LOKALE OG ANLÆGSFONDEN CVR NR ÅRSRAPPORT 19. REGNSKABSÅR. Årsrapporten indeholder 31 sider

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALE OG ANLÆGSFONDEN CVR NR. 17 75 09 92 ÅRSRAPPORT 19. REGNSKABSÅR. Årsrapporten indeholder 31 sider"

Transkript

1 LOKALE OG ANLÆGSFONDEN CVR NR ÅRSRAPPORT REGNSKABSÅR Årsrapporten indeholder 31 sider

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side PÅTEGNINGER... 3 Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4 LEDELSESBERETNING... 6 Oplysninger om Fonden... 6 Hovedtal... 7 Beretning... 8 ÅRSREGNSKAB 1. JANUAR 31. DECEMBER Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Noter

3 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 for Lokale- og Anlægsfonden. Årsrapporten er aflagt efter bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet i henhold til lov nr. 696 af 25.juni 2010 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af Fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af Fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse. Middelfart, den 7. april 2013 I direktionen: Torben Frølich, direktør I bestyrelsen: Mette Touborg, formand Jane Findahl Birgitte Nielsen Preben Staun Peder Bisgaard Berit Puggaard Stig L. Andersson Mikkel Gjelstrup Kirsten Nielsen Kåre Månsson 3

4 PÅTEGNINGER Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen i Lokale og Anlægsfonden Vi har revideret årsregnskabet for Lokale- og Anlægsfonden for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet i henhold til lov nr. 696 af 25.juni 2010 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision, god offentlig revisionsskik og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt Planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og Administrative forhold for modtagere af 4

5 PÅTEGNINGER driftstilskud fra Kulturministeriet i henhold til lov nr. 696 af 25.juni 2010 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning om forståelse af revisionen Lokale og Anlægsfonden har i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet i resultatopgørelsen opført budgettal for regnskabsåret Disse budgettal har ikke været underlagt revision. Udtalelse om ledelsesberetning Vi har i henhold til bekendtgørelsen gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Ole Hedemann statsaut. revisor 5

6 LEDELSESBERETNING Selskabsoplysninger Lokale og Anlægsfonden Kanonbådsvej 4 A 1437 København K Telefon Telefax Hjemmeside CVR nr Stiftet 1. januar 1994 Hjemsted København Bestyrelse Mette Touborg (formand) Preben Staun Birgitte Nielsen Peder Bisgaard Berit Puggaard Mikkel Gjelstrup Stig L. Andersson Kirsten Nielsen Jane Findahl Kåre Månsson Udpeget af kulturministeren Danmarks Idræts-Forbund Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Dansk Firmaidrætsforbund Udpeget af kulturministeren Udpeget af kulturministeren Udpeget af kulturministeren Friluftsrådet Kommunernes Landsforening Dansk Ungdoms Fællesråd Direktion Torben Frølich Revisor KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej Frederiksberg 6

7 LEDELSESBERETNING Hovedtal i kr Indtægter Bevilling Fond Bevilling Pulje Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Samlede omkostninger ekskl. bevillinger Udlån til projekter Aktiver i alt Lokale og Anlægsfondens formål Lokale- og Anlægsfondens formål er at udvikle og støtte byggeri inden for idræts-, kultur- og fritidsområdet - primært faciliteter til idræt, ungdomsvirksomhed, teater, dans, film, museer, udstillinger, musik og friluftsliv. For alle områder gælder, at Fonden tilstræber at støtte byggeri, der er arkitektonisk nyskabende, ligesom brugergrupper, handicaptilgængelighed og planhensyn spiller en vigtig rolle i den endelige prioritering. Fonden yder støtte i form af lån, garantier for lån eller direkte tilskud og yder desuden rådgivning på området. Lokale- og Anlægsfondens samlede virksomhed i 2012 Til uddeling har Fonden modtaget 6,91 % af Kulturministeriets andel af Danske Spil A/S overskud for perioden svarende til tkr inklusive den finanslovsbevilling, der er afsat som kompensation for nedgangen i Danske Spils provenu, men eksklusive indtægter fra Grønland og Færøerne. Fonden har i 2012 uddelt tkr mio. kr. inkl. Klublokale- og Værestedspuljen tkr i Fonden og tkr i Puljen). Derudover er der brugt tkr til arkitekt- og ingeniøromkostninger i forbindelse med projekter, der er behandlet af Fondens bestyrelse. Der har været reguleringer og tilbageførte bevillinger på tkr , således at de samlede nettouddelinger udgør tkr Set i forhold til Fondens formål og de muligheder Fonden besidder, må dette betegnes som tilfreds-stillende. Lokale- og Anlægsfonden har tre aktivitetsområder, Fonden, Klublokale- og Værestedspuljen og rådgivning. 7

8 LEDELSESBERETNING BERETNING Fondens uddelinger Antallet af ansøgninger og deres fordeling på etableringstilskud, ydelsesgaranti, rådgivning og lån fremgår af tabel 1. Lokale og Anlægsfonden Årets ansøgninger Etableringstilskud Lån Ydelsesgaranti Rådgivning Antal modtagne ansøgninger i alt Tilsagn, kr Antal tilsagn Antal henlagte/afsluttede Antal afslag I alt Antal sager under behandling, primo 238 Antal sager under behandling, ultimo 212 Tabel 1. Årets ansøgninger i Fonden. Tallet 29 viser antallet af nye bevillinger. Rådgivningsprojekter bliver efter endt behandling altid afsluttet, idet det kun er projekter med en ekstern udgift på over kr , der fremlægges for bestyrelsen. I 2012 blev det besluttet ikke længere at give tilsagn om ydelsesgaranti. Der har ikke været interesse for produktet siden Fonden opretholder derimod udlånsmuligheden dels for at sikre projekterne bedre lånevilkår, dels for selv at have mulighed for at kunne låne pengene ud, hvor projekterne ikke kan opnå lån til finansieringsinstitutterne. Lokale- og Anlægsfonden finansierer sine udlån ved hjælp af en kreditramme, der er etableret med Fondens bankforbindelse. Etableringstilskud i Fonden 2012 fordelt på kategori Kulturhuse; ; 16% Andet; ; 4% Klublokaler; ; 4% Friluftsliv; ; 7% Idrætsbyggeri; ; 69% Figur 1. Etableringstilskud fra Fonden 2012 i alt tkr (se note 17 i regnskabet). I figur 1 er etableringstilskuddene fordelt på hovedkategorier. Det fremgår, at de største beløbsmodtagere er Idrætsbyggeri med kr mio. svarende til 69 % af årets uddelinger. Friluftsliv er støttet med kr. 5.8 mio., kulturhuse med kr mio., klublokaler med kr. 3.5 mio. og andet med kr. 3.1 mio. 8

9 LEDELSESBERETNING BERETNING Kvalitetssikring af projekter For at sikre at de projekter, Lokale- og Anlægsfonden støtter, lever op til Fondens kvalitetskrav, har Fonden også i 2012 samarbejdet med ingeniører og arkitekter. Til projekter, hvor der påtænkes ydet støtte, tildeles ansøgeren gratis vejledning på områder som arkitektonisk kvalitet, miljøbelastning, tilgængelighed, materialevalg, funktionsmæssige forhold, økonomi mv. Klublokale- og Værestedspuljen Puljen har til formål at støtte de mindre klublokale- og værestedsprojekter. Formålet med oprettelsen af en særskilt pulje til disse faciliteter er først og fremmest, at der lokalt i de enkelte foreninger er et meget stort behov for støtte til netop denne type mindre projekter. Klublokale- og Værestedspuljen har eksisteret i små 17 år og har i denne periode modtaget over ansøgninger. Antallet af ansøgninger fordelt på tilsagn og afslag fremgår af tabel 2. Klublokale- og Værestedspuljen Årets ansøgninger Etableringstilskud Antal modtagne ansøgninger i alt 155 Tilsagn, kr Antal tilsagn 132 Antal henlagte/afsluttede 66 Antal afslag. 4 Ikke færdigbehandlede sager, primo 59 Ikke færdigbehandlede sager, ultimo 12 Tabel 2. Årets ansøgninger i Klublokale- og Værestedspuljen. Etableringstilskud i Puljen i 2012 fordelt på kategori Kulturhuse; ; 5% Handicapfaciliteter; ; 9% Idrætsbyggeri; ; 35% Friluftsliv; ; 23% Klublokaler; ; 28% Figur 1 Etableringstilskud fra Puljen 2012 (Note 18 i regnskabet) 9

10 LEDELSESBERETNING BERETNING Uddelinger og lån I 2012 har Fonden uddelt mio. kr. i etableringstilskud. Det har været muligt i kraft af den årlige andel af Danske Spil A/S overskud, afkastet på Fondens investeringer og ekstraordinære midler til uddelinger, fordi tidligere bevillinger har måttet trækkes tilbage. I årets løb har et par støttemodtagere meddelt Fonden, at de af forskellige, men primært finansieringsmæssige problemer, har måttet afstå fra at anvende den bevilgede støtte. Det drejer sig om et samlet beløb på 9.271, heraf Fondssager på 7.8 mio. kr., hvoraf bevillinger til Ryslingehallen stod for de 5.0 mio. kr. og AKVA 2000 for 2.5 mio. kr. Det tilsvarende beløb i 2011 androg 20.9 mio. kr. Der er i 2012 ikke givet tilsagn om nye lån. Investeringer I henhold til Fondens investeringspolitik kan Fonden investere i obligationer, der handles på en anerkendt fondsbørs. Derudover kan Fonden indenfor en beløbsramme svarende til den indskudte fondskapital investere i high yield bonds, emerging marked bonds, fast ejendom og i Euro, danske kroner og andre valutaer. For at sikre at Fondens midler skaber en god forrentning, bliver porteføljen til stadighed vurderet med henblik på at sikre en fornuftig sammenhæng mellem størrelsen på afkastet og risikoen. Kommunikationsarbejdet Fondens kommunikationsarbejde har igen i 2012 sikret god omtale af både støttede projekter og Fondens øvrige aktiviteter. Ifølge Infomedia blev Fonden sidste år omtalt i trykte-, web- og tv- og radiomedier gange Fondens hjemmeside er løbende blevet opdateret og har nu besøg om måneden, heraf unikke brugere. Der er i løbet af året udsendt 50 pressemeddelelser, og nyhedsbrevet, der har ca abonnementer, er udkommet 28 gange. Som supplement til Fondens hjemmeside, blev der i 2012 etableret en side på det sociale medie Facebook. Fondens magasin Tribune er i 2012 udkommet to gange. Årets første nummer fokuserede på det aktive udeliv i byerne, mens temaet i det andet nummer var aktiv og rekreativ brug af tekniske anlæg. Magasinet har 945 abonnementer og udsendes derudover til kommuner, ministerier og Folketingets Kulturudvalg. Endelig sendes det til pressen, således at der i alt udsendes ca eksemplarer af magasinet. Fondens rejsende udstilling Byggeri der bevæger, der viser de seneste års mest spændende og nyskabende idræts-, kultur- og fritidsbyggerier, som Fonden har været med til at realisere, blev i 2008 og i 2012 fornyet og opdateret. Udstillingen har været vist 6 steder i Danmark i Konkurrencer og udviklingsprojekter Fonden fortsatte i 2012 sin praksis med i udviklingsarbejdet at deltage i eller afholde konkurrencer og realisere vinderprojekter. Fondens egen idékonkurrence Aktive forsamlingshuse resulterede i løbet af 2012 i 3 nye og konkrete forslag til nyindretning af husene.endvidere har Fonden afviklet en arkitektkonkurrence i forbindelse med omdannelsen af Rønne Svømmehal., Endelig har Fonden deltaget i arbejdet omkringudvikling af cykelbaner, omdannelse af lukkede skoler og campusidræt- og kultur. Samtidig igangsætter og finansierer Fonden også konkrete udviklingsprojekter som f.eks. Fodboldeksperimentarium 2.0 i Odense. Rådgivning og videndeling Et godt råd på rette tidspunkt kan være lige så meget værd som et kontant tilskud. Lokaleog Anlægsfondens gratis rådgivning er et tilbud, der ligestiller den mindste lokalforening 10

11 LEDELSESBERETNING BERETNING med den største organisation eller ministerium. Alle har mulighed for at modtage den bedst mulige rådgivning om byggeri og tendensudvikling på idræts, kultur- og fritids området. I 2012 blev der oprettet 34 nye rådgivningssager. Fondens ekspertise bliver brugt i et bredt spektrum spændende fra projekter til store millionbeløb til råd om f.eks. gulvbelægninger eller anlæggelse af en multibane. Rådgivningssagerne spænder vidt fra rådgivning om et havbad i Vorupør, over omdannelse af en P-plads til aktivitetsområde i Høje Taastrup til Vand+, vandaktiviteter ved tekniske anlæg. Fonden prioriterer også videndeling højt. Det sker ved selv at indsamle informationer via studierejser o.l. Men det foregår også ved at videregive inspiration gennem oplæg og foredrag, som Fonden holdt 41 af i Fonden har i Fonden har derudover været involveret i tre vigtige undersøgelser, der blev offentliggjort i I februar blev undersøgelsen Idræt i udsatte boligområder, som Lokale og anlægsfonden har bidraget til, præsenteret ved en velbesøgt konference på Syddansk Universitet i Odense. I november præsenterede Kulturministeriet den første undersøgelse af kulturvaner siden en undersøgelse Fonden har været inddraget i, og hvor brugen af kulturfaciliteter nu bliver yderligere behandlet. Endelig har Idrættens Analyseinstitut (Idan) præsenteret de første tal fra en undersøgelse af danskernes idrætsvaner, støttet af idrættens organisationer samt Lokale og Anlægsfonden.Ud over at støtte disse undersøgelser, hvor det er muligt, får Fonden også gennemført en større, tematisk evaluering hvert år. Denne gang var det tre udendørs aktivitetsanlæg ved hhv. Skåde Skole (Aarhus), Gasværksgrunden (Fredericia) og Charlotte Ammundsens Plads (København). Priser Som i de tidligere år har der været uddelt ros og priser til projekter, der har fået støtte af Fonden. Sidste år modtog Rabalderparken i Roskilde tegnet af Nordarch - Byplanprisen Københavns Bygningspris 2012 gik til Dansekapellets ombygning fra lukket krematorium og kapel til et aktivt og levende dansehus. Ombygningen er tegnet af Domus Arkitekter. Derudover modtog udearealet ved Agora-Hallen tegnet af Sweco Architects Aabenraa Kommunes Arkitekturpris

12 LEDELSESBERETNING BERETNING Økonomi Lokale- og Anlægsfonden har i 2012 opnået indtægter for overskudsandel fra Danske Spil A/S og finansielle nettoindtægter på i alt tkr Indtægterne er i 2012 anvendt på følgende hovedgrupper Resultat for 2012 på hovedposter i kr. Indtægter Regnskab Budget Afvigelse INDTÆGTER I ALT Uddelingsaktivitet Udvikling og rådgivning Information og PR Udlån Fællesomkostninger OMKOSTNINGER I ALT Afskrivninger RESULTAT FØR RENTER Finansielle indtægter Finansielle omkostninger ÅRETS RESULTAT Regnskabet udviser et underskud på tkr mod et budgetteret underskud på tkr Begivenheder efter statusdagen Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil kunne påvirke Fondens økonomiske stilling. Særlige fokusområder Fonden har igennem hele 2012 fastholdt en kraftig fokus på likviditeten og låntagernes soliditet. Fonden indgik i december 2012 i forhandlinger med Ballerup Kommune og Topdanmark hallen om en omlægning af deres lån med henblik på at mindske den kvartalsvise ydelse. Der har derudover ikke kunnet ses tegn på økonomisk ustabilitet hos låntagerne, idet samtlige rater blev betalt rettidigt. Hensættelsen i forbindelse med Pakhus 11opretholdes, idet fremtiden for projektets økonomi stadig er uvis. I december 2012 flyttede Fonden til et mindre lejemål på Kanonbådsvej 4A. I forbindelse med flytningen har der været ikke budgetterede omkostninger til istandsættelse af det fraflyttede lejemål, til flytning af IT og telefoni, til alarmog indgangskontrol og til bygningstilpasninger i det nye lejemål og møbelindkøb. I forbindelse med overgangen til et nyt elektronisk journalsystem var forventningen at der kunne opnås en besparelse på IT-budgettet. Imidlertid har det været nødvendigt at få foretaget tilretninger og yderligere nyudviklinger, blandt andet i forbindelse med brug af ipad og Mac, således at den ønskede besparelse først forventes at kunne realiseres i Endvidere har konverteringen fra gammelt til nyt system medført en generel oprydning i gamle sager, hvor arkitekt- og ingeniøromkostninger fra ikke bevilgede sager er blevet aktiveret i driftsregnskabet. 12

