT

HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 163.009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 160. Budget 2011-2014 - Politisk budgetbehandling 357 161. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 - Samlet

Læs mere

Referat fra mødet i Socialudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Socialudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Socialudvalget, 24-09-2013 Referat fra mødet i Socialudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00

Læs mere

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010 FORLEV FRISKOLE Skolekode 325.007 Årsrapport 2010 (146. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 43622811

Læs mere