Formandens beretning v. generalforsamlingen i Aa Grundejerforening d. 29. maj 2014 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens beretning v. generalforsamlingen i Aa Grundejerforening d. 29. maj 2014 kl. 14.00"

Transkript

1 Formandens beretning v. generalforsamlingen i Aa Grundejerforening d. 29. maj 2014 kl Denne beretning vil blive en af de kortere i nyere tid, da bestyrelsen i det forgangne år ikke har haft så mange sager at behandle sammenlignet med foregående år; men naturligvis skal der traditionen tro berettes om, hvad der er foregået i grundejerforeningens regie i Aa siden sidste generalforsamling, der på grund af branden her i Kolonien, måtte henlægges til Ebberup-hallens cafeteria. Trods udebanen var generalforsamlingen ganske velbesøgt, og den foregik i en fin atmosfære, og debatten blandt de fremmødte var livlig. Den årlige Aa-fest måtte desværre aflyses på grund af branden i Kolonien. Eneste positive aspekt ved denne aflysning var, at kassereren og dermed foreningen slap for tilskuddet på omkring 25 kr. til hver deltager i Aa-festen, hvilket også kan aflæses af årets regnskab. Der har været afholdt tre bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling d. 9. maj Bestyrelsen har med hjælpere, som vi plejer afholdt Skt. Hans-bål-arrangement på stranden. (Der, hvor der nu er placeret en redningskrans, så vi nok skal flytte det kommende bål en lille smule). Frygten for, at det skulle gå galt med Skt. Hans-bålarrangementet, som det jo skete for nogle år siden, havde måske afholdt nogle beboere og gæster fra at deltage i dette arrangement, for der var knap så mange personer til stede som de foregående år. Det var en skam, for afviklingen af bålet gik over al forventning (den var så heller ikke så stor). Lad mig citere en tilstedeværende erfaren bålanalytiker: Dette års Skt. Hans-bål har været det flotteste i mands minde. Bålets form inden antændingen var en æstetisk nydelse. Antændingen, afbrændingen og heksens Bloksbjerg-færd forløb perfekt. - Det var som vanligt Else, Kaj og undertegnede, der lukkede og slukkede bålet. Igen i år skal vi have samlet et bålhold. Foreløbig har Kaj Torstensen, Svend og undertegnede meldt sig, men vi kan godt bruge flere folk. Svend er leveringsdygtig i brændbart træ. Jens Madsen har lovet at være bålmester, tror vi nok, og Else Torstensen laver heksen. Bålet samles søndag d. 22. juni kl Jeg sørger for halm og for brændbare væsker, og hvis vejrforholdene tillader det, tændes bålet kl Skt. Hans aften. Foreningen sørger som sædvanlig for sange. Årets sociale arrangement var en naturvandring på Helnæs Made med Ingrid og Per Sonne som naturvejledere i et perfekt vejr d. 26. juli med efterfølgende spisning på Gl. Avernæs, hvor vi sad på restaurantens nyindviede terrasse og nød både den pragtfulde mad og det allersmukkeste sommervejr. 12 personer deltog i dette vellykkede arrangement. I bestyrelsen blev vi enige om, at dette års sociale arrangement bør gøres lidt billigere for at få flere med, og vi har talt om at henlægge

2 arrangementet til Ernsts Samling i Assens med efterfølgende besigtigelse af udstillingen om Frederik Ernst i Tobaksgården, hvor vi afslutter med middag i restauranten. Årets opsamling af affald på stranden og på Feddet skærtorsdag havde samlet mange mennesker i alle aldre, ja, jeg opgav at tælle videre, da jeg nåede til tallet 35. Tilsyneladende var der ikke meget affald, men det skulle vise sig, at der var mere, end vi troede. Et nedblæst tag fra et af badehusene og nogle bundgarnspæle og store stykker flamingo fyldte da en del i den affaldsvogn, som Assens kommune hvert år stiller til rådighed. Vi var begunstiget af et flot vejr. På årets første bestyrelsesmøde d. 9. august konstituerede bestyrelsen sig sådan, at den nyindvalgte Bente Møller har overtaget sekretærposten efter Asthon Funck, mens Carsten Henriksen fortsat er kasserer, Svend Frey og Kaj Torstensen er menige medlemmer, og jeg er formand. Reaktionerne på den nye bro blev også drøftet på dette bestyrelsesmøde. Mange er fortsat utilfredse med placeringen af den nye bro, som vist i folkemunde kaldes højbroen. Vi må nok konstatere, at broen er Naturstyrelsens projekt, ikke grundejerforeningens, selv om vi i høj grad har tilskyndet styrelsen til at etablere en ny bro, især som erstatning for den faldefærdige Hartmanns Bro. - Ingen tvivl om, at Baronessens Bro er stærkt savnet af alle, men Naturstyrelsen havde ikke ressourcer til at vedligeholde to broer. Per Sonne, som er suppleant i bestyrelsen, orienterede på bestyrelsesmødet om situationen omkring å-udløbet. Der har været tanker om at lave et å-lav, men vi venter, sagde Per, og henviste til at kommunen kommer en gang om året og skærer/renser åen + det lille vandudløb. Dog vil vi gerne have det gjort to gange om året, men af sparehensyn kan det ikke lade sig gøre. Landmand Torben Thomsen har imidlertid givet tilsagn om at komme og grave udløbet fri med sin gravko ved tilsanding. Et ofte fremført punkt på generalforsamlingen har været den miserable tilstand, som bænkene på Feddet har været i. Den handlekraftige bestyrelse besluttede derfor på årets første møde, at det skulle være slut med denne kritik, så Kaj Torstensen har nu erstattet en af de faldefærdige bænke med en helt ny. (Her bør der klappes!) Aa grundejerforenings hjemmesides tilstand har været emnet på flere møder. Det var Asthon, der for et par år siden efter vedtagelse på generalforsamlingen, lavede hjemmesiden, hvilket var et stort arbejde, og det skal han have ros for. Asthon var sidens webmaster. Da Asthon ikke længere er med i bestyrelsen, er der ikke sket

3 nogen opdatering på siden det sidste år, og ingen i bestyrelsen er i stand til at manøvrere på denne hjemmeside, som er ret kompliceret at betjene og vel også konstruktionsmæssigt forældet. Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi skal have en ny og mere professionel hjemmeside, som jeg godt vil agere webmaster for, da den side vil blive ret enkel at betjene. Vi har rettet henvendelse til Grafisk Design Fyn, som gerne vil lave en hjemmeside for os for kr. incl. et lille kursus. - Vi forestiller os en hjemmeside, som jævnligt opdateres, og den skal selvfølgelig indeholde en for en grundejerforening relevant menu. Uanset om man vil det eller ej er det nutidens og fremtidens kommunikationsform. Jeg vil ikke nu gå i detaljer med en sådan sides indhold, men hvis vi vurderer, at der er kommunikation (forskellige emner, referater etc.), som kun vedrører foreningens medlemmer, gør vi en del af hjemmesiden tilgængelig for kun medlemmer via et log-in. - Apropos hjemmeside viser en ajourføring af medlemslisten, at ud af de 44 medlemskaber af foreningen, så er der kun nødvendigt at udsende 3 breve/sneglepost. På sidste års generalforsamling blev det diskuteret, om vi skulle foretage en ændring af foreningsstatus: fra grundejerforening til beboerforening. Der blev ikke, og der kunne heller ikke tages nogen afgørende beslutning på generalforsamlingen. På det efterfølgende bestyrelsesmøde besluttede vi at bibeholde grundejerskabet som et medlemskriterium. Samtidig besluttede vi dog, at personer med tilknytning til området, Aa, skal have mulighed for at deltage i de sociale arrangementer. Eksempelvis har vi til Aa-festen inviteret de to familier, som ejer de to badehuse på Feddet. Og den ene familie kommer, mens den anden er forhindret. På det sidste bestyrelsesmøde i maj har situationen omkring affaldshåndteringen pr. 1. april i sommerhusområder i Assens kommune været drøftet, fordi første melding fra kommunen eller det nye selskab Assens Forsyning åbenbart har været lidt uklar. - Selskabet er på det seneste ifølge Jan Eilsø Nielsen, Assens Forsyning, blevet enig med sig selv om, at sommerhusbeboerne kan vælge mellem to løsninger til samme pris: 200 kr. Den ene løsning: Samme ordning som de fastboende, der alle har fået en stor grøn genbrugsbeholder med to adskilte rum til forskelligt genbrugsaffald. Sommerhusbeboere, der ønsker denne løsning, bestiller selv på Assens Forsynings hjemmeside en genbrugsbeholder, der tømmes i perioden 1. april til 30. september. Den anden løsning: For sommerhusbeboere med et normalt behov for aflevering af genbrugsaffald er der/bliver der opstillet fælles beholdere ved P-pladsen over for campingpladsen. Det er beholdere til pap, papir, glas, dåser og plastik. - Hvis man er et unormalt menneske med et unormalt stort behov for aflevering af genbrugsaffald kan begge løsninger benyttes. Det koster ikke ekstra. - Der ligger lidt tolkning i disse oplysninger, som jeg har fået af Jan Nielsen fra Assens Forsyning og via en kopi af et brev til Arne Cort Hansen, Aa Strandvej Der vil, kan jeg forstå, blive udsendt en

4 brochure til alle sommerhusbeboere i allernærmeste fremtid. - Håber, den er mere enkel og klar end brevet til Arne Cort Hansen. Til sidst i denne beretning seneste nyt om situationen omkring forventet salg af Aa Camping til Lennart Pedersen og dennes kone. - Når jeg har valgt at tage det med i beretningen, skyldes det, at grundejerforeningen sammen med nærmeste naboer til campingpladsen d. 20. januar blev kontaktet af Assens Kommune, der ønskede bemærkninger til en ansøgning om tilladelse til to helårsboliger på Aa Strand Camping. Med andre ord var ønsket, at Ove gerne ville blive boende i sit nye hus, mens Lennart og hustru så kunne bebo lejligheden ovenpå campingpladsens forretning. Baggrunden for ansøgningen om denne beboelsesdispensation var, at Oves nye hus er opført som en portnerbolig og hænger sammen med campingpladsen. Jeg svarede på foreningens vegne, at vi ikke havde nogen bemærkninger, så efter indsigelsesfristens udløb i februar blev tilladelsen givet; men så sprang Ove pludselig i målet, og ville alligevel ikke sælge under disse vilkår, for det ville så indebære, at Lennart ville blive ejer af Oves nye hus, som Ove imidlertid blev tilbudt at kunne bo i kvit og frit i tre år. Først derefter skulle han betale husleje, har Lennart fortalt mig. - Et nyt overtagelsesforsøg blev herefter fremsat af Lennart og Ove i fællesskab. Det gik ud på, at Oves hus skulle udmatrikuleres/udstykkes; men det viste sig imidlertid, da kommunens sagsbehandler indledte denne sagsbehandling, at der allerede tidligere var givet et afslag på en sådan ansøgning om udmatrikulering af Naturstyrelsen. Dette afslag blev endda anket til Naturankestyrelsen, der imidlertid også sagde nej. Kun hvis der skete væsentlige ændringer i sagen, ville man behandle en genfremsættelse af en ansøgning om udmatrikulering. Og der er ikke sket væsentlige ændringer, så situationen er nu den ifølge seneste opdatering, at Ove og Lennart er i nye forhandlinger, hvis udgangspunkt er, at Ove sælger hele campingpladsen inkl. ny bolig til Lennart P. og dennes hustru. Ove vil så fortsat kunne bebo sit hus, men nu som lejer eller gratist, for iflg. omtalte dispensation må der gerne midlertidigt bo to familier på matriklen. En ejendomsmægler med ekspertise i salg af campingpladser vil blive kontaktet i allernærmeste fremtid. - Der er ingen grund til bekymring for, hvad der vil komme til at ske, når/hvis Lennart overtager campingpladsen fra næste sæson - tværtimod har han forsikret mig. - Først trænger alle bygninger til en gennemgribende renovering, samtidig med at butikken vil genopstå, og der vil blive etableret salg af italiensk kvalitetsis. Dernæst vil Lennart lave en badebro, og der vil sikkert blive udlejning af både/kajakker. Lennart er meget optaget af at være en del af samfundet i Aa og vil fra dag ét være medlem af grundejerforeningen. Til allersidst vil jeg på bestyrelsens vegne sige overordentlig mange og dybtfølte tak til foreningens meget vellidte kasserer Carsten Henriksen, som har valgt at stoppe i bestyrelsen. Det er vi naturligvis kede af, for du har været en meget kompetent kasserer, på en gang rundhåndet og sparsommelig. Ikke en finger har man kunnet

5 sætte på dit virke, tværtimod. Du har passet godt på pengene, samtidig med at vi har haft en vis handlefrihed m.h.t. udgifter. Du har moderniseret hele kontingentopkrævningssystemet. Og så har du jo et overordentlig hyggeligt, venligt og humoristisk væsen. Her er en lille afskedsgave fra foreningen. (Vi har ikke orienteret dig om denne udgift). Det var slut på formandens beretning. Tak for opmærksomheden. Ole Aabroe Hansen

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Årets gang... 1. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 4

Årets gang... 1. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 4 Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

På bestyrelsens vegne, vil jeg byde alle fremmødte velkommen til vores Grundejerforenings ordinære generalforsamling 2012.

På bestyrelsens vegne, vil jeg byde alle fremmødte velkommen til vores Grundejerforenings ordinære generalforsamling 2012. Grundejerforeningen Strandgaarden ENØ Generalforsamling 2012 23. juni 2012 Side 1 af 6 Bestyrelsens beretning. På bestyrelsens vegne, vil jeg byde alle fremmødte velkommen til vores Grundejerforenings

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

KondiBanko fejrer 25 års jubilæum

KondiBanko fejrer 25 års jubilæum 33. årgang September 2008 Nr. 131 Foto: Allan Lund KondiBanko fejrer 25 års jubilæum På billedet ser I ophavskvinderne til KondiBanko: Gertrud Backhausen og Sonja Lindgren Leder Så går sæsonen på hæld

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

SGH Årsberetning for 2013

SGH Årsberetning for 2013 1 SGH Årsberetning for 2013 Bestyrelsens beretning for 2013 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 28. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 28. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Overblik over økonomi ved udskiftning

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Elever og Efterårsmøde: Generalforsamling:

Elever og Efterårsmøde: Generalforsamling: Elever og Efterårsmøde: Elevforeningens medlemsblad er ved at tage form igen, selv om der stadig er meget at arbejde på. Gennem en del år har det været journalist linjen der har bidraget med det væsentligste

Læs mere

SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND

SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND Årsberetning 2011. Formanden indledte sin beretning med en velkomst til alle de fremmødte og var glad for, at generalforsamlingen igen i år kunne

Læs mere

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3.

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Beretning for Året 2007 2008 Siden sidste beboermøde har bestyrelsen afholdt 10 bestyrelsesmøder. Der er 3 medlemmer der har valgt, at forlade bestyrelsen i løbet

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Efterårsinfo Grundejerforeningen Blomstervænget, Stillinge Strand, 4200 Slagelse

Efterårsinfo Grundejerforeningen Blomstervænget, Stillinge Strand, 4200 Slagelse Indhold Referat af generalforsamling 28/6-2009 med formandens beretning for 2008-09 Sankthansbålstale Medlemsliste pr. 28/9-2009 Hjemmesiden rettelse af adressoplysninger nabohjælp Bestyrelsen Jubilæumsfest

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 2 En opfordring fra redaktøren. Alle indlæg bedes fremsend i skrifttypen Times New Roman 11. Større indlæg, som skal skrives i spalter, de skal være i format A5. Hvis

Læs mere