13 LEDELSESBERETNING BERETNING Fremtiden Indtægter Fonden har fra Danske Spil A/S overskud i 2012 modtaget tkr og fra det ekstraordinære statstilskud yderligere tkr I 2013 opgøres tilskuddet i henhold til den ændrede spillelovgivning, hvor tilskudsprocenterne af administrative årsager er ændret og fremover udgør 6,91% af Kulturministeriets andel af overskudsmidlerne. I henhold til rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Lokale- og Anlægsfonden forventes tilskuddet i 2013 at blive 87,2 mio. kr. Evalueringer Fonden vil fortsat i 2013 evaluere alle fonds- og puljesager, samt relevante rådgivningssager. Facilitetsdatabasen Kommunernes indberettede oplysninger til facilitetsdatabasen i 2012 viste at indeholde store og uforklarlige afvigelser indenfor de forskellige kategorier i forhold til tidligere indrapporteringer. Da facilitetsdatabasen stadig anses for at være et væsentligt redskab for beslutningstagere og forskere på det idrætspolitiske område, blev det besluttet at kvalitetssikre 9 kategorier. Der arbejdes i 2013 videre med analyse og formidling af de nye tal. Kommunikationsstrategi Fonden fortsætter arbejdet med udvikling af samt nyhedsbrev, Tribune og årsberetning. Det er målet at støtte udgivelser af bøger, som beskæftiger sig med emner af særlig relevans for Fonden. Lån Fonden har i januar 2013 indgivet konkursbegæring af Club Danmark Hallen. Planen er, at Københavns Kommune køber hallen. Og provenuet minus påløbne omkostninger og skatter forventes at tilfalde Fonden. Uddelinger Det er Fondens målsætning mindst at uddele et beløb svarende til indtægterne fra Danske Spil A/S. Der er for året 2013 afsat en ramme til projekter i Klublokale-og Værestedspuljen på mio. kr. Udlån Fonden har en aftale med Nordea A/S om udlån. Aftalen giver Lokale- og Anlægsfonden mulighed for at udlåne op til kr. 300 mio. efter nogle nærmere fastsatte grænser. Lånene skal ligesom kontante tilskud anvendes til at realisere Fondens formål. 13

14 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet i henhold til lov nr. 696 af 25.juni 2010 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. De væsentligste anvendte regnskabs- og vurderingsprincipper er: Indtægter Indtægter omfatter væsentligst tilskud fra Danske Spil A/S og indregnes på tidspunktet for kontant modtagelse. Uddelinger Uddelinger omfatter de i regnskabsperioden besluttede uddelinger til navngivne ansøgere og udgifter til rådgiverhonorarer, der direkte kan henføres til bevilgede beløb til projekter og arkitektkonkurrencer. Såfremt uddelinger realiseres med et andet beløb end oprindeligt besluttet, reguleres forskelsbeløbet i periodens uddelinger. Omkostninger Omkostninger omfatter omkostninger til uddelinger, udvikling og rådgivning, information og PR, udlån samt fællesudgifter. Omkostninger er periodiseret og omkostningsført således, at de dækker perioden frem til statusdagen. Eksterne udgifter til rådgiverhonorarer, der kan henføres direkte til bevilgede projekter, medtages som uddelinger. Honorar til ingeniører og arkitekter i forbindelse med vejledning til evt. fremtidige ansøgninger og rådgiverhonorarer forbundet med projekter, som har modtaget afslag fra bestyrelsen, medtages som uddelinger. Finansielle indtægter og finansielle omkostninger Renteindtægter og renteomkostninger er fuldt periodiseret i årsregnskabet. Driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningerne foretages lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: Driftsmateriel og inventar: år EDB hard-og software: 3 år Småanskaffelser udgiftsføres i regnskabsåret. Udlån til projekter Udlån til projekter måles til pålydende værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab efter en individuel vurdering. Værdipapirer Børsnoterede værdipapirer måles til balancedagens børsværdi. Udtrukne værdipapirer efter balancedagen måles til kurs pari. Realiserede og urealiserede kursgevinster- og tab indgår i resultatopgørelsen. Ydelsesgarantier Det er ikke længere muligt at opnå ydelsesgaranti. Tidligere afgivne ydelsesgarantier noteoplyses. Ydelsesgarantier måles til pålydende værdi. Der hensættes til imødegåelse af tab på ydede garantier efter en individuel vurdering. Skat Lokale og Anlægsfonden er ikke skattepligtig. Moms Lokale og Anlægsfonden er momsregisteret. 14

15 Regnskab Budget Regnskab Resultatopgørelse i kr Note INDTÆGTER Indtægter Årets indtægter i alt OMKOSTNINGER Uddelingsaktivitet Uddelinger til projekter Uddeling til Elitefacilitetsudvalget Nedskrivning til imødegåelse af tab på udlån Honorarer advokat arkitekt m.m Personaleomkostninger Faste omkostninger Rejse- og opholdsomkostninger ved sagsbehandling Øvrige indtægter Uddelingsaktivitet i alt Udvikling og rådgivning Personaleomkostninger Faste omkostninger Ekstern bistand Internationalt arbejde Udvikling og rådgivning i alt Information og PR Personaleomkostninger Faste omkostninger Informationsarbejde m.m Salg af bøger m.m Information og PR i alt Udlån Personaleomkostninger Faste omkostninger Advokathonorar v/lånesager Udlån i alt

16 Regnskab Budget Regnskab Resultatopgørelse i kr. Note Fællesomkostninger: Administrationsomkostninger i øvrigt Personaleomkostninger Faste omkostninger Repræsentation Mødeudgifter, taxa, billeje og parkering Administrationsomkostninger i øvrigt i alt Omkostninger bestyrelsesarbejde Bestyrelseshonorar Rejse- og opholdsudgifter bestyrelsesarbejde Omkostninger bestyrelsesarbejde i alt Ekstern assistance Revisor Ekstern assistance i alt Fællesomkostninger i alt OMKOSTNINGER I ALT Afskrivninger Afskrivninger Afskrivninger i alt RESULTAT FØR RENTER Finansielle indtægter Finansielle indtægter Finansielle indtægter i alt Finansielle omkostninger Finansielle omkostninger Finansielle omkostninger i alt Finansielle poster i alt ÅRETS RESULTAT

17 Regnskab Regnskab Balance i kr Note AKTIVER Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Driftsmateriel og inventar 2 12 EDB hardware og software Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Udlån til projekter Finansielle anlægsaktiver i alt ANLÆGSAKTIVER I ALT Omsætningsaktiver Tilgodehavender Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

18 Regnskab Budget Regnskab Balance i kr Note PASSIVER Egenkapital Indskudskapital Konsolideringsreserve Dispositionsreserve Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Ydelsesgarantier Hensatte forpligtelser i alt Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Banklån Langfristet gældsforpligtelse Kortfristede gældsforpligtelser Kort del af langfristet banklån Uddelinger Anden gæld Kortfristet gældsforpligtelse i alt Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Eventualforpligtelser, andre økonomiske forpligtelser og sikkerhedsstillelser

19 Regnskab Budget Regnskab Noter i kr Note 1 Indtægter Danske Spil A/S Aftaler Grønland og Færøerne Indtægter i alt Note 2 Uddelinger Uddelinger Fond jf. note Uddelinger Pulje jf note Reguleringer til uddelinger i tidligere år Rådgiverhonorar ved bevilgede projekter Rådgiverhonorar ved henlagte- /afslagsprojekter Uddelinger i alt Note 3 Ekstern bistand Ekstern bistand - udviklingsarbejde Ekstern bistand - rådgivningsarbejde Ekstern bistand i alt Note 4 Informationsarbejde Informationsarb., annonceudgifter o.lign Information gage Fyraftensmøder og udstillinger Publikationer, folder, web-sider internet Årsberetning, nyhedsbreve, film & halvårsmagasin Bøger og pjecer i skriftrækken Inspirations- og facilitetsdatabase Informationsarbejde i alt Note 5 Revision Revisionshonorar Revision i alt Note 6 Finansielle indtægter Renteindtægter af obligationsbeholdninger Renteindtægter af pengemarkedskonti

20 Regnskab Budget Regnskab Noter i kr Renteindtægter mv. ved udlån til projekter Kursgevinster obligationer, realiserede Urealiserede kursgevinst obligationer Finansielle indtægter i alt Note 7 Finansielle omkostninger Renteomkostninger mv Urealiserede kurstab obligationer Kurstab obligationer realiserede Finansielle omkostninger i alt Note 8 Personaleomkostninger Lønninger og vederlag personale Pensioner Andre omkostninger til social sikring Feriepengeforpligtelse regulering Efteruddannelse, seminar, personaleomk. i øvrigt Total Personaleomkostnniger er inklusive løn, vederlag og pension til direktionen Fordelt således: Uddelingsaktivitet Udvikling og rådgivning Information og PR Udlån Fælles omkostninger Total Honorar til bestyrelsen Honorar til medlemmer udnævnt af kulturministeren Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere Medlemmer af bestyrelse og direktion har ikke deltaget i behandlingen af uddelinger, udlån, ydelsesgarantier med selskaber og organisationer, hvori de pågældende har interesser. 20

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME

K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME Hammersholt Erhvervspark 1-5 3400 Hillerød Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2016

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 61 62 91 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS 29. APRIL JUNI 2016

FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS 29. APRIL JUNI 2016 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 FJORDHUSE I/S FJORDVÆNGET 4, 9370 HALS ÅRSRAPPORT Års 29.

Læs mere

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015 iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts - 31. december 2015 CVR-nr. 36 70 46 08 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 BORUP STILLADSER ApS Aldersrogade 8, 2 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/06/2016 Carsten

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den YXENBORG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Claus Gajhede Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr. 32 88 52 92 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Den selvejende institution Haslev Hallerne Sofiendalsvej 42, 4690 Haslev

Den selvejende institution Haslev Hallerne Sofiendalsvej 42, 4690 Haslev Den selvejende institution Haslev Hallerne Sofiendalsvej 42, 4690 Haslev CVR-nr. 54 21 19 10 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Nuna Fonden REG-nr

Nuna Fonden REG-nr statsautoriserede revisorer Imaneq 18 Postboks 319 3900 Nuuk Grønland Telefon +299 32 31 33 Telefax +299 32 30 66 Nuna Fonden REG-nr. 1488.3592 Årsrapport 2009/10 Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede

Læs mere

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3.

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3. GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S SKELBÆKGAARD

Læs mere

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Børneulykkesfonden CVR-nr.

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.04.14 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 13 39 31 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/9 2015 Øjvind Hulgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår PGP Distribution ApS Kalsensgaardsvej 6 9490 Pandrup CVR-nr. 30 70 89 62 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR. Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 11 59 12 99 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere