LOKALE OG ANLÆGSFONDEN CVR NR ÅRSRAPPORT 19. REGNSKABSÅR. Årsrapporten indeholder 31 sider

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALE OG ANLÆGSFONDEN CVR NR. 17 75 09 92 ÅRSRAPPORT 19. REGNSKABSÅR. Årsrapporten indeholder 31 sider"

Transkript

1 LOKALE OG ANLÆGSFONDEN CVR NR ÅRSRAPPORT REGNSKABSÅR Årsrapporten indeholder 31 sider

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side PÅTEGNINGER... 3 Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4 LEDELSESBERETNING... 6 Oplysninger om Fonden... 6 Hovedtal... 7 Beretning... 8 ÅRSREGNSKAB 1. JANUAR 31. DECEMBER Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Noter

3 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 for Lokale- og Anlægsfonden. Årsrapporten er aflagt efter bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet i henhold til lov nr. 696 af 25.juni 2010 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af Fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af Fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse. Middelfart, den 7. april 2013 I direktionen: Torben Frølich, direktør I bestyrelsen: Mette Touborg, formand Jane Findahl Birgitte Nielsen Preben Staun Peder Bisgaard Berit Puggaard Stig L. Andersson Mikkel Gjelstrup Kirsten Nielsen Kåre Månsson 3

4 PÅTEGNINGER Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen i Lokale og Anlægsfonden Vi har revideret årsregnskabet for Lokale- og Anlægsfonden for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet i henhold til lov nr. 696 af 25.juni 2010 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision, god offentlig revisionsskik og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt Planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og Administrative forhold for modtagere af 4

5 PÅTEGNINGER driftstilskud fra Kulturministeriet i henhold til lov nr. 696 af 25.juni 2010 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning om forståelse af revisionen Lokale og Anlægsfonden har i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet i resultatopgørelsen opført budgettal for regnskabsåret Disse budgettal har ikke været underlagt revision. Udtalelse om ledelsesberetning Vi har i henhold til bekendtgørelsen gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Ole Hedemann statsaut. revisor 5

6 LEDELSESBERETNING Selskabsoplysninger Lokale og Anlægsfonden Kanonbådsvej 4 A 1437 København K Telefon Telefax Hjemmeside CVR nr Stiftet 1. januar 1994 Hjemsted København Bestyrelse Mette Touborg (formand) Preben Staun Birgitte Nielsen Peder Bisgaard Berit Puggaard Mikkel Gjelstrup Stig L. Andersson Kirsten Nielsen Jane Findahl Kåre Månsson Udpeget af kulturministeren Danmarks Idræts-Forbund Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Dansk Firmaidrætsforbund Udpeget af kulturministeren Udpeget af kulturministeren Udpeget af kulturministeren Friluftsrådet Kommunernes Landsforening Dansk Ungdoms Fællesråd Direktion Torben Frølich Revisor KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej Frederiksberg 6

7 LEDELSESBERETNING Hovedtal i kr Indtægter Bevilling Fond Bevilling Pulje Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Samlede omkostninger ekskl. bevillinger Udlån til projekter Aktiver i alt Lokale og Anlægsfondens formål Lokale- og Anlægsfondens formål er at udvikle og støtte byggeri inden for idræts-, kultur- og fritidsområdet - primært faciliteter til idræt, ungdomsvirksomhed, teater, dans, film, museer, udstillinger, musik og friluftsliv. For alle områder gælder, at Fonden tilstræber at støtte byggeri, der er arkitektonisk nyskabende, ligesom brugergrupper, handicaptilgængelighed og planhensyn spiller en vigtig rolle i den endelige prioritering. Fonden yder støtte i form af lån, garantier for lån eller direkte tilskud og yder desuden rådgivning på området. Lokale- og Anlægsfondens samlede virksomhed i 2012 Til uddeling har Fonden modtaget 6,91 % af Kulturministeriets andel af Danske Spil A/S overskud for perioden svarende til tkr inklusive den finanslovsbevilling, der er afsat som kompensation for nedgangen i Danske Spils provenu, men eksklusive indtægter fra Grønland og Færøerne. Fonden har i 2012 uddelt tkr mio. kr. inkl. Klublokale- og Værestedspuljen tkr i Fonden og tkr i Puljen). Derudover er der brugt tkr til arkitekt- og ingeniøromkostninger i forbindelse med projekter, der er behandlet af Fondens bestyrelse. Der har været reguleringer og tilbageførte bevillinger på tkr , således at de samlede nettouddelinger udgør tkr Set i forhold til Fondens formål og de muligheder Fonden besidder, må dette betegnes som tilfreds-stillende. Lokale- og Anlægsfonden har tre aktivitetsområder, Fonden, Klublokale- og Værestedspuljen og rådgivning. 7

8 LEDELSESBERETNING BERETNING Fondens uddelinger Antallet af ansøgninger og deres fordeling på etableringstilskud, ydelsesgaranti, rådgivning og lån fremgår af tabel 1. Lokale og Anlægsfonden Årets ansøgninger Etableringstilskud Lån Ydelsesgaranti Rådgivning Antal modtagne ansøgninger i alt Tilsagn, kr Antal tilsagn Antal henlagte/afsluttede Antal afslag I alt Antal sager under behandling, primo 238 Antal sager under behandling, ultimo 212 Tabel 1. Årets ansøgninger i Fonden. Tallet 29 viser antallet af nye bevillinger. Rådgivningsprojekter bliver efter endt behandling altid afsluttet, idet det kun er projekter med en ekstern udgift på over kr , der fremlægges for bestyrelsen. I 2012 blev det besluttet ikke længere at give tilsagn om ydelsesgaranti. Der har ikke været interesse for produktet siden Fonden opretholder derimod udlånsmuligheden dels for at sikre projekterne bedre lånevilkår, dels for selv at have mulighed for at kunne låne pengene ud, hvor projekterne ikke kan opnå lån til finansieringsinstitutterne. Lokale- og Anlægsfonden finansierer sine udlån ved hjælp af en kreditramme, der er etableret med Fondens bankforbindelse. Etableringstilskud i Fonden 2012 fordelt på kategori Kulturhuse; ; 16% Andet; ; 4% Klublokaler; ; 4% Friluftsliv; ; 7% Idrætsbyggeri; ; 69% Figur 1. Etableringstilskud fra Fonden 2012 i alt tkr (se note 17 i regnskabet). I figur 1 er etableringstilskuddene fordelt på hovedkategorier. Det fremgår, at de største beløbsmodtagere er Idrætsbyggeri med kr mio. svarende til 69 % af årets uddelinger. Friluftsliv er støttet med kr. 5.8 mio., kulturhuse med kr mio., klublokaler med kr. 3.5 mio. og andet med kr. 3.1 mio. 8

9 LEDELSESBERETNING BERETNING Kvalitetssikring af projekter For at sikre at de projekter, Lokale- og Anlægsfonden støtter, lever op til Fondens kvalitetskrav, har Fonden også i 2012 samarbejdet med ingeniører og arkitekter. Til projekter, hvor der påtænkes ydet støtte, tildeles ansøgeren gratis vejledning på områder som arkitektonisk kvalitet, miljøbelastning, tilgængelighed, materialevalg, funktionsmæssige forhold, økonomi mv. Klublokale- og Værestedspuljen Puljen har til formål at støtte de mindre klublokale- og værestedsprojekter. Formålet med oprettelsen af en særskilt pulje til disse faciliteter er først og fremmest, at der lokalt i de enkelte foreninger er et meget stort behov for støtte til netop denne type mindre projekter. Klublokale- og Værestedspuljen har eksisteret i små 17 år og har i denne periode modtaget over ansøgninger. Antallet af ansøgninger fordelt på tilsagn og afslag fremgår af tabel 2. Klublokale- og Værestedspuljen Årets ansøgninger Etableringstilskud Antal modtagne ansøgninger i alt 155 Tilsagn, kr Antal tilsagn 132 Antal henlagte/afsluttede 66 Antal afslag. 4 Ikke færdigbehandlede sager, primo 59 Ikke færdigbehandlede sager, ultimo 12 Tabel 2. Årets ansøgninger i Klublokale- og Værestedspuljen. Etableringstilskud i Puljen i 2012 fordelt på kategori Kulturhuse; ; 5% Handicapfaciliteter; ; 9% Idrætsbyggeri; ; 35% Friluftsliv; ; 23% Klublokaler; ; 28% Figur 1 Etableringstilskud fra Puljen 2012 (Note 18 i regnskabet) 9

10 LEDELSESBERETNING BERETNING Uddelinger og lån I 2012 har Fonden uddelt mio. kr. i etableringstilskud. Det har været muligt i kraft af den årlige andel af Danske Spil A/S overskud, afkastet på Fondens investeringer og ekstraordinære midler til uddelinger, fordi tidligere bevillinger har måttet trækkes tilbage. I årets løb har et par støttemodtagere meddelt Fonden, at de af forskellige, men primært finansieringsmæssige problemer, har måttet afstå fra at anvende den bevilgede støtte. Det drejer sig om et samlet beløb på 9.271, heraf Fondssager på 7.8 mio. kr., hvoraf bevillinger til Ryslingehallen stod for de 5.0 mio. kr. og AKVA 2000 for 2.5 mio. kr. Det tilsvarende beløb i 2011 androg 20.9 mio. kr. Der er i 2012 ikke givet tilsagn om nye lån. Investeringer I henhold til Fondens investeringspolitik kan Fonden investere i obligationer, der handles på en anerkendt fondsbørs. Derudover kan Fonden indenfor en beløbsramme svarende til den indskudte fondskapital investere i high yield bonds, emerging marked bonds, fast ejendom og i Euro, danske kroner og andre valutaer. For at sikre at Fondens midler skaber en god forrentning, bliver porteføljen til stadighed vurderet med henblik på at sikre en fornuftig sammenhæng mellem størrelsen på afkastet og risikoen. Kommunikationsarbejdet Fondens kommunikationsarbejde har igen i 2012 sikret god omtale af både støttede projekter og Fondens øvrige aktiviteter. Ifølge Infomedia blev Fonden sidste år omtalt i trykte-, web- og tv- og radiomedier gange Fondens hjemmeside er løbende blevet opdateret og har nu besøg om måneden, heraf unikke brugere. Der er i løbet af året udsendt 50 pressemeddelelser, og nyhedsbrevet, der har ca abonnementer, er udkommet 28 gange. Som supplement til Fondens hjemmeside, blev der i 2012 etableret en side på det sociale medie Facebook. Fondens magasin Tribune er i 2012 udkommet to gange. Årets første nummer fokuserede på det aktive udeliv i byerne, mens temaet i det andet nummer var aktiv og rekreativ brug af tekniske anlæg. Magasinet har 945 abonnementer og udsendes derudover til kommuner, ministerier og Folketingets Kulturudvalg. Endelig sendes det til pressen, således at der i alt udsendes ca eksemplarer af magasinet. Fondens rejsende udstilling Byggeri der bevæger, der viser de seneste års mest spændende og nyskabende idræts-, kultur- og fritidsbyggerier, som Fonden har været med til at realisere, blev i 2008 og i 2012 fornyet og opdateret. Udstillingen har været vist 6 steder i Danmark i Konkurrencer og udviklingsprojekter Fonden fortsatte i 2012 sin praksis med i udviklingsarbejdet at deltage i eller afholde konkurrencer og realisere vinderprojekter. Fondens egen idékonkurrence Aktive forsamlingshuse resulterede i løbet af 2012 i 3 nye og konkrete forslag til nyindretning af husene.endvidere har Fonden afviklet en arkitektkonkurrence i forbindelse med omdannelsen af Rønne Svømmehal., Endelig har Fonden deltaget i arbejdet omkringudvikling af cykelbaner, omdannelse af lukkede skoler og campusidræt- og kultur. Samtidig igangsætter og finansierer Fonden også konkrete udviklingsprojekter som f.eks. Fodboldeksperimentarium 2.0 i Odense. Rådgivning og videndeling Et godt råd på rette tidspunkt kan være lige så meget værd som et kontant tilskud. Lokaleog Anlægsfondens gratis rådgivning er et tilbud, der ligestiller den mindste lokalforening 10

11 LEDELSESBERETNING BERETNING med den største organisation eller ministerium. Alle har mulighed for at modtage den bedst mulige rådgivning om byggeri og tendensudvikling på idræts, kultur- og fritids området. I 2012 blev der oprettet 34 nye rådgivningssager. Fondens ekspertise bliver brugt i et bredt spektrum spændende fra projekter til store millionbeløb til råd om f.eks. gulvbelægninger eller anlæggelse af en multibane. Rådgivningssagerne spænder vidt fra rådgivning om et havbad i Vorupør, over omdannelse af en P-plads til aktivitetsområde i Høje Taastrup til Vand+, vandaktiviteter ved tekniske anlæg. Fonden prioriterer også videndeling højt. Det sker ved selv at indsamle informationer via studierejser o.l. Men det foregår også ved at videregive inspiration gennem oplæg og foredrag, som Fonden holdt 41 af i Fonden har i Fonden har derudover været involveret i tre vigtige undersøgelser, der blev offentliggjort i I februar blev undersøgelsen Idræt i udsatte boligområder, som Lokale og anlægsfonden har bidraget til, præsenteret ved en velbesøgt konference på Syddansk Universitet i Odense. I november præsenterede Kulturministeriet den første undersøgelse af kulturvaner siden en undersøgelse Fonden har været inddraget i, og hvor brugen af kulturfaciliteter nu bliver yderligere behandlet. Endelig har Idrættens Analyseinstitut (Idan) præsenteret de første tal fra en undersøgelse af danskernes idrætsvaner, støttet af idrættens organisationer samt Lokale og Anlægsfonden.Ud over at støtte disse undersøgelser, hvor det er muligt, får Fonden også gennemført en større, tematisk evaluering hvert år. Denne gang var det tre udendørs aktivitetsanlæg ved hhv. Skåde Skole (Aarhus), Gasværksgrunden (Fredericia) og Charlotte Ammundsens Plads (København). Priser Som i de tidligere år har der været uddelt ros og priser til projekter, der har fået støtte af Fonden. Sidste år modtog Rabalderparken i Roskilde tegnet af Nordarch - Byplanprisen Københavns Bygningspris 2012 gik til Dansekapellets ombygning fra lukket krematorium og kapel til et aktivt og levende dansehus. Ombygningen er tegnet af Domus Arkitekter. Derudover modtog udearealet ved Agora-Hallen tegnet af Sweco Architects Aabenraa Kommunes Arkitekturpris

12 LEDELSESBERETNING BERETNING Økonomi Lokale- og Anlægsfonden har i 2012 opnået indtægter for overskudsandel fra Danske Spil A/S og finansielle nettoindtægter på i alt tkr Indtægterne er i 2012 anvendt på følgende hovedgrupper Resultat for 2012 på hovedposter i kr. Indtægter Regnskab Budget Afvigelse INDTÆGTER I ALT Uddelingsaktivitet Udvikling og rådgivning Information og PR Udlån Fællesomkostninger OMKOSTNINGER I ALT Afskrivninger RESULTAT FØR RENTER Finansielle indtægter Finansielle omkostninger ÅRETS RESULTAT Regnskabet udviser et underskud på tkr mod et budgetteret underskud på tkr Begivenheder efter statusdagen Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil kunne påvirke Fondens økonomiske stilling. Særlige fokusområder Fonden har igennem hele 2012 fastholdt en kraftig fokus på likviditeten og låntagernes soliditet. Fonden indgik i december 2012 i forhandlinger med Ballerup Kommune og Topdanmark hallen om en omlægning af deres lån med henblik på at mindske den kvartalsvise ydelse. Der har derudover ikke kunnet ses tegn på økonomisk ustabilitet hos låntagerne, idet samtlige rater blev betalt rettidigt. Hensættelsen i forbindelse med Pakhus 11opretholdes, idet fremtiden for projektets økonomi stadig er uvis. I december 2012 flyttede Fonden til et mindre lejemål på Kanonbådsvej 4A. I forbindelse med flytningen har der været ikke budgetterede omkostninger til istandsættelse af det fraflyttede lejemål, til flytning af IT og telefoni, til alarmog indgangskontrol og til bygningstilpasninger i det nye lejemål og møbelindkøb. I forbindelse med overgangen til et nyt elektronisk journalsystem var forventningen at der kunne opnås en besparelse på IT-budgettet. Imidlertid har det været nødvendigt at få foretaget tilretninger og yderligere nyudviklinger, blandt andet i forbindelse med brug af ipad og Mac, således at den ønskede besparelse først forventes at kunne realiseres i Endvidere har konverteringen fra gammelt til nyt system medført en generel oprydning i gamle sager, hvor arkitekt- og ingeniøromkostninger fra ikke bevilgede sager er blevet aktiveret i driftsregnskabet. 12

13 LEDELSESBERETNING BERETNING Fremtiden Indtægter Fonden har fra Danske Spil A/S overskud i 2012 modtaget tkr og fra det ekstraordinære statstilskud yderligere tkr I 2013 opgøres tilskuddet i henhold til den ændrede spillelovgivning, hvor tilskudsprocenterne af administrative årsager er ændret og fremover udgør 6,91% af Kulturministeriets andel af overskudsmidlerne. I henhold til rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Lokale- og Anlægsfonden forventes tilskuddet i 2013 at blive 87,2 mio. kr. Evalueringer Fonden vil fortsat i 2013 evaluere alle fonds- og puljesager, samt relevante rådgivningssager. Facilitetsdatabasen Kommunernes indberettede oplysninger til facilitetsdatabasen i 2012 viste at indeholde store og uforklarlige afvigelser indenfor de forskellige kategorier i forhold til tidligere indrapporteringer. Da facilitetsdatabasen stadig anses for at være et væsentligt redskab for beslutningstagere og forskere på det idrætspolitiske område, blev det besluttet at kvalitetssikre 9 kategorier. Der arbejdes i 2013 videre med analyse og formidling af de nye tal. Kommunikationsstrategi Fonden fortsætter arbejdet med udvikling af samt nyhedsbrev, Tribune og årsberetning. Det er målet at støtte udgivelser af bøger, som beskæftiger sig med emner af særlig relevans for Fonden. Lån Fonden har i januar 2013 indgivet konkursbegæring af Club Danmark Hallen. Planen er, at Københavns Kommune køber hallen. Og provenuet minus påløbne omkostninger og skatter forventes at tilfalde Fonden. Uddelinger Det er Fondens målsætning mindst at uddele et beløb svarende til indtægterne fra Danske Spil A/S. Der er for året 2013 afsat en ramme til projekter i Klublokale-og Værestedspuljen på mio. kr. Udlån Fonden har en aftale med Nordea A/S om udlån. Aftalen giver Lokale- og Anlægsfonden mulighed for at udlåne op til kr. 300 mio. efter nogle nærmere fastsatte grænser. Lånene skal ligesom kontante tilskud anvendes til at realisere Fondens formål. 13

14 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet i henhold til lov nr. 696 af 25.juni 2010 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. De væsentligste anvendte regnskabs- og vurderingsprincipper er: Indtægter Indtægter omfatter væsentligst tilskud fra Danske Spil A/S og indregnes på tidspunktet for kontant modtagelse. Uddelinger Uddelinger omfatter de i regnskabsperioden besluttede uddelinger til navngivne ansøgere og udgifter til rådgiverhonorarer, der direkte kan henføres til bevilgede beløb til projekter og arkitektkonkurrencer. Såfremt uddelinger realiseres med et andet beløb end oprindeligt besluttet, reguleres forskelsbeløbet i periodens uddelinger. Omkostninger Omkostninger omfatter omkostninger til uddelinger, udvikling og rådgivning, information og PR, udlån samt fællesudgifter. Omkostninger er periodiseret og omkostningsført således, at de dækker perioden frem til statusdagen. Eksterne udgifter til rådgiverhonorarer, der kan henføres direkte til bevilgede projekter, medtages som uddelinger. Honorar til ingeniører og arkitekter i forbindelse med vejledning til evt. fremtidige ansøgninger og rådgiverhonorarer forbundet med projekter, som har modtaget afslag fra bestyrelsen, medtages som uddelinger. Finansielle indtægter og finansielle omkostninger Renteindtægter og renteomkostninger er fuldt periodiseret i årsregnskabet. Driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningerne foretages lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: Driftsmateriel og inventar: år EDB hard-og software: 3 år Småanskaffelser udgiftsføres i regnskabsåret. Udlån til projekter Udlån til projekter måles til pålydende værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab efter en individuel vurdering. Værdipapirer Børsnoterede værdipapirer måles til balancedagens børsværdi. Udtrukne værdipapirer efter balancedagen måles til kurs pari. Realiserede og urealiserede kursgevinster- og tab indgår i resultatopgørelsen. Ydelsesgarantier Det er ikke længere muligt at opnå ydelsesgaranti. Tidligere afgivne ydelsesgarantier noteoplyses. Ydelsesgarantier måles til pålydende værdi. Der hensættes til imødegåelse af tab på ydede garantier efter en individuel vurdering. Skat Lokale og Anlægsfonden er ikke skattepligtig. Moms Lokale og Anlægsfonden er momsregisteret. 14

15 Regnskab Budget Regnskab Resultatopgørelse i kr Note INDTÆGTER Indtægter Årets indtægter i alt OMKOSTNINGER Uddelingsaktivitet Uddelinger til projekter Uddeling til Elitefacilitetsudvalget Nedskrivning til imødegåelse af tab på udlån Honorarer advokat arkitekt m.m Personaleomkostninger Faste omkostninger Rejse- og opholdsomkostninger ved sagsbehandling Øvrige indtægter Uddelingsaktivitet i alt Udvikling og rådgivning Personaleomkostninger Faste omkostninger Ekstern bistand Internationalt arbejde Udvikling og rådgivning i alt Information og PR Personaleomkostninger Faste omkostninger Informationsarbejde m.m Salg af bøger m.m Information og PR i alt Udlån Personaleomkostninger Faste omkostninger Advokathonorar v/lånesager Udlån i alt

16 Regnskab Budget Regnskab Resultatopgørelse i kr. Note Fællesomkostninger: Administrationsomkostninger i øvrigt Personaleomkostninger Faste omkostninger Repræsentation Mødeudgifter, taxa, billeje og parkering Administrationsomkostninger i øvrigt i alt Omkostninger bestyrelsesarbejde Bestyrelseshonorar Rejse- og opholdsudgifter bestyrelsesarbejde Omkostninger bestyrelsesarbejde i alt Ekstern assistance Revisor Ekstern assistance i alt Fællesomkostninger i alt OMKOSTNINGER I ALT Afskrivninger Afskrivninger Afskrivninger i alt RESULTAT FØR RENTER Finansielle indtægter Finansielle indtægter Finansielle indtægter i alt Finansielle omkostninger Finansielle omkostninger Finansielle omkostninger i alt Finansielle poster i alt ÅRETS RESULTAT

17 Regnskab Regnskab Balance i kr Note AKTIVER Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Driftsmateriel og inventar 2 12 EDB hardware og software Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Udlån til projekter Finansielle anlægsaktiver i alt ANLÆGSAKTIVER I ALT Omsætningsaktiver Tilgodehavender Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

18 Regnskab Budget Regnskab Balance i kr Note PASSIVER Egenkapital Indskudskapital Konsolideringsreserve Dispositionsreserve Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Ydelsesgarantier Hensatte forpligtelser i alt Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Banklån Langfristet gældsforpligtelse Kortfristede gældsforpligtelser Kort del af langfristet banklån Uddelinger Anden gæld Kortfristet gældsforpligtelse i alt Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Eventualforpligtelser, andre økonomiske forpligtelser og sikkerhedsstillelser

19 Regnskab Budget Regnskab Noter i kr Note 1 Indtægter Danske Spil A/S Aftaler Grønland og Færøerne Indtægter i alt Note 2 Uddelinger Uddelinger Fond jf. note Uddelinger Pulje jf note Reguleringer til uddelinger i tidligere år Rådgiverhonorar ved bevilgede projekter Rådgiverhonorar ved henlagte- /afslagsprojekter Uddelinger i alt Note 3 Ekstern bistand Ekstern bistand - udviklingsarbejde Ekstern bistand - rådgivningsarbejde Ekstern bistand i alt Note 4 Informationsarbejde Informationsarb., annonceudgifter o.lign Information gage Fyraftensmøder og udstillinger Publikationer, folder, web-sider internet Årsberetning, nyhedsbreve, film & halvårsmagasin Bøger og pjecer i skriftrækken Inspirations- og facilitetsdatabase Informationsarbejde i alt Note 5 Revision Revisionshonorar Revision i alt Note 6 Finansielle indtægter Renteindtægter af obligationsbeholdninger Renteindtægter af pengemarkedskonti

LOKALE OG ANLÆGSFONDEN CVR NR. 17 75 09 92 ÅRSRAPPORT 21. REGNSKABSÅR. Årsrapporten indeholder 31 sider

LOKALE OG ANLÆGSFONDEN CVR NR. 17 75 09 92 ÅRSRAPPORT 21. REGNSKABSÅR. Årsrapporten indeholder 31 sider LOKALE OG ANLÆGSFONDEN CVR NR. 17 75 09 92 ÅRSRAPPORT 21. REGNSKABSÅR Årsrapporten indeholder 31 sider 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side PÅTEGNINGER... 3 Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

Dansk Sejlunions Årsrapport 2014

Dansk Sejlunions Årsrapport 2014 Dansk Sejlunions Årsrapport 2014 INDHOLD Ledelsespåtegning...2 Interne revisorers påtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring... 4 Ledelsesberetning Unionsoplysninger... 5 Beretning... 6 Årsregnskab

Læs mere

Team Danmark. Årsrapport 2012

Team Danmark. Årsrapport 2012 Denne årsrapport indeholder 26 sider TD Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Om virksomheden 5 Beretning 6 13 Anvendt regnskabspraksis 13 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2012 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor... 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger... 5 Koncernoversigt...5

Læs mere

Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond CVR-nr. 10 17 06 21. Årsrapport 2011

Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond CVR-nr. 10 17 06 21. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond

Læs mere

Boligforeningen Faaborg-Midtfyn

Boligforeningen Faaborg-Midtfyn Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 681 Kommune nr. 430 Boligforeningen Faaborg- Midtfyn Boligkontoret Danmark Faaborg-Midtfyn Kommune v/boligkontoret

Læs mere

ÅRSRAPPORT/2013. CVR-nr. 13 50 74 06

ÅRSRAPPORT/2013. CVR-nr. 13 50 74 06 ÅRSRAPPORT/2013 CVR-nr. 13 50 74 06 /Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022 Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013 Skolekode 219022 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen Påtegninger Ledelsespåtegning og habilitetserklæring 2 Den

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART INTERN ÅRSRAPPORT

HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART INTERN ÅRSRAPPORT Tlf: 9626 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Birk Centerpark 30 OK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 revisionsaktieselskab HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART INTERN ÅRSRAPPORT 2012

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 DANSK SYGEPLEJERÅD

ÅRSRAPPORT 2012 DANSK SYGEPLEJERÅD ÅRSRAPPORT 2012 DANSK SYGEPLEJERÅD 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Dansk Sygeplejeråd... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 6 Ledelsesberetning for Dansk Sygeplejeråd...

Læs mere

ÅRSRAPPORT/2014. CVR-nr. 13 50 74 06

ÅRSRAPPORT/2014. CVR-nr. 13 50 74 06 ÅRSRAPPORT/2014 CVR-nr. 13 50 74 06 /Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond CVR-nr. 10 17 06 21. Årsrapport 2012

Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond CVR-nr. 10 17 06 21. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond

Læs mere

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2013 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor...4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...5 Koncernoversigt...5

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Økonomisk oversigt 12

Læs mere

hêáëíéäáö=^jâ~ëëé= hêáëíéäáö=c~öñçêéåáåö=

hêáëíéäáö=^jâ~ëëé= hêáëíéäáö=c~öñçêéåáåö= = = = = = = üêëê~ééçêí=ñçê=omms= = hêáëíéäáö=^jâ~ëëé= hêáëíéäáö=c~öñçêéåáåö= Side 1 af 20 fåçüçäçëñçêíéöåéäëé= Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger

Læs mere

Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3. Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6

Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3. Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 INDHOLD Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Årsregnskab 1. januar 31. december 2013 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Jobindex A/S CVR-nr. 21 36 70 87

Jobindex A/S CVR-nr. 21 36 70 87 CVR-nr. 21 36 70 87 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Årsrapport 2013. VUC Syd. CVR-nr. 29 55 64 31 008215 13005 / 4207239_1. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk

Årsrapport 2013. VUC Syd. CVR-nr. 29 55 64 31 008215 13005 / 4207239_1. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jomfrustien 6 6100 Haderslev Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af KPMG International

Læs mere

HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT

HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 163.009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 9679 1900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 202226 70 SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Strandvejen 25 www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 2013 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 Målrapportering Målrapportering 9 Regnskab

Læs mere

Core German Residential II Kommanditaktieselskab

Core German Residential II Kommanditaktieselskab Core German Residential II Kommanditaktieselskab Årsrapport for 2014 CVR-nr. 31 05 15 17 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hejrevej 43 2400 København. CVR-nr. 19 17 48 83. Årsrapport (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013. Anne Lindhardt Dirigent

Hejrevej 43 2400 København. CVR-nr. 19 17 48 83. Årsrapport (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013. Anne Lindhardt Dirigent 2 Hejrevej 43 2400 København CVR-nr. 19 17 48 83 Årsrapport 2012 (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013 Anne Lindhardt Dirigent Indholdsfortegnelse Side Nøgletalsoversigt 2008-2012

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere